intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Trắc nghiệm và đáp án môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: Quangdat Quangdat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

6.515
lượt xem
1.943
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm và đáp án môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm và đáp án môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

 1. CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM MOÂN LÒCH SÖÛ ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM 1. Hoäi nghò laàn thöù 11 cuûa Ban chaáp haønh Quoác teá Coäng saûn ñaõ quyeát ñònh coâng nhaân ñaûng ta laø moät chi boä ñoäc laäp cuûa Quoác teá Coäng saûn vaøo thôøi gian naøo? a. 10-11-1931 b. 11-11-1931 c. 11-12-1931 2. Ban thöôøng vuï Trung öông Ñaûng ra chæ thò thaønh laäp Hoäi phaûn ñeá ñoàng minh vaøo luùc naøo? a. 18-11-1930 b. 18-10-1931 c. 18-12-1931 3. Ñoàng chí Traàn Phuù bò baét ngaøy 19-4-1931 ôû ñaâu? a. Ngheä An b. Haø Noäi c. Saøi Goøn 4. Ñoàng chí Nguyeãn Aùi Quoác bò baét ngaøy 6-6-1931 ôû ñaâu? a. Quaûng chaâu (trung quoác) b. Xieâm c. Höông Caûng (Trung quoác) 5. Ñöôïc söï chæ ñaïo cuûa Quoác teá coäng saûn ban chaáp haønh laõnh ñaïo cuûa ñaûng ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm naøo? a. Naêm 1933 b. Naêm 1934 c. Naêm 1935 6. Ñöôïc söï chæ ñaïo cuûa Quoác teá Coäng saûn, ban laõnh ñaïo cuûa ñaûng ôû nöôùc ngoaøi do ai ñöùng ñaàu? a. Haø Huy Taäp b. Nguyeãn Vaên Cöø c. Tröôøng Chinh d. Leâ Hoàng Phong 7. Ñaïi hoäi ñaûng laàn thöù nhaát hoïp ôû Macao (Trung quoác) coù bao nhieâu Ñaïi bieåu tham döï? a. 10 ngöôøi b. 12 ngöôøi c. 15 ngöôøi Trang 95
 2. 8. Ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa Quoác teá Coäng saûn, ñaõng ta ñaõ kòp thôøi coâng boá chöông trình haønh ñoäng cuûa ñaûng coäng saûn ñoâng döông vaøo thôøi gian naøo? a. Thaùng 5 naêm 1932 b. Thaùng 6 naêm 1932 c. Thaùng 7 naêm 1931 d. Thaùng 6 naêm 1933 9. Thaùng 7 naêm 1935 Quoác teá Coäng saûn hoïp Ñaïi hoäi laàn thöù 7 ôû Matxcôva coù bao nhieâu ñoaøn Ñaïi bieåu caùc ñaûng coäng saûn treân theá giôùi veà döï? a. 60 ñoaøn b. 62 ñoaøn c. 65 ñoaøn d. 67 ñoaøn 10. Maët traän daân chuû Ñoâng döông chính thöùc thaønh laäp vaøo naêm naøo? a. Naêm 1936 b. Naêm 1937 c. Naêm 1938 d. Naêm 1939 11. Taùc phaåm ‘Töï chæ trích’ cuûa ñoàng chí Nguyeãn Vaên Cöø ñöôïc phaùt haønh vaøo thôøi gian naøo? a. 20-7-1938 b. 26-6-1939 c. 20-7-1939 12. Hoäi nghò Trung öông laàn thöù VI (khoaù I) dieãn ra vaøo thôøi gian naøo? a. Thaùng 10 naêm 1939 b. Thaùng 11 naêm 1939 c. Thaùng 11 naêm 1940 13. Hoäi nghò Trung öông laàn thöù VI (khoaù I) dieãn ra ôû ñaâu? a. Tuyeân Quang b. Ñình Baûng c. Hoùc Moân 14. Hoäi nghò Trung öông laàn thöù VII (khoaù I) vaøo thôøi gian naøo a. Thaùng 11 naêm 1939 b. Thaùng 10 naêm 1940 c. Thaùng 11 naêm 1940 15. Cuoäc khôõi nghóa Nam Kyø noå ra vaøo thôøi gian naøo? a. 23-9-1939 Trang 96
 3. b. 20-11-1940 c. 23-11-1940 16. Hoäi nghò Trung öông laàn thöù VIII (khoaù I) vaøo thôøi gian naøo? a. Thaùng 5 naêm 1940 b. Thaùng 2 naêm 1941 c. Thaùng 5 naêm 1941 17. Taùc phaåm ‘Nhaät kyù trong tuø’ cuûa Nguyeãn Aùi Quoác ñöôïc vieát vaøo naêm naøo? a. Naêm 1942 b. Naêm 1943 c. Naêm 1944 18. Ñeà cöông vaên hoaù Vieät nam ñöôïc ñaûng xaây döïng vaøo naêm naøo? a. Naêm 1942 b. Naêm 1943 c. Naêm 1944 19. Theo chæ thò cuûa ñoàng chí Nguyeãn Aùi Quoác ñoäi Vieät Nam tuyeân truyeàn Giaûi phoùng quaân ñöôïc thaønh laäp khi naøo? a. 10-11-1944 b. 20-12-1944 c. 22-12-1944 20. Nhaät Baûn laøm cuoäc ñaûo chính Phaùp ñeå naém ñoäc quyeàn thoáng trò ôû ñoâng döông khi naøo? a. Ngaøy 9 thaùng 3 naêm 1944 b. Ngaøy 9 thaùng 10 naêm 1944 c. Ngaøy 9 thaùng 3 naêm 1945 d. Ngaøy 12 thaùng 3 naêm 1945 21. Phaùp noå suùng ñaùnh chieám Saøi goøn xaâm löôïc Vieät Nam moät laàn nöõa vaøo thôøi gian naøo? a. Ngaøy 23 thaùng 9 naêm 1945 b. Ngaøy 11 thaùng 11 naêm 1945 c. Ngaøy 19 thaùng 12 naêm 1946 22. Hoäi lieân hieäp quoác daân Vieät Nam (goïi taét laø lieân Vieät) ñöôïc thaønh laäp vaøo thôøi gian naøo? a. Thaùng 5 naêm 1941 b. Thaùng 5 naêm 1946 c. Thaùng 7 naêm 1946 23. Hoäi Lieân hieäp Phuï nöõ Vieät nam ñöôïc thaønh laäp khi naøo? a. Ngaøy 20-7-1946 b. Ngaøy 10 –10-1946 Trang 97
 4. c. Ngaøy 20-10-1946 24. Ñaïi hoäi toaøn quoác laàn thöù II cuûa ñaûng coäng saûn ñoâng döông hoïp ôû ñaâu? a. Cao Baèng b. Thaùi Nguyeân c. Tuyeân Quang 25. Khoái lieân minh nhaân daân ba nöôùc Vieät-Laøo-Campuchia ñöôïc thaønh laäp khi naøo? a. Thaùng 5 naêm 1941 b. Thaùng 5 naêm 1946 c. Thaùng 3 naêm 1951 26. Hieäp ñònh Giônevô keát thuùc chieán tranh laäp laïi hoaø bình ôû ñoâng döông ñöôïc kyù keát vaøo ngaøy naøo? a. 7-5-1954 b. 20-5-1954 c. 20-7-1954 d. 27-7-1954 27. Maët traän daân toäc giaûi phoùng mieàn nam Vieät Nam ñöôïc thaønh laäp khi naøo? a. 17-1-1960 b. 19-12-1960 c. 20-12-1960 28. Maët traän daân toäc giaûi phoùng mieàn nam Vieät nam ñöôïc thaønh laäp ôû ñaâu? a. Beán Tre b. Phöôùc Long c. Bình Long d. Taây Ninh 29. ? 30. Thaùng 12-1967, boä chính trò chuû tröông chuyeån cuoäc chieán tranh caùch maïng mieàn nam sang thôøi kyø môùi, thôøi kyø tieán leân giaønh thaéng lôïi baèng phöông phaùp toång coâng kích, toång khôûi nghóa, giaùng ñoøn quyeát lieät vaøo yù chí xaâm löôïc vaøo ñeá quoác Myõ. Nghò quyeát Boä chính trò ñaõ ñöôïc Ban chaáp haønh Trung öông laàn thöù 14 thoâng qua vaùo thôøi gian naøo? a. Cuoái thaùng 12 naêm 1967 b. Thaùng 1 naêm 1968 c. Thaùng 2 naêm 1968 31. ? 32. Chuû tòch Hoà Chí Minh trieäu taäp hoäi nghò chính trò ñaëc bieät nhaèm ñoäng vieân tinh thaàn thi ñua yeâu nöôùc cuûa ñoàng baøo vaø chieán só caû nöôùc vaøo thôøi gian naøo? a. Thaùng 12 naêm 1963 b. Thaùng 1 naêm 1964 Trang 98
 5. c. Thaùng 3 naêm 1964 33. ‘Trong möôøi naêm qua (1954-1964) mieàn baéc nöôùc ta ñaõ tieán nhöõng böôùc daøi chöa töøng thaáy trong lòch söû daân toäc. Ñaát nöôùc, xaõ hoäi vaø con ngöôøi ñeàu ñoåi môùi’. Caâu noùi treân laø cuûa ai? a. Leâ Duaån b. Tröôøng Chinh c. Phaïm Vaên Ñoàng d. Hoà Chí Minh 34. Ñaïi hoäi laàn thöù maáy cuûa ñaûng ñaõ ñeà ra boán muïc tieâu cô baûn cuûa thôøi kyø quaù ñoä: xaây döïng cheá ñoä laøm chuû cuûa nhaân daân döôùi chuû nghóa xaõ hoäi; xaây döïng neàn saûn xuaát lôùn xaõ hoäi chuû nghóa; xaây döïng neàn vaên hoaù môùi xaõ hoäi chuû nghóa vaø xaây döïng con ngöôøi môùi xaõ hoäi chuû nghóa? a. Ñaïi hoäi ñaûng toaøn quoác laàn thöù III (9-1960) b. Ñaïi hoäi ñaûng toaøn quoác laàn thöù IV (12-1976) c. Ñaïi hoäi ñaûng toaøn quoác laàn thöù V (3-1982) d. Ñaïi hoäi ñaûng toaøn quoác laàn thöù VI (12-1986) 35. Ñaïi hoäi naøo cuûa ñaûng ñaõ ñeà ra möôøi chính saùch lôùn nhaèm giaûi quyeát ñuùng ñaén caùc moái quan heä giöõa xaây döïng, phaùt trieån kinh teá-vaên hoùa-xaõ hoäi, an ninh, quoác phoøng, giöõa ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi? a. Ñaïi hoäi ñaûng toaøn quoác laàn thöù III (9/1960) b. Ñaïi hoäi ñaûng toaøn quoác laàn thöù IV (12/1976) c. Ñaïi hoäi ñaûng toaøn quoác laàn thöù V (3/1982) 36. Ñaïi hoäi naøo cuûa ñaûng ñaõ vaïch ra naêm muïc tieâu cuï theå veà kinh teá xaõ hoäi vaø 3 chöông trình kinh teá lôùn: chöông trình löông thöïc-thöïc phaåm, chöông trình haøng tieâu duøng, chöông trình haøng xuaát khaåu? a. Ñaïi hoäi ñaûng toaøn quoác laàn thöù VI (12-1986) b. Ñaïi hoäi ñaûng toaøn quoác laàn thöù VII (6-1991) c. Ñaïi hoäi ñaûng toaøn quoác laàn thöù VIII (6-1996) 37. Ñaïi hoäi naøo cuûa ñaûng ñaõ ñeà ra phöông chaâm “chuùng ta muoán laø baïn cuûa taát caû caùc nöôùc trong coäng ñoàng quoác teá”? a. Ñaïi hoäi ñaûng toaøn quoác laàn thöù VI (12-1986) b. Ñaïi hoäi ñaûng toaøn quoác laàn thöù VII (6-1991) c. Ñaïi hoäi ñaûng toaøn quoác laàn thöù VIII (6-1996) d. Ñaïi hoäi ñaûng toaøn quoác laàn thöù IX (4-2001) 38. Vieät Nam ñaõ baét ñaàu xuaát khaåu löông thöïc töø naêm naøo? a. 1989 b. 1990 c. 1991 d. 1992 39. Xeáp theo thöù töï thôøi gian vieäc ñaûng ta kyù keát hieäp ñònh (töø tröôùc ñeán sau) 4 söï kieän sau? Trang 99
 6. a. Hieäp ñònh Sô boä – Hieäp ñònh giônevô – Taïm öôùc – Hieäp ñònh Pari b. Hieäp ñònh Giônevô – Hieäp ñònh Sô boä – Taïm öôùc – Hieäp ñònh Pari c. Hieäp ñònh Sô boä – Taïm öôùc – Hieäp ñònh giônevô – Hieäp ñònh Pari 40. Xeáp theo thöù töï thôøi gian (töø tröôùc ñeán sau) teân goïi cuûa Maët traän daân toäc: 4 maët traän daân toäc sau? a. Hoäi phaûn ñeá ñoàng minh – Maët traän daân chuû – Maët traän vieät minh – maët traän Lieân Vieät b. Hoäi phaûn ñeá ñoàng minh – Maët traän Vieät minh – Maët traän daân chuû – Maët traän Lieân Vieät c. Hoäi phaûn ñeá ñoàng minh – Maët traän daân chuû – Maët traän Lieân Vieät – Maët traän Vieät minh 41. Toång keát chaëng ñöôøng 10 naêm ñoåi môùi (1986-1996), Ñaïi hoäi Ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù VIII ñaõ ruùt ra maáy baøi hoïc chuû yeáu? a. Hai b. Ba c. Boán d. Saùu 42. Ñaùnh giaù tình hình ñaát nöôùc sau 10 naêm ñoåi môùi, Ñaïi hoäi Ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù VIII ñaõ neâu ra maáy thaønh töïu? a. Ba b. Boán c. Naêm 43. ? 44. Ñaïi hoäi Ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IX ñaõ neâu ra nhöõng baøi hoïc chuû yeáu sau 15 naêm ñoåi môùi (1986-2000). Coù maáy baøi hoïc chuû yeáu? a. Hai b. Ba c. Boán d. Naêm 45. ‘Ngaøy thöông binh lieät só’ ñaàu tieân trong caû nöôùc laø ngaøy thaùng naêm naøo? a. 27-7-1946 b. 20-7-1947 c. 27-7-1947 d. 27-7-1948 46. Chuû tòch Hoà Chí Minh kyù saéc leänh thaønh laäp boä ñoäi ñòa phöông töø khi naøo? a. 1-4-1946 b. 1-4-1947 c. 1-4-1948 d. 1-4-1949 Trang 100
 7. 47. Haõy cho bieát soá löôïng ñaûng vieân cuûa ñaûng ta khi cuoác khaùng chieán toaøn quoác buøng noå (1946) a. 15 000 b. 17 000 c. 18 000 d. 20 000 48. Ñeá quoác Myõ phaûi chaám döùt khoâng ñieàu kieän vieäc neùm bom vaø baén phaù (laàn thöù nhaát) treân toaøn boä mieàn baéc nöôùc ta vaøo thôøi gian naøo? a. 1-11-1967 b. 1-10-1968 c. 1-11-1968 d. 1-11-1969 49. Chuû tòch Hoà Chí Minh keâu goïi ñoàng baøo vaø chieán só caû nöôùc coù noùi “Heã coøn moät teân xaâm löôïc treân ñaát nöôùc ta thì ta coøn phaûi tieáp tuïc chieán ñaáu, queùt saïch noù ñi”. Caâu noùi ñoù cuûa Ngöôøi vaøo thôøi gian naøo? a. 1-10-1967 b. 1-11-1968 c. 3-11-1968 d. 3-11-1969 50. ? 51. Trong chieán tranh xaâm löôïc vieät nam coù bao nhieâu lính Myõ bò cheát ñöôïc khaéc teân treân bia ñaù ôû Washington? a. 54 000 b. 56 000 c. 57 000 d. 58 000 52. ? 53. Cuoäc toaï ñaøm ôû Pari keùo daøi thôøi gian bao nhieâu? a. 4 naêm 6 thaùng 2 ngaøy b. 4 naêm 7 thaùng 4 ngaøy c. 4 naêm 8 thaùng 14 ngaøy d. 4 naêm 9 thaùng 10 ngaøy 54. Taùc phaåm cuûa Nguyeãn AÙi Quoác ñöôïc xuaát baûn laàn ñaàu tieân ôû Paris vaøo naêm 1925 laø taùc phaåm naøo? a) Con roàng tre b) Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp c) Ñöôøng Kaùch Meänh Trang 101
 8. d) Coâng cuoäc khai hoùa gieát ngöôøi 55. ? 56. Bí thö chi boä coäng saûn ñaàu tieân ôû Vieät Nam (thaønh laäp vaøo thaùng 3/1929 taïi Haø Noäi) laø ai? Ngoâ Gia Töï Nguyeãn Ñöùc Caûnh Traàn Vaên Cung Trònh Ñình Cöûu 57. Hoäi nghò hôïp nhaát caùc toå chöùc coäng saûn ñeå thaønh laäp Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (02/1930) dieãn ra taïi ñaâu? a) Ma Cao b) Höông Caûng c) Haø Noäi d) Ngheä An 58. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ñoåi teân thaønh Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông vaøo luùc naøo? a) Thaùng 10/1930 b) Thaùng 11/1930 c) Thaùng 12/1930 d) Thaùng 3/1935 59. Ñaïi hoäi Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông laàn thöù nhaát dieãn ra vaøo luùc naøo? a) Thaùng 2/1930 b) Thaùng 9/1931 c) Thaùng 7/1934 d) Thaùng 3/1935 60. Xeáp theo thöù töï (töø tröôùc ñeán sau) caùc ñoàng chí giöõ chöùc Toång Bí thö Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông töø 1935 ñeán 1940 a) Traàn Phuù - Leâ Hoàng Phong - Nguyeãn Vaên Cöø b) Traàn Phuù - Haø Huy Taäp - Leâ Hoàng Phong c) Haø Huy Taäp - Nguyeãn Vaên Cöø - Leâ Hoàng Phong d) Leâ Hoàng Phong - Haø Huy Taäp - Nguyeãn Vaên Cöø 61. Chính quyeàn caùch maïng ra ñôøi ôû hai tænh Ngheä An vaø Haø Tónh trong cao traøo 1930 - 1931 (goïi laø Xoâ Vieát Ngheä Tónh) toàn taïi trong bao nhieâu thaùng? a) Döôùi 3 thaùng b) 4 ñeán 5 thaùng c) 7 ñeán 8 thaùng Trang 102
 9. d) Gaàn 2 naêm 62. Trong cuoäc vaän ñoäng daân chuû 1936 - 1939, taùc phaåm “Vaán ñeà daân caøy” cuûa hai taùc giaû Qua Ninh vaø Vaân Ñình ñöôïc löu haønh roäng raõi. Qua Ninh vaø Vaân Ñình laø ai? a) Tröôøng Chinh vaø Phaïm Vaên Ñoàng b) Tröôøng Chinh vaø Voõ Nguyeân Giaùp c) Phaïm Vaên Ñoàng vaø Voõ Nguyeân Giaùp d) Nguyeãn Vaên Cöø vaø Tröôøng Chinh 63. Thaùng 11/1939, hoäi nghò Trung öông Ñaûng laàn thöù 6 ñaõ ñaùnh daáu söï chuyeån höôùng chæ ñaïo chieán löôïc caùch maïng, giöông cao ngoïn côø giaûi phoùng daân toäc. Hoäi nghò naøy dieãn ra ôû ñaâu? a) Cao Baèng b) Tuyeân Quang c) Saøi Goøn d) Gia Ñònh 64. Xeáp theo thöù töï thôøi gian buøng noå (töø tröôùc ñeán sau) 3 söï kieän sau: a) Khôûi nghóa Baéc Sôn - Binh bieán Ñoâ Löông - Khôûi nghóa Nam kyø b) Khôûi nghóa Nam Kyø - Khôûi nghóa Baéc Sôn - Binh bieán Ñoâ Löông c) Binh bieán Ñoâ Löông - Khôûi nghóa Baéc Sôn - Khôûi nghóa Nam Kyø d) Khôûi nghóa Baéc Sôn - Khôûi nghóa Nam Kyø - Binh bieán Ñoâ Löông 65. Ñeå taäp hôïp moïi taàng lôùp nhaân daân ñaùnh Phaùp ñuoåi Nhaät giaønh ñoäc laäp, hoäi nghò Trung öông Ñaûng laàn thöù 8 (5/1941) ñaõ quyeát ñònh thaønh laäp toå chöùc naøo? a) Vieät Nam ñoäc laäp ñoàng minh b) Hoäi Lieân hieäp quoác daân Vieät Nam c) Ñaûng Daân chuû Vieät Nam d) Maët traän Toå quoác Vieät Nam 66. Nguyeãn AÙi Quoác laáy teân Hoà Chí Minh thaùng, naêm naøo? a) Thaùng 1/1941 b) Thaùng 5/1941 c) Thaùng 5/1942 d) Thaùng 8/1942 67. Ngay sau khi ra ñôøi (22/12/1944), ñoäi Vieät Nam tuyeân truyeàn giaûi phoùng quaân ñaõ ñaùnh thaéng hai traän Phay Khaét vaø Naø Ngaàn treân ñòa baøn tænh naøo? a) Laïng Sôn b) Cao Baèng c) Baéc Caïn Trang 103
 10. d) Tuyeân Quang 68. Tröôùc Caùch maïng Thaùng Taùm 1945, nôi naøo laø caên cöù ñòa chính cuûa caùch maïng caû nöôùc vaø ñöôïc xem laø hình aûnh thu nhoû cuûa nöôùc Vieät Nam môùi? a) Khu giaûi phoùng Vieät Baéc b) Caên cöù Baéc Sôn - Vuõ Nhai c) Caên cöù Cao - Baéc - Laïng d) Vuøng Taây Baéc 69. Toång khôûi nghóa giaønh chính quyeàn treân caû nöôùc thaùng Taùm 1945 dieãn ra thaønh coâng trong bao nhieâu ngaøy? a) 12 ngaøy b) 15 ngaøy c) 18 ngaøy d) 20 ngaøy 70. Sau Caùch maïng Thaùng Taùm 1945, nhieäm vuï “cuûng coá chính quyeàn, choáng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc, dieät tröø noäi phaûn, caûi thieän ñôøi soáng cho nhaân daân” ñöôïc Ñaûng ñeà ra trong baûn chæ thò naøo? a) Chæ thò “Toaøn daân khaùng chieán” b) Chæ thò “Ñoaøn keát choáng xaâm laêng” c) Chæ thò “Khaùng chieán kieán quoác” d) Chæ thò “Nhaät - Phaùp baén nhau vaø haønh ñoäng cuûa chuùng ta” 71. Ñeå xoùa naïn muø chöõ, naâng cao trình ñoä vaên hoùa cho nhaân daân lao ñoäng, ngaøy 8/9/1945 Chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ kyù saéc leänh thaønh laäp cô quan naøo? a) Hoäi truyeàn baù quoác ngöõ b) Boä Quoác gia giaùo duïc c) Nha Bình daân hoïc vuï d) Nha Boå tuùc vaên hoùa 72. “Duø phaûi gian lao khaùng chieán nhöng vôùi moät loøng kieân quyeát hy sinh, thaéng lôïi nhaát ñònh veà daân toäc ta”. Caâu treân ñaây ñöôïc trích töø ñaâu? a) Lôøi keâu goïi Nam Boä khaùng chieán cuûa UÛy ban khaùng chieán Nam Boä b) Lôøi keâu goïi toaøn quoác khaùng chieán cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh c) Chò thò “khaùng chieán kieán quoác” cuûa Trung öông Ñaûng d) Taùc phaåm “Khaùng chieán nhaát ñònh thaéng lôïi” cuûa Tröôøng Chinh 73. Chieán dòch Vieät Baéc thu ñoâng 1947 dieãn ra trong bao nhieâu ngaøy ñeâm? a) 60 ngaøy ñeâm b) 75 ngaøy ñeâm Trang 104
 11. c) 90 ngaøy ñeâm d) 100 ngaøy ñeâm 74. Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông ñoåi teân thaønh Ñaûng Lao ñoäng Vieät Nam töø thaùng, naêm naøo? a) Thaùng 9/1945 b) Thaùng 12/1946 c) Thaùng 6/1949 d) Thaùng 2/1951 75. Cuoäc bieåu tình khoång loà cuûa 300.000 ñoàng baøo Saøigoøn phaûn ñoái ñeá quoác Myõ can thieäp vaøo cuoäc chieán tranh Ñoâng Döông (veà sau ñöôïc goïi laø “Ngaøy toaøn quoác choáng Myõ”) dieãn ra vaøo naêm naøo? a) 1950 b) 1951 c) 1952 d) 1953 76. Ñaïi hoäi Ñoaøn toaøn quoác laàn thöù hai cuûa Ñaûng (2/1951) ñaõ baàu ai laøm Toång Bí thö? a) Leâ Duaån b) Tröôøng Chinh c) Nguyeãn Löông Baèng d) Toân Ñöùc Thaéng 77. Trong cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp (1945 - 1954), chieán dòch naøo ñaùnh daáu daân ta giaønh ñöôïc quyeàn chuû ñoäng chieán löôïc treân chieán tröôøng chính Baéc Boä a) Vieät Baéc thu ñoâng1947 b) Bieân giôùi thu ñoâng 1950 c) Trung du 1951 d) Taây Baéc 1952 78. Ngaøy 1/5/1962 Ñaïi hoäi anh huøng vaø chieán só thi ñua toaøn quoác laàn thöù nhaát ñaõ tuyeân döông bao nhieâu anh huøng? a) 7 ngöôøi b) 12 ngöôøi c) 15 ngöôøi d) 18 ngöôøi 79. Chieán dòch Ñieän Bieân Phuû keát thuùc cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp dieãn ra bao nhieâu ñôït? a) 1 ñôït duy nhaát b) 2 ñôït Trang 105
 12. c) 3 ñôït d) 4 ñôït 80. Phong traøo Ñoàng Khôûi ôû mieàn Nam noå ra ñaàu tieân taïi ñòa phöông naøo? a) Moû Caøy (Beán Tre) b) Ba Tri (Beán Tre) c) Hoùc Moân (Gia Ñònh) d) Bình Giaõ (Baø Ròa) 81. Ñaïi hoäi toaøn quoác laàn thöù III cuûa Ñaûng dieãn ra vaøo luùc naøo? a) Thaùng 1/1959 b) Thaùng 9/1960 c) Thaùng 12/1960 d) Thaùng 2/1961 82. Ngaøy 15/2/1961 ñaõ dieãn ra söï kieän quan troïng naøo cuûa caùch maïng mieàn Nam? a) Trung öông cuïc mieàn Nam thaønh laäp b) Quaân giaûi phoùng mieàn Nam hình thaønh c) Maët traän daân toäc giaûi phoùng mieàn Nam Vieät Nam ra ñôøi d) Chính phuû caùch maïng laâm thôøi coäng hoøa mieàn Nam Vieät Nam thaønh laäp 83. Baèng chieán thaéng naøo quaân daân mieàn Nam ñaõ laøm phaù saûn veà cô baûn chieán löôïc chieán tranh ñaëc bieät cuûa ñeá quoác Myõ? a) Chieán thaéng AÁp Baéc b) Chieán thaéng Ba Gia c) Chieán thaéng Ñoàng Xoaøi d) Chieán thaéng Bình Giaõ 84. Trong khaùng chieán choáng Myõ, tuyeán ñöôøng vaän taûi chieán löôïc Baéc - Nam doïc theo daõy Tröôøng Sôn baét ñaàu ñöôïc luùc naøo? a) Thaùng 10/1955 b) Thaùng 5/1957 c) Thaùng 10/1958 d) Thaùng 5/1959 85. Cuoäc toång tieán coâng vaø noåi daäy Maäu Thaân 1968 cuûa quaân daân ta dieãn ra trong maáy ñôït? a) 1 ñôït duy nhaát b) 2 ñôït c) 3 ñôït Trang 106
 13. d) 4 ñôït 86. “Vì ñoäc laäp vì töï do - ñaùnh cho Myõ cuùt, ñaùnh cho nguïy nhaøo” laø nhöõng caâu thô chuùc Teát cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh vaøo naêm naøo? a) 1966 b) 1967 c) 1968 d) 1969 87. Cuoäc tieán coâng chieán löôïc 1972 cuûa quaân daân mieàn Nam ñaõ choïc thuûng 3 phoøng tuyeán maïnh nhaát cuûa ñòch ôû nhöõng ñòa baøn naøo? a) Quaûng Trò, Ñoâng Nam Boä, Ñoàng baèng soâng Cöûu Long b) Taây Nguyeân, Ñoâng Nam Boä, Ñoàng baèng soâng Cöûu Long c) Quaûng Trò, Taây Nguyeân, Ñoâng Nam Boä d) Taây Nguyeân, Quaûng Trò, Ñoàng baèng soâng Cöûu Long 88. “Ñieän Bieân Phuû treân khoâng” laø chieán thaéng oanh lieät cuûa quaân daân mieàn Baéc dieãn ra trong khoaûng thôøi gian naøo? a) 12 ngaøy ñeâm cuoái naêm 1971 b) 12 ngaøy ñeâm cuoái naêm 1972 c) 18 ngaøy ñeâm cuoái naêm 1971 d) 18 ngaøy ñeâm cuoái naêm 1972 89. Hieäp ñònh Paris veà chaám döùt chieán tranh, laäp laïi hoøa bình ôû Vieät Nam baét ñaàu coù hieäu löïc töø ngaøy naøo? a) 27/1/1973 b) 28/1/1973 c) 27/2/1973 d) 28/2/1973 90. Töø cuoái naêm 1973 ñeán ñaàu naêm 1975, ta ñaõ xaây döïng maáy quaân ñoaøn chuû löïc ñeå chuaån bò cho keá hoaïch giaûi phoùng mieàn Nam? a) 1 quaân ñoaøn b) 2 quaân ñoaøn c) 3 quaân ñoaøn d) 4 quaân ñoaøn 91. Tænh ñaàu tieân ñöôïc giaûi phoùng hoaøn toaøn ôû mieàn Nam trong cuoäc khaùng chieán choáng Myõ trong naêm 1975 laø tænh naøo? a) Phöôùc Long b) Bình Long Trang 107
 14. c) Quaûng Trò d) Ñaéc Laéc 92. Cuoäc tieán coâng chieán löôïc ñaõ phaùt trieån thaønh cuoäc toång tieán coâng chieán löôïc treân toaøn chieán tröôøng mieàn Nam naêm 1975 töø sau thaéng lôïi cuûa chieán dòch naøo? a) Chieán dòch Ñöôøng 14 - Phöôùc Long b) Chieán dòch Taây Nguyeân c) Chieán dòch Hueá - Ñaø Naüng d) Chieán dòch Hoà Chí Minh 93. Chieán dòch Hoà Chí Minh giaûi phoùng hoaøn toaøn mieàn Nam chính thöùc môû ñaàu vaøo ngaøy naøo? a) 14/4/1975 b) 20/4/1974 c) 26/4/1975 d) 28/4/1975 94. Chuû tröông hoaøn thaønh thoáng nhaát ñaát nöôùc veà maët nhaø nöôùc ñöôïc ñeà ra taïi hoäi nghò naøo cuûa Ñaûng? a) Hoäi nghò Trung öông Ñaûng laàn thöù 21 (7/1973) b) Hoäi nghò Boä Chính trò môû roäng (12/1974) c) Hoäi nghò Trung öông Ñaûng laàn thöù 24 (8/1976) d) Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù IV (12/1976) 95. ? 96. Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù V dieãn ra vaøo thaùng, naêm naøo? Thaùng 12/1980 Thaùng 12/1981 Thaùng 3/1982 Thaùng 6/1982 97. Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù VI (12/1986) ñaõ ñeà ra ñöôøng loái ñoåi môùi toaøn dieän, trong ñoù troïng taâm laø ñoåi môùi veà lónh vöïc naøo a) Chính trò b) Kinh teá c) Haønh chính d) Ngoaïi giao 98. Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù VIII (1996) ñeà ra muïc tieâu “ñöa ñaát nöôùc cô baûn trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp” vaøo naêm naøo? a) 2010 Trang 108
 15. b) 2015 c) 2020 d) 2025 99. “Cöông lónh xaây döïng ñaát nöôùc ta trong thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi” ñöôïc thoâng qua vaøo dòp naøo? a) Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù VI (1986) b) Kyø hoïp Quoác hoäi (12/1987) c) Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù VII (1991) d) Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác giöõa nhieäm kyø khoùa VII (1994) 100. Theo quan ñieåm cuûa Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù VIII (1996), neàn taûng cuûa coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc laø gì? a) Baûn saéc daân toäc b) Khoa hoïc vaø coâng ngheä c) Giaùo duïc vaø ñaøo taïo d) Quoác phoøng vaø an ninh 101. Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù IX (2001) laø ñaïi hoäi coù chuû ñeà gì? a) Trí tueä, Daân chuû, Ñoaøn keát, Ñoåi môùi b) Daân chuû, Kyû cöông, Tình thöông, Traùch nhieäm c) Phaùt trieån kinh teá, coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa d) Ñoåi môùi heä thoáng chính trò, xaây döïng vaø chænh ñoán Ñaûng 102. Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù IX xaùc ñònh quan ñieåm phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng, theo ñoù taêng tröôûng kinh teá phaûi ñi ñoâi vôùi vaán ñeà gì? a) Hoäi nhaäp kinh teá quoác teá b) Ñaåy maïnh phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä c) Phaùt trieån keát caáu haï taàng kyõ thuaät vaø dòch vuï d) Thöïc hieän tieán boä, coâng baèng xaõ hoäi vaø baûo veä moâi tröôøng 103. “Chieán löôïc phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi 2001 - 2010” xaùc ñònh nöôùc ta coù maáy vuøng lôùn ñeå ñònh höôùng phaùt trieån kinh teá cho töøng vuøng? a) 3 vuøng b) 4 vuøng c) 5 vuøng d) 6 vuøng 104. Teân nöôùc ta laø Ñaïi Vieät coù töø theá kyû naøo? a. Theá kyû thöù X Trang 109
 16. b. Theá kyû thöù XI c. Theá kyû thöù XV d. Theá kyû thöù IX 105. OÂng ñöôïc phong laø nhaø "Caûi caùch lôùn" cuûa daân toäc ta nöûa cuoái theá kyû XIX, vôùi 58 baûn di thaûo ñeå laïi, khaúng ñònh oâng laø ngöôøi ñaõ thieát keá nhöõng chuû tröông chính saùch canh taân coù taàm côõ quoác gia. OÂng laø ai? a. Phaïm Phuù Thöù b. Nguyeãn Tröôøng Toä c. Nguyeãn Loä Traïch d. Phan Boäi Chaâu 106. Nhaân daân toân oâng laø "Bình Taây Ñaïi nguyeân soaùi", OÂng laõnh ñaïo nhaân daân choáng thöïc daân Phaùp vaø maát ngaøy 20/8/1864 ôû Taân Phöôùc sau moät traän chieán ñaáu anh duõng vôùi quaân Phaùp. OÂng laø ai? a. Nguyeãn Trung Tröïc b. Tröông Ñònh c. Nguyeãn Höõu Huaân d. Voõ Duy Döông 107. Trong lòch söû choáng ngoaïi xaâm cuûa daân toäc ta, ñòa phöông ñi ñaàu ñaùnh thöïc daân Phaùp vaø ñi ñaàu dieät Myõ laø: a. Saøi goøn b. Ñaø naüng c. Hueá d. Bieân hoøa 108. OÂng laø laõnh tuï cuûa cuoäc khôûi nghóa choáng thöïc daân Phaùp töø naêm 1884 ñeán 1913. Paul Doumer, nguyeân Toaøn quyeàn Ñoâng Döông ñaàu tieân vaø sau ñoù trôû thaønh Toång thoáng Phaùp ñaõ nhaän ñònh veà oâng "Moät con ngöôøi ra ngöôøi". OÂng laø ai? a. Phan Ñình Phuøng b. Hoaøng Hoa Thaùm c. Nguyeãn Thieän Thuaät d. Toáng Duy Taân 109. Toå chöùc naøo ñaõ ñöa chuû nghóa Maùc - Leânin vaøo phong traøo coâng nhaân laø phong traøo yeâu nöôùc Vieät Nam? a. Ñoâng döông Coäng saûn Ñaûng b. Hoäi Vieät Nam caùch maïng thanh nieân c. Maët traän Vieät minh. Trang 110
 17. d. An Nam Coäng saûn Ñaûng 110. Taùc giaû Cöông lónh caùch maïng ñaàu tieân cuûa Ñaûng ta laø ai? a. Traàn Phuù b. Nguyeãn Aùi Quoác c. Chaâu Vaên Lieâm d. Leâ Hoàng Phong 111. Laù côø ñoû sao vaøng xuaát hieän laàn ñaàu tieân ôû nöôùc ta trong thôøi gian naøo? a. Khôûi nghóa Baéc sôn (thaùng 9/1940) b. Khôûi nghóa Nam kyø (thaùng 11/1940) c. Toång khôûi nghóa thaùng 8/1945 d. Leâ Quoác khaùnh 2/9/1945 112. Ñaûng ta phaùt ñoäng Toång khôûi nghóa giaønh chính quyeàn veà tay nhaân daân vaøo ngaøy thaùng naêm naøo ? a. 16 thaùng 8 naêm 1945 b. 13 thaùng 8 naêm 1945 c. 19 thaùng 8 naêm 1945 d. 15 thaùng 8 naêm 1945 113. Ñaûng phaùt ñoäng cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp töø ngaøy naøo? a. 22 thaùng 12 naêm 1946 b. 19 thaùng 12 naêm 1946 c. 23 thaùng 9 naêm 1945 d. 18 thaùng 12 naêm 1946 114. Ngaøy 20 thaùng 12 naêm 1960, maët traän daân toäc giaûi phoùng mieàn Nam Vieät Nam thaønh laäp. Ai laø chuû tòch ñaàu tieân cuûa maët traän? a. Trònh Ñình Thaûo b. Huyønh Taán Phaùt c. Nguyeãn Höõu Thoï ï d. Nguyeãn Thò Bình 115. Chieán dòch Hoà Chí Minh giaûi phoùng thaønh phoá Saøi goøn keát thuùc vaøo ngaøy naøo? a. 9 thaùng 4 naêm 1975 b. 26 thaùng 4 naêm 1975 c. 14 thaùng 4 naêm 1975 d. 30 thaùng 4 naêm 1975 Trang 111
 18. 116. Teân Nöôùc Coäng hoøa Xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam ñöôïc Quoác hoäi khoùa VI quyeát ñònh töø ngaøy naøo? a. 30 thaùng 4 naêm 1975 b. 2 thaùng 7 naêm 1976 c. 25 thaùng 4 naêm 1976 d. 1 thaùng 7 naêm 1976 117. Ñaïi hoäi ñaïi bieåu laàn thöù maáy cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam quyeát ñònh ñöôøng loái ñoåi môùi ñaát nöôùc ta? a. Ñaïi hoäi V (3/1982) b. Ñaïi hoäi VII (6/1991) c. Ñaïi hoäi VI (12/1986) d. Ñaïi hoäi VIII (6/1996) _____________________***_______________________ Trang 112
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2