Trắc nghiệm hóa C3_0036 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
8
download

Trắc nghiệm hóa C3_0036 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0036 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0036 + đáp án

  1. [] Th tích khí ( đktc) sinh ra khi cho 8,4 gam ph n ng v i lư ng dư axit là (Cho ) A. 3,36 lít. B. 4,48 lít. C. 1,12 lít. D. 2,24 lít. [] đi u ki n thư ng, ph n ng đư c v i A. dung d ch B. C. dung d ch D. [] Tính ch t hoá h c đ c trưng c a là A. tính oxi hoá. B. tính bazơ. C. tính axit. D. tính kh . [] Đ chuy n 11,2 gam thành thì th tích khí clo ( đktc) c n dùng là (Cho ) A. 6,72 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 8,96 lít. [] Polime dùng đ s n xu t cao su buna-S đư c đi u ch b ng cách đ ng trùng h p buta-1,3-đien v i A. vinyl clorua. B. stiren. C. etilen. D. axetilen. [] Trong phân t h p ch t h u cơ nào sau đây có liên k t peptit? A. Lipit. B. Glucozơ. C. Xenlulozơ. D. Protein. [] Ch t có th dùng đ làm m t tính c ng c a nư c là A. B. C. D. [] Phương pháp thích h p đ đi u ch t là A. nhi t phân
  2. B. đi n phân dung d ch C. dùng kali kh ion trong dung d ch. D. đi n phân nóng ch y. [] Th tích dung d ch axit 1M c n dùng đ trung hoà 100 ml dung d ch 1,5M là A. 150 ml. B. 50 ml. C. 20 ml. D. 75 ml. [] Dung d ch và dung d ch đ u tác d ng đư c v i A. B. C. D. [] Trong quá trình đi n phân dung d ch v i đi n c c trơ, A. ion nh n electron anot. B. ion nh n electron catot. C. ion như ng electron catot. D. ion như ng electron anot. [] Có bao nhiêu amino axit đ ng phân c u t o c a nhau ng v i công th c phân t ? A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 [] Khi đ lâu trong không khí m m t v t làm b ng s t tây (s t tráng thi c) b sây sát sâu t i l p s t bên trong, s x y ra quá trình A. Fe b ăn mòn hoá h c. B. Sn b ăn mòn đi n hoá. C. Sn b ăn mòn hoá h c. D. Fe b ăn mòn đi n hoá. [] Kim lo i không tác d ng v i nhi t đ thư ng là A. K B.u Be C. Na D. Ba [] S n ph m cu i cùng c a quá trình thu phân các protein đơn gi n nh xúc tác thích h p là A. este. B. -amino axit. C. -amino axit. D. axit cacboxylic. [] Nguyên t c a nguyên t ) có c u hình electron là
  3. A. B. C. D. [] Cho 2,9 gam m t anđehit, no, đơn ch c, m ch h tác d ng hoàn toàn v i trong dung d ch , đun nóng thu đư c 10,8 gam . Anđehit có công th c (Cho ) A. B. C. D. [] Trong công nghi p, đư c đi u ch b ng phương pháp A. đi n phân nóng ch y. B. đi n phân dung d ch bão hòa, có màng ngăn x p ngăn 2 đi n c c. C. cho ph n ng v i nư c. D. cho natri oxit tác d ng v i nư c. [] Glixerin có th ph n ng đư c v i A. B. C. D. [] Th tích khí (gi s là s n ph m kh duy nh t, đktc) sinh ra khi cho 1,92 gam b t tác d ng v i axit loãng (dư) là (Cho ). A. 0,224 lít. B. 0,448 lít. C. 0,672 lít. D. 1,120 lít.
Đồng bộ tài khoản