intTypePromotion=3

Trắc nghiệm hóa C3_0052 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
80
lượt xem
17
download

Trắc nghiệm hóa C3_0052 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0052 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0052 + đáp án

  1. [] Cho các axit sau: HClO (1); HIO (2); HBrO (3). S p x p theo chi u tính oxi hoá và đ b n m nh d n. Ch n dãy s p x p nào sau đây: A. (1) > (2) > (3) B. (3) > (2) > (1) C. (1) > (3) > (2) D. (2) > (1) > (3) [] Cho các axit sau: . S p x p theo chi u tính axit m nh d n. Ch n dãy s p x p nào sau đây: A. (1) < (2) < (3) B. (3) < (2) < (1) C. (1) < (3) < (2) D. (2) < (3) < (1) [] Cho ph n ng hoá h c sau: T l , h s cân b ng c a ph n ng trên l n lư t là: A. (a+3b); (2a+5b); (6+5b); (a+5b); a; (2a+5b) B. (3a+b); (3a+3b); (a+b); (a+3b); a; 2b C. (3a+5b); (2a+2b); (a+b); (3a+5b); 2a; 2b D. (a+3b); (4a+10b); (a+3b); a; b; (2a+5b) [] X, Y, Z là ba kim lo i liên ti p nhau trong m t chu kì. T ng s kh i c a chúng là 74. X, Y, Z l n lư t là nh ng kim lo i nào sau đây: A. K, Ca và Sr B. Li, Be và B C. Na, Mg và Al D. Cs, Ba và La [] Chia a gam ancol làm hai ph n b ng nhau: - Ph n 1: Cho tác d ng h t v i Na thu đư c 1,12 lít (đktc) - Ph n 2: Đem th c hi n ph n ng este v i axit . Gi s hi u su t ph n ng đ t 100% thì kh i lư ng este thu đư c là: A. 8,8g B. 9,8g C. 10,8g D. 7,8g [] Khi nung h n h p và thì kh i lư ng ch t r n thu đư c sau ph n ng ch b ng m t n a kh i lư ng ban đ u. Thành ph n ph n trăm kh i lư ng các ch t trong h n h p ban đ u là: A. 28,41% và 71,59% B. 28% và 72%
  2. C. 29,41% và 70,59% D. 26,41% và 73,59% [] Hoàn thành sơ đ chuy n hoá sau: Các ch t X, Y có th là: A. B. C. D. [] Lo i d u nào sau đây không ph i là este c a axit béo và glixerol? A. D u v ng (mè) B. D u l c (đ u ph ng) C. D u d a D. D u luyn. [] M t h n h p g m Ag, Cu, Fe có th dùng hoá ch t nào sau đây đ tinh ch Ag: A. Dung d ch HCl B. Dung d ch C. Dung d ch D. Dung d ch đ m đ c. [] Các nh n đ nh sau đây, nh n đ nh nào đúng: 1. Khi đ t cháy h p ch t h u cơ sinh ra khí và nư c. 2. Trong h p ch t h u cơ, cacbon luôn luôn có hoá tr IV. 3. Nh ng h p ch t ch a cacbon là h p ch t h u cơ. 4. D n xu t hiđrocacbon là h p ch t h u cơ trong phân t , ngoài các nguyên t C, H còn có các nguyên t khác. 5. Ancol etylic tác d ng v i natri vì trong phân t có cacbon, hiđro và oxi. 6. Axit h u cơ có tính axit vì trong phân t có nhóm –COOH. A. 2, 4, 5, 6 B. 1, 2, 5, 6 C. 2, 3, 4, 5 D. 1, 4, 6 [] Hãy ch ra câu sai trong các câu sau đây: A. Các amin đ u k t h p v i proton. B. Tính bazơ c a các amin đ u m nh hơn . C. Metylamin có tính bazơ m nh hơn anilin. D. Công th c t ng quát c a amin no, m ch h b t kì là [] Câu không đúng là trư ng h p nào sau đây? A. Thu phân protein b ng axit ho c ki m khi nung nóng s cho m t h n h p các aminoaxit.
  3. B. Phân t kh i c a m t aminoaxit (g m m t ch c và m t ch c -COOH) luôn luôn là s l . C. Các aminoaxit đ u tan trong nư c. D. Dung d ch aminoaxit không làm gi y quỳ đ i màu. [] Hai h p ch t X, Y m ch h (ch ch a C, H, O) đơn ch c, đ u tác d ng v i dung d ch NaOH, không tác d ng v i Na. Đ đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p X và Y c n 8,4 lít thu đư c 6,7 lít và 5,4g nư c. Các khí đo đktc. G c hiđrocacbon c a X, Y là g c nào trong các g c sau: A. Ankyl B. Ankinyl C. Ankenyl D. B và C đúng [] Tính ch t đ c trưng c a saccarozơ là: 1. Ch t r n, tinh th , màu tr ng; 2. Polisaccarit; 3. Khi thu phân t o thành glucozơ và fructozơ; 4. Tham gia ph n ng tráng gương; 5. Ph n ng đ t cháy cho cacbon (than). Nh ng tính ch t trên, tính ch t nào đúng? A. 3, 4, 5 B. 1, 2, 3, 5 C. 1, 2, 3, 4 D. 1, 3, 5 [] Tinh b t và xenlulozơ khác nhau ch : A. Đ c trưng c a ph n ng thu phân B. Đ tan trong nư c C. V thành ph n phân t D. V c u trúc m ch phân t [] Đ t cháy m t ancol X ta thu đư c h n h p s n ph m cháy trong đó . K t lu n nào sau đây là đúng? A. X là ankanol B. X là ancol 3 l n ancol C. X là ankadiol D. A, B, C đ u đúng. [] M t h p ch t h u cơ X ch a 10,34% hiđro. Khi đ t cháy X ta ch thu đư c và v is mol như nhau và s mol oxi dùng cho ph n ng 4 l n s mol X. Bi t r ng khi X c ng v i thì cho ancol đơn ch c, còn khi tác d ng v i dung d ch thì cho poliancol. Công th c c u t o c a X là: A. B. C.
  4. D. T t c đ u sai [] Cho 0,53g mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I tác d ng v i dung d ch HCl dư thoát ra 112ml khí (đktc). Công th c phân t c a mu i là công th c nào sau đây: A. B. C. D. [] Mu n pha ch 300ml dung d ch NaOH có pH = 10 thì kh i lư ng NaOH c n dùng là bao nhiêu (trong các s cho dư i đây)? A. B. C. D. []
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản