intTypePromotion=3

Trắc nghiệm hóa C3_0046 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
5
download

Trắc nghiệm hóa C3_0046 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0046 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0046 + đáp án

  1. [] H t nhân nguyên t c u t o b i A. Các h t electron và proton B. Các h t proton C. Các h t proton và nơtron D. Các h t electron [] Phát bi u nào dư i đây không đúng? A. Nguyên t đư c c u thành t các h t cơ b n là proton, nơtron và electron B. H t nhân nguyên t đư c c u thành t các h t proton và nơtron C. V nguyên t đư c c u thành b i các h t electron D. Nguyên t có c u trúc đ c khít, g m v nguyên t và h t nhân nguyên t [] Phát bi u nào dư i đây không đúng? A. Nguyên t là m t h trung hoà đi n B. Trong nguyên t h t nơtron và h t proton có kh i lư ng x p x nhau C. Trong m t nguyên t , n u bi t s proton có th suy ra s nơtron D. Trong m t nguyên t , n u bi t s proton có th suy ra s electron [] KHi hòa tan và có cân b ng sau: + + (3) Cân b ng (3) chuy n d ch v phía nào khi cho thêm ? Khi cho thêm loãng ? A. Thêm chuy n d ch sang ph i. Thêm loãng chuy n d ch sang trái. B. Thêm chuy n d ch sang trái. Thêm loãng chuy n d ch sang ph i. C. Thêm chuy n d ch sang ph i. Thêm loãng chuy n d ch sang ph i. D. Thêm chuy n d ch sang trái. Thêm loãng chuy n d ch sang trái. [] TRong 2 ph n ng sau đây th hi n tính axit hay bazơ, tính ôxi hóa hay kh ? gi i thích? + = + (1) + = + + (2) A. Ph n ng (1) : th hi n tính oxi hóa. Ph n ng (2) : : th hi n tính kh B. Ph n ng (1) : th hi n tính axit. Ph n ng (2) : : th hi n tính Oxi hóa C. Ph n ng (1) : th hi n tính bazơ. Ph n ng (2) : : th hi n tính kh D. Ph n ng (1) : th hi n tính axit. Ph n ng (2) : : th hi n tính kh [] Đi u kh ng đ nh sau có đúng không ? gi i thích "M t ch t có tính ôxi hóa g p m t ch t có tính kh , nh t thi t x y ra ph n ng ôxi hóa kh ". A. Đúng B. Không đúng [] b) Vi t công th c c u t o c a ch t A, có công th c phân t là ( m ch th ng) , bi t r ng 1 mol A tác d ng v i dư trong dung d ch amoniac du t o ra 292 g k t t a. Cho: Ag = 108, H = 1, C = 12 Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D.
  2. [] Công th c đơn gi n nh t c a hiđrocacbon là và c a m t axit no đa ch c là hãy bi n lu n tìm công th c phân t c a các ch t trên. Bài : 4871 Đ s n xu t 5,4 t n nhôm c n bao nhiêu t n nhôm ôxit và anot than chì tiêu hao m t bao nhiêu? Gi thi t hi u su t 100%: A. 1,8 t n ; anot tiêu hao 10,2 t n. B. 10,2 t n ; anot tiêu hao 1,8 t n. C. 5,1 t n ; anot tiêu hao 10,18 t n. D. 15,3 t n ; anot tiêu hao 5,4 t n. [] Phương trình nào đã cân b ng sai: A. B. C. D. [] Tác d ng nào sau đây ch ng t các mu i Fe(III) th hi n tính oxi hoá: (1) (2) (3) (4) (5) đ c (6) A. Các ph n ng (1) (2) B. Các ph n ng (3) (4) C. Các ph n ng (5) D. Các ph n ng (1) (2) (4) [] Trong các tính ch t lý h c c a s t thì tính ch t nào là đ c bi t? A. Có nhi t đ nóng ch y và nhi t đ sôi cao. B. D n đi n và d n nhi t t t. C. Kh i lư ng riêng r t l n. D. Có kh năng nhi m t . [] Mu i ăn các tr ng thái: nóng ch y; tinh th khô; dung d ch trong nư c. D ng nào không d n đi n? A. D ng tinh th khô. B. D ng nóng ch y. C. D ng dung d ch trong nư c. D. T t c đ u d n đi n. [] Đi u ch 150 gam metyl-metacrylat v i hi u súât 60% c n bao nhiêu gam axit metacrylic (X gam) và bao nhiêu gam metanol (Y gam)? A. (X) = 129g; (Y) = 80g B. (X) = 215g; (Y) = 80g C. (X) = 80g; (Y) = 215g D. (X) = 129g; (Y) = 215g []
  3. Câu kh ng đ nh nào sau đây là sai: A. M i nguyên t hoá h c đ u đư c xác đ nh b i s A và s Z. B. Hai nguyên t có s kh i b ng nhau có th không cùng nguyên t hoá h c. C. H t nhân nguyên t Na mang 11 đơn v đi n tích dương. D. H t nhân nguyên t Na mang đi n tích là culong. [] Mu n cho cân b ng ph n ng este hoá chuy n d ch sang ph i c n đi u ki n nào sau đây: A. Cho dư 1 trong 2 ch t ban đ u. B. Cho dư c 2 ch t ban đ u. C. Tăng áp su t. D. Gi m áp su t. [] Hãy cho bi t trong các phương trình ph n ng dư i đây, khi cho h p ch t tác d ng v i có xúc tác Ni nung nóng, phương trình nào vi t đúng: A. B. C. D. [] Ch t nào dư i đây không th tham gia ph n ng trùng h p. A. Propylen B. Xylen C. Propin D. Axit axetic [] Cho dư tác d ng v i 100ml dung d ch phèn chua thu đư c 4,66g k t t a. Tính lư ng phèn chua đã hoà tan vào 1 lít dung d ch trên. A. 19,2g B. 47,4g C. 4,74g D. 192g [] Hãy ch n đ nh nghĩa đúng sau đây: A. Đ ng v là nh ng ch t có cùng s đi n tích h t nhân Z. B. Đ ng v là nh ng ch t có cùng s kh i A. C. Đ ng v là nh ng nguyên t có cùng s đi n tích h t nhân Z nhưng khác nhau v s kh i A. D. Đ ng v là nh ng d ng nguyên t c a cùng nguyên t hoá h c có cùng s đi n tích h t nhân Z nhưng khác nhau v s kh i A.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản