intTypePromotion=3

Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục part 3

Chia sẻ: Ajdka Ajsdkj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
63
lượt xem
13
download

Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục part 3', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục part 3

 1. 6 d ay T1.- hi¢u s uat clla hQ h(>i. D 6i voi d n tnJc chuy~n dQng t hea d ia h lnh ( Mnh xe h am k hi, h ay M nh x ich) t hl h,rc c an dUQc x ac d inh t hea lo~i d uong rna d n tn,Ic chuy~n dQng. Cac d n tn,Ic d n ph,lj c o t 6c d(> M vUQt q ua c ac h 6 t rung c ua m
 2. ~~ Khi 0 .9: n' = kJa--, IDo \OOv Ph ll t ai q uan t inh t rang t hai g ian l!lng toe: +kJJ~).a = (m j + mo).a=(G+Q ( 4.37) ( kG). F Ull \OOv g v~ q uan d nh d an PhI,! l uang d 6i : [ iii Luc can chuy€n d9ng rieng cho d e d n t fl,lC t huang d uoc c ho d uui d~ng b ang. VI ty s 6 t ruyen ella c o c au d !ch c huyen tyl¢ thu~n v ai ll!c can d ich c huy€n, viLng c huytn d ich t oe dQ t rong g iai do').n chuy~n d()ng 6 n d~nh c an t hay doi t rong k hoang: ,Clin trl;lc b anh h oi"" 6 ,3; Can tn,lc b tinh x fch 5,2. =:: 4 .3. D ONG H QC C UA C O C AU 01 CHUYEN T rong q ua t dnh q ua dl}, chuy~n d qng e lla c o cli'u d i c huyen se x uat hi¢n phI.! tai dl!ng d o SI! d an h 6i ella h¢ t ruyen d an. Q ua t rlnh d6 se d uqc k hao s at k hi k h6ng Hoh t oj sl! d ao d qng c ua tai trQng t reo t ren m oe v a d . khi c o sl.! d ao d qng ella rai trQng treo t ren m 6e. T ruang h qp t hu n hat t uang u ng v oi khong c 6 tai t r9ng treo t ren m oc h oac c o tai trQng treo t ren moc v6i d ay {reo n gan. 4 .3.1. PhV t ei dUc;lc t reo t ren d ay n g&n T rang d nh r oan k y thu~t t huong SU dl:mg p huong phap g an d ung, k h6i iUc;1ng clla t ai trQng mG c oi n hu duc;1c n oi c ung v oi trQng rai c ua d n mK' H ai tai trQng d 6 coi n hu t hong nhlit t hanh m(Jt t ai trQng m. H~ t h6ng k hao s at c o d~ng n hu t ren h lnh 4.4 gl)p i~i c on h ai IOl.li k h6i ilIqng, khoi l uqng m q uy ve b anh xe, khoi illc;1ng c ua r ota va c ac p han ti'r q uay c ua Cd cliu m n c ilng q uy ve b anh xe. O lc p han til g hep noi cd khl nhU' c ac lrJ,lC, c ac k hop d an hoi ia c ac khAu d an h 6i voi de? c ung c hung kM • Tl.li [ hoi di~m t, d jch chuy~n k hoi iU'(;mg m n i a Xn, d ich c huyen khO'i ilIqng m Ia x. P hudng t dnh c huyen d (mg duc;1C v iet n hu s au: d 'x m _ _ + (x - x)k ~O· ( 4.38) TI d t' TI TI M ' d 'x ~O· m - -+(x - x)k ( 4.39) de TT " , 55
 3. I 0'TT ~\ ~t~~~~~~'~;;~;-~"7"~' H inh .; A, Sa do' dQIJg iJQc C lia ccr crill di elUlyell kili Ir(Jllg tdi /lang dlWC Iren t n'l! day ngJ/l De Giili c ae p huong t rlnh n ay sc x ae d jnh d uqe (lin so d no clong til d o c ua h¢ t hong. x ac d inh dl1qc d ao dc)ng el1fmg b uc e ua h e t hong t hl v€ p hai e ua p huong t rlnh e huytn dQng d n phil, v iet th~m il!C dQng hQc, dU(K xac cl!nh biing e hinh m bmen uQng c ua dQng c o e ho d e phiin til q uay c lla c o d iu. C on d oj v oj d n tn"le b ang it,Jc c an d ieh ehuy~n, i uc g ia t oe q uy v~ b anh xe Iii. hii.m s o m bmcn d u e ua d
 4. d2xo - -+PXU - q:=O. d t' N ghi¢m tOng q uat ella phU'ong t rlnh c o d{lng: Xo = C 1 cospt+C2sinpt+~. p2 Ti~n h anh d c d inh c ac hAng s 6 t heo di~u ki~n d h. T rong t hai g ian dAu w ong ling v6'i SI! c huyin d ieh ella c ac pha.n ttr dU'qc n6i t iep xuc v6'i n hau va mOmen cim bAng mOnen c an b en ngoai khi t 6c dl) b ing O. Do d o khi t :::: O va (XTT - x) kM := F, t a tfnh dlIQ'c: F q C '=-k - - 2 ; C2 =O p M Cu6i e ung t a e6: =(~-~)cosPt+~, Xo = xTT - x p kM P a dAy P 13. tAn s 6 dao d¢ng: -~)cosPt + kM FT = kM(X TT - x) = kM( W '; Wcospt + kM ' ; ( l-cospt). = kM P P P T hay g ia t d q vao b iiu t hue t ren ta eo: T.klo! + W.k", m +mn F, := Fcospt + m n m .mn ( 1- cospt) = P' T.kM F.kM m +mn , (I-cospt)+Fcospt+-,- (I-cospt). = ( 4.40) mTTP P m .mn K hi t hay p2 vao thanh pha.n t hu h ai c u6i c ung ehung t a nh~n dlIQ'c: F, = T .kM,(l_coSPt)+F; ( 4.41) ..., m nP ho~e = 2T.A + F. (4.42) F1",,-, V 6'i: rn k + mrr + mG Q ua c ae b ieu t hue tren chung t a {hay rang, d i g iam dlIQ'e lI,e dl)ng t rong c ae cO cau di e huyin d n phai tang kh6i llIQ'ng m n. VI v~y phai ch~ t{lo p uly cho phanh dai 16'n. 57
 5. 4.3.2. Khi c o s\f I~ch c ua t ai t";>og h dng h oc t hea p huong t h6ng dUng t rong q uo trinh q uo dQ T rang g iai do,!o t ang t oe b an dall tai trQng c hua k jp d jch chuy~n n hu a h loh 4.5. SI! d ich chuy~n e ua d in v ai k h6i l uqng ffiK v a k hoi l uqng ella p Mn q uay m n b ang X K. ~'I! d jch c huyen e ua t ai trQng mG t rco t ren c an 1ft XG. h!c q uan t ioh c oi n hu kh~ng d 6i. P huong t rloh vi p Mn r na ta c huyen d ¢og ella d n v a t ai trQng n hu s au: (m", + m n ) - - + mG .g.tgl{l = T ; d'x, ( 4.43) dt' d'Xe) me ( - 'x, - - - = -mG·g.tg'V· d ,- (4.44) dt" de {h~ N€u do l¢ch nho t a co v iet duqc: x t g'V=f' h~lllg v 6i I - de? d ai t reo h oa. ---'1x. H i/lh 4 .5 So do" d (lng h9c c lia c d CUll d i cllIIvtil k lli /d! fr91lg freo tren c dp d Ji CQng c ae p huong ( floh t ren v6i n hau ta c6: ho~c: d 2XG 2 - --+p X G = q, dt 2 v 6i tan s o d ao dQng e ua t ai trQng: 58
 6. Nghi~m c hung Clla p huong t rloh e6 d
 7. q q· - . ::::: qt - B - t + B - smpt + CI ' & p' p' dt 0 , (dx]{ I d t) ::::: 0 , d o d6: C 1 Khi t ::::: O. 0, X l< ::::: ::::: 2 2 qt q t = q--B---B-cospt+C . Xv ... 2 p2 2 p4 2, va C 2 K hi t ::::: 0 , XK ::::: 0 B(g / p4 ) , ::::: Do d 6 51! d jch c huy€n: t2 q t' q x = q--B--+B-(l-cospt) ~ p' 2 p' ' 2 v6i: g ; p ' = ~ m~ + m nmQ T ; B := q ::::: rno I m~+rnTT m K+rn n m K+m n ' a T 6c d ¢ d jch chuy~n (dx]{/dt ) da: d uqc xac d jnh trl!n. 4.3.3. Khi l oi IrQng dl1QC I reo b &ng d ay c o d (l d oi d ong k i D6i v oi t ruong h qp k hi tid tf
 8. 2 dx T F (mK+tn n ) t n1(+tn O - ,-+ M XO=--+ + TTk t nl( m n mn t nK r on dt T m + _G ( J-cospt) tnK + tnTT + mG t nl( T ' __ + mn t nK k A = - ·, D~t: I mn Ta d uqc: d 2x o 2 ~+ k Xo = A I + A2 +A3 c ospt. G iai p huong t rinh t ren khi n 6i h~ truy~n d \lng tfl!C t i€p. 11;1c I an Dh!"t xu!"t hi¢n t rong c ae khap t foh d ugc: 2F F' A = _ _m-,
 9. CHlJONG 5. C O s 6 LV T HUY£T T iNH T oAN DQNG LlJC HOC CO CAU QUAY CVA CAN TRI)C 5.1. TfNH T oAN C O C AU QUAY C lIA C AN TRVC T hong s 6 d\ic t rung e ua c o cAu q uay 13 mDmen d ill k hi q uay M hq , t oe d ¢ q uay O q. ngoai fa c on c ae t hong s 6 k hac ella bt? truy~n c o k hi. t hong s6 e ua d 90g c o di¢n ... C 6ng suAt cila d ¢og c o d i¢n t ruyen dt?ng c ho c o d u q uay d uqc xae d jnh n hu s au: Mn p . = bp bV ( kW) ( 5.1) ", 975 ~, . t rong do: TIc - hi¢u suar t ruyen ella b¢ t ruyen c o k hi n oi tfr d ¢og cO d i¢n d en c o cAu q uay, khi t oc d ¢ dQog c o d i¢n l am vi¢c voi toc dq n~c ( vg/ph). Ty s6 tfUyen eua bQ truytn khf cu.a co d u quay dU
 10. , • • '· " y 8 p ~ , .0 ~ , __ ... .L P ! , " 0 ) 11 211 371 X P p" rcos~ X =rofl r(1-co~1JJ b) .) Hillh 5 .1. Sl/ p hon b{; trqng lam khi ctin tn.le q uay IrI!n m(!t Soc nghieng U ly dl).o h am t a d uqc: " nfJ t ga ' -y = d smaSI = dx Tren hloh 5.1 ta c 6 : P ' = P s in a rctg(sinasinjJ). p ' "'" P. sino.. sinJ3. va m 6men ella tr
 11. ~ :J , Hinh 5 .2. Phi.' rdi Clio gi6 tac di)ng len phdn q uay eua can edu khi cdn cd/l q llay MOmen d n d o g io ph\! thui)c vao h lnh d~ng c an. hang hoa. DOng t hai mOmen d n cUa gi6 gay n en cling se t hay d6i k hi d n trl,lc q uay. D~ng t 6ng q uat mOmen g i6 du9'c v ilt n hu sau: ( 5.8) te! 16n nhAt clla mOmen gi6 d~t du
 12. Q +q Q+q+Pl+
 13. Di~m d~t c ua h!c qUlin tfnh tren d n duqc dnh: m , 2 x.n ." 'for Xo + IsmS,dI . ' \, ,- I ' ~ d M, ~ L , ~6",Ot,---!c"_ _ _ __ dpc m 21t n Lc K . " f(x +1.sinec,1 , _ .£ L60t" I" , " 3xoL~ + 2LlcsinS Lc sinS 3(2xoLc + L2csinS) == = + 2 Xo L , (3x" + 2L,sine) ( 5.13) ~ 3 ' (2x" + L,sine) . Hoanh dQ c ua di~m d~t iI,rc q uan tfnh ti€p tuy€n: d~t 0 dAu Ll!c ly tAm do tn;mg tili, d6 ga va m¢t nt'ra tn;mg luqng c ua paHl.ng duqc d n: ( 5.14) Ll,lc iy tAm p~ do kh6i l uqng d n duqc d~t 0 phan giiia ella d n e ach g6i tl,la m¢t khoang I. Gia tf! cua il!c nay va t ung dQ h~ c 6 diem d~t co the xac dinh duqc n hu sau: TfQng l uqng cua cAn la Gc (kg) duqc phan b6 tren toan bl) d(;) dai cua d n, t ren tung don vi d¢ dai 1M k~ tif g6i tl!a se bAng: G d m ~-' d l ( 5.15) c gLc Vi phAn ci'1a ll!c Iy tam k hi t6c d¢ g6c l a vi€t duqc n hu sau: i ll ~c C rol{x" + i.sinS}:i1 . dPl == dmcw'(x" + l.sinS) = g, Ll,lc ly tam to an phAn: G" G( L
 14. "n " '=- ta duqc: T hay 30 (5.17) nguy~n VI m amen d o lI,rc ly t am 16 kti til g 6i dB c ua d n: G c ro 1 (x" +1.sine)ldlcosS. dMl. (5.18) = gL, nen tling dQ d iem di:lt c ua h!c l y tAm: G ' - ' " ,' f(x" + I.sin9 ydlco.:J dM f h ' - - - ' - ,g"L",'c--"-"c c - - - - - - ,- fdP, - G, ",,'J(x,, +1.sin9)d1 gLc " XoP 1 ). 9 - -+-sm = cose 2 3 (5.19) I' x , I + -2 --sinS lee t u g6i dO': Khoiing d ch r =~ Lc 3x" + 2LcsinS ( 5.20) 3 2x" + LcsinS . cose L a dc dn Khi c 6 d c t ai q uay h0i:lc d c t hi€t hi c6 c ong suat xac dinh (vi dl,l n hu trl,lc c o Call t ruyen dt)ng n h6m) t huang d n XaC d~nh q ua trln'h g ia t6c va ham. Bi~u thl1c t lnh m amen c an c hung nhllt ctia c o call q uay trong q ua t flnh g ia t6c d uqc viet n hu sau: ( 5.21) ( 5.22) T rang t hai g ian h am momen duqc q o hoi p hanh M H : 0 ,l05n " MH = M KC -Mm. +M~ + (5.23) K LJ o t " ( 5.24) 67
 15. T rong c a eau q uay phy. t ai eO b an rna dQng c a p hai k hic phl.)c t rang q ua t dnh k hai d~lllg Ia tai q uan t inh t rang g iai do~n g ia t oe, VI t he t huong chc;m lo;:ti d qng e o l am vi¢e ngan h~n l~p l
 16. ( 5.28) '+' ( khi \fI V oi dQ l ¢ch ella g ac ohi:> t a c 6 th€ c oi cos1{' ~ 1 v a sinlfl ~ = 15° s ai k hac n ho h an 0 ,35%) ta nh~n dlCQ'C d \V g £R - -+-'V=- ho~c I I d t' nh~n G iai p huong { rinh t ren t a duQ'c: ~ C,cosPt + C,sinpt + ~ . 'I' \.~ V ai d ieu k i¢n dAu 0; ::: 0 ; d\fl/dt ::: 0 , t a s uy f a : t ::: C +~~O: C ~-~. ' P' - , P' ' D o do: 'I' ~ -~ c os"t + ~ ~ ~ (\ - cosPt)~ "- R(\ - cospt) W "WW g . t rong d 6 p i a t.1n s o ella d ao d qng l uan h oan. 5.2.2. PhV t oi d ¢ng t rong c o c 6u q uay c ae phAn ttl ella can tfl"IC khi quay co th€ p Mn thanh hai loai kh6i l uqng: Kh6i luqng eua d n va tai tn;mg. Kh6i luqng e ua cae philn t u quay trong cO cA"u d an d(:lng dUQ'c bi~u di~n tren hlnh 5.5. Khi phan d eh c ae h¢ t hong nay can phai k t M n 51! anh hui'mg lac ( du dua) ella tai trQng trong m~( p hang v u6ng gac eua d n khi quay. V oi d e phAn ill: c o b an c huytn d ¢ng q uay thl sl,l' d oh (Oan hQ'p ly khong phAi ia kh6i luqng va toe d¢ diii rna 13 cae m6rnen q uan d oh va ca.c tac dl) g6c. Neu d~ch c huyfn ve g6c c ua khai luqng ca.c philn tu q uay c ua CO cAu quay (ke: d r ato cua dQng co) cimg voi m amen q uan tinh Jp Hi CPP' con g6c dich chuy~n k hai hIqng pMin q uay Clla can tfl,lC cung v6i v6i m amen q uan tfnh J K i a CPK thi d¢ng nang ciia c ae khai luqng se ia: :'2c(dq>,t)'. ~ w ~ ~(jq>,)' Y W (5.29) ~k d 2 dt J I' The nang is.: w ~w ~ (5.30) '" " v6i kM la dQ elmg ci1a khau dim hoi. M6men tac d¢ng toan phiin se bang tbng cua m()men elm t inh va momen du (m6men dOng). O k phuong t dnh vi phfin rna to1 c huytn dQng c uang buc c ua tlmg thanh p Mn k hai luqng duqc viet n hu sau: 69
 17. )k M + M d\l d2qJp J, ( 5.31) + CPr.. = (qJp - M C dt' 2 d cpr.. _ df - -(Me + M G ) (5.32) JI( 9?,,)k M ({Op - - ~ la mOmen e ua t.li trQog Q v6i ban k inh d .nh t ay don Hi R: trong do va g6c I.V d uqc t hay bAng bi~ll t huc e ua n 6 a K hi thay tg\V b ang I.V ( khi I.V = 15° s ai 56 3 %) c huang tru6'c [ a co: g .eR' ( ) ,( ) m MG~Q.R.\jI~ l -cosflt ~mGeR l -cosflt ~A"(l-cosflt) (5.33) g G R \ Q H inh 5.5. S o do' d(Jng h9C cC/cdll qllay c ua can cdu k hi q uay K hi n han p huong trinh t hu nhA't v ai J K • n han p huong t rlnh t hu h ai v6i Iv r 6i t ru p huong t rlnh thu h ai cho p huong t rlnh t hu nhAt t a nh~n duqc: 2 d 2
 18. d~lDg cua 1mAu dan h6i (cpp -
 19. -II' (cospt-cosj!t) + Ak Dk ~(l-cospt). p' p' Khi thay: M A= MG + _c + D q +A ~ ) ,(l-cosj!t) J ,(l-cos!it) ), ta c6: + MC~M (cospt - cos!!t) J e(l-cos!!t) (p' - !f) ( 5.35) hay: M M]k + _, + _c ~x M c cospt + [ MJ:' = y J~ p- JK cospt - cos{lt (5.36) (1-~: } 1- cosj!t) tr~: N h6m d .c s o h,!-ng va d ien c ae gia }k MG = QR- - (I-cos/it, ~ ,e g p' C6 th~ vi€t dllqc: ~ ~) , {MclU, + JJ:ospt (1. + ),X1-cospt)] + + M" ) , c ospt - cosfJt + M,),(l-cospt) + Q R'':'), ( l-cospt) + 1 - ~' g - p' Cu6i cling t a c6: 72
 20. fp' cospt - cosjJt J: x QR'" 1 + ( 5.37) fl' g 1 --- p' T rang c 6ng t huc n ay t hanh p h an t hu nh:!t xac d~nh a nh huang c ua,m6men c an t rnh t rong c o cA'u, t hanh ph!tn t hu h ai x ae d jnh iinh h u6ng cu.a m omen d u (mOmen dQng), t hanh De p han thtl ba Iii 51! a nh h uang e lla t ai l¢ch khoi p huong t hang dung. h

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản