intTypePromotion=3

Trắc nghiệm hóa C3_0045 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
6
download

Trắc nghiệm hóa C3_0045 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0045 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0045 + đáp án

  1. [] Ph n ng phân tích và ph n ng hoá h p có ph i là ph n ng oxi hoá - kh không? A. Đ u là ph n ng oxi hoá - kh . B. Đ u không ph i là ph n ng oxi hoá - kh . C. M t s là ph n ng oxi hoá kh , m t s không ph i là ph n ng oxi hoá kh . D. Ch có ph n ng phân tích m i là ph n ng oxi hoá - kh . [] M t đo n ng n dây nhôm ngoài b c gi y báo, qu n s i dây b ng đ ng, ngâm vào dung d ch đ c ngu i, có hi n tư ng nào x y ra: A. Không có hi n tư ng gì. B. Có khí thoát ra. C. Có khí thoát ra, dung d ch có màu xanh lam, còn l i dây Cu không tan. D. Có khí thoát ra, gi y hoá đen, dung d ch có màu xanh lam, còn l i Al không tan. [] K t lu n nào dư i đây là đúng: A. Gang là h p ch t c a s t v i cacbon. B. Thép là h p ch t c a s t v i cacbon. C. Gang thì c ng và ròn; thép thì d o. D. Gang tr ng ch a nhi u cacbon hơn gang xám. [] M t đo n m ch xenlulozơ có kh i lư ng là 48,6mg. H i đo n m ch đó g m bao nhiêu m t xích glucozơ ( ) A. B. C. D. [] Trong các ch t có công th c sau đây ch t nào thu c lo i h p ch t este? A. C_4H_{10}O_2 B. C_4H_{8}O_2 C. C_3H_8O_2 D. C_5H_{12}O [] X là h p ch t nào ng v i công th c A. Là axit đơn ch c khi B. Là este t o ra t axit đơn ch c và rư u no đơn ch c khi n> 2 C. Là h p ch t t p ch c có 1 nhom –OH và 1 nhom –CHO trong phân t . D. T t c đ u đúng. [] Trong các đ ng đ ng c a etilen thì ch t nào có thành ph n %C = 85,71%? A. Etilen B. Butilen C. Hecxen D. T t c các anken. [] Quá trình nào x y ra dư i đây, không ph i là quá trình oxi hoá kh : A. B.
  2. C. D. [] Phương trình ph n ng nào sau đây đã vi t đúng khi ch ng minh tính oxi hoá c a FeO: A. B. C. D. A, B, C đ u đúng [] Phương trình ph n ng nào sau đây đã vi t sai khi ch ng minh tính kh c a FeO: A. B. C. D. [] M t h n h p X g m axit acrylic và axit axetic làm m t màu đư c 1,6 gam trong dung d ch. M t khác, h n h p X trung hoà đư c 60 ml dung d ch NaOH 0,5M. Tính % kh i lư ng axit acrilic trong h n h p X. A. 62,5%. B. 37,5% C. 47,5% D. 68,9% [] Axit X có công th c thu c lo i axit nào sau đây: A. Axit no m ch h 2 l n axit. B. Axit không no đơn ch c. C. Axit no đơn ch c. D. Axit cacboxylic đa ch c. [] Hãy s p x p theo tính axit tăng d n c a các axit sau đây: A. B. C. D. [] Trên nhãn m t chai rư u có ghi “Rư u ”, cách ghi đó có ý nghĩa nào sau đây: A. Rư u này sôi B. 100ml rư u trong chai có 45mol rư u nguyên ch t. C. 100ml rư u trong chai có 45ml rư u nguyên ch t. D. Trong chai rư u có 45ml rư u nguyên ch t. [] đi u ki n thư ng metan là ch t khi khó hoá l ng, vì lý do nào sau đây: A. Phân t đơn gi n, ch có 1 nguyên t C và 4 nguyên t H. B. Do phân t có liên k t c ng hoá tr b n. C. Do liên k t trong phân t không b phân c c. D. Do liên k t hiđro y u.
  3. [] Ch s b nh n giá tr nào trong phương trình ph n ng sau đây: A. b = x B. b = 2x C. b=3x D. b = (12x – 4y) [] Ch n ch t thích h p cho dư i đây đ phân bi t và A. Dung d ch amoniac. B. Dung d ch natri hiđroxit. C. Dung d ch axit nitric. D. Dung d ch bari clorua. [] Ch n m t hoá ch t thích h p cho dư i đây đ nh n bi t 3 ch t A. Dung d ch loãng. B. Dung d ch C. B t s t. D. Dung d ch NaOH.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản