intTypePromotion=3

Trắc nghiệm sinh học phần loài + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
96
lượt xem
21
download

Trắc nghiệm sinh học phần loài + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh học phần loài + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh học phần loài + đáp án

  1. Loài Câu1 Tiêu chu n loài nào dư i đây đư c dùng đ phân bi t hai loài g n gũi v i nhau A Tiêu chu n hình thái B Tiêu chu n đ a lý- sinh thái C Tiêu chu n sinh lý- hoá sinh và di truy n D M t ho c m t s tiêu chu n nói trên trùng theo t ng trư ng h p Đáp Án D Câu2 Tiêu chu n loài nào dư i đây thư ng đư c dùng đ phân bi t đ i v i nh ng loài khác xa nhau A Tiêu chu n hình thái B Tiêu chu n đ a lý- sinh thái C Tiêu chu n sinh lý- hoá sinh D Tiêu chu n di truy n Đáp Án A Câu3 Tiêu chu n phân bi t nào là tiêu chu n c n đ c bi t chú ý khi phân bi t gi a các loài đ ng v t, th c v t b c cao A Tiêu chu n di truy n B Tiêu chu n sinh lý-hoá sinh C Tiêu chu n hình thái D Tiêu chu n đ a lý – sinh thái Đáp Án A Câu4 Tiêu chu n phân bi t nào là quan tr ng nh t đ phân bi t gi a các loài vi khu n A Tiêu chu n di truy n B Tiêu chu n sinh lý C Tiêu chu n hoá sinh D Tiêu chu n hình thái
  2. Đáp Án C Câu5 các loài giao ph i, loài là m t nhóm..........(C: cá th ; Q: qu n th ) có nh ng..........(G: ki u gen; T: tính tr ng) chung v hình thái,sinh lý, có khu phân b .........(X: xác đ nh; K: không xác đ nh; Y: xác đ nh ho c không xác đ nh) trong đó các cá th có kh năng giao ph i v i nhau và đư c cách li sinh s n v i nhưng nhóm qu n th khác A C; G; X B C; T; Y C Q; T; K D Q; T; X Đáp Án D Câu6 Trong tiêu chu n hình thái, hai loài khác nhau s đư c phân bi t b i A Là s đ t quãng v m t tính tr ng nào đó B S thích nghi v i nh ng đi u ki n s ng nh t đ nh C S khác bi t v s lư ng, hình thái c a nhi m s c th và cách phân b c a các gen trên đó D M i loài cư tr trên m t khu phân b phân riêng bi t Đáp Án A Câu7 Trong tiêu chu n di truy n, hai loài khác nhau s đư c phân bi t b i A S thích nghi v i nh ng đi u ki n s ng nh t đ nh B S đ t quãng v m t tính tr ng nào đó C S khác bi t trong c u trúc và đ c đi m sinh hoá c a các phân t protein D S khác bi t v s lư ng, hình thái c a các nhi m s c th và cách phân b c a các gen trên đó d n đ n s cách li sinh s n Đáp Án D Câu8 Trong tiêu chu n đ a lý-sinh thái, hai loài khác nhau s đư c phân bi t b i A S thích nghi v i nh ng đi u ki n s ng nh t đ nh c a m i loài
  3. B M i loài cư trú trên m t khu phân b riêng bi t C S đ t quãng v m t tính tr ng nào đó D A và B đúng Đáp Án -D Câu9 Trong tiêu chu n đ a lý-hoá sinh, hai loài khác nhau s đư c phân bi t b i A S thích nghi v i nh ng đi u ki n s ng nh t đ nh c a m i loài B S khác bi t v s lư ng, hình thái c a các nhi m s c th và cách phân b c a các gen trên đó C S đ t quãng v m t tính tr ng nào đó D S khác bi t trong c u trúc và đ c đi m sinh hoá c a các phân t protein Đáp Án D Câu10 Vi c phân bi t hai loài mao lương, m t loài s ng bãi c m có ch i nách, lá vươn dài bò trên m t đ t còn m t loài s ng b mương, b ao có lá hình b u d c, ít răng cưa đư c d a trên tiêu chu n nào dư i đây A Tiêu chu n di truy n B Tiêu chu n sinh lý-hoá sinh C Tiêu chu n đ a lý- sinh thái D Tiêu chu n hình thái Đáp Án C Câu11 Vi c phân bi t hai loài khác nhau d a trên kh năng giao ph i, ho c kh năng th tinh, kh năng phát ttri n c a h p t là d a trên tiêu chu n A Tiêu chu n đ a lý- sinh thái B Tiêu chu n di truy n C Tiêu chu n sinh lý-hoá sinh D Tiêu chu n hình thái Đáp Án B
  4. Câu12 Trong đi u ki n t nhiên d u hi u nào là quan tr ng nh t đ phân bi t loài A Cách li sinh s n B Cách li đ a lý C Cách li sinh thái D Cách li di truy n Đáp Án A Câu13 các sinh v t sinh s n vô tính, đơn tính sinh, t ph i khó xác đinh ranh gi i gi a các loài thân thu c do A C u trúc cơ th đơn gi n B S khác bi t v m t di truy n gi a các loài thân thu c không đáng k C Gi a các cá th không có quan h ràng bu c v m t sinh s n D Các loài thư ng phân b trên cùng m t vùng đ a lý –sinh thái Đáp Án C Câu14 Cách li sinh s n đã d n đ n m t k t qu quan tr ng là: A T cách li sinh s n đ n cách li di truy n B Làm cho m i loài giao ph i tr thành m t t ch c t nhiên, có tính toàn v n C T cách li sinh s n d n đ n cách li đ a lí ho c sinh thái D T o nên ranh gi i sinh h c gi a các loài Đáp Án B Câu15 Đơn v t ch c cơ b n trong c u trúc c a loài trong thiên nhiên là A Nòi đ a lý B Nòi sinh thái C Nòi sinh h c D Qu n th Đáp Án D Câu16 Nhóm qu n th kí sinh trên loài v t ch xác đ nh ho c trên nh ng ph n khác nhau c a cơ th v t ch g i là:
  5. A Nòi đ a lý B Nòi sinh thái C Nòi sinh h c D Nòi kí sinh Đáp Án C Câu 17 Các qu n th hay nhóm qu n th có th phân b .......(G: gián đo n; L: liên t c; LG: gián đo n ho c liên t c) t o thành các..........(N: nòi; T: th ). Các cá th thu c các..........(N: nòi; T: th ) khác nhau trong m t loàil.............(C: có th ; K: không th ) giao ph i v i nhau. A GL; N; N; C B G; T; T; K C L; T; T; K D G; N; T; K Đáp Án A Câu 18 Các qu n th hay nhóm qu n th c a loài có th phân b gián đo n hay liên t c t o thành: A Qu n xã B Các nhóm giao ph i C Các nòi D Các chi Đáp Án C Câu 19 Phát bi u nào dư i đây là không đúng: A Nòi đ a lý là nhóm qu n th phân b trong m t khu v c đia lí xác đ nh B Nòi sinh thái là nhóm qu n th thích nghi v i nh ng đi u ki n sinh thái xác đ nh C Trong cùng m t khu v c đ a lí có th t n t i nhi u nòi sinh thái D Hai nòi đ a lý khác nhau có th có khu phân b trùng lên nhau toàn b hay m t ph n Đáp Án D
  6. Câu 20 Theo quan ni m hi n đ i, trong thiên nhiên loài t n t i dư i d ng: A M t h th ng qu n th B Qu n xã C Qu n t D Các nòi Đáp Án A
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản