intTypePromotion=3

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 220

Chia sẻ: Yan Liang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
83
lượt xem
12
download

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 220

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập nhập môn quan dành cho những bạn thích kiếm hiệp, Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 220

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 220

  1. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N TAP Ä 22 HOIÀ 220 Huyetá Tran ä H oà Kyø Sôn, Quyû Vöông Toâng toång ñaøn. Treân ñöôøng Quyû Leä chæ thaáy ñaàu oùc troáng roãng, chæ coù thaân aûnh mô hoà cuûa nöõ töû thaàn bí kia laån khuaát aån hieän tröôùc maét haén, chæ laø, haén laïi bieát raát roõ, ñoù chæ laø moät aûo aûnh maø thoâi. Leõ naøo khoâng phaûi? Trong luùc hoang mang, haén môùi phaùt hieän khoâng bieát töø luùc naøo haén ñaõ rôøi khoûi thaïch thaát cuûa mình, cöûa ñaù ñaõ môû roäng, töø beân ngoaøi nhìn vaøo, vaãn coù theå thaáy beân trong hoãn loaïn tôi bôøi, ñaây chính laø keát quaû cuûa tröôøng ñaáu phaùp khi naõy cuûa haén vôùi Quyû Vöông khi naõy. Haén nhìn ñoáng böøa boän ñoù, traàm maëc raát laâu, chaäm raõi böôùc vaøo, tìm moät chieác gheá coøn nguyeân veïn ngoài xuoáng beân caïnh chieác baøn vôõ naùt, ngaån ngô xuaát thaàn. Tieåu Hoâi ôû beân caïnh chaïy tôùi, hình nhö taâm traïng vaãn raát u aùm, chaúng noùi tieáng naøo boø leân vai Quyû Leä ngoài xuoáng, sau ñoù cuõng ngaån ngô xuaát thaàn. Coù leõ noù ñang lo laéng cho Thao Thieát. Moät ngöôøi moät khæ, cöù ngoài nhö vaäy hoài laâu, khoâng noùi tieáng naøo, khoâng khí trong thaïch thaát trôû neân naëng neà dò thöôøng. Cuoái cuøng, ñoät nhieân Quyû Leä kheõ ñoäng thaân mình, sau ñoù ñöa tay ra keùo Tieåu Hoâi xuoáng, ñöa ra tröôùc maét. Ba con maét cuûa Tieåu Hoâi cuøng haáp haùy, nhìn chaèm chaèm vaøo Quyû Leä. Quyû Leä thaáp gioïng noùi: "Tieåu Hoâi, ngöôi noùi ta phaûi laøm sao?" Tieåu Hoâi khoâng noùi tieáng naøo, chæ nhìn haén. Quyû Leä hình nhö cuõng khoâng ñeå yù xem noù coù traû lôøi hay khoâng, chæ laàm baàm noùi moät mình: "Con ñöôøng naøy, ta laøm sao môùi ñi tieáp ñöôïc..." oOo Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2106 Hoài 220
  2. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Trung sôn baát tri tueá nguyeät, quang aâm nhö thuûy tieâu theä. Moät nôi aån maät nhaát ôû löng chöøng nuùi Hoà Kyø Sôn, beân trong Huyeát Trì khoång loà, muøi maùu tanh boác leân noàng naëc, nôi naøy toàn taïi trong moät goùc naøo ñoù maø theá nhaân ñaõ queân laõng, khoâng ai bieát ñöôïc. Töï nhieân, ngoaïi tröø hai ngöôøi, Quyû Vöông vaø Quyû tieân sinh. Beân trong Huyeát Trì khoång loà vaãn nhö tröôùc, cô theå linh thuù bò caàm giöõ trong laøn maùu, chæ coù ñieàu ngoaïi tröø Quyø Ngöu, Hoaøng Ñieåu, luùc naøy beân trong Huyeát Trì coøn coù theâm hai boùng thaân aûnh nöõa, moät laø Thao Thieát ñang giaõy giuïa nhöng khoâng theå thoaùt ñöôïc, moät boùng nöõa, laø moät quaùi thuù to lôùn dò thöôøng, ñaàu gioáng nhö loaøi roàng trong truyeàn thuyeát, thaân theå coøn lôùn hôn Quyø Ngöu gaáp boäi, bôûi vì noù bò laøn nöôùc maùu che khuaát, neân hình daùng cuï theå khoâng nhìn roõ ñöôïc, nhöng töø phaàn cô theå troài leân maët nöôùc cuûa noù, coù theå ñoaùn ñöôïc ñaây chính laø ma thuù trong truyeàn thuyeát cuûa ma giaùo: Chuùc Long. Quyø Ngöu vaø Hoaøng Ñieåu bò caàm giöõ ñaõ laâu, neân sôùm ñaõ chæ coøn thoi thoùp thôû, khoâng theå phaán chaán tinh thaàn leân ñöôïc, Chuùc Long xem ra cuõng ñaõ guïc, khoâng coøn chuùt sinh khí. Duy chæ coù Thao Thieát laø vöøa môùi bò baét, tinh thaàn löïc khí ñeàu coøn ñaày ñuû, khoâng ngöøng gaàm leân nhöõng tieáng phaãn noä, laøm huyeát thuûy xung quanh khoâng ngöøng soâi leân suøng suïc, roõ raøng laø noù ñang voâ cuøng caêm phaãn. Chæ laø beân trong Huyeát Trì, döôøng nhö coù moät söùc maïnh dò thöôøng gì ñoù, chaúng nhöõng caàm giöõ ñöôïc ba con dò thuù kia, maø caû Thao Thieát cuõng khoâng thoaùt ra ñöôïc, chæ bieát gaàm leân maø khoâng theå laøm gì. Ngoaøi ra, beân treân Huyeát Trì, so vôùi khi tröôùc, ñaõ coù theâm moät dò töôïng. Ñoù laø chieác Phuïc Long Ñænh thaàn bí coå quaùi coù töø thôøi thöôïng coå, luùc naøy ñang bay löôïn treân khoâng, caùch maët Huyeát Trì chöøng naêm tröôïng, töø thaân ñænh ñeán boán chieác chaân ñænh ñeàu phaùt ra moät thöù aùnh saùng kyø dò nöûa tím nöûa ñoû, chieáu xuoáng thaân theå boán con dò thuù, töø xa xa nhìn tôùi, coù theå nhìn thaáy beân trong boán ñaïo haøo quang gioáng nhö thöïc theå, ñang coù töøng ñaïo linh löïc nhö aån nhö hieän ñang bò huùt ra töø thaân theå dò thuù, bay vaøo beân trong Phuïc Long Ñænh. Maø vì khoâng ngöøng haáp thu linh löïc voâ cuøng voâ taän cuûa boán dò thuù, nhöõng ñöôøng neùt thoâ keäch treân Phuïc Long Ñænh cuõng töø töø thay ñoåi, caû thaân ñænh boác hôi muø mòt, maøu saéc xæn xæn voán coù töø töø bieán maát, thay theá bôûi moät maøu saùng trong nhö ngoïc. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2107 Hoài 220
  3. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Thoaït nhìn, ngöôøi ta coøn töôûng raèng ñaây laø thaùnh vaät tieân gia trong thuyeàn thuyeát, sieâu phaøm thoaùt tuïc, so vôùi Huyeát Trì ñaày maùu tanh beân döôùi thaät hoaøn toaøn khoâng töông xöùng. Chæ laø beân trong lôùp tieân khí ñoù, laïi coøn coù moät choã quaùi dò, ñoù chính laø nhöõng ñoà hình thaàn bí khaéc treân thaân ñænh, boán ñoà hình quaùi thuù luùc aùm luùc minh, taám kính lôùn töôïng tröng cho Phuïc Long Ñænh cuõng töø töø bieán aûo, chæ coù phaàn cao nhaát cuûa ñoà hình, göông maët hung döõ ñoù, laø ñoû röïc nhö maùu, phaûng phaát nhö ñang tham lam huùt laáy söùc maïnh ñeå soáng laïi vaäy. Treân bình ñaøi caùch ñoù khoâng xa, Quyû Vöông vaø Quyû tieân sinh ñang ñöùng saùnh vai. Quyû tieân sinh toaøn thaân vaän haéc y, gioáng nhö moät caùi boùng bò ñeâm toái che phuû vaäy, cho duø laø ñöùng tröôùc maët y, cuõng khoù maø nhìn roõ. Luùc naøy, y ñang noùi vôùi Quyû Vöông baèng thöù gioïng thaáp traàm khaøn khaøn cuûa mình: "Khoâng sai, beân treân Phuïc Long Ñænh quaû nhieân coù khaéc chuyeän naøy, Töù Linh tuï laïi, hoãn ñoän sô khai. Luùc naøy Töù Linh Huyeát Traän ñaõ thaønh, giôø chæ coøn chôø baûy baûy boán chín ngaøy cho Phuïc Long Ñænh hoaøn toaøn huùt heát linh löïc cuûa töù linh thuù, söùc maïnh cuûa hoãn ñoän seõ coù theå khai thieân bích ñòa, môû ra Tu La Chi Moân, nhö vaäy toâng chuû coù theå coù ñöôïc thaàn uy voâ thöôïng trong thieân ñòa, khoâng coøn ñòch thuû nöõa." Saéc maët Quyû Vöông ñoû hoàng, song muïc laáp laùnh dò quang, nhìn chaèm chaèm vaøo Phuïc Long Ñænh, veû höng phaán loä roõ ra ngoaøi. Khoâng hieåu sao ñoät nhieân oâng ta laïi ngöûa maët cöôøi leân moät traøng daøi. Tieáng cöôøi cuûa oâng ta ñaày söï cuoàng voïng vaø kieâu ngaïo, phaûng phaát nhö ñaõ laø quaân laâm thieân haï, chæ laø tieáng cöôøi cuoàng voïng naøy môùi vang leân thì ñaõ ñoät nhieân ngöng laïi, Quyû Vöông chau maøy, kheõ ñaët tay leân taâm khaåu, saéc maët chôït trôû neân traéng beäch. Nhöng chæ choác laùt sau, ñaõ thaáy kim khí thoaùng hieän treân göông maët oâng ta, khoâng bao laâu thì ñaõ khoâi phuïc laïi veû bình thöôøng. Quyû tieân sinh ñöùng moät beân, nhìn thaáy nhö vaäy, cuõng khoâng khoûi ngaån ngöôøi kinh ngaïc hoûi: "Toâng chuû ñaõ ñoäng thuû vôùi ai? Keû naøo laïi coù ñaïo haïnh nhö vaäy?" Quyû Vöông hít saâu vaøo moät hôi, saéc maët ñaõ trôû laïi hoaøn toaøn bình thöôøng, y nhaém maét laïi roài töø töø môû ra, xaï ra nhöõng tia baêng laïnh, rít gioïng noùi: "Ñaïi Phaïm Baùt Nhaõ vaø Thaùi Cöïc Huyeàn Thanh Ñaïo quaû nhieân ñeàu laø kyø coâng tuyeät theá, tuy khoâng saéc beùn baèng thaàn coâng Ma giaùo cuûa ta, nhöng haäu bình keùo daøi thì thaät ñaùng sôï." Quyû tieân sinh chau maøy, trong maét thoaùng hieän dò quang: "Laø haén? Laøm sao ngaøi laïi ñoäng thuû vôùi haén..." Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2108 Hoài 220
  4. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Noùi tôùi ñaây, y nhö ñoät nhieân nghó ra chuyeän gì ñoù, laïi noùi tieáp: "Leõ naøo vì Thao Thieát?" Quyû Vöông höø moät tieáng, khoâng traû lôøi caâu hoûi cuûa Quyû tieân sinh, chæ laïnh luøng ñaùp: "Tieåu töû naøy tieán boä nhanh ngoaøi söùc töôûng töôïng cuûa ta, chæ sôï sau naøy... coù theå thaønh ñaïi hoïa cuõng khoâng chöøng." Quyû tieân sinh nhìn Quyû Vöông chaêm chuù roài dòch aùnh maét qua choã khaùc, chaäm raõi noùi: "Tröôùc maét quan troïng nhaát vaãn laø Töù Linh Huyeát Traän, nhöõng chuyeän khaùc mieãn ñöôïc thì cöù mieãn ñi." Quyû Vöông kheõ gaät ñaàu: "Khoâng sai, ta bieát phaân bieät naëng nheï. Chuyeän naøy thì ngöôi coù theå yeân taâm." Quyû tieân sinh traàm ngaâm giaây laùt roài noùi tieáp: "Coù ñieàu vôùi ñaïo haïnh cao thaâm maït traéc hieän nay cuûa Quyû Leä, theâm vaøo maáy ngaøy nöõa linh löïc cuûa Töù Linh Huyeát Traän ñöôïc taêng cöôøng, muøi maùu tanh seõ khoù maø giaáu noåi haén. Coù haén ôû ñaây, e raèng seõ coù theâm nhöõng bieán hoùa maø chuùng ta khoâng theå bieát tröôùc. Ñeå traùnh chuyeän ngoaøi yù muoán, hay laø ngaøi tìm moät côù gì ñoù, phaùi haén ra ngoaøi thì hôn." Quyû Vöông traàm maëc moät laùt roài noùi: "Ngöôi noùi ñuùng!" Noùi ñoaïn oâng ta töø töø chau maøy, quay ngöôøi, chaép tay chaàm chaäm böôùc ra khoûi khu vöïc Huyeát Trì. Nhìn boùng Quyû Vöông khuaát daàn, Quyû tieân sinh môùi chaäm raõi chuyeån thaân, böôùc ra gaàn meùp bình ñaøi, nhìn xuoáng döôùi. Chæ thaáy Thao Thieát vöøa roài coøn caät löïc giaõy giuïa, cô hoà nhö ñaõ bò Phuïc Long Ñænh vaø Huyeát Trì cheá phuïc, daàn daàn maát ñi naêng löïc khaùng cöï, luùc naøy ñang naèm trong Huyeát Trì, khoâng ngöøng thôû hoån heån. Nhìn caûnh töôïng naøy, Quyû tieân sinh chaäm raõi caát leân moät tieáng cöôøi baêng laïnh vaø khoâng mang theo baát cöù saéc thaùi tình caûm gì. "Haéc haéc... Tu La Chi Moân..." oOo Tieáng böôùc chaân vang leân ngoaøi thaïch moân, nghe raát gaáp gaùp, roõ raøng laø coù ngöôøi ñang raát voäi vaõ. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2109 Hoài 220
  5. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Moät boùng ngöôøi xuaát hieän beân ngoaøi thaïch thaát cuûa Quyû Leä, quyø moät chaân xuoáng, cao gioïng noùi: "Phoù toâng chuû, Quyû Vöông Toâng chuû truyeàn leänh, môøi ngaøi ñeán gaëp maët." Thanh aâm raát vang, raát lôùn, ñeán noãi vang voïng aâm aâm trong thaïch thaát maáy löôït môùi döùt, chæ laø khoâng thaáy coù ai leân tieáng ñaùp lôøi. Ngöôøi kia ngaây ra moät luùc, nhöng vaãn khoâng daùm ngaång ñaàu leân. Trong Quyû Vöông Toâng, Quyû Leä xöa nay vaãn noåi danh laø saùt tinh, giaùo chuùng thoâng thöôøng ít ngöôøi daùm tieáp caän haén, voâ leã vôùi haén laïi caøng khoâng caàn phaûi noùi tôùi. Gaõ laáy heát can ñaûm, laïi cao gioïng nhaéc laïi moät laàn, chæ laø vaãn khoâng coù ngöôøi phaûn öùng. Luùc naøy gaõ môùi daùm ngaång ñaàu nhìn vaøo beân trong thaïch thaát, chæ thaáy ñaäp vaøo maét laø moät caûnh töôïng hoãn loaïn, nhöng khoâng thaáy boùng daùng Quyû Leä vaø con khæ Tieåu Hoâi cuûa haén ñaâu. Ngöôøi kia thaàm keâu khoå, laéc laéc ñaàu, caát böôùc ñi ra ngoaøi. oOo Luùc naøy Quyû Leä ñang ñi treân con ñöôøng thoâng ñaïo daøi thaêm thaúm cuûa Quyû Vöông Toâng, Tieåu Hoâi an nhieân töï taïi ngoài treân vai haén. AÙnh maét Quyû Leä nhìn chaêm chaêm veà phía tröôùc, tuy khoâng thaáy taän cuøng cuûa con ñöôøng, nhöng haén bieát raát roõ, thoâng ñaïo naøy seõ daãn ñeán nôi ôû cuûa Quyû Vöông. "Baát keå theá naøo, ta cuõng khoâng theå ôû ñaây khoâng laøm gì ñöôïc, phaûi khoâng haû Tieåu Hoâi?" Haén laåm baåm töï noùi moät mình, coøn con khæ Tieåu Hoâi cuõng ñang ngaây ngaây xuaát thaàn, khoâng heà chuù yù ñeán lôøi noùi cuûa chuû nhaân. Quyû Leä cuõng chaúng buoàn ñeå yù, cöôøi khoå moät tieáng roài noùi tieáp: "Maáy laàn roài, laàn naøo cuõng thaáy coù hy voïng, nhöng ñeán cuoái cuøng cuõng laø coâng coác, nhöng chæ caàn Bích Dao coøn naèm ñoù, ta cuõng khoâng theå tuyeät voïng ñöôïc, phaûi khoâng? Ta bieát ngöôi ñang lo laéng ñieàu gì, ñöùng noân noùng, ñôïi ta tìm ñöôïc caùch chöõa khoûi cho Bích Dao, töï nhieân seõ ñoøi laïi baèng höõu cho ngöôi." Ñoâi tai Tieåu Hoâi baát chôït döïng leân, sau ñoù keâu lieàn maáy tieáng chí chí, Quyû Leä kheõ mæm cöôøi, chæ laø nuï cöôøi chæ thoaùng hieän roài laäp töùc bieán maát. Haén ñöùng beân ngoaøi cuûa thaïch thaát cuûa Quyû Vöông. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2110 Hoài 220
  6. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Beân ngoaøi thaïch thaát vang leân maáy thanh aâm coù theå noùi laø ñaõ quen thuoäc, Quyû Vöông ngoài ngay ngaén treân gheá, trong ñaàu khoâng hieåu sao laïi hieän leân hình boùng cuûa nöõ nhi. Thaïch moân ñaõ môû ra, Quyû Leä xuaát hieän. "Ngöôi ñeán roài haû?" Quyû Vöông chaäm raõi hoûi. "Vaâng!" Quyû Leä gaät ñaàu. Thanh aâm bình ñaïm nhö chöa töøng xaûy ra chuyeän gì giöõa hai ngöôøi vaäy. Hai ngöôøi ñaøn oâng ñeàu traàm maëc khoâng noùi gì. Moät luùc laâu sau, Quyû Leä môùi noùi: "Coù moät chuyeän, toâi muoán noùi vôùi oâng." "Ngöôi noùi ñi!" Quyû Leä caát gioïng ñeàu ñeàu: "OÂng ñaõ daãn giaùo chuùng tôùi ñaây, coøn toâi cuõng ñaõ mang Thao Thieát veà cho oâng, neáu gaàn ñaây khoâng coøn chuyeän gì khaùc, toâi muoán ra ngoaøi moät chuyeán, xem thöû xem coù caùch gì cöùu Bích Dao khoâng?" Quyû Vöông kheõ chau maøy, lieác maét nhìn Quyû Leä, ñuùng luùc naøy, chôït nghe tieáng böôùc chaân gaáp gaùp vang leân, giaùo chuùng vöøa phuï traùch truyeàn leänh kia ñaõ quay laïi, ñang ñònh leân tieáng baåm baùo thì chôït thaáy Quyû Leä cuõng coù maët ôû ñoù, nhaát thôøi khoâng khoûi ngaån ngöôøi ra ngô ngaùc. Quyû Vöông kheõ xua tay moät caùi, ngöôøi kia chaàn chöø giaây laùt roài khom ngöôøi haønh leã, laëng leõ ñi ra. AÙnh maét Quyû Vöông töø töø chuyeån qua phía Quyû Leä, haén vaãn yeân laëng ñöùng ñoù. Phoùng maét nhìn khaép treân döôùi Ma giaùo luùc naøy, baát luaän laø ai ñöùng tröôùc maët Quyû Vöông cuõng phaûi sôï haõi e deø, nhöng chæ coù haén laø cô hoà nhö chöa töøng sôï haõi. Ñaây chính laø nam töû maø nöõ nhi cuûa oâng ta heát loøng heát daï yeâu thöông sao? "Ngöôi ñi ñi!" Thanh aâm cuûa Quyû Vöông ñoät nhieân nhö coù theâm maáy phaàn meät moûi. Quyû Leä laëng leõ gaät ñaàu, traän ñaáu phaùp vöøa roài, tuy caû hai ñeàu coá giaû boä nhö khoâng coù chuyeän gì, nhöng raát roõ raøng, quan heä voán ñaõ khoâng thaân thieát laém cuûa hai ngöôøi, giôø nhö laïi caøng caùch xa theâm moät khoaûng lôùn nöõa. Haén quay ngöôøi ñi ra ngoaøi, chæ laø ñuùng vaøo luùc haén böôùc qua baäc caáp, ñoät nhieân laïi khöïng ngöôøi laïi. Moät muøi vò kyø dò khoâng bieát töø ñaâu xoäc tôùi, gioáng nhö ñoät nhieân haén Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2111 Hoài 220
  7. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N bò rôi xuoáng vöïc saâu vaïn tröôïng ñaày maùu tanh vaäy, hoâ haáp cuõng khoù khaên, laïi gioáng nhö moät côn soùng lôùn aäp tôùi, maùu tanh ngaäp ñaàu, tieáng nöôùc soâi suøng suïc vang leân beân tai nhö saám. Quyû Leä bieán saéc. Nhöng muøi vò kyø dò naøy gioáng nhö aûo aûnh vaäy, trong nhaùy maét ñaõ tan bieán hoaøn toaøn, xung quanh laïi trôû neân yeân tónh nhö thöôøng. Thanh aâm cuûa Quyû Vöông vang leân sau löng haén, ñeàu ñeàu khoâng coù chuùt tình caûm: "Sao vaäy?" Quyû Leä vaãn quay löng vôùi oâng ta, ñöùng laëng hoài laâu roài ñaùp: "Khoâng coù gì." Noùi döùt lôøi, lieàn chaäm raõi böôùc ñi. Thaïch moân töø töø ñoùng laïi sau löng haén, khi hai caùnh cöûa ñaù hoaøn toaøn kheùp kín laïi, Quyû Leä ñoät nhieân quay ngoaét ngöôøi laïi nhanh nhö chôùp, song muïc saùng röïc tinh quang, nhìn chaèm chaèm vaøo thaïch moân cuûa Quyû Vöông, aùnh maét haén thaâm traàm, cô hoà nhö ñang nghi hoaëc ñieàu gì ñoù. Coøn ôû beân trong thaïch thaát, Quyû Vöông cuõng nhìn chaêm chuù vaøo thaïch moân hoài laâu, maët khoâng chuùt bieåu tình, döôøng nhö ñang suy nghó chuyeän gì, nhöng cuoái cuøng cuõng laéc ñaàu, quay ngöôøi ñi ra ñaàu beân kia cuûa thaïch thaát, voã vaøi caùi vaøo töôøng. Chæ trong giaây laùt, caû böùc töôøng gioáng nhö ñöôïc taïc töø moät taûng ñaù lôùn ñoät nhieân taùch ra, ñeå loä moät bí ñaïo heïp chæ ñuû moät ngöôøi ñi, muøi maùu tanh boác leân noàng naëc. Quyû Vöông chaäm raõi böôùc vaøo, sau löng oâng ta, töôøng ñaù töø töø ñoùng laïi. oOo Trung Thoå, ôû moät nôi naøo ñoù, caùch Nam Cöông ngaøn daëm, khaù gaàn Thanh Vaân Sôn. Nôi naøy hoang sôn daõ laõnh, khoâng thaáy boùng ngöôøi, sôn maïch nhaáp nhoâ, coøn coù moät con soâng lôùn cuoàn cuoän chaûy qua. Neáu xeùt veà ñòa lyù, daõy nuùi voâ danh naøy coù theå coi laø thuoäc ñoaïn ñuoâi cuûa daõy Thanh Vaân Sôn vó ñaïi, coøn con soâng daøi kia, cuõng coù theå coi laø moät chi löu thuoäc thöôïng du con soâng chaûy qua ngoaøi thaønh Haø Döông. Chæ laø nôi naøy duø sao cuõng caùch Thanh Vaân Sôn moät ñoaïn ñöôøng khoâng nhoû, chæ thaáy maõnh thuù aån hieän, lang huù hoå gaàm, khoâng thaáy nöûa phaàn tieân khí linh tính gì heát. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2112 Hoài 220
  8. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Chæ laø nôi ñaõ bò thieân ñòa nhaân gian laõng queân naøy, hoâm nay ñaõ bò phaù ñi söï yeân tónh voán coù. Hai boùng nhaân aûnh löôùt qua khoâng trung, ngöôøi tröôùc chaïy, ngöôøi sau ñuoåi. Phía tröôùc laø moät boùng ñen, coøn ngöôøi phía sau thì phaûn quang laáp laùnh, nhöng ñeàu nhanh nhö thieåm ñieän. Haéc aûnh thoaét leân thoaét xuoáng, ñoät nhieân traàm mình lao xuoáng röøng hoang, chaïy ngang chaïy doïc, cöïc kyø kheùo leùo, coù ñieàu thaân aûnh phía sau gaõ cuõng thaàn thoâng khoâng keùm, chæ thaáy kheõ ñaûo ngöôøi moät caùi, ñaõ ñuoåi saùt phía sau, khoâng ñeå bò chaäm laïi duø chæ nöûa phaàn, thaäm chí coøn ruùt ngaén laïi khoaûng caùch nöõa. Ñoät nhieân boùng ñen phía tröôùc döôøng nhö bieát ñöôïc taïm thôøi khoâng theå boû rôi ñöôïc keû ñang truy ñuoåi phía sau, beøn baát ngôø khöïng ngöôøi laïi, roài cô hoà nhö cuøng moät saùt na ñoù, gaõ ñaõ quay ngoaét ngöôøi laïi, höõu thuû vung leân lieân ñieåm ra naêm caùi. Chæ nghe tieáng "xì xì" vang leân, giöõa hoang laâm, döôùi aùnh maët trôøi baát ngôø xuaát hieän naêm ñieåm aâm hoûa, beân trong aùnh löûa coøn aån hieän nhöõng boä khoâ laâu ñaùng sôï, cuoàng phong noåi leân, cuoán veà phía thaân aûnh ñang ñuoåi saùt phía sau. Boùng xaùm kia nhaùy maét ñaõ ñuoåi tôùi nôi, nhöng cuõng noùi döøng laø döøng, chæ laø y luùc naøy cuõng ñang toaøn thaàn taäp trung vaøo naêm ngoïn aâm hoûa, hieån nhieân laø khoâng daùm coi thöôøng. Trong giaây laùt, chæ thaáy treân tay boùng xaùm ñaõ coù moät traän haøn quang löu chuyeån, ñaõ laáy ra moät phaùp baûo hình oáng hai ñaàu saéc nhoïn, saùng long laùnh nhö ngoïc. Phaùp baûo naøy vöøa xuaát hieän, caây coû vaø maët ñaát xung quanh lieàn bò phuû moät lôùp söông môø, nhieät ñoä cuõng laäp töùc giaûm xuoáng. Chæ thaáy naêm ñieåm aâm hoûa lao tôùi nhö gioù, phaùp baûo cuûa ngöôøi aùo xaùm xoay chuyeån giöõa khoâng trung, huùt saïch taát caû vaøo beân trong. Trong nhaùy maét, löûa nhö gaëp phaûi haøn baêng, naêm ñieåm aâm hoûa töø töø toái daàn roài bieán maát. Haéc quang cuõng töø töø taûn ñi. "Cöûu Haøn Ngöng Baêng Thích... quaû nhieân lôïi haïi!" Ngöõ khí ngöôøi aùo ñen cô hoà nhö caûm thaùn, cô hoà nhö taùn thöôûng, nhöng hoaøn toaøn khoâng heà coù veû töùc giaän hay lo laéng gì. Coøn laõo giaû aùo xaùm ñöùng tröôùc maët gaõ, chính laø nhaân vaät soá hai cuûa Phaàn Höông Coác, Thöôïng Quan Saùch, trong tay laõo töï nhieân chính laø phaùp baûo ngaøy ñoù ñaõ töøng khieán Cöûu Vó Thieân Hoà cuõng phaûi coá kî, Cöûu Haøn Ngöng Baêng Thích. Thöôïng Quan Saùch cöôøi khan hai tieáng roài traàm gioïng noùi: "Ñöôïc Vu Yeâu ngöôi khen moät caâu cuõng thaät khoâng deã!" Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2113 Hoài 220
  9. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Haéc y nhaân kia chính laø Vu Yeâu ñaõ soáng soùt ôû Traán Ma Coå Ñoäng ngaøy aáy, chæ laø khoâng bieát taïi sao gaõ vôùi Thöôïng Quan Saùch laïi truy ñuoåi nhau theá naøy thoâi. Vu Yeâu ñöa maét nhìn Thöôïng Quan Saùch moät löôït, ñoät nhieân trôû neân nhuõn nhaën: "Laõo höõu, ta vôùi ngöôi khoâng phaûi chæ coù giao tình moät hai ngaøy, taïi sao ngöôi cöù phaûi böùc eùp ta theá?" Thöôïng Quan Saùch caát gioïng ñeàu ñeàu ñaùp: "Muïc ñích cuûa ta thì ñaõ noùi vôùi ngöôi töø laâu roài, khoâng coù yù gì khaùc, chæ laø coác chuû cuûa chuùng ta muoán gaëp caùc haï, coù chuyeän muoán hoûi, vì vaäy môùi môøi caùc haï di boä ñeán Phaàn Höông Coác, chæ ñôn giaûn vaäy maø thoâi." Vu Yeâu laéc ñaàu cöôøi khoå: "Vò coác chuû sö huynh ñoù cuûa ngöôi taâm ñòa quaù thaâm traàm, tuy ta soáng treân ñôøi naøy ñaõ laâu, nhöng vaãn khoâng bì vôùi y ñöôïc. Theâm nöõa yù ñoà cuûa caùc ngöôi khoâng roõ raøng, coù phaûi laø vì bí maät cuûa Vu toäc chuùng ta khoâng?" Thöôïng Quan Saùch höø moät tieáng: "Ngöôi bieát thì toát, ngaøy nay Nam Cöông hoãn loaïn, nguõ toäc phaân tranh, ñang caàn Phaàn Höông Coác xuaát dieän chuû trì ñaïi cuïc, huoáng hoà chuùng ta cuõng ñaâu coù aùc yù. Noùi theá naøo thì noùi, chuùng ta cuõng toát hôn luõ yeâu thuù cuøng hung cöïc aùc aáy nhieàu, khoâng phaûi vaäy sao?" Vu Yeâu nhìn laõo chaêm chuù, roài noùi: "Bí maät veà Thieân Hoûa cuûa Vu toäc, ta thöïc söï khoâng bieát, neáu laõo baèng höõu ngöôi neå tình quen bieát laâu naêm, thì haõy boû qua cho ta laàn naøy ñi!" Thöôïng Quan Saùch laéc ñaàu: "Ta cuõng thaân baát do kyû." Noùi döùt lôøi, Cöûu Haøn Ngöng Baêng Thích trong tay laõo chaàm chaäm hoa leân nöûa voøng treân khoâng, phaùt ra haøn khí nghi nguùt, böùc veà phía Vu Yeâu. Vu Yeâu ñöùng yeân baát ñoäng, khoâng bieát coù phaûi ñaõ hieåu roõ mình khoâng theå thoaùt khoûi Thöôïng Quan Saùch, neân ñaõ boû cuoäc hay khoâng, chæ chaäm raõi noùi: "Laõo höõu, theá gian roäng lôùn, moïi söï bieán aûo voâ thöôøng, ngaøy ñoù ta khoâng theo nöông nöông vaø ñaïi ca xuoáng cöûu tuyeàn chính laø vì muoán nhaân nhöõng naêm coøn laïi cuûa mình ñeán Trung Thoå ñeå xem theá gian, leõ naøo caû moät chuyeän nho nhoû naøy, ngöôi cuõng khoâng cho ta cô hoäi hay sao?" Thöôïng Quan Saùch höø laïnh moät tieáng, roõ raøng laø khoâng heà tin lôøi Vu Yeâu, luùc naøy laõo ñaõ böùc ñeán chæ coøn caùch Vu Yeâu chöøng ba thöôùc, nhöng baát ngôø laõo laïi bieán saéc, hai maét nhìn chaèm chaèm xuoáng ñaát. Chæ thaáy döôùi aùnh maët trôøi röïc rôõ, thaân aûnh cuûa Vu Yeâu ñoät nhieân phieâu phieâu hoát hoát, khoâng heà thaáy boùng ñaâu, hôn nöõa laïi ñung ñöa theo gioù, cô hoà nhö moät boùng ma vaäy. Thöôïng Quan Saùch kheõ ñoäng thaân mình, trong nhaùy maét ñaõ ñeán tröôùc maët Vu Yeâu, Cöûu Haøn Ngöng Baêng Thích cheùm boå xuoáng, moät ñaïo haøn quang röïc rôõ cheû doïc Vu Yeâu Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2114 Hoài 220
  10. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N ra laøm ñoâi, chæ laø hai nöûa ñoù, trong nhaùy maét ñaõ bieán thaønh moät laøn khoùi ñen, bieán maát trong khoâng khí. Thöôïng Quan Saùch töùc giaän ñeán ñoä göông maët giaø nua trôû neân traéng beäch nhö tôø giaáy, töï bieát trong luùc sô yù ñaõ ñeå Vu Yeâu giôû troø che maét, töùc giaän giaãm maïnh chaân moät caùi, tung mình bay leân khoâng, nhìn quanh boán phía, chæ thaáy moät ñaïo haéc aûnh ñaõ bay vuùt ñi veà phía Baéc, lieàn laäp töùc hoùa thaønh moät boùng xaùm ñuoåi theo. -oOo- Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2115 Hoài 220

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản