Trắc nghiệm hóa C3_0051 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
8
download

Trắc nghiệm hóa C3_0051 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0051 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0051 + đáp án

  1. [] Nguyên t nào dư i đây có 3 electron thu c l p ngoài cùng? A. B. C. D. [] Các nguyên t nào dư i đây thu c cùng 1 nguyên t hoá h c? A. B. C. D. [] Trong các phát bi u sau, phát bi u nào là đúng? A. Đ ng v là các nguyên t có cùng s proton nhưng khác nhau v s nơtron B. Đ ng v là nh ng nguyên t có cùng v trí trong b ng tu n hoàn C. Đ ng v là nh ng nguyên t có cùng s h t nơtron D. Đ ng v là nh ng nguyên t có cùng đi n tích h t nhân nhưng khác nhau v s nơtron [] Nguyên t nguyên t X có Z=17. X có s electron đ c thân tr ng thái cơ b n là A. 1 B. 2 C. 5 D. 3 [] Nguyên t nguyên t X có Z=17. X có s l p electron là A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 [] Nguyên t nguyên t X có Z=17. S electron thu c l p ngoài cùng c a X là giá tr nào dư i đây? A. 1 B. 2 C. 7 D. 3 [] Trong 1 nguyên t A. s proton luôn b ng s nơtron B. t ng đi n tích các proton và electron b ng đi n tích h t nhân C. s kh i A là kh i lư ng tuy t đ i c a nguyên t D. t ng s proton và s nơtron đư c g i là s kh i [] Ngư i ta kí hi u nguyên t c a m t nguyên t hoá h c như sau: trong đó A là t ng s h t proton và nơtron, Z là s h t proton. Nh ng nguyên t thu c cùng 1 nguyên t hoá h c là
  2. A. B. C. D. [] C u hình electron c a ion là: A. B. C. D. [] Nguyên t Cs đư c s d ng đ ch t o t bào quang đi n vì A. giá thành r , d ki m B. có năng lư ng ion hoá th p nh t C. có bán kính nguyên t l n nh t D. có tính kim lo i m nh nh t [] S hi u nguyên t c a các nguyên t cho bi t A. s electron hoá tr và s nơtron B. s proton trong h t nhân và s nơtron C. s electron trong nguyên t và s kh i D. s electron và s proton trong nguyên t [] Dãy các nguyên t có s hi u nguyên t nào dư i đây có tính ch t hoá h c tương t kim lo i natri? A. 12, 14, 22, 42 B. 3, 19, 37, 55 C. 4, 20, 38, 56 D. 5, 21, 39, 57 [] Cation và anion đ u có c u hình electron phân l p ngoài cùng là . Kí hi u c a các nguyên t X, Y là: A. Al và O B. B và O C. Al và S D. Fe và S [] Nguyên t nguyên t R có t ng s h t mang đi n và không mang đi n là 34, trong đó s h t mang đi n g p 1,833 l n s h t không mang đi n. R là nguyên t nào dư i đây? A. Na B. Mg C. F D. Ne []
  3. Nguyên t c a nguyên t A có t ng s electron trong các phân l p p là 7. Nguyên t c a nguyên t B có t ng s h t mang đi n nhi u hơn t ng s h t mang đi n c a A là 8. A và B là các nguyên t A. Al và Br B. Al và Cl C. Mg và Cl D. Si và Br [] Nguyên t nào dư i đây có tính ch t hoá h c tương t canxi? A. C B. K C. Na D. Sr [] Tia phóng x c a đ ng v là: A. tia α B. tia β C. tia γ D. tia α và β [] là nguyên t g c c a h phóng x t nhiên uran, k t thúc c a dãy này là đ ng v b n c a chì , s l n phân rã α và β là: A. 6 l n phân rã α và 8 l n phân rã β B. 8 l n phân rã α và 6 l n phân rã β C. 8 l n phân rã α và 8 l n phân rã β D. 6 l n phân rã α và 6 l n phân rã β [] T ng s h t proton, nơtron, electron c a nguyên t nguyên t X là 21. T ng s obitan nguyên t c a nguyên t đó là: A. 2 B. 4 C. 5 D. 6 [] Nguyên t nguyên t X có c u hình electron đã xây d ng đ n phân l p . S electron c a nguyên t nguyên t X là: A. 18 B. 24 C. 20 D. 22
Đồng bộ tài khoản