intTypePromotion=3

Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục part 5

Chia sẻ: Ajdka Ajsdkj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
60
lượt xem
15
download

Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục part 5', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục part 5

 1. ve k y I hu(ll c an I rve KONE 8.1.2. C ae q uy l Iae c hung khi dQe b an D~ thuyet minh c ae ban vi! trong qua rrlnh nghi~n cUu, trong c oog tac v~n M oh thu~n lqi cfin hi~u ro mqt s 6 g uy djnh v6 ky hi¢u, d~ lam ngan g qo c ho philo thuyet m inh nhung van day du. va c hioh xac. C ae g uy dinh CI:I thtl n hu sau: c ae C UQll h ut ella c bng tac t o - role dUQc ky hi~u b ing c hfoh t~n c ong t ic t o role. Khi duoe c!fp di¢n se c 6 g ia tri l ogic 1, k hi k h6ng c6 d i¢n se co gia td l ogic O. Vi dl).: A d ::: 1 nghla 1.9. c ang d.c t o A cl c6 cli¢n. O k tiep di~m ella cong t ic t o - role ky hi¢u bang l en cong tae to - rale kern t hea s 6 c(lt (rna tiep dit"!m d uqc bi€u di~n) t rong ngoi.J.c dem. Khi tiep d iem d 6ng c o g ia t fi l ogic 1, khi tiep d iem r na c o gia tri l ogic O. a V [ d\l A d ( 17) = 1 n ghia ia tiep diem c ua c ong tac t o A c 1 c(lt 17 d ong. a TrLIoog hqp tiep diem e ua c ong t ic t o - role n am ban ve khac, rna cong tac t o - role dUQ'c bi~u di~n thi truck h ang s6 b ieu dieD cqt c ua t iep d iem se c o so ho~c c hu bi~u di~n him vi! rna b d 6 tiep di~m c ua c ong tac t o - role dUQ'c sir dl:lOg. a = 0 n ghla la tiep di~m c ua cong tac to' A cl b an ve O P2 cQt 25 d uqc r na r a. Vi dl,l: A cl (2/25) a Khi tiep d iem ho
 2. 8.2. H~ THONG DlEU KHIEN C AP N GUON CHO C AN TRVC KONE K4961 Ngu6n di~n c ung cn:p e ho c ae c o c~u ella c an d u K ONE du(,1c dieu khien bAng cae d u dao, cOog ta.c 1t1 - role. S a dO di¢n nguy~n 19 dieu khien ca'p ngu6n e ho c jn true K ONE d ugc bieu dien lr~n hinh 8.1. .p ... H illh 8 1 RuM quoil a lp I'll l Iti Clip cdp 118m)" c lio c d" (l"I.'c Ngu6n dien cung corp eho cae co cA'u ella cAn cau KONE duqc dii!u khitin bAng cae cfiu ly diCu khien C:lp ngu6n clIO c;"tu trl;1c KONE dllqC bitu dien dao, cOog laC t o - role. So dO nguyen tn~n hloh 8.2. Oi¢n ap c ung C:lP eho c ae d~ng c o 3 pha. UdIn = 3 80 v . l:tn s 6 f = 5 0 l iz. Di¢n ap c ung c lp e ho m',lch di~u khi~n UOI( = 220 V. Uin s 6 f = 5 0 Hz. Di¢n tip cung en-p eho m
 3. k mit khOi d¢ng cap ngu6n Ob4. 3. O b4 = 1 cap di~n cho rale trung gian Od1. O dl = l liun cho O dl (15) = 1. Ngu6n di~n dugc dua toi cut)n hut ci'la cong u k tcf chfnh O el = 1 d6ng citc tiep di~m clla n6l;;ti nhu O d (3) = 1. O el (7) = 1. m~ch Tin hi¢u hoa vi¢c cap nguon bang den O hl sang, baa hi¢u c6ng tac t o O el da dong cap di¢n den cac co cau clla can twc. Truong hqp c6ng tac tcf chlnh O el kh6ng lam vi¢c, den tin hi¢u kh6ng sang. m~ch dieu khi€n c.fp ngu6n baa v¢ sl,1 co cac co cau dieu khi€n chfnh nhu M thong qu~t gio cho bu6ng may, thong gi6 cho cac b() di¢n t ra ph1,l, baa v¢ qua tM cac d¢ng co truyen d¢ng, cac tay dieu khi€n kh6ng ( j V! tri kh6ng . .. hi~n T hu t il dirng c ap n guon c ho c an tn,lc thllC t heo cac bmJc s au d ay: 1. Dua tay dieu khi~n cac co cau chinh ve vi tri " 0" 2. An nut S TOP (Ob3) nghia la O b3 = 0, c6ng tac to chinh O el = 0, den baa O hl tM khi cbng tAc t o chinh mat di~n. 3. Ngat cau dao O a2 (dua tay cau dao ve V! tn O FF); an toan cho m~ch d¢ng h,rc cung nhu m~ch dieu khi6n clla cac co cau. Nhung m~ch di¢n cho m;;tch chie'u sang va say van co di¢n. 4. Ngat d u dao Oa1 (dua tay cAu dao ve vi trf O FF); Baa dam an toan cho to~1.ll h¢ h~ thong. Cac bao 'ie d n co t rang s a do di¢n dieD khi~n c ap n guon c ha can tr\1c: ho~t Baa v¢ " Kh6ng" 1ft baa v¢ mat di¢n trong i lk can trl,lc dang d(mg, kh6ng cho phep ho;;tt d¢ng tral~i khi chua tht!c hi¢n th(r tt! cap nguon. Baa v¢ ngan m~ch: Khi trt!n d n tr\lc xay ra ngan m~ch cap nguon do m;;tch di¢n d¢ng It!c cua cac co d u thi h¢ thong cap ng1l6n phai baa v¢ n Hm m1,lc dfch b io v¢ h¢ thong cung cap di¢n. cap ngu6n khi ffi¢t trong cac co cau chfnh qua tai. Baa v¢ ngimg 8.3. TRANG Bj OI~N - OI~N nl OIEU KH1EN CO CAU N ANG H", HANG C liA CAN TRVC KONE K4961 Cau trLic h~ thong truyen d()ng di¢n dieu khi~n cO cau nang hng CC1 kh6ng dong b¢ r6to day quan ket hqp v6i phl,l tai d()ng la phanh dieu chinh toc d¢. D;;tng d~c tfnh co tmh clla h~ thong n ing h;:t hang co d~ng nhu a hlnh 7.5a. c au truc dieu khi€n nhu hlnh 7.7. H¢ thong dieu khi€n truyen d¢ng di¢n cho c o ca'u nang h~ co di.lc tfnh dieu chinh toc d¢ tot dap Ung duqc yeu cau bOc xep hang hoa cho cang bi~n. nang chuy~n trang cbng ngh~ tap may . .. 8.3.1. OQng cO t ruyen d ¢ng c ho CO c ou n ang h
 4. " I,· , ,-~ . -%- 109
 5. - Cong suat cua d9ng cct = 65 k W PJI11 - H~ s o c ong .tac ngan hi).n ITB = 40% U dm = 380 V - Di¢n a p d inh m dc ISdm = 125 A - Dong di¢n dinh milc U2 = 2 95 V - Di¢n tip rota IRJn1 = 125 A - Dong di¢n rota n dm = 1 000 v g/ph - Toc dQ d inh milc R l = 0 ,0290./20° - Di¢n t ra r ota - Phanh di¢n {huy l,!c K sl. 8.3.2. C huc n ang c ua c ac t hiet bi d ieu khi~n So d o di¢n n guyen Iy d ieu khi~n cct cau nang hi). hang can tn,Ic KONE K4961 d uqe bi~u di~n t ren hloh 8.3a, b, c, d. - M:;tch dQng I "c: A mI, A sl: DQng c ct va phanh h am dung. Act, Ac2: c ae t iep di~m c bng tae tC1 dao ehieu va dieu khi~n c ap o gu6n mi).ch di¢n stato dQng cO t ruycn dQng. tra Ac41 -0- Ac4S: Cac tiep die:m c ong tae to' dieu khien di¢n phI) mi).ch roto eua dQng cct t ruyen dQng e hlnh. Am5: P hanh dieu e hinh t6e tlQ c ho co cau nAng h';l hang, m omen hiim eua p hanh AmS duqe dieu khicn bai k h6i KA481 bang each thay d6i dong di¢n cap e ho cUQn d ay s tata e ua p hanh An,S. AdS: Role d ong c,!c di).i b aa v¢ q ua dong e ho eu~m d ay stato c ua p hanh AmS. Ac7: T iep die:m d ip di~n eho phanh A slla. phanh h am dUng c ho c a c.1u n ang ha. M~ch d icu khi~n: A c1, Ac2: CU9n hut ella cae eong uk t o cap n gu6n eho d ong cct. Ac41 +Ac45: CU~1ll h ut c ac e dng tae t o dieu khien di¢n l ia phl,l t rang mi).ch r6to ella dQng ca. A d1, Ad2, A d3, A d63: CUQn hUt clla cac r ole trung gian. A d43 + A d45: Role t hai g ian k hong c he dong ngat di¢n t ra [ rang mi).ch r ota clla d90g ca. Ac7: CuQn hut cua c 6ng t ic t o c ap ngu611 cho phanh M m dung. BQ d ieu khie:n dong K A 481 b aa gam cae p Mn tiI c o ban: O lc cUQn l am vi¢c cua k huyeeh di).i tll A IEl, A2E2', C uqn dil~u k hien A 5E5; Cuqn phan h6i a m toc dQ gian tiep bll.flg di¢n ap rbto c ua d6ng c o A3E3. 8.3.3. N guyen Iy l am v i.c c ua s d d o di~n d ieu khi~n C d c au n ang hQ h ang a. C huan b, d lla h~ t hong lam vi~c V aG T ien hanh c ung c.1p n guon di¢n dQog l,!c eho cac c o cau ella d n trl,lc ta t ien M oh o hu sau: - Dua tat cii eac t ay dieu khi~n clla cac co cau v~ trf "0" lile nay co: A b3 = 1 Db3 = 1 Pb3 = 1 Rb3 = 1 K b3 = 1 + D ong aptomat O a4 va O a5 v~ vi trf O N. iuc r
 6. + An nut kh&i dQng O b4. O b4 = I d ip di¢n c ho role trung gian O dl. O d! = 1 lam cho O d! (15) = 1 N gu6n di¢n dUQc d ua t ai c ong tAe t o chinh O cl == 1 dong cac tiep diem ella n6 nhu: O cl ( 3); O cl (7) = 1. Den O hl .sang. hao hi¢u ebng rae to O el d a d6ng m~eh eap di¢n den cae cO c au clla d n tr!,le. Muon cho h¢ th6ng d .n [r\lC ngUng hO\lt d¢lOg thl!c hi9n n hu ;;au: + An n ut STOP ( Ob3) nghIa la O b3 == 0, cong tae t o chfnh O el == 0 d en bao O hl tat khi ebng tilc t o chfnh m at di¢n. + Ngat d u dao O a2 (dua tay ca.u dao ve vi trf O FF) an toan c ho m~ch d¢ng ll!c eiing n hu m~eh dieu khi~n Clla c ae co diu, nhung m~eh di¢n cho chi€u sang va say v in ho~{ d ¢ng duqc. + Ng:lt d.u dao O al (dua tay cAu dao ve vi trf O FF) a n toan c ho toan hi? h¢ rh6ng b. Tien hanh dieu khi~n h¢ t hong nang h:,t hang K hi dua tay cIieu k hien Ab3 ve vi tri so " 0" eac role trung gian va thai gian: Ad43 == I A d44 == 1 A d45 == I do d6 cac tiep di~m ella chung: Ad43 (15) = 1 Ad44 (15) = 1 Ad45 (15) = 1 Cap di¢n m~ch dieu khien. Ad62 = 1 --> A d6J (15) = l lam cho Ad63 = 1 A d63 (17) == 1 san sang ca:p di¢n cho A dl A d63 (16) == 1 d uy tri m~ch di9n cho Ad63 Ad63 (4/10) == I san sang cap di¢n cho Pel A d63 (3/10) = 1 siln sang cap di¢n eho BeL T oe d (ll p hia n ang K hi dua tay dieu khien A b3 ve vi trl s ol p hia nang hang A bJ == I ta c6: A dl == I lam cho A dl (10) = O. A dl (30) == I c ap n gu6n di¢n cho A d6l A dl (17) == I lam eho A el == 1 d in den A el (16) == I d uy trl m~ch di¢n cho m~ch dieu khi~n. A el (25) == 1 l am cho Ac7 == I c ap di¢n eho phanh di¢n thuy 1tlc l am vi¢e, giai ph6ng tr!,lc dQng co. Ac1 (3) == 1 c ap nguon di¢n 3 pha eho stato ella d¢ng cO Am 1. M~eh r6to A b3 == I lam e ho Ac41 == 1. Ae41 (17) =1 s an sang d fpdi¢n eho A el va A dl. Ac41 (1) == I n6i sao cli¢n t ra phI,!, toan hi? di¢n tro ph\l U1U5; V IV5; W IW5 dua vao m d¢ng co giam xuong dung toc dl> d~t. I II
 7. T oe dj) 2 p hia n ang Khi dua tay dieu khi€:n ve vi tri s o 2 phfa nilng h~mg A b3 = 1 m,!-ch di¢n stato giong nhu vi tri so 1, m,!-ch rbto d ing giong nhu vi tri s o 1. B¢ dieu chinh dong cho phanh dit!u chinh toc dQ l am viec nhu sau: . Ab3 = 0 toan bQ di¢n t ra r53 duqc dau noi ti€p v6i cUQn day dit!u khi~n A5E5 do v~y dong dieu khien giam, mbmcn ham cua phanh se giam lam cho toc dQ eua h¢ thong tang len. T oe dj) 3 p hia nang Khi dua tay dieu khiEn ve vi tri so 3 phfa nang Ab3 = 1, m1).ch di¢n cung cap eho slato cu.a d¢ng co nhU vi trf s o 2. M;:tch di9n r6to c o them a d3 = 1 nen Ad3(18) = 1 cluy (rl nguon dieu khien va A d3(9) = 0; a d3 (22) = 1 Hi.m cho ae42 = 1 va Ac42(27) = 0 ngat di¢n eUQn hut A d43 = o. Dong (hai A d42(l5) = 0 s an sang d lp di¢n cho Ae43. Lue nay A c42(l) = Ilo;:ti di¢n t ra phI) UILJ2; V I V2; W I W2 ra khoi mi.lch di~n roto lam eho toc d¢ dQng c o tang len. B¢ dieu khien toc dq cho phanh A m5 co O dl(17) = 0, Ae42(8) = 0, Ad3(9) = 0, A dl(lO) = 0 do v~y dong di9n cap cho phanh Am5 dieu chinh toc d¢ bang O. N hu v~y tu toe d¢ 3 phia nang p hanh dieu chinh toc db kh6ng tham gia vao dieu khien h~ thong. Dieu c hinh toc d6 cho CO cau nang duqc thl!c hi¢n bang cach thay dbi gin trl di¢n tn'::t phlJ t rang m;:tch r6to ci'ta dQng co A mI. T oe d j)4 p hia n ang Khi dUa tay dieu khien ve vi tff s o 4 phfa nang A b3 = 1. Mq.ch di¢n cung cap cho eu6n d
 8. , , - JBOV 3 { WI 4 , " ~\ .\~l , \
 9. " 1: r -1: '1"1" H - "" 4 4 4 7~1 o-j:~ ~i' ~t~~~l " B I t" H '!~ o-j , "'-21 l 4 4?Wl; "'~" o-j < > 'Un >3 ~ /il-27 I» !2 n " 3 ~ ' 3 Afil 14 , , >3 @ M!I Al » ~ AIl-lJ Hinh 83b_ So do di¢n nguyen I j c o Cdll nang hq hiIng can m,le K ONE. 114
 10. DP A U-14 Abll Pb12 ,Ad2i " 33 33 " " ." Ac44 Ac4 Ac4 Adl i " " " 2 4, Ab12 A U-3J , ~ , " Al " Al 0 ~ ~ ~ < < < < A U-32 Al Al ALl-15 Al~2 A £A2 A iA2 A iA2 i t l 2 A 1
 11. T 6e d4) 2 p hla h~ h ang K hi dua tay d ieu khien v~ vi tri s 6 2 phia h\1 h ang A b3 = 1. M,!-ch di~n cung ca'p cho stato, rOto gi6ng v~ tri s 6 1. B¢ AuS di~u c hlnh dong cho phanh AmS ho",t dQng n hu sau: Ab3 = 1,10",i trir 2/3 di~n t ra rS3 r a kh6i m",ch cu¢n dAy dieu khi~n do d 6 dong qua cul;1fi di~u khi6n ASE5 giam dAn d€n dong clip c ho p hanh A mS giam nen m6men ham giam t 6c d ¢ 2 tAng len. T oe dt) 3 p hia hi;' h ang K hi dua tay di~u khi~n ve vi tri s 6 3 phia h,!- hang. M",ch di~n c ung cap c ho stato, m\1ch rOto ci'la d9ng w gi6ng vj tri s 6 2. BQ dieu khien dong AuS ho~t dQng n hu sau: Ab3 = 0 vi. v~y toan ~ di¢n t ra rS3 dugc n 6i ti€p vOi cUQn dAy dieu k hiin n en dong q ua n6 g iam, dan den dong qua AmS giam, m6men h am c ua p hanh g iim, t6c d¢ h~ c ua h¢ t Mng tAng len. T oe dt) 4 p hfa hlil h ang K hi dua tay dieu khien Ab3 v e s 6 4 p hia h\l hang, Ae41(1) = 1 n 6i sao di~n t n) phl,l VoV I ; WoW I v a V l m\lch r No d 6i xting. M~t k Mc A b3 ;: 1; A d3(18) = 1 d uy tri. vi¢c clip n gu6n cho m,!-ch dieu khien va A d3(22) = 1 1am cho Ac42 = 1 d an den A e42(24) = 1 s an sang cap di¢n cho Ac43. Tiep d iim A c42(20) = 1 d uy trl cho Ac42 d ong thbi A c42(1) = 1 n git t hem di¢n trC1U\V 2; V 1V 2; W lW 2 C1 m,!-ch roto. = = Ti€p di6m Ae42(27) 0 l am cho Ad43 0 , t hbi g ian duy trl c ua Ad43 ia 2 (s) thi. A d43(24) = 1 dAn den A e43 = 1, tiep diem Ae43(25) = 1 d uy trl m",ch di¢n cho Ac43 va Ae43(1) = 1 lo~i tiep di~ trcr phl,l V 2V 3 ; V2V 3: W 2W 3 C1 m",ch rOto, t6c dt'? ti€p t1,lc tAng len. B9 dieu khien AuS dieu chinh dong b~ 10",i r a kh6i h~ th6ng. T iep di6m Ae43(28) = 0, lam cho Ad44 = 0, s au t hai gian duy t ri.l,S (s) Ad44(25) = 1 1fun cho Ac44(1) = 110\1i ti€p di¢n trcr phl,l U]U 4; V3 V4; W 3W 4 r a k h6i mll-ch roto. Ti€p d iim Ae44(29) = 0 lam cho Ad45 = 0, s au thOi gian duy tri 1,5 (s) thi A d45(26) = = = 110~i ti€p di~m C1 U4U~; V4V 5; W 4W5 r a k hai m\lch r6ta. 1. K hi d6 Ac45(1) 1 dan den A c45 Dieu chinh t6c dt! c ua h¢ t h6ng truyen d¢ng di¢n cho c o ca'u phfa h", h ang vOl t 6c dt! 1, 2, 3, h~ th6ng dieu khien ta h¢ k in c6 Sll tham gia c ua phanh b am dieu c hinh t6c dt!. T u t6c d¢ 4 phia h"" t6c d¢ h\l hang duqc dieu chinh t6ng tt.! d ¢ng n ha cac r ale t hai gian. CAn c M y r ang trong q ua t dnh khai thac n~n sir dl.:lllg toc d9 1 ,2 prua nang va toc d ¢ 1, 2, a 3 phfa ~ trong t hai g ian n gan vi. a cac t 6c dQ nay dong di~n d ¢ng co A mI tang len l am cho hi¢u suf(t c ua h¢ thong giam. T uy n hien neu s u dl,lng d .n trl,lC K ONE phl,lc V1,I n ang chuyen trong c6ng ngh¢ hip m ay thi da.y l a cac d~c Hnh dieu chinh t6c d ¢ t6t d ap ling dUQc yeu c au na.ng h\l veri d(l 6 n d jnh t6c d¢ cho m 9i lo",i cii. B9 dieu khien KA481 c6 khi'l n ang dieu chinh dong cho phanh h am M t",o r a mOmen ham dieu c hinh t6c d ¢ h¢ th6ng. T6c dt! n ang 1 d uqc t",o ra bAng (15 + 20)%110; T 6c dt'? nAng 2 bang (25 + 30)%110; T6c d ¢ h!.\. h ang 1 b ang (9 + 12)%110; T 6c d¢ h", h ang 2 b~lOg ( IS + 20)%110; T6c d ¢ h!.\. hang 3 bang (30 + 3 5)%0,. C ae b ao v¢ c ua cO efi'u n ang h~ h ang c an t r"e K ONE K 496i v~ 1. Bao qua tam v ai K l'i trQng .Ai I an hon IS tAn rna tim veri 160 hon 2 4 m thi. c6ng rAc h anh trlnh P bi2 = 0 116
 12. lam c ho A d62 = 0 dAn d€n A d63(17) = 0 , nga.t di¢n p hia nang hang. 2. Bdo v¢ m 6e ehq.m d inh = =0 K hi d ¢ c ao nAng h ang 100 hem 5 4 m t hl cOng tac hanh trlnh A bl 0 Him c ho A cl ngM di¢n c ap cho ~ch stato clla d~ng cO khOng c ho ho'.'-t d~ng t hea chi~u n ang. 3. B do v¢ m 6e ehq.m dilt (Bdo v¢ c hung n ip) = 0 lam cho Ae2 = 0 dot di¢n cu¢n day stato Khi c ap chung t hi cOng l ic h~Lnh trlnh A b2 clla d¢ng c o khOng cho ho~t d ¢ng t hea c hieu h~. 4. B do v¢ qua ( dj c lio d qng c o co A m 1 d ugc d",t c ac nhi¢t di¢n ITO am tfong c ac p ha clla d ay qulin stato. Khi nhi¢t D~ng d~ d~ng c o 100 h an nhi¢t dq c ho p hep cac di¢n trb nhi¢t Uun cho A u4 ho~t dQng l am c ho A e(1/l4) = 0 ngat m~ch cAp n gu6n di~u khien. 5. & fo v¢ IIgdn m gch Co d u n ang h'1- hang du r6to day quArt k et hgp vai ph1,l tiii d¢mg l a p hanh d ieu c hinh toe d~. DC).ng d~e l inh c o t"lnh c ua h¢ thong nang hC). h ang e6 d~g n hu tren h"inh 7.5a. Cau truc dieu khi~n nhu 0 h lnh 7.7. H¢ t hong dieu khi~n t ruyen d ¢ng di¢n c ho c o c au nang hC). eltn e6 d~c tfnh di~u e hinh toe dq tot dap ling duqc yeu d u boe x ep M ng hoa, n ang ehuy~n t rong ebng ngh¢ lap m ay . .. S a d 6 di¢n dieu khien c o cAu n ang h'.'- dn d uqc bi~u d ien tren h lnh 8.4a, b, e 8.4.1. D~ng eel truy6n d~ng D~ng co d ung trong c o c au nang h,!- cltn ella can trl,lC K ONE l a dQng co k h6ng d6ng bQ r Na I6ng soc. LoC).i d~ng co M 22MATS2K3047 e6 cae thong 56 ky {hu~t sau: P'm = 65 k W - Cbng suat clla dQng co - H¢ s 6 ebng tae ngan hC).n E% == 4 0% - Di¢n ap djnh mue U dm = 3 80 V - Dong di¢n djnh m ue I dm = 125 A - Di¢n ap r6to U 2 == 295 V 12 = 125 A - Dong di¢n r6to R2 = 0 ,029 OJ20°C. - Di¢n t ro r ota "'m = \ 000 vg/ph - Toe d ¢quay - Phanh di¢n thuy h!e P sI. 117
 13. 8.4.2. C huc n ang c ac phein t v t long mQch d i.n d leu khien Cd c au n eng hQ cein c ua can tl~C KONE K4961 . truy~n h~ P ml- D()ng co kh6ng dong be) r6to dAy q u[n dl>ng cho cau nang can; P sl- Cd dl?ng c o p hanh tMy h,rc c ua h¢ t h6ng. dao chi~u va dieu khi~n cap ngu6n cho m
 14. h~ T oe dQ 3 p hia cAn - Khi dlIa tay dieu khi~n Pb3 ve vi tri s6 3 phia h~ cAn: Pb3 = 1. M~ch di¢n stato gi6ng nhlI vi t ri s6 2, c on m~ch r6to co them Pe41= 1 . Pe41 (6) = 1 duy trl m~ch di¢n cho PdOl = 1. Pe41 (12) = 0 bao v¢ d¢ng co khi tay dieu khie'n Pb3 = O. Pc41 (27) = 0 lam cho P d42 = o. R..!-10 ,,, II ~1 N I lJ 12 I C • ~ 1,"" I ll_ 1 ,,, ,~) . ", , -' "I ' ~. ." MIl .,".. , J -l--+ I'M "" " , ,," " ,. , "", ". •-" '-. . " • ..0 ,,,, ", ~ " > ~ .. ( ,' (0 1l _" , 'L ~ .. " Hinh 8 Aa, Sa dd di¢n nguyen I i d ii'l k hiln c a Call ndng h{1 can t rw K ONE 119
 15. , , , ~ '" •, , "" , " " "" " P Ll· 23 " PLI· 21 P L', 2 2 PLI· PLI· 20 I N " I'dl " , " " 1'021 "11 Pd2 1 PdOII a " " '" " 0: " " "I "2 ," " 0: " " I 'll· 34 PLI· J6 :~ ~ ~m P Ll· 37 I 'll· 35 § 43 Ad6~ . §j" " " OP2 , " I'dl~r , 1'd21 • " I'dlJ'\ , • • , " 0 " ~ ~ ~ " 9~ ~~ ~ , '" " " '" '" • " " , , , , > " " , • • , , • • '" '" " " • • " " "• • " " " " " " .. • " "" " " "• "" " " ' '" ",' Hinh S.4.h. Sud6 nguy~n I i co cau ndng hg c&n cdll KONE. 120
 16. 2 _:I ~ ~,~: L~: ,,' 1 PdOI ~ " " " ," PLl_ P U - Z? PLl- 26 ~D, PUq " PLl"IO "" 1 Pd21 , " ~ II~ " PdO~ Pdl Pdt>, " 24 24 P,7 , . I~" Pc " ,, , Pc,1, < " < " 0":5 " , , , r 59 ' -- PuS 59 r r- , n5.!., _ /1 • - - " " £2 £5 ,m AI r 5, E\ K SI , ~ACc''-+-_~ •___"2 ", ; ']0 ,,; 41~ f." t o42 Hinl! 8 Ac. S oda di¢n nguyen I} die'u khie;1 COCdll /lang 1Iq. can tl"l.lc KOME. 121
 17. .! 0 PLI- 16 n " " P c4l P e42 Pc40l r P dffit " " 32 Ipj61 i Pd42 Pd43' I ~ PLI- 17 " 26 27 A'l "iN '~r Kb K1 Klo K2 K lo K2 K. K~ KJ K4 4 K4 T ay dieu k hien C 6ng Hk t o Ha N ang - Rale Ham Ham 4 4 I0 2 I 3 2 3 ex '>< ex: ] )< p P el , X I X IX X p P dl Ix X P e2 D ;, >< P d2 ex: rx >< 1>< X I I A 1)< P c40 >< )< P e41, P d04 I X X w W P c42 P c43 W W rp' IX I X I X IX l > P d42 P IX IX I X I x 1>< IX P P I>< P d43 >< IX X Ix PdOI >< >< P e7 I>< P d02 I>< I X IX I X PdQ} Hillh l5..J.d. Sa do' di¢n nguyen 1.\; die'll khie;! cU Cdll kg Crill KONE. 11(/118 n ill Pc41(1) = 11o~i dien tra phI.] l luUI' VOV 1• W(jWI fa k hoi m~ch r ota, hie nay t oe dQ dQng co IOn hon toe dQ so 2. M~ch di¢n dieu khien phanh dieu chinh toe dq cling mang HI nhu' v~ t ff so 2 nhung PdOS = 1 lam eho Pd05 (26) = 0 dfin d en CUQll dAy d ieu k hien duqc n6i t iep v oi l Oan b
 18. di~u khi~n. Hi.m giam dong di¢n cli'?n dAy T oe dl} 4 p hia hl;1 d in - Khi dUa t ay di€u khilin vt'! vi trf s 6 4 phfa h
 19. 8.5.1. ()Qng c o truyen dQng c ho c d c au q uay m om Hai d qng e o truy~n d qng eho e o c au quay Iii. d qng eO k Mng d 6ng be) r6to day quan. Lo~i dQng co 16LTS2 F - 9548 e6 cae thong so sau: PUll' = 15 kW. C6ng su.at d inh mue H¢ s o eClOg t ic n gan h
 20. 0 ", " Ll·jU , KLI - 12 K J41 K Jtf Kd ,! ~ I I ~ Kc2 Kd \ 1'""I j ~ KLJ - If> '" c, to "- , , 0, Ph,;; s -jJ~ n ill' q~~ - j r, - jl[, ,.., .. ", I G K kl K 2cll r, §'- ; r~, .~~ "', Tr:il ,.., >p C).:;:: '. '- ~~ 2 v u u , W §\ KI~4, I Cc43 "2 " Li£: Lffi K,.. 2 < K cl ~ ~> K!LeI::' 1\2,'42 Lui l lli KC'2 K cI KJ4~ 1(

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản