intTypePromotion=1

Triển khai áp dụng phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chia sẻ: ViThomas2711 ViThomas2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
21
lượt xem
0
download

Triển khai áp dụng phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thực tế của các đoàn thể giai đoạn 2015-2020” do Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh chủ trì xây dựng bắt đầu triển khai vận dụng chính thức từ tháng 9/2017 giải quyết được vấn đề tính toán, tổng hợp số liệu và tỷ lệ % đoàn viên, hội viên từng đoàn thể và 8 tổ chức đoàn thể, hội quần chúng 2 trên địa từng xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố và tỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Triển khai áp dụng phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN<br /> <br /> <br /> TRIỂN KHAI ÁP DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ<br /> ĐOÀN VIÊN, HỘI VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH<br /> Be depoy appying software to management union member,<br /> association member on provinces Tra Vinh<br /> <br /> Hồ Hoàng Phương 1<br /> Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh<br /> Email: bdvtutv@yahoo.com.vn<br /> <br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt<br /> động thực tế của các đoàn thể giai đoạn 2015-2020” do Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh chủ trì xây<br /> dựng bắt đầu triển khai vận dụng chính thức từ tháng 9/2017 giải quyết được vấn đề tính toán, tổng<br /> hợp số liệu và tỷ lệ % đoàn viên, hội viên từng đoàn thể và 8 tổ chức đoàn thể, hội quần chúng 2<br /> trên địa từng xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố và tỉnh. Đồng thời chia tách chính xác<br /> thực tế 01 người tham gia 01 tổ chức đoàn thể, hội và 01 người tham gia nhiều tổ chức đoàn thể,<br /> hội, qua đó tính được số lượt đoàn viên, hội viên toàn xã, huyện, tỉnh và số người dân tham gia tổ<br /> chức đoàn thể, hội.<br /> Từ khóa:đoàn thể, đoàn viên, hội, hội viên, phần mềm, số lượt, số người, tỷ lệ %.<br /> ABSTRACT<br /> Project “Applying information technology to management process, anhancing the quality and the<br /> effect of practical operation of unions in the period of 2015 to 2020” presided to build up has be-<br /> gun to be employed to officially since September 2017 and solved the problems of calculating and<br /> recapitulating figures and proportion of members of each union and 8 organizations and associa-<br /> tions (including 05 political-social unions such as Ho Chi Minh Communist Youth Union, Vietnam<br /> Women’s Union, Vietnam Farmer’s Union, Trade Union and Veteran’s Union, and 03 associations<br /> such as The Red Cross, Vietnam Association of the Elderly, and Vietnam Association for Promot-<br /> ing Education) in each of communes, wards, towns, suburban districts, townships, provinces, and<br /> cities. At the same time, by assigning correctly and practically 01 person to participate in 01 union<br /> or association and 01 person to join in several union and associations, the number of turns of union<br /> members and association members in the whole communes, towns, provinces and the number of<br /> citizens taking part in unions and associations were calculated.<br /> Key words: association, association member, proportion, software, the number of people, the num-<br /> ber of turns, union, union member.<br /> <br /> <br /> I. ĐẶT VẤN ĐỀ đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt<br /> <br /> Triển khai thực hiện Chương trình hành động động, xây dựng mới một số mô hình chi, tổ hội ở cơ<br /> số 32-CTr/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 25- sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân<br /> NQ/TW “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng,<br /> của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các<br /> mới”, các đoàn thể chính trị-xã hội, hội quần chung phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận<br /> <br /> <br /> 1<br /> Cử nhân khoa học, Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh.<br /> 2<br /> 05 đoàn thể chính trị-xã hội là Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Công<br /> đoàn và Hội Cựu chiến binh; 03 hội quần chúng là Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học.<br /> <br /> <br /> TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ 1 NĂM 2018 - 13<br /> CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN<br /> <br /> <br /> khéo” và các cuộc vận động,... góp phần phát triển ngày 12/11/2015 thống nhất triển khai dự án.<br /> kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và<br /> II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị.<br /> 1. Giải quyết thực trạng khó khăn, trang bị<br /> Tuy nhiên, trong thực trạng tổ chức và hoạt<br /> thiết bị máy tính, kết nối internet<br /> động từ trước đến nay, các chi, tổ hội ở cơ sở còn<br /> một số khó khăn, hạn chế về nội dung, phương Dự án bắt đầu triển khai thực hiện từ cuối năm<br /> pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, 2015 tháng 6/2017 đã hoàn thành các phần việc<br /> hội viên và quần chúng Nhân dân. Công tác chỉ chính, thỏa mãn các điều kiện cần thiết cho dự án<br /> đạo, quản lý tổ chức đoàn thể và đoàn viên, hội đi vào vận hành trong hệ thống các đoàn thể từ tỉnh<br /> viên; chất lượng phong trào thi đua; việc sinh hoạt đến huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn<br /> lệ định kỳ; trình độ, năng lực của một bộ phận cán và ấp, khóm. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã lắp đặt trang<br /> bộ, đoàn viên, hội viên,... chưa đáp ứng yêu cầu bị thiết bị máy tính và kết nối internet đến 106/106<br /> nhiệm vụ; trình độ, năng lực một bộ phận cán bộ, Khối Dân vận xã, phường, thị trấn và 9/9 Ban Dân<br /> đoàn viên, hội viên còn hạn chế, nghề nghiệp và vận huyện-thị-thành ủy, tập huấn sử dụng và đưa<br /> việc làm chưa ổn định, đa số thuộc diện hộ nghèo vào vận hành phần mềm quản lý đoàn viên, hội<br /> và cận nghèo, gặp nhiều khó khăn trong sản xuất viên 05 tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội và 03 hội<br /> và đời sống. quần chúng toàn tỉnh.<br /> <br /> Công tác vận động, tập hợp, thu hút đoàn viên, 2. Xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên,<br /> hội viên chưa hiệu quả, có nơi thực hiện chỉ nhằm hội viên<br /> đạt chỉ tiêu nghị quyết và giao khoán của đoàn thể Trong dự án, mục tiêu chính đặt ra và tập trung<br /> cấp trên; việc quản lý đoàn viên, hội viên chủ yếu thực hiện là phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên<br /> bằng phương pháp thủ công, tùy tiện, không thống toàn tỉnh để đổi mới phương pháp, tạo sự thống<br /> nhất, việc tổng hợp số lượng, tỷ lệ theo phương nhất trong quản lý đoàn viên, hội viên chuyển từ<br /> pháp cộng dồn,…từ đó số lượng đoàn viên, hội thủ công sang ứng dụng tin học, thay đổi cách<br /> viên đông nhưng chất lượng không mạnh, “trùng tính và tổng hợp số liệu, tỷ lệ % theo hướng nắm<br /> lắp” danh sách một người trong nhiều đoàn thể, số lượng con người thực tế tham gia các tổ chức<br /> danh sách không thực tế, quản lý không chặt chẽ, đoàn thể và hội, phân tách số liệu trùng lắp một<br /> có biểu hiện bệnh thành tích, nặng về chỉ tiêu vận người được quyền tham gia nhiều tổ chức, đồng<br /> động, tập hợp theo hệ thống từng ngành. thời xác định được trong từng giai cấp, giới tính,<br /> Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh địa phương, ngành số lượng người tham gia vào<br /> ủy tại Thông báo số 290-TB/VPTU, ngày 17/9/2013 các tổ chức đoàn thể, hội, để từ đó có cơ sở vận<br /> về “Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm động, tập hợp người dân tham gia các tổ chức<br /> việc với Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể đoàn thể, hội. Từ phần mềm quản lý đoàn viên,<br /> tỉnh theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy” giao Ban hội viên, từ nay sẽ từng bước khắc phục khó khăn<br /> Dân vận Tỉnh ủy xây dựng đề án củng cố tổ chức thời gian qua không xác định chính xác số người,<br /> đoàn thể ở cơ sở, qua trao đổi với Sở Khoa học và số lượt tham gia các đoàn thể, hội; khắc phục biểu<br /> Công nghệ, hai bên đã thống nhất xây dựng Dự án hiện của bệnh thành tích trong công tác vận động,<br /> “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản tập hợp đoàn viên, hội viên; khắc phục thực trạng<br /> lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Ban<br /> thực tế của các đoàn thể giai đoạn 2015-2020” Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở<br /> và sau đó được Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến còn thấp, nhất là Khối Dân vận xã, phường, thị trấn<br /> về mặt chủ trương tại Thông báo số 1223-TB/TU, chưa được trang bị máy vi tính.<br /> ngày 27/01/2014 của Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên, hội<br /> nhân dân tỉnh có Công văn số 93/UBND-KTKT, viên trong dự án cũng là bước hiện thực hóa quan<br /> <br /> <br /> 14 - TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ 1 NĂM 2018<br /> CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN<br /> <br /> <br /> điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 13-NQ/ mềm tương ứng với cấp quản lý. Sử dụng số<br /> TW, ngày 16/01/2012 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp chứng minh nhân dân làm “điều kiện” để xử lý dữ<br /> hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng hệ liệu trường hợp “trùng lắp” hội viên. Về giải pháp<br /> thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đã xác định: “Công kỹ thuật công nghệ, phần mềm được xây dựng<br /> nghệ thông tin là một trong những hạ tầng quan trên nền tảng nguồn mở với ngôn ngữ lập trình<br /> trọng của quốc gia, vừa là ngành kinh tế - kỹ thuật, chính là PHP [1] và cơ sở dữ liệu là MySql [2].<br /> vừa là ngành hạ tầng mềm phục vụ phát triển kinh Các chức năng chính của phần mềm bao gồm: (1)<br /> tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và chủ chức năng quản lý hội viên mà cụ thể là thêm mới<br /> quyền”; Nghị quyết 36a-NQ/TW, ngày 01/7/2014 hội viên, quản lý thông tin hội viên và tìm kiếm hội<br /> của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, viên; (2) chức năng thống kê nhằm giúp cán bộ<br /> phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý thống kê hội viên theo từng cấp từ tỉnh đến<br /> phát triển bền vững và hội nhập quốc tế: “Công cơ sở, thống kê được số người tham gia thực tế<br /> nghệ thông tin là một công cụ hữu hiệu tạo lập vào phần mềm. Thống kê theo từng tổ chức của<br /> phương thức phát triển mới và bảo vệ Tổ quốc từng cấp quản lý.<br /> trong tình hình mới, là một trong những động lực<br /> 1.1. Chức năng quản lý dành cho cán bộ<br /> quan trọng phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông quản lý cấp xã, huyện, tỉnh(UC 5: Trang Quản<br /> tin, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lý Đoàn viên, hội viên)<br /> quá trình hội nhập quốc tế, góp phần đẩy mạnh<br /> công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo phát triển - Mô tả: chức năng này cho phép người Cán<br /> bộ quản lý cấp xã; huyện; tỉnh quản lý Đoàn viên,<br /> nhanh, bền vững đất nước”; Chương trình hành<br /> hội viên.<br /> động số 32-CTr/TU, ngày 20/8/2013 của Tỉnh ủy<br /> về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị - Tác nhân: cán bộ quản lý cấp xã; huyện; tỉnh.<br /> Trương ương 7 (Khóa XI) “Về tăng cường và đổi<br /> - Tiền điều kiện: cán bộ quản lý cấp xã, huyện,<br /> mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân<br /> tỉnh đăng nhập thành công vào hệ thống<br /> vận trong tình hình mới”: “Vận dụng công nghệ<br /> thông tin để quản lý việc tập hợp, phát triển đoàn - Dữ liệu vào: tiêu chí tìm tím thông tin hội viên.<br /> viên, hội viên và từng bước khắc phục trường - Thao tác:<br /> hợp “trùng lắp” danh sách đoàn viên, hội viên các<br /> + Quản lý hội viên: cho phép người cán bộ<br /> đoàn thể”.<br /> quản lý cấp xã; huyện; tỉnh xem danh sách hội viên<br /> III. KẾT QUẢ của tổ chức;<br /> <br /> 1. Khối Dân vận xã, phường, thị trấn, các đoàn + Nhập lại: hệ thống cho phép xóa thông tin<br /> thể, Ban Dân vận các cấp ủy thống kê chính xác người Cán bộ quản lý vừa nhập và cho người Cán<br /> số lượng thực tế con người tham gia vào tổ chức bộ quản lý nhập lại.<br /> đoàn thể, hội; xử lý chính xác số liệu đoàn viên,<br /> - Cộng thêm: hệ thống sẽ cho phép sửa thông<br /> hội viên “trùng lắp”; tổng hợp được số liệu, lưu trữ<br /> tin hội viên, cập nhật tình trạng hội viên (Chuyển<br /> thông tin chi tiết của các đoàn viên, hội viên một<br /> sinh hoạt, ngưng sinh hoạt....) và xóa tên hội viên<br /> cách khoa học, tập trung nhất quán, phục vụ cho<br /> khỏi tổ chức.<br /> việc tra cứu, tìm kiếm thông tin, thống kê được<br /> nhanh chóng. Cấu trúc và các chức năng chính - Dữ liệu ra: danh sách hội viên.<br /> của phần mềm theo yêu cầu của dự án đã được - Dòng sự kiện chính: xem danh sách hội viên<br /> thiết lập đầy đủ trên các lĩnh vực [3]. có trong tổ chức và cập nhật lại thông tin hội viên.<br /> <br /> Về giải pháp thiết kế, phần mềm được phân - Dòng sự kiện phụ: xuất danh sách hội viên<br /> cấp quản lý từ tỉnh đến cơ sở. Mỗi cấp sẽ được thành file Excel và tìm kiếm hội viên có trong<br /> phân cấp một tài khoản và quyền sử dụng phần tổ chức.<br /> <br /> <br /> TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ 1 NĂM 2018 - 15<br /> CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 1. Giao diện quản lý đoàn viên, hội viên dành cho cán bộ quản lý cấp xã, huyện, tỉnh<br /> <br /> 1.2. Chức năng thống kê hội viên theo cấp Dân vận cấp huyện) quản lý được số lượng hội<br /> tỉnh(UC 10: Thống kê hội viên theo cấp tỉnh) viên của từng tổ chức trong huyện.<br /> <br /> - Mô tả: + Thống kê theo cấp xã trong huyện: Chức<br /> năng này cho phép người Cán bộ quản lý cấp<br /> + Thống toàn tỉnh: Chức năng này cho phép<br /> huyện (Ban Dân vận cấp huyện) thống kê được số<br /> người Cán bộ quản lý cấp xã (Ban Dân vận cấp<br /> lượng hội viên của từng xã.<br /> tỉnh) thống kê số lượng hội viên thực tế; số lượt hội<br /> + Thống kê theo tổ chức cấp xã, huyện, tỉnh:<br /> viên tham gia các tổ chức hội cấp huyện. So sánh<br /> Chức năng này cho phép người Cán bộ quản<br /> số hội viên trùng lắp trong huyện.<br /> lý cấp tỉnh (Ban Dân vận cấp tỉnh) thống kê số<br /> + Thống kê theo cấp huyện: Chức năng này lượng hội viên tham gia các tổ chức hội cấp xã,<br /> cho phép người Cán bộ quản lý cấp huyện (Ban huyện, tỉnh.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 2. Giao diện trang thống kê hội viên toàn tỉnh,tổ chức cấp tỉnh,<br /> cấp huyện thuộc tỉnh, cấp xã thuộc huyện quản lý<br /> <br /> <br /> 16 - TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ 1 NĂM 2018<br /> CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN<br /> <br /> <br /> - Tác nhân:Cán bộ quản lý cấp tỉnh. huyện-thị-thành ủy tổng hợp theo cách tính trong<br /> phần mềm. Quá trình quản lý đoàn viên, hội viên<br /> - Tiền điều kiện: Cán bộ quản lý cấp tỉnh đăng<br /> nhập thành công vào hệ thống. trên phần mềm bắt đầu thực hiện từ Khối Dân vận<br /> xã để cho ra số liệu toàn xã, sau đó Ban Dân vận<br /> - Dữ liệu vào:Tiêu chí thống kê hội viên (chọn<br /> huyện tổng hợp để cho ra số liệu toàn huyện, và<br /> tổ chức, chọn cấp quản lý cần thống kê...).<br /> Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tổng hợp từ 9 huyện, thị<br /> - Thao tác: xã, thành phố để cho ra số lượng, tỷ lệ % đoàn<br /> + Thống kê hội viên:Cho phép người Cán bộ viên, hội viên toàn tỉnh.<br /> quản lý cấp tỉnh thống kê được số hội viên có trong 4.Về hiệu quả thực tế, phần mềm quản lý đoàn<br /> phần mềm theo cấp quản lý; viên, hội viên qua quá trình xây dựng, triển khai<br /> + Nhập lại: Hệ thống cho phép người Cán bộ ứng dụng đã góp phần nâng cao hoạt động của<br /> quản lý chọn lại điều kiện thống kê. tổ chức, quản lý chính xác số liệu, lực lượng đoàn<br /> <br /> - Cộng thêm: Thống kê hội viên theo tiêu chí có viên, hội viên tham gia; tiết kiệm thời gian, nâng<br /> trong phần mềm (Thống kê theo tổ chức, thống kê cao hiệu quả làm việc; thông tin đoàn viên, hội<br /> xã, huyện, tỉnh). viên sẽ được quản lý nhất quán từ tỉnh đến cơ sở,<br /> đảm bảo 100% đoàn viên, hội viên được quản lý<br /> - Dữ liệu ra: Kết quả thống kê hội viên.<br /> tập trung; dữ liệu an toàn, giúp tra cứu thông tin,<br /> - Dòng sự kiện chính: Xem kết quả thống kê thống kê được số lượng đoàn viên, hội viên nhanh<br /> hội viên. chóng.<br /> - Dòng sự kiện phụ: Xuất kết quả thống kê hội 5.Sau ngày 15/7/2017, toàn tỉnh xác nhận<br /> viên thành file Excel. chính thức số liệu đoàn viên, hội viên hiện có<br /> - Quy định nghiệp vụ: Chọn tiêu chí, điều kiện trong phần mềm và áp dụng tính tỷ lệ toàn xã, toàn<br /> thống kê. huyện, toàn tỉnh, chia ra 2 loại số lượng, tỷ lệ đã<br /> - Quy định kỹ thuật: Phần mềm sẽ thống kê tính toán trong phần mềm: (1) tính số lượt đoàn<br /> theo tiêu chí, điều kiện của Cán bộ quản lý. viên, hội viên bao gồm số lượt và tỷ lệ đoàn viên,<br /> hội viên tham gia các tổ chức đoàn thể, hội quần<br /> 2.Tập huấn sử dụng phần mềm được 9/9 lớp,<br /> chúng dựa trên báo cáo số liệu từng ngành cộng<br /> gồm 07 lớp tại huyện, thị xã, 02 lớp tại thành phố<br /> dồn vào (chưa lọc ra trùng lắp một người tham gia<br /> Trà Vinh. Đối tượng là cán bộ trực tiếp phụ trách tin<br /> nhiều đoàn thể, hội quần chúng); (2) tính chính xác<br /> học của Khối Dân vận xã, phường, thị trấn; chuyên<br /> số lượng người tham gia đoàn thể, hội quần chúng<br /> viên Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân vận huyện-<br /> bao gồm số lượng và tỷ lệ con người thực tế tham<br /> thị-thành ủy; chuyên viên phụ trách tin học tại 05<br /> gia vào các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng (đã<br /> tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội và 03 hội quần<br /> lọc ra trùng lắp một người tham gia nhiều đoàn thể,<br /> chúng cấp tỉnh và huyện, tổng cộng 216 người.<br /> hội quần chúng).<br /> Nội dung tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm<br /> kết hợp thực hành trên máy tính được chuyên viên IV. THẢO LUẬN<br /> của Trung tâm triển khai hướng dẫn theo hệ thống,<br /> Quá trình triển khai dự án đảm bảo tuân<br /> cấu trúc của phần mềm, khai thác, quản lý nguồn<br /> thủ từng giai đoạn chặt chẽ. Trước khi tổng kết,<br /> dữ liệu thông tin hội viên đã lưu trữ trên phần mềm.<br /> nghiệm thu dự án, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức<br /> 3. Cập nhật dữ liệu vào phần mềm 500.757 02 hội thảo lấy ý kiến đóng góp và cơ bản dự án<br /> đoàn viên, hội viên. Sau khi tập huấn sử dụng phần được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong khâu<br /> mềm, các Khối Dân vận xã, phường, thị trấn tiến quản lý danh sách, thống kê, tổng hợp, tính tỷ lệ<br /> hành nhập liệu tiếp và thực hiện các công đoạn từng ngành và 08 ngành tại một địa phương là xã,<br /> quản lý đoàn viên, hội viên trên máy. Ban Dân vận phường, thị trấn và lớn hơn là từng huyện, thị xã,<br /> <br /> <br /> TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ 1 NĂM 2018 - 17<br /> CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN<br /> <br /> <br /> thành phố, cuối cùng là toàn tỉnh. Nét mới trong cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh-nói riêng và dự án<br /> phần mềm là vừa thay thế phương pháp quản lý đầu tiên của Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh so với<br /> thủ công bằng máy tính vừa phát huy tính năng các tỉnh, thành trong khu vực phía Nam. Vì vậy<br /> của máy tính để lọc số liệu trùng lắp một người quá trình triển khai dự án đã nhiều lần được cơ<br /> tham gia nhiều tổ chức, số liệu thực toàn xã, quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại<br /> huyện, tỉnh có bao nhiêu người tham gia vào các thành phố Hồ Chí Minh đôn đốc, theo dõi mức độ<br /> tổ chức đoàn thể, bao nhiêu người chưa tham gia khả thi trong quá trình thực hiện. Nhiều Ban Dân<br /> các tổ chức. Khắc phục thực trạng yếu kém trong vận các tỉnh, thành liên hệ nắm tình hình, kết quả,<br /> quản lý đoàn viên, hội viên, trước đây các ngành, hiệu quả thực hiện,... vì nội dung chính trong dự án<br /> các cấp đã áp dụng nhiều phương pháp, nhưng là phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên giúp các<br /> với phần mềm của dự án tại thời điểm hiện tại, đoàn thể rà soát, thống kê, quản lý, tổng hợp lực<br /> chưa có giải pháp nào tốt hơn, hiệu quả hơn phần lượng đoàn viên, hội viên bằng ứng dụng tin học để<br /> mềm của dự án. nắm chính xác số lượng, tỷ lệ người dân tham gia<br /> vào các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng, đồng<br /> V. KẾT LUẬN<br /> thời khắc phục hạn chế trong quản lý đoàn viên,<br /> Nhìn chung, các mục tiêu đạt ra trong dự án hội viên.<br /> cơ bản đã đạt yêu cầu, nhất là xây dựng, triển khai<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> chương trình phần mềm tin học để quản lý đoàn<br /> viên, hội viên và khắc phục tình trạng “trùng lắp” Quá trình xây dựng, triển khai dự án, Ban Dân<br /> số liệu đoàn viên, hội viên các đoàn thể, hội quần vận Tỉnh ủy Trà Vinh đã nhận được sự quan tâm<br /> chúng, qua đó nắm, đánh giá thực tế số lượng hỗ trợ rất tích cực của lãnh đạo Sở Khoa học và<br /> đoàn viên, hội viên. Để thực hiện được phần mềm Công nghệ-đơn vị quản lý dự án, lãnh đạo Sở<br /> quản lý, 106/106 Khối Dân vận xã, phường, thị trấn Thông tin và Truyền thông-đơn vị phối hợp, tư vấn<br /> đã được trang bị và hiện đang sử dụng máy tính, về thiết bị công nghệ thông tin và mạng internet,<br /> máy in và máy tính có kết nối Internet; 9/9 Ban Dân Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông-<br /> vận huyện-thị-thành ủy ngoài thiết bị như xã còn đơn vị hợp đồng viết phần mềm quản lý đoàn viên,<br /> có thêm máy Scan.100% cán bộ được phân công hội viên, Sở Tài chính, Công ty Chân Chính-đơn vị<br /> phụ trách sử dụng phần mềm đã đượctập huấn và trúng thầu cung cấp trang thiết bị máy tính, máy in,<br /> sử dụng được phần mềm. máy scan, Ban Dân vận các huyện-thị-thành ủy và<br /> Khối Dân vận các xã, phường, thị trấn,...<br /> Từ khi triển khai thực hiện đến nay, qua báo<br /> cáo với Ban Dân vận Trung ương, được đánh giá Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh cảm ơn các cơ<br /> là một dự án lớn nhất trong hệ thống dân vận các quan, đơn vị, địa phương.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> <br /> [1] Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008. Tài liệu hướng dẫn sử dụng ngôn<br /> ngữ lập trình PHP tập 1 và 2.<br /> <br /> [2] Nhà xuất bản Phương Đông, 2005. Xây dựng ứng dụng Web bằng PHP và MySQL.<br /> <br /> [3] Bộ Thông tin và Truyền Thông, 2013. Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 về việc ban<br /> hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.<br /> <br /> <br /> 18 - TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ 1 NĂM 2018<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2