intTypePromotion=3

Trắc nghiệm sinh (Số 5) + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
68
lượt xem
11
download

Trắc nghiệm sinh (Số 5) + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh (số 5) + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh (Số 5) + đáp án

 1. Tr c nghi m Sinh (S 5) Bài : 6693 Các h p ch t h u cơ đ u tiên đư c hình thành trên trái đ t l n lư t theo sơ đ nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. CH → CHON → CHO B. CH → CHO → CHON C. CHON → CHO →CH D. CHON → CH → CHO Đáp án là : (B) Bài : 6692 Ch t h u cơ nào sau đây đư c hình thành đ u tiên trong quá trình phát sinh s s ng trên trái đ t? Ch n m t đáp án dư i đây A. Prôtêin và axit nuclêic B. Saccarit và lipit C. Prôtêin, saccarit và lipit D. Cacbua hiđrô Đáp án là : (D) Bài : 6691 K t qu quan tr ng nh t c a ti n hoá hoá h c là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S t o ra các h p ch t vô cơ ph c t p B. S t o ra các h p ch t saccarit C. S t ng h p các ch t h u cơ t ch t vô cơ D. S tích lu các ngu n năng lư ng t nhiên Đáp án là : (C) Bài : 6690 S phát sinh s s ng trên trái đ t l n lư t tr i qua hai giai đo n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ti n hoá hoá h c và ti n hoá lí h c B. Ti n hoá lí h c và ti n hoá hoá h c C. Ti n hoá ti n sinh h c và ti n hoá hoá h c D. Ti n hoá hoá h c và ti n hoá ti n sinh h c Đáp án là : (D)
 2. Bài : 6689 S. Milơ đã ti n hành thí nghi m vào năm 1953 nh m ch ng minh quá trình nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ti n hoá hoá h c B. Ti n hoá ti n sinh h c C. Ti n hoá sinh h c D. Quá trình t o cơ th s ng đ u tiên Đáp án là : (A) Bài : 6688 S phát sinh và phát tri n c a s s ng trên trái đ t qua các giai đo n ti n hoá l n lư t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Hoá h c và ti n sinh h c B. Ti n sinh h c và hoá h c C. Hoá h c, ti n sinh h c và sinh h c D. Sinh h c, hoá h c và ti n sinh h c Đáp án là : (C) Bài : 6687 H p ch t h u cơ ch có 3 nguyên t C, H, O là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cacbua hiđrô B. Saccarit C. Axit amin D. Axit nuclêic Đáp án là : (B) Bài : 6686 Ch t nào sau đây không có trong thành ph n khí quy n nguyên thu ? Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 6685
 3. Quan ni m hi n đ i xem s phát sinh s s ng trên trái đ t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Quá trình ti n hoá c a các h p ch t c a cacbon B. Quá trình tương tác c a ngu n ch t h u cơ C. S tương tác gi a các đi u ki n t nhiên D. S cung c p ngu n năng lư ng t nhiên cho s s ng Đáp án là : (A) Bài : 6684 Vai trò đi u ch nh các quá trình sinh lí, sinh hoá c a các v t th s ng do v t ch t nào sau đây th c hi n? Ch n m t đáp án dư i đây A. Các phân t prôtêin B. Các ch t h u cơ C. Gen trên ADN D. Các ch t s ng Đáp án là : (C) Bài : 6683 Kh năng t đi u ch nh c a v t th s ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T bi n đ i thành ph n c u t o cơ th s ng B. T duy trì và gi v ng s n đ nh v thành ph n và tính ch t C. T sinh s n ra các v t th gi ng nó D. Kh năng n đ nh cơ ch sinh s n Đáp án là : (B) Bài : 6682 Hai m t bi u hi n trái ngư c nhưng th ng nh t c a quá trình trao đ i ch t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ ng hoá và d hoá B. C m ng và sinh s n C. V n đ ng và dinh dư ng D. Sinh s n và phát tri n Đáp án là : (A) Bài : 6681 V t th s ng có đ c đi m nào sau đây?
 4. Ch n m t đáp án dư i đây A. Có kh năng t đ i m i B. T sao chép, t đi u ch nh C. Tích lu thông tin và di truy n D. T t c các đ c đi m trên Đáp án là : (D) Bài : 6680 Đi u không đúng khi nói v prôtêin và axit nuclêic là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ i phân t h u cơ B. Đa phân t C. H p ch t không ch a cacbon D. Là v t ch t ch y u c a s s ng Đáp án là : (C) Bài : 6679 Vai trò c a axit nuclêic là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tham gia c u t o ch t nguyên sinh B. Tham gia c u t o hoocmôn C. Sinh s n và di truy n D. T t c đ u đúng Đáp án là : (C) Bài : 6678 Nh ng h p chât h u cơ đư c xem là cơ s v t ch t ch y u c a s s ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Enzim, hoocmôn B. Prôtêin, gluxit, lipit C. Axit nuclêic và prôtêin D. Gluxit, lipit, ADN và ARN Đáp án là : (C) Bài : 6677 Nh ng nguyên t hoá h c có ph bi n trong các cơ th s ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. C, H, O, N B. C, H, Mg, Na
 5. C. Na, K, P, S D. P, S, O, N Đáp án là : (A) Bài : 6676 Khi cho cá chép cái có râu lai v i cá gi c đ c không có râu, thu đư c cá con có râu. Khi cho cá gi c cái không râu lai v i cá chép đ c có râu thu đư c cá con không có râu. M t ví d khác cũng có hi n tư ng di truy n tương t đã đư c Côren và Bo phát hi n trong thí nghi m v tính tr ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Màu hoa cây loa kèn B. Màu m t ru i gi m C. Màu h t đ u Hà Lan D. Màu thân ru i gi m Đáp án là : (A) Bài : 6675 Khi cho cá chép cái có râu lai v i cá gi c đ c không có râu, thu đư c cá con có râu. Khi cho cá gi c cái không râu lai v i cá chép đ c có râu thu đư c cá con không có râu. K t qu bi u hi n 2 phép lai đã nêu là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ki u hình c a con luôn gi ng m B. Lai thu n cho k t qu khác lai ngh ch C. Vai trò c a b m không ngang nhau trong s di truy n c a tính tr ng trên D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 6674 Khi cho cá chép cái có râu lai v i cá gi c đ c không có râu, thu đư c cá con có râu. Khi cho cá gi c cái không râu lai v i cá chép đ c có râu thu đư c cá con không có râu. Gen qui đ nh tính tr ng trong phép lai đư c phân b : Ch n m t đáp án dư i đây A. Trên nhi m s c th thư ng B. Trên nhi m s c th gi i tính C. Trong t bào ch t D. Hai câu A và B đúng Đáp án là : (C) Bài : 6673
 6. Khi cho cá chép cái có râu lai v i cá gi c đ c không có râu, thu đư c cá con có râu. Khi cho cá gi c cái không râu lai v i cá chép đ c có râu thu đư c cá con không có râu. S di truy n tính tr ng trong hai phép lai trên tuân theo hi n tư ng nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Di truy n chéo B. Di truy n th ng C. Di truy n qua t bào ch t D. Di truy n theo hi n tư ng gen tr i át không hoàn toàn gen l n Đáp án là : (C) Bài : 6672 Khi cho cá chép cái có râu lai v i cá gi c đ c không có râu, thu đư c cá con có râu. Khi cho cá gi c cái không râu lai v i cá chép đ c có râu thu đư c cá con không có râu. Hai phép lai nói trên đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Lai phân tích B. Lai thu n ngh ch C. Lai g n D. Giao ph i c n huy t Đáp án là : (B) Bài : 6671 Khi gen trong t bào ch t b đ t bi n thì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Gen đ t bi n phân b thư ng không đ ng đ u t bào con B. Luôn luôn đư c di truy n qua sinh s n h u tính C. Không di truy n qua sinh s n sinh dư ng D. Không làm thay đ i ki u hình do gen đó qui đ nh Đáp án là : (A) Bài : 6670 Có th phát hi n gen trên nhi m s c th thư ng, gen trên nhi m s c th gi i tính và gen trong t bào ch t b ng phép lai nào sau đây/ Ch n m t đáp án dư i đây A. Lai thu n ng ch B. Lai phân tích C. T th ph n th c v t D. Giao ph i c n huy t đ ng v t Đáp án là : (A)
 7. Bài : 6669 Đi m gi ng nhau gi a gen trên nhi m s c th thư ng và gen trên nhi m s c th gi i tính và gen trog t bào ch t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đơn phân c u t o là nuclêôtit B. Có kh năng t nhân đôi, sao mã, đi u khi n gi i mã C. Có th b thay đ i do tác nhân gây đ t bi n D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 6668 Đ c đi m có gen trong t bào ch t mà không có gen trên nhi m s c th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B và m có vai trò ngang nhau trong s di truy n B. Có th b đ t bi n C. Ki u hình con do gen qui đ nh luôn th hi n gi ng m D. Phân b trên phân t ADN Đáp án là : (C) Bài : 6667 Đ c đi m có gen trên nhi m s c th thư ng mà không có gen trong t bào ch t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đơn phân c u t o là nuclêôtit B. Có kh năng t nhân đôi C. Có th b đ t bi n D. Luôn t n t i theo t ng c p alen trong t bào Đáp án là : (D) Bài : 6666 Lí do gi i thích trong di truy n qua t bào ch t, ki u hình c a con luôn gi ng m là: Ch n m t đáp án dư i đây A. H p t không ch a nhi m s c th có ngu n g c t b B. Gen trên nhi m s c th c a b b gen c a m l n át C. T bào ch t c a h p t có ngu n g c ch y u t tr ng D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (C)
 8. Bài : 6665 Lí do gi i thích s di truy n qua t bào ch t không theo nh ng qui lu t nghiêm ng t như di truy n qua nhi m s c th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S lư ng nhi m s c th c a các h p t cùng loài khác nhau B. ADN c a bào ch t phân chua cho các t bào con trong phân bào không đ ng đ u tuy t đ i C. Có t bào ch a ADN ngoài nhân, có t bào không ch a ní D. Các bào quan không có kh năng t nhân đôi Đáp án là : (B) Bài : 6664 Trong di truy n qua t bào ch t, vai trò di truy n ch y u thu c v : Ch n m t đáp án dư i đây A. T bào ch t c a t bào sinh giao t đ c B. Giao t mang nhi m s c th gi i tính X C. Giao t mang nhi m s c th gi i tính Y D. T bào ch t c a giao t cái Đáp án là : (D) Bài : 6663 Lo i bào quan ho c c u trúc sau đây không ch a phân t ADN d ng vòng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. L p th c a t bào th c v t B. Ti th c a t bào đ ng v t C. Ribôxôm D. Plasmit c a vi khu n Đáp án là : (C) Bài : 6662 Đi m có ADN ngoài nhân và không có ADN trong nhân là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đư c ch a trong nhi m s c th B. Có s lư ng l n trong t bào C. Ho t đ ng đ c l p v i nhi m s c th D. Không b đ t bi n Đáp án là : (C) Bài : 6661 Đ c đi m c a phân t ADN ngoài nhân là:
 9. Ch n m t đáp án dư i đây A. Có d ng vòng B. Ch a gen theo t ng c p alen v i nhau C. Ho t đ ng ph thu c vào nhi m s c th D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (A) Bài : 6660 Đ c đi m c a di truy n qua t bào ch t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các tính tr ng con lai bi u hi n gi ng m B. Không tuân theo qui lu t nghiêm ng t như di truy n qua nhi m s c th C. Cho k t qu lai thu n và lai ngh ch khác nhau D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 6659 Hi n tư ng di truy n qua t bào ch t x y ra tính tr ng nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. Màu h t c a đ u Hà Lan B. Màu hoa cây D Lan C. Màu m t ru i gi m D. Màu hoa cây loa kèn Đáp án là : (D) Bài : 6658 Ngư i phát hi n ra hi n tư ng di truy n qua t bào ch t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Menđen B. Côren và Bo C. Moocgan D. Menđen và Moocgan Đáp án là : (B) Bài : 6657 Phép lai đã đư c s d ng đ phát hi n ra hi n tư ng di truy n qua t bào ch t là: Ch n m t đáp án dư i đây
 10. A. Lai thu n ngh ch B. Lai phân tích C. Lai xa D. Giao ph i c n huy t Đáp án là : (A) Bài : 6656 Y u t qui đ nh s di truy n qua t bào ch t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhân đôi và phân li nhi m s c th trong nguyên phân B. Phân li và t h p nhi m s c th trong gi m phân C. Tái t h p nhi m s c th trong th tinh D. Gen qui đ nh tính tr ng n m trong bào quan c a t bào ch t Đáp án là : (D) Bài : 6655 Trong di truy n qua t bào ch t có hi n tư ng nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. B và m có vai trò ngang nhau trong di truy n B. Con lai bi u hi n ki u hình gi ng m C. X y ra phân li và t h p nhi m s c th trong gi m phân và th tinh D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (B) Bài : 6654 Di truy n qua t bào ch t còn đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Di truy n theo y u t gen tr i hoàn toàn B. Di truy n theo y u t gen tr i không hoàn toàn C. Di truy n ngoài nhân hay di truy n ngoài nhi m s c th D. Di truy n ph thu c vào “b ” Đáp án là : (C) Bài : 6653 Phép lai nào sau đây cho k t qu c a hoán v gen và liên k t gen gi ng nhau? Ch n m t đáp án dư i đây A. B.
 11. C. D. C 3 phép lai trên Đáp án là : (C) Bài : 6652 Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích? Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D. Hai câu A và B đúng Đáp án là : (D) Bài : 6651 Phép lai nào sau đây cho 4 ki u hình v i t l ngang nhau, n u m i gen qui đ nh 1 tính tr ng? Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 6650 mèo, gen D qui đ nh màu lông đen, gen d qui đ nh màu lông hung. Các gen n m trên nhi m s c th gi i tính X. Ki u gen d h p qui đ nh màu lông tam th . Ki u hình con đ ng tính lông đen xu t hi n t phép lai nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 6649 mèo, gen D qui đ nh màu lông đen, gen d qui đ nh màu lông hung. Các gen n m trên nhi m s c th gi i tính X. Ki u gen d h p qui đ nh màu lông tam th . T l ki u hình t o ra t phép lai gi a mèo đ c lông đen v i mèo cái tam th là:
 12. Ch n m t đáp án dư i đây A. 2 cái đen : 1 đ c đen : 1 đ c hung B. 2 đ c hung : 1 cái đen : 1 cái hung C. 1 cái tam th : 1 đ c đen D. 1 cái đen : 1 cái tam th : 1 đ c đen : 1 đ c hung Đáp án là : (D) Bài : 6648 mèo, gen D qui đ nh màu lông đen, gen d qui đ nh màu lông hung. Các gen n m trên nhi m s c th gi i tính X. Ki u gen d h p qui đ nh màu lông tam th . T l ki u hình t o ra t phép lai gi a mèo cái tam th và mèo đ c hung là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1 cái tam th : 1 cái hung : 1 đ c đen : 1 đ c hung B. 1 cái đen : 1 cái hung : 1 đ c đen : 1 đ c hung C. 1 cái đen : 1 đ c hung D. 1 cái hung : 1 đ c đen Đáp án là : (A) Bài : 6647 Cơ th mang ki u gen gi m phân x y ra trao đ i chéo v i t n s 20% thì t l các lo i giao t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 50% , 50% B. 40% , 40% , 10% , 10% C. 40% , 40% , 10% , 10% D. 50% , 50% Đáp án là : (B) Bài : 6645 Phát bi u nào sau đây đúng khi nói v ki u gen ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Là th d h p m t c p gen B. Là th thu n ch ng C. Ch a hai c p gen phân li đ c l p D. Hai c p gen Aa và Bb di truy n liên k t v i nhau Đáp án là : (C)
 13. Bài : 6644 ru i gi m, gen D qui đ nh m t đ tr i hoàn toàn so v i gen d qui đ nh màu m t tr ng. Các gen n m trên nhi m s c th gi i tính X. Phép lai cho t l ki u hình con lai là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 50% m t đ : 50% m t tr ng B. 87,5% m t đ : 12,5% m t tr ng C. 75% m t tr ng : 25% m t đ D. 75% m t đ : 25% m t tr ng Đáp án là : (D) Bài : 6643 ru i gi m, gen D qui đ nh m t đ tr i hoàn toàn so v i gen d qui đ nh màu m t tr ng. Các gen n m trên nhi m s c th gi i tính X. Phép lai t o ra k t qu nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. 75% m t đ : 25% m t tr ng B. 50% m t đ : 50% m t tr ng C. 100% m t đ D. 100% m t tr ng Đáp án là : (B) Bài : 6642 ru i gi m, gen D qui đ nh m t đ tr i hoàn toàn so v i gen d qui đ nh màu m t tr ng. Các gen n m trên nhi m s c th gi i tính X. Ru i b và ru i m đ u có m t đ , trong s con lai th y có xu t hi n ki u hình m t tr ng. Ki u gen c a c p b m là trư ng h p nào sau đây? Ch n m t đáp án dư i đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 6641 N u gen n m trên nhi m s c th gi i tính X. Xét phép lai 1 tính do 1 gen qui đ nh và có hi n tư ng tính tr i hoàn toàn. Gi i XX mang đ c đi m nào sau đây ch c ch n sinh ra con đ u mang tính tr i? Ch n m t đáp án dư i đây
 14. A. D h p B. Đ ng h p tr i C. Đ ng h p l n D. Thu n ch ng Đáp án là : (B) Bài : 6640 Bi t gen A qui đ nh lông dài, gen a qui đ nh lông ng n, các gen n m trên nhi m s c th gi i tính X. B m mang ki u gen và ki u hình nào sau đây cho con lai có t l 50% lông dài : 50% lông ng n? Ch n m t đáp án dư i đây A. (lông dài) x (lông ng n) B. (lông dài) x (lông dài) C. (lông ng n) x (lông ng n) D. (lông dài) x (lông dài) Đáp án là : (A) Bài : 6639 ngư i, b nh ch có nam và không có n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Bư u c B. Có túm lông trên vành tai C. Câm đi c b m sinh D. Ti u đư ng Đáp án là : (B) Bài : 6638 Tính tr ng thư ng xu t hi n gi i mang đôi gi i tính XY và ít tìm th y gi i mang đôi gi i tính XX là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Màu hoa cây d lan B. Màu thân ru i gi m C. Màu m t ru i gi m D. Màu h t vàng đ u Hà Lan Đáp án là : (C) Bài : 6637
 15. B nh sau đây, có hi n tư ng di truy n chéo là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th i r cây lúa B. H i ch ng Đao ngư i C. Máu khó đông D. Cúm gia c m Đáp án là : (C) Bài : 6636 Tính tr ng sau đây có hi n tư ng di truy n th ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Dính ngón tay th 2 và 3 ngư i B. B nh b ch t ng C. B nh mù màu D. B nh to đ u các ngón Đáp án là : (A) Bài : 6635 Tính tr ng nào sau đây do gen trên nhi m s c th gi i tính qui đ nh? Ch n m t đáp án dư i đây A. Mù màu ngư i B. Đ dài lông chu t C. Màu h t đ u Hà Lan D. Chi u cao thân cà chua Đáp án là : (A) Bài : 6634 Trư ng h p gen n m trên nhi m s c th gi i tính Y và ch truy n cho đ i con mang đôi gi i tính XY đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Di truy n th ng B. Di truy n chéo C. Di truy n liên k t D. Di truy n đ c l p Đáp án là : (A) Bài : 6633 Đ c đi m di truy n c a gen n m trên nhi m s c th gi i tính X là:
 16. Ch n m t đáp án dư i đây A. Có hi n tư ng di truy n chéo B. Lai thu n và lai ngh ch cho k t qu gi ng nhau C. Tính tr ng bi u hi n đ ng đ u gi a 2 gi i đ c và cái trong loài D. N u là gen l n thì ki u hình bình thư ng bi u hi n gi i mang đôi nhi m s c th gi i tính XX hơn gi i mang đôi XY Đáp án là : (A)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản