Trồng Xoài như thế nào cho tốt?

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
169
lượt xem
68
download

Trồng Xoài như thế nào cho tốt?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trồng Xoài như thế nào cho tốt?. Xoài là cây ăn quả đặc sản, có giá trị dinh dưỡng cao, được nhiều người ưa thích. Quả xoài được dùng ăn tươi, chế biến làm rượu hoa quả, nước giải khát, làm đồ hộp, bánh, mứt, kẹo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trồng Xoài như thế nào cho tốt?

 1. S¸ch h−íng dÉn n«ng d©n miÒn nói Trång xoµi nh− thÕ nµo cho tèt
 2. môc lôc Gi¸ trÞ cña xoµi............................................................................................................................................................................................................. 3 C¸c gièng xoµi ............................................................................................................................................................................................................. 5 Ph−¬ng ph¸p nh©n gièng.............................................................................................................................................................................................. 6 ý nghÜa cña c©y ghÐp.................................................................................................................................................................................................... 7 Chèng xãi mßn............................................................................................................................................................................................................. 8 Thêi vô vµ mËt ®é trång ............................................................................................................................................................................................. 10 ChuÈn bÞ trång c©y ..................................................................................................................................................................................................... 13 Trång c©y ................................................................................................................................................................................................................... 14 Ch¨m sãc.................................................................................................................................................................................................................... 15 Bãn ph©n .................................................................................................................................................................................................................... 19 Thu ho¹ch qu¶............................................................................................................................................................................................................ 23 VÖ sinh v−ên, c¾t tØa c©y ............................................................................................................................................................................................ 24 Bãn ph©n sau thu ho¹ch ............................................................................................................................................................................................. 25 B¶o hé lao ®éng.......................................................................................................................................................................................................... 29 An toµn lao ®éng........................................................................................................................................................................................................ 30 BÖnh h¹i xoµi.............................................................................................................................................................................................................. 31 S©u h¹i xoµi ................................................................................................................................................................................................................ 33 2
 3. gi¸ trÞ cña xoµi Xoµi lµ c©y ¨n qu¶ ®Æc s¶n, cã gi¸ trÞ dinh d−ìng cao, ®−îc nhiÒu ng−êi −a thÝch. Qu¶ xoµi ®−îc dïng ¨n t−¬i, chÕ biÕn lµm r−îu hoa qu¶, n−íc gi¶i kh¸t, lµm ®å hép, b¸nh, møt, kÑo. 3
 4. Hoa xoµi ®−îc sö dông nh− vÞ thuèc trong ®«ng y. MËt hoa xoµi bæ d−ìng, cã t¸c dông tèt trong viÖc n©ng cao søc khoÎ, an thÇn, ch÷a ho, trÞ bÖnh ®−êng ruét, ®au d¹ dµy. L¸ xoµi non dïng lµm thuèc nhuém mµu vµng, lµm thøc ¨n gia sóc, th©n c©y cã thÓ lµm gç, lµm cñi. T¸n l¸ xanh, rËm cã t¸c dông che phñ ®Êt. 4
 5. C¸c gièng xoµi C¸c gièng xoµi GL1, GL2, GL6 cã chÊt l−îng tèt, ngät, th¬m, dÇy cïi, ruét vµng, cã n¨ng suÊt cao, mét c©y thu trung b×nh 30 - 40 kg qu¶, cã thÓ ®−a vµo trång cïng víi c¸c gièng xoµi ®−îc −a chuéng cña ®Þa ph−¬ng. 5
 6. Ph−¬ng ph¸p nh©n gièng Xoµi cã thÓ nh©n gièng b»ng ph−¬ng ph¸p ghÐp, chiÕt, gieo h¹t (thùc sinh). C©y gieo h¹t l©u cho qu¶ (5 - 7 n¨m), cao c©y, n¨ng suÊt thÊp, kh«ng æn ®Þnh. C©y chiÕt cã bé rÔ chïm, ¨n n«ng, chÞu h¹n kÐm do ®ã cho qu¶ còng kh«ng nhiÒu. 6
 7. ý nghÜa cña c©y ghÐp C©y xoµi ghÐp cã bé rÔ cäc, ¨n s©u, cã kh¶ n¨ng chÞu h¹n tèt, chèng chÞu víi ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh kh¾c nghiÖt. C©y cã t¸n l¸ thÊp, sím cho qu¶, n¨ng suÊt cao, chÊt l−îng tèt. 7
 8. Chèng xãi mßn Canh t¸c trªn ®Êt dèc lu«n ®i ®«i víi viÖc chèng xãi mßn. Cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p cã thÓ ng¨n chÆn ®Êt bÞ röa tr«i, trong ®ã sö dông c¸c vËt ch¾n b»ng cäc, gç, tre, phªn vµ xÕp t−êng ®¸ ®−îc nhiÒu ng−êi sö dông. 8
 9. Ph−¬ng ph¸p chèng xãi mßn b»ng m−¬ng chÆn dßng ch¶y hoÆc trång c©y ph©n xanh cã t¸c dông h¹n chÕ ®Êt bÞ röa tr«i, ®ång thêi cã t¸c dông c¶i t¹o ®Êt, cã thªm ph©n xanh cho c©y trång. 9
 10. Thêi vô vµ mËt ®é trång Thêi vô trång tèt nhÊt lµ vô xu©n (th¸ng 3 - 4) vµ vô thu (th¸ng 8 - 9). Xoµi ®−îc trång víi mËt ®é 7m x 7m (c©y c¸ch c©y 7m, hµng c¸ch hµng 7m) t−¬ng øng 200 c©y/ha hoÆc 7m x 8m (c©y c¸ch c©y 7m, hµng c¸ch hµng 8m) t−¬ng øng 180 c©y/ha. 10
 11. Bè trÝ hîp lý c©y ¨n qu¶, c©y trång xen, c©y ph©n xanh vµ kho¶ng c¸ch trång gi÷a c¸c c©y trªn cã t¸c dông tèt trong viÖc gi÷ ®Êt, chèng xãi mßn, c¶i t¹o ®Êt, t¨ng sinh tr−ëng c©y trång, t¨ng thu ho¹ch. 11
 12. Hè trång cã kÝch th−íc: réng 0,8 - 1,0m, s©u 0,5 - 0,6m. Khi ®µo n÷a ®Êt mÆt ®Ó mét bªn, nöa ®Êt ®¸y ®Ó mét bªn. Mçi hè bãn lãt 20 - 30 kg (c©n) ph©n chuång hoai môc; 1,0 kg (c©n) l©n; 0,2 kg (c©n) v«i bét. Sè ph©n nµy ®−îc trén ®Òu víi líp ®Êt mÆt, sau ®ã míi cho hçn hîp ®Êt ph©n xuèng. Vun ®Êt thµnh ô cao so víi bÒ mÆt 0,2 m; ô cao cã t¸c dông chèng sái ®¸, c¸t tr«i lÊp khu vùc cæ rÔ c©y, tiÖn ch¨m sãc, bãn ph©n. 12
 13. ChuÈn bÞ trång c©y §Ó c©y trång cã tû lÖ sèng cao, cÇn khoÐt gi÷a ô 1 hèc b»ng c¸i x« nhá, ®æ vµo ®ã 1 x« n−íc, dïng cuèc ®¶o ®Êt vµ n−íc thµnh hè bïn s¸nh ®Æc. C¸ch lµm nµy cã thÓ gi÷ Èm cho bÇu c©y hµng tuÇn. Sau ®ã dïng dao s¾c r¹ch bá tói bÇu nil«ng. 13
 14. Trång c©y §Æt bÇu c©y vµo hè bïn, mÆt bÇu ngang mÆt ®Êt, lÊp ®Êt l¹i, nÐn nhÑ xung quanh gèc c©y, c¾m cäc buéc cè ®Þnh c©y ®Ó giã kh«ng lay gèc, t−íi nhÑ, tñ cá xung quanh gèc c©y. NÕu n¾ng to cÇn che n¾ng cho c©y, c©y cÇn ®−îc t−íi n−íc ®ñ Èm trong th¸ng ®Çu ®Ó mau bÐn rÔ. 14
 15. Ch¨m sãc §Ó c©y cã t¸n l¸ thÊp, h×nh m©m x«i, cÇn ph¶i t¹o h×nh. Khi c©y cao 0,5 - 0,7m, th× bÊm ngän, cµnh cÊp 1 xuÊt hiÖn chØ ®Ó l¹i 3 cµnh theo 3 h−íng, khi cµnh dµi 0,4 - 0,5m bÊm ngän tiÕp, mçi cµnh cÊp 1 chØ ®Ó 2 cµnh cÊp 2, c¸c cµnh nµy dµi 0,3m th× bÊm ngän vµ ®Ó l¹i hai cµnh cÊp 3. Nh− vËy ta sÏ cã c©y ghÐp cao 6 - 7m, t¸n l¸ réng 7 - 8m. 15
 16. ViÖc xíi x¸o, lµm cá xung quanh t¸n c©y ®−îc lµm th−êng xuyªn, Kh«ng nªn xíi x¸o s¸t gèc hoÆc phÝa trong t¸n c©y, tr¸nh lµm ®øt rÔ hoÆc s©y s¸t rÔ, t¹o vÕt th−¬ng cho nÊm bÖnh trong ®Êt x©m nhËp g©y h¹i. 16
 17. Cá quanh gèc c©y, trong t¸n l¸ nªn c¾t b»ng liÒm, sau ®ã tñ cá vßng quanh t¸n c©y c¸ch gèc 0,2 - 0,3 m. Cá tñ cã t¸c ®éng gi÷ Èm cho c©y ¨n qu¶, che n¾ng cho ®Êt, cá môc thµnh ph©n bãn cho c©y. 17
 18. Thêi gian ®Çu míi trång, ®Êt cßn trèng, cã thÓ tËn dông trång xen ®Ëu, ®ç, l¹c, khoai sä, d÷a, chÌ, bÝ ng«... ®Ó gi÷ ®Êt vµ t¨ng thu nhËp, kh«ng nªn trång xen ng«, mÝa v× hai c©y nµy cao lµm ¶nh h−ëng tíi sinh tr−ëng cña c©y ¨n qu¶. C©y trång xen chØ nªn trång tõ mÐp t¸n c©y trë ra, kh«ng trång ë trong t¸n c©y. 18
 19. Bãn ph©n Cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p bãn ph©n cho c©y. Cã thÓ hoµ ph©n vµo n−íc vµ t−íi ®Òu quanh t¸n. L−îng pha 0,15 - 0,20 kg (mét l¹ng r−ìi ®Õn 2 l¹ng) NPK trong 1 «roa 20 lÝt n−íc (1 x« n−íc), víi c©y cßn non ch−a cho qu¶: 1 x« / c©y, c©y cho thu ho¹ch: 5 x« / c©y. T−íi 2 th¸ng 1 lÇn. 19
 20. Cã thÓ cho 50 - 70 kg (c©n) l©n L©m Thao nung ch¶y vµo bÓ ph©n chuång 1,5 - 2 m3, ng©m 20 ngµy, sau ®ã pha n−íc ph©n ®Æc nµy víi n−íc l· t−íi cho c©y. Tû lÖ pha: 1 x« n−íc ph©n chuång pha víi 5 x« n−íc l·, bæ sung thªm vµo mçi x« n−íc ph©n lo·ng nµy 0,05 kg (nöa l¹ng) ®¹m vµ 0,05 kg (nöa l¹ng) kali. N−íc ph©n nµy gióp cho c©y cã bé rÔ kháe, lín nhanh, ra hoa tr¸i tèt. T−íi 2 th¸ng 1 lÇn. 20
Đồng bộ tài khoản