Trắc nghiệm hóa C3_0035 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
13
download

Trắc nghiệm hóa C3_0035 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0035 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0035 + đáp án

  1. [] Công th c chung c a các oxit kim lo i phân nhóm chính nhóm I là A. B. C. D. [] Este X ph n ng v i dung d ch , đun nóng t o ra rư u metylic và natri axetat. Công th c c u t o c a X là A. B. C. D. [] Đ tách đư c ra kh i h n h p v i có th cho h n h p tác d ng là A. Dung d ch (dư). B. Dung d ch (dư). C. Dung d ch (dư). D. Dung d ch (dư). [] Cho b n dung d ch mu i: . Kim lo i nào dư i đây tác d ng đư c v i c 4 dung d ch mu i trên? A. B. C. D. [] Cho các kim lo i: . S kim lo i tác d ng đư c v i dung d ch loãng là: A. 5 B. 3 C. 4 D. 6 [] Đ phân bi t dung d ch Anđehit fomic và rư u etylic có th dùng A. trong dung d ch , đun nóng. B. Dung d ch C. Dung d ch D. Gi y quỳ tím. [] Phenol l ng và rư u etylic đ u ph n ng đư c v i A. Dung d ch B. Dung d ch C. Kim lo i D. Dung d ch [] S h p ch t anđehit có công th c phân t là: A. 1
  2. B. 3 C. 2 D. 4 [] Cho phương trình hóa h c c a 2 ph n ng sau: . Hai ph n ng trên ch ng t là ch t: A. Có tính bazơ và tính kh . B. Có tính axit và tính kh . C. Có tính lư ng tính. D. V a có tính oxi hóa, v a có tính kh [] Dung d ch ph n ng đư c v i A. B. C. D. [] Cho 3,7 gam este no, đơn ch c, m ch h tác d ng h t v i dung d ch , thu đư c mu i và 2,3 gam rư u etylic. Công th c c a este là (Cho ) A. B. C. D. [] Kim lo i không b hòa tan trong dung d ch axit đ c, ngu i nhưng tan đư c trong dung d ch là: A. B. C. D. [] Khi đ lâu trong không khí m m t v t làm b ng s t tây (s t tráng thi c) b xây sát sâu t i l p s t bên trong s x y ra quá trình: A. b ăn mòn hóa h c. B. b ăn mòn đi n hóa. C. và Sn đ u b ăn mòn đi n hóa. D. b ăn mòn đi n hóa. [] Hai rư u X, Y đ u có công th c phân t . Khi đun h n h p g m X và Y v i axit đ c nhi t đ cao đ tách nư c, thu đư c: A. 3 anken. B. 1 anken. C. 2 anken. D. 4 anken. [] Ch t nào dư i đây có th tác d ng v i nư c brom? A. Benzen.
  3. B. Axit acrylic. C. Axit clohyđric. D. Axit axetic. [] Thu c th đ phân bi t axit axetic và ancol etylic là A. dung d ch B. dung d ch C. phenolphtalein D. Qùy tím [] Cho h n h p X g m 0,2 mol và 0,1 mol . Th tích ( đktc) đ ph n ng v a đ v i h n h p X là A. 4,48 lit B. 6,72 lit C. 8,96 lit D. 2,24 lit [] Khi xà phòng hóa tristearin ta thu đư c s n ph m là: A. và glixerol B. và glixerol C. và glixerol D. và etanol [] Anđehit no đơn ch c m ch h có công th c phân t chung là A. B. C. D. [] Dãy g m hai ch t đ u tác d ng v i là A. B. C. D.
Đồng bộ tài khoản