intTypePromotion=1

Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần 4)

Chia sẻ: Nguyễn Khánh Hưng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
2.097
lượt xem
287
download

Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần 4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh (phần 4)', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần 4)

 1. PhÇn V t− t−ëng hå chÝ minh A - c©u hái tr¾c nghiÖm C©u 1. Th©n phô Hå ChÝ Minh lμ NguyÔn Sinh S¾c. ¤ng sinh n¨m nμo? a. 1860 c. 1863 b. 1862 d. 1883 C©u 2. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ Hoμng ThÞ Loan. Bμ sinh n¨m nμo? a. 1 865 c. 1868 b. 1866 d. 1870 C©u 3. HuyÖn B×nh Khª, n¬i Cô NguyÔn Sinh S¾c, th©n phô Hå ChÝ Minh cã thêi kú lμm tri huyÖn thuéc tØnh nμo? a. Qu¶ng Nam c. B×nh §Þnh b. Qu¶ng Ng·i d. Phan ThiÕt C©u 4. Th©n phô cña Hå ChÝ Minh lμ NguyÔn Sinh S¾c, cô mÊt vμo n¨m nμo? a. 1919 c. 1939 b. 1929 d. 1949 C©u 5. Th©n phô Hå ChÝ Minh lμ NguyÔn Sinh S¾c, Cô qua ®êi t¹i ®©u? a. Long Xuyªn c. §ång Nai b. An Giang d. Cao L·nh C©u 6. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ bμ Hoμng ThÞ Loan, bμ mÊt n¨m nμo? a. 1891 c. 1911 b. 1901 d. 1921 C©u 7. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ bμ Hoμng ThÞ Loan, bμ mÊt ë ®©u? a. NghÖ An c. HuÕ b. Hμ TÜnh d. B×nh §Þnh C©u 8. Th©n mÉu Hå ChÝ Minh lμ bμ Hoμng ThÞ Loan, bμ sinh ®−îc mÊy ng−êi con? a. Mét c. Ba b. Hai d. Bèn 357
 2. C©u 9. NguyÔn Sinh Cung (Hå ChÝ Minh) ®Õn HuÕ lÇn thø nhÊt vμo n¨m nμo? a. 1895 c 1898 b. 1896 d. 1901 C©u 10. Th©n phô NguyÔn Sinh S¾c lμm lÔ “vμo lμng” cho Sinh Cung víi tªn míi lμ NguyÔn TÊt Thμnh vμo thêi gian nμo? a. N¨m 1890 c. N¨m 1902 b. N¨m 1901 d. N¨m 1911 C©u 11. NguyÔn TÊt Thμnh ®Õn HuÕ lÇn thø 2 n¨m nμo? a. 1904 c. 1906 b. 1905 d. 1908 C©u 12. Ng−êi thÇy gi¸o ®Çu tiªn cña NguyÔn TÊt Thμnh lμ ai? a. V−¬ng Thóc QuÝ c. TrÇn TÊn b. NguyÔn Sinh S¾c d. Phan Béi Ch©u C©u 13. NguyÔn TÊt Thμnh vμo häc tr−êng Ph¸p-ViÖt §«ng Ba n¨m nμo? a. 9/1905 c. 9/1907 b. 9/1906 d. 9/1908 C©u 14. NguyÔn TÊt Thμnh häc t¹i tr−êng Quèc häc HuÕ n¨m häc nμo? a. N¨m häc 1905-1906 c. N¨m häc 1907-1908 b. N¨m häc 1906-1907 d. N¨m häc 1911-1912 C©u 15. NguyÔn TÊt Thμnh lÇn ®Çu tiªn tiÕp xóc víi khÈu hiÖu: “Tù do- B×nh ®¼ng- B¸c ¸i” vμo n¨m nμo? a. 1904 c. 1908 b. 1905 d. 1917 C©u 16. NguyÔn TÊt Thμnh ®· tham dù cuéc biÓu t×nh chèng thuÕ cña n«ng d©n tØnh Thõa Thiªn vμo thêi gian nμo? a. 5/1905 c. 5/1908 b. 5/1906 d. 5/1911 C©u 17. NguyÔn TÊt Thμnh ®Õn Quy Nh¬n häc thªm tiÕng Ph¸p tõ thêi gian nμo? a. 9/1907 c. 9/1911 b. 9/1909 d. 9/1912 C©u 18. NguyÔn TÊt Thμnh d¹y häc ë tr−êng Dôc Thanh thêi gian nμo? a. 9/1908 ®Õn 9/1909 c. 9/1910 ®Õn 4/1911 b. 9/1910 ®Õn 2/1911 d. 9/1910 ®Õn 5/1911 358
 3. C©u 19. NguyÔn TÊt Thμnh b¾t ®Çu lμm viÖc trªn tμu Amiran Latus¬ T¬rªvin (Amiral Latouche TrÐvill) ®ang cËp bÕn Nhμ Rång Sμi Gßn ®Ó lÊy hμng vμ ®ãn kh¸ch ®i M¸c-x©y khi nμo? a. 1/6/1911 c. 4/6/1911 b. 3/6/1911 d. 5/6/1911 C©u 20. NguyÔn TÊt Thμnh ra ®i t×m ®−êng cøu n−íc t¹i bÕn c¶ng Nhμ Rång Sμi Gßn vμo thêi gian nμo? a. 6/5/1911 c. 4/6/1911 b. 2/6/1911 d. 5/6/1911 C©u 21. NguyÔn TÊt Thμnh lóc ra ®i t×m ®−êng cøu n−íc bao nhiªu tuæi? a. 19 tuæi c. 21 tuæi b. 20 tuæi d. 24 tuæi C©u 22. NguyÔn TÊt Thμnh lÇn ®Çu ®Æt ch©n lªn ®Êt Ph¸p lμ ngμy, th¸ng, n¨m nμo? a. 30/6/1911 c. 5/7/1911 b. 6/7/1911 d. 15/7/1911 C©u 23. NguyÔn TÊt Thμnh nãi: "T«i muèn ®i ra ngoμi xem n−íc Ph¸p vμ c¸c n−íc kh¸c lμm nh− thÕ nμo, t«i sÏ trë vÒ gióp ®ång bμo chóng ta". C©u nãi ®ã vμo thêi gian nμo? a. 6/1909 c. 6/1911 b. 7/1910 d. 6/1912 C©u 24. Thêi gian NguyÔn ¸i Quèc viÕt ®¬n göi Tæng thèng Ph¸p vμ Bé tr−ëng Bé thuéc ®Þa tr×nh bμy nguyÖn väng muèn vμo häc tr−êng Thuéc ®Þa? a. Th¸ng 6/1911 c. Th¸ng 9/1917 b. Th¸ng 9/1911 d. Th¸ng 9/1919 C©u 25. NguyÔn TÊt Thμnh ë Mü thêi gian nμo? a. 1911- 1912 c. 1912-1914 b. 1912-1913 d. 1913-1915 C©u 26. NguyÔn TÊt Thμnh ë n−íc Anh thêi gian nμo? a. 1913- 1914 c. 1914-1916 b. 1914-1915 d. 1914-1917 C©u 27. Trong thêi gian ë n−íc ngoμi, NguyÔn TÊt Thμnh ®· lμm nh÷ng c«ng viÖc g×? a. Phô bÕp, cμo tuyÕt. c. Thî ¶nh, lμm b¸nh b. §èt lß, b¸n b¸o d. TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc trªn 359
 4. C©u 28. NguyÔn ¸i Quèc göi b¶n “Yªu s¸ch cña nh©n d©n ViÖt Nam” tíi Héi nghÞ VÐcxay vμo ngμy th¸ng n¨m nμo? a. 18/6/1917 c. 18/6/1919 b. 18/6/1918 d. 18/6/1920 C©u 29. NguyÔn ¸i Quèc ®äc “S¬ th¶o lÇn thø nhÊt LuËn c−¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vμ vÊn ®Ò thuéc ®Þa” cña V. I. Lªnin vμo thêi gian nμo? a. 7/1917 c. 7/1920 b. 7/1918 d. 7/1922 C©u 30. NguyÔn ¸i Quèc dù §¹i héi Tua, t¸n thμnh Quèc tÕ 3, tham gia thμnh lËp §¶ng Céng s¶n Ph¸p khi nμo? a. 12/1918 c. 12/1920 b. 12/1919 d. 12/1923 C©u 31. Nh÷ng tri thøc mμ NguyÔn TÊt Thμnh cã ®−îc vÒ nÒn v¨n ho¸ Ph¸p lμ do anh ®· tõng ®äc c¸c t¸c phÈm cña ai? a. V«n te c. M«ng tex ki¬ b. Rót x« d. TÊt c¶ c¸c t¸c gi¶ trªn C©u 32. NguyÔn ¸i Quèc vμo §¶ng X· héi Ph¸p n¨m nμo? a. 1917 c. 1919 b. 1918 d. 1920 C©u 33. NguyÔn ¸i Quèc tham dù §¹i héi lÇn thø nhÊt cña §¶ng Céng s¶n Ph¸p vμo n¨m nμo? a. 1919 b. 1921 b. 1920 c. 1922 C©u 34. NguyÔn ¸i Quèc tham dù §¹i héi lÇn thø hai cña §¶ng Céng s¶n Ph¸p vμo n¨m nμo? a. 1920 c. 1922 b. 1921 d. 1923 C©u 35. NguyÔn ¸i Quèc ®Õn ë t¹i nhμ sè 9, ngâ C«ng poanh thuéc quËn 17, Pa ri khi nμo? a. 7/1921 c. 7/1923 b. 7/1922 d. 7/1924 360
 5. C©u 36. NguyÔn ¸i Quèc tham gia Ban Nghiªn cøu thuéc ®Þa cña §¶ng Céng s¶n Ph¸p, lμm Tr−ëng tiÓu ban §«ng D−¬ng n¨m nμo? a. 1920 c. 1922 b. 1921 d. 1923 C©u 37. NguyÔn ¸i Quèc lμ ng−êi ViÖt Nam thø mÊy tham gia vμo §¶ng Céng s¶n Ph¸p trong thêi gian tõ th¸ng 12/1920 ®Õn th¸ng 6/1923 ? a. Thø nhÊt c. Thø ba b. Thø hai d. Thø t− C©u 38. B¸o Le Paria do NguyÔn ¸i Quèc ®ång s¸ng lËp, ra sè ®Çu tiªn khi nμo? a. 30/12/1920 c. 1/4/1922 b. 1/4/1921 d. 1/4/1923 C©u 39 NguyÔn TÊt Thμnh lÊy tªn lμ NguyÔn ¸i Quèc vμo thêi gian nμo? a) Khi B¸c lªn tμu tõ bÕn Nhμ Rång n¨m 1911; b) Khi B¸c tham gia s¸ng lËp §¶ng Céng s¶n Ph¸p t¹i §¹i héi Tua th¸ng 12/1920; c) T¹i Héi nghÞ VÐcxay (Ph¸p) ngμy 18/6/1919; d) Khi B¸c sang Liªn X« lμm viÖc ë Ban Ph−¬ng §«ng cña Quèc tÕ Céng s¶n th¸ng 6/1923. C©u 40. NguyÔn TÊt Thμnh lÊy tªn lμ NguyÔn ¸i Quèc khi ®ang ë ®©u? a. Anh c. Ph¸p b. Trung Quèc d Liªn x« C©u 41. TruyÖn ng¾n ®Çu tiªn cña NguyÔn ¸i Quèc nhan ®Ò Pari ®−îc ®¨ng trªn tê b¸o nμo? a. L, HumanitÐ b. Le Paria c. Prav®a C©u 42. "LuËn c−¬ng cña V. I. Lªnin lμm cho t«i rÊt c¶m ®éng, phÊn khëi, s¸ng tá, tin t−ëng biÕt bao. T«i vui mõng ®Õn ph¸t khãc lªn. Ngåi mét m×nh trong buång mμ t«i nãi to lªn nh− ®ang nãi tr−íc quÇn chóng ®«ng ®¶o: hìi ®ång bμo bÞ ®äa ®μy ®au khæ? §©y lμ c¸i cÇn thiÕt cho chóng ta, ®©y lμ con ®−êng gi¶i phãng cña chóng ta". NguyÔn ¸i Quèc nãi c©u Êy khi ®ang ë ®©u? a. Lu©n §«n, Anh c. Paris, Ph¸p b. Qu¶ng Ch©u, Trung Quèc d. M¸xc¬va, Liªn X« C©u 43. Thay mÆt Héi nh÷ng ng−êi ViÖt Nam yªu n−íc t¹i Ph¸p, NguyÔn ¸i Quèc göi ®Õn Héi nghÞ VÐcxay B¶n yªu s¸ch cña nh©n d©n ViÖt Nam gåm mÊy ®iÓm? a. 6 ®iÓm c. 9 ®iÓm b. 8 ®iÓm d. 12 ®iÓm 361
 6. C©u 44. Vë kÞch Con Rång tre ®−îc NguyÔn ¸i Quèc viÕt nh©n dÞp vua Kh¶i §Þnh sang Ph¸p, ®ã lμ n¨m nμo? a. Th¸ng 5/1922 c. Th¸ng 5/1925 b. Th¸ng 5/1923 d. Th¸ng 5/1927 C©u 45. Mïa hÌ n¨m 1922 NguyÔn ¸i Quèc gÆp vμ lμm quen víi mét sè thanh niªn Trung Quèc ®ang häc ë Pari trong ®ã cã: a. Chu ©n Lai c. TriÖu ThÕ Viªm b. §Æng TiÓu B×nh d. C¶ 3 ng−êi trªn C©u 46. T¸c phÈm nμo cña NguyÔn ¸i Quèc viÕt vÒ sù kiÖn Kh¶i §Þnh sang Ph¸p n¨m 1922? a. Con Rång tre b. Lêi than v·n cña bμ Tr−ng Tr¾c c. Vi hμnh d. C¶ ba t¸c phÈm trªn C©u 47. NguyÔn ¸i Quèc viÕt th− göi Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n Ph¸p l−u ý cÇn cã sù quan t©m ®óng møc ®Õn vÊn ®Ò thuéc ®Þa vμo thêi gian nμo? a. 7/1918 c. 7/1923 b. 7/1920 d. 7/ 1930 C©u 48. NguyÔn ¸i Quèc lμ ®¹i biÓu duy nhÊt cña n«ng d©n thuéc ®Þa t¹i Quèc tÕ n«ng d©n vμo thêi gian nμo? a. 10-1921 c. 10-1925 b. 10-1923 d. 10-1927 C©u 49. NguyÔn ¸i Quèc ®Õn Liªn X« lÇn ®Çu n¨m nμo? a. 1921 c. 1923 b. 1922 d. 1924 C©u 50. NguyÔn ¸i Quèc dù §¹i héi lÇn thø V Quèc tÕ Céng s¶n vμo n¨m nμo? a. 1922 c. 1924 b. 1923 d. 1925 C©u 51. NguyÔn ¸i Quèc lμ c¸n bé cña Ban Ph−¬ng §«ng, Quèc tÕ Céng s¶n, ®−îc mêi ®Õn dù mÝt tinh vμ nãi chuyÖn t¹i Hång tr−êng (M¸txc¬va) vμo thêi gian nμo? a. 1-5-1923 c. 1-5-1925 b. 1-5-1924 d. 1-5-1926 362
 7. C©u 52. NguyÔn ¸i Quèc häc líp ng¾n h¹n t¹i tr−êng ®¹i häc Ph−¬ng §«ng Liªn X« vμo thêi gian nμo? a. 1922-1923 c. 1924-1925 b. 1923-1924 d. 1925-1926 C©u 53. N¨m 1923-1924, t¹i Liªn X«, NguyÔn ¸i Quèc tham dù c¸c §¹i héi quèc tÕ nμo? a. Quèc tÕ N«ng d©n c. Quèc tÕ Thanh niªn b. Quèc tÕ Céng s¶n d. C¶ 3 quèc tÕ trªn C©u 54. NguyÔn ¸i Quèc viÕt bμi "Lªnin vμ c¸c d©n téc thuéc ®Þa" ®¨ng trªn b¸o nμo? a. Pravda c. Nh©n ®¹o b. Le Paria d. Thanh niªn C©u 55. NguyÔn ¸i Quèc viÕt bμi "Lªnin vμ c¸c d©n téc thuéc ®Þa" khi ®ang ë ®©u? a. Trung Quèc c. Ph¸p b. ViÖt Nam d. Liªn X« C©u 56. §Ó chuÈn bÞ thμnh lËp §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, NguyÔn ¸i Quèc ®· tõ Liªn X« vÒ Trung Quèc n¨m nμo? a. 1923 c. 1925 b. 1924 d. 1927 C©u 57. Ngay sau khi tíi Qu¶ng Ch©u (n¨m 1924) NguyÔn ¸i Quèc ®· göi th− vÒ M¸txc¬va, cho nh÷ng ®©u? a. Quèc tÕ Céng s¶n b. Tæng th− ký Quèc tÕ n«ng d©n c. Ban biªn tËp t¹p chÝ Rabotnhitxa d. TÊt c¶ c¸c n¬i trªn C©u 58. NguyÔn ¸i Quèc ®· tiÕp xóc víi nhãm "T©m t©m x·" ë ®©u? a. Hång C«ng, Trung Quèc c. Qu¶ng Ch©u, Trung Quèc b. Th−îng H¶i, Trung Quèc d. §«ng B¾c Th¸i Lan C©u 59. Hå ChÝ Minh ®· c¶i tæ T©m T©m x· thμnh Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn vμo n¨m nμo? a. 1923 c. 1925 b. 1924 d. 1927 363
 8. C©u 60. Trong sè c¸c ®ång chÝ sau, ai lμ ng−êi ®· ®−îc gÆp Hå ChÝ Minh n¨m 1925? a. TrÇn Phó c. Ph¹m V¨n §ång b. Hå Tïng MËu d. T«n §øc Th¾ng C©u 61. NguyÔn ¸i Quèc ®· thμnh lËp Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn vμo thêi gian nμo? a. 6-1924 c. 6-1927 b. 6-1925 d. 6.1929 C©u 62. NguyÔn ¸i Quèc ®· thμnh lËp Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn ë ®©u? a. H−¬ng C¶ng (Trung Quèc) c. Th−îng H¶i (Trung Quèc) b. Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc) d. Cao B»ng (ViÖt Nam) C©u 63. T¸c phÈm “B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p” ®−îc xuÊt b¶n lÇn ®Çu tiªn ë ViÖt Nam b»ng tiÕng nμo? a. TiÕng Nga c. TiÕng Anh b. TiÕng ViÖt d. TiÕng Ph¸p C©u 64. T¸c phÈm “B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p” ®−îc xuÊt b¶n lÇn ®Çu tiªn ë ViÖt Nam vμo n¨m nμo? a. 1941 c. 1949 b. 1946 d. 1960 C©u 65. T¸c phÈm "B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p" ®−îc Nhμ xuÊt b¶n Sù thËt dÞch, in ra tiÕng ViÖt vμo n¨m nμo? a. 1945 c. 1960 b. 1950 d. 1965 C©u 66. B¶n chÊt cña chñ nghÜa t− b¶n "lμ mét con ®Øa cã 1 c¸i vßi b¸m vμo giai cÊp v« s¶n ë chÝnh quèc vμ 1 c¸i vßi kh¸c b¸m vμo giai cÊp v« s¶n ë thuéc ®Þa. NÕu muèn giÕt con vËt Êy, ng−êi ta ph¶i ®ång thêi c¾t c¶ hai vßi. NÕu ng−êi ta chØ c¾t mét vßi th«i th× c¸i vßi cßn l¹i kia vÉn tiÕp tôc hót m¸u cña giai cÊp v« s¶n, con vËt vÉn tiÕp tôc sèng vμ c¸i vßi bÞ c¾t ®øt l¹i sÏ mäc ra" c©u nãi ®ã trÝch tõ t¸c phÈm nμo cña NguyÔn ¸i Quèc? a. Con rång tre b. B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p c. §−êng c¸ch mÖnh d. V. I. Lªnin vμ c¸c d©n téc ph−¬ng §«ng 364
 9. C©u 67. NguyÔn ¸i Quèc tham gia tæ chøc "Héi liªn hiÖp c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc" vμo n¨m nμo? a. 1921 c. 1925 b. 1922 d. 1927 C©u 68. NguyÔn ¸i Quèc tæ chøc "Héi liªn hiÖp c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc" khi ®ang ë ®©u? a. Cao B»ng, ViÖt Nam c. Paris, Ph¸p b. Qu¶ng Ch©u, Trung Quèc d. U §«n, Th¸i Lan C©u 69. T¹i Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc) NguyÔn ¸i Quèc ®· më nhiÒu líp huÊn luyÖn ®μo t¹o c¸n bé cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam, ®ã lμ vμo nh÷ng n¨m nμo? a. 1923-1924 c. 1925-1927 b. 1924-1926 d. 1927-1929 C©u 70. C¸c bμi gi¶ng cña NguyÔn ¸i Quèc t¹i c¸c líp huÊn luyÖn c¸n bé ®−îc Bé tuyªn truyÒn cña Héi liªn hiÖp c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc tËp hîp l¹i vμ xuÊt b¶n thμnh t¸c phÈm g×? a. B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p c. V. I. Lªnin vμ Ph−¬ng §«ng b. Con Rång tre d. §−êng c¸ch mÖnh C©u 71. NguyÔn ¸i Quèc ®· trÝch dÉn luËn ®iÓm næi tiÕng cña V. I. Lªnin : "kh«ng cã lý luËn c¸ch mÖnh th× kh«ng cã c¸ch mÖnh vËn ®éng ... chØ cã theo lý luËn c¸ch mÖnh tiÒn phong, §¶ng c¸ch mÖnh míi lμm næi tr¸ch nhiÖm c¸ch mÖnh tiÒn phong" c©u nãi ®−îc ghi ë trang ®Çu tiªn cña cuèn s¸ch nμo? a. B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p c. §−êng c¸ch mÖnh b. NhËt ký trong tï ViÖt Nam d. V. I. Lªnin vμ c¸c d©n téc thuéc ®Þa C©u 72. "C«ng n«ng lμ gèc c¸ch mÖnh, cßn häc trß, nhμ bu«n nhá, ®Þa chñ nhá, ... lμ bÇu b¹n c¸ch mÖnh cña c«ng n«ng". NguyÔn ¸i Quèc viÕt c©u ®ã trong t¸c phÈm nμo? a. B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p c. V. I. Lªnin vμ Ph−¬ng §«ng b. N«ng d©n Trung Quèc d. §−êng c¸ch mÖnh C©u 73. "Chóng ta lμm c¸ch mÖnh th× còng ph¶i liªn l¹c tÊt c¶ nh÷ng ®¶ng c¸ch mÖnh trong thÕ giíi ®Ó chèng l¹i t− b¶n vμ ®Õ quèc chñ nghÜa". C©u nãi ®ã ®−îc NguyÔn ¸i Quèc viÕt trong t¸c phÈm nμo? a. B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p b. §−êng c¸ch mÖnh c. V. I. Lªnin vμ c¸c d©n téc thuéc ®Þa 365
 10. d. Trung Quèc vμ Thanh niªn Trung Quèc C©u 74. "Tr−íc hÕt ph¶i cã §¶ng c¸ch mÖnh ®Ó trong th× vËn ®éng vμ tæ chøc d©n chóng, ngoμi th× liªn l¹c víi d©n téc bÞ ¸p bøc vμ v« s¶n giai cÊp mäi n¬i." C©u nãi ®ã ®−îc NguyÔn ¸i Quèc viÕt trong t¸c phÈm nμo? a. §−êng c¸ch mÖnh b. Söa ®æi lèi lμm viÖc c. §©y “c«ng lý” cña thùc d©n Ph¸p ë §«ng D−¬ng d. V. I. Lªnin vμ Ph−¬ng §«ng C©u 75. "Hai tr¨m thanh niªn trong 1 tØnh ë Nam kú biÓu t×nh tr−íc ®ån c¶nh s¸t ®ßi th¶ 2 ng−êi b¹n cña hä bÞ b¾t... hä ®· th¾ng lîi. LÇn ®Çu tiªn viÖc ®ã ®−îc thÊy ë §«ng D−¬ng. §ã lμ dÊu hiÖu cña thêi ®¹i." C©u ®ã ®−îc NguyÔn ¸i Quèc viÕt trong b¸o c¸o hay t¸c phÈm nμo? a. B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p b. §−êng C¸ch mÖnh c. B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh §«ng D−¬ng th¸ng 11 vμ th¸ng 12 n¨m 1924. d. Th− göi §oμn Chñ tÞch Quèc tÕ N«ng d©n C©u 76. NguyÔn ¸i Quèc më líp huÊn luyÖn chÝnh trÞ t¹i sè nhμ bao nhiªu phè V¨n Minh (Qu¶ng Ch©u)? a. Sè 13/1 c. Sè 20/1 b. Sè 15/l d. Sè 22/1 C©u 77. TuÇn b¸o Thanh Niªn, c¬ quan Trung −¬ng cña Tæng bé ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn do NguyÔn ¸i Quèc s¸ng lËp ra sè ®Çu tiªn vμo thêi gian nμo? a. Ngμy 21-6-1924 c. Ngμy 21-6-1926 b. Ngμy 21-6-1925 d. Ngμy 21-6-1927 C©u 78. NguyÔn ¸i Quèc mang tªn Lý Thôy vμo thêi gian nμo? a. 7-1922 c. 7-1925 b. 7-1924 d. 7-1943 C©u 79. Mang tªn lμ Lý Thôy, NguyÔn ¸i Quèc ®· tham gia l·nh ®¹o tæ chøc quèc tÕ nμo? a. Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn b. T©n ViÖt c¸ch m¹ng §¶ng c. Héi liªn hiÖp thuéc ®Þa d. Héi liªn hiÖp c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc 366
 11. C©u 80. NguyÔn ¸i Quèc ®· dÞch vμ phæ biÕn bμi Quèc tÕ ca theo thÓ th¬ lôc b¸t vμo n¨m nμo? a. N¨m 1921 c. N¨m 1929 b. N¨m 1925 d. N¨m 1945 C©u 81. NguyÔn ¸i Quèc ®· dÞch vμ phæ biÕn bμi Quèc tÕ ca theo thÓ th¬ lôc b¸t lóc ®ang ë ®©u? a. Ph¸p c. Liªn x« b. Trung Quèc d. ViÖt Nam C©u 82. NguyÔn ¸i Quèc ®· göi th− cho §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø II Quèc d©n §¶ng Trung Quèc vμo n¨m nμo? a. N¨m 1923 c. N¨m 1926 b. N¨m 1924 d. N¨m 1930 C©u 83. NguyÔn ¸i Quèc víi bÝ danh V−¬ng §¹t Nh©n ®· ph¸t biÓu t¹i §¹i héi II cña Quèc d©n §¶ng Trung Quèc lóc nμo? a. Ngμy 14-1-1924 c. Ngμy 14-1-1928 b. Ngμy 14 -1 -1926 d. Ngμy 14-1-1942 C©u 84. Cuèn “§−êng C¸ch mÖnh” tËp hîp c¸c bμi gi¶ng cña NguyÔn ¸i Quèc t¹i c¸c kho¸ huÊn luyÖn chÝnh trÞ ®−îc xuÊt b¶n t¹i ®©u? a. Ph¸p c. ViÖt Nam b. Liªn-x« d. Trung Quèc C©u 85. NguyÔn ¸i Quèc chñ tr−¬ng ra tê b¸o "LÝnh c¸ch mÖnh" nh»m tuyªn truyÒn gi¸c ngé binh lÝnh ng−êi ViÖt Nam vμo thêi gian nμo? a. Th¸ng 2 n¨m 1923 c. Th¸ng 2 n¨m 1935 b. Th¸ng 2 n¨m 1927 d. Th¸ng 2 n¨m 1947 C©u 86: T− t−ëng Hå ChÝ Minh vÒ con ®−êng c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®−îc h×nh thμnh vÒ c¬ b¶n vμo thêi gian nμo? a. N¨m 1920 c. N¨m 1930 b. N¨m 1925 d. N¨m 1945 C©u 87. Tê b¸o "LÝnh c¸ch mÖnh" mμ NguyÔn ¸i Quèc lμm chñ bót cã nh÷ng ai tham gia biªn tËp viªn cña tê b¸o? a. Lª Hång S¬n c. Lª Duy §iÕm b. Hå Tïng MËu d. TÊt c¶ nh÷ng ng−êi trªn 367
 12. C©u 88. NguyÔn ¸i Quèc ®−îc Tr−¬ng V©n LÜnh, mét ng−êi ViÖt Nam tèt nghiÖp tr−êng qu©n sù Hoμng Phè ®ang lμm viÖc ë Së C«ng an cña chÝnh quyÒn T−ëng Giíi Th¹ch ®Õn b¸o tin “chóng s¾p b¾t anh ®Êy" vμo thêi gian nμo? a. 5-1925 c. 5-1927 b. 5-1926 d. 5-1928 C©u 89. Cuèn s¸ch “Trung Quèc vμ thanh niªn Trung Quèc” ®−îc xuÊt b¶n n¨m nμo? a. 1924 c. 1926 b. 1925 d. 1927 C©u 90. Cuèn s¸ch “Trung Quèc vμ thanh niªn Trung Quèc” do ai biªn so¹n? a. Lª Hång S¬n b. Hå Tïng MËu c. NguyÔn ¸i Quèc d. NguyÔn ¸i Quèc vμ nhãm sinh viªn Trung Quèc C©u 91. Cuèn s¸ch "Trung Quèc vμ thanh niªn Trung Quèc"do NguyÔn ¸i Quèc lμm chñ biªn ®−îc viÕt b»ng tiÕng g×? a. TiÕng Ph¸p c. TiÕng Nga b. TiÕng Trung Quèc d. TiÕng Anh C©u 92. Cuèn s¸ch "Trung Quèc vμ thanh niªn Trung Quèc" do NguyÔn ¸i Quèc lμm chñ biªn lÇn ®Çu tiªn ®−îc dÞch ra b»ng tiÕng n−íc nμo? a. Trung Quèc c. Nga b. Anh d. TiÕng ViÖt C©u 93. "ChØ cã tÇng líp sinh viªn lμ cã thÓ nghe thÊy nh÷ng håi ©m cña phong trμo c¸ch m¹ng ë ph−¬ng T©y. ChØ cã hä míi cã thÓ nh×n thÊy, suy ngÉm, so s¸nh vμ hiÓu vÊn ®Ò. V× vËy, hä lμ nh÷ng ng−êi ®Çu tiªn tham gia ®Êu tranh". NguyÔn ¸i Quèc viÕt ®iÒu ®ã trong t¸c phÈm nμo? a. B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p b. §−êng C¸ch mÖnh c. Trung Quèc vμ thanh niªn Trung Quèc d. V. I. Lªnin vμ Ph−¬ng §«ng C©u 94. N¨m 1925, NguyÔn ¸i Quèc ®· tæ chøc ra nhãm bÝ mËt vμ chän 1 sè ng−êi lμm ®¶ng viªn dù bÞ cña Céng s¶n §¶ng. Nh÷ng ng−êi cã tªn d−íi ®©y ai lμ ®¶ng viªn dù bÞ cña Céng s¶n §¶ng? a. Lª Hång S¬n c. Lª Hång Phong b. Hå Tïng MËu d. TÊt c¶ nh÷ng ng−êi trªn 368
 13. C©u 95. NguyÔn ¸i Quèc dù cuéc häp §¹i héi ®ång cña Liªn ®oμn chèng ®Õ quèc, tõ ngμy 9 ®Õn ngμy 12 th¸ng 12 n¨m 1927 t¹i thμnh phè nμo? a. Paris c. Brócxen b. M¸txc¬va d. BÐclin C©u 96. NguyÔn ¸i Quèc viÕt 1 bøc th− göi cho 1 c¸n bé cña Quèc tÕ Céng s¶n cã ®o¹n viÕt "®ång chÝ cã thÓ h×nh dung n¬i t«i ®ang sèng trong mét t×nh tr¹ng tinh thÇn vμ vËt chÊt nh− thÕ nμo kh«ng: biÕt lμ cã nhiÒu c«ng viÖc nh−ng kh«ng thÓ lμm g× ®−îc, ¨n kh«ng ngåi råi, kh«ng cã tiÒn, sèng ngμy nμo hay ngμy Êy mμ kh«ng ®−îc phÐp ho¹t ®éng, vv.." bøc th− ®ã NguyÔn ¸i Quèc viÕt khi nμo? a. 4-1925 c. 4-1930 b. 4-1928 d. 4-1937 C©u 97. NguyÔn ¸i Quèc ®−îc Ban chÊp hμnh Trung −¬ng Quèc tÕ Céng s¶n ra QuyÕt ®Þnh ®ång ý ®Ó Ng−êi trë vÒ §«ng D−¬ng theo nguyÖn väng vμo thêi gian nμo? a. 4-1924 c. 4-1929 b. 4-1928 d. 4-1937 C©u 98. NguyÔn ¸i Quèc rêi n−íc §øc ®Ó t×m ®−êng ®Õn Th¸i Lan khi nμo? a. 6- 1924 c. 6- 1928 b. 6- 1927 d. 6- 1929 C©u 99. NguyÔn ¸i Quèc tõ Italia ®¸p tμu NhËt B¶n ®i Xiªm vμo thêi gian nμo? a. 6- 1926 c. 6- 1929 b. 6- 1928 d. 6- 1932 C©u 100. NguyÔn ¸i Quèc xuÊt hiÖn ë B¶n §«ng miÒn trung n−íc Xiªm vμo thêi gian nμo? a. 7-1925 c. 7-1927 b. 7-1926 d. 7-1928 C©u 101. T¹i Xiªm (Th¸i Lan), NguyÔn ¸i Quèc lÊy tªn lμ ChÝn, mäi ng−êi t«n träng gäi lμ ThÇu ChÝn (¤ng giμ ChÝn) tõ thêi gian nμo? a. 8-1927 c. 8-1930 b. 8-1928 d. 8-1933 C©u 102. NguyÔn ¸i Quèc ®· dÞch 2 cuèn "Nh©n lo¹i tiÕn ho¸ sö” vμ "Céng s¶n A.B.C" lóc ®ang ë Xiªm (Th¸i Lan), lμ vμo thêi gian nμo? a. N¨m 1926 c. N¨m 1928 b. N¨m 1927 d. N¨m 1930 369
 14. C©u 103. NguyÔn ¸i Quèc bÞ toμ ¸n Vinh (NghÖ An) xö v¾ng mÆt vμ bÞ khÐp vμo téi tö h×nh vμo thêi gian nμo? a. l0-1925 c. l0-1930 b. 10-1929 d. 10-1932 C©u 104. NguyÔn ¸i Quèc rêi Xiªm ®i Trung Quèc vμo thêi gian nμo? a. 11-1927 c. 11-1929 b. 11-1928 d. 11-1930 C©u 105. NguyÔn ¸i Quèc ®Õn Trung Quèc chuÈn bÞ cho Héi nghÞ hîp nhÊt c¸c tæ chøc Céng s¶n ViÖt Nam vμo thêi gian nμo? a. 12- 1927 c. 12-1929 b. 12-1928 d. 12-1930 C©u 106: Theo Hå ChÝ Minh, ai "lμ ng−êi ®Çu tiªn ®· ®Æt c¬ së cho mét thêi ®¹i míi, thËt sù c¸ch m¹ng trong c¸c n−íc thuéc ®Þa" a. C¸c M¸c b. V.I. Lªnin c. Xtalin C©u 107: C©u "C¸ch mÖnh lμ ph¸ c¸i cò ®æi ra c¸i míi, c¸i xÊu ®æi ra c¸i tèt". TrÝch tõ t¸c phÈm nμo cña Hå ChÝ Minh? a. Trung Quèc vμ thanh niªn Trung Quèc b. B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p c. §−êng c¸ch mÖnh C©u 108: C©u: "... Chñ tr−¬ng lμm t− s¶n d©n quyÒn c¸ch m¹ng vμ thæ ®Þa c¸ch m¹ng ®Ó ®i tíi x· héi céng s¶n" ®−îc trÝch tõ bμi viÕt nμo cña Hå ChÝ Minh? a. §−êng c¸ch mÖnh c. S¸ch l−îc v¾n t¾t cña §¶ng b. ChÝnh c−¬ng v¾n t¾t cña §¶ng d. Ch−¬ng tr×nh tãm t¾t cña §¶ng C©u 109: Trong §iÒu lÖ v¾n t¾t cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam do NguyÔn ¸i Quèc so¹n th¶o, ®¶ng viªn cã mÊy tr¸ch nhiÖm? a. 6 b.5 c. 8 C©u 110. Ngμy 1-5-1930 NguyÔn ¸i Quèc ho¹t ®éng ë ®©u? a. Trung Quèc c. Xing ga po b. Xiªm d. Liªn X« C©u 111. NguyÔn ¸i Quèc bÞ b¾t ë Hång K«ng vμo thêi gian nμo? a. 6- 1930 c. 6-1932 b. 6-1931 d. 6-1933 370
 15. C©u 112. Khi bÞ b¾t, NguyÔn ¸i Quèc mang thÎ c¨n c−íc cã tªn lμ g×? a. Lý Thôy c. Hå Quang b. Tèng V¨n S¬ d. ThÇu ChÝn C©u 113. NguyÔn ¸i Quèc bÞ thùc d©n Anh giam gi÷ ë Hång K«ng trong thêi gian nμo a. 6/1931- 1/1932 c. 6/1931- 1/1934 b. 6/1931- 1/1933 d. 6/1931- 1/1935 C©u 114: Ai lμ ng−êi ®· cã c«ng lín trong viÖc cøu NguyÔn ¸i Quèc ra khái nhμ tï cña thùc d©n Anh ë Hång K«ng: a. T« m¸t Xaut«n (phã Thèng ®èc Hång K«ng) b. LuËt s− L«d¬bai (L«d¬bi) c. LuËt s− N«oen Prit C©u 115. NguyÔn ¸i Quèc ®· viÕt th− göi mét ®ång chÝ ë Quèc tÕ céng s¶n yªu cÇu ®−îc giao c«ng viÖc sau mét sè n¨m ë t×nh tr¹ng kh«ng ho¹t ®éng, kÓ tõ khi bÞ Anh b¾t giam ë Hång K«ng: Bøc th− ®ã viÕt lóc nμo? a. 6/1935 c. 6/1939 b. 6/1938 d. 6/1941 C©u 116: §¹i héi VII Quèc tÕ céng s¶n (6/1935), Hå ChÝ Minh ®· cïng víi ®oμn ®¹i biÓu §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng tham dù gåm cã nh÷ng ai: a. Lª Hång Phong c. Hoμng V¨n Nän b. NguyÔn ThÞ Minh Khai d. TÊt c¶ nh÷ng ng−êi trªn C©u 117: Ai lμ ng−êi kh«ng ph¶i lμ ®¹i biÓu cña §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng tham dù §¹i héi VII Quèc tÕ thanh niªn (25/9/1935 ë M¸txc¬va) a. NguyÔn ¸i Quèc d. NguyÔn ThÞ Minh Khai b. Lª Hång Phong c. Hoμng V¨n Nän C©u 118. Tõ th¸ng 10-1934 ®Õn hÕt n¨m 1935, Hå ChÝ Minh häc ë tr−êng Quèc tÕ V. I. Lªnin. Lóc nμy, B¸c lÊy tªn lμ g×? a. ThÇu ChÝn c. V−¬ng b. Lin d. Hå Quang C©u 119: Hå ChÝ Minh ®−îc tuyÓn chän vμo líp nghiªn cøu sinh do ViÖn nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò d©n téc vμ thuéc ®Þa më vμo thêi gian nμo: a. 6/6/1931 - 31/12/1936 c. 1/1/1937 - 31/12/1937 b. 6/6/1931 - 31/12/1938 371
 16. C©u 120. §Ò tμi nghiªn cøu cña NguyÔn ¸i Quèc ë líp nghiªn cøu sinh do ViÖn Nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò d©n téc vμ thuéc ®Þa më vμo n¨m 1937 lμ ®Ò tμi g×? a. "VÊn ®Ò thanh niªn ë thuéc ®Þa" b. "C¸ch m¹ng ruéng ®Êt ë §«ng Nam ¸" c. "VÊn ®Ò c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ë thuéc ®Þa" d. "VÊn ®Ò d©n téc thuéc ®Þa" C©u 121. Nghiªn cøu sinh NguyÔn ¸i Quèc rêi Liªn X« ®Ó “vÒ ph−¬ng §«ng" thêi gian nμo? a. Th¸ng 10/1936 c. Th¸ng 10/1938 b. Th¸ng 10/1937 d. Th¸ng 10/1939 C©u 122. NguyÔn ¸i Quèc tham gia phong trμo c¸ch m¹ng ë Trung Quèc thêi gian nμo? a. 10/1938-12/1940 c. 10/1938-12/1942 b. 10/1938-12/1941 d. 10/1938-12/1943 C©u 123. Tham gia gi¶i phãng qu©n Trung Quèc, víi phï hiÖu B¸t Lé Qu©n, NguyÔn ¸i Quèc ®−îc phong qu©n hμm g×? a. Trung sÜ c. ThiÕu t¸ b. Trung óy d. ThiÕu t−íng C©u 124. Cuèi 1938, Hå ChÝ Minh ®· tõ Cam Tóc (T©y b¾c Trung Quèc) xuèng Qu¶ng T©y (phÝa Nam Trung Quèc) trong ®oμn qu©n do ai l·nh ®¹o? a. Bμnh §øc Hoμi c. Chu ©n Lai b. DiÖp KiÕm Anh d. L−u ThiÕu Kú C©u 125. Tõ Qu¶ng T©y, NguyÔn ¸i Quèc ®· liªn l¹c ®−îc víi §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng vμo thêi gian nμo? a. Th¸ng 2/1939 c. Th¸ng 2/1941 b. Th¸ng 2/1940 d. Th¸ng 2/1943 C©u 126: N¨m 1939, khi cßn ë Trung Quèc, NguyÔn ¸i Quèc ®· viÕt nhiÒu bμi ®¨ng trªn tê b¸o c«ng khai cña §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng xuÊt b¶n t¹i Hμ Néi tõ th¸ng 1/1939. Tê b¸o ®ã lμ: a. "D©n chóng" c. "Cøu quèc" b. "Notre Voix” (TiÕng nãi cña chóng ta) d. "Cê gi¶i phãng" 372
 17. C©u 127: N¨m 1939, sau 2 lÇn kh«ng b¾t liªn l¹c ®−îc víi §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng, ë Trung Quèc, NguyÔn ¸i Quèc ®· lμm g× ®Ó hi väng ch¾p nèi ®−îc liªn l¹c? a. Dïng ®iÖn ®μi liªn l¹c b. ViÕt bμi ®¨ng b¸o c. Göi th− cho c¸c ®ång chÝ cã tr¸ch nhiÖm C©u 128: Thêi kú 1939 - 1940, khi ho¹t ®éng ë Trung Quèc, NguyÔn ¸i Quèc mang bÝ danh: a. Lý Thôy c. V−¬ng §¹i Nh©n b. V−¬ng d. Thä C©u 129: NguyÔn ¸i Quèc ®· tham gia khãa huÊn luyÖn qu©n sù ë Hμm D−¬ng - Hå Nam do Quèc d©n §¶ng vμ §¶ng Céng s¶n Trung Quèc hîp t¸c tæ chøc vμo thêi gian nμo? a. 1/1939-7/1939 c. 2/1939-9/1939 b. 2/1940-8/1940 d. 12/1938-6/1939 C©u 130. §Çu th¸ng 6/1940, NguyÔn ¸i Quèc ®· cö 2 ng−êi ®i Diªn An häc tr−êng qu©n chÝnh vμ Ng−êi dÆn ®i dÆn l¹i r»ng: "cè g¾ng häc thªm qu©n sù”? a. Phïng ChÝ Kiªn vμ Vâ Nguyªn Gi¸p b. Vâ Nguyªn Gi¸p vμ Ph¹m V¨n §ång c. Ph¹m V¨n §ång vμ Vò Anh d. Hå Tïng MËu vμ Lª Hång S¬n C©u 131: Hå ChÝ Minh vÒ n−íc trùc tiÕp l·nh ®¹o phong trμo c¸ch m¹ng tõ ngμy, th¸ng, n¨m: a. 15-1-1941 c. 28-1-1941 b. 20-2-1940 d. 8-2-1841 C©u 132. §Þa danh ®Çu tiªn ®−îc Hå ChÝ Minh ®Æt ch©n ®Õn khi míi vÒ n−íc, t¹i Cét mèc 108 trªn biªn giíi ViÖt- Trung thuéc huyÖn nμo cña tØnh Cao B»ng? a. Hßa An c. Nguyªn B×nh b. Hμ Qu¶ng d. Trμ LÜnh C©u 133. Hå ChÝ Minh thÝ ®iÓm x©y dùng MÆt trËn ViÖt Minh ®Çu tiªn ë tØnh nμo? a. Th¸i Nguyªn c. Cao B»ng b. Tuyªn Quang d. L¹ng S¬n 373
 18. C©u 134. T¹i P¸c Bã, Hå ChÝ Minh dÞch ra tiÕng ViÖt cuèn s¸ch nμo ®Ó lμm tμi liÖu huÊn luyÖn c¸n bé? a. T− b¶n c. ChiÕn tranh vμ Hßa b×nh b. LÞch sö §¶ng Céng s¶n Nga d. §éi du kÝch bÝ mËt C©u 135. NguyÔn ¸i Quèc viÕt t¸c phÈm "LÞch sö n−íc ta" vμo n¨m nμo? a. 1921 c. 1941 b. 1931 d. 1951 C©u 136. VÒ ®Õn Cao B»ng, NguyÔn ¸i Quèc ®· dïng bÝ danh g× ®Ó ho¹t ®éng c¸ch m¹ng? a. ThÇu ChÝn c. Lý Thôy b. Giμ Thu d. V−¬ng §¹t Nh©n C©u 137. Nói C¸c M¸c, suèi V. I. Lªnin lμ nh÷ng ngän nói, con suèi ®−îc Hå ChÝ Minh ®Æt tªn, hiÖn nay thuéc huyÖn, tØnh nμo? a. B¾c S¬n, L¹ng S¬n c. Hμ Qu¶ng, Cao B»ng b. S¬n D−¬ng, Tuyªn Quang d. §¹i Tõ, Th¸i Nguyªn C©u 138: N¨m 1941, NguyÔn ¸i Quèc viÕt mét t¸c phÈm cã c©u më ®Çu: "D©n ta ph¶i biÕt sö ta Cho t−êng gèc tÝch n−íc nhμ ViÖt Nam" §ã lμ t¸c phÈm: a."§−êng k¸ch mÖnh" b. "LÞch sö n−íc ta" c. "Bμi ca du kÝch" C©u 139. Héi nghÞ BCH Trung −¬ng §¶ng lÇn thø 8, häp 5-1941 do NguyÔn ¸i Quèc chñ täa, cã mÆt nh÷ng ai? a. Tr−êng Chinh, Hoμng V¨n Thô, c. Lª Hång Phong, Lª Hång S¬n b. NguyÔn V¨n Cõ, Phan §¨ng L−u, d. Hå Tïng MËu, NguyÔn L−¬ng B»ng C©u 140. “Trong lóc nμy, quyÒn lîi cña d©n téc lμ cao h¬n hÕt th¶y”. §ã lμ kh¼ng ®Þnh cña Héi nghÞ Trung −¬ng nμo? a. Héi nghÞ TW6 (l l/1939) c. Héi nghÞ TW8 (5/1941) b. Héi nghÞ TW7 (l l/1940) d. Héi nghÞ toμn quèc cña §¶ng (8/1945) 374
 19. C©u 141. Theo ®Ò nghÞ cña NguyÔn ¸i Quèc, mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ViÖt Nam ®−îc lÊy tªn lμ "ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh", gäi t¾t lμ "ViÖt Minh". MÆt trËn ViÖt Minh ®−îc thμnh lËp khi nμo? a. 19-5-1941 c. 25-10-1941 b. 20-5-1941 d. 17-10-1942 C©u 142. NguyÔn ¸i Quèc lÊy tªn míi lμ Hå ChÝ Minh lªn ®−êng ®i Trung Quèc ®Ó liªn l¹c víi c¸c lùc l−îng ®ång minh chèng chiÕn tranh ph¸t xÝt vμo thêi gian nμo? a. 5/1941 c. 5/1943 b. 8/1942 d. 8/1943 C©u 143. Hå ChÝ Minh bÞ chÝnh quyÒn Quèc d©n §¶ng Trung Hoa b¾t vμ giam gi÷ trong thêi gian nμo? a. 8/1942 - 1/1943 c. 8/1942 - 9/1943 b. 8/1942 - 6/1943 d. 8/1942 - 8/1944 C©u 144. Trong thêi gian h¬n mét n¨m, chÝnh quyÒn T−ëng Giíi Th¹ch ®· gi¶i Hå ChÝ Minh qua mÊy nhμ tï ë 13 huyÖn thuéc tØnh Qu¶ng T©y (Trung Quèc)?. a. 20 nhμ tï c. 35 nhμ tï b. 30 nhμ tï d. 40 nhμ tï C©u 145. Thêi gian bÞ giam gi÷ trong c¸c nhμ tï ë Qu¶ng T©y (Trung Quèc), Hå ChÝ Minh ®· viÕt tËp th¬ "NhËt ký trong tï'. TËp th¬ ®ã cã bao nhiªu bμi? a. 34 bμi c. 234 bμi. b. 134 bμi d. 334 bμi C©u 146. Bμi th¬: "G¹o ®em vμo gi· bao ®au ®ín; G¹o gi· xong råi, tr¾ng tùa b«ng. Sèng ë trªn ®êi ng−êi còng vËy; Gian nan rÌn luyÖn míi thμnh c«ng" ë trong t¸c phÈm nμo cña Hå ChÝ Minh? a. Ca binh lÝnh c. NhËt ký trong tï b. Bμi ca du kÝch d. Ca sîi chØ C©u 147: Ra khái nhμ tï cña T−ëng Giíi Th¹ch, Hå ChÝ Minh ë t¹i Trung Quèc tham gia mét sè ho¹t ®éng cña ViÖt Nam C¸ch m¹ng ®ång minh héi. Tõ khi nμo Hå ChÝ Minh vÒ ViÖt Nam: a. Th¸ng 7/1944 Th¸ng 9/1944 Th¸ng 8/1944. C©u 148. Sau khi vÒ n−íc, Hå ChÝ Minh viÕt th− göi ®ång bμo toμn quèc, chuÈn bÞ triÖu tËp §¹i héi quèc d©n. Ng−êi kh¼ng ®Þnh "C¬ héi cho d©n ta gi¶i phãng ë trong mét n¨m hoÆc n¨m r−ìi n÷a. Thêi gian rÊt gÊp. Ta ph¶i lμm nhanh". 375
 20. Bøc th− ®ã Hå ChÝ Minh ®· viÕt vμo thêi gian nμo: a. Th¸ng 10/1941 c. Th¸ng 10/1943 b. Th¸ng 10/1942 d. Th¸ng 10/1944. C©u 149. Th¸ng 12/1944, Hå ChÝ Minh triÖu tËp mét sè c¸n bé vÒ P¸c Bã (Cao B»ng) ®Ó phæ biÕn chñ tr−¬ng thμnh lËp Qu©n gi¶i phãng. Ai lμ ng−êi ®· ®−îc Hå ChÝ Minh chØ ®Þnh ®¶m nhiÖm c«ng t¸c nμy? a. Vò Anh c. Vâ Nguyªn Gi¸p b. Hoμng V¨n Th¸i d. Phïng ChÝ Kiªn. C©u 150. §éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n ®−îc thμnh lËp lóc nμo? a. 20/12/1944 c. 30/12/1944 b. 22/12/1944 d. 15/5/1945 C©u 151. Hå ChÝ Minh lÊy bÝ danh lμ ¤ng KÐ tõ khi nμo? a. N¨m 1943 c. N¨m 1945 b. N¨m 1944 d. N¨m 1946 C©u 152. Hå ChÝ Minh b¾t ®Çu cuéc hμnh tr×nh rêi P¾c Bã vÒ T©n Trμo vμo ngμy th¸ng n¨m nμo? a. Ngμy 4/5/1942 c. Ngμy 4/5/1944 b. Ngμy 4/5/1943 d. Ngμy 4/5/1945 C©u 153. Cuéc hμnh tr×nh tõ P¾c Bã vÒ T©n Trμo cña Hå ChÝ Minh vμ ®oμn c¸n bé kÐo dμi tõ : a. Ngμy 4/5/1945- 21/5/1945 c. Ngμy 4/5/1945- 19/8/1945 b. Ngμy 4/5/1945- 13/8/1945 d. Ngμy 4/5/1945- 30/8/1945 C©u 154. Hå ChÝ Minh, Ban Th−êng vô TW §¶ng vμ Tæng bé ViÖt Minh ®· thμnh lËp Uû ban khëi nghÜa toμn quèc vμo ngμy th¸ng n¨m nμo? a. 9/3/1945 c. 19/8/1945 b. 13/8/1945 d. 28/8/1945 C©u 155. “Toμn quèc ®ång bμo h·y ®øng dËy ®em søc ta mμ tù gi¶i phãng cho ta". Lêi kªu gäi ®ã cña Hå ChÝ Minh lμ vμo thêi gian nμo? a. 5/1941 c. 9/1945 b. 8/1945 d. 12/1946 376
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2