Trắc nghiệm hóa C3_0055 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
6
download

Trắc nghiệm hóa C3_0055 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0055 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0055 + đáp án

  1. [] Đ t cháy hoàn toàn 0,1mol este X thu đư c 0,3mol và 0,3 mol . N u cho 0,1mol X tác d ng h t v i NaOH thì thu đư c 8,2g mu i. X là công th c c u t o nào sau đây: A. B. C. D. [] Có các ch t: axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ. Ch dùng m t thu c th nào sau đây đ nh n bi t? A. Quỳ tím B. Kim lo i Na C. Dung d ch D. [] Có 4 kim lo i A, B, C, D đ ng sau Mg trong dãy ho t đ ng hoá h c. Bi t r ng: - A và B tác d ng v i dung d ch loãng gi i phóng hiđro. - A ho t đ ng hoá h c kém hơn B. - C và D không có ph n ng v i dung d ch - D tác d ng v i dung d ch mu i C và gi i phóng C. Hãy xác đ nh th t s p x p nào sau đây là đúng (theo chi u ho t đ ng hoá h c gi m d n). A. B, D, C, A B. B, A, D, C C. A, B, D, C D. A, B, C, D [] Ch n câu đúng nh t trong các câu sau: A. D u m là m t h p ch t ph c t p. B. D u m là h n h p t nhiên c a nhi u lo i h p ch t h u cơ. C. D u m là h n h p t nhiên c a nhi u lo i hiđrocacbon. D. D u m sôi nhi t đ xác đ nh. [] Cho khí CO qua ng đ ng a gam h n h p g m nung nóng. Khí thoát ra đư c cho vào nư c vôi trong dư th y có 30g k t t a tr ng. Sau ph n ng, ch t r n trong ng s có kh i lư ng 202g. Kh i lư ng a gam c a h n h p các oxit ban đ u là: A. 200,8g B. 216,8g C. 206,8g D. 103,4g [] Cho 1,12g b t Fe và 0,24g b t Mg tác d ng v i 250ml dung d ch khu y nh cho đ n khi dung d ch m t màu xanh. Nh n th y kh i lư ng kim lo i sau ph n ng là 1,88g. N ng đ mol/l c a dung d ch là bao nhiêu? A. 0,15M B. 0,05M
  2. C. 0,1M D. 0,12M [] Vi t công th c c a ch t X có công th c , bi t r ng khi hiđrô hoá ch t đó ta thu đư c ch t isopentan. Ch t này có kh năng trùng h p thành cao su đư c không (trong s các công th c sau đây)? A. ...(trang 18) B. ...(trang 18) C. ...(trang 18) D. T t c đ u sai. [] Các ch t h u cơ A, B, C, D, E có cùng công th c phân t , A, B có ph n ng v i Na và NaOH. Ch t còn l i đ u tác d ng v i NaOH, riêng ch t E còn tham gia ph n ng tráng gương. Các ch t A, B, C, D, E là ch t nào sau đây. A. B. C. D. T t c đ u sai. [] Ta có th dùng 2 thu c th nào sau đây đ phân bi t các ch t l ng hecxin-1, propanal, propanol, axit acrylic, dung d ch fomon: A. Dùng dung d ch brom, dùng dung d ch trong B. Dùng dung d ch brom, dùng quỳ tím. C. Dùng dung d ch trong , dùng quỳ tím. D. Dùng dung d ch trong , dùng thu c tím. [] Đi u nào sau đây luôn đúng? A. B t c anđehit nào khi tác d ng v i lư ng dư dung d ch cũng t o ra s mol Ag g p đôi s mol anđehit đã dùng. B. M t anđehit đơn ch c, m ch h b t kì, cháy cho s mol nh hơn s mol ph i là anđehit chưa no. C. Công th c t ng quát c a m t anđehit no m ch h b t kì (x là s nhóm - CHO) D. B, C luôn đúng. [] Hai h n h p ch t h u cơ X, Y t o b i 3 nguyên t C, H, O và đ u có 34,78% oxi v kh i lư ng. Nhi t đ sôi c a X là c a Y là . Công th c c u t o c a X và Y là: A. và B. và C. và D. T t c đ u sai.
  3. [] M t h n h p 2ankan là đ ng đ ng k ti p có kh i lư ng 24,8g; th tích tương ng c a h n h p là 11,2 lít (đktc). Công th c phân t c a 2 ankan là: A. và B. và C. và D. và [] Đ t cháy hoàn toàn 0,15mol ankan thu đư c 9,45g . S c h n h p s n ph m vào dung d ch dư thì kh i lư ng k t t a thu đư c là: A. 37,5g B. 35,7g C. 36,5g D. 38,5g [] Cho ph n ng thu n ngh ch đang tr ng thái cân b ng: Khi có cân b ng, k t qu tính c a h n h p cho th y có 1,5mol , 2,0 mol và 3,0 mol . S mol có m t lúc ban đ u là A. 5 B. 5,75 C. 5,25 D. 5,52 [] Trong phòng thí nghi m có th đi u ch khí t thí nghi m nào trong các thí nghi m sau đây: A. Nhi t phân mu i B. Cho mu i amoni tác d ng v i dung d ch ki m và đun nóng nh . C. Đ t khí trong dòng khí tinh khi t. D. Thêm dư vào dung d ch và đun nóng nh . [] N ng đ c a ion trong dung d ch b ng . Dung d ch này có pH là: A. 9,15 B. 9,35 C. 9,25 D. K t qu khác. [] M t dung d ch có . Môi trư ng c a dung d ch là: A. Axit B. Ki m C. Trung tính D. Không xác đ nh đư c. [] Dãy nào trong các dãy h p ch t dư i dây ch a các h p ch t có đ phân c c c a liên k t tăng d n:
  4. A. B. C. D. [] Phát bi u nào sau đây luôn luôn đúng? A. M t ch t hay ion có tính oxi hoá g p m t ch t hay ion có tính kh thì nh t thi t x y ra ph n ng oxhi hoá - kh . B. M t ch t hay ion thì ho c ch có tính kh ho c ch có tính oxi hoá. C. Trong m i nhóm A c a b ng tu n hoàn, ch g m các nguyên t kim lo i ho c g m các nguyên t phi kim. D. S nguyên t c a m i nguyên t trong công th c phân t luôn luôn là s nguyên dương. [] Đ t cháy hoàn toàn 0,2mol h n h p 2 axit cacboxylic thu đư c 6,72 lít (đktc) và 5,4g N u hai axit là đ ng đ ng k ti p thì công th c phân t c a chúng là công th c nào sau đây? A. B. C. D. T t c đ u sai. []
Đồng bộ tài khoản