intTypePromotion=1

Trắc nghiệm hóa C3_0030 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
67
lượt xem
7
download

Trắc nghiệm hóa C3_0030 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0030 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0030 + đáp án

  1. [] Tinh b t đư c t o thành trong cây xanh nh quang h p, khí chi m 0,03% th tích không khí. Mu n có 50g tinh b t thì th tích không khí ( đktc) c n dùng đ cung c p cho ph n ng quang h p là: A. 138266,7 lít B. 140256,5 lít C. 150200,6 lít D. A, B, C đ u sai [] Đ nh n bi t 3 ch t b t tr ng: tinh b t, xenlulozơ, saccarozơ ta có th ti n hành theo trình t sau đây: A. Hoà tan vào nư c, dùng vài gi t dung d ch , đun nóng, dùng dung d ch B. Hoà tan vào nư c, dùng iot. C. Dùng vài gi t đun nóng, dùng dung d ch D. Dùng iot, dùng dung d ch [] H p ch t P có công th c phân t , khi cho P vào dung d ch NaOH loãng, đun nóng nh th y bay ra khí K làm xanh gi y quì tím m. Axit hoá dung d ch còn l i sau ph ng b ng dung d ch loãng, r i chưng c t thu đư c m t ch t h u cơ. P có th có công th c c u t o là: A. B. C. D. T t c đ u đúng. [] Hãy ch ra nh ng gi i thích sai trong các hi n tư ng sau: A. Khi làm s ch nư c đư ng, ngư i ta thư ng cho lòng tr ng tr ng vào và đun lên đó là hi n tư ng v t lí. B. Khi n u canh cua, xu t hi n g ch c a n i lên (n i trên m t nư c) đó là hi n tư ng hoá h c. C. S a tươi đ lâu s b vón c c, t o thành k t t a đó là hi n tư ng v t lí. D. Ancol loãng đ lâu ngoài không khí cho mùi chua đó là hi n tư ng hoá h c. [] Đ tách các ch t kh i nhau t h n h p axit axetic và ancol etylic ta có th ti n hành theo trình t nào sau đây? A. Dùng , chưng c t, sau đó cho tác d ng v i , chưng c t. B. Dùng CaO, chưng c t, sau đó cho tác d ng v i , chưng c t. C. Dùng , sau đó tác d ng v i D. A và B đúng [] Đ xà phòng hoá hoàn toàn 2,22g h n h p 2 este đ ng phân X và Y c n dùng h t 30ml dung d ch KOH 1M. Khi đ t cháy hoàn toàn h n h p 2 este đó thì thu đư c khí và hơi nư c có th tích b ng nhau và đo cùng đi u ki n. Công th c phân t c a X, Y là: A. và B. và
  2. C. và D. K t qu khác. [] Công th c c u t o c a h p ch t có th là: A. Anđehit no có 2 nhóm ch c ho c ancol không no 2 ch a có m t n i ba. B. Axit hay este m ch h chưa no ch a m t n i đôi g c hiđrocacbon. C. Ancol – andehit chưa no ch a 1 n i đôi. D. C A, B, C đ u đúng. [] Hoà tan 104,25g h n h p các mu i NaCl và NaI vào nư c. Cho đ khí clo đi qua h n h p r i đun c n. Nung ch t r n thu đư c cho đ n khi h t hơi màu tím bay ra. Bã r n còn l i sau khi nung n ng 58,5g. Thành ph n % kh i lư ng h n h p 2 mu i là: A. 29,5; 70,5 B. 28,06; 71,94 C. 65; 35 D. 50; 50 [] Đ so sánh đ ho t đ ng hoá h c m nh, y u c a phi kim thư ng đư c xem xét qua kh năng ph n ng: A. V i hiđro ho c v i kim lo i B. V i oxi C. V i dung d ch mu i D. V i ki m. [] Nguyên t nào sau đây có tính ch t gi ng phôpho nh t? A. Si B. S C. Sb D. As [] Nguyên t M thu c nhóm A. Trong ph n ng oxi hoá-kh , M t o ion có 37 h t g m proton, nơtron, electron. V trí c a nguyên t M trong b ng tu n hoàn là v trí nào sau đây: A. Chu kì 3, nhóm IIIA B. Chu kì 4, nhóm IIIA C. Chu kì 3, nhóm IVA D. K t qu khác. [] M t h p ch t đư c t o thành t các ion và . Trong phân t có t ng s h t proton, nơtron, electron b ng 164; trong đó s h t mang đi n nhi u hơn s h t không mang đi n là 52. S kh i c a X l n hơn s kh i c a Y là 23, t ng s h t proton, nơtron, electron trong ion nhi u hơn trong ion nhi u hơn trong ion là 7 h t X, Y là nguyên t nào sau đây: A. Na và Cl B. Na và O C. K và O D. Li và O
  3. [] Trong m t l p electron th n có bao nhiêu phân l p electron? A. 2 B. n C. D. Không xác đ nh đư c [] Cho các nguyên t X, Y, Z. T ng s h t trong các nguyên t l n lư t là 16, 58 và 78. S chênh l ch gi a s kh i và nguyên t kh i không vư t quá 1 đơn v . Các nguyên t X, Y, Z l n lư t là nguyên t nào sau đây: A. B, K, Fe B. Be, Na, Al C. N, Li, Ni D. T t c đ u sai. [] Dùng qu ng hematit ch a 90% đ s n xu t 1 t n gang ch a 95% Fe. Hi u su t c a quá trình là 80%. Kh i lư ng qu ng hematit c n dùng là: A. 1884,92kg B. 1880,2kg C. 1900,5kg D. K t qu khác. [] Cho m t h n h p g m 1,12g Fe và 0,24g Mg tác d ng v i 250ml dung d ch . Ph n ng th c hi n xong, ngư i ta thu đư c kim lo i có kh i lư ng là 1,88g. N ng đ mol c a dung d ch đã dùng là: A. 0,15M B. 0,12M C. 0,1M D. 0,20M [] M t dung d ch ch a x mol tác d ng v i dung d ch ch a y mol HCl. Đi u ki n đ sau ph n ng thu đư c lư ng k t t a l n nh t là: A. x > y B. y < x C. x = y D. x < 2y [] Hoà tan hoàn toàn m t kh i lư ng kim lo i M hoá tr II vào dung d ch HCl 14,6% đư c dung d ch mu i có n ng đ 18,19%. M là kim lo i nào sau đây: A. Mg B. Ca C. Zn D. Ba [] Có 4 dung d ch, trong m i dung d ch có ch a m t lo i ion sau: và 4 kim lo i Cu, Fe, Ag và Pb. N u s p x p nh ng c p oxi hoá - kh c a kim lo i và ion kim lo i
  4. tương ng nói trên theo chi u tính oxi hoá c a ion kim lo i gi m d n thì cách s p x p nào sau đây là đúng: A. B. C. D. T t c đ u sai. [] C u hình electron là c u hình c a: A. B. Ne C. D. T t c đ u đúng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản