intTypePromotion=1

TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - Vấn đề Hợp đồng kinh tế

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
310
lượt xem
128
download

TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - Vấn đề Hợp đồng kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách 'trắc nghiệm luật kinh tế - vấn đề hợp đồng kinh tế', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - Vấn đề Hợp đồng kinh tế

 1. TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ Vấn đề Hợp đồng kinh tế – Phần 1 1. Định nghĩa về hợp đồng được quy định tại điều mấy của Luật Dân sự 2005? a.382. b.384. c.386. d.388. 2. ”Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng của Bộ Luật Dân sự: a.Hợp đồng có đền bù. b.Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. c.Hợp đồng trao đổi tài sản. d.Hợp đồng gửi giữ. 3. Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau hoặc giữa doanh nghiệp tư nhân với các hộ kinh tế cá thể có nằm trong phạm trù hoạt đồng kinh tế hay không? a.Có. b.Không. 4. Hai nguyên tắc ký kết hợp đồng: +Tự do__________hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội. +Tự nguyện, bình đẳng__________, trung thực và ngay thẳng. a.Giao kết & hợp tác. b.Giao kết & thiện chí. c.Xác lập & hợp tác. d.Ký kết & thiện chí. 5. Có mấy phương thức ký kết hợp đồng? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 6. Tại Việt Nam, hợp đồng được giao kết vào thời điểm: a. Bên được đề nghị cùng ký vào văn bản hợp đồng. b.Bên được đề nghị im lặng ( theo điều 404 Bộ luật Dân sự : im lặng là chấp nhận giao kết ).
 2. c.Khi bên đề nghị nhận đựơc văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng từ bên được đề nghị. d.Khi bên được đề nghị gửi văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng cho bên đề nghị. 7. Những nội dung của việc thực hiện hợp đồng: a. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng. Thực hiện đúng điều khoảng về chất lượng. Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian, địa điểm. Thực hiện đúng điều khoảng về giá cả, phương thức b. Thực hiện đúng điều khoảng về đối tượng. Thực hiện đúng điều khoảng về phương thức thanh toán. Thực hiện đúng điều khoảng về số lượng, giá cả. Thực hiện đúng điều khoảng về thời gian. c. a,b,c đều đúng. d. a,b đều sai. 8. Theo Bộ Luật Dân sự 2005, tài sản dung trong thế chấp: a. được xác định là bất động sản. b. không bắt buộc phải là bất động sản, chỉ nhấn mạnh đến tính chất không chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp. c. 1 số loại tài sản theo quy định của pháp luật. d. b,c đúng. 9. Chế tài phạt vi phạm chỉ được áp dụng nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng, mức phạt cũng do các bên thỏa thuận, nhưng không quá _____ giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm. a. 6% b. 7% c. 8% d. 9% 27. HĐKT là: a. sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch. b. Được các bên ký kết về việc thực hiện các mục đích kinh doanh. c. Quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. d. a, b, c đều đúng. 28. Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng: a. Dân sự. b. Thương mai c. a & b đều đúng d. a & b đều sai.
 3. 29. Hợp đồng phải là một loại __________ được điều chỉnh bởi pháp luật. a. Khế ước b. Thỏa thuận c. Giao ước. d. a, b, c đều đúng. 30. Thương nhân là: a. Một cá nhân b. Một pháp nhân. c. Một tổ hợp tác. d. a, b, c đều đúng 14. Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc a. Hai bên kí vào hợp đồng b. Bên nhận được lời đề nghị công nhận đề nghị trong thời gian qui định c. Các bên đồng ý với các khoản của hợp đồng d. Cả a, b, c đều đúng 15. Trong một công ty bình thường hợp đồng kinh doanh là do giám đốc kí nhưng trong một số hợp đồng lại do chủ tịch hội đồng thành viên (giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty). Để hợp đồng có giá trị khi chủ tịch hội đồng thành viên kí thì a. Do hội đồng thành viên là người sáng lập nên tất nhiên hợp đồng đó có giá trị b. Phải có giấy ủy quyền của giám đốc cho chủ tịch hội đồng thành viên c. a, b đều đúng d. a, b đều sai 16. Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói a. Hợp đồng đại lý b. Hợp đồng mua bán hàng hóa c. Hợp đồng đấu thầu và đấu giá hàng hóa d. Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài 17. Việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại công ty chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên phải được ít nhất bao nhiêu số thành viên chấp nhận a. 30% c. 75% b. 50% d. 80% 18. Trong các công ty sau công ty nào cơ quyền giảm vốn điều lệ a. Công ty cổ phần c. TNHH 1thành viên
 4. b. Công ty hợp danh d. a, b đúng 19. Cổ phần phổ thông có thể được quyền chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi tùy theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông a. Đúng b. Sai 20. A và B kí kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng trong hợp đồng không có thỏa thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng . Để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên A đã tiến hành thông báo cho B về thời gian giao hàng 15 ngày và B không đến nhận tại địa điểm thỏa thuận và đưa ra lý do chưa trả lời đồng ý nhận hàng. Vậy theo qui định của pháp luật hiện hành B phải chịu trách nhiệm về việc này không a. Có b. Không 21. Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào a. 1/5/2005 z c. 1/7/2006 b. 1/12/2005 d. 1/12/2006 22. Anh A là đội trưởng 1 đội xây dựng của một công ty nhà nước. Vậy anh A có thể mở một công ty xây dựng được không a. Được b. Không 23. Căn cứ vào vị trí trong quan hệ của các hợp đồng có thể chia thành a. Hợp đồng chính, phụ c. Hợp đồng song vụ, đơn vụ b. Hợp đồng đền bù không đền bù d. Tất cả đều đúng 24. Hợp đồng có thể được xem là vô hiệu trong trường hợp nào a. Người tham gia bị bắt buộc cưỡng ép b. Hình thức đúng nhưng không phù hợp phong tuc tập quán c. Có đủ năng lực hành vi d. Cả a, b, c đều đúng 25. Luật thương mại 1997 qui định có mấy loại thương nhân a. 2 c. 4 b. 3 d. 5 26. Hình thức hợp đồng được thể hiện bằng lời nói bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể a. Hợp đồng mua bán c. Hợp đồng đại lý b. Hợp đồng tín dụng d. Cả a, b, c đều đúng 27. Hợp đồng được xem là vô hiệu thì trách nhiệm pháp lý giữa các bên chấm dứt toàn bộ a. Đúng b. Sai 28. Hợp đồng nào mà 1 bên thực thi nghĩa vụ nhưng chỉ được hưởng quyền sau một thời gian thỏa thuận a. Hợp đồng tín dụng c. Hợp đồng đại lý b. Hợp đồng mua bán d. a, c đều đúng 29. Có mấy phương thức kí hợp đồng a. 2 c. 4
 5. b. 3 d. 5 30. Mua bán hàng hóa khác với quan hệ thuê mướn tài sản ở chỗ a. Có chuyển giao quyền chiếm hữu b. Có chuyển giao quyến sở hữu c. Có chuyển giao quyến sử dụng d. a, c đúng 1)“Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005: a/Điều 388 b/Điều 372 c/Điều 333 d/ Điều 344 2)Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy loại hợp đồng : a/11 b/12 c/13 d/14 3)”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)” Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005: a/Điều 24 b/Điều 25 c/Điều 26 d/Điều 27 4) Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ: a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. 5)Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại: a/Hợp đồng mua bán nhà b/Hợp đồng trao đổi tài sản c/Cả a và b d/Không có đáp án nào đúng. 6)Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc? a/1 b/2 c/3 d/4 7)Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng? a/1 b/2 c/3 d/4
 6. 8)Qua nội dung của h ợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy loại? a/1 b/2 c/3 d/4 9)Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005? a/Điều 403 b/Điều 404 c/Điều 405 d/Điều 406 10)Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm? a/Tài sản đang còn tranh chấp b/Tài sản đi thuê,đi mượn c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá d/Cả a,b,c. 11)Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự? a/9 b/10 c/11 d/12 12)”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác” Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005? a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403 13)Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng: a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể d/Cả a,b,c 14)Nội dung của hợp đồng đại lý gồm: a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý d/ Cả a,b,c 15)Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý? a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày Câu 19 : Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng là: a. Thay đổi quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. b. Xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. c. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. d. a, b, c đúng. Đáp án : d
 7. Câu 20 : Theo Bộ Luật dân sự 2005 loại hợp đồng nào sau đây không đ ư ợc phân loại. a. Hợp đồng song vụ và hợp đồng đ ơ n vụ. b. Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù. c. Hợp đồng chính và hợp đồng phụ. d. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ 3. Đáp án : b Câu 21 : Hợp đồng nào không cần phải tuân thủ một yêu cầu nào khác về hình thức của hợp đồng. a. Hợp đồng mua bán. b. Hợp đồng bảo hiểm. c. Hợp đồng vay tài sản. d. Hợp đồng uỷ quyền. Đáp án : a Câu 22 : Người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu có tài sản riêng thì : a. Có thể kí hợp đồng dân sự nếu có sự đồng ý của người đại diện. b. Không thể kí hợp đồng dân sự. c. Có thể kí hợp đồng dân sự không cần sự đồng ý của người đại diện. d. a, c đúng. Đáp án : c Câu 23 : Luật thương mại 1997 quy định có mấy loại thương nhân? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Đáp án : c Câu 24 : Theo Bộ Luật dân sự 2005 trong lĩnh vực kinh doanh, các hình thức đảm bảo chủ yếu là : a. Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh. b. Bảo lãnh, đặt cọc, kí cược. c. Cầm cố, ký quỹ, thế chấp. d. Tất cả đều đúng. Đáp án : a Câu 25 : Tỷ lệ tiền đặt cọc ký quỹ dự thầu phải nộp khi hồ sơ dự thầu không được quá bao nhiêu % tổng giá trị ước tính của hàng hoá dịch vụ đấu thầu? a. 3% b. 5% c. 7% d. 9% Đáp án : a Câu 26 : Hợp đồng thế chấp cần có chứng nhận của : a. Cơ quan công chứng nhà nước. b. Cơ quan có thẩm quyền.
 8. c. a,b đúng d. a, b sai Đáp án : c Câu 27 : Thời hiệu yêu cầu toà án tuyên bố hợp đồng dân sự do trái pháp luật và giả tạo là : a. 1 năm b. 2 năm c. Không bị hạn chế d. a, b, c đều sai Đáp án : c Câu 28 : Loại hợp đồng nào mà 1 bên th ực hiện nghĩa vụ nhưng chỉ đ ược h ư ởng quyền sau 1 thời gian thoả thuận ? a. Hợp đồng mua bán. b. Hợp đồng tín dụng. c. Hợp đồng đại lý. d. a, c đúng. Đáp án : b Câu 29 : Bộ Luật Dân sự quy định nguyên tắc kí kết hợp đồng là : a. Tự do giao kết hợp đồng. b. Không trái pháp luật và đạo đức xã hội. c. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng. d. a, b, c đều đúng. Đáp án : d Câu 30 : Khi thế chấp tài sản, bên thế chấp có chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp không? a. Có. b. Không. c. Tuỳ theo yêu cầu của bên nhận thế chấp. d. Tuỳ theo yêu cầu của bên thế chấp. Đáp án : b 1. Caùc loaïi hôïp ñoàng ñöôïc quy ñònh trong : a.Luaät doanh nghieäp b.Luaät ñaàu tö c.Luaät thöông maïi d.Taát caû ñeàu sai 2. Hôïp ñoàng mua baùn haøng hoaù ñöôïc theå hieän baèng: a.Lôøi noùi b.Ñöôïc xaùc ñònh baèng haønh vi cuï theå c.Vaên baûn d.Caû 3 yù treân 3. Ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn coù ñöôïc uûy quyeàn laïi cho ngöôøi khaùc khoâng a.Ñöôïc b.Khoâng 4.Coù maáy caùch thöùc kyù keát hôïp ñoàng a.1 b.2 c.3 d.4
 9. 5.Thoâng thöôøng, ……. seõ chòu traùch nhieäm veà baát kyø khieám khuyeát naøo cuûa haøng hoùa neáu vaøo thôøi ñieåm giao keát hôïp ñoàng……. ñaõ bieát veà nhöõng khuyeát ñieåm ñoù a.Beân baùn…. beân mua b.Beân mua…. beân baùn c.Beân baùn…. beân baùn d.Beân mua…. beân mua 6. Beân mua yeâu caàu beân baùn tuaân theo soá lieäu chi tieát do beân mua cung caáp, khi ñoù coù khieáu naïi ñeán nhöõng vi phaïm veà quyeàn sôû höõu trí tueä phaùt sinh thì beân naøo chòu traùch nhieäm a.Beân baùn b.Beân mua c.Caû 2 beân d.Khoâng beân naøo caû 7. Neáu khoâng coù thoaû thuaän veà ñòa ñieåm thanh toaùn thì beân mua thanh toaùn cho beân baùn taïi a.Ñòa ñieåm kinh doanh beân baùn b.Taïi nôi cö truù c.Taïi ñieåm giao haøng d.Tuøy tröôøng hôïp 8.Thöôøng ôû Vieät Nam, qua caùc quy ñònh phaùp luaät, coù theå chæ ra bao nhieâu tieâu chuaån ñeå hôïp ñoàng ñöôïc xem laø coù tính chaát quoác teá a.2 b.3 c.4 d.5 9.Phöông tieän vaän taûi tay laùi beân phaûi thuoäc caùc loaïi phöông tieän hoaït ñoäng trong phaïm vi heïp coù ñöôïc nhaäp khaåu hay khoâng a.Ñöôïc b.Khoâng 10.Luaät thöông maïi quy ñònh bao nhieâu hình thöùc ñaïi lyù a.2 b.3 c.4 d.5 11.Tröø tröôøng hôïp coù thoûa thuaän khaùc, thôøi haïn ñaïi lyù chæ chaám döùt sau moät thôøi gian hôïp lyù nhöng khoâng sôùm hôn bao nhieâu ngaøy, keå töø ngaøy 1 trong 2 beân thoâng baùo baèng vaên baûn cho beân kia baùo chaám döùt hôïp ñoàng ñaïi lyù a.15 b.30 c.45 d.60 12. Ñaáu giaù haøng hoùa ñöôïc thöïc hieân theo bao nhieâu phöông thöùc a.1 b.2 c.3 d.4 13. Coù maáy hình thöùc ñaáu thaàu a.1 b.2 c.3 d.4 14. Ngöôøi tham gia ñaáu giaù phaûi noäp moät khoaûn tieàn nhöng khoâng quaù bao nhieâu % giaù khôûi ñieåm haøng hoùa ñöôïc ñaáu a.1 b.2 c.3 d.4 15.Ngöôøi tham gia döï thaàu phaûi noäp moät khoaûn tieàn nhöng khoâng quaù bao nhieâu % giaù trò öôùc tính haøng hoaù a.1 b.2
 10. c.3 d.4 1)“Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Định nghĩa trên được trích trong điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005: a/Điều 388 b/Điều 372 c/Điều 333 d/ Điều 344 2)Căn cứ theo Bộ Luật Dân Sự 2005, nếu phân biệt hợp đồng theo chủng loại thì có mấy loại hợp đồng : a/11 b/12 c/13 d/14 3)”Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói,bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể(trừ những trường hợp mà pháp luật quy định phải lập bằng văn bản)” Đoạn trên được trích trong điều mấy của Luật Thương Mại 2005: a/Điều 24 b/Điều 25 c/Điều 26 d/Điều 27 4) Bộ Luật Dân Sự 2005 không phân loại hợp đồng nào,tuy nhiên có truyền thống phân biệt 2 loại hợp đồng này nhằm làm rõ hơn mức độ đối ứng về quyền và nghĩa vụ: a/Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không đền bù b/ Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ c/Hợp đồng chính và hợp đồng phụ d/Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. 5)Hợp đồng nào sau đây là hợp đồng phân biệt theo chủng loại: a/Hợp đồng mua bán nhà b/Hợp đồng trao đổi tài sản c/Cả a và b d/Không có đáp án nào đúng. 6)Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo mấy nguyên tắc? a/1 b/2 c/3 d/4 7)Có mấy loại người đại diện kí hợp đồng? a/1 b/2 c/3 d/4 8)Qua nội dung của h ợp đồng có thể phân chia các điều khoản của hợp đồng thành mấy loại? a/1 b/2 c/3 d/4
 11. 9)Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại điều mấy trong Bộ Luật Dân Sự 2005? a/Điều 403 b/Điều 404 c/Điều 405 d/Điều 406 10)Những loại tài sản nào không được dùng làm tài sản bảo đảm? a/Tài sản đang còn tranh chấp b/Tài sản đi thuê,đi mượn c/Tài sản khó cất giũ,bảo quản,kiểm định,định giá d/Cả a,b,c. 11)Có mấy trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự? a/9 b/10 c/11 d/12 12)”Hợp đồng đuợc giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác” Đoạn trích trên được quy định tại điều mấy của Bộ Luật Dân Sự 2005? a/Điều 406 b/Điều 405 c/ Điều 404 d/Điều 403 13)Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng: a/Lời nói b/Văn bản c/Được xác lập bằng hành vi cụ thể d/Cả a,b,c 14)Nội dung của hợp đồng đại lý gồm: a/Tên và địa chỉ của các bên,hàng hóa đại lý b/Hàng hóa đại lý,hình thức đại lý,thù lao đại lý c/Tên và địa chỉ của các bên,hình thức đại lý,thời hạn của hợp đồng đại lý d/ Cả a,b,c 15)Trừ trường hợp thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhung không sớm hơn bao nhiêu ngày,kể từ ngày 1trong 2 bên thong báo bằng văn bảng cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý? a/40 ngày b/50 ngày c/60 ngày d/70 ngày 1. Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa? a. Thương nhân c. Tập thể b. Cá nhân d. Tất cả đều sai 2. Hợp đồng kinh doanh bị coi là vô hiệu toàn bộ khi: a. Nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật
 12. b. Một trong các bên kí kết hợp đồng không có điều kiện kinh doanh theo qui định của pháp luật để thực hiện công việc đã thỏa thuận c. Người kí kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo d. Tất cả đều đúng 3. Hợp đống kinh doanh được thành lập vào thời điểm a. Hai bên kí vào hợp đồng b. Bên nhận được lời đề nghị chấp nhận đề nghị trong thời hạn quy định c. Các bean thể hiện sự ưng thuận đối với những điều khoản chủ yếu của hợp đồng d. Tất cả đều đúng 4. Khi tiến hành kí kết hợp đống mua bán, mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng cử đại diện kí kết là ai? a. Người đại diện theo pháp luật b. Người đại diện theo ủy quyền c. Cả a và b đều đúng d. Cả a và b đều sai 5. Những điều kiện bảo đảm hợp đồng mua bán có hiệu lực a. Nội dung thoả thuận không vi phạm pháp luật b. Phải đảm bảo điều kiện chủ thể của hợp đồng c. Đại diện kí kết hợp đồng phải đúng thẩ m quyền d. Tất cả đều đúng 6. Hợp động mua bán hàng hoá là hợp đồng a. Dân sự c. a và b đúng
 13. b. Thương mại d. a và b sai 7.Quan hệ đại lí khác cơ bản với quan hệ mua bán ở điểm nào a. Chưa chuyển giao quyền chiếm hữu b. Chưa chuyển giao quyền sử dụng c. Chưa chuyển giao quyền sỡ hữu d. Tất cả đều sai 8. Có mấy phương thức đấu giá hàng hoá a. 1 c. 3 b. 2 d. 4 9.Người tổ chức đấu giá là ai? a. Là thương nhân có điều kiện kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá b. Là chủ sỡ hữu hàng hoá, người được chủ sỡ hữu hàng hoá uỷ quyền bán hoặc người có quyền bán hàng hoá của người khác theo quy định của pháp luật c. Là tổ chức, cá nhân điều khiển tham gia cuộc đấu giá d. Là người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều hành bán đấu giá 10.Xác giá đã trả sau cùng bao nhiêu lần ? mỗi lần cách nhau bao nhiêu giây? a. 2 lần, 20 giây b. 3 lần, 30 giây c. 4 lần, 40 giây d. 5 lần, 50 giây 11.Quyền lựa chọn phương thức đấu thầu và hình thức đấu thầu do ai qui định a. Bên mời thầu c. Cả 2 bên b.Bên dự thầu d. a hoặc b đều được
 14. 12. Sau khi trúng thầu, bên trúng thầu phải đặt cọc, ký quỹ hoặc được bảo lãnh để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Vậy số tiền đặt cọc, ký quỹ tối đa là bao nhiêu phần trăm so với giá trị hợp đồng a. 5% c. 10% d. 7% d. 13% 13. Tỷ lệ tiền đặt cọc mà người tham gia đấu giá phải nộp không quá bao nhêu phần trăm giá khởi điểm của hàng hóa được đấu giá a. 2% c. 5% b. 3% d. 7% 14. Trường hợp đặt cọc, ký quỹ thì tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu được trả lại cho bên dự thầu không trúng thầu trong thời hạn a. 5 ngày, kể từ ngày công bố kết quả b. 5 ngày, kể từ ngày đấu thầu c. 7 ngày, kể từ ngày đấu thầu d. 10 ngày, kể từ ngày đấu thầu 15.Các loại hợp đồng chỉ được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình kết cấu hạ tầng a. BCT, BOT, BTO c. BCT, BTO, BT b. BOT, BT d. BOT, BTO, BT
 15. TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ Vấn đề Hợp đồng kinh tế – Phần 2 1. Câu nào là chính xác nhất trong các câu sau? a. Bộ Luật Dân sự 2005 ra đời thay thế cho Bộ Luật Dân sự 1995. b. Bộ Luật Dân sự 2005 ra đời thay thế cho Bộ Luật Dân sự 1995 và Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 1989. c. Luật Thương mại 2005 ra đời thay thế cho Luật Thương mại 1995. d. Câu B và C đúng. 2. Theo quan niệm của Bộ Luật Dân sự, hợp đồng được chia thành mấy loại? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 3. Bộ Luật Dân sự quy định mấy nguyên tắc ký kết hợp đồng? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 4. Trong các chủ thể sau, chủ thể nào được quyền ký hợp đồng dân sự mà không cầ sự đồng ý của người đại diện hoặc người dám hộ theo pháp luật? a. Em bé 5 tuổi b. Học sinh 16 tuổi c. Người mắc bệnh tâm thần d. Cả 3 câu đều sai 5. Theo pháp luật, có mấy loại người đại diện ký hợp đồng? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 6. Theo truyền thống pháp lý, có mấy phương thức ký hợp đồng? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 7. Hành vi nào sau đây không phải là hợp đồng? a. An tặng quà cho Bình. b. Mai gửi xe trong bãi giữ xe. c. Bà Tám cho cô Tư thuê nhà. d. Thảo nhặt được 10 triệu. 8. Điều 412 Bộ Luật dân sự 2005 đề cập mấy nguyên tắc thực hiện hợp đồng?
 16. a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 9. Qua nội dung của hợp đồng có thể phân chia các điều khoản hợp đồng ra làm mấy loại? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 10. Theo Bộ Luật Dân sự 2005, có mấy biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng ? a. 3 b. 5 c. 7 d. 9 11. Trong lĩnh vực kinh doanh có mấy biện pháp chủ yếu để bảo đảm hợp đồng ? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 12. Trong bất kỳ hợp đồng nào cũng phải có các biện pháp bảo đảm. a. Đúng. b. Sai. 13. Ông Năm bán đất cho bà Hai, ông viết giấy tay cho bà về việc mua bán, giấy tay đó có phải là hợp đồng không? a. Có. b. Không. 14. Mức phạt vi phạm mà bên vi phạm phải trả khi vi pham hợp đồng không được quá …giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm. a. 4% b . 8% c. 10% d. 12% 15. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng và Đình chỉ thực hiện hợp đồng là 2 chế tài: a. Có cùng căn cứ và hậu quả pháp lý về quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của bên bị vi phạm. b. Cùng làm cho hợp đồng chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo tạm ngừng hay đình chỉ. c. Cả A và B đều sai. d. Cả A và B đều đúng.
 17. Câu16: Công ty cổ phần có được phép kí hợp đồng kinh tế với cổ đông người mà sở hữu trên 35%tổng số cổ phần không? a.được phép. b. hoàn toàn không. c.được nhưng sau khi có sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông , của hội đồng quản trị. d.tất cả các trường hợp trên. Câu17: Trường hợp nào sau đây không được coi là quan hệ hợp đồng kinh tế. a. Người mua nhà – Người bán nhà. b. Người xin việc – nhà tuyển dụng. c. Người giao hàng – người nhận hàng. d. Chủ tịch hội đống quản trị và doanh nghiệp tư nhân. Câu 18: Đối tượng nào sau đây không được kí hợp đồng dân sự? a. Sinh viên. b. Cán bộ, công nhân viên chức . c. 15 đến 18 tuổi có tài sản riêng. d. Người mắc bệnh tâm thần. Câu 19: Người nghiện ma túy hoặc nghiện các chất kích thích có được phép kí các hợp đồng dân sự không? a. Không được phép . b. Hoàn toàn được phép. c. Có thể được nếu có sự đồng ý của người đại diệntheo pháp luật. d. Tất cả các trường hợp trên. Câu 20: Loại tài sản nào sau đây không được dùng làm tài sản bảo đảm. a.nhà cửa. b. sổ đỏ. c. xe cộ. d. tài sản khó cất giữ, bảo quản, kiểm định. Câu21: Trường hợp nào sau đây thì hợp đồng không còn hiệu lực. a. Đình chỉ hợp đồng. b. Tạm ngưng hợp đồng. c. Hủy một phần hợp đồng.
 18. d. Tất cả các trường hợp trên. Câu 22: Nếu một hợp đồng mua bán hàng hóa, công ty A giao hàng hóa không đúng chất lượng theo yêu cầu ban đầu của đại lí B. Thì công ty A sẽ bị phạt bao nhiêu phần trăn so với giá trị phần hợp đồng bị vi phạm? a. 0.5%. b. 2%. c. 8%. d. 3 đến 12%. Câu 23: Đại lí B có quyền ngừng thanh toán tiền cho công ty A trong trường hợp nào sau đây: a. Khi đại lí B không bán được hàng . b. Khi đại lí B có bằng chứng hàng hóa đã giao không phù hợp như trong hợp đồng. c. Khi đại lí B gặp trịc trặc trong kinh doanh. d. Tất cả trường hợp trên. Câu 24: Trong một cuộc bán đấu giá, người mua được hàng hóa đã nộp một khoảng tiền nộp trước mà từ chối mua thì khoảng tiền đó sẽ được xử lí như thế nào? a. Trả lại 1/3 số tiền đặt trước cho người mua. b. Trả lại 1/2 số tiền đặt trước cho người mua. c. Khoảng tiền đặt trước đó thuộc về người bán hàng. d. Hoàn trả lại toàn bộ cho người mua. Câu 25: Hợp đồng kinh doanh bi coi là vô hiệu toàn bộ khi: a. Nội dung hợp đồng vi phạm đều cấm của pháp luật. b. Một trong các bean kí hợp đồng không có đăng kí kinh doanh theo qui định của pháp luật để thuecj hoeenj công việc đã thỏa thuạn trong hợp đồng. c. Người kí kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo. d. Tất cả đều đúng.
 19. Câu 26: Trong các đều khoảng sau đây đều khoảng nào không phải là đều khoảng chủ yếu bắt buộc trong tất cả các hợp đồng kinh doanh: a. Đôi tượng của hợp đồng tính bằng số lượng, khối lượng hoặc giá trị qui ước đã thỏa thuận. b. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng. c. Giá cả. d. Tất cả dều sai. Câu 27: Hợp đông fhowpj tác kinh doanh viết tắt là gì: a . BOT a. BCC b. BTO c. BT Câu28: Có mấy loại hợp đồng đầu tư: a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Câu 29: Các loại hợp đồng chỉ được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng công trình kết cấu hạ tầng: a.BCT, BOT, BTO b.BOT, BT c.BCT, BTO, BT d. BOT, BTO, BT Câu 30: Hợp đồng kinh doanh có hieuj lực từ lúc : a. Hai bên kí vào hợp đồng . b. Bên nhận được lời đề nghị công nhận đề nghị trong thời gian qui định c. Các bean đồng ý với các khoảng của hợp đồng. d. Tất cả đều đúng .
 20. Câu 19: Trong hợp đồng mua bán tài sản, nếu bên bán giao ít hơn số lượng đã thoã thuận thì bên mua có quyền: A. Nhận phần đã giao và yêu cầu bồi thường thiệt hại. B. Nhận phần đã giao và định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn lại. C. Huỷ bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. X D. Tất cả đều đúng. Câu 20: Các nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự là: A. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng. B. Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội; tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, chân thành và ngay thẳng. X C. Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội; tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng. D. Tất cả đều đúng. Câu 21: Tronh lĩnh vực kinh doanh, hiện nay căn cứ vào các quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo, có ba hình thức chủ yếu đó là: X A. Thế chấp, cầm cố và bảo lãnh. B. Thế chấp, cầm cố và đặt cọc. C. Thế chấp, bảo lãnh và đặt cọc. D. Cầm cố, bảo lãnh và đặt cọc. Câu 22: Nếu đối tượng hợp đồng là bất động sản thì địa điểm thực hiện hợp đồng là: A. Các bên tự thoã thuận về địa điểm X B. Tại nơi toạ lạc của bất động sản C. Tại nơi cư trú của bên có quyền D. Tại nơi có trụ sở của bên có quyền Câu 23: Theo pháp luật, bên nhận tài sản thế chấp không được giữ: X A. Tài sản thế chấp B. Quyền sở hữu tài sản thế chấp C. Giấy tờ sở hữu tài sản được thế chấp D. A và B đều đúng Câu 24: Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh là: A. Giao dịch kinh tế B. Giao dịch dân sự X C. Giao dịch kinh tế hoặc dân sự có bảo đảm D. Tất cả đều sai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản