intTypePromotion=3

Trắc nghiệm hóa C3_0029 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
6
download

Trắc nghiệm hóa C3_0029 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0029 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0029 + đáp án

  1. [] Ch n câu đúng trong các câu sau: A. Tinh b t và xenlulozơ đ u tham gia ph n ng tráng gương. B. Tinh b t, saccarozơ và xenlulozơ có công th c chung là C. Tinh b t, saccarozơ và xenlulozơ có công th c chung là D. Tinh b t, saccarozơ và xenlulozơ đ u là các polime có trong thiên nhiên. [] X là m t no ch ch a m t nhóm và m t nhóm –COOH. Cho 13,1g X tác d ng v i dung d ch HCl dư, ta thu đư c 16,75g mu i clohiđrat c a X. X có công th c c u t o nào sau đây? A. B. C. D. K t qu khác. [] M t h p ch t h u cơ X có công th c . X ph n ng v i dung d ch brom, X tác d ng v i dung d ch NaOH và HCl. Ch t h u cơ X có công th c c u t o là: A. B. C. D. A và B đúng. [] Nh ng công th c c u t o nào dư i đây tương ng v i công th c phân t ? A. B. C. D. T t c đ u đúng. [] Đ nh n bi t dung d ch các ch t lòng tr ng tr ng, xà phòng, glixerol, h tinh b t ta có th ti n hành theo trình t nào sau đây? A. Đun nóng, dùng natri kim lo i, dùng B. Dùng vài gi t đ c, dùng , dùng dd iot. C. Dùng đ c, dùng D. Dùng vài gi t đ c, đun nóng, dùng dd iot. [] X là este c a m t axit h u cơ đơn ch c và ancol đơn ch c. Đ thu phân hoàn toàn 6,6g ch t X, ngư i ta dùng 34,10ml dung d ch NaOH 10% có D = 1,1g/ml. Lư ng NaOH này dư 25% so v i lư ng NaOH c n dùng cho ph n ng. X có công th c c u t o nào sau đây? A. và B. C. D. []
  2. Phát bi u nào dư i đây là đúng? A. Lu c khoai vùng cao s lâu hơn vì x y ra nhi t đ th p hơn. B. Lu c khoai g n đ nh núi Everest s mau chín hơn vì nư c sôi nhi t đ th p hơn. C. Nư c l ng có th đư c đun nóng lên nhi t đ cao hơn nhi t đ sôi c a nư c, nên đ cao không nh hư ng gì. D. S s t gi m áp su t khi lên cao làm cho nư c sôi nhi t đ cao hơn. [] Cho ph n ng đư c th c hi n bình kín. Bi t r ng t t c các ch t đ u th khí, khi tăng áp su t lên 4 l n thì t c đ c a ph n ng s tăng là: A. 46 l n B. 44 l n C. 54 l n D. K t qu khác [] Cho m t lư ng dư vào 25ml dung d ch HCl 8M. Th tích khí clo sinh ra là: A. 1,34 lít B. 1,45 lít C. 1,44 lít D. 1,4 lít [] Khí clo có l n khí và . Phương pháp nào sau đây có th tinh ch đư c clo? A. Cho qua ki m. B. H p , h p nư c, cho tác d ng v i C. Đ t h n h p, h p nư c. D. Cho qua ki m, cho tác d ng v i dung d ch [] M thu c nhóm IIIA, X thu c nhóm VIA. Trong oxit cao nh t M chi m 71,34% kh i lư ng, còn X chi m 28,66% kh i lư ng. Liên k t gi a M và X trong h p ch t thu c lo i liên k t nào sau đây: A. Liên k t ion B. Liên k t c ng hoá tr . C. Liên k t cho - nh n. D. Liên k t ion – liên k t c ng hoá tr . [] Hai nguyên t X, Y đ ng k ti p nhau trong m t chu kì thu c b ng tu n hoàn, có t ng đi n tích dương h t nhân là 25. V trí c a X và Y trong b ng tu n hoàn là v trí nào sau đây: A. X: Chu kì 2 nhóm IIA; Y: Chu kì 2 nhóm IIIA B. X: Chu kì 3 nhóm IIA; Y: Chu kì 3 nhóm IIIA C. X: Chu kì 2 nhóm IIA; Y: Chu kì 3 nhóm IIIA D. T t c đ u sai. [] Nguyên t c a nguyên t X có t ng s h t (proton, nơtron, electron) b ng 180; trong đó t ng s h t mang đi n chi m 58,59% t ng s h t. Nguyên t X là nguyên t nào sau đây: A. Iot B. Clo
  3. C. Brom D. Flo [] Hãy ch n trình t ti n hành nào trong các trình t sau đ tách các oxit ra kh i h n h p : A. Dùng dd NaOH dư, l c, khí , nhi t phân, dùng dd HCl dư, đi n phân dung d ch, đ t, dùng dd NaOH, nhi t đ . B. Dùng dd HCl, dùng dd NaOH dư, l c, khí , nhi t phân, dùng dd HCl, l c, đi n phân dung d ch, dùng dd NaOH, nhi t phân. C. Khí , đ t nóng, dung d ch HCl, l c, đ t, dùng dd NaOH dư, l c, khí , nhi t phân. D. A, B, C đ u đúng. [] H n h p X g m hai kim lo i ki m và m t kim lo i ki m th tan hoàn toàn vào nư c, t o ra dung d ch Y và gi i phóng 2,688 lít (đktc). Th tích dung d ch 2M c n thi t đ trung hoà dung d ch Y là: A. 30ml B. 120ml C. 60ml D. T t c đ u sai [] Cho 1,15g m t kim lo i ki m X tan h t vào nư c. Đ trung hoà dung d ch thu đư c c n 50g dung d ch HCl 3,65%. X là kim lo i nào sau đây: A. K B. Cs C. Li D. Na [] Hãy ch ra câu sai trong các câu sau đây: A. Ph n ng oxi hoá-kh là ph n ng có s chuy n d i electron gi a các ch t ph n ng. B. Ph n ng gi a kim lo i và cation kim lo i trong dung d ch có s chuy n d i electron vào dung d ch. C. Ph n ng gi a c p oxi hoá-kh v i là do ion có tính oxi hoá m nh hơn ion D. Ph n ng gi a hai c p oxi hoá kh và là do ion có kh năng oxi hoá Zn thành ion [] Ngâm m t đinh s t s ch trong 200ml dung d ch . Sau khi ph n ng k t thúc, l y đinh s t ra kh i dung d ch, r a nh , s y khô, th y kh i lư ng đinh s t tăng thêm 0,8g. N ng đ mol/l c a dung d ch là bao nhiêu? A. 0,6M B. 0,7M C. 0,5M D. 1,5M []
  4. Tinh b t và xenlulozơ đ u là polisaccarit có công th c phân t nhưng xenlulozơ có th kéo thành s i còn tinh b t thì không. Cách gi i thích nào sau đây là đúng: A. Phân t xenlulozơ không phân nhánh, các phân t r t dài d xo n l i thành s i. B. Phân t xenlulozơ không phân nhánh, các phân t r t dài s p x p song song v i nhau theo m t tr c xo n l i thành s i. C. Tinh b t là h n h p c a hai thành ph n amilozơ và amilopectin, m ch phân t c a chúng s p x p song song v i nhau làm cho tinh b t d ng h t. D. Hai thành ph n amilozơ và amilopectin xo n l i thành vòng xo n, các vòng xo n đó cu n l i làm cho tinh b t d ng h t.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản