intTypePromotion=3

Trắc nghiệm hóa C3_0027 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
9
download

Trắc nghiệm hóa C3_0027 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0027 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0027 + đáp án

  1. [] Có th nh n dung d ch anilin b ng cách nào sau đây? A. Ng i mùi. B. Tác d ng v i gi m. C. Thêm vài gi t D. Thêm vài gi t nư c brom. [] Các aminoaxit no có th ph n ng v i t t c các ch t trong nhóm nào sau đây. A. Dùng dd NaOH, dd HCl, B. Dùng dd NaOH, dd brom, dd HCl, C. Dùng dd , dd thu c tím, dd D. Dùng dd , dd , dd thu c tím. [] H p ch t h u cơ X có công th c phân t d ng , trong đó oxi chi m 29,0909% kh i lư ng. Bi t r ng X ph n ng v i dung d ch NaOH theo t l s mol và X ph n ng v i dung d ch brom theo t l s mol 1 : 3. Công th c c u t o c a X là: A. B. C. D. [] Đ s n xu t ancol etylic ngư i ta dùng nguyên li u là mùn cưa và v bào t g ch a 50% xenlulozơ. N u mu n đi u ch 1 t n ancol etylic, hi u su t quá trình là70% thì kh i lư ng nguyên li u là bao nhiêu? A. B. C. D. [] Lên men 1 t n tinh b t ch a5% t p ch t trơ thành ancol etylic, hi u su t quá trình lên men là 85%. N u pha loãng ancol đó thành ancol , bi t D là . Th tích dung d ch ancol thu đư c là bao nhiêu? A. 1206,25 lít B. 1246,25 lít C. 1200 lít D. K t qu khác. [] Lên men 1 t n tinh b t ch a5% t p ch t trơ thành ancol etylic, hi u su t quá trình lên men là 85%. Kh i lư ng ancol thu đư c là: A. 400kg B. 398,8kg C. 389,9kg
  2. D. 390kg [] Có nh ng ion và kim lo i sau: . N u s p x p các c p oxi hoá-kh thành dãy đi n hoá h c theo chi u tính oxi hoá c a các ion kim lo i tăng d n thì cách s p x p nào sau đây là đúng: A. B. C. D. K t qu khác. [] T c đ c a ph n ng: D a vào bi u th c tính t c đ ph n ng thì trong s các đi u kh ng đ nh sau đây, đi u nào phù h p v i bi u th c tính t c đ ph n ng: A. T c đ ph n ng hoá h c tăng lên khi có m t ch t xúc tác. B. T c đ c a ph n ng hoá h c đư c đo b ng s bi n đ i n ng đ c a các ch t tham gia ph n ng. C. T c đ c a ph n ng hoá h c t l thu n v i tích các n ng đ c a các ch t tham gia ph n ng. D. T c đ c a ph n ng hoá h c thay đ i khi tăng th tích dung d ch ch t tham gia ph n ng. [] Hoà tan h n h p 6,4g CuO và 16g trong 320ml dung d ch HCl 2M. Sau ph n ng có m gam ch t r n không tan, m có giá tr trong gi i h n nào sau đây: A. B. C. D. [] Cho phân t các ch t sau: . Trong các phân t trên, phân t nào sau đây có liên k t cho - nh n: A. và B. và C. D. T t c đ u sai [] Trong m t chu kì, s oxi hoá cao nh t c a các nguyên t thu c nhóm A trong oxit bi n đ i như th nào? A. Tăng d n. B. Gi m d n. C. M i đ u tăng d n sau gi m d n. D. M i đ u gi m d n sau tăng d n. []
  3. Cho 9,6g m t kim lo i M tan hoàn toàn trong dung d ch dư, sinh ra 2,24 lít khí NO (đktc). M là kim lo i nào sau đây: A. Fe B. Ca C. Cu D. Mg [] Hoà tan v a đ m t lư ng hiđroxit kim lo i M (có hoá tr II) trong dung d ch 20% thu đư c dung d ch mu i có n ng đ 27,21%. M là kim lo i nào trong các kim lo i sau: A. Fe B. Cu C. Ca D. Mg [] M t c c nư c có ch a 0,01 mol , 0,01 mol , 0,02 mol , 0,02 mol và 0,05 mol . Nư c trong c c là: A. Nư c c ng toàn ph n. B. Nư c c ng t m ph n C. Nư c c ng vĩnh c u. D. Nư c m m. [] Cho dung d ch ch a các ion sau: . Mu n tách đư c nhi u cation ra kh i dung d ch mà không đưa ion l vào dung d ch, ta có th cho dung d ch tác d ng v i ch t nào trong các ch t sau đây: A. Dung d ch v ađ B. Dung d ch v ađ C. Dung d ch KOH v a đ D. Dung d ch v ađ . [] Hãy s p x p các c p oxi hoá-kh dư i đây theo tr t t tăng d n tính oxi hoá c a các ion kim lo i: A. (6) < (5) < (1) < (2) < (9) < (4) < (8) < (7) < (3) B. (5) < (6) < (2) < (1) < (4) < (9) < (8) < (7) < (3) C. (5) < (6) < (1) < (2) < (4) < (9) < (8) < (7) < (3) D. T t c đ u sai []
  4. Cho ph n ng sau: H s cân b ng c a ph n ng trên l n lư t là: A. 2, 6, 4, 2, 3, 4 B. 4, 6, 8, 4, 3, 4 C. 2, 3, 10, 2, 9, 5 D. 2, 4, 8, 2, 9, 8 [] Cho ph n ng sau: H s cân b ng c a ph n ng trên l n lư t là: A. 3, 4, 2, 3, 3, 2, 4 B. 2, 6, 2, 6, 4, 2, 4 C. 3, 4, 2, 3, 4, 2, 4 D. 3, 8, 2, 3, 2, 2, 4 [] Cho ph n ng sau: H s cân b ng c a ph n ng trên l n lư t là: A. 2, 3, 2, 3, 4 B. 2, 6, 2, 2, 4 C. 2, 2, 3, 2, 4 D. 3, 2, 3, 2, 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản