intTypePromotion=3

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 243

Chia sẻ: Yan Liang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
81
lượt xem
3
download

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 243

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập nhập môn quan dành cho những bạn thích kiếm hiệp, Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 243

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 243

  1. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N TAP Ä 24 HOIÀ 243 Khun û g Boá T u Di Sôn, Thieân AÂm Töï. Trong gian nhaø goã laëng leõ, Phoå Hoaèng thöôïng nhaân cuøng Phoå Ñöùc ñaïi sö hai ngöôøi ñeàu im æm khoâng leân tieáng, Phaùp Töôùng ñöùng moät beân, treân maët cuõng hieän ra veû ngaïc nhieân, nhöng cuõng baûo trì söï traàm maëc. Quyû Leä maét khoâng chôùp ñaêm ñaêm nhìn baûo vaät vöøa môû ra tröôùc maët, aùnh saùng traéng nhu hoøa chieáu roïi saéc maët haén luùc saùng luùc toái. Bao boïc trong maûnh vaûi ñen laø moät phaùp baûo nhö moät caùi maâm ngoïc, chaát lieäu hieän ra maøu traéng trong oân hoøa cöïc kyø, ngoaøi rìa coù nhöõng gaáp raêng cöa höôùng loõm vaøo trong caùch nhau khoâng xa, treân moãi moät gaáp raêng cöa ñeàu coù phaân ra moät ñöôøng raõnh nho nhoû, höôùng vaøo giöõa maâm ngoïc, vaïch töø saâu tôùi noâng. AÙnh saùng traéng ôû giöõa maâm ngoïc ngôøi toûa nhu hoøa nhaát, cô hoà troâi chaûy nheï nhaøng giöõa khoaûng khoâng hö voâ nhö doøng nöôùc. Beân döôùi aùnh saùng, coù voâ soá khoái vuoâng nhoû laøm baèng ngoïc cöïc kyø tinh teá, xeáp ôû giöõa maâm ngoïc ñaày daãy nhöng hieån nhieân laø coù thöù töï ngaïnh thôù ñaøng hoaøng khoâng roái raém, baèng vaøo ñaïo haïnh tu haønh cuûa Quyû Leä coù theå nhìn ra beân treân moãi moät khoái vuoâng ñoù ñeàu coù khaéc moät chöõ coå, haén laïi khoâng bieát haøm nghóa cuûa nhöõng chöõ ñoù. Ngoaøi rìa maâm ngoïc, ñoâng nam taây baéc boán phöông höôùng ñeàu coù khaéc ñoà aùn thaàn bí coå xöa, coù choã töïa baàu trôøi sao giaêng, coù choã nhö bieån saâu ñaûo vaéng, coøn coù ñoà aùn thaäm chí coå quaùi ñeán möùc caên baûn khoâng nhaän ra laø haøm nghóa gì. Nhöng luùc naøy Quyû Leä khoâng quaù quan taâm ñeán haøm nghóa cuûa nhöõng chöõ nhoû vaø nhöõng ñoà aùn ñoù, caùi khieán haén kinh ngaïc laø voâ soá khoái ngoïc be beù ñoù khoâng ngöøng löu ñoäng, khoâng coù khoái naøo laø ñöùng yeân, taát caû ñeàu ñang di ñoäng, chuùng gioáng nhö doøng nöôùc töø töø troâi, laïi khoâng chæ chaûy veà moät höôùng, boán maët taùm phöông ñeàu laø phöông höôùng cuûa chuùng, nhöng döôùi söï vaän ñoäng laøm cho ngöôøi ta hoa maét ñoù, laïi töïa hoà thaáp thoaùng coù aån chöùa ñaïo lyù gì ñoù, taát caû nhöõng khoái ngoïc ñeàu khoâng phaùt sinh hieän töôïng ñuïng chaïm nhau. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2317 Hoài 243
  2. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Quyû Leä chuù thò moät hoài laâu, vuït phaùt giaùc treân maâm ngoïc phaûng phaát coù moät löïc löôïng thaàn bí, voâ soá khoái ngoïc löu ñoäng trong maét chaøng ñaõ hoùa thaønh soâng daøi nuùi cao, thao thao baát tuyeät; moät hoài laïi aûo hoùa thaønh sao giaêng ñaày trôøi, ñaåu chuyeån tinh di, khung trôøi voâ bieân voâ cuøng taän; sau nöõa, tinh quang tieâu taùn trong chôùp maét, haén ngaïc nhieân thaáy mình ñang trong boùng toái hö voâ, saâu kín trong vuøng toái tòch lieâu ñoù, nhö coù moät böùc hoïa troâi qua, coù ñôøi tröôùc, coù ñôøi sau, döôùi chaân laïi khoâng bieát töø luùc naøo ñaõ hieän ra moät haéc ñoäng khoång loà ñen sì saâu hun huùt khoâng löôøng ñöôïc, moät haáp löïc aøo aït khoâng theå ngaên trôû töø trong haéc ñoäng xoâng leân, keùo toaøn thaân haén xuoáng döôùi, phaûng phaát traàm luaân vónh vieãn trong vuøng haéc aùm... "Naøy!" Baát chôït, moät tieáng quaùt gaõy goïn nhö saám seùt vang beân tai, Quyû Leä thaân ngöôøi giaät naûy, nhö töø trong moäng söïc tænh daäy, ñaàu laám taám moà hoâi, toaøn thaân nhö vöøa traûi qua moät tröôøng ñaïi chieán meät moûi khoâng chòu noåi, haù mieäng thôû khoâng ngöøng. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân phaùt ra tieáng quaùt nhö sö töû gaàm caûnh tænh Quyû Leä trong maét loä ra veû töø bi, nheï nhaøng chaép tay: "Thí chuû, ngöôi thaân theá traàm kha, tuïc theá troùi buoäc quaù nhieàu, coù voâ soá quaù khöù thöông taâm, taâm ma cöïc naëng. Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn naøy laø vaät ñoäc nhaát voâ nhò treân theá gian, khaû naêng cöôùp hoàn ñoaït phaùch, coù theå caét ñöùt sinh töû, tính toaùn luaân hoài, nhaän ñònh khí soá, thaät coù löïc nghòch chuyeån caøn khoân, cuõng coù theå laøm cho ngöôøi ta taùng thaàn thaát chí, taâm ma aên moø thaân theå, nhaát ñònh phaûi caån thaän ñoù." Quyû Leä thaáp gioïng thôû hoån heån, qua moät hoài laâu sao môùi töø töø bình tónh trôû laïi, Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn tröôùc maët vaãn phaùt ra aùnh saùng traéng nhu hoøa, khoâng hôi khoâng tieáng troâi chaûy ñaèng tröôùc moïi ngöôøi. Tuy trong loøng ñang chaán ñoäng kinh haõi tröôùc kyø naêng cuûa dò baûo chöa töøng nghe tôùi naøy, nhöng nghó ñeán baûo vaät naøy neáu quaû nhieân thaàn dieäu nhö vaäy, hy voïng cöùu trò Bích Dao ñaõ taêng theâm nhieàu phaàn, nghó tôùi ñoù, Quyû Leä trong loøng khoâng coøn kinh sôï nöõa, bieán thaønh vui möøng, nhìn Phoå Hoaèng thöôïng nhaân vaø Phoå Ñöùc ñaïi sö baùi laïy: "Ñeä töû khaån caàu loøng töø bi cuûa nhò vò ñaïi sö, xaây thaát caáp phuø ñoà 1, giuùp söùc cho ñeä töû moät tay, taïm thôøi cho ñeå töû möôïn baûo vaät naøy cöùu ngöôøi, sau khi xong vieäc ñeä töû nhaát ñònh seõ töï mình veà nuùi daâng traû, ngaøy sau ngaøy ñeâm cung phuïng, mong nhò vò ñaïi sö tu thaønh chính quaû." Noùi xong, vaäp ñaàu raát maïnh. 1 Thaát caáp phuø ñoà: do tieáng "Phaät - ñaø" dòch aâm tieáng Phaïn "buddha" ñoïc treäch ra. Phaät giaùo laø cuûa Phaät- ñaø saùng taïo ra, vì theá neân goïi Phaät giaùo ñoà laø phuø ñoà, ñôøi sau goïi thaùp cuûa Phaät laø phuø ñoà. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2318 Hoài 243
  3. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Phoå Ñöùc ñaïi sö hôi nhaác tay, nhöng oâng ta lôøi noùi tuy ñaõ daàn daàn löu loaùt, thaân theå ñoäng taùc laïi vaãn cöùng ñôø, caùnh tay chæ ñoäng ñaäy, chæ ngoài nghe. May laø Phoå Hoaèng thöôïng nhaân beân caïnh ñaõ böôùc qua, ñôõ Quyû Leä daäy, dòu gioïng: "Thí chuû baát taát nhö vaäy, ñöùng daäy roài noùi." Phaùp Töôùng moät beân cuõng ñi qua, Quyû Leä môùi chaàm chaäm ñöùng daäy. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân mæm cöôøi: "Phoå Ñöùc ñaïi sö ñaõ ñem baûo vaät ra, laø ñaõ ñoàng yù cho ngöôi möôïn, ngöôi yeân taâm." Quyû Leä möøng rôõ, ñang ñònh baùi taï, laïi nghe thanh aâm cuûa Phoå Ñöùc ñaïi sö vang leân: "Thí chuû, laõo naïp coù vaøi caâu muoán noùi vôùi ngöôi." Quyû Leä lieàn nghieâm maët: "Ñaïi sö xin cöù noùi, ñeä töû röûa tai cung kính laéng nghe." Phoå Ñöùc ñaïi sö töø töø thoát: "Baûo vaät naøy nöûa chính nöûa taø, coù theå laøm meâ hoaëc loøng ngöôøi. Loøng ngöôøi neáu nhö taám göông saùng, ñöôøng ñöôøng maø laøm, raát coù trôï ích; traùi laïi neáu caâu ñoäng taâm ma nhö hoài naõy, seõ phaûn ngöôïc nuoát troïn thaân mình. Ta cuøng thí chuû quen bieát khoâng laâu, nhöng cuõng nhìn ra thí chuû ñaïo haïnh thaâm haäu, hôn nöõa hoïc hoûi nhieàu ngaõ, caùc phaùp ñeàu thoâng, töông lai tieàm löïc tu chaân khoâng phaûi keùm coûi, thaønh töï ñöông nhieân hôn xa boïn ta. Chæ laø thí chuû ngoaïi cöôøng noäi nhöôïc, khí thònh maø tình hö, taâm ma ñaõ thaønh ñaïi hoïa, nhö kieám beùn giaét treân ñaàu, thí chuû coù bieát khoâng?" Quyû Leä maëc nhieân moät hoài laâu: "Khoâng giaáu gì nhò vò ñaïi sö, ñeä töû voán khoâng ñeå yù ñeán thoâng ñaït taïo hoùa, tu ñöôïc tröôøng sinh. Veà chuyeän sinh töû, sau nhieàu bieán coá, ñeä töû coù caûm giaùc söï soáng khoâng coù gì gì phaûi löu luyeán, tuïc theá cuøng mình cuõng nhö khoâng aûo, haø taát ñeå yù tôùi taâm ma moûn moïn. Ñeä töû hoâm nay boân ba theá gian chæ laø trong loøng coøn nhieàu moái quan heä daây döa vöông vaán, vaãn coøn moät ít ngöôøi chöa theå buoâng boû. Buoâng rôi khoâng ñöôïc, töï ñem ñôøi naøy ñeå baùo tri kyû." Haén töø töø ngöôùc ñaàu, ñieàm ñaïm cöôøi noùi: "Coøn maáy chuyeän khaùc, ñaïi sö baát taát phaûi baän taâm vì ta." Phoå Ñöùc ñaïi sö maét nhìn Quyû Leä moät hoài laâu, thôû daøi moät tieáng, nhaém maét khoâng noùi gì. Quyû Leä quay veà phía Phoå Ñöùc ñaïi sö haønh leã, böôùc leân caån thaäp goùi Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn laïi trong maûnh vaûi ñen, traân troïng nheùt vaøo loøng. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân chaép tay: "Thí chuû nhaát thieát phaûi caån thaän." Quyû Leä gaät ñaàu, chôït nhíu maøy, giô tay voã traùn, cöôøi leân: "Trí oùc cuûa toâi ñaâu roài, quaù cao höùng maø caùi gì cuõng queân heát, baûo vaät naøy caùch duøng ra sao, coøn chöa thænh giaùo nöõa!" Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2319 Hoài 243
  4. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Phoå Ñöùc ñaïi sö chaàm chaäm môû maét, trao ñoåi aùnh maét vôùi Phoå Hoaèng thöôïng nhaân, Phoå Hoaèng thöôïng nhaân trong maét coù yù hoûi theo, Phoå Ñöùc ñaïi sö laïi kheõ thôû daøi, chaàm chaäm laéc laéc ñaàu. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân hôi nhíu maøy, khoâng noùi gì, Phoå Ñöùc ñaïi sö ñaén ño moät hoài, nhìn sang Quyû Leä. Quyû Leä cuùi thaáp mình, thoát: "Xin ñaïi sö chæ ñieåm, ñeä töû caûm kích baát taän." Phoå Ñöùc ñaïi sö laúng laëng laéc laéc ñaàu, Quyû Leä ngaây ngöôøi, khoâng roõ nguyeân nhaân, sau moät hoài, chæ nghe Phoå Ñöùc ñaïi sö thanh aâm traàm thaáp khan khaûn: "Ta giöõ vaät naøy beân mình maáy chuïc naêm, ngaøy ñeâm tham töôøng, ñeán nay cuõng chæ nhìn ra coù kyø naêng thoâng huyeàn bieán hoùa, ñònh hoàn chuyeån sinh, nhöng thuûy chung khoâng tham thaáu thaät ra laøm sao maø söû duïng sai khieán dò baûo naøy." Quyû Leä nhö bò doäi moät thau nöôùc laïnh leân ñaàu, phaùt laõnh töø ñaàu tôùi chaân, nhìn Phoå Ñöùc ñaïi sö moät caùch khoâng theå tin töôûng noåi, sau ñoù töø töø nhìn Phoå Hoaèng thöôïng nhaân. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân thôû daøi moät tieáng: "Thí chuû, ñoù laø duyeân côù ta vaø Phoå Ñöùc ñaïi sö moät möïc do döï, Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn quaû thaät coù kyø naêng nöõu chuyeån caøn khoân, ñaûo chuyeån nhaân quaû, nhöng taát cuõng vì phaùp löïc ñoù nghòch thieân thaùi quaù, ngöôøi thöôøng khoâng coù caùch naøo khaùm phaù aûo dieäu beân trong." Quyû Leä ngaây ngöôøi khoâng thoát neân lôøi, trong loøng hoãn loaïn boái roái, ngaøn ngoân vaïn ngöõ traøo leân ñaàu, cuoái cuøng laïi chæ coøn tö vò cay ñaéng khoâng lôøi. Moät hoài laâu sau, haén boãng cöôøi khoå thaønh tieáng, laéc laéc ñaàu: "Khoâng caàn bieát ra sao, xin nhò vò ñaïi sö cho ñeä töû möôïn baûo vaät naøy, khoâng caàn bieát ra sao, luoân coøn moät phaàn hy voïng." Phoå Hoaèng thöôïng nhaân cuøng Phoå Ñöùc ñaïi sö ñoàng thanh: "A di ñaø Phaät." Phaùp Töôùng beân caïnh coù veû baát nhaãn, böôùc leân moät böôùc, thaáp gioïng: "Tröông thí chuû, thaät laø khoù..." Quyû Leä im laëng laéc ñaàu, chôït nhìn Phaùp Töôùng cöôøi cöôøi, chæ laø trong maét Phaùp Töôùng, nuï cöôøi ñoù chua chaùt cöïc kyø, chæ nghe haén töø töø thoát: "Phaùp Töôùng sö huynh, ngöôi baát taát phaûi duøng lôøi hay an uûy, kyø thöïc söï tình nhö vaày, ta cuõng khoâng phaûi laø laàn ñaàu gaëp phaûi, ñaõ nhieàu laàn roài cuõng töøng coù hy voïng lôùn lao tröôùc maét, laïi khôi khôi thaát baïi thieáu soùt..." Thanh aâm cuûa haén chôït chuyeån thaønh traàm thaáp, treân maët noãi ñau xoùt cöïc kyø thoaùng qua, khoâng nhieàu lôøi nöõa, voøng tay höôùng veà phía Phoå Hoaèng, Phoå Ñöùc ñaïi sö, sau khi taï ôn lieàn xoay mình, khoâng quay laïi nöõa, böôùc daøi ñi ra. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2320 Hoài 243
  5. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Nhìn theo boùng Quyû Leä, Phoå Hoaèng thöôïng nhaân trong maét thaàn saéc phöùc taïp, chaép tay kheõ nieäm: "A di ñaø Phaät, Phaät toå töø bi, haén nghieäp chöôùng troùi thaân, thaät laø caû ñôøi saàu khoå." Phoå Ñöùc ñaïi sö maëc nhieân moät hoài, cuõng kheõ nieäm moät caâu: "A di ñaø Phaät!" oOo Hoà Kyø Sôn, toång ñöôøng Quyû Vöông Toâng. Tieåu Baïch veà ñeán Hoà Kyø Sôn ñaõ ba ngaøy, trong ba ngaøy ñoù, maët maøy naøng töïa hoà chöa töøng lôi loûng. Noäi trong ba ngaøy, thaûm kòch khoâng chæ moät laàn dieãn ra tröôùc maët naøng, nhìn nhöõng ñeä töû Quyû Vöông Toâng cuoàng ñieân maø cheát cho ñeán chu vi xung quanh ngaøy ñeâm chìm ñaém trong sôï haõi, thaáy cho duø mình khoâng ñieân cuõng phaûi chöùng kieán thöù khoâng khí khuûng boá naøy eùp böùc moïi ngöôøi ñieân cuoàng, Tieåu Baïch hoaøn toaøn khaúng ñònh trong Hoà Kyø Sôn naøy chaéc chaén ñaõ xaûy ra söï tình ñaùng sôï gì ñoù. Nhöng, caùi laøm cho naøng nghi hoaëc töùc giaän nhaát laø döôùi tình huoáng nhö vaày, naøng khoâng ngôø laïi khoâng thaáy Toâng chuû cuûa Quyû Vöông Toâng Quyû Vöông ñaâu caû. Theo lôøi cuûa ñeä töû Quyû Vöông Toâng, Quyû Vöông tröôùc ñaây ñoät nhieân haï leänh beá quan, khoâng ra ngoaøi gaëp khaùch nöõa, caû moät ñaùm ñeä töû Quyû Vöông Toâng cuõng khoâng gaëp ñöôïc oâng ta. Tieåu Baïch maáy phen keâu ñeä töû Quyû Vöông Toâng ñi thoâng baùo, nhöng tin töùc truyeàn veà laïi khoâng khaùc bieät gì, ñaùm ñeä töû Quyû Vöông Toâng ñi baùo tin cuõng khoâng gaëp Quyû Vöông Toâng chuû, chæ coù lôøi cuûa Quyû Vöông truyeàn ra môøi Tieåu Baïch coâ nöông ñôïi theâm vaøi ngaøy, oâng ta seõ xuaát quan, chæ coù nghe tieáng maø khoâng thaáy maët oâng ta. Tieåu Baïch tuy ñaïo haïnh cao thaâm, nhöng ñaõ doàn thaân vaøo khoâng khí quyû dò cuûa Quyû Vöông Toâng ngaøy nay, taâm tình voâ luaän ra sao cuõng khoâng toát ñeïp ñöôïc, hôn nöõa moãi moät ngaøy laâu laâu laïi nhìn thaáy coù ngöôøi beân caïnh phaùt ñieân maø cheát, söï ñaùng sôï cuûa caûnh cuoàng ñieân ñoù, tuyeät khoâng coù ngoân ngöõ naøo coù theå hình dung ñöôïc. Treân söï thaät, Tieåu Baïch baèng vaøo ñaïo haïnh ngaøn naêm cuûa naøng ñaõ thaáp thoaùng caûm thaáy ñöôïc aån taøng sau ñoäng quaät trong loøng nuùi roäng lôùn hoaønh traùng naøy coù moät luoàng löïc löôïng khaùt maùu cöïc kyø quyû dò, ñang khoâng ngöøng baønh tröôùng, ñaëc bieät laø moãi laàn naøng thaáy coù ngöôøi phaùt ñieân maø cheát, hôi maùu tanh ñaëc thuø bieán thaønh caøng luùc caøng noàng naëc haún leân. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2321 Hoài 243
  6. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Ba ngaøy tröôùc, luùc naøng vöøa ñeán Hoà Kyø Sôn, chöùng kieán teân ñeä töû Quyû Vöông Toâng laø laõo Lyù phaùt ñieân, töøng baát chôït phaùt hieän trong moät goùc toái coù aån taøng nhaân vaät thaàn bí, thöù muøi vò huyeát tinh ñoù taûn phaùt ra treân mình ñaäm ñaëc nhaát, nhöng luùc naøng truy ñuoåi theo, laïi phaùt hieän nhaân vaät thaàn bí ñoù töï nhieân bieán maát, töø ngaøy ñoù ñeán nay khoâng coøn xuaát hieän nöõa. Ñeán giôø naøy, Tieåu Baïch caûm thaáy söùc nhaãn naïi cuûa mình ñaõ tieâu taùn gaàn heát! Trong thaïch thaát, Tieåu Baïch ngoài ñôn ñoäc moät mình, vaùch ñaù daøy naëng xung quanh tuy ñaày traøn nhöõng keõ nöùt tröôùc ñaây ñaâu coù thaáy, khieán cho ngöôøi ta kinh haõi, nhöng vaãn coù theå caûn trôû ñaïi ña soá nhöõng aâm thanh taïp nhaïp, phaàn naøo giöõ ñöôïc khoâng khí tónh mòch ñaùng quyù trong thaïch thaát. Chæ laø treân maët Tieåu Baïch laïi khoâng coù tôùi moät chuùt saéc veû bình tónh, ngöôïc laïi, söï phaãn noä treân maët naøng caøng luùc caøng maõnh lieät, söï tình xaûy ra tröôùc maét naøng maáy ngaøy qua ñaõ hoaøn toaøn ñaû phaù aán töôïng veà Quyû Vöông cuûa naøng tröôùc ñaây, moân haï ñeä töû bò nhoát kín trong khuûng boá, maø Toâng chuû khoâng ngôø hoaøn toaøn bieán maát boùng daùng, thaäm chí caû ñöùng ra noùi moät caâu xoa dòu loøng ngöôøi cuõng khoâng, coøn noùi gì tôùi nghó ra caùch giaûi quyeát söï vieäc. Ñaây quaû thaät laø chuyeän chöa töøng nghe thaáy, Tieåu Baïch thaäm chí coøn hoaøi nghi Quyû Vöông Toâng coù phaûi ñaõ xaûy ra ñaïi söï gì trong khi naøng khoâng coù maët, coù nhaân vaät lôïi haïi naøo ñoù ñaõ ngaám ngaàm haïi cheát Quyû Vöông, cho neân môùi loaïn laïc nhö vaày. Neáu khoâng thì huøng taøi ñaïi löôïc nhö Quyû Vöông trong dó vaõng sao laïi ñeå cho ôû ñaây ñi tôùi tình caûnh nhö vaày? Chæ laø Tieåu Baïch nghó ñi nghó laïi, laïi caûm thaáy nhaân vaät lôïi haïi nhö Quyû Vöông laøm sao maø bò thuû haï möu phaûn cho ñöôïc, Tieåu Baïch thuûy chung coøn nghó tôùi tình caûm ngöôøi chò em Tieåu Si ñaõ keát nghó phu theâ vôùi Quyû Vöông naêm xöa, khoâng muoán laøm döõ, chæ ñaønh nhaãn nhòn chôø ñôïi, naøo ngôø ñaõ ñôïi lieàn ba ngaøy ba ñeâm." "Caïch!" Tieåu Baïch saéc maët aâm traàm nhö nöôùc, voã vaøo caïnh giöôøng, ñöùng daäy, ñi thaúng ra cöûa. Ñaõ ba ngaøy, naøng cuoái cuøng ñaõ nhòn khoâng ñöôïc nöõa, quyeát taâm phaûi ñi gaëp Quyû Vöông hoûi cho roõ, naøng cuõng thaø rôøi khoûi choã naøy cho xong, choã quyû dò nhö vaày, naøng thaät khoâng muoán ngoài ñôïi nöõa. Luùc naøng saép tôùi cöûa ñaù, Tieåu Baïch chôït cau maøy, töïa hoà caûm thaáy gì ñoù, döøng chaân laïi. Quaû nhieân moät luùc sau, ngoaøi cöûa coù ñoäng tónh truyeàn vaøo, tieáp ñoù moät thanh aâm cung kính vang leân: "Tieåu Baïch coâ nöông coù ñoù khoâng?" Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2322 Hoài 243
  7. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Tieåu Baïch böôùc leân môû cöûa, chæ thaáy ñöùng ngoaøi thaïch thaát laø moät ñeä töû cuûa Quyû Vöông Toâng, côõ khoaûng hai chuïc, nhìn coøn raát treû, nhöng maét quaàng thaâm, cuõng khoâng che giaáu ñöôïc veû meät moûi, coù theå thaáy ñöôïc ngöôøi naøy cuõng bò nhöõng chuyeän quyû dò xung quanh laøm khoán ñoán. Thaáy Tieåu Baïch coù maët, gaõ ñeä töû Quyû Vöông Toâng lieàn nghieâm maët, Tieåu Baïch cuøng Quyû Vöông Toâng Toâng chuû Quyû Vöông vaø phoù Toâng chuû Quyû Leä coù giao tình khoâng phaûi taàm thöôøng, Quyû Vöông Toâng treân döôùi khoâng coù ai laø khoâng bieát, dó nhieân laø cung cung kính kính vôùi naøng. Tieåu Baïch lieác nhìn gaõ, hoûi: "Chuyeän gì?" Nghe teân ñeä töû treû ñoù ñaùp: "Ñeä töû phuïng leänh Toâng chuû tôùi thænh Tieåu Baïch coâ nöông ñi gaëp maët." Tieåu Baïch nghe vaäy ngaån ngöôøi, lieàn cöôøi laïnh moät tieáng: "OÂng ta cuoái cuøng ñaõ coù thôøi gian roài sao, cuoái cuøng chòu gaëp ta roài?" Trong gioïng ñieäu cuûa naøng coù veû töùc giaän baát kính ñoái vôùi Quyû Vöông, teân ñeä töû Quyû Vöông Toâng nghe vaäy, treân maët thoaùng qua veû kinh sôï, ñaàu cuùi caøng thaáp. Tieåu Baïch höø moät tieáng, cuõng khoâng muoán laøm khoù gaõ nöõa, ñieàm ñaïm thoát: "Vöøa may ta cuõng muoán ñi gaëp oâng ta, ñaõ laø nhö vaäy, ngöôi daãn ñöôøng ñi!" Teân ñeä töû Quyû Vöông Toâng thôû phaøo, gaät ñaàu: "Daï, xin coâ nöông theo toâi." Noùi roài cuõng khoâng daùm nhìn Tieåu Baïch, xoay mình ñi veà phía duõng ñaïo. Tieåu Baïch theo sau teân ñeä töû Quyû Vöông Toâng, thaáy phöông höôùng ñi chính laø choã ôû cuûa Quyû Vöông, xem ra Quyû Vöông quaû nhieân vöøa ra khoûi giai ñoaïn goïi laø "beá quan", ñaõ veà ñeán gian oác cuûa oâng ta. Tieåu Baïch khoùe mieäng he heù, treân maët thoaùng loä moät nuï cöôøi laïnh. Hai ngöôøi ñi moät maïch, coøn caùch thaïch thaát cuûa Quyû Vöông möôøi tröôïng, teân ñeä töû Quyû Vöông Toâng döøng böôùc, thaáp gioïng: "Tieåu Baïch coâ nöông, Toâng chuû phaân phoù ñeå coâ nöông moät mình vaøo gaëp maët, toâi khoâng vaøo ñöôïc." Tieåu Baïch cau maøy, tuy Quyû Vöông ñaõ quen phaân phoù nhö vaäy, nhöng coøn caùch xa möôøi tröôïng maø teân ñeä töû naøy ñaõ döøng chaân, voâ luaän ra sao cuõng laø moät haønh vi cöïc kyø thaát leã. Nhöng sau khi naøng quay ñaàu laïi nhìn teân ñeä töû treû tuoåi, ñaàu oùc laïi baàn thaàn, chæ thaáy thaàn tình gaõ ñôø ñaãn, song thuû buoâng lôi, maët maøy laám leùt hoang mang, loøng baøn tay ñaàm ñìa moà hoâi, thaùi ñoä cöïc kyø khaån tröông lo sôï. Tieåu Baïch im laëng moät hoài, bình tónh trôû laïi, kheõ thôû daøi moät tieáng: "Ñöôïc, ngöôi ñi ñi." Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2323 Hoài 243
  8. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Gaõ ñeä töû treû ngöôùc ñaàu nhìn Tieåu Baïch moät caùi, lieàn cuùi thaáp ñaàu, nhöng roõ raøng coù theå thaáy toaøn thaân gaõ ñaõ lôi loûng ñöôïc chuùt ít, gioáng nhö taûng ñaù ngaøn caân treân löng ñaõ quaêng xuoáng, khoùe mieäng cuõng loä ra nuï cöôøi mæm, chæ nghe gaõ thaáp gioïng: "Ña taï coâ nöông." Noùi xong, xoay mình taát taû boû ñi. Muïc quang cuûa Tieåu Baïch xoay laïi, nhìn veà phía thaïch thaát cuûa Quyû Vöông, traàm ngaâm moät luùc, ñònh thaàn ñi tôùi moät böôùc, baát chôït, ngay luùc ñoù, töø xa xa sau löng naøng vuït truyeàn laïi tieáng gaàm theùt xeù naùt taâm can, thanh aâm ñoù saéc beùn nhö ñao kieám, trong moät saùt na xung phaù heát söï tónh laëng yeáu ôùt trong toøa ñoäng quaät naøy. Tieåu Baïch khoâng phaûi laø laàn ñaàu tieân nghe thaáy thöù thanh aâm ñoù, nhöng loàng ngöïc vaãn ñoät nhieân chìm ñaém, heùt moät tieáng xoay ngöôøi laïi, cuõng chæ thaáy trong duõng ñaïo tröôùc maët vaãn troáng troáng khoâng khoâng, chæ coù moät thaân aûnh ñöùng söõng nhö moät töôïng ñaù cöùng ñôø. Xa xa, tieáng gaàm theùt pha laãn tieáng ngöôøi hoâ haøo, daàn daàn bò che laáp bôûi tieáng aåu ñaû quaùt maéng hoãn loaïn, khí vò maùu tanh lôït laït phaûng phaát nhö doøng nöôùc voâ hình troâi taûn xung quanh thaân theå Tieåu Baïch. Luùc ñoù, Tieåu Baïch taïm thôøi khoâng ñeå yù tôùi nhöõng thöù ñoù, naøng cau maøy, ñaêm ñaêm nhìn gaõ ñeä töû treû hoài naõy. Thaïch thaát cuûa Quyû Vöông naèm trong moät goùc an tónh hôn heát, duõng ñaïo ñoù daøi thöôït, giôø phuùt naøy ngoaïi tröø Tieåu Baïch vaø gaõ ñeä töû Quyû Vöông Toâng treû trung kia cuõng khoâng coøn ai khaùc, töø ñaèng xa tieáng gaøo theùt khuûng boá khieán cho loøng ngöôøi teâ daïi vaãn khoâng ngöøng truyeàn ñeán, cuõng khoâng bieát laø ngöôøi ñaùng thöông naøo laïi phaùt ñieân. Baát chôït, thaân theå cöùng ñôø cuûa gaõ ñeä töû treû baét ñaàu phaùt run, run raåy caøng luùc caøng döõ, tieáp ñoù gaõ phaùt ra moät tieáng huù gaàn nhö tuyeät voïng: "A!... Ta khoâng chòu ñöôïc nöõa..." Gaõ ruùt thanh ñao hoä thaân ra, phaûng phaát nôi hö voâ beân caïnh gaõ coù aùc quyû muoán haïi gaõ, cho neân huy ñao cheùm chaët loaïn xa nhö ñieân cuoàng, binh khí phaùt ra tieáng rít söôøn söôït trong khoâng khí, thænh thoaûng cheùm leân vaùch ñaù cöùng ngaéc, löu laïi veát ngaân lôøn lôït. Tieáng gaàm theùt xa xa ñaõ daàn daàn giaûm yeáu, nhöng ñaùm ñoâng töïa hoà nghe thaáy gì ñoù, baét ñaàu di ñoäng ñeán. Tieåu Baïch höø laïnh moät tieáng, chôït boùng traéng nhoaùng leân, ngöôøi ñaõ löôùt ñeán beân caïnh gaõ ñeä töû treû. Gaõ ñeä töû treû töïa hoà ñaõ maát ñi lyù trí, vung moät ñao cheùm veà phía Tieåu Baïch, Tieåu Baïch taû thuû laêng khoâng thaønh traûo, nhö aùnh chôùp naém laáy coå tay cuûa gaõ ñeä töû treû, nhaán chuùt khí löïc, lieàn nghe moät tieáng caïch nheï, thanh ñao trong tay gaõ ñeä töû ñaõ rôi xuoáng ñaát, thaân ngöôøi gaõ ñaõ maát heát hôi söùc döïa vaøo vaùch ñaù. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2324 Hoài 243
  9. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Tieåu Baïch ñònh thaàn nhìn thaúng vaøo song nhaõn cuûa gaõ, chæ thaáy gaõ thôû hoån heån, nhaõn quang taùn loaïn coù veû ñieân daïi, nhöng ngoaïi tröø coù vaøi vaèn ñoû trong maét, khoâng coù aùnh ñoû böøng khaùt maùu. Tieåu Baïch thôû phaøo moät hôi, trong tai nghe thaáy thanh aâm taïp nhaïp töø xa ñeán gaàn, traàm ngaâm moät hoài, höõu thuû phaát qua ñaàu gaõ ñeä töû treû, theo oáng tay aùo traéng tinh thoaùng qua, gaõ ñeä töû treû ruøng mình, song nhaõn töø töø nhaém laïi, ngöôøi cuõng yeáu ôùt gaõ quî xuoáng. Tieåu Baïch maët maøy baïnh cöùng, vuït xoay mình, thaân ngöôøi bay veà phía thaïch thaát choã Quyû Vöông cö truù, ñaèng sau löng naøng, nhieàu boùng ngöôøi thaáp thoaùng xuaát hieän, chaïy veà phía ñoù. -oOo- Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2325 Hoài 243

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản