Trồng ngô như thế nào cho tốt trên đất - Quyển số III

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
111
lượt xem
51
download

Trồng ngô như thế nào cho tốt trên đất - Quyển số III

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trồng ngô như thế nào cho tốt trên đất - Quyển số III. Trong dân gian đã có câu "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", ví dụ nếu để sâu bệnh phát sinh phá hoại rồi mới phòng trừ thì chi phí thường rất lớn mà hiệu quả kinh tế đưa lại rất ít. Muốn vậy phải tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng trừ sâu bệnh để vừa bảo vệ cây trồng vừa bảo vệ được mối cân bằng sinh thái trong tự nhiên và hạn chế ô nhiễm môi trường....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trồng ngô như thế nào cho tốt trên đất - Quyển số III

 1. S¸ch h−íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói trång ng« nh− thÕ nµo cho tèt trªn ®Êt QuyÓn sè 3
 2. môc lôc Nguyªn t¾c phßng trõ s©u bÖnh ......................................................................... 3 S©u h¹i ngoµi ®ång ............................................................................................ 4 BÖnh h¹i ng« .................................................................................................... 10 S©u h¹i trong kho ............................................................................................. 15 Thu ho¹ch, tÏ, b¶o qu¶n vµ chÕ biÕn ng« ........................................................ 16 VÊn ®Ò ph¬i ng« .............................................................................................. 21 B¶o qu¶n ng« nh− thÕ nh− nµo ®Ó sö dông ®−îc l©u ....................................... 27 Mät h¹i ng« ..................................................................................................... 33 Mét sè h−íng dÉn vÒ c¸ch chÕ biÕn ng« ......................................................... 35 KÕt luËn ........................................................................................................... 45 2
 3. Phßng trõ s©u bÖnh, thu ho¹ch, b¶o qu¶n vµ chÕ biÕn ng« Nguyªn t¾c phßng trõ s©u bÖnh Trong d©n gian ®· cã c©u "Phßng bÖnh h¬n ch÷a bÖnh", vÝ dô nÕu ®Ó s©u bÖnh ph¸t sinh ph¸ ho¹i råi míi phßng trõ th× chi phÝ th−êng rÊt lín mµ hiÖu qu¶ kinh tÕ ®−a l¹i rÊt Ýt. Muèn vËy ph¶i tuyªn truyÒn phæ biÕn kiÕn thøc vÒ phßng trõ s©u bÖnh ®Ó võa b¶o vÖ c©y trång võa b¶o vÖ ®−îc mèi c©n b»ng sinh th¸i trong tù nhiªn vµ h¹n chÕ « nhiÔm m«i tr−êng. 3
 4. S©u h¹i ngoµi ®ång S©u x¸m: lµ lo¹i s©u nguy h¹i ng« ë giai ®o¹n c©y con( tõ khi n¶y mÇm ®Õn khi c©y cao 20 cm). Quy luËt cña s©u non th−êng xuÊt hiÖn ë vô 1 (vô Xu©n ). S©u x¸m ph¸ ho¹i m¹nh vÒ ban ®ªm b»ng c¸ch c¾n ®øt c©y ng« l«i xuèng ®Ó ¨n, lµm mÊt kho¶ng râ rÖt. 4
 5. Cã nhiÒu c¸ch phßng trõ, tèt nhÊt lµ b¾t b»ng tay vµo ®Çu giê buæi s¸ng ( tõ 7-9 giê ). Khi ph¸t hiÖn c©y con bÞ c¾n, lÊy tay g¹t nhÑ tõng líp ®Êt máng sÏ thÊy s©u ë d−íi ®Êt. Cã thÓ dïng thuèc s©u lo¹i Furadan r¾c vµo ®Êt; hoÆc trén víi ph©n chuång l−îng tõ 2-3 kg cho 1000 m2 bãn lãt tr−íc khi gieo ng« 5
 6. S©u ®ôc th©n (nh©n d©n ta quen gäi lµ "s©u tim" ): g©y h¹i c¶ vô 1 vµ vô 2. Lóc c©y cßn nhá, quan s¸t thÊy c¸c lç thñng cña l¸ th¼ng hµng víi nhau, lµm r¸ch l¸ vµ nân. Khi s©u ë tuæi lín, s©u ®ôc vµo nöa d−íi cña lãng råi chui vµo th©n. S©u cßn cã thÓ chui vµo c¶ b¾p vµ ¨n h¹t. NÕu kh«ng ph¸t hiÖn vµ phßng trõ kÞp thêi s©u ®ôc th©n cã thÓ g©y h¹i nÆng tõ 50-70% n¨ng suÊt 6
 7. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu biÖn ph¸p phßng chèng. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p lµ dïng thuèc trõ s©u ®Ó tiªu diÖt nh− phun trùc tiÕp lo¹i thuèc cã tªn lµ Ofatox víi l−îng 100-150 ml thuèc pha cho 80-100lÝt n−íc trªn 1000 m2, hoÆc cã thÓ r¾c tõ 5-6 h¹t Furadan cho 1 nân ng« 7
 8. RÖp lµ ®èi t−îng h¹i chñ yÕu ë ng« lóc c©y trç cê, (nh©n d©n ta cßn gäi lµ muéi ng«). RÖp trÝch hót chÊt tõ b«ng cê suèt tõ lóc chuÈn bÞ trç ®Õn khi trç xong. NÕu nhiÒu rÖp, cßn cã thÓ thÊy chóng ë c¶ trªn b¾p vµ r©u ng«. RÖp xuÊt hiÖn nhiÒu lµm ng« thiÕu h¹t hoÆc b¾p ng« lÐp 8
 9. Th−êng rÖp xuÊt hiÖn khi ng« ®· trç, rÊt khã phun thuèc phßng trõ. VËy ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn thao t¸c phun. Mét sè lo¹i thuèc cã thÓ phun trõ rÖp lµ Padan 95, hay Ofatox víi l−îng tõ 150-200ml thuèc pha trong 80-100 lÝt n−íc phun cho 1000 m2. 9
 10. BÖnh h¹i ng« BÖnh kh« v»n: bÖnh nµy do nÊm g©y nªn. BiÓu hiÖn râ nhÊt vµ nÆng h¬n c¶ lµ khi c©y ng« chuÈn bÞ træ cê cho ®Õn lóc thu ho¹ch 10
 11. Khi c©y bÞ bÖnh, vÕt bÖnh cã kiÓu h×nh d¸ng v»n nh− da hæ. BÖnh ph¸ ho¹i tõ gèc lªn ngän l¸, khi sè l¸ vµ th©n bÞ bÖnh sÏ g©y thèi kh« vá th©n vµ c©y bÞ ®æ lµm h¹t chÝn Ðp hoÆc Ýt h¹t. 11
 12. BiÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ cao nhÊt lµ bãc vá c¸c l¸ ë d−íi gèc c©y ng«, råi phun Validacin 3D hay Kitazin víi l−îng 200-250ml thuèc pha cho 80- 100 lÝt n−íc phun trong 1000 m2 12
 13. BÖnh ®èm l¸, bÖnh nµy chñ yÕu h¹i ë trªn l¸, cã h×nh bÇu dôc, khi bÞ nÆng lan ra toµn bé mÆt l¸. BÖnh sÏ bÞ nÆng khi gÆp ®é Èm kh«ng khÝ cao vµ buæi s¸ng sím cã s−¬ng 13
 14. Mét sè lo¹i bÖnh kh¸c nh− méc hång, bÖnh thèi h¹t còng ®Òu do nÊm g©y nªn rÊt khã phßng trõ. Phßng trõ c¸c bÖnh nµy b»ng c¸c biÖn ph¸p nh− thay ®æi lo¹i c©y trång trªn cïng 1 n−¬ng rÉy, hoÆc dïng thuèc Zinep 80HP hay Fujione 40EC, ë liÒu l−îng 150-200ml thuèc pha víi 80-100 lÝt n−íc phun trong 1000 m2 14
 15. S©u h¹i trong kho Mät ng« lµ ®èi t−îng nguy hiÓm nhÊt ë trong kho. Phßng chèng b»ng nhiÒu c¸ch nh−ng hiÖu qu¶ nhÊt lµ ph¬i thËt kh«, cÊt gi÷ trong c¸c dông cô kÝn. 15
 16. Thu ho¹ch, tÏ, b¶o qu¶n vµ chÕ biÕn ng« Thêi ®iÓm thu ho¹ch Lµm thÕ nµo ®Ó thu ho¹ch ®−îc nhanh nhÊt, tr¸nh ®−îc tæn thÊt sau thu ho¹ch, lµ mèi quan t©m cña rÊt nhiÒu ng−êi trång ng«. Khi l¸ bao b¾p ng« ®· chuyÓn tõ mµu xanh sang mµu vµng, c©y b¾t ®Çu kh«, cã ®iÓm ®en ë ch©n h¹t, thu ho¹ch lóc nµy cho n¨ng suÊt cao nhÊt, kh«ng nªn ®Ó qu¸ l©u trªn n−¬ng dÔ bÞ mÊt m¸t do chuét h¹i. 16
 17. Cã nhiÒu c¸ch thu ho¹ch kh¸c nhau: C¸ch thu ho¹ch theo kiÓu bãc hÕt l¸ bao b¾p sÏ cã nhiÒu thuËn lîi nh− dÔ ph¬i kh« vµ nhanh chãng cÊt gi÷ h¹t vµo trong dông cô h¬n kiÓu thu ho¹ch c¶ l¸ bao b¾p theo thãi quen cña n«ng d©n miÒn nói. 17
 18. C¸ch thu ho¹ch c¶ vá lµ ng−êi d©n bÎ ng« ®em vÒ buéc ®u«i qu¶ cø ®é 10 b¾p cho 1 tóm. Sau ®ã ®em treo trªn sµn nhµ hoÆc xÕp lÇn l−ît trªn g¸c bÕp. 18
 19. ë mét sè n¬i cßn ®Ó ng« trªn n−¬ng sau khi chÝn mét thêi gian dµi, c¸ch nµy lîi dông −u ®iÓm cña gièng ®Þa ph−¬ng cã l¸ bao b¾p dµi vµ kÝn. Ng« cã thÓ ®Ó tíi møc treo ®Ìn, nh−ng dÔ bÞ mÊt m¸t do chuét h¹i, do mèi mät. V× vËy kh«ng nªn ¸p dông ph−¬ng ph¸p nµy 19
 20. Trong ®iÒu kiÖn ®Êt tèt, ph©n bãn ®Çy ®ñ l¸ bao b¾p vÉn cßn xanh khi ng« chÝn. Sau khi thu ho¹ch ng« b¾p xong cã thÓ sö dông l¸ ng« lµm thøc ¨n cho tr©u bß nhÊt lµ trong mïa kh« theo c«ng nghÖ ñ sillo sÏ gi÷ ®−îc thøc ¨n trong vµi th¸ng 20
Đồng bộ tài khoản