Trắc nghiệm tin học lớp 11

Chia sẻ: Vo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

3
1.169
lượt xem
229
download

Trắc nghiệm tin học lớp 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Trắc nghiệm tin học lớp 11

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm tin học lớp 11

  1. Trường:……………………………. Ngày tháng năm 20 Lớp: ………………………………. Kiểm tra 1 tiết Họ và tên: ………………………… Môn: Tin học 11 Câu hỏi: C©u 1: Xét biểu thức sau : (9x < 80) and (x
  2. D. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 C©u 11: Đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là A .  Hằng B . Biểu thức C . Biến D . Hàm C©u 12: Trong quá trình dịch chương trình ta sử dụng chương trình nào để phát hiện lỗi ngữ nghĩa A.  Trình hợp dịch C.  Trình thông dịch B.  Trình biên dịch D.  Trình diễn dịch C©u 13: Trong Turbo Pascal, xét chương trình sau Const b = 3.75; Begin Write(b:5:3) End. Màn hình kết quả là A. 3.8E+01 B. 3.75E+01 C. 3.75 D.  3.750 C©u 14: Trong Pascal phép toán div, mod thuộc phép toán nào sau đây A. Phép toán Logic C. Phép toán quan hệ B. Phép toán số học với số nguyên D. Phép toán số học với số thực C©u 15: Trong Turbo Pascal, để thực thi chương trình A. Nhấn phím F9 C. Nhấn tổ hợp phím Shift + F9 B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F9 D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9 C©u 16: Trong ngôn ngữ lập trình, thành phần cơ bản xác định ý nghĩa thao tác cần phải thực hiện, ứng với tổ hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh của nó là: A.  Ngữ pháp B.  Ngữ Nghĩa C.  Ngữ cảnh D.  Cú pháp C©u 17: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là sai ? A.  x:= (3
  3. C©u 20: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng xâu kí tự “Hoa co mua xuan” được viết như thế nào ? A. ‘Hoa co mua xuan’ C . “Hoa co mua xuan” B.  Hoa co m ua xuan D . ‘Hoa co mua xuan” C©u 21: Hãy viết biểu thức : 99.5 ≥ N >0 sang dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal A. (N>=99.5) and (N>0) C.  (N0) B. (N >= 99.5) or (N>0) D. (N 0) C©u 22: Trong Turbo Pascal, với x kiểu nguyên hàm số nào sau đây luôn cho kết quả là kiểu thực A. abs(x) C. sqr(x) B. inc(x) D. sqrt(x) C©u 23: Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phát bao nhiêu byte bộ nhớ cho các biến trong khai báo sau? Var M, N :Real ; X1,X2 : Extended ; tenA, tenB : Char ; Diem : byte ; A. 25 byte B. 45 byte C. 35 byte D. 15 byte C©u 24: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa PROGRAM dùng để A. Khai báo hằng C. Khai báo biến B. Khai báo tên chương trình D. Khai báo thư viện C©u 25: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa CONST dùng để A. Khai báo tên chương trình C. Khai báo biến B. Khai báo hằng D. Khai báo thư viện C©u 26  Xét khai báo sau :    : Var K, t, M, Q, i : Longint ; {dòng 1} C, C1: Char; {dòng 2} _87, giai_pt: Boolean; {dòng 3} thi_nghiem 1: Integer; {dòng 4} Hãy chỉ ra lỗi trong khai báo trên A. dòng 4 B. dòng 2 C. dòng 3 D. dòng 1 C©u 27: Xét chương trình Pascal sau: Program Tinh_KC ; Const V_Xdap = 20 ; V_Xmay = 50 ; Var t:,d:integer; Begin Write(' Nhap thoi gian t:'); readln(t); d:= (V_Xmay - V_Xdap)*t; Writeln(' Khoang cach:',d:6,'km'); End.
  4. Input: t = 2 Vậy Output = ? A . 40 B . 100 C . 80 D . 60 C©u 28: Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi Turbo Pascal A. Nhấn tổ hợp phím Alt + X C. Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4 C©u 29: Đối với ngôn ngữ lập trình Pascal, khẳng định nào là sai trong các khẳng định sau A. Phần tên chương trình không nhất thiết phải có B. Phần thân chương trình có thể có hoặc không C. Phần khai báo có thể có hoặc không D. Phần thân chương trình nhất thiết phải có C©u 30: Trong Turbo Pascal, để biên dịch chương trình A. Nhấn phím F9 C. Nhấn tổ hợp phím Shift + F9 B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9 D. Nhấn tổ hợp phím Alt + F9 C©u 31: Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi Turbo Pascal A. Nhấn tổ hợp phím Alt + X C. Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4 C©u 32: Xét biểu thức điều kiện: b*b – 4*a*c>0. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Biểu thức trên kiểm tra phương trình bậc hai ax2 + bx + c =0 có nghiệm thực hay không. B. Biểu thức trên kiểm tra phương trình bậc hai ax2 + bx + c =0 có hai nghiệm thực phân biệt hay không. C. Biểu thức trên kiểm tra phương trình bậc hai ax2 + bx + c =0 có ít nhất một nghiệm thực dương hay không. D. Biểu thức trên kiểm tra phương trình bậc hai ax2 + bx + c =0 có nghiệm kép hay không . C©u 33: Câu lệnh: writeln (‘Dien tich hinh vuong la: ’, s ); sẽ đưa ra màn hình: A. Dien tich hinh vuong la: s C. Dien tich hinh vuong la: B. Dien tich hinh vuong la: D. Câu lệnh sai. C©u 34: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa VAR dùng để A.  Khai báo tên chương trình C. Khai báo hằng B. Khai báo biến D. Khai báo thư viện C©u 35: Em hãy viết biểu thức lôgic cho kết quả true khi ba số a, b, c là ba cạnh của một tam giác? A. (a>0)and(b>0)and(c>0)and(a + b>c)and(a +c >b)and( c + b > a) B. (a + b >c) and ( a + c >b)and( c + b > a) C. (a>0)and (b>0)and (c>0)or( a + b >c)or( a +c >b)or(c + b> a) D. Tất cả đều sai. x C©u 36: Cho biểu thức S = 1.00 + x + 1 (với x là số nguyên khác -1). Khi khai báo biến để viết chương trình(giả sử có dùng biến S và biến x). Theo em khai báo nào sau đây là đúng nhất? A. var S, x: Integer
  5. B. var S, x: longint; C. var S: Integer; x: real; D. var S: real; x:Integer C©u 37: Cho đoạn chương trình sau: begin readln(x, y); T:=x; x:=y; y:=T; write(‘ x = ‘, x, ‘ y = ‘, y); readln end. giả sử nhập x= 0; y= -1; sau khi thực hiện đoạn chương trình xong trên màn hình in ra nội dung có dạng nào? A. x = 0 y = -1 B. x = - 1 y = T C. x = T y = T D. x = -1 y = 0 C©u 3   Em hãy chỉ ra các lỗi ở các dòng (lỗi thực hiện, lỗi biên dịch) trong đoạn chương    8: trình sau: const x = 0; y = 1,00;(* Lỗi 1 *) var z :integer; begin x:=0; z:=y /x;(* Lỗi 2 *) writeln(‘ z = ‘ , Z) (* Lỗi 3 *) readln; end. Lỗi 1: Lỗi 2: Lỗi 3: C©u 39: Cho đoạn chương trình sau If(a0) then x:=9 div a Else x:=-1; Write(‘ x= ‘, x + 1); Khi cho a=0 thị đoạn chương trình trên sẽ in ra màn hình giá trị x=? A. x=1 B. x là không xác định C. x=0; D. x= -1 C©u 40: Xác định giá trị của biểu thức: S = (135 div 100) + (135 mod 100) div 10 + (135 mod 10) A. S = 4 B. S=9 C. S=6 D. S=10
Đồng bộ tài khoản