intTypePromotion=1

Trang thiết bị điện điện tử máy công nghiệp

Chia sẻ: 124357689 124357689 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
205
lượt xem
58
download

Trang thiết bị điện điện tử máy công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách 'trang thiết bị điện điện tử máy công nghiệp', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trang thiết bị điện điện tử máy công nghiệp

 1. ettAT - NGUYEN T HI L lfN A NH Y O Q UANG H OI - NGUYEN V A N TRANG BI D• - DI~N T V I~N • • MAy CONG NGHlep DUNG CHUNG • ~ NHA XUAT BAN GlAo Due
 2. vCr QUANG H 6r - NGUYtN V AN CHAT - NGUytN THJ LIEN ANH , .. ,.. ? TRANG 81 e• - elEN TU lEN • • ',. M Ay CONG NGHIEP DUNG CHUNG • { Td; hdnldlllJlIi"l1l1lJ1f NHA XUAT BAN GIAO D1,JC
 3. L OI N Ol DAU nhi~u T rong diJ. p hat t ritn e ua k hoa hQC k { t hufi,t, t hank t l!u m ot voo _(ki t huM d i4n t il, k i t hUfi,t 86...) d d d liqc 6.p d lf.ng l inh vl/.c c 6ng n ghi4p. 0 nllOc ta, d d va d ang nhf!.p khtJ. nhi~u l ogi m ay m oe, t hUt bt n it h i¢n dq,i ,- do do d bi hOi q ua t rink d iw tq,o can co n hung g iao t rinh m ai, d l t rang b i n hilng k i€n thlie ti~n t i€n c ho s inh vil2n, n hdm M t k ip vai thl/.c t I eua x d h4i t rang h i4n t gi v a n hilng n dm tOi. Do vgy, g iao t rinh ~Trang bt d i4n - di¢n tU m ay c 6ng n ghi¢p d ung c hung" n ay d uqc bil2n soq.n, d llam t ai li¢u hQC tOp c ho s inh vil2n n ganh TIt d~ng hOa X NCN- eua t ruong D HBK H a N~i. Gitio tr'inh c ilng h ilu i ch c ho cae c an b~ k i thu{Jt l am vi¢c trlle tiep hofi,C g ian t iep vai cae m ay d d dlLqc d t c f/p w i. Gitw t rlnh g 3m n dm p Mn. B 6n p hlm dluJ. d~ cOp tOi t rang bt dii!n - di~n tU cae m ay n ang - vfi,n c huyln, l b dii!n, m ay h an, m ay b am, quq.t va m ay rn!n k hl. P hrm n dm d~ cfi,p tOi cae m ay thu~ c6ng nghi~p ~t ( tuy p Mm -nay k h6ng thu~ cae m ay c6ng nghi~ d ung c hung, n hung t rong k hi c ha d qi g iao t rinh t rang bt di~ - di~n t u cae m ay c 6ng nghi~p nht:, c hung tlJi v lin zep vao n~i d ung cua g iao t rinh nay). T rong g iao t rinh, d t itng loq.i may, d tu duQC giOi thi~u v a p hrln t ich q ua t r'inh clJng n gM, d4c e{nh k i thufi,t, n hang u ng dl!-ng co ban, co sd 1 i lU4n va ti n h c h9n m~t 86 t hiet b t di~n d ung cho m ay, 80 d 3 nguy~n I i d iln h inh. G itio t rinh dugc t 6 c hllc bi~n BOq.n, Cl!- tM n hu SQU : bi~n v a Q uang m i v a v ilt p han I I , p han N . C hu N guym V dn Ch6.t v ilt p han 1, p han I ll. Li~n N guyln T hi A nh v ilt p han V. Cac tae g id x in t hlmh thl/.c cam o n cae d 3ng nghi~ d 4 cho nhi~u j k iln d ong g op q uj M u t rong Wc bi~n Boq.n g iao t rinh nay. c ac tac g id c,ang vlJ c ung b ilt o n vh t rlin t rvng m.;ti gop j khac c ua bq.n. dt;>C d e g iao t rinh dUQC h ohn t hi4n hem. T hu g op j x in g ui theo d ia c hi : K hoa TI,l d~ng hOa X NCN - Trubng D HBK H a N~i h04-c NhlJ. x uat bdn G itio d~c 81 - Tron H ung DQ-O - Hh N~i. CAC 1'Ac GIA
 4. PHAN TRANG B! DII;N - DII;N T lI c Ac MAy NA.NG - v AN CHUYEN Chlrung 1 NHUNG KHAI NI~M CO BAN §1.1. K HAI NI~M C HUNG tri~n nhi~u gioi h oa v a k inh W' c ua m 6i mtOc ph1,l thuQc r ilt S1,l p M.t vAo m dc d ¢ Cd tl,! d ¢ng h oa c ae q ua t rinh s an x ulit. T rang q ua t rlnh s an x ulit, m ay n ting - v~n c huygn d ong v ai t ro k ha q uan t rqng. Mt\y n ang - v~n c huydn Ii'!. c liu niSi g iua ct\c hf:lng m1,lc . c 6ng t rinh s an x ulIt ri~ng bi~t, g iua e lk phAn x ttong t rong mQt nhA may, g illa c ae m ay cOng M e t rong mQt dlly c huyen s an x ulit v .v ... v~n chuy~n T inh c hlit vi'!. s6 h lQng hAng h oa e tin t uy t huoc v ao di;i.c thii. c ua q ua t rl.nh s an xu!U. vi" d1,l : MQt Xl ngh~p l uy(m k im c d Ib c aa DAng s ulit 1 .000 t lin g ang/ngay d~m, c lin p hai v (\n chuy~n Mn 10 c aa 2 .000 t lin qu~ng, 7 00 UIn ph1,l g ia v a 1 2.000 t lin t han c dc. T rang ngAnh k hai t ht\c mo, tr~n c ae cOng t rInh t huy IQi, t~n ct\c cOng t ruang xAy d yng n ba m ay t huy di(ln, xAy d yng cOng nghi~p, xAy dl,tng dAn- d1,lng v.v ... , p ht!n I an c ac d ing vi(lc n{\ng n~ n hll b6c, xuc, di\o, k hai t hac diU dA d~-u do c:ic m ay nAng - v~n c huyen thl,tc hi~n. e u d1,lng c ae m ay n ling - 'o'l)n chuy~n t rong cAe: h$D.g ml,lc cOng t rinh lOn e~ l am Vi~c g iam d ang k~ t hbi g ian xAy dl,tng, giAm b bt s6 IUQng cOng n hi\n (khoAng 1 0 HIn). Vi d1,l : N e u d ung mQt C !l.n d u ell Ibn cO th~ t hay thl1 cho 5 00 cOng' nhAn, c on n~u d ung mQt m ay x tlc cfJ I on d~ dAo hAc, ~nh, m uong ho{\c t rong cOng vi~ cAi t~o dit~n d~a t hl co the' t hay t he c ho 1 0.000 cOng nhf1n. T rong c ae n ba m ay c M t~ co khf, m ay n ang - v{\n chuy~n d ung d~ v{\n c huyen phOi, b an t hanh p htIm vi\ thAnh pMim t u nhA m ay n ay s ang nhA m ay k hac, t u p hlin xllong ni'ly s ang phAn x llong khAc. 5
 5. §1.2. P HAN LOAI M Ay N ANG - VAN CHUYEN Ph1,l t hutic vAn d~c di~m e ua h ang h 6a c~n v(l.n c huy€n, k ich t hlloc, s 6 111Qng vA p huong v(l.n c huyen rnA ct\c mAy n Ang - ~n c huyen r at d a d~ng. Vi~ p hAn iO(li m qt e ach h oan h aa c ae m ay n !lng - vi\in c huyen r lit k h6 khAn.' C o t he p hilo IOl.li c ae m ay d~c nAng - vi\in c huyen t hea cae d iem c hlnh s ao : ( hloh 1 -1) 1. Theo phuong v~n c huyin hBng h6a a) T hee p huong t hAng d ung: t hang mAy, m ay na.ng b) T hea p huong n lm n gang : hAng chuy~n, bAng tAi c) T hea m $t phAng n ghiang x e kIp, t ha.ng chuy~n, bAng tAL d ) T hea cAe p huong k@'t hQp cAu tIVe, clin tr\lC, ca.u t1Vc cAng, '. mAy x iic V .v ... 2 . T heo cAu ","0 c ia c o cAu d i c huyen a ) M ay n !lng - v~n chuy~n d!}.t c 6 d inh : t hang m ay, m ay n !lng, t hang c huyen, b ang Ul.i, bAng c huyen v .v ... b) Di c huyen t inh ti~n c~u trt,lC c ang, c lin cIiu c on d~, c ac lo~i c lin tr1,lc, c liu t ryc v .v ... c) D i c huyen q uay v oi m Ot g oe q uay t tli h~n : c lin d IU t hap; m ay x iic v .v ... I) 3 . T heo cO cAu bOc hAng a ) C d d lu b 6c h Ang lA t hong, c abin, g liu t reo ... b ) D~ng rode, x ich t reo, bAng. -,---=,~. . l'J. • ii e) C d c «u M e h Ang bAng n am ,,~ .'~ chAm di~n. )J k) d~ 4. Theo c ht lAm v itc m ob 1 -1. ~Ac l~i mAy nang-Y.)n chuybi. a ) Ch~ dO dAi h~n : b Ang tAi, v 6i mOe c du Mng,- Ir ClA/ ~ glJu "go,,",,- ~ Clbl bAng chuy~n, t hang ehuy~n < l- can c- cdu con d l; d - Clln /7llC edltg,- e- Clln c llulMp; b) Ch~ dO ng
 6. §1.3. D~C D IEM D~C T RlING C HO C HE D O L AM VI~C C UA H~ T RUYEN D ONG DI~N M Ay N ANG - VAN C HUYEN M ay n !lng - v~n chuy~n t hubng du~c l Ap d~t t rong nha- xuong ho~c d~ 0 n goai t rbi. M ai t rtlong l am vi~c e ua c ae m ay n !lng - v(tn c huyen r !lt ni;i.ng n~, d~c bi~t Iii ngoili hAi c ang, c ae n ha m ay h oa c hat, c ae x i nghi~p luy~n k im ... e lk k hi Cl,l, ~hi~t b i di~n t rong M t h6ng truy~n d tjng v a t rang b~ di~n c ua c ae m ay n Ang - v~n chuy~n p hai Him vi~c t in c$.y t rong rnqi di~u ki~n nghi~t n ga c ua rnCli t rtlbng, nh~m nAng c aa m lng s utlt, a n toi;m t rong v(tn hAnh va. k hai thAc. D 6i v{ji h~ truy~n dQng di~n c ho b lng chuy~n va. bAng tAi, phAi dAm bAa k hoi dQng dQng cO truy@n dQn~ k hi dl1y t ii ; d~c bi~t Hi v ao m ila dOng, k hi nhi~t d ¢ rnOi t rubng gia.m lAm t ang mOmen r na st\.t t rong Ie 6 dO d4n M n lAm t ang d~ng k~ mOmen cAn tInh Me' ~ h lnh 1 -2 bi~u diAn m6i q uan h~ ph1,l thuQc gilla roOmen c an tInh v a t lk dO dQng C d : Me = f (w). Tr~n d 6 t h! t a thfiy : K hi w = 0 , Mc l dn h on(2 ..;- 2,5 H'n) Mc u ng vbi M c d~ OL-__________- L_ _____~~ d~nh mUc. D~c di~m tr@n c iing d ung v di m ¢t s o Cut. . m ay n !lng - v~n chuy~n k hac n hu t hang H lnh 1 -2. chuy~n, ba.ng chuy~n v .v ... Q uan he Me = f(/U) khi Ir.h6i d ¢ng d ¢ng·ca bAng lai. D~Dg co truy@n d ¢ng d iu tr\lC, n htlt Ui d 6i v{ji CO c llu nAng - h~ m Omen . t hay d di t hea tAi t l'9ng r fit f,1J rO ~t. K hi k hOng cd tAi t !9ng (khOng I till), mOmen cUB. dOng CO k hong vUQt quI\. ( 15 .;- 20)%. M dm, d 6i v{Ji CO cllu ~t n Ang c lla c dn tI'\lC g liu ngol;lm d~t t lli 5 0% M dm• •d 6i vOi dOng c d d i _ _.....j._ _~ chu~n x e c on b lng ( 35 .;- 50)% M dm• ~"f---+:",.:C....+~:C....+ d 6i v6'i d 9ng c o d i chuyf!'n x e c du . blng ( 50 + 5 5)% M dm . T rong c ae hO truy~n dOng cole cO q4 f ----,f£--f----I---I---l c tlu c ua ml\.y na.ng - v$n chuyf!'n, yau c 4u q ua t rinh t Ang t 6c v a giAm t 6c xity r a phAi ~m. d~c bi(!t Hi d 6i vdi t hang ml\.y vA t hang c huyan chCl k hlich. B ai v~y, m Omen dOng t rong I nnh 1 -3. quI\. trl.nh quI\. d~ p hlll du
 7. NAng BuAt cUB. m ay nAng - vl).n chuy~n -quy€t d~nh lXIi h ai y~u t 6 : t ai t rqng c ua thi~t b~ vA s 6 c hu kl M c, x uc t rong mQt gia. S 6 h1Qng hAng h9"a M c x uc t rong m 6i mQt c hu k l khOng n hu n hau vA nha h an t rqng tAi d~nh m ac, c ho n@n ph\l- tAi d 6i vtli dQng ca c hi d~t ( 60 + 70)% cOng suAt d inh m ac c ua dOng ca. Do di~u ki~n lAm vi~ c ua m ay nAng - vl).n chuy~n ~ng n~, t hubng xuy@n l am vi~ t rong c h€ d ¢ q ua tAi (d~ bi~t IA m ay x uc) n~n c ac m ay nAng - vl).n chuy~n duQ'c ch~ t~o co dQ M n ca kh1 cao, khA nAng c hiu q ua tAi Itln. §1.4. H~ TRUY~N D QNG D UNG T RONG c Ac M Ay N ANG - VAN CHUYEN Hi~n h~ truy~n dQng di~n t rong cAe m ay na.ng - v~n chuy~n s u d\l-ng p M b i€n n ay, IA he truy~n d ¢ng v6i dQng co x oay c hih vA m ¢t chi~u. X u hUCJng c hu y~u k hi t hi€t k~ vA c M t~o h~ truy~n d ¢ng di~n c ho m ay nAng - v~n chuy~n IA t hubng c hqn M truyl1n dQng vtli d ¢ng ca x oay chi~u vi c o hi~u quA k inh M c ao, c1f;lt y~u cAu v~ d~ d nh k hoi dQng c ung n hu d~c d nh di~u c hlnh. D~ dAp l lng cAe ~u cliu vi! a n toAn, dQ t in c$.y k hi lAm vi~c dAi hl(ln cUe. h~ truy~n di~ll c ac m ay n ang - v~n chuy~n, nAng coo t u6i thQ c ua cAc k hi C\1 di~u khi~n, d ¢ng '. n~n d ung c ae k hi C\l- phi ti~p di~m t hay c ho cAc k hl C1,l ti~p di~m ( rale - c6ngtacta). C ac k hi C\1 p hi ti~p di~m d 6 c 6 th~ ch~ tl(lO, Idp r ap t u c ae p httn t u di~n t o, di~n ttt vA b an d in. N hflng nAm g lin dAy, d o s \i p hat tri~n n hanh c ua kI thu~t b an d in, ki thu~t b i€n d6i di~n nAng c fmg s ullt }{In, c ae M truy~n dQng di~n c ho m ay nAng - v~n chuyl'i'n dB. d ung nhi~u c ac b ¢ bi~n d 6i t hyristor t hay th~ c ho c ac h~ cd di~n d ung m ay di~n k hu€ch . dlili c ung nhl1 khu~h d~ t o. B ¢ bi~n d 6i t hyristor c 6 nhil1u tiu dil'i'm h an hAn so voi bQ b i€n ddi q uay: q uan H nh n M, dO nh(ly cao, kich thuOc vA tl'Qng II1Qng be h an, c ho p hep ch~ tE,to dl1Q'c n hung h~ truy~n dQng c 6 cAe c hi ti~u k inh t « vA kI thu~t cao. 8
 8. C huong 2 " , " TRANG B! DI~N DII~N T II C AU TRl,IC §2.1. NHiiNG D~C DIEM C O BAN C lIA H~ TRUYEN D (jNG VA TRANG B! DI~N CAU TRl,lC C h€ d ¢ lAm vi~c c ua c ae co C!lu d iu t r ....c dU'Qc xBC d inh t ll cae y(!u cl1u c ua q ua t dnh cOng ngh.;!, c hue na.ng c ua cl1u t rl,lC t rong day chuy~n sAn xmlt. CAu t~ W. k~t cAu c ua c liu tr1,lc n lt d a dl;lng. K hi t hi€t k € vA e M' tl;lo M t h6ng di~u khi~n vA M t ruytm d~ng dil;!n phBi p hil hQp vOi t ung l o,p ci,I t M', C au tr1,lc t rong phAn x uang luy~n t Mp III M Actanh, t rong c ae phAn x llong nhi~t luy~n p hai dAm bAa cAe chi ti~u l d t hu$t t rong eM' dO q ua d¢. Cl1u t r ....c t rong c ae phAn x llong lAp r ap phAi dAm bAa q ua t rlnh r na m ay ~m, dill di~u c hlnh t 6c dO rQng, d ung c hfnh '. x ac d ung n oi Illy hAng vA h~_ h ang v.v ... Cae co d u c ua cl1u tI1,lC l am vi~c t rong eM' dO c,/c kl n~ng n~ : t lin so dong d .t lOn, c h€ de) q ua d ¢ xAy r a n hanh k hi r na m ay, h am vA dAo chi~u. T it n hung d~c d i«m tr@n, co thl! d ua r a n hung yAu c~u c a bAn d 6i vtJi h~ truy~n dc)ng v a t rang b i di~n c ho c ac c a c~u Clla cAu tr1,lc : 1 - Sa d 6 c~u t ruc c lla h/1: di~u khi~n tl,i' dOng d dn giAn. ~y v~ d~ 2 - Cae p h§n tu- c!u thi'Lnh co d ¢ t in c ao, d an gii'Ln ca:u tl;\o, t hay t hl! dAng. d6 di~u khi~n phAi cO ~h. bAa ~ di~n a p "khOng", q ua t ill v a n gdn Iru,lch. 3 - Trong sd di~n l~t 4 - Qua t rlnh r na m ay r a t heo mOt dUQc d inh s lln. 5 - Sd d o d ieu k hie'n c ho t ung dOng co ri.€!ng bi~t, dOc l~p. 6 - Co cOhg tAc h anh t rlnh h~n chI! h anh t rlnh til!n, l ui c ho x e ca:u, x e c on h~n chI! h anh t rlnh l€!n cu.a Cd c lu nAng - ' h\.l. 7 - DAm bAo h\.l hAng a t6c dO t hilp. 8 - Tl,i' dOng cAt n gu6n c 4p k hi cd ngU'bi lAm v iec tr@n x e c ilu. H~ TRUYEN D (jNG DI~N cAc PHAN TO" TRONG § 2.2. TiNH CHQN VA TRANG B! DI~N CAU TRl,lC 1. T inh chQn cong s uat dling cO d Qng c d cft":u n a.ng - ~ · a) D Qng c d tr'uy4Sn D ¢ng co truy~n d ¢ng CO c 4u n Ang - h~ g iu v ai t ro q uan trc;mg t rong c ae m ay n Ang - v~n c huye'n n oi c hung vA t rong cl1u tI"\lC n oi rl(!ng. D ¢ng Cd truy~n d ¢ng co c~u n Ang n glin hl;\n l~p ll;li, n(!n k hi chQn cOng su~t dc)ng Cd phAi t inh - h\.l l am v iec a chI! dO d en cA ph1,l tAi dc)ng. 9
 9. *) T inh t oan ph~ t di t inh. Ph\! t Ai H nh J ---~~-c c ua co c tlu nAng - h~ c hu yffu 11\ d o tAi trQng quy~t d inh. D~ x ac d inh p h .... tAi d nh, p hai /' ..... / ...., d~a c~u vao s a d6 dOng hQc CUB. co nAng - / h~ C\l th~. G ia s u co s a d6 dQng hQc n hu ~-, 7 I \ J----t3 b lnh 2 -1. , I \. }'::~ -..,,1 - Phl,l t ai t inh k hi n Ang co tAl ' + GalR, / " , .... _-_... .- , (G M , [ Nml ( 2-1) ~ n ui1lc I \ T rang do : 1\' , 4 tr~;mg G- lU'Qng c ua' too trQng, [ N]. I I ' " Go - trQng hi'Qng e ua bl) Ia:y tAi [N]. \ ~ - bAn k{nh c ua t ang nAng, [m]. , \, I u - bQi e6 c ia M t h6ng r ong r QC. ; ......- --- ... hi~u 1/.c - Built c da co ctlu. - ti 86 truy~n 2rcRt ·n '. ( 2-2) v T rang d d : v - Me de:) nAng tAi, [m/s] n - t6c dQ q uay c ua dQng co, [vg/s] Trong cae cOng t hac d nh t nm, hiQu sl.l!t 'lc v~,,-5 Illy M ng dinh m ac k hi tAi t.rQng ~ng dinh muc. D ng v6i. c ae tAi tl"Qng kM.c dinh mue, cdn X 3c t . d~h 'lc t hee t 8i tl'Qng nhU' t rW lllnh 2 -2. M 96 m ang tAi ; XRc d jnh 'lc d ya t hea P, K~ P • H lob 1 -1 cdm & I d 6 dOng hQC c ua cO d u n ang - h(l d ung moe. 1 - Tr\IC vii; 2 - Bdith vii; 3 - TTU)'ln d(jng bdith r ang; 4 - TangMtg; 5 - IJ¢phQnmtx:Mng; 6-- M6c; 7-lJ¢ngcu; t~:J~~~U,~9~'~~~~~ A - IAtmco djnhcap. 0.8 - Ph\! tAi t lnh k hi nAng k hOng t ai : GaRt Mno ~ ( 2-3) , . , [Nm] U ,l·1l c 75 ";111 ~4IS - Ph\! tAi t Inh k hi h@ tAi. t f". =O,i.f 6, Co t M cO h ai eM' dQ h@ tAi : h~ d ¢ng U,2L-__L-~L-~L-~~u.~~~ l "e v a h~ hAm. H~ d ¢ng h,te th1,te hi~n k hi 0 .1. t Zf U P.I 9 ,8 1 tAi trQng n h6. K hi d o m{)men do too trQng gfl.y r a khOng d u d€ thl1ng m Omen m a StU t rong co ctlu, May di~n l am vi~c a che dQ H lnh %-1 d ¢ng co, Q uan he phl,l thuQc '10 t hoo tai tll;mg. 10
 10. H~ h am th\!'c hi~n k hi hfiL tAi t rQng Um. K hi d o mOmen d o tAi t rQng g ay r a :nit Ion. M ay dij)!n p hai l am vi~e d e M' dQ hAm d e g iu e ho t Si tn;mg dU:Qe h~ v ai t 6c dQ 5 n d inh (chuy~n dOng khOng cd, g ia t 5e), De xAe d inh mOmen t ran tr1,lc cLla d ¢ng cd k hi hfiL tAi, c~n t hlle hi~n vAi p hep b ilin dOi s au : GQi mOmen t~n tn,Ie dOng Cd d o tAi tI"9ng gAy r a khOng co t 6n t hAt IA M t t hi (Go + G )Rt M, = --''c::---,.~-' , [ Nm] ( 2-4) u .1 Khi hI;!. tAi, nAng h tgng dU:Qe truy~n ttt: p hia tAi tr~mg s ang cd cl[u truy~n dOng, nlln : = Mt = MI , Mh .6.M '1h ' {Nm] ( 2-5) - Mh - mOmen t~n tn,IC d ong co k hi hfiL tAi, {Nm] T rang d o: .6.M - tdn t Mlt m Omen t rong Cd cllu truy~ dOng, ( Nm] '1h - hi~u Bullt c ua Cd clio khi hfiL tAi. Nt1u M t > .6.M - h, hAm, MI < .6.M - hI;!. dOng l~c, C oi t dn t hllt t rong cO cllu na.ng - hfiL k hi n Ang tAl vA k hi h , tAi nhu: n hau, t hl M, 1 "M = - - M = M ( - - 1) ( 2-6) ,'1c l '1c t Do do 1 ('1c --1) = MI - M t = M(2 I (2 _ ~) = (Go + G ) R, ( 2-7) u .i '1c bi~u So sAnh h ai t hllc ( 2-5) vA ( 2-7) t a co : 1 ( 2-8) '1h = 2 - '1c D 6i vlJi n hung tAi t l'9ng t llong d6i llJn ('Ie > 0 ,5) t a c d '1h > 0 , Mh > O. Di~u d o co n ghla lA m 6men dOng CO ng11~ chi~ vlti m Omen phl,! tAL DOng CO l am vi~c C1 ch~ dO hf;L hAm. K hi tAi tl'Qng tU:dng d6i n h6 ('1c < 0 ..5) t hi 'Ih < 0, Mh < 0, m Omen dOng Cd c ung chi~u vlJi m Omen phl,! tAi. DOng Cd liUn vi~c 0: c hli dO hfiL dOng l~c. di~n tliong d6i TD%. C hu kl lAm vi~c c ua cO cllu nAng - -) T inh toan M 86 t ilp hfiL b aa g 6m cAc g iai dOfiLn s au : h $ k hong tAi, n Ang tAi, h , t Ai vA n ang k hOng t Si ( giua c ae g iai d o,n t hu:bng c d t hbi g ian n ghl). w mes mAy. wan K hi t!nh ti~p di~n tu:dng d6~ chUng t a bO q ua t hbi gian h am :mAy M s6 T hbi g ian too.n bO 1 c hu kl lAm vi~c c lla c d cl[u n Ang - h, cd th~ t inh dllQc t hea nAng s ullt Q vA tAi t rQng d inh m ile G dm . 3 600Gdm T ,,= ( 2-9) Q [ ,] . 100% ( 2-10) T D% = 11
 11. T rang d 6 : TJv - thbi g ian li'!m vi~ cUB. mOt c hu kl, x ac d~nh t hea di@u ki~n l am vi~c c\! th@' cUa cd cl1u. *) ChQn so b¢ c "ng 8u6.t dl)ng co. C h9n s ci bQ cling 8Ul1t d()ng Cd cO th~ t hea ph\! tru. t rung b lnh M lb• hal).c t hea ph\! tAl. dAng trj. M dt k~t hl;lP v{Ji h~ s 6 t iep di~n tU:dng d6i T D%. cae P h\! tAi t rung b lnh, phl,l tAi d ang tr~ t inh t hea bi{fu t huc s au n I M,t, kCi=c;'~_ ( 2-11) T ok ( 2-12) T o" T rang d6 : M j trj. 86 m Omen u ng vtri khaAng t hbi g ian tj ; - rna k = ( 1,2 + 1 ,3) - h(l a6, phl,l thu¢C vi'!a d ¢ n Mp nhO c ua d 6 t hi p h\! t w, t lin s 6 m ay, h am m ay. Di~u ki~n d(!' chQn cOng BUl1t d(lng· cd : '. M dmDC;e. M tb ( 2-13) M dmDC ;e. M dt *) K iim nghi~m D@' ki{fm nghi~ cOng sul1t dOng cO da. chQn, clln phAi xtiy d.,rng bi{fu d 6 ph\! till c Mnh x8.c. S au k bi dl\ x~t dl1n t hbi g ian rna m ay, h am m ay vi'! t hbi g ian n ghi c ua dQng co, t inh l~ t hbi g ian ti~p di(ln t Udng d 6i th(1"c. . I ,+II'h+It,= . TD%lh = T ( 2-14) ok L tj - Wng thbi gian li'!m vi~. T rang d o L tjh - Wng thbi gian hAm. L ~mm - Wng thbi gian m a may. v a t inh ph\! tAi c hinh xAc t hea dl;li lUQng dAng tri. M dta:. D()ng cd dil c h9n Ii'! d ung nl1u th6a. m l\n yllu d iu : ( 2-15) M te < M dmDC ~Mdta: ~TD
 12. D6i v ai d~ng co di~n mOt chi~u k lch til: n 6i t ilp, n@n s u d \mg p huong pM.p t dn tha:t t rung b lnh v a d ong di(\n dAng trio Doi voi d()ng cd k h6ng d 6ng b~, p huong phAp t dn tha:t t rung b inh v a d ong dii]!n d:1ng tr~ c bo k~t q ua c hinh x ac h an so voi c ae p huong p hap k hac. + ) Ki~m t ra t ri 86 g ia t 6c c ua t ung c d ca:u c\l t M' c ua c au trl,lC. T heo s 6 li~u kI thu~t v a s d d o dfiu da.y cUa dQng cd x ac d inh mOmen r na m ay v a mOmen h am m ay c ua dQng cd. D6i v{li d~ng co khOng d 6ng b~ r otor 16ng soc, co th~ Hiy t ri 86 t rung b inh khOng d6i c ua m 6men t rong t hbi g ian ha.m vA mO mAy t hea biEru t hac 1 2" (MI + M 1bmm = Mmm> ( 2-17) m~t chi~u D6i vlli dQng c o di(\n r na mAy bAng dii]!n t ra 1 2" ( M! + ( 2-18) M tbmm = M 2) d~ng Mt mOmen tlli hl;l.n c ua ca. T rong d o - M mm - mOmen mO mAy. ~i M l v a M2 - mOmen cl,1c v a m 6men chuya'n til"!'p k hi r na m ay. bi~u G ia t 6c c ua dQng c d tlnh t hea t hac : dw M tbmm - Me ( 2-19) dt ~ J K hi k hai dC)ng n ling tAi v a hl;l. t ai M e > 0, k hi khOi dOng bl'}. dQng Il,1C M e < O. T rong q ua trl.nh h am cUa c!(lng co, da:u c ua M e c ling dUQc d c d inh t uong tl,1 n hu v~y t hea tU'ong q uan v~ chi~u g iua M e v a mOmen d~ng 0 0. Nl"!'u d ung hAm M ng cd k hi ( d9ng cd c at r a khoi n gu6n di(\n) t hl h i s6 ~bmm c ua dOng c o t hay thl"!' b !\ng M he c ua bQ h am cd khL b ) T Inh chc;»n c 6ng s ua:t d Ong c o c ho c ac ca:u d i c huygn t heo p huong cd n llm n gang Vi d\l diErn h lnh c ha c d d u di chuy~n t hea r p huong n~m n gang Ii'! c d ca:u x e d u v a x e c on Clla ca:u tr\lc. S d diS Il,1C dUQc gioi thi~u trl!n h lnh 2 -3. (0") P h\l tru t Inh c ua co ca:u l a d o Il,1C c an ( 8) ,'" c huya'n dOng ga.y r a. Ll,tc d o b ao g 6m h ai v f'4, t hanh phl1n c hfnh : b,tc r na sAt la.n t~n dU'bng , . di F 1 v a b,tc r na s at t rong c d trv.c bAnh x e '/// F et · · mob 2 -3 T hanh p han F 1 dUQc x ac d inh t hea bia'u So d6 Il,le c ia co cau di ehuyen t huc : t hea phllOng m m ngang. (Go + G ). f ( 2-20) [ N] Fl = R" 13
 13. ~ Go - trc;mg hlc;fng b an thAn cO cllu, [ Nl. T rong do G - tl'Qng hlc;fI1g tA.i t rgng, [ N]. Rb - bAn k lnh bAnh xe, [cm]. M s6 rna s at lAn, [cm}. f - tr~n Nl'!u bAnh xe b lng t hep IAn d llbng r ay t hl f = (0,05 + 0,1) c m d~nh T hanh p h'n 1l,fC F c t dllQC xAc t heo bilru t huc : + G) ( 2-21) F et = (Go p. , [N] l~c v~ bi~u Nl'!u dbi di{!'m di,U c ua nAy v anh b anh xe t hl d nh t heo t huc : ( 2-22) [NJ . T rong do : p. - la M s 6 rna sAt trllQt : k hi d ung fS truQt p. = 0 ,05 + 0 ,08; khi d ung fS b i P. = 0,01 + 0,05. Rct - ban k(nh cfs tT\lC, [cm]. T oan b¢ h,1'C d:)t Um b anh xe Ia : Go + G R" I\" + ~ ( 2-23) (u I ), [NJ '. D6i vOi cAe Cd Cl1u co bAnh x e sAt IAn tr~n d llbng ray, phAi t mh dlfu hlc c an r na s at git18 m ep b anh x e v a d\1bng ray. LljC do d\1Qc d nh t Mm b lng M 86 dlj trft: k, v a t oan bO l~c c an t rong tr\1bng hQP n ay se l a : +G Go R" F ', ~ k .F, ~ k ( uR" + I ), [NJ ( 2-24) H~ nghi~m v~ sfs k d\1c;fC Il1y tit thljC M v a k lnh hAnh. v i d ¥: - D6i vbi xe d u khi d ung d h i: k = 1,5 + 2 ,'khi d ung d t nt¢.: k = 2,5 + 4. - D6i v{ji 1 e con, t lldng d ng Ut. : k = 1,25 + 1 ,6 v a k = 2 ,5 + 3,2. N~u co Cl1u d i chuy~n t~n nghi~ng a , toAn bQ II,fC c an F" e d\1QC dl1bng d6c cd gdc t lnh t heo bi~u t hdc : + Go G R-o + + ( 2-25) f) c osa ± (Go G ) s ina, [ N] F "c = (.u Ret viec D6i v{ji cAe CO Cl1u lAm n goli trbi, c 'n phAi t lnh t Mm Iljc c an cua gio : F . ~ C~q.,,2~ + O ,lqvj;, ( 2-26) [NJ h~ s 6 kinh nghi~m = (0,8 + 0,9) T rang do C- r- trQng 111Qng riflng c ua khOng khi, ( 12 N /m 3 ) q - diQn d ch cAn gi6, [m 2] g - gia t6c trQng trubng, [9,8 m/s2]. v:L - t6c dQ tfSng c ua Cd Cl1u vA gio, [ mls]. t~n COng sua:t vA mOmen t r\lc c ua dOng co d\1Qc t fnh t heo bigu t huc s au ; 14
 14. F c·v ( 2-27) P , = 6 0. 100Q,z' [kW] F,.~ = .1 . 11 ' [Nml ( 2-28) M c - Pc' M c - c6ng Built vA m 6men c!\n tr~n trl,lc d~ng CO T rang d 6 - Rb - ban k lnh M nh x e, [m] - i - ti s 6 truy~n - 11 - hi~u s uilt c ua C d cilu - v - t6c de) d i chu~n t hea p hltdng n gang c ua xe, [m/ph}. nghi~m ChQn c 6ng sua:t d 9ng c d, k iem c 6ng s uilt d ¢ng dA ch(;m tii!n h anh t hea Cd c ac b oac nhU: dA n~u tr~n. c ) T hl d1.l t inh c hqn c fing s uJit d j)ng c o va a c «u b~ c ua C d d iu n Ang - h~ T hl dt!- 1 : X ac d jnh ph"\}. tAi t lnh k hi n Ang tr1,lc, c ho b iet : G dm = 2 0T ; "'ic = 0 ,82 ; Go = I T ; R! = 0 ,4m ; i = 7 5 ; u = 1 ; ( ung voi I '. t ai d jnh m uc, "2 d jnh m uc vA k hOng too). - M6men t ren trl,lc d ¢ng k hi nAng tAi bAng d jnh m uc Cd (Go + G)R, (20 + 1 ).0,4.1000 = - '-;:::0-----' = = 1 36,5kGm = 1340 M N m. i u l1c nl 7 5. 1 . 0,&2 tr~n - M6men tr1,lc d ¢ng k hi h $ voi t w bAng d jnh m uc : Cd _~) = (20 + 1 )0,4.1000 ( _ _1 _) (2 75 . I 2 . 0,82 ~, = 8 7 k Gm :::::: 8 50 N m. hi~u a h lnh s ua:t "tra t hea b ieu des - Khi n Ang tAi t r9ng b Ang { d inh m uc, 2 -2 Ie. ~ = 0,746. = = 78,64 = 771 + 1 ).0,4.1000 kGm Nm. M ( I() --n, 7 5.0,746. I I "2 - Khi h $ tAi tt"Qng bAng d inh m dc + 1 ).0;4.1000 ( _ (10 _ _ _) 1 0,746 = 38,6 k Gm "'" 3 79,4 N m M ", - 75 2 a h lnh - MOmen nAng k hi k h6ng t w, hi~u s ua:t 11 = 0 ,258. T ra t heo bUiu d 6 2 -2. GoR! 1 .0,4.1000 = = 2 0,67kGm = 202 M~ = il1 u 7 5.0,258. I Nm - MOmen h $ k hOng tAi : 15
 15. G oR, ( 1) 1 .0,4.1000 ( 1) Mh3=~ 2 -7j = 7 5.1 2 - 0,258 = - 9,96kGm=-97,5Nm. a chEf dO MOmen hl;l k hang t Ai Mh3 < 0 co n ghla III c o cl'[u lAm vi~c hl;l dOng l\lc. T hl dl!- 2 : T fnh c hon c Ong sul'l:t dOng c d t ruylln d Ong x e d .ll ( d¢ng C d k hong d 6ng b ¢ r Oto dAy q uAn) c ho biEH : tr9~g h.1Qng x e c liu Go = I T; U ti t rQng d inh m de G dm = l OOT; t 6c dO d i chuyG'n v = 5 5 m /ph ; It,1c c an c huy€n d Ong k hi t rQng U i d jnh m de F e = 6 480N, vA k hi t rQng tAi Feo = 3 240N, hi~u s ul'[t c ua c d d Iu ' l = 0 ,85 ; t i 96 truy~n i = 1 8, d ubng k inh b anh x e D = O ,35m ; m amen qUaD H nh c ua c ac bl) ph(l.n q uay c ua Cd c l'[u q uy d 6i v~ tr1,lC dOng c d J 1 = 0 ,15 k Gm 2 ; t hbi g ian x e d itng dG' t hao Uti t rQng tol = 1 00s ; t hbi g ian lAy tAi to2 = 1 508. HAm d ¢ng c d b ang CO' ci'lu p hanh Cd k hi c o m Omen p hanh M Ph = 7 8,5 N m. C ung d1.1Ong d tch chuyi!n t ai trc;mg 1 = 5Om. - Thbi g ian xe cliu chl;lY h{;'t q ua.ng d ubng : 5 0.60 = 5 5s t= = 55 v H~ - s 6 t iep dit;!n t Udng d 6i : 2 x 5 5 x 100% TD% ~ 21 . 100% ~ ;;-:c'i;;-";'-,;;i."7~ = 3 0% 2 x 5 5 + 1 00 + 1 50 2 t + t ol + to2 '. - Cang Built d nh t r"il tr1,lc d ¢ng k hi t ai bAng d inh m uc : CCJ F c'v 6 480.55 , p ~ = = 6 ,98 k W . l 000'ldm 1 000.0,85.60 - COng sul'l:t c an t Inh k hi x e c liu ch~y k hOng tAL T a cd hi~u s ullt ' l = 0 ,78 c ung voi 1 '2 tAi bAng t hea d 6 t hi h lnh 2 -2 3 240.55 o7 1 00.0,8. 60 ~ 3,8 kW . N €u chQn c ang s ullt dQng c o t hea c ang liIullt t rung b inh t hl : Pct + P eat· 6 98 + 3 8 P dm = k 2t ' 2 • = 6 ,73 k W . = 1 ,25 M s6 D ¢ng cd ch~ t~a k hOng co ti~p di~n q uy c hulin T D% = 30% n an phAi. q uy d 6i v~ d ¢ng Cd cO T D% = 25%. K hi d o : ~ ~ T D. . % ~ JV25% ~ 30% 6 73 7 ,73kW p' p TD % ' dm dm tc dUQC t inh t u t6c d ¢ c ua b anh x e : - T6c d ¢ CUB d ¢ng CCJ . v .i 5 5.18 nd/c = n b ·1 = n Db = 3 ,14.0,35 T rang d o : n b - t6c d ¢ c ua M nh x e [vg/ph]. 16
 16. T hea s a t ay t ra c tlu t a chQn d ¢ng co k Mng d 6ng bQ '·rOto dAy q ulln k uru M T-22-6 v ai c ac t h6ng s6 kI thu~t : P dm == 3 80V ; T D% = 2 5 ; P d in = 7 ,5 k W ; n dm = 9 45 vg /ph; AM = 2 ,8 ; J = 0 ,26 k Gm. 2. T inh t oan v a ch(,ln co CAll p hanh h am P hanh hAm l a m i)t b ¢ ph~n k Mng t he thi~u t rong c ac Cd d iu c hInh c ua c~u tr~c P hanh d ung t rong cAu tr1,lc t huong cd b a lo~i : p hanh gu&:, p hanh d Ie vA p hanh d ai N guyfln H ho~t dOng c ua c ac lo~i p hanh n oi t r(in v~ co b an g i6ng n hau. K hi d i)ng co c ua cd c llu d ong vAG l uai di~n t hl dOng t hai c u¢n dAy c ua n am chAm p hanh hAm c ling cd di~n. Ll,ic h ut c ua n am chAm thAng ll,tc c an Cua 10 ~o, giAi p hdng tl'\1C dOng co d e dOng Cd l am vi~c. K hi c at di~n, c u¢n dAy n am chAm c ling mAt di~n, l~c cAng c ua 10 x o se e p ch!).t rna p hanh VaG tr1,lc d ¢ng co, d e h am. P hanh hiim di~n t u t huong c M' ts;lo t heo h ai k ieu : hAnh t rlnh pha.n t lng d ai ( hang ch1,lc m m) v a h anh t rinh pha:n t lng ngQn (vai m m). LOs;li h anh t rlnh dAi yflu cAu Jl,iC h ut n h6, n hung k~t d iu cd k hi cOng M nh v a p htlc t~p. Th\1c t~ t huang d ung p hanh , h ilm hal)h t rlnh n g:in. thi~u t~n So d o d ¢ng h9C c ua p hanh d ai v a p hanh guDC giai b lnh 2 -4. " ),-..... K hi cuOn dAy c ua n am chAm cd di~n, l uc '. h ut c ua n am chAm se nAng c anh t ay d on L Mn, l am c ho d ai p hanh (h0!.ic g u6c p hanh) kh~ng e p ch~t VBo tr1,lc dOng cd. K hi m at di~n, d o tl,t t rQng c ua n am chAm G nc vA d 6i f S) tI"9ng p hanh G ph ' d nh t ay d on hli\ x u6ng ", L vA d ai p hanh g hi chl),t t1"\lC dOng co. D6i vlii loIP p hanh h anh t rinh n !¢'n, k hi ,finc , m 4t di~, d uM t9.c d1,lng c ua Il,tc III xo, d ai l " "'" ....4 p hanh 8~ tip cht~, lAy tt1,1C dQng c a. I" I( I Khi chQn co: C«u p hanh c lin c hu y d~n 3 I J) S6 Co: b an : dj~n' lip lAm vi~, M t hOng 56 tit1p'"di~a: tUc:'ng, d 6i ( TD%) vA dO dAi hEmh t rlnh !?'fJ.B p h4n ; dng (ho~ t ri 66 goc q uay llin nhAt) " , a ) , Tlnh . ota. va 11JB c hQn p hanh c ho c o c «u n Ang- h". , L\tc tAc d1,lDg l~n t1"\lC dQng co: khi p hanh L phl,l thuOc vAo h i 86 mOmen_,cia co: cAu p hanh A IrH--'--.--=-+-l vA ch~ dO lAm vi~ c'fJ.a C d cl1u nAng-h~, , , M~men cAn tI:nb k hi h~ tAi vOi tAi d jnh , , m ac: .. I (Gdm.-fGol'~ (2 -~) H lnh 2 -4 = M INmJ (2-29) rz ' s o d6 dOng hQc ella p hanh hAnh trinh & Ii. di I .U 0 - Phanh d oi .. b - Phonil guoc. 17 2 · T BtlflT ·A
 17. T rong do Gdm tAi trQng d inh milc, [N] - Go - trc;mg hlQng c ua cd cllu M c hitng, [N] Rt ban k lnh Clla t ang, [ml - i - d s 6 truy~n m~h u - s6 n hanh c ua r bng rQC tz - hi~u s ullt c ua ctlu. cd ch~ dt') litm vi~c, c in t~m h~ ch~ s 6 d1,l tru: k. H (l s6 dlj t ru nity phI,!. thuOc vito Tily vi~c dQ l am nhl1 t rong bAng s au H~ vi~c ChI'! d¢ litm s6 k Nh,? n hitng (Nh) 1,5 T rung b lnh (Tb) 1,75 N~g n~ 2 ,0 ( Ng) R at n(tng n e (RNg) 2,5 T u d 6 mOmen c ua cllu p hanh : Cd ( 2-30) MPh = k .M ch ' '. b ) T lnh t oaD v a l~a e hQn p banh c ho c o e «u d i c huytiin x e e au v a x e c on T rong d oh t oan vit chqn lofP p hanh cho c d ctlu nily, c 4n chd. y lit mOmen do p hanh t~o r a khOng dl1QC Ian h dn t ri sO: mOmen mit b aob xe cd t M t ruQt t heo dl1bng r ay. T ri s 6 gia t6c I an nhllt cho phep khi p hanb luc co ctlu eli chuyt1'n thul),n t heo c hieu g i6 , ( 2-31) T rang d 6 : t5 - M s6 trc;mg IUc;Jng b am w. b~ s 6 nbBm g iua b anh x e d ubng r ay r- h~ s 6 r na s at truQt, ( 3+5) 10- 4 f3 - cd' tl'1,lc, [m] r et - M.n k inh Rb - bAn k lnh b anh xe, [m] f - he s 6 m a s at lAo, ( 8+10) 10-4, [m] F g - 11,lc cAn c ua gi6 t~D 1m2, [N/m2] S - di~n d ch cAn gi6 ' cua cd ctlu, [ m21 G - tl'QDg h1Qng c ua co cAu khi khOng m ang tlli, [ N], V ai t rl s 6 g ia t6c a, t6c d¢ d i chuyt1'n v d e d inh, cd, tb~ d nh duQC t hbi g ian p hanh t ph' vii mOmen p hanh : f3 , ret + G.R,,~ f ( R" ), ( 2-32) ~h ~ (1,1 - [Nml 18 2 · , 880T · 8
 18. m5men q min t inh c ua d l)ng Cd truy~n dl)ng, I kgm2] J d/c T rong d o - t6c dl) q uay c ua d ¢ng cd, [radig1 w d/c - J - mOmen q uan t inh c ua t oan M t ac d \lng lfln b anh xe, [kgm2] t6c dl) q uay c ua b anh xe, [rad/s] W - i - ti s 6 truy~n c ua M p giAm t 6c. c ) T inh c hQn n am chAm. di~n c ua c o c llu p honh d~t l~ LI,1C c an t hi€t m a p hanh (lI,1C hdt'lng t dm) b lng 1 F = :uFh T rang d 6 : !1 - h~ ~6 r na s at ( neu m a p hanh l am tU ch~t li~u a miAng v a p uli h dm bAng g ang t hi f.l = 0 ,35) LI,1C h ut c ua n am c hAm F nc' h anh t rinh c ua p han u ng yflu cl1u h ll, d11QC x ac d inh . theo bi~u t huc s au 1 ( 2-33) ( Fnc·hll)yc = F .h·?l.k T rang d o : F nc - II,1C h ut c ua n am chAm htl - hanh t rinh p han u ng h - hanh t rinh k hi h dm hi~u sua:t 71. - tru: ( 0,75 + 0 ,85). k - M 56 dV N am c ham h am p hi\i co t ich 56 (F nc.hLJ) > (F nc.hLJ}Yc di~n lAy tlli c ua d lu tr1)c til 3. T inh ChQD n am chA.m Cliu tn,IC t u k hac v oi c ac lol;li. c au t r\lc t h5ng t hl1bng 0: c o cl1u Hiy tAi : t hay c ho m oc ho~c gliu l a m l)t n am chAm di(!n. H lnh dl;.lng, k lch thut'lc c ua n am chAm d11QC chi! ~o t hanh c ac lo~i nhl1 trfln h inh 2 -5 a ) N om c hAm I lly t iii h inh t rim, d ung d~ ~n chuy~n c ac c hi tii!t M .ng g ang, s lit . c6 k[ch thl1t'lc khOng Mn, h lnh dl;.lng k hac n hau (sAt t bep V \lD, p hoi, d inh v.v ... ) b ) N om c hAm t rim 1 6m m "t c Au, d ung d~ ~n chuy~n c ac v(lt t hd h lnh c liu Mn c ) B an t ii h lnh c hit n hj).t, d ung M v(in c huyln c ac v (it d ai nhl1 : t hep Uim, dl1ang r ay, 6 ng t Mp dAi v .v ... d ) Xa n am c hAm, d ung d d v~n chuy~n c ac v$.t sil!u t ruong, Siflu t rQng. K hi t hii!t ki! cliu t r\lc t u, c tin c hu y h ang d21u lA vl1n d@ c ung ct(p di(!n (hI) tiflu t h\l lo~i 1) M IO!J.i t ru 81,1 c6 v a n hung t rl1bng hQp khOng m ay d o t si t"(Qng r oi t v do. C he dl) l am vi~c c ua n am c M.m Hiy tAi lA chi! dQ ngAn h!J.n ~p l:p, c o h(! s o t iep di(!n tl10ng d oi bAng 50%, c hu k i l am vi~c khOng It'ln h an 10 p hut. Ni!u c uang dl) l am v i$c c ua n am c ham n~ng n~ v~ h~ s6 W~p di~n It'ln h an 5 0% t hi c lin giAm di(ID a p d~t l~n cl,1c n am chAm. 19
 19. '. I flnh 2 -5. Nam chAm lay tiii HllIh lrt>" ; b - Hlnh fron /{)m m (lt eau ; c - Hlnh e M nh41 ; d - Xa nam cham. Il - = 2 20 ~ = ! 55,5 U TD50 % ( 2-34) TD % l /TDth J) cP oj " T rang d6 : U cp - di~n ap cho phep ~t Ian CU¢n t + J n am c ham k bi T Dso% == 50%. T Dth% - h~ 86 til!p di~n t h\ic. 4. T inh ChQD d uong day t iep di~n c ho c au tr~c ( duilng tr61Ay) C ae c d c au e lla c.1u tr1,lC la n hung thil!t h i k h6ng c 6 d tnh, c ho n en vi~c c.!lp dil;in d~n c ae dOng c d t ruyen dOng, d~n c ae t hil!t bj diElu k hi€n d ung m /)t M t h6ng ti~p di~n d!fc bi~t g 9i lit d uong trOlAy. C 6 t he d ung h ai h~ ti~p I Dnh 2 -6. K et cAu ella h e t ifp di~n cling. di~n : M t iep di~n c llng v a h~ ti~p di~n M .ng Q - KIt c411 c,m gid d q dul1ng liep di~n; b - Kli c6u Clln b¢ My difll. d ay m em, D uong t igp d i(m b ang da.y m em c hi 20
 20. dUQc p hep d ung k hi c ung d uong d i C'huy@"n Clla Cd c liu k Mng q ua I an. Dl1bng t iep di(!n c ung t hl1bng d ung t hep g oc ( 50 x 50 X 5) v a ( 75 x 75 x 10) m m. H inh 2 -6 m o t:1 k et d iu c.ua h~ t iep di~n c ung. di~n T hep g oc 1 dt1Qc g a t rl\n giA d o dl1bng t iep n am dl10i d iu t r\lc v a c ach di(!n ba.ng s u d o 2. B ¢ lAy di~n b aa g 6m t hep g oc 1 ga lAn d au n 6i c ap ba.ng g ang 3. C ap m em 4 s e cfip di$n d en c ac dQng Cd v a t hiet b t dieu khi~n c ua cQu trl,lC. C ac dQng Cd t ruyen d ¢ng cAc cd d iu c ua d iu tl1,lC co M 86 t iep di~n k hac n hau, ni'ln q ua t rinh d nh ch(?D dl1bng t iep di~n n~n thl,ic hi~n t hea c ae b voc s au - Tinh t 6ng d ong d jnh m ue c ua c ae dQng Cd. n L 141m = I(lmi i= 1 M s 6 ti($p di~n - Tinh t 6ng d ong d inh m uc e ua e ac dQng c ung cO n hv n hau. Cd n L Idmi a ng v6i TD,% 141m! = =1 J b 1dng tl,i nhl1 v~y d nh e ho I:E:lmlI u ng v ai T Du% v .v .. - Tinh M s 6 t iep d i$n t rung b inh. I:LdmlI + + T D,,% ILJm - Tinh d ong di~n cl,ie d~i t rong 3 0 p h t hea M s o hi$u dl,lng k j . lmax30 = k j ILlm . di~n T hea t ri 86 c ua ImaxJO t a co th@" c h9n dl1Qe t i€t c ua dl1bng d ay t iep d i$n. Kil1'm t ra d(l 8\lt Ap t~n dl1bng dAy t iep di~n c ho d ay d dn b ang d ong v a n hom t hea c ling t huc : di~n - D6i vCfi d ong m (lt chi@u : 2ImaxL = S U 100% ( J .. dm - D6i v6'i d ong dililn x oay c hieu is..I Lcasp ITlBX ~U% ~ SU 1 00% G dm di~n d~i [ A] T rang d o Imax - dang C1,l'c di~n L - chieu dAi dl1bng t iep (m] Buat d i$n d.§n e ua v~t li~u l am dl10ng t iep di~n ( d6ng = 5 7, (J - (J J) n Mm t'5 = 3 5 [ m Q . m m2 S - ti€t di~n dl1bng t i€p di~n [ mm2] 21
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản