intTypePromotion=1

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong Pháp luật Việt Nam: Phần 1

Chia sẻ: 1234 1234 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:315

0
4
lượt xem
0
download

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong Pháp luật Việt Nam: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giúp người đọc hiểu biết sâu sắc và đầy đủ hơn về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tài liệu Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong Pháp luật Việt Nam do PGS. TS. Đỗ Văn Đại và ThS. Nguyễn Trương Tín biên soạn với sự kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn. Mời các bạn tham khảo phần 1 của tài liệu được chia sẻ dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong Pháp luật Việt Nam: Phần 1

YEN TRƯƠNG TÍN<br /> ọc Luật Thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> m iỉÁ P LUẬT<br /> VIỆT NAM<br /> Vé trách nhiệm béi thiròng<br /> cùa nhà Itvóc<br /> <br /> YÊN<br /> <br /> ỆU<br /> <br /> NHÀ XUẤT bản chính t r ị QUốC gia<br /> <br /> p<br /> <br /> HÁPLUẬT<br /> VIỆT NAM<br /> <br /> Vé trách nhiêm bồi thiròng<br /> cùanhanưat<br /> (S á c h ch u y ê n k h á o )<br /> <br /> Biên muc trẽn xuất bán phám cua<br /> T h ư viên Quốc gia Viét Nam<br /> <br /> Đỗ Vãn Đại<br /> Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bòi thường cùa nhà nước :<br /> Sách chuyên khảo / Đỏ Văn Đại. Nguyền Trương Tín. - H. : Chính trị<br /> Quốc gia, 2014. - 492tr. ; 2 lem<br /> 1. Pháp luât 2. Trách nhiệm pháp lí 3. Bổi thường thiét hai<br /> 4. Nhà nước 5. Việt Nam 6. Sách chuyên kháo<br /> 347.597077 - dc23<br /> CTB0179p-CIP<br /> <br /> W- so:<br /> - ______<br /> 3 .3 4______<br /> 00<br /> Ma<br /> CTQG - 2013<br /> <br /> Đ ỗ VĂN ĐẠI - NGUYỄN t r ư ơ n g t í n<br /> •<br /> <br /> /<br /> <br /> V<br /> <br /> __<br /> <br /> G iàn g viên T rư ờ n g Đại học L u ậ t thành phô Hô C hí Minh<br /> <br /> P<br /> <br /> í<br /> <br /> HÁPLUẬT<br /> VIỆT NAM<br /> (Sách chuyên khảo)<br /> <br /> NHÀ X U Ấ T BẢN CHINH T R Ị Q U Ố C G IA<br /> Ha Nội - 2 0 1 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản