TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - PHẦN DN TƯ NHÂN VÀ HỘ KINH DOANH

Chia sẻ: Phạm Vũ Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

3
2.249
lượt xem
1.232
download

TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - PHẦN DN TƯ NHÂN VÀ HỘ KINH DOANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về các câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh tế, giúp sinh viên chuyên ngành kinh tế nắm vững và củng cố lại kiến thức về phần doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - PHẦN DN TƯ NHÂN VÀ HỘ KINH DOANH

 1. DOANH NGHI P TƯ NHÂN 16. Doanh nghi p tư nhân là A. Doanh nghi p do 1 cá nhân làm ch B. T ch u trách nhi m b ng toàn b tài s n c a mình và m i ho t ng c a doanh nghi p C. Doanh nghi p do nhi u ngư i ng s h u D. A và B úng 17. Doanh nghi p tư nhân có quy n phát hành ch ng khoán A. úng B. Sai 18. c i m pháp lý c a doanh nghi p tư nhân A. Doanh nghi p tư nhân là doanh nghi p 1 ch B. Doanh nghi p tư nhân kô có tư cách pháp nhân C. Ch doanh nghi p tư nhân ch u trách nhi m vô h n v m i kho n n phát sinh trong ho t ng c a doanh nghi p tư nhân D. T t c u úng 19. Trư ng h p nào sau ây ư c phép m doanh nghi p tư nhân A. Sĩ quan, h sĩ quan trong các cơ quan, ơn v thu c Quân i nhân dân VN B. Cá nhân ngư i nư c ngoài C. Cán b lãnh o, qu n lý nghi p v trong các DN 100% v n s h u nhà nư c D. Ngư i ang ch p hành hình ph t tù 20. i u ki n nào kô có trong i u ki n ăng ký kinh doanh A. Ph i có logo c a doanh nghi p B. Tên doanh nghi p tư nhân ph i vi t ư c b ng ti ng Vi t C. Kô ư c t tên gây nh m l n v i tên c a doanh nghi p ã ăng ký D, Tên ti ng nư c ngoài c a doanh nghi p ph i ư c in ho c vi t v i kh ch nh hơn tên ti ng Vi t c a doanh nghi p trên các gi y t giao d ch 21. Khi m t doanh nghi p mu n gi i th , trong th i h n 7 ngày làm vi c thông qua quy t nh gi i th , n u pháp lu t yêu c u ăng báo i n t ho c 1 t báo thì ph i ăng A. Trong 1 s B. Trong 2 s liên ti p C. Trong 3 s liên ti p D. T t c u sai 22. Doanh nghi p tư nhân không có quy n A. Kinh doanh xu t kh u, nh p kh u B. Phát hành ch ng khoán C. T ch i m i yêu c u cung c p các ngu n l c không ư c pháp lu t quy nh D. T t c các quy n trên 23. c i m h kinh doanh tr 160
 2. A. Do m t cá nhân là công dân VN, 1 nhóm ngư i, 1 h gia ình làm ch B. Không có con d u C. S d ng không quá mư i lao ng D. T t c nh ng c i m trên 24. Phát bi u nào sau ây là sai A. Ch h kinh doanh ch u trách nhi m h u h n trong ho t ng kinh doanh B. H kinh doanh có s d ng thư ng xuyên hơn mư i lao ng ph i ăng ký kinh doanh dư i hình th c doanh nghi p C. H kinh doanh thư ng t n t i v i quy mô nh D. T t c các phát bi u trên 25. Nh ng ngư i nào kô ư c ăng ký h kinh doanh A. Ngư i chưa thành niên B. Ngư i ang ch p hành hình ph t tù C. Ngư i b tư c quy n hành ngh D. T t c nh ng ngư i trên 26. Phát bi u nào sau ây là úng A. Tên riêng h kinh doanh không ư c trùng v i tên riêng c a h kinh doanh ã ư c ăng ký trong ph m vi t nh B. Tên riêng h kinh doanh không b t bu c ph i vi t b ng ti ng vi t C. Tên riêng h kinh doanh ph i phát âm ư c D. Tên riêng h kinh doanh kô ư c kèm theo ch s và ký hi u 27. Trong th i gian bao lâu, k t ngày nh n h sơ xin ăng ký kinh doanh, n u kô h p l , cơ quan kinh doanh ph i g i văn b n yêu c u b sung s a i cho ngư i thành l p A. 3 ngày B. 5 ngày C. 7 ngày D. 10 ngày 28. Vào th i i m nào, cơ quan ăng ký kinh doanh c p huy n g i danh sách h kinh doanh ã ăng ký cho phòng ăng ký kinh doanh c p t nh, cơ quan thu cùng c p và s chuyên ngành A. Tu n th 1 h ng tháng B. Tu n thú 2 h ng tháng C. Tu n th 3 h ng tháng D. Tu n th 4 h ng tháng 29. Th i gian t m ng ng kinh doanh c a hô kinh doanh không quá d43 nd88 A. 1 tháng B. 3 tháng C. 6 tháng D. 1 năm
 3. 30. i v i h kinh doanh buôn chuy n, kinh doanh lưu ng thì ph i ch n a i m ăng ký kinh doanh A. ăng ký h kh u thư ng trú B. a i m thư ng xuyên kinh doanh C. a i m thu mua giao d ch D. T t c u úng 10. Doanh nghi p tư nhân là lo i hình doanh nghi p do m t cá nhân là ch s h u.Tính ch t m t ch này th hi n t t c các phương di n nên có th nói, doanh nghi p tư nhân có s c l p v tài s n.Phát bi u này: a. úng. b. Sai. 11. Cá nhân có th ăng ký kinh doanh (làm ch doanh nghi p) hi n nay là: a. Công dân Vi t Nam 18 tu i. b. Công dân Vi t nam và ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam. c. Cá nhân ngư i Vi t Nam và cá nhân ngư i nư c ngoài u có quy n thành l p doanh nghi p tư nhân, tr m t s trư ng h p do pháp lu t quy nh. d. C a,b,c. 12. M t trong nh ng quy n cơ b n c a doanh nghi p tư nhân là “chi m h u, nh o t tài s n c a doanh nghi p” a. úng. b.Sai. 13. Cơ quan ng ký kinh doanh có trách nhi m xem xét h sơ ăng ký kinh doanh và c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trong vòng bao nhiêu ngày? D20 nd88 a. 1 tu n(7 ngày). b.10 ngày. c. 15 ngày. d. 20 ngày. 14. Tên b ng ti ng nư c ngoài c a doanh nghi p ư c quy nh như th nào? D33ldn a. Không ư c t trư c tên ti ng Vi t trong cùng m t b ng hi u(nêú doanh nghi p ó mu n cùng lúc 2 tên). b. Có th ư c d ch t tên ti ng Vi t sang. c. In ho c vi t cùng kh ch v i tên b ng ti ng Vi t c a doanh nghi p t i cơ s c a doanh nghi p ó ho c trên các gi y t giao d ch, h sơ tài li u và n ph m do doanh nghi p ó phát hành. d. a,b,c u sai. 15. V (là m t cán b công ch c) c a m t cán b lãnh o trong m t doanh nghi p 100% v n s h u nhà nư c có ư c thành l p doanh nghi p không: a. Có. b. Không. Câu 1: Doanh nghi p tư nhân (DNTN) là lo i hình doanh nghi p do bao nhiêu ngư i làm ch s h u? 1 cá nhân
 4. 1 t ch c 1 cá nhân ho c m t t ch c 2 cá nhân ho c t ch c tr lên Câu 2: Trách nhi m v tài s n c a DNTN như th nào ? H u h n v i s v n ăng ký ban u Ch u tránh nhi m vô h n Ch u trách nhi m liên i C 3 phương án trên Câu 3: DNTN ư c phát hành lo i ch ng khoán gì? Trái phi u C phi u Trái phi u và c phi u Không ư c phát hành Câu 4: M t cá nhân ư c thành l p t i a bao nhiêu DNTN? 1 DNTN 2 DNTN Không h n ch Cá nhân không có quy n thành l p Câu 5: Tài s n c a DNTN bao g m: V n i ul V n hi n t i ang s d ng kinh doanh Tài s n riêng c a ngư i ch DNTN C 3 lo i trên Câu 6: i u ki u cá nhân tr thành ch doanh nghi p: M i cá nhân VN Không rơi vào trư ng h p pháp lu t c m M i cá nhân ngư i nư c ngoài C 3 ý trên Câu 7: i u ki n ch doanh nghi p ư c phát ng kinh doanh: Không c n i u ki n gì Kinh doanh trong lĩnh v c mà pháp lu t không c m Kinh doanh trong lnhx v c pháp lu t cho phép Kinh doanh trong lĩnh v c pháp lu t không c m, i v i nh ng ngành ngh có i u ki n thì ph i áp ng các i u ki n, i v i ngành ngh òi h i ch ng ch hành ngh thì ch doanh nghi p ph i có ch ng ch hành ngh . Câu 8: Tên DNTN không ư c vi ph m nh ng i u gì?
 5. t tên trùng, tên gây nh m l n v i doanh nghi p ã ăng ký S d ng tên c a cơ quan nhà nư c, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân,tên t ch c chính tr ,t ch c công tác xã h i,chính tr - ngh nghi p,t ch c xã h i…tr khi cơ quan t ch c ó cho phép. S dung t ng ,ký hi u vi ph m truy n th ng l ch s ,văn hóa , o c và thu n phong mĩ t c c a dân t c T t c các ý trên Câu 9: H sơ ăng ký kinh doanh c a DNTN bao g m nh ng gì? Gi y ngh ăng ký kinh doanh và b n saoh p l ch ng ch hành ngh c a DNTN dư i lĩnh v c mà pháp lu t yêu c u. B n sao h p l các ch ng t chh ng th c cá nhân h p pháp c a ch DNTN. Văn b n xác nh v n xác nh c a DNTN T t c văn b n trên Câu 10: c i m pháp lý c a DNTN: Là doanh nghi p 1 ch Là doanh nghi p không có tư cánh pháp nhân Là doanh nghiêp có kh năng huy ng v n Là doanh nghi p có m t cá nhân làm ch , ch u trách nhi m vô h n v nghĩa v tài s n, không có tư cách doanh nhân, không ư c phát hành ch ng khoán Câu 11: Sau khi bán doanh nghi p, ch m nh t là bao lâu ch DNTN ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan ăng ký kinh doanh? 10 ngày 15 ngày 1 tháng 3 tháng Câu 12: Trong quá trình ho t ng v n u tư c a doanh nghi p có th tăng gi m như th nào? Ch ư c tăng lên Ch ư c gi m xu ng Có th tăng và gi m v n ư c tăng ho c gi m v n. Trong trư ng h p gi m v n u tư th p hơn v n u tư thì ph i ăng ký v i cơ quan ăng ký v i cơ quan ăng ký kinh doanh Câu 13: Trong quá trình cho thuê doanh nghi p , trách nhi m c a ch doanh nghi p như th nào? Không ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t Ph i ch u trách nhi m 1 ph n Ph i ch u trách nhi m hoàn toàn trư c pháp lu t Ph i ch u trách nhi m n u 2 bên th a thu n
 6. Câu 14: Ai là ngư i i di n theo pháp lu t c a DNTN Giám c DNTN Chính DNTN Ch s h u DNTN T t c ý trên Câu 15: Sau khi bán doanh nghi p, trách nhi m c a ch DNTN cũ như th nào? Chuy n h t trách nhi m sang ngư i ch m i V n có trách nhi m lien i Ch u trách nhi m v i nh ng kho n n và nghĩa v khác mà doanh nghi p chưa th c hi n tr trư ng h p có th a thu n khác. T t c các ý trên u sai. 1. Doanh nghi p tư nhân ư c phát hành c phi u. a. úng b. Sai 2. Doanh nghi p tư nhân có tư cách pháp nhân. a. úng b. Sai 3. Nh ng ai có quy n thành l p doanh nghi p tư nhân. a. Công dân Vi t Nam 18 tu i, có năng l c hành vi dân s . b. Công dân nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam. c. Cá nhân Vi t Nam và cá nhân nư c ngoài có năng l c hành vi dân s và không thu c di n b c m thành l p doanh nghi p. d. C a và b 4. Ch n phát bi u úng: a.Doanh nghi p tư nhân m i thành l p có th t trùng tên v i doanh nghi p khác. b. Có th s d ng tên cơ quan nhà nư c, t ch c xã h i mà không c n có s ch p thu n c a cơ quan, ơn v t ch c ó. c. C a và b úng. d. C a và b sai. 5. Doanh nghi p tư nhân kinh doanh b thua l kéo dài thì có th : a. Gi i th doanh nghi p. b. Xin phá s n. c. C a và b úng. d. C a và b sai. 6. Doanh nghi p tư nhân ư c quy n kinh doanh xu t nh p kh u. a. úng b. Sai 7. Ch doanh nghi p có quy n: a. Tăng ho c gi m v n u tư vào ho t ng kinh doanh. b. Có quy n gi m v n u tư kinh doanh xu ng th p hơn v n u tư ã ăng ký sau khi ăng ký v i cơ quan ăng ký kinh doanh. c. C a và b úng. d. C a và b sai. 8. Ch n phát bi u sai: a. Ch doanh nghi p có quy n quy t nh i v i m i ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. b. Ch doanh nghi p có quy n s d ngl i nhu n sau khi ã n p thu và các nghĩa v tài chính khác theo qui nh c a pháp lu t. c. Ch doanh nghi p tư nhân là ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p.
 7. d. Ch doanh nghi p tư nhân là ngư i qu n lí, i u hành doanh nghi p. 9. Ch n phát câu úng: a. Ch doanh nghi p tư nhân có quy n cho thuê toàn b doanh nghi p c a mình và không ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p trong th i gian cho thuê. b. Ngư i qu n lí, i u hành doanh nghi p là nguyên ơn, b ơn ho c ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan trư c tr ng tài ho c tòa án tranh ch p liên quan n doanh nghi p. c. a và b úng. d. a và b sai. Câu 1: i tư ng nào sau ây không ph i là h kinh doanh: A.Các gia ình s n xu t B.Các h gia ình s n xu t mu i. nông-lâm-ngư nghi p. C.Nh ng ngư i bán hàng rong. D.T t c các i tư ng trên. x Câu 2:Trư c ây v ch ng anh A m m t quán cơm Q1.Hi n nay do tình hình buôn bán thu n l i nên anh A t t tay làm l y m i vi c,anh thuê thêm 2 ph b p,4 ph c v và 4 t p v .V y hình thúc kinh doanh c a anh A hi n nay ư c coi là: A.H kinh doanh. x B.Cá nhân kinh doanh. Câu 4:H kinh doanh và doanh nghi p ư c phân bi t v i nhau b i: A.Qui mô kinh doanh. B.S lư ng cơ s . C.S lư ng lao ng thuê mư n. D.C 3 y u t trên. x Câu 5:Theo quy nh thì tên riêng c a h kinh doanh không ư c trùng v i tên riêng c a h kinh doanh ã ăng ký trong ph m vi: A.Xã,phư ng. B.Qu n,huy n. x C.T nh,thành ph . D.Toàn qu c. Câu 6:H kinh doanh các ngành ngh không c n i u ki n ư c phép ti n hành kinh doanh sau khi n p h sơ: A.5 ngày. x B.1 ngày. C.1 tháng. D.Khác. Câu 7:Th i h n t m ng ng kinh doanh c a h kinh doanh không ư c quá: A.30 ngày. B.3 tháng. C.6 tháng. D.1 năm.x Câu 8:Lu t Doanh nghi p trư c 1999 phân bi t DNTN và h kinh doanh b i: A.M c v n pháp nh. x B.Tư cách pháp nhân. C.Quy mô. D.Ph m vi ch u trách nhi m. Câu 9:H kinh doanh là ơn v kinh doanh nh nh t, úng hay sai? A. úng B.Sai.x Câu 10:Phát bi u nào sau ây là sai: A.H kinh doanh ch ư c ăng ký kinh doanh t i m t a i m duy nh t. B.H kinh doanh không ph i óng thu .x C.Pháp lu t h n ch quy mô s d ng lao ông c a h kinh doanh. D.H kinh doanh có th do m t cá nhân làm ch và ch u trách nhi m vô h n.
 8. CÂU 2: Theo i u 141 lu t doanh nghi p năm 2005 thì doanh nghi p tư nhân là do. . . làm ch và t ch u trách nhi m b ng . . . c a mình v m i ho t ng c a doanh nghi p. a)cá nhân, m t ph n tài s n b) t ch c, toàn b tài s n c)t ch c ,toàn b tài s n d)cá nhân, toàn b tài s n CÂU 3 :câu nào sau ây là úng: a) DNTN ư c quy n phát hành b t c lo i ch ng khoán nào b)m i cá nhân có th ư c thành l p nhi u DNTN c) DNTN không có tư cách pháp nhân d)Ngư i i u hành qu n lý ho t ng kinh doanh c a DNTN nh t thi t ph i là ch c a DNTN CÂU 4 :Ch DNTN ch u trách nhi m như th nào v các kho n n phát sinh trong quá trình ho t ng c a doanh nghi p : a) Ch u trách nhi m vô h n b)Ch u trách nhi m h u h n c) Ch u trách nhi m m t ph n d) Không ph i ch u trách trách nhi m CÂU 5:Trong các ch th sau ây ,ch th nào ư c quy n thành l p DNTN theo quy nh t i lu t doanh nghi p 2005 : a) Cán b , công ch c theo quy nh c a pháp lu t v cán b ,công ch c b) Sĩ quan, h sĩ quan,quân nhân chuyên ngh p c) Công dân Vi t nam và ngư i nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam d) Ch có công dân Vi t Nam CÂU 6: Sau khi ch DNTN bán doanh nghi p c a mình cho ngư i khác thì ch m nh t là bao nhiêu ngày thì ch doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan ăng ký kinh doanh a) 10 ngày b) 15 ngày c) 20 ngày d) 30 ngày CÂU 7 : Ch DNTNcó th tr thành: a) Ch c a m t DNTN khác b)Giám c c a công ti Trách nhi m h u h n 1 thành viên. D9 nd139 c) Ch t ch HDQT c a c a công ti c ph n d) Thành viên h p danh công ti h p danh . CÂU 8 : Ch DNTN có các quy n nào sau ây: a)Tuy n d ng, thuê và s d ng b)Kinh doanh xu t nh p theo yêu c u kinh doanh kh u c)Chi m h u, s d ng nh o t d)C a, b, c u úng tài s n c a doanh nghi p CÂU 9: Khi ch DNTN mu n gi m v n u tư xu ng th p hơn v n u tư ã ăng kí thì ăng kí v i cơ quan nào sau ây: a) S k ho ch và u tư b) Cơ quan ăng kí kinh doanh c) Phòng công ch ng d) a , b , c u sai CÂU 10 : Ch n câu sai : a) Ch DNTN không có quy n quy t nh i v i t t c ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. b) Ch DNTN ph i ch u các kho n n và nghĩa v tài s n khác mà doanh nghi p chưa th c hi n khi bán doanh nghi p c a mình cho ngư i khác. Tr trư ng h p th a thu n khác. c) Ch DNTN là nguyên ơn,b ơn ho c ngư i có quy n l i ,nghĩa v liên quan trư c tr ng tài ho c tòa án trong các tranh ch p liên quan n doanh nghi p. d) Ngư i mua doanh nghi p tư nhân thì ph i ăng kí kinh doanh l i theo quy nh c a pháp lu t. CÂU 11: Khi chưa có gi y ch ng nh n quy n ăng ký kinh doanh ,DNTN không ư c t ý ký h p ng mua bán v i các doanh nghi p khác
 9. a) úng b) Sai CÂU 12 : các ho t ng nào sau ây không b c m khi DNTN có quy t nh gi i th : a)Bán doanh nghi p cho ngư i khác b)Cho thuê doanh nghi p c) Huy ng v n d) a,b,c u sai CÂU 13 : Theo lu t doanh nghi p năm 2005 thì lo i hình ăng ký kinh doanh nào không có tư cách pháp nhân: a) Công ty TNHH 1 thành viên b) Công ty c ph n c) Doanh nghi p tư nhân d) H kinh doanh Câu 1: H kinh doanh ph i ăng kí hinh doanh dư i hình th c doanh nghi p khi s d ng: a. Hơn 8 lao ng c. Hơn 12 lao ng b. Hơn 10 lao ngx d. Hơn 20 lao ng Câu 2: c i m pháp lý nào c a h kinh doanh là sai: a. H kinh doanh do m t cá nhân, m t nhóm ho c m t h gia ình làm ch b. H kinh doanh thư ng t n t i v i qui mô v a và nh . c. Ch h kinh doanh ph i ch u trách nhiêm vô h n trong ho t ng kinh doanh.x d. T tc u sai Câu 3: Khi ti p nh n h sơ, cơ quan ăng kí kinh doanh c p Huy n trao gi y biên nh n và c p gi y ch ng nh n ăng kí kinh doanh cho h kinh doanh trong th i h n bao nhiêu ngày k t ngày nh n h sơ. a. 5 ngày x c. 15 ngày b. 10 ngày d. T tc u sai Câu 4: Th i gian t m ngưng kinh doanh c a h kinh doanh không ư c vư t quá. a. 3 tháng c. 12 tháng x b. 6 tháng d. 18 tháng Câu 5: c i m pháp lý c a doanh nghi p tư nhân nào là không úng: a. Doanh nghi p tư nhân là doanh nghi p m t ch . b. Doanh nghi p tư nhân có tư cách pháp nhân k t ngày ư c c p gi y phép ăng kí kinh doanh.x c. Ch doanh nghiêp tư nhân ch u trách nhi m vô h n v m i kho ng n phát sinh trong ho t ng c a doanh nghi p mình d. T tc u úng Câu 6: Cơ quan ăng kí kinh doanh có trách nhi m xem xét h sơ ăng kí kinh doanh và c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trong th i h n bao nhiêu ngày k t ngày nh n h sơ. a. 5 ngày b. 10 ngàyx c. 15 ngày d. 20 ngày
 10. Câu 7: Ch n câu phát bi u sai a. Ch doanh nghi p tư nhân có quy n cho thuê toàn b doanh nghi p c a mình. b. V n u tư c a doanh nghi p tư doanh do ch doanh nghi p t ăng ký c. Trong quá trình ho t ng kinh doanh ch doanh nghi p tư nhân không có quy n tăng hoăc gi m v n u tư c a mình vào ho t ng kinh doanh d. Sau khi bán doanh nghi p, ch doanh nghi p tư nhân ph i ch u trách nhi m v các kho n n và nghĩa v tài s n mà doanh nghi p chưa th c hi n x Câu 8 : Ch n phát bi u sai a. C ch doanh nghi p tư nhân và h kinh doanh u ch u trách nhi m vô h n trong ho t ng kinh doanh b. C hai u có tr s chính, văn phòng i di n, chi nhánh.x c. Doanh nghi p tư nhân không có tư cách pháp nhân d. T tc u sai Câu 9: Vi c gi i th doanh nghi p tư nhân ư c th c hi n theo m y bư c. a. 2 b. 3 c. 4x d. 5 Câu 10: Ch n câu sai a. V n u tư c a doanh nghi p tư nhân do ch doanh nghi p t ăng ký b. Trong quá trình ho t ng ch doanh nghi p tư nhân có quy n tăng ho c gi m v n u tư c a mình vào ho t ông kinh doanh c a doanh nghi p. c. Vi c tăng ho c gi m v n u tư c a doanh nghi p là do doanh nghi p t quy t nh th c hi n d. V n u tư c a doanh nghi p tư nhân t t c các lĩnh v c kinh doanh là do nhà nư c quy nh x Câu 11: Câu phát bi u nào không úng v h kinh doanh a. Là do m t cá nhân duy nh t ho c m t h gia ình làm ch b. Ph i ăng ký kinh doanh c. Kinh doanh s n xu t t i m t a i m và ph i có con d u x d. Không s d ng quá mu i lao ng và ch u trách nhi m b ng toàn b tài s n c a mình Câu 12: c i m phân bi t h kinh doanh và doanh nghi p tư nhân là: a. Hô kinh doanh thư ng t n t i dư i quy mô nh b. H kinh doanh do m t ngư i làm ch s h u c. Có trách nhi m vô h n v ho t ng kinh doanh d. T tc u úng x Câu 1: Theo lu t doanh nghi p năm 2005 thì cá nhân nào sau ây không có quy n thành l p doanh nghi p tư nhân Vi t Nam? a. Cá nhân ngư i nư c ngoài
 11. b. Công dân Vi t Nam 18 tu i c. Sĩ quan, h sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p… x Câu 2: Doanh nghi p tư nhân là lo i hình không ư c công nh n là pháp nhân, úng hay sai? a. úng x b. Sai Câu 3: i u nào sau ây b c m khi t tên Doanh Nghi p Tư Nhân? a. Tên vi t b ng ti ng Vi t kèm theo ch s và kí hi u. b. S d ng tên cơ quan Nhà nư c. x

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản