Trạng thái cân bằng di truyền

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
190
lượt xem
48
download

Trạng thái cân bằng di truyền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chứng minh xu hướng cân bằng thành phần các kiểu gen trong một quần thể giao phối có tỉ lệ phân bố các kiểu gen ở thế hệ xuất phát là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trạng thái cân bằng di truyền

 1. Kieåm tra baøi cuõ Quaàn theå laø gì? Ñaëc tröng di truyeàn cuûa quaàn theå laø gì? Neâu ñaëc ñieåm chung cuûa quaàn theå töï phoái vaø quaàn theå giao phoái caän huyeát?
 2. Baøi 21: Baø TRAÏNG THAÙI CAÂN BAÈNG DI TRUYEÀN QUAÀN THEÅ GIAO PHOÁI: ÑÒNH LUAÄT HACÑI - VANBEC Gv: PHAÏM THÒ THUÏY ANH
 3. I.ÑÒNH LUAÄT HACÑI - VANBEC 1. Baøi toaùn
 4. 1. Baøi toaùn Chöùng minh xu höôùng caân baèng thaønh phaàn caùc kieåu gen trong moät quaàn theå giao phoái coù tæ leä phaân boá caùc kieåu gen ôû theá heä xuaát phaùt laø: P1: 0,60AA + 0,20Aa + 0,20 aa = 1 P2: 0,64AA + 0,32Aa + 0,04 aa = 1
 5. Baøi giaûi: P1 Taàn soá alen A 0,60 +0,20/2 0,7 Taàn soá alen a 0,20 +0,20/2 0,3 0,7 A 0,3 a 0,21 Aa 0,7 A 0,49AA 0,21 Aa 0,09 aa 0,3 a TLKG ôû theá heä F1 : 0,49AA + 0,42Aa +0,09aa 1 TLKG ôû theá heä F1 khaùc vôùi TLKG ôû P1
 6. Baøi giaûi: P2 0,8 Taàn soá alen A 0,64 +0,32/2 0,04 +0,32/2 0,2 Taàn soá alen a 0,8 A 0,2 a Khi quaàn theå caân baèng thì taàn soá alen vaø thaønh phaàn kieåu 0,16 Aa 0,8 A 0,64AA gen ôû caùc theá heä tieáp theo seõ nhö theá naøo? 0,16 Aa 0,04 aa 0,2 a TLKG ôû theá heä F1 : 0,64AA + 0,32Aa +0,04aa 1 TLKG ôû theá heä F1 gioáng vôùi TLKG ôû P2
 7. I.ÑÒNH LUAÄT HACÑI - VANBEC Noäi dung 2.
 8. 2. NOÄI DUNG “Trong moät quaàn theå lôùn, neáu khoâng coù caùc yeáu (1) Taàn soá alen toá khaùc laøm thay ñoåi …………………………………….vaø (2) Thaønh phaàn kieåu gen ……………………………………… thì söï giao phoái (3) ……………………….cuûa caùc caù theå trong quaàn theå seõ Ngaãu nhieân (4) ………………………..taàn soá alen vaø thaønh phaàn kieuå gen Duy trì cuûa quaàn theå moät caùch (5) Khoâng ñoåi ………………………….töø theá heä naøy sang theá heä khaùc ’’. Ngaãu nhieân Khoâng ñoåi Taàn soá alen Thaønh phaàn kieåu gen Duy trì
 9. I.ÑÒNH LUAÄT HACÑI - VANBEC 3. Thaønh phaàn kieåu gen
 10. 3 Thaønh phaàn kieåu gen: Giaû söû moät locut gen coù 2 alen A vaø a Goïi p laø taàn soá töông ñoái cuûa alen A Goïi q laø taàn soá töông ñoái cuûa alen a Haõy xaùc ñònh thaønh phaàn kieåu gen cuûa quaàn theå giao phoái treân?
 11. o pA qa o pA p2AA pqAa qa pqAa q2aa TPKG: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1
 12. 3. Thaønh phaàn kieåu gen: Giaû söû moät locut gen coù 2 alen A vaø a Goïi p laø taàn soá töông ñoái cuûa alen A Moät quaàn theå Goïi q laø taàn soá töông ñoái cuûa alen a ñöôïc goïi laø caân baèng di truyeàn khi Thaønh phaàn kieåu gen : naøo? p2AA + 2pqAa + q2aa = 1 (p + q )2 = 1 p+q =1
 13. Ví duï: Baøi giaûi: Trong moät quaàn theå gia suùc, soá caù theå coù söøng Goïi p laø TSTÑ cuûa alen A chieám 49%, coøn laïi laø soá caù theå khoâng söøng . Goïi q laø TSTÑ cuûa alen a aa = q2= 49% = 0.49 Cho bieát A: quy ñònh tính a = q = 0.7 traïng khoâng söøng Vaäy: p + q = 1 a: quy ñònh tính p = 1 – q = 1 – 0.7 = 0.3 traïng coù söøng A = p = 0.3 Xaùc ñònh taàn soá alen A vaø a cuûa quaàn theå treân?
 14. I.ÑÒNH LUAÄT HACÑI - VANBEC 4. Ñieàu kieän ñeå quaàn theå caân baèng
 15. Trong töï nhieân coù quaàn theå naøo ñaùp öùng ñöôïc taát caû caùc ñieàu 4 Ñieàu kieän: kieän treân khoâng? Kích thöôùc vaø soá löôïng caù theå phaûi nhö theá naøo? Quaàn theå phaûi coù kích thöôùc lôùn, soá löôïng caù theå nhieàu Caùc caù theå phaûi giao phoái vôùi nhau nhö theá naøo? Caùc caù theå trong quaàn theå phaûi giao phoái vôùi nhau moät caùch ngaãu nhieân Caùc caù theå coù kieåu gen khaùc nhau phaûi coù söùc soáng vaø khaû naêng sinh saûn nhö theá naøo? Caùc caù theå coù kieåu gen khaùc nhau phaûi coù söùc soáng vaø khaû naêng sinh saûn nhö nhau Ñoät bieán coù ñöôïc xaûy ra hay khoâng? Ñoät bieán khoâng xaûy ra neáu xaûy ra thì taàn soá ñoät bieán thuaän phaûi baèng ñoät bieán nghòch Quaàn theå naøy phaûi nhö theá naøo so vôùi quaàn theå khaùc? Quaàn theå naøy phaûi ñöôïc caùch li vôùi quaàn theå khaùc
 16. Ví duï: Ôû thoû coù 2 gen alen qui ñònh tính traïng maøu saéc loâng.Ôû theá heä xuaát phaùt ( P ) ngöôøi ta ñeám ñöôïc: 540 con loâng naâu coù KG AA 720 con loâng ñaùm traéng coù KG Aa 240 con loâng traéng coù KG aa Caùc gien naèm treân nst thöôøng. a. Tính taàn soá töông ñoái cuûa alen A vaø a? b. Cho bieát trong quaàn theå ôû theá heä P coù söï caân baèng veà kieåu gien khoâng?
 17. Baøi giaûi: Toång soá caù theå : 540 + 720 + 240 = 1500 540 KG AA 0,36 1500 720 KG Aa 0,48 1500 240 KG aa 0,16 1500 TPKG P : 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1
 18. Baøi giaûi TPKG P : 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1 Taàn soá töông ñoái cuûa alen A 0,36 + 0,48/2 0,6 a 0,16 + 0,48/2 0,4 0,6A 0,4a 0,6A 0,36AA 0,24Aa Quaàn theå caân baèng 0,4a 0,24Aa 0,16aa TPKG F : 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1
 19. II. YÙ NGHÓA CUÛA ÑÒNH LUAÄT HACÑI - VANBEC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản