Trắc nghiệm hóa C3_0042 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
7
download

Trắc nghiệm hóa C3_0042 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0042 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0042 + đáp án

  1. [] Khi hòa tan hiđroxit kim lo i b ng m t lư ng v a đ dung d ch 20% thu đư c dung d ch mu i trung hòa có n ng đ 27,21%. Kim lo i M là (Cho ) A. B. C. D. [] Có bao nhiêu rư u (ancol ) b c 2, no, đơn ch c, m ch h là đ ng phân c u t o c a nhau mà phân t c a chúng có ph n trăm kh i lư ng cacbon b ng 68,18%? ( Cho ) A. 3 B. 4 C. 5 D. 2 [] Cho m t m u h p kim tác d ng v i nư c (dư), thu đư c dung d ch X và 3,36 lít ( đktc). Th tích dung d ch axit 2M c n dùng đ trung hòa dung d ch X là A. 150ml. B. 60ml. C. 30ml. D. 75ml. [] Trong t nhiên, nguyên t đ ng có hai đ ng v là và . Nguyên t kh i trung bình c a đ ng là 63,54. Thành ph n ph n trăm t ng s nguyên t c a đ ng v là. A. 50% B. 27%. C. 73%. D. 54%. [] Cho ch t X tác d ng v i m t lư ng v a đ dung d ch , sau đó cô c n dung d ch thu đư c ch t r n Y và ch t h u cơ Z. Cho Z tác d ng v i (ho c ) trong dung d ch thu đư c ch t h u cơ T. Cho ch t T tác d ng v i dung d ch l i thu đư c ch t Y. Ch t X có th là A. B. C. D. [] Đ kh ion trong dung d ch thành ion có th dùng m t lư ng dư A. kim lo i B. kim lo i C. kim lo i D. kim lo i []
  2. Hòa tan hoàn toàn h n h p X g m Fe và Mg b ng m t lư ng v a đ dung d ch HCl 20%, thu đư c dung d ch Y. N ng đ c a trong dung d ch Y là 15,76%. N ng đ ph n trăm c a trong dung d ch Y là (Cho ) A. 11,79% B. 28,21% C. 15,76% D. 24,24% [] Cho các ch t sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. S c p ch t tác d ng đư c v i nhau là A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 [] Đ t cháy hoàn toàn m t rư u (ancol) X thu đư c và có t l s mol tương t ng là 3 : 4. Th tích khí oxi c n dùng đ đ t cháy X b ng 1,5 l n th tích khí thu đư c ( cùng đi u ki n). Công th c phân t c a X là A. B. C. D. [] Cho khí (dư) đi vào ng s nung nóng đ ng h n h p X g m thu đư c ch t r n Y. Cho Y vào dung d ch (dư), khu y kĩ, th y còn l i ph n không tan Z. Gi s các ph n ng x y ra hoàn toàn. Ph n không tan Z g m A. B. C. D. [] Trong công nghi p, natri hiđroxit đư c s n xu t b ng phương pháp A. đi n phân dung d ch , không có màng ngăn đi n c c. B. đi n phân nóng ch y. C. đi n phân dung d ch , không có màng ngăn đi n c c. D. đi n phân dung d ch , có màng ngăn đi n c c. [] Ch dùng có th phân bi t đư c t t c các dung d ch riêng bi t sau: A. lòng tr ng tr ng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol) B. glucozơ , lòng tr ng tr ng, glixerin (glixerol), rư u (ancol) etylic. C. glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic. D. saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rư u (ancol) etylic [] M t dung d ch ch a 0,02 mol , x mol và y mol . T ng kh i lư ng các mu i tan có trong dung d ch là 5,435 gam. Giá tr c a x và y l n lư t là (Cho ) A. 0,01 và 0,03.
  3. B. 0,02 và 0,05. C. 0,03 và 0,02. D. 0,05 và 0,01. [] Trong công nghi p, axeton đư c đi u ch t A. cumen. B. propan-1-ol . C. xiclopropan. D. propan-2-ol. [] Đ kh ion trong dung d ch có th dùng kim lo i A. B. C. D. [] Thêm m gam kali vào 300ml dung d ch ch a 0,1M và 0,1M thu đư c dung d ch X. Cho t t dung d ch X vào 200ml dung d ch 0,1M thu đư c k t t a Y. Đ thu đư c lư ng k t t a Y l n nh t thì giá tr c a m là (Cho ) A. 1,71. B. 1,95. C. 1,59. D. 1,17. [] Cho các c p kim lo i nguyên ch t ti p xúc tr c ti p v i nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các c p kim lo i trên vào dung d ch axit, s c p kim lo i trong đó Fe b phá h y trư c là A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 [] Trong s các dung d ch: , nh ng dung d ch có pH > 7 là A. B. C. D. [] Có th dùng ( th r n) đ làm khô các ch t khí A. B. C. D. []
  4. Đun 12 gam axit axetic v i 13,8 gam etanol (có đ c làm xúc tác) đ n khi ph n ng đ t t i tr ng thái cân b ng, thu đư c 11 gam este. Hi u su t c a ph n ng este hóa là (Cho ) A. 55% B. 75% C. 62,5% D. 50%
Đồng bộ tài khoản