Trắc nghiệm hóa C3_0033 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
8
download

Trắc nghiệm hóa C3_0033 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0033 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0033 + đáp án

  1. [] Cho m t m u h p kim Na-Ba tác d ng v i nư c (dư), thu đư c dung d ch X và 3,36 lít H2 ( đktc). Th tích dung d ch axit H2SO4 2M c n dùng đ trung hòa dung d ch X là A. 150ml. B. 75ml. C. 60ml. D. 30ml. [] Cho khí CO (dư) đi vào ng s nung nóng đ ng h n h p X g m Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu đư c ch t r n Y. Cho Y vào dung d ch NaOH (dư), khu y kĩ, th y còn l i ph n không tan Z. Gi s các ph n ng x y ra hoàn toàn. Ph n không tan Z g m A. Mg, Al, Fe, Cu. B. Mg, Fe, Cu. C. MgO, Fe, Cu. D. MgO, Fe3O4, Cu. [] H p ch t X có công th c phân t trùng v i công th c đơn gi n nh t, v a tác d ng đư c v i axit v a tác d ng đư c v i ki m trong đi u ki n thích h p. Trong phân t X, thành ph n ph n trăm kh i lư ng c a các nguyên t C, H, N l n lư t b ng 40,449%; 7,865% và 15,73%, còn l i là oxi. Khi cho 4,45 gam X ph n ng hoàn toàn v i m t lư ng v a đ dung d ch NaOH (đun nóng) thu đư c 4,85 gam mu i khan. Công th c c u t o thu g n c a X là (Cho H= 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23) A. B. C. D. [] Cho kim lo i M tác d ng v i Cl2 đư c mu i X; cho kim lo i M tác d ng v i dung d ch HCl đư c mu i Y. N u cho kim lo i M tác d ng v i dung d ch mu i X ta cũng đư c mu i Y. Kim lo i M có th là A. Fe B. Al C. Mg D. Zn [] H p ch t h u cơ X (phân t có vòng benzen) có công th c phân t là C7H8O2, tác d ng đư c v i Na và v i NaOH. Bi t r ng khi cho X tác d ng v i Na dư, s mol H2 thu đư c b ng s mol X tham gia ph n ng và X ch tác d ng đư c v i NaOH theo t l s mol 1:1. Công th c c u t o thu g n c a X là A. B. C. D. [] x y ra trong trư ng h p nào dư i đây KHÔNG thu c l ai ph n ng nhi t nhôm ? A. Al tác d ng v i nung nóng. B. Al tác d ng v i axit đ c, nóng. C. Al tác d ng v i nung nóng.
  2. D. Al tác d ng v i nung nóng. [] Khi cho ankan X (trong phân t có ph n trăm kh i lư ng cacbon b ng 83,72%) tác d ng v i clo theo t l s mol 1:1 (trong đi u ki n chi u sáng) ch thu đư c 2 d n xu t monoclo đ ng phân c a nhau. Tên c a X là (Cho H = 1; C = 12; Cl = 35,5) A. 3-metylpentan. B. 2-metylpropan. C. 2,3-đimetylbutan. D. butan. [] Cho các ch t sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. S c p ch t tác d ng đư c v i nhau là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 [] Este X không no, m ch h , có t kh i hơi so v i oxi b ng 3,125 và khi tham gia ph n ng xà phóng hóa t o ra m t anđehit và m t mu i c a axit h u cơ. Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i X? (Cho H = 1; C = 12; O = 16) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 [] Th t m t s c p oxi hóa - kh trong dãy đi n hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. C p ch t KHÔNG ph n ng v i nhau là A. và dung d ch . B. và dung d ch . C. và dung d ch . D. dung d ch và dung d ch . [] D n V lít ( đktc) h n h p X g m axetilen và hiđro đi qua ng s đ ng b t niken nung nóng, thu đư c khí Y. D n Y vào lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3 thu đư c 12 gam k t t a. Khí đi ra kh i dung d ch ph n ng v a đ v i 16 gam brom và còn l i khí Z. Đ t cháy hoàn toàn khí Z thu đư c 2,24 lít khí CO2 ( đktc) và 4,5 gam nư c. Giá tr c a V b ng (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Br = 80; Ag = 108) A. 5,60. B. 11,2. C. 8,96. D. 13,44. [] Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng đ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3 thu đư c 2,16 gam b c k t t a. N ng đ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ đã dùng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108) A. 0,02M. B. 0,01M. C. 0,20M. D. 0,10M.
  3. [] Đ t cháy hoàn toàn m t th tích khí thiên nhiên g m metan, etan, propan b ng oxi không khí (trong không khí, oxi chi m 20% th tích), thu đư c 7,84 lít khí CO2 ( đktc) và 9,9 gam nư c. Th tích không khí ( đktc) nh nh t c n dùng đ đ t cháy hoàn toàn lư ng khí thiên nhiên trên là (Cho H = 1; C = 12; O = 16) A. 56,0 lít B. 84,0 lít C. 78,4 lít D. 70,0 lít [] Đ trung hòa 25 gam dung d ch c a m t amin đơn ch c X n ng đ 12,4% c n dùng 100 ml dung d ch HCl 1M. Công th c phân t c a X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14) A. B. C. D. [] Cho các c p kim lo i nguyên ch t ti p xúc tr c ti p v i nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các c p kim lo i trên vào dung d ch axit, s c p kim lo i trong đó Fe b phá h y trư c là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 [] M t dung d ch ch a 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+ , x mol Cl - và y mol SO42− . T ng kh i lư ng các mu i tan có trong dung d ch là 5,435 gam. Giá tr c a x và y l n lư t là (Cho O = 16; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Cu=64) A. 0,01 và 0,03. B. 0,03 và 0,02. C. 0,05 và 0,01. D. 0,02 và 0,05. [] Đun 12 gam axit axetic v i 13,8 gam etanol (có H2SO4 đ c làm xúc tác) đ n khi ph n ng đ t t i tr ng thái cân b ng, thu đư c 11 gam este. Hi u su t c a ph n ng este hóa là (Cho H=1; C = 12; O = 16) A. 55% B. 50% C. 75% D. 62,5% [] Polivinyl axetat (ho c poli (vinyl axetat)) là polime đư c đi u ch b ng ph n ng trùng h p A. B. C. D. [] Đ t cháy hoàn toàn m t rư u (ancol) X thu đư c CO2 và H2O có t l s mol tương t ng là 3 : 4. Th tích khí oxi c n dùng đ đ t cháy X b ng 1,5 l n th tích khí CO2 thu đư c ( cùng đi u ki n). Công th c phân t c a X là
  4. A. B. C. D. [] S h p ch t đơn ch c, đ ng phân c u t o c a nhau có cùng công th c phân t C4H8O2, đ u tác d ng đư c v i dung d ch NaOH là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Đồng bộ tài khoản