intTypePromotion=3

Trắc nghiệm hóa đại cương (kèm đáp án)

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
1.305
lượt xem
143
download

Trắc nghiệm hóa đại cương (kèm đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa đại cương (kèm đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa đại cương (kèm đáp án)

  1. Tr c nghi m Hóa đ i cương Câu 1 Trong các h p ch t sau: KF, BaCl2, CH4, H2S, các ch t nào là h p ch t ion? A) Ch có KF B) Ch có KF, BaCl2, C) Ch có CH4, H2S D) Ch có H2S Đáp án B Câu 2 Vi t công th c c a h p ch t iôn gi a Cl (Z = 17) và Sr (Z = 38). A) SrCl B) SrCl3 C) SrCl2 D) Sr2Cl Đáp án C Câu 3 Cho đ âm đi n c a F, S, Cu, Ba l n lư t b ng 4,0; 2,6; 1,9; 0,9. Trong các h p ch t CuF2, CuS, BaF2, BaS, h p ch t nào là h p ch t ion? A) Ch có CuF2, BaF2 B) Ch có CuS C) Ch có CuF2, BaF2, BaS D) C 4 ch t Đáp án C Câu 4 So sánh nhi t đ nóng ch y c a NaCl, MgO và Al2O3 (s p x p theo th t nhi t đ nóng ch y tăng d n). A) NaCl < Al2O3 < MgO B) NaCl < MgO < Al2O3 C) Al2O3 < MgO < NaCl
  2. D) MgO < NaCl < Al2O3 Đáp án B Câu 5 Vi t công th c c a h p ch t ion AB bi t s e c a cation b ng s electron c a anion và t ng só electron c a AB là 20. A) Ch có NaF B) Ch có MgO C) NaF và MgO D) Ch có AlN Đáp án C Câu 6 Vi t công th c c a h p ch t ion M2+2X- bi t M, X thu c chu kì đ u c a b ng HTTH, M thu c phân nhóm chính và s electron c a nguyên t M b ng hai l n s electron c a anion. A) MgF2 B) CaF2 C) BeH2 D) CaCl2 Đáp án B Câu 7 Vi t công th c c a h p ch t ion M2X3 v i M và X đ u thu c chu kì đ u, X thu c phân nhóm VIA c a b ng h th ng tu n hoàn. Bi t t ng s e c a M2X3 là 66. A) F2S3 B) Sc2O3 C) Al2O3 D) B2O3 Đáp án B Câu 8 Vi t c u hình electron c a Cu, Cu+, Cu2+ bi t Z c a Cu là 29. (Ch vi t c u hình 3d, 4s). A) 3d94s2, 3d94s1, 3d9
  3. B) 3d104s1, 3d10, 3d9 C) 3d84s2, 3d84s1, 3d8 D) 3d104s2, 3d94s1, 3d84s1 Đáp án B Câu 9 Trong các h p ch t sau: BaF2, MgO, HCl, H2O, h p ch t nào là h p ch t ion? A) Ch có BaF2 B) Ch có MgO C) HCl, H2O D) BaF2 và MgO Đáp án D Câu 10 Vi t công th c c a h p ch t ion gi a Sc (Z=21) và O (Z=8). A) Sc2O5 B) ScO C) Sc2O3 D) Sc2O Đáp án C Câu 11 Bi t r ng đ âm đi n c a Al, O, S, Cl l n lư t là 1,6; 3,5; 2,6; 3,0, trong các h p ch t Al2O3, Al2S3, AlCl3, ch t nào là h p ch t ion? A) Ch có Al2O3, AlCl3 B) Ch có Al2O3 C) Al2O3 và Al2S3 D) Ch có AlCl3 Đáp án B Câu 12 Vi t c u hình electron c a Fe, Fe2+ và Fe3+ bi t Fe có Z = 26 A) 3d64s2, 3d6, 3d5
  4. B) 3d64s2, 3d54s1, 3d5 C) 3d74s1, 3d54s1, 3d5 D) 3d64s2, 3d64s2, 3d6 Đáp án A Câu 13 Vi t công th c c a h p ch t ion M2X3 v i M, X thu c 3 chu kì đ u c a b ng HTTH và t ng s e trong M2X3 là 50. A) Al2O3 B) B2O3 C) Al2F3 D) B2S3 Đáp án A Câu 14 Công th c c u t o c a CO2 là: A) O = C = O B) O = C -> O C) O - C - O D) C – O - O Đáp án A Câu 15 Công th c c u t o c a Metanal là: A) H – C C-H B) H – C = O H C) C – O – H H D) C – O – H H
  5. Đáp án B Câu 16 Công th c c u t o c a ion nitrit là: A) [O
  6. D) CH4, NaCl Đáp án A Câu 20 Trong các ch t CO2, H2O, BeCl2, C2H2, ch n ch t nào có cơ c u th ng (lai hoá sp). A) Ch có CO2, BeCl2 B) Ch có CO2 và H2O C) Ch có H2O và BeCl2 D) CO2, BeCl2, C2H2 Đáp án D Câu 21 Ch n phát bi u đúng trong các phát biê sau: A) CO2 và SO2 đ u có c u trúc th ng (lai hóa sp) B) CH4 và NH4+ đ u có c u trúc t di n đ u. C) CO2 và BeCl2 đ u có c u trúc tam giác cân. D) NH3 có c u trúc tam giác đ u (lai hoá sp2). Đáp án B Câu 22 Cho bi t cơ c u l p th c a PCl4+, NH4+, PCl5 A) Ch có NH4+ t di n đ u, PCl4+, PCl5 lư ng tháp đáy tam giác. B) NH4+, PCl4+ t di n đ u (p3), PCl5 lư ng tháp đáy tam giác (sp3d). C) Ch có PCl4+ t di n đ u, NH4+ hình vuông, PCl5 lư ng tháp đáy tam giác. D) C 3 ch t đ u là t di n Đáp án B Câu 23 Trong các ch t sau: HF, NH3,, H2S ch t nào đư c liên k t H. A) Ch có HF B) Ch có NH3 C) HF, NH3
  7. D) C ba ch t Đáp án C Câu 24 Ch n các phát bi u sai trong các phát bi u sau: A) H p ch t có ch a N, O luôn luôn t o đư c liên k t H. B) Liên k t H liên phân t làm tăng nhi t đ sôi. C) Liên k t H c a m t ch t X v i ch t l ng làm tăng đ tan c a X trong ch t l ng y. D) H2 ít tan trong nư c vì không t o đư c liên k t H v i nư c. Đáp án A Câu 25 S p x p các ch t sau: H2, C3H8, H2O theo th t nhi t đ sôi tăng d n. A) H2 < H2O < C3H8 B) H2O < H2 < C3H8 C) H2 < C3H8 < H2O D) C3H8 < H2O < H2 Đáp án C Câu 26 Ch n các phát bi u sai trong các phát bi u sau: A) CH3 – NH2 tan nhi u trong nư c vì t o đư c liên k t H v i nư c B) H2O có nhi t đ cao hơn H2S vì H2O t o đư c liên k t H trái v i H2 S C) CH2F2 có nhi t đ sôi cao hơn vì t o đư c liên k t H liên phân t D) NH3, CH3OH đ u t o đư c liên k t H Đáp án C Câu 27 Ch n phát bi u đúng trong các phát bi u sau: A) CH3OH tan nhi u trong nư c B) CH3OH có nhi t đ sôi th p hơn C2H6.
  8. C) NH3 tan ít trong nư c D) CH3 – O – CH3 t o đư c liên k t H Đáp án A Câu 28 Trong các ch t sau: HF, CH3 – NH2, C2H5 – O - C2H5 ch t t o đư c liên k t H v i nhau là: A) Ch có HF B) HF và CH3 – NH2 C) C 3 ch t D) Ch có CH3 – NH2 Đáp án B Câu 29 S p x p các ch t sau: N2, C2H6, Nh3 theo th t nhi t đ sôi tăng d n. A) N2 < NH3 < C2H6 B) C2H6 < N2 < NH3 C) N2 < C2H6 < NH3 D) NH3 < N2 < C2H6 Đáp án C Câu 30 Ch n phát bi u sai trong các phát bi u sau: A) Nh3 tan trong nư c nhi u hơn CH4 B) H2O có nhi t đ sôi cao hơn C3H8 C) CH3 – O – CH3 tan trong nư c nhi u hơn CH3OH D) CH3 – NH2 có nhiêt đ sôi cao hơn N2 Đáp án C
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản