intTypePromotion=3

Truyện kiếm hiệp Tru Tiên_ Hồi 1_ Tập 1

Chia sẻ: Yan Liang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
80
lượt xem
10
download

Truyện kiếm hiệp Tru Tiên_ Hồi 1_ Tập 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập Nhạn Môn Quan Tru Tiên_ Hồi 1_ Tập 1 dành cho các bạn thích truyện kiếm hiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện kiếm hiệp Tru Tiên_ Hồi 1_ Tập 1

  1. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N TAP Ä 1 HOIÀ 1 Thanh Van â D aõy nuùi Thanh Vaân nguy nga söøng söõng, huøng cöù Trung Nguyeân, phía baéc nuùi coù moät doøng soâng lôùn teân goïi Hoàng Xuyeân, phía nam laø traán quan troïng "Haø Döông thaønh", cheïn laáy choã hieåm yeáu cuûa thieân haï, vò trí ñòa lyù heát söùc troïng yeáu. Nuùi Thanh Vaân keùo daøi lieân tuïc traêm daëm, nhaáp nhoâ truøng ñieäp, coù baûy ngoïn cao nhaát vöôn ngaäp trong maây, ngaøy thöôøng chæ thaáy maây traéng vôøn quanh söôøn nuùi, khoâng nhìn ñöôïc ñænh ngoïn. Nuùi Thanh Vaân coù röøng raäm raïp, coù thaùc ñoå, vaùch nuùi dò kyø, chim quyù thuù laï raát nhieàu, caûnh quan aâm u hieåm trôû, noåi tieáng trong thieân haï. Nhöng coøn noåi tieáng hôn, laïi laø moät moân phaùi tu chaân treân nuùi naøy – Thanh Vaân Moân. Thanh Vaân Moân coù lòch söû raát laâu ñôøi, töø khi saùng laäp ñeán giôø ñaõ hai ngaøn naêm coù leû, ñöùng ñaàu trong hai phaùi chính taø hieän nay. Nghe noùi toå sö khai phaùi voán laø moät thaày töôùng trong giang hoà, nöûa ñôøi thaát voïng, buoàn böïc baát ñaéc chí. Naêm boán möôi chín tuoåi, oâng ngao du khaép nôi, treân ñöôøng ñi qua nuùi Thanh Vaân, vöøa nhìn ñaõ nhaän ra nôi ñaây coù veû thieâng lieâng kyø tuù, tuï ñöôïc linh khí cuûa trôøi ñaát, laø moät nôi toát ñeïp vaøo baäc nhaát, laäp töùc ñaêng sôn, aên gioù naèm söông, tu chaân luyeän ñaïo. Chöa ñöôïc bao laâu, laïi tìm ñöôïc moät quyeån saùch coå khoâng töïa ñeà trong moät hang saâu bí maät, treân ñoù ghi cheùp nhöõng phaùp moân kyø aûo, thaâm thuùy cao xa, maø laïi dieäu duïng voâ cuøng, uy löïc cöïc lôùn. Thaày töôùng noï ñöôïc moái kyø ngoä naøy, doác loøng tu taäp. Thaám thoaét hai möôi naêm, coù chuùt töïu thaønh, beøn xuaát nuùi. Traûi qua maáy traän möa gioù giang hoà, tuy khoâng theå ñoäc baù thieân haï, nhöng cuõng trôû thaønh ngöôøi huøng moät phöông; beøn ôû treân nuùi Thanh Vaân, khai toâng laäp phaùi, ñaët teân "Thanh Vaân." Vì noäi dung trong quyeån saùch khoâng coù töïa ñeà kia raát gaàn vôùi ñaïo gia, neân oâng ta beøn phuïc trang ñaïo nhaân, töï xöng hieäu Thanh Vaân Töû, ñeä töû ñôøi sau toân xöng laø Thanh Vaân Chaân Nhaân. Dòòcchh ggiiaaû:û: Alex D 3 Hoài 001
  2. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Thanh Vaân Töû thoï moät traêm saùu möôi baûy tuoåi, sinh thôøi thu naïp möôøi ñeä töû, luùc laâm chung coù daën raèng: "Ta nöûa ñôøi ñaõ hoïc ñeán taän cuøng veà töôùng thuaät, tinh yeáu nhaát chính laø töôùng phong thuûy. Nuùi Thanh Vaân naøy laø linh ñòa hieám coù trong nhaân gian, phaùi Thanh Vaân ta giöõ ngoïn nuùi naøy, veà sau nhaát ñònh seõ höng thònh, caùc ngöôi quyeát khoâng ñöôïc boû. Nhôù laáy, nhôù laáy!" Luùc aáy möôøi ñeä töû ñeàu gaät ñaàu, tin töôûng chaéc chaén roài, Thanh Vaân Töû môùi nhaém maét taét nghæ. Khoâng ngôø trong voøng moät traêm naêm sau ñoù, chaúng bieát laø coù phaûi yù trôøi gheïo ngöôøi, hoaëc caên baûn laø Thanh Vaân Töû töôùng thuaät khoâng tinh, Thanh Vaân Moân khoâng chæ khoâng phaùt trieån, maø moãi ngaøy moät suy vi. Trong möôøi ñeä töû, coù hai ngöôøi cheát sôùm, boán ngöôøi boû maïng trong nhöõng cuoäc huyeát saùt giang hoà, moät ngöôøi taøn pheá, moät ngöôøi maát tích, chæ truyeàn laïi hai chi phaùi. Traûi qua naêm möôi naêm, trong voøng moät traêm daëm quanh nuùi Thanh Vaân ñaõ xaûy ra nhöõng thieân tai ñòa chaán chöa töøng coù, ngaäp luït khuûng khieáp, ñaát rung nuùi chuyeån, töû thöông voâ soá, laïi döùt tuyeät ñi moät chi phaùi. Coøn laïi moãi moät ngöôøi, nhöng tö chaát coù haïn, baûn lónh thaáp keùm, voán chaúng theå khoâi phuïc ñöôïc phong quang naêm xöa cuûa Thanh Vaân Töû, laïi coøn vì duyeân côù quyeån saùch coå kia, kích ñoäng keû thuø beân ngoaøi ñeán tranh ñoaït, maáy phen huyeát chieán, neáu khoâng phaûi laø nhôø maáy phaùp baûo lôïi haïi maø Thanh Vaân Töû ñeå laïi, e raèng Thanh Vaân Moân ñaõ bò ngöôøi ta dieät taän roài. Tình caûnh naøy keùo daøi ñuùng boán traêm naêm, Thanh Vaân Moân khoâng heà khôûi saéc, haàu nhö coù theå duøng töø "ngaéc ngoaûi" ñeå hình dung. Ñeán phuùt cuoái, thaäm chí coøn bò ngöôøi baét naït ñeán taän cöûa nhaø, trong baûy ngoïn nuùi cao cuûa Thanh Vaân, ngoaøi ngoïn chính Thoâng Thieân Phong, saùu ngoïn coøn laïi ñeàu bò ngoaïi ñòch chieám heát, trong ñaùm ngoaïi ñòch ñoù coøn coù cöôøng ñaïo haõn phæ, laáy laøm cöù ñieåm, cöôùp boùc boán phöông, hoaønh haønh ngang ngöôïc. Nhöõng ngöôøi khoâng roõ noäi tình phaàn lôùn ñeàu hieåu nhaàm, cho raèng Thanh Vaân Moân ñaõ sa suùt maát roài, maëc duø ñeä töû Thanh Vaân giaûi thích raát nhieàu, raèng cuõng coù loøng gieát ñòch, hieàm noãi löïc baát toøng taâm, thaät ñaùng thöông. Ñeán nay nghó laïi, luùc aáy quaû thöïc laø quaõng thôøi gian cay ñaéng nhaát cuûa caû phaùi Thanh Vaân. Maõi cho ñeán thôøi ñieåm moät nghìn ba traêm naêm tröôùc, tình hình môùi coù thay ñoåi. Coù leõ laø töôùng thuaät cuûa Thanh Vaân Töû roát cuïc cuõng hieån linh, hoaëc laø trôøi giaø meät roài, khoâng muoán treâu côït Thanh Vaân Moân nöõa, ñeán luùc aáy, trong ñaùm truyeàn nhaân ñôøi thöù möôøi moät cuûa Thanh Vaân Moân, laïi xuaát hieän moät nhaân vaät tuyeät luaân, kinh theá haõi tuïc ñöùng leân daãn daét - Thanh Dieäp Ñaïo Nhaân. Dòòcchh ggiiaaû:û: Alex D 4 Hoài 001
  3. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Thanh Dieäp tuïc gia hoï Dieäp, voán laø moät thö sinh ngheøo khoå, thieân tö ñónh ngoä hôn ngöôøi, nhöng öùng thí raát nhieàu laàn maø khoâng truùng, sau naøy cô duyeân xaûo hôïp, ñöôïc Voâ Phöông Töû chöôûng moân ñôøi thöù möôøi cuûa Thanh Vaân Moân thu laøm ñeä töû, luùc aáy tuoåi môùi hai möôi hai. Sau khi Thanh Dieäp nhaäp moân, chæ qua moät naêm ñaõ lónh hoäi quaùn thoâng heát thaûy nhöõng kieám thuaät phaùp ñaïo do Voâ Phöông Töû truyeàn cho, ñoäc chieám haøng ñaàu trong ñaùm ñeä töû. Laïi qua moät naêm, ñeán Voâ Phöông Töû cuõng chæ coù theå döïa vaøo söï tu haønh thaâm haäu môùi coá gaéng ñaùnh ñöôïc ngang tay vôùi y. Voâ Phöông Töû vöøa ngaïc nhieân vöøa vui möøng, quyeát ñònh laáy quyeån saùch coå maø toå sö truyeàn laïi ñem cho Thanh Dieäp töï tham töôøng tu taäp. Thanh Dieäp beøn beá quan ôû Huyeãn Nguyeät Ñoäng ñaèng sau ngoïn Thoâng Thieân Phong, laàn beá quan naøy keùo daøi möôøi ba naêm. Nghe noùi luùc y phaù cöûa thoaùt ra, laø vaøo moät ñeâm traêng troøn. Ñeâm aáy traêng laïnh treo cao, caû ngoïn Thoâng Thieân Phong nuùi Thanh Vaân saùng röïc nhö ban ngaøy. Thoát nhieân cuoàng phong aäp tôùi, ñaèng sau nuùi laïi coù tieáng huù ngaân daøi, vang ñoäng ñeán traêm daëm, ai nghe thaáy khoâng khoûi bieán saéc. Sau, coù aùnh saùng toát laønh tím nhaït daâng leân ngaäp trôøi, moät tieáng ñoäng cöïc lôùn, Huyeãn Nguyeät Ñoäng Phuû roäng raõi saùng toû, Thanh Dieäp raâu toùc baïc heát, maët ñieåm nuï cöôøi, thaân mình coù thanh quang, chaäm raõi böôùc ra, moïi ngöôøi kinh ngaïc, töôûng ñaõ thaønh tieân. Sau ñoù, Thanh Dieäp chính thöùc xuaát gia, laáy hoï Dieäp cuûa mình, theâm vaøo chöõ Thanh trong Thanh Vaân, laáy teân laø Thanh Dieäp. Ngaøy hoâm ñoù y cöôøi baùi bieät aân sö Voâ Phöông Töû, noùi: "Sö toân xin haõy ñôïi, ñeä töû ñi laøm maáy vieäc, moät ngaøy laø seõ quay veà." Moïi ngöôøi khoâng roõ yù töù, moät ngaøy ñeâm sau Thanh Dieäp choáng kieám quay veà, ngoaïi ñòch ôû saùu ngoïn cuûa Thanh Vaân ñaõ bò mai phuïc cheùm saïch. Thanh Dieäp ñaïo nhaân ñaïo phaùp thaâm saâu, thuû ñoaïn taøn ñoäc, sau moät thôøi gian ngaén ñaõ danh ñoäng thieân haï, thanh theá cuûa Thanh Vaân Moân ñaïi thònh. Laïi qua moät naêm, Voâ Phöông Töû ñem chöùc vò chöôûng moân truyeàn cho Thanh Dieäp, coøn mình thì chay tònh thanh tu, khoâng lyù ñeán nhöõng chuyeän laët vaët trong moân nöõa. Thanh Dieäp chaáp chöôûng roài, doác söùc vì moân phaùi, heát loøng trôï giuùp ñoàng moân, nghieâm khaéc tuyeån choïn truyeàn nhaân, laïi nhôø nhöõng ñieàu ñaõ lónh hoäi ñöôïc töø quyeån saùch coå, coù ñöôïc caùi uy quyû thaàn voâ löôïng. Thanh Vaân Moân töø ñoù ngaøy moät taêng tieán, trong voøng naêm möôi naêm, ñaõ trôû thaønh truï coät trong chính ñaïo, theâm hai traêm naêm sau, ñaõ trôû thaønh laõnh tuï cuûa caùc moân caùc phaùi chính ñaïo. Dòòcchh ggiiaaû:û: Alex D 5 Hoài 001
  4. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Thanh Dieäp Chaân Nhaân thoï ñeán naêm traêm naêm möôi tuoåi, caû ñôøi thu naïp ñoà ñeä raát nghieâm khaéc, chæ truyeàn thuï cho coù baûy ngöôøi, chia baûy ngoïn nuùi cho hoï, leänh cho thaát chi phaùi cuøng nhau truyeàn höông hoûa. Trong ñoù tröôûng moân nguï ôû ngoïn chính Thoâng Thieân Phong, laø chi phaùi troïng taâm. Cho ñeán nay, ñeä töû cuûa Thanh Vaân Moân ñaõ gaàn moät nghìn ngöôøi, cao thuû nhö maây, thanh uy hieån haùch, cuøng vôùi Thieân AÂm Töï, Phaàn Höông Coác teà danh tam ñaïi moân phaùi. Chöôûng moân Ñaïo Huyeàn chaân nhaân, coâng tham taïo hoùa, sieâu phaøm nhaäp thaùnh, laø moät nhaân vaät tuyeät theá baäc nhaát ñöông thôøi. Döôùi chaân nuùi Thanh Vaân, ôû phía Taây Baéc caùch Haø Döông thaønh chöøng naêm möôi daëm, coù moät thoân nhoû teân laø Thaûo Mieáu. Thoân naøy coù hôn boán möôi hoä daân, tính tình thuaàn phaùc, daân cö phaàn lôùn sinh soáng baèng caùch leân nuùi ñoán cuûi baùn cho Thanh Vaân Moân ñoåi laáy ngaân löôïng. Ngaøy thöôøng thoân daân thöôøng thaáy ñeä töû Thanh Vaân Moân ñi tôùi ñi lui, phaàn nhieàu thaàn kyø, ñoái vôùi Thanh Vaân Moân raát laø suøng baùi, coi nhö tieân gia ñaéc ñaïo, maø Thanh Vaân Moân töø xöa ñeán nay thöôøng chieáu coá daân chuùng quanh vuøng, vôùi thoân daân ôû ñaây cö xöû cuõng khoâng teä. Hoâm aáy, trôøi aâm u, maây ñen tróu thaáp, khieán ngöôøi ta coù caûm giaùc naëng neà ngheïn thôû. Töø thoân Thaûo Mieáu nhìn ra, nuùi Thanh Vaân söøng söõng xuyeân thaúng leân trôøi, ngoïn cao vaùch cheo leo, aâm thaàm döõ tôïn. Chæ coù ñieàu, thoân daân ñôøi ñôøi ôû ñaây, caûnh töôïng aáy ñaõ nhìn quen khoâng bieát bao nhieâu laàn, neân cuõng khoâng ñeå yù, coøn boïn treû nhoû chöa bieát gì thì caøng khoâng phaûi noùi. oOo "Xuù tieåu töû, mi chaïy ñi ñaâu ñoù?" Moät tieáng la maéng, keøm theo laø maáy hoài cöôøi côït, phaùt ra töø mieäng moät ñöùa treû lôn lôùn. Noù loái möôøi hai, möôøi ba tuoåi, mi thanh muïc tuù, daãn theo chöøng boán, naêm ñöùa beù con caû trai caû gaùi, ñuoåi theo moät thaèng nhoû khaùc chaïy phía tröôùc. Thaèng nhoû aáy nom beù hôn noù chöøng hai tuoåi, ngöôøi thaâm thaáp, maët muõi hôùn ha hôùn hôû, ñang doác söùc chaïy ñi, vöøa chaïy vöøa ngoaûnh ñaàu laïi nhaên maët treâu. "Tröông Tieåu Phaøm, mi muoán toát thì ñöùng laïi!" Ñöùa treû chaïy theo cao gioïng goïi. Dòòcchh ggiiaaû:û: Alex D 6 Hoài 001
  5. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Thaèng nhoû chaïy tröôùc, teân goïi Tröông Tieåu Phaøm "xì" moät tieáng, vöøa chaïy vöøa keâu: "Mi laøm nhö ta laø ñoà ngoác vaäy!" Noùi ñoaïn laïi coøn chaïy nhanh hôn. Treân ñöôøng ñuoåi baét, maáy ñöùa treû caøng luùc caøng chaïy gaàn ñeán toøa mieáu coû vöøa cuõ vöøa naùt ôû phía ñoâng thoân. Töø ngoaøi nhìn vaøo, toøa mieáu coû naøy raùch naùt khoâng theå chòu ñöôïc, chaúng bieát laø ñaõ traûi qua gioù möa maáy kieáp. Tröông Tieåu Phaøm chaïy ñaàu tieân xoâng toït vaøo, ai ngôø khoâng chuù yù, laïi vaáp phaûi vaùn cöûa, toøm moät caùi, ngaõ loän nhaøo. Maáy ñöùa treû ñaèng sau möøng rôõ, nhao nhao lao laïi, ñeø leân mình thaèng nhoû, ñöùa beù mi thanh muïc tuù kia veû maët ñaéc yù, cöôøi baûo: "Bò ta baét ñöôïc roài! Laàn naøy mi chaúng coù gì ñeå noùi nöõa, phaûi khoâng naøo?" Ai ngôø Tröông Tieåu Phaøm ñaûo maét kyø dò, noùi: "Khoâng tính khoâng tính, mi aùm toaùn ta, tính laøm sao ñöôïc?" Ñöùa treû kia ngaïc nhieân, laï luøng baûo: "Ta aùm toaùn mi luùc naøo?" Tröông Tieåu Phaøm ñaùp: "Gioûi laém Laâm Kinh Vuõ, mi daùm noùi caùi vaùn cöûa naøy khoâng phaûi laø mi ñaët ôû ñaây ö?" Ñöùa treû teân goïi Laâm Kinh Vuõ kia heùt to: "Ñôøi naøo coù chuyeän aáy!" Tröông Tieåu Phaøm chuùm mieäng, nghieâng ñaàu, coù veû nhaát ñònh khoâng ñaàu haøng, khoâng khuaát phuïc. Laâm Kinh Vuõ töùc khí boác leân ñaàu, moät tay cheïn laáy coå noù, giaän döõ baûo: "Noùi roài baét ñöôïc laø phaûi nhaän thua, mi phuïc hay khoâng phuïc?" Tröông Tieåu Phaøm chaúng heà lyù ñeán. Laâm Kinh Vuõ saéc maët ñoû böøng, vaän söùc vaøo tay, heùt lôùn: "Phuïc hay khoâng phuïc?" Khí quaûn cuûa Tröông Tieåu Phaøm bò noù boùp chaët, hoâ haáp daàn daàn khoù khaên, saéc maët baét ñaàu baàm leân, nhöng noù tuoåi tuy nhoû, tính khí laïi raát quaät cöôøng, cöùng coûi khoâng heà keâu moät tieáng. Laâm Kinh Vuõ thì caøng luùc caøng giaän, löïc ôû tay caøng luùc caøng lôùn, mieäng thì cöù laëp ñi laëp laïi: "Phuïc hay khoâng phuïc? Phuïc hay khoâng phuïc? Phuïc hay khoâng phuïc?" Luùc aáy boïn treû kia thaáy cuõng khoâng ñuùng, beøn laëng leõ co ruùm laïi vôùi nhau, chæ coøn trô hai ñöùa beù non daïi, vì tranh caõi, roài do caùi tính quaù khích cuûa ñoâi beân, ñeàu cöù gan lì maõi. Coù veû moät tröôøng ñaïi hoïa saép xaûy ra, thoát nghe goùc saâu trong mieáu coû coù tieáng nieäm phaät hieäu, roài coù ngöôøi noùi: "A di ñaø phaät, mau mau döøng tay!" Dòòcchh ggiiaaû:û: Alex D 7 Hoài 001
  6. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Moät naém tay khoâ xaùc, xeù qua laøn khoâng lao ñeán, thoø ra hai ngoùn, buùng vaøo hai tay Laâm Kinh Vuõ. Laâm Kinh Vuõ nhö bò giaät, toaøn thaân chaán ñoäng, hai tay töï nhieân loûng ra. Tröông Tieåu Phaøm haù mieäng ngheïn ngaøo, roõ laø bò bí thôû laâu quaù. Hai ñöùa noù ñôø ra taïi choã, ñònh thaàn laïi ñöôïc, nhôù ra tình caûnh vöøa roài, lieàn nhìn nhau. Laâm Kinh Vuõ ñôø ñaãn baûo: "Tieåu Phaøm, xin loãi nhe. Ta cuõng khoâng bieát laøm sao maø..." Tröông Tieåu Phaøm laéc laéc ñaàu, hôi thôû daàn daàn ñieàu hoøa, noùi: "Khoâng sao. OÀ, laõo laø ai?" Boïn treû nhìn theo aùnh maét noù, thì thaáy trong mieáu, coù moät hoøa thöôïng giaø ñöùng ñoù, treân maët neáp nhaên chi chít, khoaùc moät taám caø sa raùch möôùp, caû ngöôøi töø treân xuoáng döôùi baån thæu nhem nhuoác. Chæ coù chuoãi traøng haït bích ngoïc ñang caàm trong tay laø oùng aùnh loùa maét, chieáu ra nhöõng tia saùng xanh nhaït. Ñieàu kyø laï laø, trong chuoãi traøng haït bích ngoïc möôøi maáy vieân chaèn chaën, chieáu saùng laáp laùnh laïi laãn vaøo moät vieân, ñaù chaúng ra ñaù, ngoïc chaúng ra ngoïc, maøu tím saãm, aûm ñaïm voâ quang. -oOo- Dòòcchh ggiiaaû:û: Alex D 8 Hoài 001

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản