intTypePromotion=3

Trắc nghiệm hóa C3_0048 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
10
download

Trắc nghiệm hóa C3_0048 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0048 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0048 + đáp án

  1. [] Nguyên t c a nguyên t hoá h c nào dư i đây luôn như ng 1 electron trong các ph n ng hoá h c? A. Na B. Mg C. Al D. Si [] M t nguyên t hoá h c có th có nhi u nguyên t có kh i lư ng khác nhau vì lí do nào dư i đây? A. H t nhân có cùng s nơtron nhưng khác nhau v s proton B. H t nhân có cùng s proton nhưng khác nhau v s nơtron C. H t nhân có cùng s nơtron nhưng khác nhau v s electron D. H t nhân có cùng s proton và electron [] H p ch t có công th c . Bi t: T ng s h t trong phân t là 214 h t Ion có s electron b ng s electron c a ion T ng s h t proton, nơtron, electron c a nguyên t nguyên t M nhi u hơn t ng s h t c a nguyên t nguyên t X trong Y là 106. Y là ch t nào dư i đây? A. B. C. D. [] C u hình electron nào dư i đây là c a ion ? A. B. C. D. [] Trong các c u hình electron dư i đây, c u hình nào không tuân theo nguyên lí Pauli? A. B. C. D. [] Ion nào dư i đây có c u hình electron gi ng c u hình electron c a nguyên t Ar? A. B. C. D. [] Phát bi u nào dư i đây đúng cho c ion florua và nguyên t neon ? A. Chúng có cùng s proton B. Chúng có cùng s electron
  2. C. Chúng có cùng s kh i D. Chúng có s nơtron khác nhau [] Ion nào dư i đây có c u hình electron c a khí hi m Ne? A. B. C. D. [] Nguyên t có s elentron đ c thân là A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 [] Trong nguyên t A. đi n tích h t nhân b ng s nơtron B. s electron b ng s nơtron C. t ng s electron và s nơtron là s kh i D. s hi u nguyên t trùng v i s đơn v đi n tích h t nhân [] T ng s h t proton, nơtron và electron trong 1 nguyên t nguyên t X là 127, trong đó s h t mang đi n nhi u hơn s h t không mang đi n là 33 h t. X là nguyên t nào dư i đây? A. Cu B. Ag C. Fe D. Al [] Nguyên t nguyên t X có s đơn v đi n tích h t nhân b ng 13, s kh i b ng 27 thì s electron hoá tr là: A. 13 B. 5 C. 3 D. 4 [] Phát bi u nào dư i đây đúng khi nói v nguyên t oxi? A. Ch có h t nhân nguyên t oxi m i có 8 proton B. Ch có h t nhân nguyên t oxi m i có 8 nơtron C. Ch có h t nhân nguyên t oxi m i có s kh i b ng 16 D. Ch có h t nhân nguyên t oxi m i có s proton b ng s nơtron [] C u hình electron nào dư i đây vi t không đúng? A. B. C. D. [] C u hình electron nào dư i đây vi t không đúng?
  3. A. B. C. D. [] C u hình electron nào dư i đây là c a nguyên t nguyên t X (Z=24)? A. B. C. D. [] Cation có c u hình electron l p v ngoài cùng là . C u hình electron c a phân l p ngoài cùng c a nguyên t X là: A. B. C. D. [] S p, n, e c a ion l n lư t là A. 24, 28, 24 B. 24, 30, 21 C. 24, 28, 21 D. 24, 28, 27 [] T ng s h t (n, p, e) trong ion là A. 52 B. 53 C. 35 D. 51 [] T ng s h t p, n, e trong nguyên t là A. 19 B. 28 C. 30 D. 32
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản