intTypePromotion=3

Trắc nghiệm sinh (Số 4) + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
86
lượt xem
15
download

Trắc nghiệm sinh (Số 4) + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh (số 4) + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh (Số 4) + đáp án

 1. Tr c nghi m Sinh (S 4) Bài : 6773 Đi u sau đây đúng khi nói v bi n d cá th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Bi n d x y ra đ ng lo t trên các cá th cùng loài B. Bi n d không di truy n C. Là ngu n nguyên li u c a ti n hoá và ch n gi ng D. Xu t hi n do t p quán ho t đ ng đ ng v t Đáp án là : (C) Bài : 6772 Theo Đacuyn, nguyên nhân d n đ n bi n d xác đ nh là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ch n l c t nhiên B. Ch n l c nhân t o C. Sinh s n D. Tương tác gi a cơ th v i môi trư ng s ng Đáp án là : (C) Bài : 6771 Theo Đacuyn, nguyên nhân d n đ n bi n d xác đ nh là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Y u t bên trong cơ th sinh v t B. Ngo i c nh và c nh t p quán ho t đ ng đ ng v t C. B n năng sinh t n c a sinh v t D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (B) Bài : 6770 Đacuyn cho r ng lo i bi n d bào sau đây là ngu n nguyên li u c a quà trình ti n hoá? Ch n m t đáp án dư i đây A. Bi n d xác đ nh B. Bi n d cá th C. Bi n d do t p quán ho t đ ng đ ng v t D. Thư ng bi n Đáp án là : (B) Bài : 6769
 2. Theo Đacuyn đ c đi m c a bi n d cá th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. X y ra theo m t hư ng xác đ nh B. Xu t hi n tương ng v i đi u ki n c a môi trư ng C. Mang tính riêng l t ng cá th D. Không di truy n đư c Đáp án là : (C) Bài : 6768 Theo quan đi m c a di truy n h c hi n đ i thì lo i bi n d xác đ nh mà Đacuyn đã nêu ra trư c đây g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thư ng bi n B. Đ t bi n c a c u trúc nhi m s c th C. Đ t bi n s lư ng nhi m s c th D. Đ t bi n gen Đáp án là : (A) Bài : 6767 Thu t ng nào sau đây l n đ u tiên đư c Đacuyn nêu ra: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ti n hoá B. Hư ng ti n hoá C. Bi n d cá th D. S thích nghi c a sinh v t Đáp án là : (C) Bài : 6766 Các lo i bi n d theo quan ni m c a Đacuyn là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Bi n d t h p và đ t bi n B. Bi n d cá th và bi n d xác đ nh C. Bi n d do t p quán và bi n d do ngo i c nh D. Bi n d không di truy n và bi n d do ngo i c nh Đáp án là : (B) Bài : 6765 Đi m nào sau đây là quan ni m đúng Lamac? Ch n m t đáp án dư i đây
 3. A. M i sinh v t đ u k p th i thích nghi trư c hoàn c nh s ng B. Bi n đ i do ngo i c nh luôn di truy n C. Ngo i c nh là nhân t d n đ n s bi n đ i sinh v t D. M i sinh v t có ph n ng gi ng nhau trư c ngo i c nh Đáp án là : (C) Bài : 6764 Đi m chưa đúng trong quan ni m c a Lamac là: Ch n m t đáp án dư i đây A. M i bi n đ i trên cơ th đ u di truy n B. M i sinh v t đ u ph n ng gi ng nhau trư c tác đ ng môi trư ng C. m i sinh v t không có loài b đào th i do kém thích nghi D. C ba câu A, B, C Đáp án là : (D) Bài : 6763 N i dung nào sau đây không ph i là quan ni m c a Lamac? Ch n m t đáp án dư i đây A. Có hai lo i bi n d là bi n d xác đ nh và bi n d không xác đ nh B. Sinh v t luôn k p th i thích nghi do ngo i c nh thay đ i ch m C. Trong l ch s sinh gi i không có loài b đào th i do kém thích nghi D. Các bi n đ i trên cơ th sinh v t đ u là di truy n Đáp án là : (A) Bài : 6762 Nguyên nhân chính làm cho các loài sinh v t bi n đ i d n d n và liên t c theo Lamac là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tác đ ng c a t p quán ho t đ ng B. Ngo i c nh không đ ng nh t và thư ng xuyên thay đ i C. Y u t bên trong cơ th D. Tác đ ng c a đ t bi n Đáp án là : (B) Bài : 6761 Nh ng bi n đ i trên cơ th sinh v t đư c Lamac phân chia làm 2 lo i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Bi n đ i cá th và bi n đ i xác đ nh B. Bi n đ i do ngo i c nh và bi n đ i xác đ nh C. Bi n đ i cá th và bi n đ i do ngo i c nh D. Bi n đ i do ngo i c nh và bi n đ i do t p quán ho t đ ng c a cơ th Đáp án là : (D)
 4. Bài : 6760 Theo Lamac hư ng ti n hoá cơ b n c a sinh v t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thích nghi ngày càng hoàn thi n B. Ch ng lo i ngày càng phong phú, đa d ng C. Nâng d n t ch c cơ th t đơn gi n đ n ph c t p D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (C) Bài : 6759 Theo quan đi m c a Lamac, ti n hoá không đơn thu n là s bi n đ i mà còn là s ………. có tính k th a l ch s . T đi n đúng vào ch tr ng c a câu h i trên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Phân hoá B. Phát tri n C. Liên t c D. Di truy n Đáp án là : (B) Bài : 6758 Phát bi u nào sau đây đúng khi nói v Lamac? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ngư i đ u tiên xây d ng thuy t ti n hoá t ng h p B. Tác gi c a lý thuy t v ch n l c t nhiên C. Ngư i đ u tiên đ c p đ n vai trò c a ngo i c nh trong ti n hoá sinh gi i D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (C) Bài : 6757 Thuy t ti n hoá c đi n bao g m: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thuy t c a Lamac, thuy t c a Đacuyn B. Thuy t ti n hoá t ng h p, thuy t c a Lamac C. Thuy t c a Đacuyn, thuy t ti n hoá t ng h p D. Thuy t ti n hoá t ng h p Đáp án là : (A) Bài : 6756 Thú có nhau xu t hi n :
 5. Ch n m t đáp án dư i đây A. K Than đá thu c đ i C sinh B. K Pecmi thu c đ i C sinh C. K Tam đi p thu c đ i Trung sinh D. K Ph n tr ng thu c đ i Trung sinh Đáp án là : (D) Bài : 6755 Lí do c a s phát tri n ưu th tuy t đ i c a bò sát kh ng l trong k Giura thu c đ i Trung sinh là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cây có h t đa d ng t o th c ăn phóng phú B. Do lư ng cư b tiêu di t C. Do khí h u l nh đ t ng t D. Do r ng b thu h p Đáp án là : (A) Bài : 6754 Hi n tư ng có k Tam đi p trong đ i Trung sinh là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Quy t th c v t và lư ng cư b tiêu di t d n B. Cá xương phát tri n, cá s n thu h p C. Th n l n, rùa, cá s u xu t hi n D. T t c các hi n tư ng trên Đáp án là : (D) Bài : 6753 Ngày nay các loài sinh v t trong môi trư ng s ng gây tác đ ng qua l i v i nhau ch y u thông qua y u t nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. S thay đ i c a ngo i c nh B. Chu i th c ăn và lư i th c ăn C. S bi n đ ng c a đ a ch t D. Bi n d và di truy n Đáp án là : (B) Bài : 6752 Trong các s ki n sau đây, s ki n nào đư c xem là bư c quan tr ng nh t trong quá trình ti n hoá? Ch n m t đáp án dư i đây
 6. A. S phát sinh loài ngư i B. S xu t hi n và phát tri n c a cây h t kín C. S chuy n đ i s ng c a sinh v t t nư c lên c n D. S phát tri n c a bò sát kh ng l Đáp án là : (C) Bài : 6751 Dương x , th ch tùng, m c t c xu t hi n giai đo n: Ch n m t đáp án dư i đây A. K Đêvôn thu c đ i C sinh B. K Xilua thu cđ i C sinh C. K Giura thu c đ i Trung sinh D. K Ph n tr ng thu c đ i Trung sinh Đáp án là : (A) Bài : 6750 Sinh v t nào sau đây v a s ng đư c nư c, v a s ng đư c c n? Ch n m t đáp án dư i đây A. Cá vây chân B. Cá ph i C. Lư ng cư đ u c ng D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 6749 Giao t c a nhóm sinh v t nào sau đây th tinh không l thu c môi trư ng nư c? Ch n m t đáp án dư i đây A. Quy t tr n B. Dương x và h t tr n C. H t tr n và h t kín D. H t kín và dương x Đáp án là : (C) Bài : 6748 D ng bò sát đ u tiên xu t hi n trên trái đ t có đ c đi m gì sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ con B. Đ tr ng C. V a đ con v a đ tr ng D. Không sinh s n Đáp án là : (B)
 7. Bài : 6747 Chim c xu t hi n vào giai đo n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. K Tam đi p thu c đ i Trung sinh B. K Giura thu c đ i Trung sinh C. K th ba thu c đ i Tân sinh D. K th tư thu c đ i Tân sinh Đáp án là : (B) Bài : 6746 Nh ng đ i di n đ u tiên c a chim c có mang nhi u đ c đi m c a: Ch n m t đáp án dư i đây A. Bò sát B. Sâu b C. ch nhái D. Đ ng v t có xương th y sinh Đáp án là : (A) Bài : 6745 L p m t lá m m và l p hai lá m m đư c x p vào ngành th c v t nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ngành Rêu B. Ngành Dương x C. Ngành H t kín D. Ngành H t tr n Đáp án là : (C) Bài : 6744 Nhóm thú có nhau thai đư c xem là c sơ nh t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thú ăn th t B. Thú g m nh m C. Thú ăn hoa qu D. Thú có túi Đáp án là : (D) Bài : 6743 Cây h t tr n và bò sát phát tri n c c th nh giai đo n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây
 8. A. Đ i C sinh B. Đ i Trung sinh C. Đ i Tân sinh D. Đ i Nguyên sinh Đáp án là : (B) Bài : 6742 Thú ăn th t hi n nay là m t nhánh phát tri n t : Ch n m t đáp án dư i đây A. Thú ăn sâu b B. Thú m v t C. Bò sát răng thú D. Lư ng cư đ u tr ng Đáp án là : (A) Bài : 6741 Đi m đ c trưng c a phát tri n sinh gi i trong đ i Tân sinh là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S ph n th nh c a sâu b , chim, thú và th c v t h t kín B. S phát tri n m nh c a bò sát và cây h t tr n C. S phát sinh loài ngư i D. S tiêu di t c a các loài kh ng long Đáp án là : (A) Bài : 6740 Lí do đ cây h t kín phát tri n nhanh ngay sau khi xu t hi n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Có hình th c sinh s n hoàn thi n B. Có h t kín giúp t b o v t t C. Có hoa làm tăng kh năng phát tán D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 6739 Đ c đi m đ a ch t, khí h u có k th tư c a đ i Tân sinh là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Khí h u m áp và kéo dài su t k B. Các khu r ng m r ng và khí h u mát m C. Có nhi u băng hà
 9. D. V qu đ t bi n đ ng d d i Đáp án là : (C) Bài : 6738 K th tư thu c đ i Tân sinh đư c đánh d u b ng s ki n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. S tiêu di t c a bò sát kh ng l B. S xu t hi n c a thú C. S xu t hi n c a loài ngư i D. S xu t hi n c a cây h t kín Đáp án là : (C) Bài : 6737 Bò sát kh ng l b tiêu di t giai đo n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. K th ba thu c đ i Tân sinh B. K th tư thu c đ i Tân sinh C. K Ph n tr ng thu c đ i Trung sinh D. K Giura thu c đ i Trung sinh Đáp án là : (A) Bài : 6736 S ki n nào sau đây đư c xem là đ c trưng c a đ i Trung sinh? Ch n m t đáp án dư i đây A. S chuy n đ i s ng t nư c lên c n c a đ ng, th c v t B. Xu t hi n dương x có h t và lư ng cư đ u c ng C. S phát tri n m nh c a cây h t tr n và nh t là bò sát D. S ưu th tuy t đ i c a sâu b Đáp án là : (C) Bài : 6735 S ki n quan tr ng c a s phát tri n gi i th c v t k Ph n tr ng thu c đ i Trung sinh là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cây h t tr n gi m ưu th B. Cây h t kín xu t hi n và phát tri n C. Quy t th c v t b tiêu di t D. Dương x có h t b l n át Đáp án là : (B) Bài : 6734
 10. Nh ng đ i di n đ u tiên c a l p chim xu t hi n : Ch n m t đáp án dư i đây A. K Tam đi p c a đ i Trung sinh B. K Giura c a đ i Trung sinh C. K Cambri c a đ i C sinh D. K Xilua c a đ i C sinh Đáp án là : (B) Bài : 6733 Trong đ i Trung sinh, bò sát kh ng l phát tri n m nh giai đo n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. K Tam đi p B. K Tam đi p và k Giura C. K Tam đi p và k Ph n tr ng D. K Giura và k Ph n tr ng Đáp án là : (D) Bài : 6732 Cây h t tr n phát tri n m ng giai đo n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. K Tam đi p c a đ i Trung sinh B. K Pecmi c a đ i C sinh C. K Xilua c a đ i C sinh D. K Đêvôn c a đ i C sinh Đáp án là : (A) Bài : 6731 Th t các k đư c phân chia đ i Trung sinh là: Ch n m t đáp án dư i đây A. K Giura, k Tam đi p, k Ph n tr ng B. K Tam đi p, k Giura, k Ph n tr ng C. K Ph n tr ng, k Giura, k Tam đi p D. K Ph n tr ng, k Tam đi p, k Giura Đáp án là : (B) Bài : 6730 S ki n quan tr ng nh t trong s phát tri n c a sinh gi i đ i C sinh là: Ch n m t đáp án dư i đây
 11. A. S phát tri n c a sinh v t đa bào B. Xu t hi n nhi u d ng sinh v t m i bi n C. S chuy n cư c a sinh v t t bi n lên c n D. S t o thành các m than kh ng l trong lòng đ t Đáp án là : (C) Bài : 6729 Đáp án là : (C) Quy t kh ng l b tiêu di t vì k Pecmi thu c đ i C sinh vì lí do nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Sâu b phát tri n quá nhi u ăn cây quy t B. Mưa nhi u nào xói mòn đ t và quy t b ch t C. Khí h u khô và l nh d n đ n quy t không thích nghi đư c D. Cây h t kín phát tri n l n át quy t Bài : 6728 S ki n x y ra k Pecmi thu c đ i C sinh? Ch n m t đáp án dư i đây A. Quy t kh ng l b tiêu di t B. Cây h t tr n xu t hi n C. Xu t hi n bò sát răng thú D. C ba s ki n trên Đáp án là : (D) Bài : 6727 D ng sinh v t nào sau đây xu t hi n vào k Than đá c a đ i C sinh? Ch n m t đáp án dư i đây A. Sâu b bay B. Dương x có h t C. Bò sát D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 6726 S hình thành h t th c v t b t đ u có giai đo n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. K Xilua thu c đ i C sinh B. K Giura thu c đ i C sinh C. K th ba thu c đ i Tân sinh
 12. D. K Than đá thu c đ i C sinh Đáp án là : (D) Bài : 6725 S ki n nào sau đây x y ra k Than đá c a đ i C sinh? Ch n m t đáp án dư i đây A. Dương x có h t xu t hi n B. Lư ng cư đ u c ng xu t hi n C. Xu t hi n cá vây chân D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (A) Bài : 6724 Lư ng cư đ u c ng xu t hi n vào giai đo n nào sau đây c a đ i C sinh? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ u k Đêvôn B. Cu i k Đêvôn C. Đ u k Xilua D. Cu i k Xilua Đáp án là : (B) Bài : 6723 S ki n x y ra k Đêvôn c a đ i C sinh có nh hư ng r t l n đ n quá trình phát tri n c a sinh gi i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S di cư hàng lo t c a th c v t trên c n B. Nhi u dãy núi l n xu t hi n C. Dương x thay th quy t tr n D. Cá giáp có hàm thay th cá giáp không hàm Đáp án là : (A) Bài : 6722 S ki n nào sau đây không ph i x y ra k Xilua c a đ i C sinh? Ch n m t đáp án dư i đây A. Cây quy t tr n xu t hi n B. Hình thành l p ôzôn C. Đ ng v t có xương s ng đ u tiên lên c n D. Xu t hi n dương x có h t Đáp án là : (D)
 13. Bài : 6721 Đ ng v t lên c n đ u tiên là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cá giáp B. Cá vây chân C. Cá không hàm D. Nh n Đáp án là : (D) Bài : 6720 S ki n nào sau đây x y ra k Xilua thu c đ i C sinh? Ch n m t đáp án dư i đây A. Xu t hi n vi khu n lam B. Tôm ba lá phát tri n C. Xu t hi n cá giáp, là đ i di n đ u tiên c a đ ng v t có xương s ng D. Đ ng v t lên c n hàng lo t Đáp án là : (C) Bài : 6719 Th c v t c n đ u tiên là quy t tr n xu t hi n : Ch n m t đáp án dư i đây A. K Cambri thu c đ i C sinh B. K Xilua thu c đ i C sinh C. K Ph n tr ng thu c đ i Trung sinh D. Đ i Nguyên sinh Đáp án là : (B) Bài : 6718 Hoá th ch ch đ o c a k Cambri là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tôm ba lá B. Bò c p tôm C. Cá giáp D. Cá không hàm Đáp án là : (A) Bài : 6717 k Cambri c a đ i C sinh có đ c đi m nào sau đây gi ng v i đ i Thái c và đ i Nguyên sinh? Ch n m t đáp án dư i đây
 14. A. V trái đ t đã n đ nh B. B t đ u hình thành sinh quy n C. S s ng t p trung nư c D. Đ ng v t đa bào chi m ưu th Đáp án là : (C) Bài : 6716 Thành ph n khí quy n bi n đ i d n đ n hình thành sinh quy n x y ra giai đo n nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ i Nguyên sinh B. K Cambri c a đ i C sinh C. K Xilua c a đ i C sinh D. K Tam đi p c a đ i Trung sinh Đáp án là : (A) Bài : 6715 Trong đ i Nguyên sinh có đ c đi m nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ch có th c v t, đ ng v t chưa hình thành B. Th c v t đa bào chi m ưu th C. Vi khu n và t o đã phân b r ng D. Ch có đ ng v t đơn bào chưa có đ ng v t đa bào Đáp án là : (C) Bài : 6714 Đ ng v t đa bào b t đ u chi m ưu th so v i đ ng v t đơn bào x y ra đ i nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ i Thái c B. Đ i Nguyên sinh C. Đ i Trung sinh D. Đ i Tân sinh Đáp án là : (B) Bài : 6713 sinh v t b t đ u có s phân hoá thành 2 nhánh th c v t và đ ng v t nhưng v n t p trung dư i nư c là s ki n x y ra : Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ i Trung sinh B. Đ i C sinh C. Đ i Tân sinh
 15. D. Đ i Thái c Đáp án là : (D) Bài : 6712 S s ng c a đ i Thái c có đ c đi m nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Sinh v t đa bào phát tri n phong phú B. M t s ít sinh v t đã chuy n lên c n C. S s ng t p trung dư i nư c D. Chưa có sinh v t Đáp án là : (C) Bài : 6711 Đ c đi m đ c trưng v đ a ch t, khí h u c a trái đ t đ i Thái c là: Ch n m t đáp án dư i đây A. V qu đ t và khí h u chưa n đ nh B. Khí h u tr nên khô h n C. Bi n thu h p, đ t li n m r ng D. Mưa r t ít Đáp án là : (A) Bài : 6710 Đ i xu t hi n sau nh t c a trái đ t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ i Trung sinh B. Đ i Tân sinh C. Đ i C sinh D. Đ i Nguyên sinh Đáp án là : (B) Bài : 6709 Đ i xu t hi n s m nh t c a trái đ t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ i Thái c B. Đ i Nguyên sinh C. Đ i Trung sinh D. Đ i C sinh Đáp án là : (A)
 16. Bài : 6708 Căn c vào nh ng bi n c l n v đ a ch t, khí h u và vào nh ng hoá th ch đi n hình ngư i ta chia l ch s s s ng đã tr i qua: Ch n m t đáp án dư i đây A. Sáu đ i B. Năm đ i C. B n đ i D. Ba đ i Đáp án là : (B) Bài : 6707 Y u t nào sau đây đư c dùng làm căn c đ xác đ nh tu i c a các l p đ t? Ch n m t đáp án dư i đây A. Lư ng s n ph m phân rã c a các nguyên t phóng x B. Đ dày c a các l p đ t C. Kích thư c c a các h t đ t D. Thành ph n, k t c u c a đ t Đáp án là : (A) Bài : 6706 Di tích c a sinh v t s ng trong các th i đ i trư c đã đ l i trong các l p đ t đá đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Sinh v t c B. Sinh v t nguyên thu C. C sinh v t h c D. Hoá th ch Đáp án là : (D) Bài : 6705 Hi n nay s s ng trên trái đ t đang x y ra quá trình ti n hoá nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ti n hoá ti n sinh h c B. Ti n hóa sinh h c C. Ti n hóa hóa h c D. Ti n hóa hóa h c và ti n hóa sinh h c Đáp án là : (B) Bài : 6704
 17. Trong các giai đo n ti n hóa c a trái đ t, thì giai đo n có th i gian kéo dài nh t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ti n hoá hóa h c B. Ti n hoá lí h c C. Ti n hóa ti n sinh h c D. Ti n hóa sinh h c Đáp án là : (D) Bài : 6703 Trái đ t đã ph i tr i qua giai đo n ti n hoá nào sau đây đ bi n đ i t nh ng ch t vô cơ nguyên thu đ n t o ra nh ng sinh v t đ u tiên? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ti n hoá ti n sinh h c B. Ti n hoá hóa h c C. Ti n hoá hóa h c và ti n hóa ti n sinh v t D. Ti n hoá ti n sinh h c và ti n hoá sinh h c Đáp án là : (C) Bài : 6702 Quá trình phát tri n t nh ng sinh v t đ u tiên c a trái đ t đ u t o ra sinh gi i ngày nay đư c g i là giai đo n ti n hoá nào sau đây: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ti n hoá hoá h c B. Ti n hoá sinh h c C. Ti n hoá ti n sinh h c D. Ti n hoá ti n sinh h c và ti n hoá sinh h c Đáp án là : (B) Bài : 6701 S ki n n i b t cu i cùng trong quá trình ti n hoá c a các côaxecva trong giai đo n ti n hoá ti n sinh h c là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Xu t hi n cơ ch t sao chép B. Hình thành màng b o v C. S xu t hi n các enzim D. S tăng cư ng các ho t đ ng trao đ i ch t Đáp án là : (A) Bài : 6700
 18. Kh năng t b o v c a côaxecva tr nên hoàn thi n hơn trư c tác đ ng c a môi trư ng nh có: Ch n m t đáp án dư i đây A. S c m ng v i môi trư ng B. Tác đ ng c a ch n l c t nhiên C. Kh năng t đ i m i thành ph n D. S xu t hi n l p màng bán th m Đáp án là : (D) Bài : 6699 Ho t đ ng trao đ i ch t c a các côaxecva v i môi trư ng đư c tăng cư ng m nh m b t đ u t hi n tư ng nào sau đây c a nó? Ch n m t đáp án dư i đây A. Hình thành màng bán th m B. Tích lu thông tin di truy n C. S xu t hi n các enzim D. Xu t hi n cơ ch t sao chép Đáp án là : (C) Bài : 6698 S hình thành màng bán th m ngăn cách côaxecva v i môi trư ng x y ra giai đo n: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ti n hoá hoá h c B. Ti n hoá lí h c C. Ti n hoá lí – hoá h c D. Ti n hoá ti n sinh h c Đáp án là : (D) Bài : 6697 Ho t đ ng nào sau đây đư c xem cơ b n nh t đ các côaxecva ti p t c duy trì là m t h th ng h , bi n đ i và hoàn thi n? Ch n m t đáp án dư i đây A. Trao đ i ch t B. Sinh s n và di truy n C. C m ng và v n đ ng D. Phân gi i ch t có trong thành ph n c a côaxecva Đáp án là : (A) Bài : 6696 Các h p ch t cao phân t hoà tan trong nư c t o thành các dung d ch keo đư c g i là:
 19. Ch n m t đáp án dư i đây A. Côaxecva B. H p ch t h u cơ cao phân t C. Prôtêin D. Axit nuclêic Đáp án là : (A) Bài : 6695 Trong giai đo n đ u c a quá trình ti n hoá ti n sinh h c nhân t nào đã giúp cho các côaxecva ngày càng ti n hoá và hoàn thi n hơn? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ngu n năng lư ng t nhiên B. Tác đ ng c a ch n l c t nhiên C. S t ng h p các ch t h u cơ m i D. Tác đ ng c a các y u t phóng x Đáp án là : (B) Bài : 6694 Giai đo n đ u tiên c a quá trình ti n hoá ti n sinh h c là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S t o thành các côaxecva B. S t o thành d ng sinh v t đ u tiên C. Sinh v t đơn bào xu t hi n nư c D. Sinh v t b t đ u phát tri n c n Đáp án là : (A)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản