intTypePromotion=3

Trắc nghiệm hóa C3_0054 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
8
download

Trắc nghiệm hóa C3_0054 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0054 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0054 + đáp án

  1. [] Cho glixerol tác d ng v i h n h p axit béo g m S este t i đa có th thu đư c là bao nhiêu? A. 18 B. 16 C. 15 D. 17 [] Dãy các kim lo i nào sau đây đư c s p x p đúng theo chi u ho t đ ng hoá h c tăng d n? A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe [] Ch n câu sai trong các câu dư i đây: A. Ancol etylic là h p ch t h u cơ, phân t có ch a các nguyên t C, H, O. B. Ancol etylic có công th c phân t là C. Ch t có công th c phân t là ancol etylic. D. Vì ancol etylic cũng như h p ch t h u cơ khác nên khi đ t cháy thu đư c và [] Cho 3,60g h n h p g m kali và m t kim lo i ki m (M) tác d ng h t v i nư c cho 2,24 lít khí hiđro ( đktc). Nguyên t kh i c a M b ng: A. M > 36 B. M < 36 C. M = 36 D. M = 39 [] Nhúng m t thanh graphit đư c ph m t l p kim lo i hoá tr II vào dung d ch dư. Sau ph n ng, kh i lư ng c a thanh graphit gi m đi 0,24g. Cùng thanh graphit này n u đư c nhúng vào dung d ch thì khi ph n ng xong kh i lư ng thanh graphit tăng lên 0,52g. Kim lo i hoá tr II là kim lo i nào sau đây: A. Pb B. Cd C. Al D. Sn [] Đ nh n bi t các dung d ch hoá chât riêng bi t: etyl axetat, fomalin, axit axetic, etanol, ta có th ti n hành theo trình t nào sau đây? A. Quì tím, dùng natri kim lo i. B. Quì tím, dùng dung d ch trong dùng natri kim lo i. C. Dùng natri kim lo i, dùng dung d ch trong dùng natri kim lo i. D. Dùng phenolphtalein, dùng dung d ch trong dùng natri kim lo i. [] Đ t cháy 14,6g axit no đa ch c Y thu đư c 0,6 mol và 0,5 mol Công th c c u t o c a Y là:
  2. A. B. C. D. T t c đ u sai. [] Cho canxi cacbua ph n ng v i nư c r i d n khí sinh ra s c qua dung d ch M g m thu đư c h n h p X g m 2 ch t khí. Cho h n h p X ph n ng v i dung d ch trong amoniac dư thì thu đư c 11,04g h n h p r n Y. Hi u su t ph n ng c ng nư c c a ch t khí vào dung d ch M là bao nhiêu (trong các s dư i đây)? A. 79% B. 80% C. 85% D. A, B, C đ u sai. [] Đun nóng a gam h n h p hai ancol no đơn ch c v i thu đư c 13,2g h n h p 3 ete có s mol b ng nhau và 2,7g Bi t phân t kh i 2 ancol hơn kém nhau 14 đvC. Công th c phân t c a 2 ancol đó là: A. và B. và C. và D. A, B, C đ u đúng. [] Ancol X đơn ch c có 60% kh i lư ng cacbon trong phân t . Công th c phân t c a ancol là: A. B. C. D. A, B, C đ u sai [] Đ t cháy s mol như nhau c a 2 hiđrocacbon X và Y m ch h thu đư c s mol như nhau, còn t l s mol và c a chúng là 1 và 1,5. X và Y có công th c phân t l n lư t là: A. và B. và C. và D. và [] Crăcking hoàn toàn m t ankan X thu đư c h n h p Y có t kh i hơi so v i hiđro b ng 18. X có công th c phân t là: A. B. C. D. K t qu khác. [] Tìm ph n ng nhi t phân sai:
  3. A. B. C. D. [] Trong 5 nguyên t : C p nguyên t nào sau đây là đ ng v ? A. C và D B. C và E C. A và B D. B và C [] Cho dung d ch bi t r ng s phân li c a axit b ng N ng đ c a ion (ion/l) trong dung d ch là giá tr nào sau đây: A. B. C. D. [] Nguyên t kh i trung bình c a clo là 36,5. Clo trong t nhiên có hai đ ng v là 35 và 37. Ph n trăm v kh i lư ng c a ch a trong (v i H là đ ng v O là đ ng v ) là giá tr nào sau đây? A. 9,404% B. 8,95% C. 9,67% D. 9,204% [] Cho các phân t sau: Trong các phân t trên, phân t nào có liên k t c ng hoá tr có c c? A. B. C. D. K t qu khác. [] Cho các ch t sau: Liên k t c ng hoá tr có c c có trong ch t nào sau đây: A. B. C.
  4. D. [] Có 3 m u h p kim: Mg-Al, Mg-Na, Mg-Cu. Ch dùng m t ch t nào trong s các ch t cho dư i đây đ nh n bi t? A. Nư c. B. Dung d ch C. Dung d ch D. Dung d ch [] M và N là hai ch t ch ch a các nguyên t A và B. Thành ph n ph n trăm c a nguyên t A trong M và N l n lư t là 30,4% và 25,9%. N u công th c phân t c a M là thì công th c phân t c a N là công th c nào sau đây: A. B. C. D. A, B, C sai.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản