intTypePromotion=3

Trắc nghiệm hóa C3_0056 + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
6
download

Trắc nghiệm hóa C3_0056 + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0056 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa C3_0056 + đáp án

  1. [] Đ oxi hoá hoàn toàn m t kim lo i R thành oxit ph i dùng m t lư ng oxi b ng 40% lư ng kim lo i đã dùng. R là kim lo i nào sau đây: A. Kim lo i hoá tr I B. Kimlo i hoá tr II C. Mg D. Ca [] Có các ch t: Ch dùng m t ch t trong s các ch t cho dư i đây đ nh n bi t các ch t trên: A. Kim lo i Na B. NaOH C. D. Quỳ tím [] Có các ch t b t: Ch dùng thêm m t ch t nào trong s các ch t dư i đây đ nh n bi t các ch t oxit trên? A. Dung d ch HCl B. Dung d ch C. D. Dung d ch NaOH [] Khi cho lu ng khí hiđro (cơ dư) đi qua ng nghi m ch a nung nóng, đ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn. Ch t r n còn l i trong ng nghi m g m: A. B. C. D. [] Đi u kh ng đ nh nào sau đây là đúng? Trong m t ph n ng hoá h c, s mol nguyên t c a các nguyên t có m t trong ph n ng: A. Luôn luôn thay đ i B. Luôn luôn không thay đ i C. Có th thay đ i có th không D. Không xác đ nh đư c [] Cho m t lá đ ng vào 200ml dung d ch b c nitrat. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, l y lá đ ng r a nh , làm khô và cân thì th y kh i lư ng là đ ng tăng thêm 1,52g. N ng đ mol c a dung d ch b c nitrat là: A. 0,15M B. 0,09M C. 0,1M D. 0,12M []
  2. Mu n kh dung d ch thành dung d ch ta ph i thêm ch t nào sau đây vào dung d ch A. Zn B. Na C. Cu D. Ag [] Có m t m u boxit dùng đ s n xu t nhôm, m u này có l n t p ch t là và Hãy ch n trình t ti n hành nào trong các trình t sau đ đi u ch đư c nhôm tinh khi t. A. Nghi n qu ng thành b , dung d ch HCl, l c, dung d ch NaOH đ c, l c, khí nung nhi t đ cao, đi n phân. B. Nghi n qu ng thành b t, n u v i dung d ch NaOH đ c, l c, khí l c, nung nhi t đ cao, đi n phân. C. Nghi n qu ng thành b t, dung d ch HCl, l c, dung d ch NaOH dư, l c, khí nung nhi t đ cao, đi n phân. D. B và C đúng [] Đun nóng 1,1g este no đơn ch c M v i dung d ch KOH dư, ngư i ta thu đư c 1,4g mu i. T kh i c a M v i khí là 2. M có công th c c u t o nào sau đây? A. B. C. D. T t c đ u sai. [] Đ t cháy hoàn toàn 1,1 m t este đơn ch c X ngư i ta thu đư c 1,12 lít (đktc) và 0,9g X có công th c c u t o nào trong các công th c sau đây? A. và B. C. D. T t c đ u đúng [] Cho 1,52g h n h p 2 ancol đơn ch c đ ng đ ng k ti p nhau, tác d ng v i natri v a đ , đư c 2,18g ch t r n. Công th c phân t c a 2 ancol là công th c nào sau đây? A. và B. và C. và D. và [] Khi cho 9,2g h n h p g m ancol propylic và m t ancol X thu c dãy đ ng đ ng ancol no đơn ch c tác d ng v i natri dư th y có 2,24 lít khí thoát ra ( đktc). Công th c phân t c a ancol X là: A. B. C. D.
  3. [] Đ t cháy hoàn toàn hiđrocacbon X b ng m t lư ng oxi v a đ . S n ph m khí và hơi d n qua bình đ c thì th tích gi m hơn m t n a. X thu c dãy đ ng đ ng nào sau đây: A. Anken B. Ankin C. Ankan D. Không xác đ nh đư c [] Tìm ph n ng nhi t phân sai: A. B. C. D. [] Cho ph n ng thu n ngh ch tr ng thái cân b ng: Khi tăng áp su t, đ ng th i tăng nhi t đ c a h thì cân b ng chuy n d ch theo chi u: A. Chi u thu n B. Chi u ngh ch C. Không xác đ nh đư c D. Không thay đ i. [] Tr n 100ml dung d ch v i 150ml dung d ch NaOH 0,2M. Dung d ch t o thành có pH là: A. 13,6 B. 12,6 C. 14,6 D. 15,6 [] Dung d ch có pH = 2,88. C n pha loãng dung d ch này bao nhiêu l n đ cho đ đi n li tăng lên 5 l n? A. 26 l n B. 26,4 l n C. 24,6 l n D. 25,6 l n [] Hoà tan 9,875 gam m t mu i hiđrocacbon (mu i X) vào nư c và cho tác d ng v i m t lư ng v a đ , r i đem cô c n thì thu đư c 8,25 gam m t mu i sunfat trung hoà khan. Công th c phân t mu i X là: A. B.
  4. C. D. [] S c khí clo vào dung d ch NaBr và NaI đ n ph n ng hoàn toàn thu đư c 1,17g NaCl. S mol h n h p NaBr và NaI có trong dung d ch ban đ u là bao nhiêu (trong các s cho dư i đây)? A. 0,02 mol B. 0,01 mol C. 0,03 mol D. T t c đ u sai. [] Ch n câu phát bi u sai: 1. Trong m t nguyên t luôn luôn có s proton b ng s electron b ng s đi n tích h t nhân. 2. T ng s proton và s electron trong m t h t nhân đư c g i là s kh i. 3. S kh i A là kh i lư ng tuy t đ i c a nguyên t . 4. S proton b ng đi n tích h t nhân. 5. Đ ng v là các nguyên t có cùng s proton nhưng khác nhau v s nơtron A. 2, 4, 5 B. 2, 3 C. 3, 4 D. 2, 3, 4 []
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản