intTypePromotion=3

Trắc nghiệm hóa C3_0038 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
7
download

Trắc nghiệm hóa C3_0038 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0038 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0038 + đáp án

  1. [] Ph n ng hóa h c x y ra trong trư ng h p nào dư i đây không thu c l ai ph n ng nhi t nhôm ? A. tác d ng v i nung nóng. B. tác d ng v i nung nóng. C. tác d ng v i nung nóng. D. tác d ng v i axit đ c, nóng. [] Khi cho ankan X (trong phân t có ph n trăm kh i lư ng cacbon b ng 83,72%) tác d ng v i clo theo t l s mol 1:1 (trong đi u ki n chi u sáng) ch thu đư c 2 d n xu t monoclo đ ng phân c a nhau. Tên c a X là (Cho ) A. 2,3-đimetylbutan. B. 3-metylpentan. C. butan. D. 2-metylpropan. [] Polivinyl axetat (ho c poli (vinyl axetat)) là polime đư c đi u ch b ng ph n ng trùng h p A. B. C. D. [] Este X không no, m ch h , có t kh i hơi so v i oxi b ng 3,125 và khi tham gia ph n ng xà phóng hóa t o ra m t anđehit và m t mu i c a axit h u cơ. Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i X? (Cho ) A. 4 B. 5 C. 3 D. 2 [] Cho h n h p hai anken đ ng đ ng k ti p nhau tác d ng v i nư c (có làm xúc tác) thu đư c h n h p Z g m hai rư u (ancol) X và Y. Đ t cháy hoàn toàn 1,06 gam h n h p Z sau đó h p th toàn b s n ph m cháy vào 2 lít dung d ch 0,1M thu đư c dung d ch T trong đó n ng đ c a b ng 0,05M. Công th c c u t o thu g n c a X và Y là (Cho: ; th tích dung d ch thay đ i không đáng k ) A. và B. và C. và D. và [] Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam h n h p X g m và b ng m t lư ng v a đ dung d ch loãng, thu đư c 1,344 lít hiđro ( đktc) và dung d ch ch a m gam mu i. Giá tr c a m là (Cho ) A. 8,98. B. 7,25. C. 9,52. D. 10,27. []
  2. luôn th hi n tính kh trong các ph n ng v i A. dung d ch , nư c B. dung d ch , dung d ch C. , nư c , dung d ch D. , nư c [] Đ trung hòa 25 gam dung d ch c a m t amin đơn ch c X n ng đ 12,4% c n dùng 100 ml dung d ch 1M. Công th c phân t c a X là (Cho ) A. B. C. D. [] Đ phân bi t dung d ch anđehit axetic và dung d ch ancol etylic có th dùng A. dung d ch B. dung d ch C. trong dung d ch D. phenolphtalein. [] Ancol etylic không tác d ng v i A. (có đ c làm xúc tác, đun nóng). B. C. , đun nóng. D. [] Nh n đ nh nào sau đây đúng? A. Anđehit có tính kh và tính oxi hoá. B. Anđehit ch có tính kh . C. Anđehit không có tính kh cũng không có tính oxi hoá. D. Anđehit ch có tính oxi hoá. [] Khi thu phân b ng dung d ch thì s n ph m c a ph n ng là A. và B. và C. và D. và [] Đ trung hoà 10 ml dung d ch c n dùng 20 ml dung d ch 1M. N ng đ mol c a dung d ch là A. 3M. B. 2M. C. 4M. D. 1M. [] Hai ch t nào sau đây đ u có th tham gia ph n ng este hoá? A. và B. và C. và
  3. D. và [] Đ t cháy hoàn toàn m t lư ng ancol X có công th c thu đư c 0,1 mol và 0,2 mol . Công th c c a X là A. B. C. D. [] Ph n ng ch ng t A. ion có tính kh m nh hơn ion B. ion có tính oxi hoá m nh hơn ion C. ion có tính oxi hoá y u hơn ion D. ion có tính oxi hoá m nh hơn ion [] Ch t nào dư i đây khi tham gia ph n ng trùng ngưng t o thành tơ nilon-6? A. B. C. D. [] H p ch t tác d ng v i nư c brom t o k t t a tr ng là A. alanin. B. anđehit axetic. C. anilin. D. glucozơ. [] Cho dung d ch ch a 3,6 gam glucozơ ph n ng h t v i trong dung d ch (dung d ch ), đun nóng. Sau ph n ng, kh i lư ng Ag thu đư c là (Cho ) A. 4,32 gam. B. 1,08 gam. C. 0,54 gam. D. 2,16 gam. [] Hai ch t nào dư i đây đ u có tính lư ng tính? A. và B. và C. và D. và
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản