intTypePromotion=3

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 241

Chia sẻ: Yan Liang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
90
lượt xem
6
download

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 241

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập nhập môn quan dành cho những bạn thích kiếm hiệp, Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 241

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 241

  1. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N TAP Ä 24 HOIÀ 241 Phoå Ñöc ù T u Nhò Sôn, Thieân AÂm Töï. Ñöôøng nuùi cao ngaát ngoaèn ngoeøo trieån khai, vaãn gioáng nhö xöa, hoâm nay döôùi aùnh maët trôøi aâu yeám chieáu roïi, vaãn loá nhoá ñaàu ngöôøi, voâ soá tín ñoà trung thaønh ñi leân ngoâi chuøa naøy, ñi chieâm ngöôõng vaø tham baùi thaàn linh trong loøng. Ñaùm taêng nhaân Thieân AÂm Töï phaân boá töù xöù, tieáp daãn baù taùnh leân chuøa, ôû nhöõng nôi vöïc thaúm vaùch cao nguy hieåm ñeàu coù maáy vò taêng nhaân ñöùng canh ñeà phoøng vaïn nhaát, ñoàng thôøi taêng nhaân ñoùn khaùch ôû sôn moân mieäng mæm cöôøi ngheânh ñoùn toáng tieãn keû lai lai vaõng vaõng, caûnh töôïng töôøng hoøa. Ñeä töû Phaùp Töôùng cuûa Thieân AÂm Töï chuû trì Phoå Hoaèng thöôïng nhaân luùc naøy cuõng ñang ñöùng sau sôn moân, chuù thò nhìn keû vaøo ngöôøi ra. Baèng vaøo thaân phaän tu haønh cuûa y, ñaâu caàn laøm nhöõng coâng khoùa naøy, baát quaù y taâm ñòa nhaân hoøa, thöôøng thöôøng luùc thaáy ñaùm ñoàng moân taêng nhaân baän bòu vì coù quaù nhieàu ngöôøi laø lieàn qua giuùp ñôõ, hoâm nay cuõng vaäy. Chæ laø ngaøy hoâm nay trong loøng y töïa nhö coù veû hoaûng hoát, taâm thaàn baát an, laïi khoâng theå noùi ra ñöôïc coù gì ñoù khoâng ñuùng, nhìn nhöõng göông maët thaønh taâm thoaùng qua tröôùc maét, y ñuùng theo loái tieáp daãn, chaép tay cuùi ñaàu maëc nieäm "A di ñaø Phaät", boãng coù moät thaân aûnh töø trong ñaùm ñoâng böôùc ra, ñöùng tröôùc maët y. Phaùp Töôùng ngöôùc maét leân, lieàn baøng hoaøng, hieån nhieân caên baûn khoâng töôûng ñöôïc seõ nhìn thaáy ngöôøi naøy tröôùc maët, laäp töùc loä nuï cöôøi mæm thoát: "Boïn ta laïi gaëp maët roài, thí chuû." Ngöôøi ñeán chính laø Quyû Leä, chæ thaáy haén toaøn thaân tröôøng baøo vaûi xaùm, ñöùng giöõa ñaùm ngöôøi ñang ñi tôùi tham baùi, khoâng hieån loä ñieåm naøo baét maét, caùi duy nhaát coù theå thu huùt ñaïi khaùi vaãn laø con khæ hieáu ñoäng beân ngöôøi haén. Saéc maët Quyû Leä xem coù veû tieàu tuïy, toaøn thaân tuy yù khí traàm laéng khoân taû, laïi cuõng khoâng thaáy ñöôïc bao nhieâu tinh thaàn, chæ cöôøi cöôøi ñoái dieän Phaùp Töôùng, noùi: "Phaùp Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2300 Hoài 241
  2. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Töôùng sö huynh, laøm phieàn ngöôøi thoâng baùo moät tieáng, toâi coù chuùt chuyeän muoán baùi kieán Phoå Hoaèng thöôïng nhaân." Phaùp Töôùng mæm cöôøi: "Tröông thí chuû an taâm, hoâm tröôùc aân sö ñaõ coù phaân phoù, moät khi ngöôi leân tôùi, voâ luaän laø luùc naøo choã naøo, oâng ta cuõng seõ ñi gaëp ngöôi, môøi theo ta." Noùi xong, Phaùp Töôùng ñi tröôùc. Quyû Leä laúng laëng theo sau y, suoát doïc ñöôøng, chæ thaáy Thieân AÂm Töï ñieän ñình lôùp lôùp, höông hoûa phaát phô, boùng ngöôøi khaép nôi, chen chuùc saùt vai. Hai ngöôøi ñi moät hoài, Quyû Leä chôït hoûi Phaùp Töôùng: "Phaùp Töôùng sö huynh, ngöôi noùi xem treân Thanh Vaân coù thaät laø coù thaàn minh ôû khoâng?" Phaùp Töôùng traàm maëc moät luùc, ñaùp: "Thí chuû, baèng vaøo caùch nhìn cuûa Phaät gia, theá gian choã naøo cuõng coù thaàn minh, nhöng troïng yeáu nhaát vaãn laø taám loøng cuûa moïi ngöôøi." Quyû Leä maët maøy ngaïc nhieân, nhìn nhöõng ngöôøi xung quanh, nhoû gioïng: "Ta khoâng hieåu." Phaùp Töôùng bình tónh thoát: "Thí chuû thaân theá traàm kha, ma caên saâu daøy, theo tieåu taêng thaáy, neáu muoán tìm giaûi thoaùt, quan troïng nhaát laø ñeå trong taâm mình hai chöõ ‘thaùo môû’." Quyû Leä im laëng moät hoài laâu, thuûy chung khoâng leân tieáng, Phaùp Töôùng cuõng khoâng noùi nhieàu, daãn haén ñi thaúng moät ñöôøng. Hai ngöôøi ñi xuyeân qua haønh lang, leân haäu sôn Tieåu Thieân AÂm Töï. Ñeán ngoaøi thieàn thaát, Phaùp Töôùng nhìn Quyû Leä gaät gaät ñaàu, Quyû Leä hoäi yù döøng böôùc. Phaùp Töôùng nheï nhaøng goõ vaøi tieáng leân cöûa, noùi: "Sö phuï, laø ñeä töû Phaùp Töôùng, hoâm nay Quyû Leä thí chuû leân nuùi, muoán baùi phoûng." Trong thieàn thaát lieàn vang leân thanh aâm töø hoøa hoàn haäu cuûa Phoå Hoaèng thöôïng nhaân: "Môøi Quyû Leä thí chuû vaøo ñi!" Phaùp Töôùng nheï nhaøng môû cöûa phoøng, thoaùi ra sau moät böôùc, giô tay veà phía Quyû Leä, thaáp gioïng: "Thí chuû, môøi." Quyû Leä gaät gaät ñaàu, böôùc tôùi thieàn thaát, Phaùp Töôùng theo sau haén cuõng tieán vaøo, thuaän tay ñoùng cöûa phoøng laïi. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân vaãn ngoài khoanh chaân treân döôøng nhö ngaøy naøo, voïng nhìn Quyû Leä, nuï cöôøi mæm töø hoøa heù loä, chaép tay chöõ thaäp noùi: "Ngöôi ñaõ ñeán." Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2301 Hoài 241
  3. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Quyû Leä trong loøng raát toân kính vò Phoå Hoaèng thöôïng nhaân naøy, laäp töùc khoâng daùm chaäm treã, cuùi chaøo thoát: "Ñeä töû taï loãi quaáy quaû." Phoå Hoaèng thöôïng nhaân laéc ñaàu cöôøi: "Ta ñaõ noùi töø tröôùc, sôn moân cuûa Thieân AÂm Töï luoân môû roäng ñoái vôùi ngöôi, ngöôi luùc naøo cuõng coù theå leân, huoáng hoà ngöôi ñeán ñaây thì ta raát cao höùng, khoâng bieát ngöôi coù chuyeän gì vaäy?" Quyû Leä do döï moät hoài, ngöôùc ñaàu nhìn Phoå Hoaèng thöôïng nhaân, thoát: "Khoâng giaáu ñaïi sö, ñeä töû phen naøy ñeán quaû thaät laø coù moät chuyeän muoán thænh giaùo ñaïi sö." Phoå Hoaèng thöôïng nhaân noùi: "Thí chuû cöù töï nhieân noùi." Quyû Leä ñònh noùi laïi ngöng, töïa hoà coù gì ñoù khoù môû mieäng, nhöng cuoái cuøng vaãn noùi: "Xin hoûi ñaïi sö, trong quyù töï coù moät dò baûo goïi laø ‘Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn" hay khoâng?" Phoå Hoaèng thöôïng nhaân ngaây ngöôøi, Phaùp Töôùng ñöùng beân caïnh oâng ta maët maøy cuõng loä veû kinh haõi, hai ngöôøi ñöa maét nhìn nhau, sau ñoù Phoå Hoaèng thöôïng nhaân gaät gaät ñaàu: "Khoâng sai, boån töï quaû coù vaät ñoù." Quyû Leä tinh thaàn phaán chaán, Phoå Hoaèng thöôïng nhaân lieác thaáy thaàn tình cuûa haén, ñoâi maøy hôi nhíu laïi, hoûi: "Xin hoûi Quyû Leä thí chuû taïi sao ñoät nhieân hoûi veà vaät ñoù?" Quyû Leä do döï moät hoài, ñaùp: "Tình huoáng cuûa ñeä töû nhò vò cuõng bieát maø, treân Thanh Vaân Sôn möôøi maáy naêm tröôùc, ñeä töû coù moät vò baèng höõu vì ñeä töû maø thaân mang troïng thöông, ñeán nay vaãn hoân meâ baát tænh." Phoå Hoaèng thöôïng nhaân chaép tay: "Bích Dao coâ nöông troïng tình troïng nghóa, laõo naïp cuõng thaäp phaàn boäi phuïc kính troïng." Quyû Leä thoát: "Möôøi maáy naêm nay, toâi ñaõ ñi khaép chaân trôøi goùc bieån vì muoán cöùu trò cho Bích Dao, nhöng trôøi khoâng theo yù ngöôøi, ñeán nay vaãn khoâng coù tieán trieån." Noùi ñeán ñaây, saéc maët haén tuy chöa coù caûi bieán roõ reät, nhöng trong nhaõn thaàn laïi ñaõ khoâng che giaáu ñöôïc thaàn saéc u aùm. Quyû Leä traàm maëc moät hoài, ngöôùc ñaàu nhìn Phoå Hoaèng thöôïng nhaân, noùi: "Khoâng giaáu ñaïi sö, ñeä töû phen naøy tôùi ñaây laø vì moät ñoaïn thôøi gian tröôùc ngaãu nhieân nghe moät vò tieàn boái noùi raèng trong Thieân AÂm Töï coù dò baûo Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn thaàn dieäu khoân löôøng, coù dò naêng chuyeån aâm döông, ñònh hoàn phaùch, coù leõ coù chuùt ít hy voïng coù theå cöùu trò Bích Dao, cho neân môùi ñeán ñaây mong ñaïi sö töø bi taâm tröôøng cho ñeä töû möôïn baûo vaät, moät khi söû duïng xong, nhaát ñònh seõ taän tay ñem veà hoaøn traû." Noùi ñeán ñoù, Quyû Leä khoùe mieäng hôi run run, hieån nhieân taâm tình kích ñoäng, nhìn saéc maët haén bieán ñoåi maáy ñôït, töïa hoà coù ñaén ño, nhöng lieàn ñoù böôùc tôùi hai böôùc, song thuû sieát chaët, chaàm chaäm quyø xuoáng tröôùc maët Phoå Hoaèng thöôïng nhaân. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2302 Hoài 241
  4. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Phoå Hoaèng thöôïng nhaân thaát kinh, lieàn giô tay ra, voäi vaõ noùi: "Thí chuû xin ñöøng laøm vaäy, mau mau ñöùng daäy ñi." Phaùp Töôùng beân caïnh ñaõ sôùm böôùc tôùi ñôõ Quyû Leä, keùo haén daäy. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân chuù thò nhìn Quyû Leä moät hoài laâu, saéc maët vaãn töø hoøa, baát quaù nhaõn quang laïi töïa hoà coù hôi phieâu hoát, hieån nhieân baûo vaät ñoù ñoái vôùi oâng ta maø noùi cuõng khoâng phaûi chuyeän bôõn, nhaát thôøi khoù quyeát ñoaùn. Laïi qua moät luùc sau, Phoå Hoaèng thöôïng nhaân chaàm chaäm chaép tay: "Thí chuû, laõo naïp coù moät caâu muoán hoûi." Quyû Leä laäp töùc thoát: "Ñaïi sö xin cöù noùi." Phoå Hoaèng thöôïng nhaân saéc maët toû veû ngöng troïng: "Chuyeän Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn ôû Thieân AÂm Töï, ngoaïi tröø maáy vò huynh ñeä laõo naïp ra, chæ coù ñeä töû Phaùp Töôùng cuûa laõo naïp bieát ñöôïc, chuyeän naøy bí maät nhö vaäy, naøo ngôø thí chuû laïi nghe töø mieäng moät vò tieàn boái naøo ñoù. Laø vò cao nhaân naøo chæ ñieåm vaäy?" Quyû Leä baàn thaàn, nhaát thôøi noùi khoâng ra lôøi, maëc nhieân moät hoài thaät laâu, haén nhoû gioïng: "Ñaïi sö thöù toäi, khoâng phaûi laø ñeä töû coù loøng muoán che giaáu, söï thaät laø vò tieàn boái ñoù luùc noùi cho ñeä töû bieát chuyeän naøy ñaõ ñaëc yù daën doø ñeä töû khoâng theå tieát loä thaân phaän cuûa oâng ta, cho neân..." Noùi tôùi ñaây, thanh aâm cuûa haén cuõng daàn daãn nhoû xíu laïi, maët loä veû thaát voïng, thaàn tình lo laéng thoaûng hieän, hieån nhieân trong loøng cuõng ñang tranh ñaáu gheâ gôùm voâ cuøng, nhöng cuoái cuøng vaãn khoâng noùi gì nöõa. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân cau maøy, khoâng leân tieáng, cuùi ñaàu traàm ngaâm. Quyû Leä lieác thaáy thaàn saéc cuûa Phoå Hoaèng thöôïng nhaân, trong loøng caøng khaån tröông, haén tröôùc khi ñeán Thieân AÂm Töï cuõng töøng nghó tôùi phaùp baûo môùi nghe noùi thoaùng qua ñoù neáu quaû coù nhöõng dò naêng nhö keå thì töï nhieân laø tuyeät theá kyø traân khoâng phaûi bôû, Thieân AÂm Töï traân troïng noù laø chuyeän phaûi laøm, chæ laø hoâm nay nhìn thaáy phaûn öùng cuûa boïn Phoå Hoaèng thöôïng nhaân töïa hoà khoâng coù yù cöï tuyeät, nhöng laïi töïa hoà cöïc kyø chuù yù ñeán goác coäi cuûa tin töùc maø Quyû Leä coù ñöôïc. Tin töùc ñoù cuûa Quyû Leä dó nhieân laø nghe Chu Nhaát Tieân noùi treân coå ñaïo ngoaøi thaønh Haø Döông hoâm tröôùc, haén vaø Chu Nhaát Tieân quen bieát caøng laâu, caøng coù caûm giaùc vò tieân sinh boân ba giang hoà coi töôùng soá xem coù veû noùi naêng taàm xaøm ñoù laïi thaät ra laø moät ngöôøi cao thaâm khoù löôøng, chæ laø Chu Nhaát Tieân ngaøy ñoù sau khi noùi cho haén bieát tin, laïi daën ñi daën laïi baét haén tuyeät khoâng theå tieát loä thaân phaän cuûa laõo. Ngay luùc naøy trong ñaàu Quyû Leä quaû thaät nhö coù maáy luoàng maùu noùng xung kích laãn nhau, moät beân laø lôøi höùa vôùi Chu Nhaát Tieân, beân kia laïi laø nguyeän caàu möôøi maáy Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2303 Hoài 241
  5. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N naêm ñaèng ñaúng. Vì Bích Dao, chæ caàn coù moät chuùt xíu hy voïng, chaøng thaät söï chòu boû ra moïi thöù ñeå truy caàu, giôø phuùt naøy tieán thoaùi khoâng ñöôïc, trong loøng chaøng nhö coù ngaøn vaïn binh maõ giao chieán, nhaát thôøi thoáng khoå voâ cuøng. May laø luùc ñoù, Phoå Hoaèng thöôïng nhaân chôït thôû daøi moät hôi, thoát: "Boû ñi, khoâng caàn bieát ngöôøi noùi cho ngöôi bieát laø ai, ngöôi duø sao cuõng coù duyeân ñôøi tröôùc vôùi Phoå Trí sö ñeä, hôn nöõa baûo vaät naøy cuõng laø Phoå Trí sö ñeä..." Phoå Hoaèng thöôïng nhaân chôït cöôøi khoå moät tieáng, ngaäm mieäng khoâng noùi, ñöùng daäy töø Phaät thaùp, nhìn Quyû Leä chaép tay chöõ thaäp: "Thí chuû, ngöôi theo ta, ta daãn ngöôi ñi gaëp moät ngöôøi." Quyû Leä ngaây ngöôøi, nhöng nghe yù töû cuûa Phoå Hoaèng thöôïng nhaân khoâng ngôø khoâng coøn truy cöùu nguoàn goác tin töùc, hôn nöõa coøn coù yù cho möôïn baûo vaät, khoâng khoûi möøng rôõ, quyø laïi saùt ñaát, caû thanh aâm cuõng coù hôi run raåy: "Ña taï ñaïi sö." Phoå Hoaèng thöôïng nhaân ñi tôùi ñôõ haén daäy, mæm cöôøi: "Thí chuû baát taát ña leã, boïn ta ñi." Noùi xong taêng baøo phaát phô, ñi ra ngoaøi. Quyû Leä cuøng Phaùp Töôùng theo sau oâng ta, Quyû Leä nhòn khoâng ñöôïc hoûi: "Ñaïi sö, boïn ta ñi gaëp ai vaäy?" Phoå Hoaèng thöôïng nhaân ñieàm ñaïm ñaùp: "Thí chuû chaéc bieát ngöôøi ñôøi thöôøng ñem maáy vò huynh ñeä laõo naïp goïi laø gì chöù?" Quyû Leä gaät gaät ñaàu: "Phaûi, Thieân AÂm Töï töù ñaïi thaàn taêng ‘Hoaèng, Ñöùc, Trí, Khoâng’, vaïn ngöôøi khoâng ai khoâng ngöôõng moä." Luùc mieäng haén noùi tôùi chöõ "Trí", treân maët thoaùng qua thaàn saéc phöùc taïp, caû thanh aâm cuõng thaáp xuoáng. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân cuøng Phaùp Töôùng ñeàu caûm thaáy ñöôïc ñieåm ñoù, than thaàm trong loøng, töï nhieân cuõng khoâng noùi gì. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân chaép tay: "Tam sö ñeä cuûa laõo naïp Phoå Trí khoâng caàn noùi tôùi, töù sö ñeä Phoå Khoâng luùc tröôùc ngöôi cuõng ñaõ töøng gaëp, hieän ngöôøi laõo naïp muoán daãn ngöôi ñi gaëp chính laø nhò sö ñeä Phoå Ñöùc." oOo Ba ngöôøi moät maïch ñi töø haäu sôn Tieåu Thieân AÂm Töï xuoáng, laïi ñi vaøo Thieân AÂm Töï nhieät naùo huyeân thuyeân, höông hoûa nghi nguùt, doïc ñöôøng taêng chuùng Thieân AÂm Töï dó nhieân vöøa nhìn thaáy phöông tröôïng laø cung kính chaép tay kính leã, baù taùnh tín ñoà taàm thöôøng cuõng vöøa möøng vöøa sôï chia nhau baùi laïy, thaäm chí coù maáy oâng giaø coøn coi Phoå Hoaèng thöôïng nhaân nhö thaàn tieân, quyø xuoáng vaäp ñaàu lia lòa. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2304 Hoài 241
  6. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Phoå Hoaèng thöôïng nhaân maët maøy hieàn hoøa, ñi qua chính ñieän ñoâng ñaûo nhaát, queïo veà goùc taây baéc vaéng veû. Theo böôùc chaân cuûa ba ngöôøi, thaân aûnh cuûa ñaùm tín ñoà daàn daàn tieâu taùn ñaèng sau, xung quanh cuõng daàn daàn bieán thaønh im aéng, ñeán cuoái, luùc boïn Phoå Hoaèng thöôïng nhaân döøng chaân tröôùc cöûa moät tieåu vieän tónh laëng, xung quanh ñaõ khoâng thaáy boùng ngöôøi naøo nöõa. Quyû Leä ngöôùc ñaàu nhìn, chæ thaáy toøa tieåu vieän tröôùc maét cöïc kyø thoâ sô, töôøng vaùch cao baèng moät thaân ngöôøi ñaõ muïc naùt töø laâu, goùc töôøng ñaày rong reâu, cöûa tieåu vieän kheùp hôø, moïi ngöôøi coù theå nhìn roõ laù caây rôi ruïng ñaày ñaát trong ñình trong vöôøn, thænh thoaûng gioù phaát nheï qua, laù rôi kheõ bay laø taø döôùi ñaát, caøng laøm taêng theâm maáy phaàn theâ löông giaø coãi. Treân cöûa tieåu vieän giaét moät taám bieån cuõ kyõ troùc sôn, beân treân vieát ba chöõ: Tónh Taâm Ñöôøng. Quyû Leä im laëng nhìn taám bieån, töïa hoà ñeán xuaát thaàn, Phoå Hoaèng thöôïng nhaân tieán vaøo tieåu vieän, Phaùp Töôùng theo sau. Ñi vaøi böôùc phaùt hieän Quyû Leä ñaèng sau töïa hoà khoâng ñi theo, coù veû ngaïc nhieân, quay ñaàu laïi thaáy Quyû Leä vaãn coøn ñang nhìn taám bieån, Phaùp Töôùng khoâng khoûi thaáy laï: "Tröông thí chuû, sao vaäy?" Quyû Leä giaät mình, töïa hoà môùi söïc tænh, laúng laëng moät hoài, ñi qua, ñieàm ñaïm thoát: "Khoâng coù gì, chæ laø danh xöng treân taám bieån coù hôi töông töï choã toâi cö truù hoài coøn thieáu nieân, nhaát thôøi thaát thaùi, thaát leã." Phaùp Töôùng lieác nhìn haén, laéc ñaàu: "ÔÛ ñaây, môøi thí chuû vaøo." Quyû Leä gaät gaät ñaàu, ñi vaøo tieåu vieän, Phoå Hoaèng thöôïng nhaân ñaèng tröôùc cuõng ñaõ döøng chaân tröôùc moät gian nhaø goã trong tieåu vieän, quay ñaàu laïi nhìn boïn hoï. Quyû Leä ñi leân thaáp gioïng: "Ñeä töû thaát leã." Phoå Hoaèng thöôïng nhaân cöôøi kheõ: "Khoâng coù gì." Noùi xong xoay ngöôøi laïi, goõ nheï ba tieáng "coäc coäc coäc" treân cöûa goã, noùi: "A di ñaø Phaät, Phoå Ñöùc sö ñeä, hoâm nay ta daãn moät vò thí chuû ñeán gaëp ngöôi, quaáy roái sö ñeä thanh tu, toäi quaù, toäi quaù." Moät traän gioù maùt luoàn qua sau ngöôøi boïn Quyû Leä, thoåi laù caây bay muø trôøi, luøa vaït aùo cuûa boïn hoï phaát phô nheø nheø. Tröôùc maët boïn hoï, phieán cöûa goã töïa hoà cuõng bò gioù ñöa ñoäng ñaäy, phaùt ra moät tieáng "keït" nho nhoû, khoâng ngôø khoâng coù ai ñaåy maø chaàm chaäm môû vaøo phía trong. Ñoàng thôøi, trong oác truyeàn ra moät thanh aâm traàm ñuïc giaø nua, phaûng phaát ñaõ laâu roài khoâng môû mieäng, töø töø hoûi: "Laø... ai? Coù theå nhoïc tôùi ñaïi giaù cuûa sö huynh... vaäy..." Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2305 Hoài 241
  7. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Phoå Hoaèng thöôïng nhaân mæm cöôøi, böôùc tôùi, Phaùp Töôùng theo sau oâng ta, Quyû Leä khoâng bieát phaûi laøm sao, trong loøng chôït coù hôi khaån tröông, hít moät hôi saâu roài môùi caát böôùc tieán vaøo gian nhaø goã. Quyû Leä ñaõ sôùm bieát taêng chuùng Thieân AÂm Töï ñeàu khoâng coi troïng xa hoa tuïc theá, hôn nöõa ñoà ñaïc baøi thieát trong Thieân AÂm Töï giaûn dò thaäp phaàn, nhöng khi ñi vaøo gian nhaø goã naøy, söï giaûn dò beân trong laïi vaãn laøm cho haén giaät mình. Ñoà ñaïc trong nhaø khoâng phaûi laø giaûn dò, maø laø caên baûn khoâng coù ñoà ñaïc, troáng troáng khoâng khoâng moät vuøng, döôùi ñaát chæ coù moät maûng coû tranh khoâ trong moät goùc, moät vò laõo taêng maët ñen xanh, hình dung khoâ gaày ngoài xeáp baèng ôû ñoù, ñang töø töø ngöôùc maét nhìn boïn hoï. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân böôùc tôùi, ñeán tröôùc ngöôøi laõo taêng, Quyû Leä im laëng ñöùng ñaèng sau, nhìn xeùo qua, chæ thaáy thaàn saéc cuûa laõo taêng vaø Phoå Hoaèng thöôïng nhaân thaät quaù sai bieät. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân thaàn thaùi saùng laùng, maët maøy töø thieän, nhìn trang nghieâm coù khí ñoù, khoâng traùch gì hoài naõy voâ soá tín ñoà thaønh taâm cuùi mình baùi laïy, ñoái ngöôïc laïi, laõo taêng ngoài trong goùc nhaø thaät coù theå duøng caâu thöôøng duøng cuûa Phaät gia "xuù bì nang" caùi tuùi da xaáu xí ñeå hình dung. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân ñöùng tröôùc maët laõo taêng chuù thò nhìn moät hoài laâu, chaàm chaäm thôû daøi, an khang ngoài thaúng döôùi ñaát dô tröôùc maët vò laõo taêng, ñieàm ñaïm hoûi: "Sö ñeä, boïn ta ñaõ möôøi naêm khoâng gaëp phaûi khoâng?" Laõo taêng chaàm chaäm chaép tay chöõ thaäp, thanh aâm vaãn traàm khaøn chaäm raõi: "Phaûi... a, sö... huynh vaãn... khoûe?" Quyû Leä nghe tieáng thaát kinh trong loøng, sö huynh ñeä boïn hoï ñeàu cuøng töø Thieân AÂm Töï naøy, maø xem ra choã ôû cuûa vò laõo taêng naøy tuy tòch mòch, nhöng doïc ñöôøng laïi khoâng thaáy Thieân AÂm Töï chuù yù canh phoøng, hieån nhieân khoâng phaûi laø beá quan, möôøi naêm daøi hai ngöôøi boïn hoï khoâng ngôø laïi khoâng gaëp maët, thaät laø kyø laï. Töïa hoà ñoaùn ñöôïc yù nghó cuûa Quyû Leä, Phoå Hoaèng thöôïng nhaân quay ñaàu nhìn Quyû Leä cöôøi cöôøi: "Vò naøy laø nhò sö ñeä Phoå Ñöùc cuûa laõo naïp." Quyû Leä tuy maõi cho ñeán baây giôø vaãn khoâng bieát Phoå Hoaèng thöôïng nhaân taïi sao laïi daãn haén ñeán gaëp vò Phoå Ñöùc ñaïi sö naøy, nhöng baèng vaøo toân ti töù ñaïi thaàn taêng cuûa Thieân AÂm Töï, theâm vaøo phen naøy mình ñi caàu ngöôøi, khoâng daùm chaäm treã, lieàn thi leã: "Ñeä töû Quyû Leä baùi kieán Phoå Ñöùc ñaïi sö." Phoå Ñöùc ñaïi sö töø töø dôøi muïc quang qua haén, rôi treân maët Quyû Leä, ñoäng taùc cuûa oâng ta cöùng ñôø chaäm chaïp, thaäm chí khieán cho ngöôøi ta caûm thaáy caû muïc quang cuûa oâng ta khi di ñoäng cuõng phaûi caät löïc. Quyû Leä trong loøng khoâng hieåu noåi moät trong töù ñaïi thaàn Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2306 Hoài 241
  8. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N taêng danh ñoäng thieân haï sao laïi thaønh boä daïng nhö vaày, nhöng treân maët laïi khoâng daùm coù moät chuùt xíu hình thaùi thaát leã. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân beân caïnh ñieàm ñaïm thoát: "Söï tònh tu cuûa Phoå Ñöùc sö ñeä laø moät nhaùnh cuûa Phaät moân boïn ta, teân laø ‘khoå thieàn’, khoâng phaûi laø ngöôøi ñaïi trí ñaïi duõng khoâng theå tu haønh, ngöôi thaáy oâng ta hieän taïi dung maïo khoâ kieät, nhöng neáu luaän tu haønh ñaïo haïnh, Phoå Ñöùc sö ñeä coøn hôn ta xa." Treân khuoân maët khoâ hoùp cuûa Phoå Ñöùc ñaïi sö khoùe mieäng hôi ñoäng ñaäy, khoâng bieát coù phaûi laø cöôøi khoâng, beà ngoaøi laïi hoaøn toaøn khoâng nhìn thaáy bieán hoùa bieåu tình, chaàm chaäm noùi: "Sö huynh... huynh noùi chôi..." Phoå Hoaèng thöôïng nhaân chaép tay nieäm nhoû moät caâu "A di ñaø Phaät", sau ñoù noùi: "Sö ñeä, hoâm nay ñeán quaáy nhieãu thanh tu, toäi loãi khoâng nhoû, ñaùng leõ phaûi chòu toäi tröôùc, chæ laø chuyeän naøy khoâng nhö chuyeän khaùc." Noùi tôùi ñoù, oâng ta lieác nhìn Quyû Leä, thoát: "Sö ñeä, ngöôi coù bieát haén laø ai khoâng?" Phoå Ñöùc ñaïi sö naõy giôø nhìn Quyû Leä, muïc quang cuõng khoâng dôøi ñi, chæ laø nhaõn thaàn cuûa oâng ta töïa hoà vónh vieãn nhö caùi gieáng laëng, ai cuõng khoâng nhìn ra trong loøng oâng ta ñang nghó gì. Nghe thaáy lôøi noùi cuûa Phoå Hoaèng thöôïng nhaân, Phoå Ñöùc ñaïi sö chaäm chaïp hoûi: "Laø... ai?" Phoå Hoaèng thöôïng nhaân kheõ thôû daøi: "Haén laø thieáu nieân Tröông Tieåu Phaøm trong Thaûo Mieáu thoân döôùi Thanh Vaân Sôn maø möôøi maáy naêm tröôùc Phoå Trí sö ñeä ñaõ sai laàm gaây ra moät tröôøng oan nghieät." "Caùi gì?" Laàn ñaàu tieân Phoå Ñöùc ñaïi sö phaùt ra lôøi noùi khoâng ngöng ngöøng, thaäm chí caû saéc maët cuõng hôi bieán ñoåi, sau moät hoài laâu, nhaõn quang cuûa oâng ta vaãn chuù thò chaêm chaêm nhìn Quyû Leä, thoát: "Haén laø... haøi töû ñoù?" Khoâng bieát coù phaûi laø lôøi noùi daàn daàn quen mieäng, söï ñình treä trong lôøi noùi cuûa Phoå Ñöùc ñaïi sö cuõng daàn daàn ít ñi, daàn daàn bieán thaønh löu loaùt. -oOo- Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2307 Hoài 241

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản