Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Trên sa mạc và trong rừng thẳm Q3)_923

Chia sẻ: Dam Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

82
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viết tiếp truyện từ chương 36 cho đến hết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trên sa mạc và trong rừng thẳm Q3)_923

 1. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 1 MUÅC LUÅC CHÛÚNG 36................................................................................................................................... 2 CHÛÚNG 37................................................................................................................................... 8 CHÛÚNG 38................................................................................................................................. 14 CHÛÚNG 39................................................................................................................................. 31 CHÛÚNG 40................................................................................................................................. 42 CHÛÚNG 41................................................................................................................................. 50 CHÛÚNG 42................................................................................................................................. 59 CHÛÚNG 43................................................................................................................................. 65 CHÛÚNG 44................................................................................................................................. 70 CHÛÚNG 45................................................................................................................................. 78 CHÛÚNG 46................................................................................................................................. 90 ÀOAÅN KÏËT ................................................................................................................................... 99 LÚÂI NGÛÚÂI DÕCH ..................................................................................................................... 109 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. HENRICH SIENKIEVICH 2 CHÛÚNG 36 Xtas coân daåy cho Cali bùæn suáng trûúâng rïmingtún, vaâ mön hoåc naây àûúåc tiïëp thu dïî daâng hún laâ mön giaáo lñ. Sau mûúâi ngaây têåp bùæn bia vaâ bùæn nhûäng con caá sêëu àang nguã trïn baäi caát ven söng, cêåu beá da àen àaä haå àûúåc möåt con linh dûúng puphu, tiïëp àoá laâ möåt con linh dûúng arien, vaâ cuöëi cuâng laâ con lúån loâi núriài. Tuy nhiïn cuöåc chaåm traán naây suyát nûäa cuäng kïët t huác bùçng tai naån nhû àaä xaãy ra vúái öng Linàe, vò con núriài maâ Cali tiïën àïën gêìn möåt caách nheå sau khi bùæn böîng nhiïn bêåt dêåy vaâ lao thùèng vaâo noá, caái àuöi dûång ngûúåc lïn1. Neám vöåi khêíu suáng, Cali leo ngay lïn cêy, vaâ ngöìi àoá cho túái khi tiïëng kïu theát cuãa noá khiïën Xtas chaåy laåi, nhûng em chó gùåp con lúån àaä chïët. Xtas chûa cho pheáp cêåu beá ài sùn trêu rûâng, sû tûã vaâ tï giaác. Coân àöëi vúái luä voi chiïìu chiïìu vêîn àïën uöëng nûúác thò chñnh em cuäng khöng bùæn, vò em àaä hûáa vúái Nen laâ seä khöng bao giúâ giïët möåt con voi naâo nûäa. Tuy nhiïn, cûá saáng saáng hoùåc chiïìu chiïìu, khi nhòn qua öëng nhoâm tûâ àónh nuái tröng thêëy nhûäng àaân ngûåa vùçn, linh dûúng sûâng moác, linh dûúng arien hoùåc sún dûúng, em àïìu dêîn Cali ài theo. Trong nhûäng cuöåc ài àoá em thûúâng hoãi thùçng beá vïì dên töåc Vahima vaâ Xamburu, nhûäng ngûúâi maâ boån treã chùæc chùæn seä phaãi gùåp trïn àûúâng ài vïì phñaÀöng, vïì phña àaåi dûúng. - Cali, cêåu coá biïët rùçng, - möåt lêìn noå em hoãi, - hai mûúi ngaây àûúâng nûäa, nïëu ài ngûåa thò coân nhanh hún, chuáng ta seä coá thïí vïì túái quï hûúng cuãa cêåu? - Cali khöng biïët ngûúâi Vahima söëng úã phûúng naâo, - cêåu beá da àen àaáp laåi vaâ buöìn baä lùæc àêìu. 1 Lúån loâi Phi chêu coá àêìu beåt, nanh troân chûá khöng phaãi hònh tam giaác vaâ caái àuöi khaá daâi, khi chuáng huác thò àuöi dûång àûáng (Chuá thñch cuãa taác giaã). http://ebooks.vdcmedia.com
 3. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 3 - Nhûng túá biïët, hoå sinh söëng úã phña maâ saáng saáng mùåt trúâi moåc, trïn búâ möåt con nûúác lúán naâo àoá. - Àuáng röìi, àuáng röìi! - Cêåu beá da àen thöët lïn vûâa kinh ngaåc vûâa mûâng rúä - Baxxa Naröëc! Theo tiïëng cuãa dên töåc Cali coá nghôa laâ con nûúác lúán maâu àen.Öng lúán biïët hïët moåi thûá! - Khöng àêu, vò túá vêîn chûa biïët dên Vahima seä tiïëp àoán chuáng ta nhû thïë naâo, nïëu nhû chuáng ta gùåp hoå. - Cali seä ra lïånh cho boån hoå phaãi cuái mùåt xuöëng trûúác öng lúán vaâ trûúác mùåt Mdimu Töët. - Thïë nïëu hoå khöng vêng lúâi thò sao? - Cha Cali àûúåc khoaác da baáo, vaâ Cali cuäng thïëmaâ. Xtas hiïíu nhû thïë coá nghôa laâ cha Cali laâ vua, coân thùçng beá laâ con trûúãng cuãa öng vaâ seä laâ võ vua tûúng lai cuãa ngûúâi Vahima. Em beân hoãi tiïëp: - Cêåu baão rùçng coá nhûäng ngûúâi khaách thaám hiïím da trùæng tûâng àïën quï hûúng cêåu, vaâ ngûúâi giaâ vêîn coân nhúá hoå phaãi khöng? - Vêng, Cali coân nghe noái rùçng, hoå mang trïn àêìu nhûäng voâng khùn to tûúáng. “Öi! - Xtas nghô thêìm - Nhû vêåy, àoá khöng phaãi laâ ngûúâi Êu, maâ chó laâ ngûúâi AÃ Rêåp thöi, vò nûúác da cuãa hoå saáng maâu hún cuâng nhûäng böå quêìn aáo trùæng cuãa hoå, nïn ngûúâi da àen tûúãng hoå laâ ngûúâi da trùæng”. Song vò Cali khöng coân nhúá vaâ khöng thïí giaãi thñch gò àûúåc roä raâng hún nûäa, nïn Xtas beân àùåt cho noá möåt cêu hoãi khaác: - Ngûúâi Vahima coá giïët ai trong söë nhûäng ngûúâi vêån quêìn aáo trùæng êëy khöng? - Khöng. Ngûúâi Vahima cuäng nhû ngûúâi Xamburu khöng thïí laâm viïåc àoá àêu. - Taåi sao thïë? - Vò boån hoå noái rùçng, nïëu nhû maáu cuãa hoå ngêëm vaâo àêët thò mûa seä khöng rúi xuöëng nûäa. http://ebooks.vdcmedia.com
 4. HENRICH SIENKIEVICH 4 “Mònh rêët mûâng laâ hoå tin vaâo àiïìu àoá!” - Xtas nghô thêìm. Röìi em hoãi tiïëp: - Liïåu ngûúâi Vahima coá ài cuâng chuáng ta àïën têån biïín lúán hay khöng? Nïëu nhû túá hûáa seä tùång cho hoå nhiïìu luåa, chuöîi haåt cûúâm vaâ nhiïìu suáng öëng? - Cali seä ài, ngûúâi Vahima cuäng ài, nhûng trûúác tiïn öng lúán phaãi àaánh àûúåc ngûúâi Xamburu àaä, vò hoå úã bïn kia con nûúác. - Tiïëp sau ngûúâi Xamburu laâ ai úã? - Tiïëp sau ngûúâi Xamburu khöng coá nuái, chó coá rûâng, trong rûâng toaân sû tûã thöi. Cuöåc troâ chuyïån kïët thuác úã àoá. Giúâ àêy caâng ngaây Xtas caâng hay nghô túái chuyïën ài lúán sangphña Àöng, em nhúá nhûäng gò öng Linàe noái, rùçng coáthïí gùåp àûúåc ngûúâi AÃ Rêåp vuâng duyïn haãi chuyïn buön baán ngaâ voi, cuäng nhû nhûäng àoaân truyïìn giaáo. Em hiïíu rùçng, àöëi vúái Nen, chuyïën ài naây seä laâ möåt chuöîi ngaây mïåt nhoåc vaâ nhûäng nöîi nguy hiïím múái, nhûng em cuäng hiïíu rùçng, chuáng khöng thïí úã laåi nuái Linàe caã àúâi àûúåc, vaâ cêìn phaãi lïn àûúâng trong thúâi gian túái. Giai àoaån sau muâa mûa, khi nûúác haäy coân bao phuã nhûäng vuâng lêìy àêìy bïånh têåt, khi khùæp núi haäy coân àang coá nûúác, laâ thúâi gian thñch húåp nhêët àïí lïn àûúâng. Trïn nhûäng àónh cao, caái noáng chûa taác àöång mêëy àïën boån treã, ban àïm thûúâng laânh laånh, khiïën chuáng phaãi àùæp kñn ngûúâi. Nhûng trong rûâng phña dûúái vuâng thêëp kia noáng hún nhiïìu vaâ chùæc chùæn sùæp túái seä coân noáng nûåc hún nûäa. Hiïån giúâ mûa ñt khi thêëm àêët, caâng ngaây mûåc nûúác söng caâng xuöëng thêëp. Xtas àoaán rùçng vïì muâa heâ con söng rêët coá thïí seä trúã thaânh möåt trong nhûäng khe caån nhû nhûäng chiïëc khe maâ em àaä gùåp trïn sa maåc Libi, nhûäng khe maâ chó chñnh giûäa loâng múái coá möåt vïåt nûúác nhoã beá maâ thöi. Tuy vêåy, em vêîn cûá hoaän chuyïën ài tûâ ngaây naây sang ngaây khaác. Trïn nuái Linàe moåi thûá múái dïî chõulaâm sao, caã cho ngûúâi lêîn cho suác vêåt! ÚÃ àêy, khöng nhûäng Nen chó thanh toaán hoaân toaân vúái bïånh söët reát maâ caã vúái chûáng thiïëu maáu nûäa, Xtas thò khöng coân thêëy nhûác àêìu, coân da cuãa Cali vaâ Mïa thò bùæt àêìu boáng nhû http://ebooks.vdcmedia.com
 5. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 5 xatanh àen. Nasibu tröng cûá nhû möåt quaã dûa búã di àöång trïn cùåp chên khùèng khiu, coân King thò xúi coã khöng keám gò luä ngûåa vaâ lûâa. Xtas biïët roä rùçng giûäa biïín rûâng möng mïnh kia cho àïën cuöëi cuöåc haânh trònh, cuäng khöng thïí tòm àêu ra möåt “hoân àaão” thûá hai nhû thïë naây nûäa. Vaâ em lo ngaåi nhòn vïì tûúng lai, mùåc duâ giúâ àêy boån treã àaä coá con King trúå sûác àùæc lûåc, thêåm chñ khi cêìn noá coân laâ ngûúâi baão vïå tin cêín. Cûá thïë, trûúác khi chuáng kõp chuêín bõ lïn àûúâng, àaä möåt tuêìn lïî nûäa tröi qua. Trong nhûäng giêy phuát raãnh röîi khöng phaãi àoáng goái àöì àaåc, boån treã vêîn khöng ngûâng thaã nhûäng chiïëc diïìu múái vúái ghi chuárùçng chuáng seä ài vïì phña Àöng, vïì phña möåt caái höì naâo àoá, vïì phña àaåi dûúng. Chuáng tiïëp tuåc thaã thïm diïìu vò coá möåt luöìng gioá maånh, nhiïìu khi maånh nhû baäo, thöíi tûâ phña Têy, gioá cuöën nhûäng chiïëc diïìumang tñt ài xa, vïì phña nuái vaâ sang bïn kia nuái. Àïí traánh cho Nen khoãi bõ chaáy nùæng Xtas lêëy nhûäng maãnh lïìu coân laåi laâm möåt caái baânh àùåt trïn lûng voi daânh cho cö beá ngöìi. Sau vaâi lêìn thûã, con King àaä quen vúái caái troång lûúång nhoã nhoi êëy vaâ cuäng quen vúái viïåc buöåc baânh lïn lûng noá bùçng nhûäng súåi dêy dûâa rêët chùæc. Vaã chùng, caái naây cuäng chó laâ möåt chiïëc löng bïn caånh nhûäng thûá àöì khaác maâ noá seä phaãi chúã, nhûäng thûá àöì maâ Cali vaâ Mïa phaãi phên böí vaâ goái buöåc. Cêåu beá Nasibu àûúåc lïånh phaãi xay chuöëi khö vaâ chaâ laâ thaânh böåt bùçng caách duâng hai phiïën àaá phùèng. King giuáp noá thïm trong viïåc dûát àûát nhûäng cuöëng buöìng nùång; thïm vaâo àoá caã hai cheán chuöëi nhiïìu àïën nöîi chùèng mêëy chöëc khu vûåc gêìn àoá àaä saåch nhùén chuöëi, chuáng phaãi ài túái nhûäng caánh àöìng khaác, nùçm phña bïn kia àónh nuái. Xaba, vöën khöng coá viïåc gò laâm, thûúâng cuâng ài vúái chuáng trong nhûäng chuyïën ài êëy. Nhûng chuát nûäa thò cêåu beá Nasibu phaãi traã giaá cho sûå nùng nöí êëy bùçng chñnh tñnh maång cuãa mònh, hay ñt ra cuäng bùçng möåt caãnh nö lïå àùåc biïåt. Coá lêìn, luác àang lêëy chuöëi trïn möåt sûúân àaá döëc, noá böîng tröng thêëy trong khe àaá möåt böå mùåt gúám ghiïëc, àêìy löng àen, mùæt chúáp chúáp nhòn vaâo noá, rùng nanh trùæng nhúãn nhe http://ebooks.vdcmedia.com
 6. HENRICH SIENKIEVICH 6 ra dûúâng nhû àang cûúâi. Cêåu beá kinh hoaâng àûáng sûäng nhû hoáa àaá, sau àoá bùæt àêìu chaåy thuåc maång. Nhûng noá chó kõp chaåy mûúi bûúác chên thò möåt caánh tay löng laá xöìm xoaâm àaä öm quanh ngûúâi noá, nhêëc böíng lïn cao vaâ con quaái vêåt àen nhû than bùæt àêìu bïë noá lao xuöëng vûåc. May thay, con àûúâi ûúi khöíng löì chó coá thïí chaåy bùçng hai chên vò coân bïë thùçng beá, vò thïë Xaba àang úã gêìn àoá kõp àuöíi theo vaâ cùæm nanh vaâo lûng noá. Möåt cuöåc chiïën àêëu kinh khuãng diïîn ra, trong àoá, mùåc dêìu coá voác daång to lúán vaâ sûác lûåc coá thûâa, con choá chùæc chùæn seä phaãi chïët, vò giöëng àûúâi ûúi naây thêåm chñ coân coá thïí thùæng caã sû tûã1. Noái chung loaâi khó khöng coá thoái quen buöng nhûäng vêåt cûúáp àûúåc ra khoãi tay, cho duâ tûå do hay tñnh maång chuáng coá thïí bõ àe doåa chùng nûäa. Bõ cùæn tûâ sau lûng, con àûúâi ûúi khöng dïî daâng tuám àûúåc Xaba, tuy thïë noá cuäng àaä duâng tay traái tuám lêëy cöí con choá, nhêëc böíng noá lïn cao, thò vûâa luác àoá àêët rung rinh dûúái nhûäng bûúác chên nùång trõch - vaâ King chaåy túái. Chó cêìn möåt cuá àaánh nheå bùçng voâi laâ “con ma rûâng” khuãng khiïëp - nhû ngûúâi da àen thûúâng mïånh danh cho boån àûúâi ûúi - àaä guåc ngay xuöëng vúái caái soå vaâ gaáy vúä naát. Song àïí chùæc chùæn hún, hoùåc do tñnh noáng naãy bêím sinh, King coân duâng ngaâ àoáng àinh con vêåt xuöëng àêët, röìi sau àoá vêîn tiïëp tuåc traã thuâ noá, cho àïën khi Xtas cêìm suáng tûâ phña lïìu chaåy túái - sau khi nghe thêëy nhûäng tiïëng kïu vaâ tiïëng röëng khiïën em khöng yïn - vaâ ra lïånh cho noá, noá múái chõu thöi. Con àûúâi ûúi àang nùçm trong vuäng maáu, Xaba liïëm maáu noá, maáu cuäng giêy àoã caã ngaâ cuãa King.Àoá quaã laâ möåt con vêåt to lúán, mùæt trúån ngûúåc, rùng nhe ra, dêîu àaä chïët röìi maâ tröng haäy coân khuãng khiïëp. Con voi röëng lïn nhûäng tiïëng kïu khaãi hoaân, coân cêåu beá Nasibu taái ngûúâi ài vò súå haäi thuêåt laåi cho Xtas nghe chuyïån vûâa xaãy ra. Xtas suy nghô giêy laát xem coá nïn àûa Nen àïën vaâ chó 1 Àûúâi ûúi sinh söëng úã vuâng rûâng Têy Phi, tuy nhiïn öngLivingstone àaä gùåp chuáng ngay caã úã miïìn Àöng. Chuáng thûúâng bùætcoác treã con. Àûúâi ûúi miïìn Àöng ñt dûä túån hún miïìn Têy, vò khi àaä bõ thûúng chuáng khöng giïët thúå sùn, maâ chó gùåm naát caác ngoán tay cuãa ngûúâi ài sùn maâ thöi (chuá thñch cuãa taác giaã). http://ebooks.vdcmedia.com
 7. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 7 cho cö beá xem con vêåt khuãng khiïëp naây khöng, nhûng röìi cêåu beá boã yá àõnh àoá ài, vò àöåt nhiïn baãn thên em cuäng bõ nöîi súå haäi chïë ngûå. Chñnh Nen cuäng thûúâng ài lang thang möåt mònh trïn caã “hoân àaão” nïn cö beá cuäng coá thïí gùåp chuyïån tûúng tûå. Hoáa ra nuái Linàe khöng phaãi laâ núi êín naáu hoaân toaân yïn öín nhû thoaåt àêìu boån treã tûúãng. Xtas quay vïì cùn lïìu vaâ thuêåt laåi cho Nen chuyïån vûâa xaãy ra, cö beá lùæng nghe, vûâa toâ moâ vûâa súå haäi, mùæt múã to, chöëc chöëc laåi lùåp ài lùåp laåi: - Anh thêëy chûa, thiïëu con King thò àaä xaãy rachuyïån röìi! - Àuáng thêåt! Vúái möåt ngûúâi baão mêîu nhû thïë naâythò coá thïí khöng cêìn phaãi lo lùæng cho àûáa treã, cho nïn cho túái khi naâo chuáng ta lïn àûúâng, em khöng àûúåc ài möåt bûúác naâo nïëu khöng coá noá, nghe chûa? - Thïë bao giúâ chuáng mònh ài, anh? - Lûúng thûåc àaä chuêín bõ xong, haâng hoáa àaä sùæp xïëp caã röìi, nghôa laâ chó cêìn chêët lïn lûng suác vêåt nûäa laâ chuáng ta coá thïí lïn àûúâng ngay ngaây mai cuäng kõp. - Vïì vúái ba! - Nïëu nhû Chuáa cho pheáp, - Xtas àaáp laåi veãtrang nghiïm. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. HENRICH SIENKIEVICH 8 CHÛÚNG 37 Tuy vêåy cuäng phaãi mêëy ngaây sau cuöåc troâ chuyïån êëy boån treã múái lïn àûúâng àûúåc. Chuáng khúãi haânh vaâo saáu giúâ saáng, cuâng luác vúái raång àöng, sau möåt luác cêìu nguyïån, trong àoá chuáng thaânh khêíncêìu xin Àûác Chuáa. Xtas cûúäi ngûåa dêîn àêìu, chó coá Xaba laâ chaåy phña trûúác noá. Sau Xtas laâ con King bûúác ài àônh àaåc, tai ve vêíy, mang trïn caái lûng àöì söå cuãa mònh caái baânh bùçng vaãi, trong baânh laâ Nen cuâng vúái Mïa. Tiïëp àoá laâ luä ngûåa cuãa öng Linàe bûúác thaânh möåt haâng, àûúåc nöëi vúái nhau bùçng dêy thûâng laâm bùçng súåi dûâa, chúã caác thûá àöì vêåt khaác nhau, coân chuá beá Nasibu ài cuöëi àoaân, cûúäi lïn con lûâa cuäng àen nhû chuá. Vò àang buöíi saáng súám nïn caái noáng bûác chûa cùng thùèng mêëy, tuy ngaây höm êëy àeåp trúâi, vaâ phña sau rùång nuái Caramöiö mùåt trúâi rûåc rúä nhö lïn, khöng bõ möåt àaám mêy naâo che caã. Húi gioá àöng laâm dõu búát caái noáng cuãa nhûäng tia mùåt trúâi. Chöëc chöëc laåi nöíi lïn möåt àúåt gioá khaá maånh khiïën cho coã bõ raåp xuöëng vaâ caã rûâng dêåy soáng nhû biïín. Sau nhûäng trêån mûa to, moåi loaâi thaão möåc lïn xanh töët, nïn úã nhûäng chöî thêëp, khöng nhûäng chó coá luä ngûåa hoaân toaân ngêåp trong coã maâ thêåm chñ caã con King nûäa, khiïën cho ngûúâi ta chó coá thïí tröng thêëy caái baânh maâu trùæng nhêëp nhö trïn àêìu coã xanh non, di àöång lïn phña trûúác nhû möåt con taâu trïn mùåt höì. Sau möåt giúâ ài àûúâng trïn möåt vuâng húi cao khö raáo, nhö lïn úã phña àöng nuái Linàe, boån treã gùåp nhûäng cêy cuác gai khöíng löì1, coá thên to nhû cêy göî, hoa lúán nhû àêìu ngûúâi. Trïn möåt söë sûúân àöìi maâ tröng xa cûá ngúä àöìi troåc chuáng thêëy nhûäng cêy hoa thaåch thaão cao túái taám meát2. Nhûäng loaâi cêy khaác-úã chêu Êu àûúåc xïëp vaâo loaâi 1 Echinops giganteus, thûúâng moåc úã vuâng naây, vaâ thûúâng rêët töët úã vuâng nam Abixynia (theo Slisee Reclus: Àõa dû - Chuá thñch cuãa taác giaã). 2 Theo Sliseáe Reclus. (Chuá thñch cuãa taác giaã). http://ebooks.vdcmedia.com
 9. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 9 cêy nhoã beá nhêët - thòúã àêy cuäng coá têìm voác saánh ngang vúái cêy cuác gai hoùåc thaåch thaão, coân nhûäng cêy thên göî àún àöåc moåc trïn caánh rûâng, tröng cûá nhû nhûäng caái nhaâ thúâ vêåy. Àùåc biïåt laâ nhûäng cêy hoå sung, àûúåc goåi laâ àarö, coá nhûäng caânh khi chaåm vaâo àêët liïìn biïën thaânh nhûäng chiïëc thên cêy múái, lêën chiïëm möåt khoaãng àêët röång lúán àïën nöîi möåt cêy nhû thïë laâm thaânh caã möåt luâm riïng biïåt vêåy. Tröng xa, vuâng naây cûá nhû möåt khu rûâng liïn tuåc nhûng àïën gêìn thò hoáa ra nhûäng cêy lúán moåc caách nhau, chûâng mûúi hay vaâi chuåc bûúác chên. Phña Bùæc chó thêëy rêët ñt cêy to, vuâng àoá mang àùåc àiïím thaão nguyïn nuái àûúåc bao phuã búãi möåt khu rûâng bùçng phùèng, trïn àoá chó coá nhûäng cêy xiïm gai, hònh caái ö nhö lïn maâ thöi. Coã úã àoá xanh thùèm hún, thêëp hún vaâ roä raâng laâ thûác ùn töët hún cho suác vêåt, vò Nen ngöìi trïn baânh voi cuäng nhû Xtas khi ài lïn nhûäng goâ cao àïìu tröng thêëy nhûäng àaân linh dûúng àöng àaão maâ chuáng chûa tûâng tröng thêëy baogiúâ. Àöi khi, chuáng gùåm coã riïng tûâng loaåi, àöi khi laåi chen lêîn nhiïìu loaåi vúái nhau: linh dûúng gúnu, puphu, arien, sún dûúng, boâ, linh dûúng sûâng moác vaâ nhûäng con cuàu to lúán. Khöng thiïëu mùåt caã ngûåa vùçn vaâ hûúu cao cöí. Tröng thêëy àoaân ngûúâi, caã àaân ngûâng ùn coã, ngêíng àêìu vaâ vïính tai lïn nhòn caái baânh trùæng, veã vö cuâng kinh ngaåc, röìi uâ teá chaåy trong möåt chúáp mùæt. Nhûng chó chaåy àûúåc vaâi trùm bûúác chên, chuáng laåi dûâng laåi, ngoaãnh nhòn caái vêåt laå luâng, röìi sau khi àaä hïët toâ moâ, chuáng laåi tiïëp tuåc bònh thaãn gùåm coã. Thónh thoaãng möåt con tï giaác bêåt lïn ngay trûúác gêìn àoaân ngûúâi, trong tiïëng àöång êìm êìm vaâ dûä túån nhûng traái vúái baãn chêët noáng naãy vaâ sùén saâng têën cöng têët caã nhûäng gò loåt vaâo mùæt noá, noá chaåy thuåc maång khi tröng thêëy King, vaâ chó coá mïånh lïånh cuãa Xtas múái khiïën con voi dûâng laåi khöng àuöíi theo. Voi Phi chêu cùm thuâ tï giaác, nïëu nhû chuáng tòm thêëy dêëu vïët coân múái cuãa con vêåt naây, bao giúâ cuäng lêëy hïët sûác lao theo cho túái khi tòm thêëy àöëi thuã vaâ àêëu sûác vúái noá; trong nhûäng cuöåc chiïën àêëu àoá, keã thêët baåi bao giúâ cuäng laâ tï giaác. Con King, hùèn laâ àaä thuêìn vaâ quen xem Xtas nhû ngûúâi chó huy cuãa mònh, nïn chó cêìn nghe tiïëng cêåu beá vaâ nhêån thêëy cùåp mùæt nhòn nghiïm khùæc cuãa http://ebooks.vdcmedia.com
 10. HENRICH SIENKIEVICH 10 cêåu, laâ con voi vöåi haå caái voâi àaä giú cao xuöëng, cuåp tai laåi vaâ bûúác ài tiïëp. Baãn thên Xtas cuäng muöën àûúåc tröng thêëy cuöåc chiïën àêëu giûäa hai con vêåt khöíng löì noå, nhûng noá lo cho Nen. Nïëu nhû con voi chaåy nûúác àaåi, caái baânh coá thïí àûát tung mêët, hay tïå hún, con vêåt khöíng löì coá thïí laâm noá vûúáng vaâo möåt caânh cêy naâo àoá, khi êëy maång söëng cuãa Nen seä bõ àe doåa nghiïm troång. Qua nhûäng saách mö taã viïåc ài sùn àoåc höìi coân úã Port Xaiàú, Xtas àûúåc biïët rùçng nhûängngûúâi sùn höí úã ÊËn Àöå khöng súå höí bùçng súå voi vöåi vaä hay maãi sùn àuöíi laâm baânh vûúáng vaâo cêy. Vaâ cuöëi cuâng nûäa, baãn thên caái nûúác àaåi cuãa “chaâng” khöíng löì naây khoá chõu àïën nöîi khöng ai coá thïí chõu àûång àûúåc lêu maâ khöng haåi túái sûác khoãe. Tuy nhiïn, mùåt khaác, sûå coá mùåt cuãa con King cuäng xua ài nhiïìu nöîi nguy hiïím. Nhûäng con trêu rûâng dûä túån vaâ hung hùng maâ boån treã gùåp trong ngaây höm êëy, luác chuáng àang ài túái möåt caái höì nhoã, núi caác loaâi thuá trong vuâng tuå têåp laåi buöíi chiïìu, cuäng boã chaåy khi tröng thêëy con voi, vaâ voâng suöët búâ höì àïí sang phña bïn kia uöëng nûúác. Ban àïm, bõ buöåc möåt chên sau vaâo cêy, King canh giûä caái lïìu maâ Nen àang nguã, àoá laâ möåt ngûúâi lñnh canh tin cêåy àïën nöîi tuy Xtas vêîn baão àöët lûãa nhûng em coi viïåc vêy haâng raâo gai quanh traåi laâ khöng cêìn thiïët, mùåc duâ em biïët rùçng trong möåt vuâng coá nhûäng àaân linh dûúng àöng àuác nhû vêåy sinh söëng, thò khöng thiïëu mùåt sû tûã. Ngay trong àïm höm êëy, mêëy con sû tûã gêìm theát trong khoám cêy caãm laãm to lúán moåc trïn sûúân nuái1. Mùåc duâ coá aánh lûãa chiïëu saáng, nhûng luä sû tûã, bõ hêëp dêîn búãi muâi ngûåa, vêîn tiïën gêìn laåi phña traåi; song túái khi con King bõ quêëy rêìy búãi tiïëng röëng cuãa chuáng, khi trong àïm thanh vùæng àöåt nhiïn vang lïn nhû tiïëng sêëm àöång gioång “baritus” kinh khuãng cuãa noá2 - thò luä sû tûã liïìn cêm bùåt, hùèn laâ chuáng hiïíu rùçng khöng nïn cöë tiïëp xuác gêìn guäi hún vúái loaåi “nhên vêåt” nhû thïë laâm chi! Boån treã nguã ngon trong phêìn coân laåi cuãa àïm vaâ maäi àïën saáng chuáng múái lïn àûúâng ài tiïëp. 1 Cêy caãm laãm úã Abixinia vaâ trong nuái Caramöiö coá thïí cao túái nùm mûúi meát. Theo Sliseáe Reclus (chuá thñch cuãa taác giaã). 2 Ngûúâi La Maä goåi nhûäng tiïëng haát hay tiïëng theát xung trêån cuãa caác quên àoaân vaâ cuãa ngûúâi Gieácman, cuäng nhû tiïëng voi röëng bùçng tïn goåi naây. http://ebooks.vdcmedia.com
 11. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 11 Song àöëi vúái Xtas laåi bùæt àêìu nhûäng lo lùæng vaâ suy nghô múái. Trûúác nhêët em hiïíu rùçng caã àoaân ài rêët chêåm vaâ khöng thïí ài àûúåc quaá mûúâi cêy söë möîi ngaây. Theo töëc àöå naây thò mêët möåt thaáng cuäng túái àûúåc biïn giúái Abixinia, nhûng vò Xtas àaä quyïët àõnh laâ trong moåi chuyïån seä haânh àöång theo lúâi khuyïn cuãa öng Linàe, maâ öng Linàe laåi khùèng àõnh möåt caách quaã quyïët rùçng boån treã khöng thïí naâo vûúåt sang Abixinia nöíi, nïn chó coân laåi con àûúâng ài àïën àaåi dûúng maâ thöi. Song theo tñnh toaán cuãa ngûúâi Thuyå Sô êëy thò chuáng coân caách àaåi dûúng khoaãng trïn nghòn kilömeát nûäa - àoá laâ tñnh theo àûúâng chim bay, chûá thûåc ra thaânh phöë Mombaxa nùçm lïåch vïì phña Nam coân xa hún nûäa thïë coá nghôa laâ caã cuöåc haânh trònh phaãi keáo daâi mêët ba thaáng. Xtas lo súå nghô rùçng, àoá laâ ba thaáng trúâi khöën khöí, mïåt nhoåc vaâ nguy hiïím vïì phûúng diïån nhûäng böå laåc da àen maâ boån treã coá thïí seä phaãi chaåm traán. Chuáng hiïån vêîn àang ài trong vuâng trùæng àaä bõ dõch àêåu muâa vaâ tin tûác vïì nhûäng chuyïën taão thanh cuãa boån phiïën loaån khiïën cho dên chuáng baåt ài, nhûng noái chung chêu Phi vöën àöng ngûúâi sinh söëng, nïn trûúác hay sau gò chuáng cuäng seä ài vaâo rûâng coá nhûäng böå laåc xa laå cû truá, nhûäng böå laåc naây thûúâng bõ thöëng trõ búãi nhûäng võ tiïíu vûúng hoang daä vaâ àöåc aác. Thêåt khöng phaãi laâ möåt chuyïån àún giaãn àïí coá thïí giûä àûúåc maång söëng vaâ tûå do khi traãi qua nhûäng caái loâ lûãa nhû vêåy. Xtas chó tñnh àún giaãn rùçng, nïëu nhû boån treã gùåp truáng ngûúâi Vahima thò chuáng seä huêën luyïån cho khoaãng vaâi mûúi chiïën sô cuãa dên töåc naây biïët bùæn suáng, röìi duâng nhûäng phêìn thûúãng lúán hûáa vúái hoå àïí hoå àöìng yá thaáp tuâng hai àûáa túái têån àaåi dûúng. Song Cali khöng hïì biïët nhûäng böå laåc ngûúâi Vahima hiïån sinh söëng núi àêu, coân öng Linàe coá nghe chuát ñt vïì hoå nhûng cuäng khöng thïí chó àûúâng ài àïën vúái hoå, cuäng khöng chó àûúåc chñnh xaác vuâng hoå àang cûtruá. Öng Linàe coá nhùæc àïën möåt caái höì lúán naâo àoá maâ öng àûúåc nghe noái túái, Cali thò cam àoan rùçng ngûúâi Vahima sinh söëng trïn möåt búâ cuãa caái höì àoá, àûúåc goåi tïn laâ Baxxa Naröëc, coân ngûúâi Xamburu thò sinh söëng úã búâ höì phña bïn kia. Xtas lo ngaåi chñnh vò rùçng, mön àõa lñ chêu Phi maâ em àûúåc daåy rêët kô trong trûúâng hoåc úã Port Xaiàú khöng hïì noái túái caái höì coá tïn nhû thïë. Giaá nhû chó coá http://ebooks.vdcmedia.com
 12. HENRICH SIENKIEVICH 12 möîi mònh thùçng beá Cali noái vúái em vïì chuyïån àoá, thò hùèn laâ em seä cho rùçng àoá laâ höì Vichtoria Nianza, nhûng vïì chuyïån àoá thò öng Linàe khöng thïí naâo nhêìm lêîn àûúåc, vò chñnh öng àaä tûâ höì Vichtoria ài lïn phña Bùæc, doåc theo rùång nuái Caramöiö, vaâ qua nhûäng tin tûác thu thêåp àûúåc cuãa thöí dên trong daäy nuái naây, öng àaä ài àïën kïët luêån rùçng caái höì bñ êín noå nùçm xahún nûäa vïì phña Àöng vaâ phña Bùæc. Xtas khöng biïët nghô vïì têët caã nhûäng chuyïån àoá thïë naâo, nhûng em e rùçng seä khöng gùåp àûúåc caã caái höì àoá lêîn ngûúâi Vahima, em coân lo súå caã nhûäng böå laåc daä man, súå nhûäng vuâng rûâng hoang thiïëu nûúác, nhûäng daäy nuái khöng thïí bùng qua, súå ruöìi tse- tse seä giïët chïët suác vêåt, súå bïånh nguã, súå bïånh söët reát cho Nen, súå caái noáng bûác vaâ súå nhûäng vuâng àêët mïnh möng àang chia caách chuáng vúái àaåi dûúng. Nhûng sau khi rúâi khoãi nuái Linàe khöng coân con àûúâng naâo khaác ngoaâi viïåc tiïën lïn phña trûúác, cûátiïën maäi, tiïën maäi vïì phña Àöng. Öng Linàe coá noái rùçng àoá laâ möåt cuöåc haânh trònh vûúåt quaá sûác ngûúâi thaám hiïím nhiïìu nghõ lûåc vaâ giaâu kinh nghiïåm, song Xtas cuäng àaä thu àûúåc rêët nhiïìu kinh nghiïåm, coân nïëu vïì nghõ lûåc, thò vò Nen em quyïët seä khai thaác triïåt àïí baãn thên mònh. Luác naây cêìn phaãi tiïët kiïåm sûác lûåc cho cö beá, nïn em quyïët àõnh chó ài tûâ saáu giúâ saáng túái mûúâi giúâ trûa, coân giai àoaån thûá hai tûâ ba giúâ túái saáu giúâ chiïìu, nghôa laâ túái khi mùåt trúâi lùån, chó tiïën haânh khi naâo chöî nghó chên thûá nhêët khöng coá nûúác maâ thöi. Luác naây, vò trong muâa mûa dêìm, nïn moåi núi àïìu coá nûúác. Nhûäng chiïëc höì do nûúác mûa àoång trong caác loâng thung haäy coân rêët àêìy, tûâ trïn nuái thónh thoaãng laåi coá nhûäng doâng suöëi nûúác trong nhû pha lï vaâ maát laånh chaãy xuöëng, tùæm trong nhûäng doâng suöëi àoá vûâa tuyïåt diïåu vûâa an toaân vò luä caá sêëu chó sinh söëng úã nhûäng vuâng nûúác lúán, núi khöng thiïëu caá laâ thûác ùn chñnh cho chuáng. Tuy nhiïn, Xtas khöng cho pheáp cö beá uöëng nûúác laä, mùåc duâ em àûúåc thûâa hûúãng cuãa öng Linàe möåt bònh loåc rêët töët maâ hoaåt àöång cuãa bònh bao giúâ cuäng khiïën cho Cali vaâ Mïa ngaåc nhiïn. Khi nhòn thêëy caái bònh loåc nhuáng vaâo nûúác àuåc ngêìu nhûng laåi chó cho http://ebooks.vdcmedia.com
 13. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 13 chaãy vaâo bònh chûáa thûá nûúác trong vùæt thò caã hai lùn ra cûúâi, àêåp àêåp tay vaâo àêìu göëi toã yá kinh ngaåc vaâ vui sûúáng. Noái chung, ban àêìu, chuyïën ài khaá thuêån lúåi.Àûúåc thûâa hûúãng cuãa öng Linàe rêët nhiïìu thûác ùn dûå trûä: caâ phï, cheâ, àûúâng, viïn canh, nhiïìu loaåi àöì höåp khaác nhau vaâ àuã loaåi thuöëc, Xtas khöng cêìn phaãi tiïët kiïåm àaån, vò àaån coá nhiïìu hún söë maâ boån treã coá khaã nùng mang theo. Chuáng khöng thiïëu nhûäng vêåt duång àuã moåi loaåi khaác, nhiïìu cúä suáng khaác nhau vaâ àaån phaáo hiïåu, thûá àaån maâ trong nhûäng cuöåc chaåm traán vúái ngûúâi da àen coá thïí rêët coá taác duång. Vuâng àêët naây mêìu múä, àêìy caác giöëng thuá rûâng, nghôa laâ khöng thiïëu thõt tûúi. Hoa quaã cuäng thïë. Thaãng hoùåc, úã nhûäng vuâng truäng, boån treã gùåp phaãi buân lêìy, nhûng buân lêìy haäy coân bõ nûúác bao phuã nïn khöng laâm ö nhiïîm khöng khñ bùçng nhûäng muâi höi thöëi khoá chõu. Trïn cao nguyïn khöng hïì coá giöëng muöîi truyïìn bïånh söët reát cho maáu ngûúâi. Tûâ mûúâi giúâ saáng trúã ài, trúâi noáng nûåc rêët khoá chõu, nhûng trong nhûäng giúâ àûúåc mïånh danh laâ “giúâ trùæng” êëy, nhûäng ngûúâi böå haânh nhoã beá cuãa chuáng ta dûâng chên dûúái boáng maát cuãa nhûäng cêy göî to, khöng möåt tia nùæng mùåt trúâi naâo loåt nöíi qua taán laá cuãa chuáng. Sûác lûåc cuãa Nen, Xtas vaâ boån treã da àen vêîn àang rêët döìi daâo. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. HENRICH SIENKIEVICH 14 CHÛÚNG 38 Ngaây thûá nùm cuãa cuöåc haânh trònh, Xtas ài cuâng vúái Nen trïn lûng con King, vò boån treã gùåp phaãi möåt rùång xiïm gai moåc dêìy àïën nöîi ngûåa chó coá thïí ài theo con àûúâng voi àaä múã ra maâ thöi. Bêëy giúâ laâ saáng súám, möåt buöíi saáng nùæng löång lêîy vaâ nhiïìu sûúng. Boån treã troâ chuyïån vúái nhau vïì chuyïën ài, möîi ngaây chuáng caâng àïën gêìn àaåi dûúng hún, àïën gêìn cha hún, nhûäng ngûúâi cha maâ hiïån nay chuáng nhúá nhung vö haån. Tûâ luác chuáng bõ bùæt coác úã Phaium túái nay, àoá laâ chuã àïì cuãa biïët bao nhiïu cuöåc troâ chuyïån, nhûäng cuöåc chuyïån troâ bao giúâ cuäng khiïën boån treã caãm àöång rúi lïå. Chuáng cûá nhùæc ài nhùæc laåi maäi: cha cuãa chuáng àang nghô rùçng caã hai hoùåc laâ àaä khöng coân söëng trïn àúâi nûäa, hoùåc laâ àaä mêët ài vônh viïîn, hai öng buöìn phiïìn, tuy thïë hoåvêîn thûúâng xuyïn phaái nhûäng ngûúâi AÃ Rêåp túái Khaáctum, rêët xa caã Phasöàa nûäa, sau nùm ngaây àûúâng nûäa coân xa hún, röìi sau àoá laåi cûá xa thïm maäi, maäi cho túái khi túái àûúåc àaåi dûúng, hoùåc trûúác àoá, túái àûúåc möåt chöî coá thïí àaánh àiïån. Ngûúâi duy nhêët trong caã àoaân biïët àûúåc nhûäng gò àang chúâ àúåi laâ Xtas, coân Nen thò àang tin tûúãng rêët sêu sùæc rùçng, khöng coá viïåc gò trïn àúâi naây Xtas khöng thïí laâm àûúåc, vaâ cö beá hoaân toaân tin chùæc rùçng Xtas seä àûa àûúåc cö túái búâ àaåi dûúng. Cho nïn nhiïìu lêìn cö beá vûúåt trûúác sûå kiïån àïí hònh dung trong caái àêìu oác nhoã beá cuãa mònh nhûäng gò seä diïîn ra khi tin tûác àêìu tiïn vïì boån treã àïën àûúåc tay caác öng böë - vaâ lñu lo nhû möåt con chim non, Nen kïí cho Xtas nghe nhûäng àiïìu tûúãng tûúång àoá. “Caác ba àang ngöìi - cö beá noái, - úã Port Xaiàú vaâ than khoác, böîng nhiïn coá möåt thùçng beá mang túái bûác àiïån. Caái gò thïë naây? Ba em hoùåc ba anh seä múã àiïån ra, nhòn chûä kñ vaâ àoåcthêëy: Xtas vaâ Nen! Ö, àïën luác êëy caã hai múái sung sûúáng nheá, caã hai öng böë múái bêåt ngay dêåy àïí àiàoán chuáng mònh. Àïën khi êëy caã nhaâ múái naáo nûác caã lïn, caã hai ba cuâng mûâng - têët caã moåi ngûúâi àïìu ca ngúåi anh - röìi moåi ngûúâi túái àêy - röìi em http://ebooks.vdcmedia.com
 15. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 15 seä öm thêåt chùåt cöí ba, röìi sau àoá chuáng mònh seä maäi maäi bïn nhau... röìi...” Vaâ moåi sûå kïët thuác úã chöî laâ caái cùçm nhoã beá cuãa cö beá bùæt àêìu run run, àöi mùæt tuyïåt àeåp biïën thaânh hai “àaâi” phun nûúác, röìi ngaã àêìu vaâo vai Xtas, cö beá khoác oâa lïn vò buöìn, vò nhúá vaâ vò vui sûúáng vúái yá nghô vïì cuöåc sum hoåp trong tûúng lai. Coân Xtas, vúái trñ tûúãng tûúång bay böíng vaâo tûúng lai, em àoaán rùçng cha em seä tûå haâo vïì em, öng seä noái: “Con khaá lùæm, xûáng àaáng laâ möåt ngûúâi Ba Lan chên chñnh”! Em vö cuâng xuác àöång, trong traái tim traân ngêåp nhúá nhung, nhiïåt tònh vaâ loâng quyïët têm khöng thïí naâo bõ nhuåt, rùæn nhû theáp. “Ta phaãi cûáu bùçng àûúåc Nen - em nhuã thêìm - ta phaãi söëng bùçng àûúåc túái caái giêy phuát êëy!” Vaâ khi êëy, chñnh em cuäng caãm thêëy rùçng, khöng coá nöîi hiïím nguy naâo maâ em khöng thïí chiïën thùæng, khöng coá trúã lûåc naâo em khöng thïí san bùçng. Nhûng àïën chiïën thùæng cuöëi cuâng haäy coân xa lùæm. Luác naây boån treã àang phaãi bùng qua rûâng cêy xiïm gai. Nhûäng caái gai daâi cuãa loaâi cêy naây vaåch nïn nhûäng vïët xûúác maâu trùæng ngay caã trïn laân da cuãa con King. Nhûng maäi röìi rûâng cêy cuäng thûa dêìn, vaâ qua nhûäng caânh cêy ngöín ngang àaä coá thïí tröng thêëy rûâng xanh xa xa. Mùåc duâ caái noáng àaä khiïën em thêëm mïåt, Xtas vêîn tuåt xuöëng khoãi baânh, lïn ngöìi trïn àêìu voi àïí tröng xem coá thêëy nhûäng àaân linh dûúng hay ngûåa vùçn phña trûúác hay khöng, vò em quyïët àõnh phaãi cuãng cöë söë thõt dûå trûä. Vïì phña bïn phaãi em tröng thêëy möåt àaân linh dûúng arien chûâng vaâi chuåc con, lêîn giûäa chuáng laâ hai con àaâ àiïíu, nhûng khi caã boån vûâa ài qua luâm cêy cuöëi cuâng vaâ con voi quaânh vïì phña traái, thò möåt caãnh hoaân toaân khaác hùèn àêåp vaâo mùæt cêåu beá: úã caách àoá chûâng nûãa cêy söë, em tröng thêëy nhûäng nûúng sùæn röång, vaâ úã ròa nûúng laâ hún chuåc boáng ngûúâi maâu da àen, hònh nhû àang bêån laâm àöìng. - Ngûúâi da àen! - Em quay laåi phña Nen kïu lïn. Tim em bùæt àêìu àêåp nhõp lo lùæng. Em do dûå möåt höìi khöng hiïíu coá nïn quay laåi êín vaâo rûâng xiïm gai hay khöng, nhûng em chúåt nghô rùçng, trong möåt vuâng dên cû àöng àuác, thò súám hay http://ebooks.vdcmedia.com
 16. HENRICH SIENKIEVICH 16 muöån cuäng seä phaãi gùåp dên, phaãi quan hïå vúái hoå, vaâ tuyâ thuöåc vaâo nhûäng möëi quan hïå àoá, söë phêån cuãa caã àoaân seä àûúåc àõnh àoaåt, nïn sau khi suy nghô möåt chuát, em hûúáng con voi ài vïì phña caánh àöìng. Chñnh vaâo luác êëy Cali cuäng tiïën laåi gêìn, vaâ troã tay vaâo phña rùång cêy, noá baão: - Öng lúán, kia laâ möåt laâng cuãa ngûúâi da àen, coânàêy laâ nhûäng ngûúâi àaân baâ àang laâm nûúng sùæn. Cali coá phaãi vaâo laâng khöng? - Chuáng ta seä cuâng vaâo laâng, - Xtas àaáp - cêåu seänoái cho hoå biïët rùçng chuáng ta àïën àêy nhû nhûäng ngûúâi baån. - Thûa öng chuã, Cali biïët seä phaãi noái vúái hoå àiïìugò, - cêåu beá da àen kïu lïn veã àêìy tûå tin. Röìi quay ngûåa vïì phña nhûäng ngûúâi àang laâm nûúng, noá àûa tay lïn miïång laâm loa vaâ goåi to lïn: - Yamco, he! Yambo sana! Nghe thêëy tiïëng goåi naây nhûäng ngûúâi àaân baâ àang àaâo sùæn bêåt dêåy vaâ àûáng nhû trúâi tröìng, nhûng chuyïån àoá chó keáo daâi trong nhaáy mùæt, vò ngay sau àoá, hoå vûát hïët thuöíng cuöëc, vûâa kïu reá lïn vûâa uâ teá chaåy vïì phña nhûäng rùång cêy bao quanh laâng. Nhûäng ngûúâi böå haânh treã tuöíi thong thaã vaâ bònh tônh tiïën laåi gêìn laâng. Trong rùång cêy coá tiïëng huá heát cuãa haâng trùm con ngûúâi, röìi àöåt nhiïn im lùång bao truâm. Tiïëp theo àoá laâ tiïëng tröëng trêìm huâng vang àöång phaá vúä bêìu khöng khñ im lùång, tiïëng tröëng vïì sau khöng ngûâng laåi möåt giêy phuát naâo caã. Roä raâng àoá laâ hiïåu lïånh chiïën àêëu cho caác chiïën sô, vò hún ba trùm ngûúâi böîng nhö ra khoãi rùång cêy. Têët caã daân thaânh möåt haâng daâi trûúác laâng, Xtas cho voi dûâng laåi caách chûâng trùm bûúác chên vaâ bùæt àêìu ngùæm nghña hoå. Mùåt trúâi chiïëu saáng nhûäng thên hònh lûåc lûúäng cuãa hoå, nhûäng löìng ngûåc röång raäi, nhûäng caánh tay khoãe maånh. Hoå àûúåc vuä trang bùçng cung tïn vaâ giaáo maác. Chung quanh àuâi hoå che möåt chiïëc quêìn ngùæn laâm bùçng cêy thaåch thaão, möåt söëngûúâi khaác - bùçng da khó. Àêìu hoå mang nhûäng chiïëc löng chim àaâ àiïíu, löng veåt, hoùåc nhûäng tuám löng lúãm chúãm, àêìu vûúån. Tröng hoå thêåt thiïån chiïën vaâ dûä dùçn, nhûng hoå laåi àûáng bêët àöång trong http://ebooks.vdcmedia.com
 17. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 17 im lùång, vò sûå kinh ngaåc cuãa hoå quaá lúán, khiïën cho yá muöën àaánh nhau bõ àeâ beåp ài. Moåi cùåp mùæt àïìu daán vaâo con King, vaâo caái baânh maâu trùæng vaâ vaâo ngûúâi da trùæng àang ngöìi trïn àêìu voi. Voi àöëi vúái hoå khöng phaãi laâ möåt con vêåt xa laå gò. Hoå söëng triïìn miïn trong baåo lûåc cuãa voi, nhûäng àaân voi àïm àïm taân phaá nhûäng nûúng sùæn, nhûäng vûúân chuöëi cuâng nhûäng vûúân coå àum cuãa hoå. Vò giaáo vaâ tïn khöng xuyïn thuãng àûúåc da voi nïn nhûäng ngûúâi da àen töåi nghiïåp noå àaânh phaãi chiïën àêëu vúái chuáng bùçng lûãa, bùçng tiïëng kïu la, bùçng caách giaã tiïëng gaâ, bùçng caách àaâo nhûäng höë sêu vaâ àùåt bêîy bùçng nhûäng cêy göî. Thïë nhûng chûa möåt ai trong àúâi àûúåc tröng thêëy, thêåm chñ chûa möåt ai nghô túái chuyïån voi coá thïí trúã thaânh nö lïå cho ngûúâi vaâ àïí cho ngûúâi ngöìi lïn cöí. Chñnh vò thïë, caái caãnh àang úã trûúác mùæt hoå àêy kia vûúåt quaá xa moåi khaái niïåm vaâ trñ tûúãng tûúång cuãa hoå, khiïën hoå khöng biïët nïn laâm gò: chiïën àêëu hay chaåy tröën àïí mùåc cho söë phêån àõnh àoaåt moåi sûå. Cho nïn, trong nöîi phêëp phoãng, lo súå vaâ kinh ngaåc, hoå chó biïët thò thaâo baão nhau: - Meå úi! Khöng biïët caái giöëng gò àïën vúái chuáng tavaâ caái gò àêy àang chúâ chuáng ta vúái baân tay cuãa hùæn? Khi àoá, Cali beân tiïën àïën caách hoå möåt têìm phoáng lao, àûáng nhöím dêåy trïn baân àaåp vaâ goåi to lïn: - Húäi caác ngûúâi, caác ngûúâi! Haäy nghe àêy tiïëng noáicuãa Cali, con trai Phumba, võ vua huâng cûúâng cuãangûúâi Vahima trïn búâ Baxxa Naröëc! Ö! Haäy nghe, haäy nghe àêy! Nïëu nhû caác ngûúâi hiïíu àûúåc tiïëng noái cuãa hùæn, thò haäy chuá yá àïën tûâng lúâi cuãa hùæn! - Chuáng ta hiïíu! - Tiïëng àaáp laåi tûâ ba trùm caáimiïång nghe vang àöång. - Vêåy thò xin múâi vua cuãa caác ngûúâi haäy bûúác ra,haäy noái roä tïn hoå cuãa mònh, haäy múã thêåt to tai vaâ miïång àïí nghe cho roä! - M'Rua! M'Rua! - Nhiïìu gioång xön xao kïu lïn. M'Rua bûúác lïn trûúác haâng ngûúâi, nhûng khöngquaá ba bûúác chên. Àoá laâ möåt ngûúâi da àen àaä giaâ, cao to lûåc lûúäng, nhûng hònh nhû khöng mêëy can àaãm, vò bùæp àuâi run run àïën nöîi öng ta phaãi http://ebooks.vdcmedia.com
 18. HENRICH SIENKIEVICH 18 cùæm cêy giaáo xuöëng àêët vaâ tò vaâo caán göî múái coá thïí àûáng vûäng nöíi trïn àöi chên. Theo gûúng cuãa öng ta, caác chiïën sô khaác cuäng cùæm ngûúåc muäi giaáo xuöëng àêët, toã yá rùçng hoå muöën àûúåc nghe möåt caách ön hoâa lúâi noái cuãa võ khaách múái túái. Coân Cali cêët gioång cao hún nûäa: - Húäi M'Rua vaâ húäi caác ngûúâi, luä laâng cuãa M'Rua! Caác ngûúâi àaä nghe thêëy rùçng chñnh con trai cuãa vua ngûúâi Vahima àang noái chuyïån vúái caác ngûúâi, võ vua maâ àaân boâ cuãa Ngûúâi phuã kñn caác ngoån nuái caånh höì Baxxa Naröëc dêìy àùåc nhû àaân kiïën phuã kñn xaác con hûúu cao cöí bõ giïët chïët vêåy. Thïë nhûng, Cali, con trai cuãa vua ngûúâi Vahima noái gò àêy? Ta xin baáo trûúác cho caác ngûúâi möåt tin vui to lúán laâ coá caã Mdimu Töët àïën laâng cuãa caác ngûúâi àoá! Röìi noái goåi to hún nûäa: - Àuáng thïë! Mdimu Töët! Ö ö ö! Qua sûå im lùång bao truâm coá thïí hònh dung ra àûúåc nhûäng lúâi cuãa Cali àaä gêy nïn êën tûúång to lúán àïën thïë naâo. Haâng nguä caác chiïën sô xao àöång nhû soáng dêåy, vò möåt söë ngûúâi toâ moâ thò nhñch lïn thïm vaâi bûúác coân nhûäng keã khaác thò luâi laåi vò súå haäi. M'Rua tò caã hai tay lïn caán giaáo - vaâ im lùång cêm àùåc bao truâm möåt höìi lêu. Laát sau, tiïëng lao xao múái dêìn lan khùæp haâng quên vaâ tûâng gioång leã teã lùåp ài lùåp laåi: “Mdimu!”, “Mdimu”, àêy àoá vang lïn tiïëng kïu “Yancig, yancig!” vûâa biïíu thõ sûå kñnh troång, vûâa biïíu thõ sûå chaâo àoán. Nhûng tiïëng noái cuãa Cali laåi aát hùèn trong tiïëng xò xaâo cuâng nhûäng tiïëng kïu àoá: - Caác ngûúâi haäy nhòn ài vaâ haäy vui mûâng lïn! Àoá, Mdimu Töët àang ngöìi trïn kia, trong caái nhaâ maâu trùæng trïn lûng voi khöíng löì àoá, vaâ voi khöíng löì vêng lúâi Mdimu, nhû möåt tïn nö lïå vêng lúâi öngchuã, nhû àûáa con vêng lúâi meå vêåy! Ö! Àïën cha caác ngûúâi cuäng nhû caác ngûúâi chûa tûâng thêëy chuyïån thïë naây bao giúâ àêu... - Chûa thêëy! Yancig! Yancig!... Mùæt cuãa têët caã caác chiïën sô àïìu tröng vïì phña “caái nhaâ”, tûác laâ caái baânh. http://ebooks.vdcmedia.com
 19. Trïn sa maåc vaâ Trong rûâng thùèm 19 Coân Cali, ngûúâi maâ trong nhûäng buöíi hoåc tön giaáo trïn nuái Linàe àaä àûúåc daåy rùçng loâng tin coá thïí lay chuyïín caã nuái, àöìng thúâi laåi tin chùæc rùçng, lúâi cêìu nguyïån cuãa cö beá da trùæng coá thïí xin àûúåc Thûúång àïë ban cho têët caã moåi àiïìu, nïn giúâ àêy tiïëp tuåc kïí vïì “Mdimu Töët” hoaân toaân chên thaânh: - Haäy nghe àêy, nghe àêy! Mdimu Töët ài trïn mònh voi vïì phña mùåt trúâi thûác dêåy tûâ sau nuái non vaâ nhûäng con nûúác, àïën àoá Mdimu Töët seä thûa vúái Linh thêìn Vô àaåi, àïí Ngûúâi gûãi vïì cho chuáng ta nhûäng àaám mêy, vaâ trong nhûäng haån haán, nhûäng àaám mêy naây seä truát mûa xuöëng cho kï, cho sùæn, cho chuöëi, cho coã trong rûâng cuãa caác ngûúâi àïí caác ngûúâi coá nhiïìu thûác ùn, àïí nhûäng àaân boâ sûäa cuãa caác ngûúâi coá nhiïìu coã ùn, àïí röìi chuáng cho caác ngûúâi thûá sûäa thêåt àùåc, thêåt beáo! Caác ngûúâi coá muöën nhiïìu caái ùn vaâ nhiïìu sûäa khöng, ú luä laâng? - Hï! Muöën chûá, muöën chûá! - Röìi Mdimu Töët seä noái vúái Linh thêìn Vô àaåi àïí Ngûúâi gûãi gioá àïën cho caác ngûúâi, gioá seä xua ài khoãi laâng cuãa caác ngûúâi caái thûá bïånh khiïën cho thên thïí cho ngûúâi trúã thaânh löî chöî nhû laát mêåt cùæt ngang. Caác ngûúâi coá muöën gioá thöíi saåch caái bïånh àoá ài khöng, ú luä laâng? - Hï! Cûá thöíi saåch ài! - Vaâ theo lúâi khêín cêìu cuãa Mdimu Töët, Linh thêìn Vô àaåi seä baão vïå caác ngûúâi traánh khoãi nhûäng cuöåc têën cöng vaâ caãnh àúâi nö lïå, vaâ nhûäng trêån mêët muâa... vaâ khoãi sû tûã, khoãi baáo, khoãi rùæn rïët, khoãi chêu chêëu nûäa... - Xin haäy laâm nhû thïë!... - Vêåy thò haäy nghe tiïëp àêy vaâ haäy nhòn xem aiàang ngöìi trûúác caái nhaâ giûäa hai tai cuãa voi vô àaåi kia? Ngöìi àoá laâ bvana kubva - ngaâi da trùæng - vô àaåi vaâ nhiïìu sûác maånh khiïën voi vêîn phaãi súå... - Hï! - ... Ngûúâi cêìm sêëm seát trong tay vaâ duâng sêëmseát àoá giïët chïët luä ngûúâi aác... http://ebooks.vdcmedia.com
 20. HENRICH SIENKIEVICH 20 - Hï! - ... Ngûúâi giïët chïët sû tûã... - Hï! - ... Ngûúâi thaã nhûäng con rùæn lûãa... - Hï! - ... Nhûng ngûúâi seä khöng laâm gò haåi caác ngûúâi, nïëu nhû caác ngûúâi tön kñnh Mdimu Töët. - Yancig! Yancig! - Nïëu nhû caác ngûúâi mang àïën cho ngûúâi böåt chuöëi khö, trûáng gaâ, sûäa tûúi vaâ mêåt ong. - Yancig! Yancig! - Vêåy thò caác ngûúi haäy laåi gêìn àêy vaâ haäy cuái àêìu xuöëng trûúác Mdimu Töët ài! M'Rua vaâ caác chiïën sô cuãa öng ta vûâa khöng ngûâng kïu “yancig” vûâa tiïën hún chuåc bûúác lïn phña trûúác, nhûng thêåt thêån troång vò caái súå àêìy mï tñn àöëi vúái Mdimu cuäng nhû caái súå haäi thuêìn tuyá àöëi vúái con voi khiïën cho nhûäng bûúác chên cuãa hoå bõ haäm laåi. Nhòn thêëy con Xaba, hoå laåi hoaãng lïn lêìn nûäa, vò hoå cûá tûúãng noá laâ con vöbö, möåt loaâi vêåt to bùçng con baáo, löng hoe, sinh söëng úã vuâng naây vaâ vuâng phña Nam Abixinia1 maâ cû dên trong vuâng súå hún caã sû tûã vò noá thñch thõt ngûúâi hún moåi thûá khaác vaâ rêët taáo baåo, daám têën cöng caã nhûäng ngûúâi àaân öng coá vuä trang. Nhûng hoå laåi yïn loâng ngay khi tröng thêëy thùçng beá da àen nhoã con buång troân ung uãng tuám cöí dïì giûä con vöbö kinh khuãng êëy laåi. Song chñnh caái àoá coân khiïën cho nhûäng àiïìu hònh dung cuãa hoå vïì quyïìn lûåc to lúán cuãa Mdimu Töët vaâ öng da trùæng caâng to lúán hún, vaâ nhòn con voi, nhòn Xaba, hoå thò thaâo vúái nhau: “Nïëu nhû hoå àaánh buâa àûúåc caã vöbö thò ai trïn àúâi naây coá thïí chöëng nöíi hoå?” Tuy nhiïn, giêy phuát long troång nhêët diïîn ra, khi Xtas quay laåi phña Nen, trûúác hïët laâ cuái àêìu thêåt thêëp, röìi veán bûác vaách cuãa caái kiïåu àûúåc duâng laâm 1 Theo E. Reclus-Lefcore: Thaám hiïím Abixinia (Chuá thñch cuãa taác giaã). http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2