Trắc nghiệm hóa C3_0049 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
6
download

Trắc nghiệm hóa C3_0049 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0049 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0049 + đáp án

  1. [] Trong t nhiên Cu có hai đ ng v : . Kh i lư ng nguyên t trung bình c a Cu là 63,54. Thành ph n % v kh i lư ng c a trong là giá tr nào dư i đây? Bi t . A. 73,00% B. 27,00% C. 32,33% D. 34,18% [] S kh i nào dư i đây là s kh i c a nguyên t X có t ng s h t b ng 10? A. 6 B. 7 C. 5 D. 8 [] Kh i lư ng c a nguyên t C có 6 proton, 8 nơtronn và 6 electron là: A. 12 u B. 12 gam C. 14 u D. 13 gam [] Ion nào dư i đây không có c u hình electron c a khí hi m? A. B. C. D. [] Ion không có cùng s electron v i nguyên t ho c ion nào dư i đây? A. B. C. D. [] tr ng thái cơ b n, nguyên t s t có s electron đ c thân là: A. 1 B. 3 C. 4 D. 6 [] N u c chia đôi liên ti p viên bi s t thì ph n t nh nh t mang tính ch t c a s t đư c g i là: A. vi h t B. ion s t C. nguyên t s t D. nguyên t s t [] C u hình electron nào dư i đây không đúng? A.
  2. B. C. D. [] C u hình electron nào dư i đây không đúng? A. B. C. D. [] Kí hi u nào dư i đây không đúng? A. B. C. D. [] C u hình electron nào dư i đây là c a nguyên t X (Z=8)? A. B. C. D. [] C u hình electron nào dư i đây là c a nguyên t N? A. B. C. D. [] Phát bi u nào dư i đây là đúng v i nguyên t X có s hi u nguyên t là 9? A. Đi n tích c a l p v nguyên t c a X là 9+ B. Đi n tích c a h t nhân nguyên t X là 9+ C. T ng s h t trong nguyên t X là 26 D. S kh i c a nguyên t X là 17 [] Nguyên t các nguyên t X, Y, Z có c u hình electron là: X: Y: Z: Trong các nguyên t X, Y, Z nguyên t kim lo i là: A. X B. Y C. Z D. X và Y
  3. [] C u hình electron nào dư i đây là c u hình c a nguyên t A. B. C. D. [] Câu nào dư i đây đúng? A. T t c các nguyên t mà nguyên t có 3 electron l p ngoài cùng đ u là kim lo i ho t đ ng m nh B. Các nguyên t mà nguyên t có 5 electron l p ngoài cùng thư ng là phi kim C. T t c các nguyên t mà nguyên t có 4 electron l p ngoài cùng đ u là phi kim D. T t c các nguyên t mà nguyên t có 8 electron l p ngoài cùng đ u là kim lo i [] Các đơn ch t c a các nguyên t nào dư i đây có tính ch t hoá h c tương t nhau? A. As, Se, Cl, Fe B. F, Cl, Br, I C. Br, P, H, Sb D. O, Se, Br, Te [] T l v s nguyên t c a 2 đ ng v A và B trong t nhiên c a 1 nguyên t X là 27 : 23. Trong đó đ ng v A có 35 proton và 44 nơtron, đ ng v B có nhi u hơn đ ng v A là 2 nơtron. Nguyên t kh i trung bình c a nguyên t X là giá tr nào dư i đây? A. 79,92 B. 81,86 C. 80,01 D. 76,35 [] Nguyên t X có t ng s các h t b ng 60, trong đó s h t nơtron b ng s h t proton. X là nguyên t nào dư i đây? A. B. C. D. [] Cho b ba s lư ng t . C u hình electron nguyên t nào dư i đây là đúng? A. B. C. D.
Đồng bộ tài khoản