intTypePromotion=1
ADSENSE

Trình bày báo cáo tài chính - VAS 21

Chia sẻ: Tran Thoa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

428
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn mực kế toán số 21 ban hành đợt thứ 3 và công bố theo quyết định số 234/ 2003/ QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trình bày báo cáo tài chính - VAS 21

 1. VAS 21 TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH Nhóm: 16 L/O/G/O Giảng viên: Nguyễn Ngọc Thủy 08/31/11 1 Nhóm 16
 2. Nội dung Tìm hiểu chung về VAS 21 Nội dung chính của VAS 21 So sánh VAS 21 và IAS 01 Những vấn đề trên diễn đàn Bài tập tình huống 08/31/11 2 Nhóm 16
 3. Giới thiệu chung VAS 21 1.Chuẩn mực 2.Mục đích kế toán số 21 ban của chuẩn mực: hành đợt thứ 3 và Quy định và hướng công bố theo quyết dẫn các yêu cầu và định số 234/ 2003/ nguyên tắc chung QĐ-BTC ngày về việc lập và trình 30/12/2003 của Bộ bày BCTC. trưởng BTC 08/31/11 3 Nhóm 16
 4. MỤC ĐÍCH CỦA BCTC 1.Cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. 2.BCTC phải cung cấp thông tin về:  Tài sản  Nợ phải trả  Vốn chủ sở hữu  Doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi và lỗ  Các luồng tiền 08/31/11 4 Nhóm 16
 5. Bảng cân đối kế toán Ngoài ra, doanh Báo cáo kết quả nghiệp có thể lập hoạt động kinh doanh báo cáo quản lý nếu chúng hữu ích cho người sử dụng Báo cáo lưu trong việc ra quyết định kinh tế. chuyển tiền tệ Bản thuyết Hệ thống  minh BCTC BCTC 08/31/11 5 Nhóm 16
 6. YÊU CẦU LẬP VÀ TRÌNH BÀY BCTC Trung thực và hợp lý trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và quy định có liên quan Trường hợp doanh nghiệp sử dụng chính sách kế toán khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, không được coi là tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành . 08/31/11 6 Nhóm 16
 7.   CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN  Chính sách kế toán phải phù hợp với quy định từng chuẩn mực kế toán.  Trường hợp chưa có quy định ở chuẩn mực kế toán thì doanh nghiệp phải căn cứ vào chuẩn mực chung.  BCTC phải đảm bảo các yêu cầu sau:  Thích hợp với nhu cầu ra quyết định kinh tế  Đáng tin cậy 08/31/11 7 Nhóm 16
 8. V. NGUYÊN TẮC LẬP VÀ  TRÌNH BÀY BCTC 2. Cơ sở dồn tích 1. Hoạt động liên tục Nguyên  6. Có thể so sánh. 3. Nhất quán tắ c 5. Bù trừ 4. Trọng yếu và tập hợp 08/31/11 8 Nhóm 16
 9. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG 1. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 2. KỲ BÁO CÁO - BCTC của doanh nghiệp phải được lập ít nhất cho từng kỳ kế toán năm - Doanh nghiệp có thể thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm nhưng phải nêu rõ lý do và các số liệu tương ứng nhằm để so sánh được 08/31/11 9 Nhóm 16
 10. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  •Đối với từng •Doanh nghiệp •Trường hợp phải trình bày khoản mục, không thể phân riêng biệt các nghiệp doanh biệt được thì tài sản và nợ phải trình bày phải được trình phải trả thành tổng số tiền dự bày thứ tự theo ngắn hạn và tính được thu tính thanh khoản hồi trong vòng dài hạn giảm dần 12 tháng Phân biệt tài sản (hoặc nợ phải trả) ngắn hạn, dài hạn. 08/31/11 10 Nhóm 16
 11. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠN TÀI SẢN DÀI HẠN oLà tài sản được dự tính sử dụng trong kỳ kinh doanh bình thường Là những tài oNắm giữ chủ sản không yếu cho mục đích phải là tài ngắn hạn sản ngắn hạn oViệc sử dụng không gặp bất kỳ một hạn chế nào 08/31/11 11 Nhóm 16
 12. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NỢ NGẮN HẠN NỢ DÀI HẠN Là khoản nợ được dự kiến thanh toán Những khoản trong kỳ kinh nợ không phải doanh bình là nợ ngắn hạn thường hoặc thanh toán trong vòng 12 tháng 08/31/11 12 Nhóm 16
 13. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  CÁC THÔNG TIN PHẢI TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  Bảng cân đối kế toán bao gồm 19 khoản mục chủ yếu  Các khoản mục bổ sung cũng phải được trình bày khi cần thiết  Các hình thức trình bày thông tin áp dụng với từng loại hình doanh nghiệp sẽ được quy định trong văn bản hướng dẫn thực hiện chuẩn mực. ( đoạn 51) 08/31/11 13 Nhóm 16
 14. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm 17 1 khoản mục chủ yếu Các khoản mục bổ sung phải được trình bày 2 khi cần thiết Trường hợp không thể trình bày các yếu tố 3 thông tin trên BCKQKD theo chức năng chi phí thì phải trình bày theo tính chất chi phí Doanh nghiệp phải trình bày trong bản thuyết 4 minh BCTC giá trị cổ tức trên mỗi cổ phiếu đã được đề nghị 08/31/11 14 Nhóm 16
 15. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  Báo cáo này được lập và trình bày theo quy định của chuẩn mực kế toán số 24. 08/31/11 15 Nhóm 16
 16. THUYẾT MINH BCTC  Bản thuyết minh BCTC của doanh nghiệp cần:  Đưa ra các cơ sở lập, chính sách kế toán cụ thể  Các thông tin chưa được trình bày trong BCTC khác  Các thông tin bổ sung  Bản thuyết minh BCTC sẽ phân tích chi tiết hơn các số liệu trong BCTC khác  Thông tin phải trình bày theo thứ tự nhất quán 08/31/11 16 Nhóm 16
 17. TRÌNH BÀY CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN Chính sách kế Chính sách kế toán toán phải trình bày phải được trình cơ sở đánh giá bày sao cho người được sử dụng và đọc dễ hiểu, hiểu chính sách kế toán đúng cách thức cụ thể. phản ánh nghiệp vụ. 08/31/11 17 Nhóm 16
 18.   TRÌNH BÀY NHỮNG BIẾN ĐỘNG  THÔNG TIN VỀ VỐN CSH Doanh nghiệp phải trình bày trong thuyết minh những BCTC thông tin phản ánh sự thay đổi nguồn vốn chủ sở hữu. 08/31/11 18 Nhóm 16
 19. CÁC THÔNG TIN KHÁC CẦN ĐƯỢC  CUNG CẤP Ngoài những thông tin trên, doanh nghiệp cần cung cấp thêm các thông tin sau: - Trụ sở, loại hình pháp lý của doanh nghiệp - Phần mô tả về tính chất của các nghiệp vụ và các hoạt động chính của doanh nghiệp - Tên công ty mẹ và công ty mẹ của tập đoàn - Số lượng công nhân viên bình quân trong niên độ 08/31/11 19 Nhóm 16
 20. SO SÁNH VAS 21 VÀ IAS 01 SO SÁNH VAS 21 VÀ IAS 01 VAS 21 ban hành ngày 30/12/2003 dựa trên IAS 01 đã điều chỉnh phù hợp với đặc điểm nền kinh tế của VN SO SÁNH VAS 21 VÀ IAS 01 Do đó mặc dù có những điểm giống nhau nhưng VAS 21 có những yếu tố không đồng nhất với IAS 01 08/31/11 20 Nhóm 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2