intTypePromotion=3

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 242

Chia sẻ: Yan Liang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
71
lượt xem
6
download

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 242

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập nhập môn quan dành cho những bạn thích kiếm hiệp, Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 242

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 242

  1. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N TAP Ä 24 HOIÀ 242 Dò Bao û Q uyû Leä maëc nhieân khoâng noùi gì, trong nhaø moät vuøng tónh laëng. Moät hoài sau, Phoå Hoaèng thöôïng nhaân chaàm chaäm thoát: "Sö ñeä, tieàn nhaân haäu quaû cuûa chuyeän naøy ngöôi ñaõ bieát, ta cuõng baát taát phaûi nhieàu lôøi. Hoâm nay Quyû Leä thí chuû ñeán ñaây laø muoán möôïn moät baûo vaät cuûa Thieân AÂm Töï boïn ta ñi cöùu ngöôøi." Phoå Ñöùc ñaïi sö vaãn chuù thò nhìn Quyû Leä, muïc quang töø choã chaán ñoäng, ngaïc nhieân luùc ban ñaàu ñaõ daàn daàn bieán thaønh nhu hoøa, hieån nhieân ñoái vôùi Quyû Leä, Phoå Ñöùc ñaïi sö cuõng coù moät thöù caûm giaùc töøa töïa ngang traùi laàm loãi nhö boïn Phoå Hoaèng thöôïng nhaân. Sau khi nghe lôøi noùi cuûa Phoå Hoaèng thöôïng nhaân, thaàn tình treân maët Phoå Ñöùc ñaïi sö baát bieán, khaøn khaøn hoûi: "Laø baûo vaät gì?" Noùi tôùi ñoù, Phoå Ñöùc ñaïi sö tuy ñaõ khoâng coøn nhìn Quyû Leä chaèm chaèm, nhöng ñaïi ñeå vaãn coøn quan saùt. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân lieác sang Quyû Leä, thôû daøi moät hôi: "Haén muoán möôïn Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn." Phoå Ñöùc ñaïi sö baøng hoaøng, treân göông maët nhö caùi gieáng coå cheát laëng laïi hôi hôi bieán saéc, hieån nhieân ñoái vôùi chuyeän naøy cuõng thaát kinh giaät mình. Quyû Leä ñi tôùi moät böôùc, khaån thieát noùi: "Hai vò ñaïi sö, vò baèng höõu cuûa toâi möôøi maáy naêm nay hoàn phaùch thuûy chung bò khoùa trong dò vaät, soáng maø nhö cheát, ñeä töû khoâng ngaøy naøo khoâng loøng ñau nhö caét, tuy hy voïng mong manh, cuõng khoâng töø boû ñöôïc, khaån caàu hai vò ñaïi sö töø bi, neáu ñöôïc nhö nguyeän, cöùu ñöôïc vò baèng höõu cuûa ñeä töû, ñeä töû nguyeän laøm traâu laøm ngöïa ñeå hoài baùo aân ñöùc cuûa hai vò ñaïi sö." Phoå Hoaèng thöôïng nhaân cuøng Phoå Ñöùc ñaïi sö hai vì ñeàu chaép tay nieäm Phaät, Phoå Hoaèng thöôïng nhaân thoát: "Thí chuû ñaâu caàn nhö vaäy, laøm khoù boïn ta quaù." Sau côn kinh ngaïc ban ñaàu, Phoå Ñöùc ñaïi sö luùc naøy ñaõ khoâi phuïc laïi veû bình tónh, ñoâi maøy hôi nhíu laïi, thoát: "Xin hoûi thí chuû, tin töùc Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn ôû trong teä töï, thí chuû nghe töø ñaâu vaäy?" Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2308 Hoài 242
  2. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Quyû Leä maët loä neùt khoán khoù, nhìn sang Phoå Hoaèng thöôïng nhaân. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân cöôøi khoå moät tieáng: "Sö ñeä, chuyeän naøy ta hoài naõy coù hoûi qua Quyû Leä thí chuû, nhöng theo Quyû Leä thí chuû noùi, vò tieàn boái cao nhaân noùi ra bí maät cho haén bieát laïi moät möïc khoâng chòu ñeå cho haén tieát loä lai lòch thaân phaän, khieán sö huynh nhaát thôøi quyeát ñoaùn khoâng ñöôïc, nghó tôùi Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn laø do ngöôi baûo quaûn luoân luoân, neân môùi ñeán quaáy nhieãu söï thanh tu cuûa sö ñeä, thænh vaán yù töù cuûa ngöôi." Quyû Leä giôø môùi minh baïch taïi sao Phoå Hoaèng thöôïng nhaân vaø Phaùp Töôùng muoán daãn haén ñeán gaëp vò Phoå Ñöùc ñaïi sö naøy, xem ra kyø baûo Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn thaàn bí quaû nhieân khoâng phaûi taàm thöôøng, khoâng ngôø laø ñeå cho Phoå Ñöùc ñaïi sö moät trong töù ñaïi thaàn taêng baûo quaûn maáy chuïc naêm nay, khoâng bieát coù thaät söï coù hieäu duïng kyø dieäu coù theå cöùu trò cho Bích Dao khoâng? Nghó tôùi ñoù, Quyû Leä khoâng nhòn ñöôïc toaøn thaân phaùt noùng, song thuû sieát chaët thaønh quyeàn. Trong nhaø giôø phuùt naøy moät maøn tónh laëng, muïc quang cuûa moïi ngöôøi ñeàu höôùng veà phía Phoå Ñöùc ñaïi sö ñang traàm maëc, chæ thaáy Phoå Ñöùc ñaïi sö song muïc haï thaáp, töïa hoà ñang ñaén ño gì ñoù, nhìn dieän dung khoâng coù bieåu tình ñoù, Quyû Leä khoâng khoûi toaùt moà hoâi ñaãm loøng baøn tay. Cuõng khoâng bieát bao laâu sau, Phoå Ñöùc ñaïi sö môùi töø töø ngöôùc maét, nhìn Quyû Leä chaép tay kheõ thoát: "Thí chuû." Quyû Leä lieàn hoài leã: "Caàu ñaïi sö töø bi." Thanh aâm cuûa Phoå Ñöùc ñaïi sö vaãn khaøn khaøn, gioïng noùi chaäm chaïp: "Maáy chuïc naêm tröôùc, tam sö ñeä Phoå Trí ñaõ taïo loãi laàm ñoái vôùi ngöôi, Thieân AÂm Töï ta treân döôùi thaät ñaõ thieáu nôï ngöôi raát nhieàu..." Phoå Hoaèng thöôïng nhaân vaø Phaùp Töôùng beân caïnh nghe noùi ñeàu chaép tay, mieäng nieäm tuïng moät caâu "A di ñaø Phaät" khe kheõ. Phoå Ñöùc ñaïi sö noùi tieáp: "Hôn nöõa Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn naøy naêm xöa laø Phoå Trí sö ñeä du lòch mieàn taây baéc Man Hoang mang veà boån töï, ngöôi cuõng coù theå coi laø ñeä töû cuûa Phoå Trí sö ñeä, giao cho ngöôi laø chuyeän ñöông nhieân. Chæ laø..." Quyû Leä trong loøng ñang vì lôøi noùi cuûa Phoå Ñöùc ñaïi sö maø daàn daàn coù hy voïng, möøng rôõ, khoâng ngôø treân maët Phoå Ñöùc ñaïi sö chôït hieän veû khoù giaûi, töïa hoà coù gì ñoù do döï, thình lình trong ñaàu thoaùng qua thaân aûnh aùo xanh cuûa Bích Dao ñang naèm trong haøn baêng thaïch thaát ôû Hoà Kyø Sôn, thaân ngöôøi haén khe kheõ run leân, nhieät huyeát traøo daâng, nghieán raêng böôùc tôùi hai böôùc, ñeán tröôùc maët Phoå Ñöùc ñaïi sö. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2309 Hoài 242
  3. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Phoå Hoaèng thöôïng nhaân vaø Phaùp Töôùng ñeàu thaát kinh, Phoå Ñöùc ñaïi sö cuõng khoâng ngôø ñöôïc, ñöa maét nhìn Quyû Leä, laïi chæ thaáy Quyû Leä khoâng nhöõng khoâng coù moät chuùt xíu neùt baát kính, traùi laïi hai ñaàu goái meàm nhuõn, quyø xuoáng tröôùc maët Phoå Ñöùc ñaïi sö. "Boäp"! Tieáng ñoäng laéng ñoïng, aâm voïng treân baûn ñaù döôùi ñaát, ñaàu Quyû Leä vaäp xuoáng tröôùc maët Phoå Ñöùc ñaïi sö, song thuû cuûa haén sieát chaët thaønh quyeàn, xöông coát traéng nhôït, thaân ngöôøi cuõng hôi run run, chæ nghe thanh aâm cuûa haén ngheøn ngheïn, nhoû gioïng laép baép: "Ñaïi sö, toâi toäi nghieät quaù naëng, phuï ngöôøi ñaõ nhieàu, neáu khoâng theå cöùu naøng, toâi... toâi... toâi... caàu ñaïi sö töø bi, caàu ñaïi sö töø bi..." Noùi tôùi ñoù, haén töïa hoà khoù keàm cheá mình ñöôïc, chæ laëp ñi laëp laïi lôøi khaån caàu. Phaùp Töôùng ñöùng beân caïnh khoâng khoûi ñoäng dung, treân maët thoaùng qua veû baát nhaãn. Phoå Ñöùc ñaïi sö cuõng khoâng khoûi ngaån ngô, maëc nhieân moät hoài, quay ñaàu nhìn Phoå Hoaèng thöôïng nhaân, thaáy Phoå Hoaèng thöôïng nhaân song chöôûng chaép laïi, cuõng khoâng noùi gì, sau moät hoài laâu nheø nheï gaät gaät ñaàu. Phoå Ñöùc ñaïi sö chaàm chaäm xoay ñaàu, nhìn ngöôøi treû tuoåi quyø tröôùc maët mình, sau moät hoài nöõa nheï gioïng thoát: "Ngöôi ñöùng daäy ñi!" Quyû Leä vaãn quyø laïi döôùi ñaát, khoâng ñoäng ñaäy. Khoùe mieäng cuûa Phoå Ñöùc ñaïi sö hôi heù, töïa hoà loä ra moät nuï cöôøi lôït laït, khoâng bieát ñang nghó gì, chæ nghe thanh aâm traàm thaáp cuûa oâng ta: "Tính khí cuûa ngöôi thaät hoaøn toaøn khaùc Phoå Trí sö ñeä naêm xöa." Thaàn tình treân maët oâng ta trong chôùp maét ñoù phaûng phaát thoaùng qua noãi thöông nhôù boài hoài, sau ñoù thaáp gioïng: "Ñöùng daäy ñi, ta ñaùp öùng ngöôi." Quyû Leä thaân ngöôøi run leân, noäi taâm möøng quaù khoù öùc cheá, vuït ngöôùc ñaàu. Phoå Ñöùc ñaïi sö thoø tay chaàm chaäm ruùt töø trong loøng ra moät vaät, ñoäng taùc cuûa oâng ta cöïc kyø töø töø, thænh thoaûng coù caûm giaùc ngöng treä. Quyû Leä nhìn, thaáy caùi Phoå Ñöùc ñaïi sö caàm laø moät vaät troøn ñöôøng kích khoaûng nöûa thöôùc boïc trong moät maûnh vaûi ñen, nhöng hình daïng beân trong laïi nhìn khoâng roõ, baûo vaät naøy khoâng ngôø giaáu trong mình Phoå Ñöùc ñaïi sö, thaät khoâng phaûi ñoà taàm thöôøng. Maûnh vaûi ñen coät thaét, Phoå Ñöùc ñaïi sö ñaët noù döôùi ñaát, tay nheï nhaøng thaùo gôõ moái thaét, nhöng luùc heù môû maûnh vaûi ñen, oâng ta laïi töïa hoà do döï ñaén ño moät hoài, sau ñoù thôû daøi khe kheõ, laéc laéc ñaàu, môû lôùp bao ra. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2310 Hoài 242
  4. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Moät luoàng saùng traéng nhu hoøa töø trong bao töø töø di ñoäng, töø töø taûn phaùt ra, caøng luùc caøng saùng ngôøi, laïi khoâng laøm cho ngöôøi ta caûm thaáy loùa maét. Giöõa nhu quang, chæ thaáy buïi moûng lôøn lôït bay vôøn nheø nheï, trong gian nhaø nhoû tòch mòch, khoâng bieát töø ñaâu phaûng phaát truyeàn ñeán lôøi ca eâm tai traàm thaáp du döông, thoang thoaûng hoài voïng giöõa khoâng gian voâ hình. Maûnh vaûi ñen hoaøn toaøn môû ra, Quyû Leä cuoái cuøng nhìn thaáy roõ söï vaät tröôùc maét, phaùp baûo maø chaøng kyù thaùc hy voïng mong manh cöùu trò Bích Dao ñoù. Giaây phuùt ñoù, treân maët chaøng ñoät nhieân hieän ra neùt kinh ngaïc, töïa hoà coù gì ñoù khoâng theå tin noåi, ngaïc nhieân ngöôùc ñaàu nhìn Phoå Ñöùc ñaïi sö. Phoå Ñöùc ñaïi sö maët maøy khoâng chuùt bieåu tình, sau moät hoài Quyû Leä laïi nhìn sang Phoå Hoaèng thöôïng nhaân, Phoå Hoaèng thöôïng nhaân laïi cuõng chæ thôû daøi nheø nheï, song thuû chaép laïi kheõ ngaâm: "A di ñaø Phaät." oOo Hoà Kyø Sôn, Quyû Vöông Toâng toång ñöôøng. Khoâng bieát baét ñaàu töø luùc naøo, soá ñoâng ñeä töû trong Quyû Vöông Toâng ñeàu baét ñaàu coù caûm giaùc hoaøn caûnh xung quanh mình coù thaáp thoaùng coù gì ñoù khoâng hieåu noåi xaûy ra. Nhöõng söï tình kyø dieäu khoân löôøng, coå quaùi cöïc kyø, nhöõng chuyeän tröôùc ñaây caên baûn chöa töøng xuaát hieän, khoâng ngôø ñeàu ñaõ xuaát hieän hai ba laàn trong nhöõng ngaøy qua. Thí duï maø noùi, toøa ñoäng quaät trong loøng nuùi kieân coá dò thöôøng suoát maáy traêm naêm nay, nhöõng thaïch thaát maø ñaùm ñeä töû Quyû Vöông Toâng cö truù, boán beân ñeàu laø vaùch ñaù cöùng beàn cöïc kyø, ñöøng noùi gì ñeán nöùt ñoå, cho duø laø moïi ngöôøi muoán vung ñao vung kieám khoeùt moät loã nhoû treân töôøng vaùch cuõng phaûi meät baùn soáng baùn cheát, vò taát ñaõ thaønh coâng. Nhöng nhöõng ngaøy qua, raát nhieàu vaùch ñaù trong toång ñöôøng Quyû Vöông Toâng ñaõ thay nhau xuaát hieän nhöõng veát nöùt quyû dò, hôn nöõa nhöõng veát nöùt ñoù khoâng ngôø vaãn ñang khoâng ngöøng khueách roäng ra. Laïi tyû nhö moïi ngöôøi sinh soáng trong ñoäng quaät trong loøng nuùi naøy ñaõ sôùm quen vôùi loái soáng yeân tónh, nhöng khoâng bieát baét ñaàu töø khi naøo, moãi laàn boïn hoï veà phoøng naèm treân giöôøng mô mô maøng maøng, khoâng ngôø laïi coù moät soá ñoâng nghe thaáy phaûng phaát saâu kín beân döôùi thaïch thaát cuûa mình thoang thoaûng truyeàn tôùi nhöõng thanh aâm cöïc kyø ñaùng sôï. Thanh aâm quaùi dò ñoù phaûng phaát nhö doøng nham töông khoång loà höøng höïc ñang ñuøng ñuøng löu ñoäng, luùc naøo cuõng coù theå boäc phaùt leân treân nuoát troïn heát moïi ngöôøi. Tieáng ñoäng quaùi dò nhö kim ñaâm vaøo tai ñoù khieán cho ngöôøi ta söïc tænh, nhöng khôi khôi sau khi tænh daäy, laïi phaûng phaát khoâng nghe thaáy gì nöõa. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2311 Hoài 242
  5. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Nhöõng quaùi söï ñoù ñeàu laø söï tình tröôùc ñaây chöa töøng coù, nhöng caùi laøm cho ñaùm moân haï ñeä töû Quyû Vöông Toâng caûm thaáy khuûng khieáp nhaát laïi laø nhöõng chuyeän xaûy ra giöõa ñaùm ñoâng. Coù moät soá ñeä töû cuûa Quyû Vöông Toâng roõ raøng laø raát bình thöôøng khoâng coù gì laï, khoâng bieát sao baát thình lình cuoàng tính phaùt taùc, hoaøn toaøn maát heát lyù trí, coâng kích baát cöù moät ai keà beân nhö daõ thuù ñieân cuoàng, cho duø ngöôøi ñöùng caïnh laø thaân nhaân hay laø baèng höõu toát nhaát, nhöõng ñeä töû Quyû Vöông Toâng noåi ñieân ñoù vaãn duøng phöông phaùp taøn khoác nhaát maø gieát heát baát cöù nhöõng ai mình coù theå nhìn thaáy, cho ñeán khi bò nhöõng ngöôøi khaùc nghe ñoäng tình chaïy ñeán hôïp löïc gieát cheát. Noäi trong moät thôøi gian ngaén nguûi, nhöõng söï tình ñaùng sôï ñoù lieân tieáp khoâng ngöøng phaùt sinh trong Quyû Vöông Toâng, nhaát thôøi ai ai cuõng thaáy nguy kòch, thaäm chí caû khi giöõa thaân nhaân haûo höõu cuõng ñeàu khoâng daùm tin töôûng nöõa. Ai ai cuõng khoâng bieát thaät ra ñaõ xaûy ra chuyeän gì, loøng ngöôøi lo sôï, toaøn toøa Hoà Kyø Sôn phaûng phaát ñeàu haõm nhaäp vaøo khoâng khí nguy hieåm quyû dò. Taøn döông nhö maùu, ñaõ ñeán hoaøng hoân, vaøi ñeä töû taâm thaàn baát an ñöùng taïi cöûa khaåu Quyû Vöông Toâng, coù ngöôøi laúng laëng doõi nhìn vaàng thaùi döông saép laën xuoáng nuùi, coù ngöôøi ngaây ngoâ xuaát thaàn, khoâng bieát ñang nghó gì. Baát chôït, coù ngöôøi "suît" moät tieáng, môû mieäng thoát: "Coù ngöôøi ñeán." Moïi ngöôøi ñeàu hoang mang, ñöa maét nhìn, quaû nhieân döôùi Hoà Kyø Sôn, xa xa giöõa aùnh saùng taøn dö cuûa maët trôøi coù moät boùng traéng nheï nhaøng löôùt leân, phöông höôùng chính laø vaøo Quyû Vöông Toâng, chuùng nhaân khoâng bieát ngöôøi ñeán laø baïn hay laø ñòch, nhaát thôøi khoâng khoûi khaån tröông haún leân. Boùng traéng ñoù toác ñoä cöïc nhanh, nhaùy maét ñaõ leân tôùi löng chöøng nuùi, tieáp caän cöûa vaøo toång ñöôøng Quyû Vöông Toâng, ñeä töû Quyû Vöông Toâng voït leân ñoùn, nhìn thaáy roõ laø ai, "haø" moät tieáng thôû phaøo nheï nhoõm, thì ra laø khaùch cuûa Quyû Vöông Toâng Toâng chuû Quyû Vöông vaø phoù Toâng chuû Quyû Leä - Tieåu Baïch. Tieåu Baïch döøng chaân, trong loøng hôi hôi caûm thaáy kyø quaùi, ñaùm ñeä töû Quyû Vöông Toâng maët maøy nhö in haèn thaàn tình naëng neà, nhìn coù maáy phaàn khoâng gioáng ngaøy thöôøng, coù leõ ñaùm ngöôøi naøy töï mình khoâng caûm thaáy ñöôïc, nhöng Tieåu Baïch laø Cöûu Vó Thieân Hoà tu luyeän ngaøn naêm, khoâng coù chuyeän gì laø chöa töøng thaáy qua, cô hoà laø phaûn öùng tröïc giaùc, naøng caûm thaáy ñaùm ñeä töû Quyû Vöông Toâng tröôùc maët töïa nhö treân löng ñang coù moät khoái ñaù khoång loà ñeø eùp, khoâng töï khoáng cheá ñöôïc maø baïnh caêng thaân ngöôøi. Baát quaù giôø phuùt naøy keâu naøng vöøa gaëp maët maø noùi ra coi laø bò gì thì dó nhieân khoâng theå naøo, huoáng hoà boïn ñeä töû ñaõ chia nhau nhöôïng ñöôøng, maët maøy cöôøi boài. Tieåu Baïch kheõ gaät ñaàu nhìn boïn chuùng, trong loøng ngaãm nghó coù khi laø vì Quyû Vöông Toâng chuû quaù haø khaéc. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2312 Hoài 242
  6. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Tieåu Baïch ñi vaøo loøng nuùi ñöôïc hai böôùc, chôït laïi döøng chaân quay ñaàu laïi keâu moät gaõ trong ñaùm ñeä töû Quyû Vöông Toâng: "Neø." Khoâng keâu coøn ñôõ, naøng baát quaù thình lình ñöùng ñaèng sau boïn hoï maø keâu moät tieáng, cô hoà cuøng moät luùc, taát caû ñaùm ñeä töû Quyû Vöông Toâng ñoàng thôøi gioáng nhö bò seùt ñaùnh truùc, toaøn thaân kích ñoäng, nhaát teà nhaûy döïng leân, coøn coù keû ruùt boäi ñao phaùp baûo ra, nhö laâm ñaïi ñòch, baøy laäp traän theá sinh töû quyeát chieán. Tieåu Baïch ngaïc nhieân ngaây ngöôøi: "Caùc ngöôi sao vaäy?" Maáy ñeä töû Quyû Vöông Toâng ñöa maét nhìn nhau, qua moät hoài sau môùi töø töø buoâng binh khí trong tay, lôi ngöôøi, teân ñeä töû bò Tieåu Baïch keâu cöôøi khoå moät tieáng: "Coù chuyeän gì vaäy?" Tieåu Baïch quan saùt kyõ boïn chuùng, chæ thaáy ñaùm ñeä töû naøy ngöôøi naøo cuõng maét quaàng thaâm, maøy cau coù, treân maët coù neùt meät moûi, gioáng nhö ñaõ moät thôøi gian daøi khoâng ngôi nghæ, caøng laøm cho söï nghi hoaëc trong loøng naøng theâm saâu noàng, hoûi: "Caùc ngöôi thaät ra bò sao vaäy? Sao ta thuaän mieäng keâu moät tieáng laø khaån tröông ñeán nhö theá?" Teân ñeä töû Quyû Vöông Toâng kia laïi cöôøi khoå moät tieáng, laéc ñaàu: "Coâ nöông, ngöôøi ñöøng hoûi nöõa, hoài naõy ngöôøi keâu toâi coù chuyeän gì vaäy?" Tieåu Baïch do döï moät hoài: "Phoù Toâng chuû Quyû Leä cuûa caùc ngöôi coù trong ñoäng khoâng?" Teân ñeä töû Quyû Vöông Toâng laéc ñaàu: "Phoù Toâng chuû ñaõ vaéng maët nhieàu ngaøy, khoâng coù trong nuùi." Tieåu Baïch cau maøy: "Haén ñi ñaâu vaäy? Coù noùi khi naøo quay veà khoâng?" Teân ñeä töû Quyû Vöông Toâng ñaùp: "Phoù Toâng chuû luoân luoân haønh tung thaàn bí, boïn toâi ôû ñaây naøo bieát laõo nhaân gia y ñi ñaâu, dó nhieân laø cuõng khoâng bieát ñeán khi naøo laïi veà." Tieåu Baïch buoàn baõ ñöùng yeân moät hoài, gaät gaät ñaàu, nghó thaàm quaû laø nhö vaäy, Quyû Leä neáu muoán ñi ñaâu, ñaùm ñeä töû bình thöôøng cuûa Quyû Vöông Toâng laøm sao maø bieát ñöôïc. Naøng lieàn xoay mình, tieáp tuïc ñi vaøo loøng nuùi. Luùc naøng caát böôùc, thaân ngöôøi töø töø maát huùt trong boùng toái cuûa loøng nuùi, baèng vaøo nhó löïc hôn xa ngöôøi thöôøng cuûa naøng, nghe ñöôïc maáy ñeä töû Quyû Vöông Toâng tuoát ñaèng xa nhoû gioïng ñaøm thoaïi: "Laõo Lyù, ngöôi sao laïi laøm vaäy? Khoâng ngôø caû ñao cuõng ruùt ra. Cuõng may laø Tieåu Baïch coâ nöông khoâng böïc boäi, neáu khoâng xem ngöôi laøm sao maø thoaùt thaân?" Ngöôøi beân caïnh cöôøi khoå moät tieáng, xem ra laø teân ñöôïc keâu laø "laõo Lyù", nghe gaõ noùi: "Ngöôi hoûi ta sao laïi khaån tröông? Ngöôi khoâng phaûi chuyeän gì cuõng nhaûy döïng nhö moät Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2313 Hoài 242
  7. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N con thoû sao? Trong khoaûng thôøi gian naøy chæ caàn coù gioù luøa coû daït laø ta ñaõ sôï heát hoàn roài." Chuùng nhaân keá beân ai ai cuõng chia nhau thôû daøi, khoâng ngôø khoâng coù ai phaûn baùc lôøi noùi cuûa laõo Lyù, chöøng nhö ñeàu nhaän thaáy vaäy, tieáp ñoù moïi ngöôøi töïa hoà taâm söï truøng truøng, khoâng muoán noùi gì nöõa. Tieåu Baïch aån thaân giöõa boùng toái trong duõng ñaïo cuûa loøng nuùi, maët maøy veû nghi hoaëc caøng luùc caøng traàm troïng, nhöng sau maáy phen suy ñi nghó laïi, vaãn khoâng tính ra choã naøy coù gì khoâng ñuùng, chæ ñaønh chaäm böôùc tieán tôùi. Naøng phen naøy veà Hoà Kyø Sôn dó nhieân laø muoán tìm kieám Quyû Leä, maáy ngaøy tröôùc naøng taùi nhaäp thaùnh ñaøn cuûa Nam Cöông Mieâu toäc, caên cöù theo lôøi chæ ñieåm cuûa Vu Yeâu, cuoái cuøng ñaõ phaùt hieän bí maät cuûa Vu toäc coå khaéc in sau thaàn töôïng Khuyeån Thaàn cuûa Mieâu toäc, moät trong soá chính laø coù lieân quan ñeán vaät maø Quyû Leä tìm kieám, nhöng chuyeán naøy naøng cuõng ñoàng thôøi phaùt hieän ra nhöõng chuyeän quyû dò khaùc, maõi cho ñeán giôø phuùt naøy, naøng vaãn chöa quyeát ñònh coù neân keå heát nhöõng chuyeän ñoù vôùi Quyû Leä khoâng. Baát quaù luùc naøy Quyû Leä khoâng coù maët ôû Hoà Kyø Sôn, Tieåu Baïch ñöông nhieân khoâng noùi ñöôïc. Tröôùc ñaây khoâng laâu, naøng ñaõ keà caän Quyû Leä trong nghóa trang hoang pheá ngoaøi Haø Döông thaønh, neáu naøng noùi ra ôû ñoù, chuyeän Quyû Leä sôû ngoä coù khi chuyeån bieán theo chieàu höôùng thuaän lôïi cuõng khoâng chöøng, chæ laø trong coõi u minh, töïa nhö coù ñònh soá, ai maø noùi roõ cho ñöôïc. Tieåu Baïch tính toaùn trong loøng, thieân haï bao la voâ bieân, muoán tìm kieám Quyû Leä nhö laø moø kim ñaùy bieån, baát quaù Hoà Kyø Sôn laïi coù Bích Dao, chaéc Quyû Leä laøm gì thì sôùm muoän gì cuõng veà laïi, ngay caû mình suoát doïc ñöôøng cuõng ñang do döï chöa quyeát ñònh coù keå heát cho Quyû Leä nghe khoâng, chi baèng lôïi duïng thôøi gian ôû ñaây ñôïi Quyû Leä maø nghó kyõ. Nghó tôùi ñaây, Tieåu Baïch ñaõ haï quyeát taâm, lieàn ñoåi böôùc queïo veà phía choã ôû cuûa Quyû Leä. Tieáng böôùc chaân cuûa naøng vang voïng trong duõng ñaïo, ñi ñöôïc moät ñoaïn, Tieåu Baïch chôït cau maøy, döøng laïi. Trong duõng ñaïo daøi thöôït, ngaøy thöôøng ñeàu coù ñeä töû Quyû Vöông Toâng qua laïi, noùi noùi cöôøi cöôøi, luùc naøy khoâng ngôø troáng troáng khoâng khoâng, chæ coù moät mình thaân aûnh cuûa naøng ñöùng giöõa duõng ñaïo. Taát caû moïi ngöôøi ñeàu khoâng bieát vì nguyeân nhaân gì maø troán maát heát, khoâng thaáy boùng hình. Tieåu Baïch quay ñaàu nhìn, taän cuoái duõng ñaïo phaûng phaát ñang bao truøm boùng toái saâu kín, noàng ñaäm ñeán möùc khoâng theå tan raõ. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2314 Hoài 242
  8. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Naøng laúng laëng nhìn moät hoài, laïi xoay mình tieáp tuïc ñi tôùi, tieáng böôùc chaân ñôn ñieäu hoài voïng trong duõng ñaïo troáng vaéng, phaûng phaát vang doäi hôn ngaøy thöôøng gaáp boäi. Giöõa söï tónh bí quyû dò ñoù, Tieåu Baïch chaàm chaäm böôùc tôùi choã ôû cuûa Quyû Leä, khoâng bieát taïi sao, tuy Quyû Leä khoâng coù maët, nhöng naøng vaãn coù yù ñònh ñi vaøo, luùc naøng vöøa thoø tay muoán ñaåy môû cöûa phoøng cuûa Quyû Leä, baát chôït thaân ngöôøi naøng söïng laïi, gioáng nhö phaùt hieän gì ñoù, sau ñoù töø töø ngöôùc ñaàu leân nhìn. Treân vaùch ñaù cöùng ngaéc kieân coá ngoaøi thaïch thaát choã Quyû Leä cö truù, khoâng ngôø coù baûy taùm keõ nöùt saâu saâu, loä ra nham thaïch nhaùm thoâ truõng vaøo, gioáng nhö bò cöï löïc gì ñoù cöùng coûi xeù banh ra, ngoaèn ngoeøo thoáng khoå, nhö veát thöông khoång loà khaéc treân vaùch ñaù, khoâng bieát töø trong keõ nöùc coù traøo maùu ra khoâng! Thaân ngöôøi Tieåu Baïch chôït hôi chaán ñoäng, ngöng thò nhìn vaøo nhöõng keõ nöùt, troøng maét hôi co thaét, baèng vaøo ñaïo haïnh tu haønh ngaøn naêm cuûa naøng, naøng thaäm chí linh maãn ñeán möùc thaáp thoaùng caûm giaùc ñöôïc treân nhöõng keõ nöùt ngoaèn ngoeøo xoäc vaøo maét beân caïnh mình nhö thoang thoaûng hieän ra moät luoàng hôi quyû dò. Luoàng hôi quyû dò ñoù khieán cho naøng trong tieàm thöùc caûm thaáy kinh tôûm! Nhöng tröôùc khi naøng muoán bieát roõ söï tình, dò bieát ñoät nhieân phaùt sinh, töø duõng ñaïo xa xa ñaèng sau ngöôøi naøng, ñoät nhieân truyeàn tôùi tieáng gaàm khuûng khieáp nhö xeù naùt ruoät gan, tieáp lieàn ñoù laø tieáng theùt gaøo saéc beùn vang voïng, coù ngöôøi cuoàng noä, coù ngöôøi sôï haõi, tieáng quaùt roáng giaän döõ cuøng tieáng khoùc than böùt röùt nhö theo gioù luøa qua. Tieåu Baïch thaân aûnh nhoaùng leân, höôùng veà phía tieáng gaøo theùt löôùt ñi, maõi cho ñeán baây giôø, naøng môùi thaät söï xaùc nhaän trong Hoà Kyø Sôn quaû thaät ñaõ xaûy ra bieán hoùa quyû dò gì ñoù maø naøng chöa bieát ñöôïc, hôn nöõa phaàn nhieàu laø dò bieán ñaùng sôï! Thaân aûnh moâng lung cuûa naøng caáp toác bay tôùi duõng ñaïo, trong duõng ñaïo hoài naõy troáng khoâng, luùc naøy ñoät nhieân khoâng bieát töø ñaâu loøi ra voâ soá ngöôøi, coù ngöôøi boû chaïy, caøng coù nhieàu ngöôøi saùt khí ñaèng ñaèng caàm ñao kieám gaøo theùt xoâng tôùi, xa xa, coù ngöôøi la heùt: "Laïi ñaây, laïi ñaây, laàn naøy laõo Lyù ñieân roài..." Tieåu Baïch trong loøng khoâng bieát sao boãng chìm ñaém taâm tö, sau ñoù thaân aûnh cuûa naøng löôùt tôùi gaàn, döøng beân khoaûng ñaát moät ngöôøi ñang bò nhieàu ngöôøi khaùc vaây quanh. Treân maët moïi ngöôøi ñeàu hieån loä saùt yù, nhöng Tieåu Baïch roõ raøng coù theå nhaän ra ñaèng sau saùt khí ñaèng ñaèng cuûa boïn hoï khoâng ngôø laïi laø söï sôï haõi. Giöõa ñaùm ñoâng, moät ngöôøi toaøn thaân ñaãm maùu tay caàm binh khí, nhö con thuù cuøng ñöôøng quaéc maét gaøo roáng, thænh thoaûng vung vaãy binh khí, döôùi chaân gaõ laø thi theå cuûa maáy ngöôøi, treân mình ngöôøi Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2315 Hoài 242
  9. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N naøo cuõng coù theå nhìn thaáy vaøi veát thöông saâu hoaém, xem ra hôn phaân nöûa khoù loøng cöùu trò noåi. Tieåu Baïch baàn thaàn chaêm chuù nhìn hung thuû phaûng phaát ñaõ hoaøn toaøn chìm vaøo côn ñieân, tröôùc ñoù moät khaéc, ôû cöûa ñoäng, naøng coøn nghe gaõ noùi chuyeän nhö thöôøng, coøn thaáy noãi lo laéng hoang mang trong loøng gaõ, nhöng vöøa chôùp maét, maáy ngöôøi baïn ñoàng haønh cuûa gaõ khoâng ngôø ñaõ naèm daøi döôùi chaân gaõ, bò gaõ gieát cheát, baûn thaân gaõ nhö moät con thuù ñieân khoâng ngöøng gaàm göø. Ngöôøi xung quanh giaän döõ maéng chöûi, sau moät hoài, ñaùm ñoâng uøa leân, binh khí vung vaãy trong tay laõo Lyù muoán cheùm ngöôøi ta, nhöng trong nhaùy maét, moät löôõi ñao beùn ñaõ cheû vaøo mình gaõ, sau moät hoài, ñaùm ñoâng töø töø taûn ra, Tieåu Baïch maëc nhieân nhìn, thaáy thaân theå cuûa gaõ ruïc cuoän run leân khe kheõ, caùi ñaàu ñaày veát thöông chaàm chaäm quay laïi, saùt na ñoù, muïc quang cuûa Tieåu Baïch chaïm vaøo thò tuyeán cuûa gaõ. Trong ñaàu oùc nhö coù moät luoàng seùt voâ hình ñaùnh "oaønh", Tieåu Baïch khoâng khoûi thoaùi luøi nöûa böôùc, treân maët maát haún huyeát saéc, ñoâi maét cuûa nam nhaân kia hoaøn toaøn bieán thaønh maøu ñoû maùu, beân trong ngoaïi tröø cheùm gieát ra, caên baûn khoâng coøn moät chuùt xíu nhaân tính, söï tuyeät voïng taøn khoác ñoù, cho duø ñaïo haïnh ngaøn naêm nhö naøng töïa hoà cuõng caûm thaáy ngheïn thôû. Khoâng gian phong cuoàng laøm sao! Ñaùm ñoâng raàm rì nhoû to, töø töø taûn maùc trong côn sôï haõi, Tieåu Baïch chaàm chaäm caát böôùc, chaàm chaäm ñi ñeán gaàn thi theå ñaõ maát ñi sinh meänh. Maùu töôi ñoû baàm laúng laëng ræ chaûy, chaàm chaäm thaám vaøo nham thaïch buøn ñaát. Troøng maét maøu ñoû maùu ñieân daïi ñoù ñaïi khaùi vì maát ñi sinh meänh maø bieán thaønh aûm ñaïm, chuyeån thaønh maøu ñoû xaùm. Tieåu Baïch chaêm chuù quan saùt, ñoät nhieân, vuït xoay ngöôøi, saéc maët giaù buoát nhö baêng, nhìn veà phía duõng ñaïo toái huø laïi ñaõ bieán thaønh troáng vaéng. Trong boùng toái ñaèng tröôùc, moät luoàng hôi maùu tanh noàng naëc cöïc kyø khoâng ngöøng taûn phaùt ra, gioáng nhö moät con thuù khoång loà tham lam uoáng maùu, ñoäc aùc quan saùt moïi vaät beân ngoaøi, khao khaùt maùu töôi voâ taän. Moät thaân aûnh laëng yeân ñöùng trong vuøng toái taêm saâu huùt, nhö aån nhö hieän! -oOo- Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2316 Hoài 242

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản