intTypePromotion=3

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 246

Chia sẻ: Yan Liang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
77
lượt xem
3
download

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 246

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập nhập môn quan dành cho những bạn thích kiếm hiệp, Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 246

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 246

 1. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N TAP Ä 25 HOIÀ 246 Naiï Haø T haân hình Quyû Leä kheõ rung ñoäng, töø töø tænh laïi khoûi côn meâ, choáng tay ngoài daäy treân giöôøng, ñaàu vaãn caûm thaáy hôi ong ong. Vôùi ñaïo haïnh cuûa haén, vaäy maø vaãn coøn hieän töôïng naøy, quaû thaät laø voâ cuøng hieám coù. Chæ laø Quyû Leä döôøng nhö hoaøn toaøn khoâng chuù yù ñeán ñieåm naøy, haén ñònh thaàn, thôû daøi moät tieáng, roài quay ngöôøi laïi, laäp töùc ngaây ngöôøi ra. Chæ thaáy Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn ñang naèm treân maët ñaát, taùn phaùt ra nhöõng luoàng baïch quang dòu daøng, coøn Tieåu Hoâi thì ñang ngoài choàm hoåm beân caïnh, cô hoà nhö raát hieáu kyø, nhìn traùi, nhìn phaûi, ba boán laàn ñöa tay ra sôø moù, nhöng moãi laàn cöù giô ñeán moät nöûa laïi ruït tay laïi, nhö laø coù gì ñoù sôï haõi vaäy. Quyû Leä kheõ chau maøy, ngöng thaàn suy nghó moät luùc maø vaãn khoâng nghó ra coù phaûi haén ñaõ ñaët ngoïc baøn naøy ôû ñaây hay khoâng, chaúng nhöõng theá, thaäm chí caû vieäc laøm sao haén trôû veà ñöôïc töø Haøn Baêng Thaïch Thaát haén cuõng chæ mô mô hoà hoà, coù leõ laø do vöøa roài quaù thaát voïng, neân tinh thaàn khoâng ñöôïc oån ñònh maø neân! Quyû Leä im laëng traàm ngaâm, roài cöôøi khoå moät tieáng, thôû daøi naõo nuoät, nheï nhaøng cuùi ngöôøi nhaët Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn leân. Tieåu Hoâi ngoài döôùi ñaát, ngaång ñaàu leân nhìn haén, ba con maét chôùp chôùp, khoâng bieát ñang nghó gì. Quyû Leä vaãy tay, noùi: "Tieåu Hoâi, laïi ñaây!" Tieåu Hoâi "chí chí" maáy tieáng, roài nhaûy vuït leân, sau hai ba caùi nhaáp nhoâ ñaõ ngoài choàm hoåm treân ñuøi Quyû Leä, nhöng döôøng nhö noù vaãn coøn sôï haõi chieác Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn trong tay haén, cuoái cuøng cuõng khoâng döøng laïi treân ñuøi, maø nhaûy leân vai haén ngoài, sau ñoù thænh thoaûng laïi lieác maét nhìn ngoïc baøn trong tay chuû nhaân. Quyû Leä cuõng khoâng nghó ngôïi nhieàu, ñöa tay vuoát vuoát leân ngöôøi Tieåu Hoâi. Treân ñôøi naøy chæ coù mình con linh haàu naøy laø khoâng bao giôø rôøi xa haén. Moät hoài sau, aùnh maét Quyû Leä laïi trôû veà Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn, trong aùnh saùng traéng dòu daøng, ngoïc baøn vaãn y nhö tröôùc, beân trong laø voâ soá mieáng ngoïc nhoû ñang chuyeån ñoäng theo quyõ ñaïo kyø dò cuûa chuùng, vónh vieãn khoâng döøng laïi, cô hoà nhö caên baûn chöa töøng xaûy ra chuyeän gì vaäy. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2350 Hoài 246
 2. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Quyû Leä laëng leõ nhìn ngoïc baøn trong tay, aùnh saùng traéng môø môø chieáu leân maët haén. Khoâng bieát beân trong ñang aån taøng bí maät gì. Quyû Leä nhìn moät luùc laâu, cuoái cuøng ñaønh laéc ñaàu khe kheõ, treân maët loä veû thaát voïng, caàm mieáng vaûi ñen leân goùi Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn cho vaøo trong ngöïc. Tieåu Hoâi ngoài treân vai haén môû to maét quan saùt ñoäng taùc cuûa chuû nhaân, ñeán khi Quyû Leä cho ngoïc baøn vaøo ngöïc, ñoät nhieân noù keâu leân "chí chí" hai tieáng. Quyû Leä quay ñaàu laïi, chau maøy noùi: "Chuyeän gì vaäy, Tieåu Hoâi?" Tieåu Hoâi ñöa tay leân gaõi ñaàu, döôøng nhö cuõng khoâng bieát roát cuoäc laø caùi gì khoâng ñuùng hay coù ñieàu gì quan troïng, chæ ñaønh xoøe hai tay ra, nhuùn nhuùn vai. Quyû Leä voã nheï leân ñaàu con khæ moät caùi, cuõng khoâng ñeå yù gì theâm nöõa. Ngoài ñöôïc moät luùc, ñoät nhieân haén hoûi: "Tieåu Hoâi, vöøa roài ta naèm nghæ ñöôïc bao laâu roài?" Ba con maét cuûa Tieåu Hoâi chuyeån ñoäng, mieäng keâu ""chi chí chí chí", hai tay muùa may loaïn xaï. Quyû Leä nhìn noù, chaäm raõi noùi: "Laâu vaäy sao, vaäy chuùng ta cuõng neân ra ngoaøi thoâi." Noùi xong haén lieàn ñöùng daäy, oâm Tieåu Hoâi vaøo loøng vuoát ve, thaàn saéc traàm ngaâm. Haén ngaån ra giaây laùt roài thôû daøi, ñieàm ñaïm noùi: "Duø theá naøo thì ta vaãn phaûi tieáp tuïc soáng, phaûi khoâng?" Maét Tieåu Hoâi chuyeån ñoäng khoâng ngöøng, cuõng khoâng bieát noù coù hieåu yù Quyû Leä noùi gì khoâng, coù ñieàu Quyû Leä cuõng khoâng coøn tinh thaàn ñaâu maø suy nghó theâm nöõa, haén voã nheï leân vai Tieåu Hoâi maáy caùi, con khæ beøn thuaän theá boø luoân leân vai haén. Quyû Leä böôùc ra trong tieáng ñoäng naëng neà cuûa caùnh cöûa ñaù. Beân ngoaøi thaïch thaát, thoâng ñaïo vaân traûi daøi ra hai beân, chæ laø nhöõng veát nöùt neû caøng luùc caøng lôùn, caøng luùc caøng daøy ñaëc kia nhö ñang nhaéc nhôû nhöõng ngöôøi ôû ñaây raèng, phía tröôùc coù raát nhieàu nguy cô ñang rình raäp. Quyû Leä ñöùng tröôùc cöûa thaïch thaát moät luùc laâu, aùnh maét döøng laïi treân nhöõng veát nöùt neû ngang doïc khaép nôi. Coù nhöõng veát nöùt cöïc lôùn, töø phía treân keùo daøi xuoáng taän döôùi ñaát, loä ra caû nham thaïch beân trong. Sau khi nhöõng ñöôøng nöùt naøy xuaát hieän, vaùch ñaù voán raén chaéc kieân coá, cô hoà nhö trôû neân moûng manh yeáu ñuoái, töôûng chöøng khoâng chòu noåi moät traän gioù maïnh. Quyû Leä chaäm raõi böôùc tôùi gaàn moät veát nöùt ngay treân vaùch ñaù gaàn nhaát, chaêm chuù quan saùt hoài laâu, treân maët khoâng loä ra chuùt bieåu tình. Sau ñoù haén laïi ngaång ñaàu leân nhìn phía treân thoâng ñaïo, hai haøng loâng maøy kheõ nhíu laïi, nhöõng veát nöùt naøy ñeàu xuaát hieän töø sau khi haén rôøi khoûi Hoà Kyø Sôn laàn tröôùc. Trong choác laùt, töï nhieân laø haén cuõng khoâng theå hieåu noåi. Nhöng khi haén ôû trong Haøn Baêng Thaïch Thaát khi naõy, laïi nhôù raát roõ raèng coù moät söùc maïnh thaàn bí ñoät nhieân xuaát hieän töø loøng ñaát. Theá nhöng nhìn tình traïng cuûa thaïch bích luùc naøy, thì traàn thoâng ñaïo laø toån haïi nhieàu nhaát, keá ñoù laø hai beân thaïch bích, coøn maët ñaát döôùi chaân haén thì chæ coù Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2351 Hoài 246
 3. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N vaøi veát nöùt nhoû khoâng ñaùng keå. Coù ñieàu döôøng nhö taâm traïng Quyû Leä luùc naøy raát khoâng toát, tuy nhöõng veát nöùt naøy thaäp phaàn coå quaùi, nhöng haén chaúng heà ñeå taâm nghieân cöùu theâm. Haén ñöùng laïi ñònh thaàn trong giaây laùt, roài khoâng ñeå yù ñeán nhöõng veát nöùt ngang doïc ñoù nöõa, daãn theo Tieåu Hoâi ñi ra khoûi thoâng ñaïo. Thoâng ñaïo vaãn nhö tröôùc, nhöng coù ñieàu khaùc laø, nôi naøy yeân tónh hôn tröôùc raát nhieàu. Ñeä töû Quyû Vöông Toâng haàu nhö ñaõ naáp heát trong thaïch thaát cuûa mình, khoâng ai chòu ra ngoaøi. Caû thaïch thaát roäng lôùn, chæ coøn mình boùng hình coâ leû cuûa Quyû Leä. Coù ñieàu roõ raøng laø Quyû Leä khoâng chuù yù tôùi nhöõng chuyeän naøy, nhìn höôùng ñi cuûa haén, thì laø ñi saâu xuoáng ñoäng quaät beân döôùi, khoâng bieát coù phaûi laø do buoàn chaùn quaù neân muoán ñi lung tung cho bôùt saàu naõo hay khoâng. Tieáng böôùc chaân Quyû Leä vang vang trong thoâng ñaïo. Bôûi vì khoâng gian quaù yeân tónh, neân tieáng böôùc chaân haén vang ñoäng hôn bình thöôøng raát nhieàu. Tieåu Hoâi ngoài treân vai haén döôøng nhö cuõng khoâng quen vôùi tình traïng tónh laëng naøy, caùi ñaàu nhoû cöù ngoaûnh ñi ngoaûnh laïi, nhoøm ngoù khaép nôi. Ñoät nhieân Tieåu Hoâi khoâng ngoù nghieâng nöõa, maø nhìn thaúng veà phía tröôùc. Quyû Leä cô hoà nhö cuõng caûm nhaän ñöôïc ñieàu gì ñoù, döøng böôùc, doõi maét nhìn theo aùnh maét Tieåu Hoâi. Phía tröôùc khoâng moät boùng ngöôøi, nhöng chæ giaây laùt sau, quaû nhieân laø coù ñoäng tónh. Moät boùng ngöôøi maøu ñen töø töø löôùt tôùi, khoâng gaây ra moät tieáng ñoäng nhoû. Ñoù chính laø Quyû tieân sinh. Quyû tieân sinh cuõng nhaän ra Quyû Leä ñang ñôn ñoäc moät mình ñöùng chaén phía tröôùc maët mình, döôøng nhö cuõng hôi ngaån ngöôøi, döøng böôùc. Hai ngöôøi nhìn nhau hoài laâu, khoâng ai leân tieáng. Baàu khoâng khí trong thoâng ñaïo trôû neân naëng neà, cuoái cuøng Quyû tieân sinh ñaønh leân tieáng tröôùc: "Ngöôi trôû veà luùc naøo vaäy?" Quyû Leä laïnh luøng ñaùp: "Vöøa môùi trôû veà." Quyû tieân sinh kheõ gaät ñaàu, cô hoà nhö khoâng coøn gì ñeå noùi nöõa, duø sao ít nhieàu gì cuõng ñaõ noùi moät caâu, coi nhö chaøo hoûi. Chæ thaáy y chaäm raõi caát böôùc veà phía tröôùc. Quyû Leä thaáy theá cuõng laëng leõ lui sang moät beân traùnh ñöôøng. Luùc Quyû tieân sinh ñi qua ngöôøi Quyû Leä, ñoät nhieân döøng böôùc, cöû ñoäng döôøng nhö coù gì ñoù chaàn chöø khaùc vôùi ngaøy thöôøng. Y traàm ngaâm giaây laùt roài môùi leân tieáng: "Ngöôi vöøa môùi trôû veà ñuùng khoâng?" Quyû Leä chaäm raõi hoûi: "Phaûi, coù chuyeän gì?" Quy Tieân Tinh hô do döï, töïa nhö ñang thaàm löïa lôøi ñeå noùi, moät hoài sau môùi chaäm raõi hoûi: "Vaäy... ngöôi coù caûm thaáy... ôû ñaây coù gì ñoù khoâng ñuùng khoâng?" Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2352 Hoài 246
 4. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Quyû Leä lieác maét nhìn Quyû tieân sinh, hoûi: "OÂng aùm chæ ñieàu gì?" Quyû tieân sinh traàm maëc moät luùc, sau ñoù laéc ñaàu, nhaït gioïng noùi: "Khoâng, khoâng coù gì, ta ñi tröôùc ñaây." Noùi xong, lieàn ñi thaúng ra ngoaøi, khoâng noùi theâm chöõ naøo nöõa. Quyû Leä nhìn theo boùng Quyû tieân sinh ñi xa daàn, phieâu hoát baát ñònh, thoaït nhìn thì nguïy dò nhö boùng u linh, coù ñieàu thaân phaùp ñaõ chaäm hôn ngaøy xöa raát nhieàu. Quyû tieân sinh böôùc ñi raát chaäm, hôn nöõa loä tuyeán cuõng khoâng phaûi thaúng moät maïch, maø thænh thoaûng laïi laïi gaàn hai beân vaùch ñaù, ñaëc bieät laø khi ñi qua caùc cöûa thaïch thaát, Quyû tieân sinh ñeàu khoâng bieát voâ yù hay höõu yù döøng laïi moät chuùt, roài môùi tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc. Döôøng nhö y ñang tìm kieám thöù gì ñoù. Quyû Leä laëng leõ quay ngöôøi, cho duø Quyû tieân sinh coù tìm thöù gì thì cuõng caên baûn chaúng lieân quan ñeán haén. Haén tieáp tuïc böôùc ñi theo höôùng ñaõ choïn, laàn naøy thì khoâng coøn gaëp moät ai nöõa, chaúng maáy choác haén ñaõ ñi ñeán ñoäng khaåu. Khi Quyû Leä böôùc ra khoûi ñoäng khaåu, aùnh döông aám aùm chieáu leân maët haén. Quyû Leä kheõ nheo maét, hít thôû thaät saâu. Döôùi aùnh maët trôøi, cô hoà nhö taûng ñaù ñang ñeø naëng treân tim haén cuõng nheï ñi phaàn naøo. oOo Thanh Vaân Sôn, Thoâng Thieân Phong. Töøng ngaøy qua ñi, nhöng chöôûng giaùo Thanh Vaân Moân Ñaïo Huyeàn chaân nhaân khoâng heà loä dieän laáy moät laàn. Vôùi thaân phaän laõnh tuï quaàn huøng thieân haï cuûa Ñaïo Huyeàn chaân nhaân, ñaây töï nhieân khoâng phaûi chuyeän nhoû, aùp löïc ñoái vôùi chöôûng moân ñeä töû Tieâu Daät Taøi caøng luùc caøng lôùn. Nhöõng ñaïo höõu caùc phaùi ñeán Thanh Vaân Moân baùi phoûng taïm thôøi chöa nhaéc ñeán vì coøn coù theå qua loa ñöôïc. Nhöng Thanh Vaân Moân coù nhieàu phaùi heä, Ñaïo Huyeàn chaân nhaân laïi chöa truyeàn ngoâi vò chöôûng giaùo laïi cho Tieâu Daät Taøi, vì vaäy coù raát nhieàu chuyeän y bò caâu thuùc, khoâng theå xöû lyù. Coøn Thanh Vaân Moân chö maïch thì ñeàu laáy Thoâng Thieân Phong laøm trung taâm, maét thaáy chöôûng giaùo ñaõ nhieàu ngaøy bieät voâ aâm tín, coøn Thoâng Thieân Phong thì chæ bieát truyeàn ra tin töùc beá quan, heát beá quan roài laïi beá quan, ñeán cuoái cuøng thì beá quan cuõng khoâng theå che ñaäy ñöôïc nöõa, Tieâu Daät Taøi beøn quyeát ñònh noùi Ñaïo Huyeàn chaân nhaân ñaõ ra ngoaøi vaân du töù haûi roài, khoâng ai bieát haï laïc ôû ñaâu nöõa. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2353 Hoài 246
 5. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Noùi ra thì cuõng khoâng theå traùch ñöôïc Tieâu Daät Taøi, tình hình luùc naøy cuûa Ñaïo Huyeàn chaân nhaân trong maáy nghìn moân haï cuûa Thanh Vaân Moân chæ coù Thuûy Nguyeät ñaïi sö vaø Luïc Tuyeát Kyø ôû Tieåu Truùc Phong laø hieåu roõ maø thoâi, coøn hai ngöôøi xöa nay luoân uûng hoä y laø Ñieàn Baát Dòch vaø Toâ Nhö ôû Ñaïi Truùc Phong thì ñaõ laàn löôït qua ñôøi. Thuûy Nguyeät vaø Luïc Tuyeát Kyø thì khoâng noùi, nhöng nhöõng ngöôøi khaùc thì laøm sao bieát ñöôïc bí maät taøy trôøi naøy cuûa Thanh Vaân Moân, töï nhieân laø chæ bieát ñi tìm Tieâu Daät Taøi ñeå truy vaán thoâi. Göông maët Tieâu Daät Taøi loä roõ veû meät moûi, ngöôøi gaày ñeùt laïi, so vôùi daùng veû tinh minh maãn caùn, tinh löïc doài daøo tröôùc ñaây cuûa y quaû thaät khaùc nhau moät trôøi moät vöïc. Chæ nhìn daùng veû naøy cuõng coù theå töôûng töôïng ra ñöôïc aùp löïc ñoái vôùi y lôùn nhö theá naøo. Nhöng y vaãn khoâng theå nghæ ngôi. Hoâm nay, treân Ngoïc Thanh Ñieän, ñeä töû saùu maïch coøn laïi cuûa Thanh Vaân Moân döôøng nhö ñaõ khoâng theå nhaãn naïi, cuøng tuï hoïp leân Thoâng Thieân Phong hoûi cho ra roát cuoäc chöôûng giaùo chaân nhaân ñaõ xaûy ra chuyeän gì, taïi sao laïi khoâng loä dieän trong moät thôøi gian daøi nhö vaäy. Ñaây ñuùng laø chuyeän chöa töøng xaûy ra. Haàu heát caùc vò thuû toïa ñeàu ñaõ coù maët, duy chæ coù thuû toïa Tieåu Truùc Phong Thuûy Nguyeät ñaïi sö laø khoâng ñeán, caû ñeä töû noåi danh nhaát Luïc Tuyeát Kyø cuûa baø cuõng khoâng coù maët, nhöng sö tyû Vaên Maãn cuûa naøng thì ñaõ ñeán. Caùc vò thuû toïa coøn laïi ñang ngoài ôû giöõa, trong ñoù noåi baät nhaát chính laø Toáng Ñaïi Nhaân, ngöôøi môùi tieáp nhieäm Ñieàn Baát Dòch laøm thuû toïa Ñaïi Truùc Phong. Toáng Ñaïi Nhaân im laëng, kheùo mieäng kheõ maùy ñoäng, göôïng gaïo cöôøi vôùi Vaên Maãn, nhöng roài cuõng laäp töùc cuùi thaáp ñaàu, roõ raøng laø taâm tình vaãn ñang chìm trong ñau xoùt. Vaên Maãn cuõng loä veû ngaïi nguøng, cuùi maët khoâng noùi gì. Ngöôøi daãn ñaàu cuoäc luïc maïch tuï hoäi laàn naøy ñöông nhieân khoâng phaûi caùc ñeä töû ñôøi thöù hai môùi tieáp nhieäm chöùc thuû toïa nhö Toáng Ñaïi Nhaân hay Teà Haïo, bôûi theá ngöôøi leân tieáng chaát vaán Tieâu Daät Taøi töï nhieân chính laø maáy vò thuû toïa tröôûng boái nhö Taêng Thuùc Thöôøng... Tieâu Daät Taøi tuy ñaõ xöû lyù söï vuï trong moân phaùi moät thôøi gian khaù daøi, nhöng duø sao thì Ñaïo Huyeàn chaân nhaân vaãn chöa giao laïi quyeàn chöôûng giaùo cho y, vì vaäy y cuõng chæ coù theå ñöùng traû lôøi caâu hoûi cuûa caùc vò thuû toïa, khoâng coù choã ngoài. Chieác gheá thuoäc veà Ñaïo Huyeàn chaân nhaân vaãn ñeå troáng. Tieâu Daät Taøi ñöùng beân caïnh, maët loä veû khoù xöû, traû lôøi caâu hoûi cuûa töøng ngöôøi. Chæ laø hoûi ñi hoûi laïi, Tieâu Daät Taøi vaãn cöù khaêng khaêng khaúng ñònh raèng mình khoâng bieát Ñaïo Huyeàn chaân nhaân ñi ñaâu, maø söï thaät thì cuõng ñuùng laø vaäy. Giaûi thích Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2354 Hoài 246
 6. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N cuõng chæ coù moät lyù do duy nhaát, ñoù laø chöôûng giaùo chaân nhaân ñaïo phaùp thoâng huyeàn, coù leõ laø do linh taâm xuùc ñoäng, neân ñaõ ra ngoaøi vaân du töù haûi roài. Caùc vò thuû toïa vaø caùc tröôûng laõo töï nhieân caûm thaáy nhöõng lôøi naøy cuûa hoï Tieâu khoù maø tin noåi, bôûi töø khi tieáp nhieäm chöùc tröôûng giaùo tôùi nay, Ñaïo Huyeàn chaân nhaân chöa töøng ra ngoaøi vaân du maø khoâng ñeå laïi chuùt tin töùc naøo. Nhöng Tieâu Daät Taøi cöù nhaéc ñi nhaéc laïi moät ñaùp aùn nhö vaäy thì cuõng khoâng ai laøm gì ñöôïc y. Khoâng theå mieãn cöôõng noùi raèng tröôùc ñaây khoâng coù thì baây giôø cuõng nhaát ñònh khoâng coù ñöôïc. Cuoäc chaát vaán keùo daøi ñeán taän giöõa tröa, chuùng nhaân ñeàu hoûi ñeán khoâ caû mieäng, Tieâu Daät Taøi laïi caøng theâm tieàu tuïy. Nhöng töø ñaàu tôùi cuoái y vaãn chæ traû lôøi moät caâu ñoù. Cuoái cuøng, Taêng Thuùc Thöôøng töùc giaän ñöùng daäy, phuûi tay höø nheï moät tieáng, quay ngöôøi boû ñi. Ngöôøi daãn ñaàu ñaõ ñöùng daäy, Teà Haïo, Toáng Ñaïi Nhaân töï nhieân cuõng bò caùc vò sö thuùc, sö baù coøn laïi keùo daäy theo, laàn löôït rôøi khoûi Ngoïc Thanh Ñieän. Nhìn theo boùng caùc ñoàng moân ñi xa daàn, Tieâu Daät Taøi môùi chaàm chaäm thôû phaøo nheï nhoõm, ñoät nhieân thaân hình loaïng choaïng suyùt ngaõ, moät caûm giaùc khoù chòu lan chaûy khaép chaâu thaân, cuõng may laø y coù caên cô thaâm haäu, laäp töùc truï vöõng ñöôïc thaân mình. Tieâu Daät Taøi cöôøi khoå moät tieáng, thaàm thôû daøi: "Sö toân aø, laõo nhaân gia ngöôøi roát cuoäc ñang ôû ñaâu, neáu ngöôøi coøn khoâng trôû veà, chæ sôï ñeä töû khoâng chòu ñöïng noåi nöõa ñaâu." oOo Taïm thôøi khoâng nhaéc ñeán noãi khoå cuûa Tieâu Daät Taøi, luùc naøy Toáng Ñaïi Nhaân ñang cuøng ñoaøn ngöôøi ra khoûi Ngoïc Thanh Ñieän. Ñeä töû Ñaïi Truùc Phong ñang trong thôøi kyø thuû tang neân khoâng ai ñi theo gaõ. Hoï Toáng laëng leõ böôùc ñi chaàm chaäm, caûnh töôïng vöøa roài laøm y nhôù ñeán chuyeän sö phuï, sö nöông qua ñôøi, trong loøng voâ cuøng saàu naõo, chæ muoán laäp töùc rôøi khoûi nôi ñaây thaät nhanh. Chæ laø gaõ vöøa môùi böôùc ra khoûi ñaïi ñieän, ñang ñònh böôùc leân Hoàng Kieàu ñi qua Vaân Haûi thì chôït coù ngöôøi goïi: "Ñaïi Nhaân!" Toáng Ñaïi Nhaân quay ñaàu laïi, thì ra laø Vaên Maãn ñang vaãy tay goïi gaõ. Toáng Ñaïi Nhaân caûm thaáy aám aùp trong loøng, caát böôùc ñi veà phía naøng. Vaên Maãn thaáy daùng veû tieàu tuïy cuûa gaõ, trong loøng thaàm ñau xoùt, ñònh noùi gì ñoù nhöng roài laïi thoâi. Naøng thaáy xung quanh toaøn laø ngöôøi ñi laïi, khoâng phaûi laø nôi ñeå noùi chuyeän, beøn ñöa maét ra hieäu cho Toáng Ñaïi Nhaân ñi theo mình. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2355 Hoài 246
 7. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Toáng Ñaïi Nhaân hieåu yù, ñi theo Vaên Maãn qua Hoàng Kieàu, ñeán bình ñaøi roäng beân treân Vaân Haûi, hai ngöôøi tìm moät choã khuaát, thaáy xung quanh khoâng coù ngöôøi, Vaên Maãn môùi leân tieáng: "Huynh... huynh vaãn khoûe chöù?" Toáng Ñaïi Nhaân cöôøi khoå, cuùi ñaàu noùi: "Chaéc muoäi cuõng bieát heát chuyeän cuûa ta roài, oâi..." Gaõ thôû daøi, roài laïi cuùi ñaàu noùi tieáp: "Coù ñieàu döôùi ta coøn coù maáy vò sö ñeä, neáu ta khoâng gaùnh laáy gaùnh naëng naøy, chæ sôï boïn hoï caøng khoán khoù hôn." Khoùe maét Vaên Maãn hôi öûng hoàng, ñoät nhieân ñöa tay naém laáy baøn tay to beø cuûa Toáng Ñaïi Nhaân, laøm gaõ giaät mình ñaùnh thoùt, nhìn naøng vôùi aùnh maét ngaïc nhieân. Vaên Maãn dòu daøng noùi: "Ñaïi Nhaân, huynh laø ñaïi sö huynh cuûa hoï, baây giôø laïi nhaän laáy troïng nhieäm thuû toïa Ñaïi Truùc Phong, caàn phaûi chieáu coá cho caùc sö huynh ñeä, nhöng huynh cuõng phaûi lieäu söùc mình maø laøm, ñöøng quaù coá gaéng." Toáng Ñaïi Nhaân caûm thaáy baøn tay naøng meàm maïi trôn möôït, aån öôùc coù muøi u höông cuûa nöõ töû thoang thoaûng quanh muõi, ñoâi maét kia laïi caøng dòu daøng nhu thuaän, trong loøng khoâng khoûi ñöôïc an uûi. Gaõ kheõ boùp nheï vaøo tay Vaên Maãn, gaät ñaàu ñaùp: "Ñöôïc!" Vaên Maãn kheõ gaät ñaàu, mæm cöôøi vôùi gaõ. Hai ngöôøi tuy gaëp maët khoâng nhieàu, nhöng tình caûm thì caøng luùc caøng saâu ñaäm. Toáng Ñaïi Nhaân traàm maëc giaây laùt, roài noùi: "Ta voán ñònh... voán ñònh khaån caàu sö phuï sö nöông hai vò laõo nhaân gia laøm chuû, sang Tieåu Truùc Phong caàu thaân, nhöng cuïc dieän tröôùc maét naøy, ta thaät söï..." Lôøi coøn chöa döùt, ñoät nhieân moät ngoùn tay traéng muoát nheï nhaøng ñaët leân moâi gaõ. Toáng Ñaïi Nhaân ngöôùc maét leân nhìn Vaên Maãn, chæ nghe naøng dòu daøng noùi: "Muoäi hieåu maø, tình hình tröôùc maét ñöông nhieân khoâng theå noùi nhöõng chuyeän naøy. Huynh yeân taâm hoài sôn ñi, ñôïi nhöõng ngaøy naøy qua ñi, chuùng ta seõ thöông löôïng laïi, duø sao thì... taâm yù cuûa muoäi theá naøo... huynh cuõng bieát roài." Caøng veà sau, saéc maët Vaên Maãn caøng ñoû öûng leân, thanh aâm cuõng nhoû daàn. Toáng Ñaïi Nhaân thaàm caûm ñoäng, nhieät huyeát soâi traøo, khoâng neùn noåi xuùc ñoäng, böôùc leân moät böôùc, muoán oâm ngöôøi trong moäng vaøo loøng. Vaên Maãn bò gaõ laøm giaät mình, voäi vaøng luøi laïi neù traùnh, maéng kheõ: "Ñoà ngoác, khoâng sôï ngöôøi khaùc nhìn thaáy aø?" Toáng Ñaïi Nhaân giôø môùi söïc tænh, ñöa maét nhìn quanh boán phía, quaû nhieân thaáy tuy choã hai ngöôøi ñang ñöùng khoâng coù ai, nhöng xa xa phía treân Vaân Haûi coù khoâng ít ñeä töû Thanh Vaân Moân, tuy laø taïm thôøi chöa ai chuù yù ñeán ñaây, nhöng raát khoù noùi raèng seõ khoâng coù ngöôøi naøo "ngaãu nhieân" nhìn qua. Toáng Ñaïi Nhaân cöôøi ngöôïng nghòu, noùi: "Laø ta khoâng ñuùng, ta... ta ñuùng laø hoà ñoà maø..." Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2356 Hoài 246
 8. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Vaên Maãn nhìn boä daïng cuûa gaõ, trong loøng khoâng khoûi baát nhaãn, löôøm gaõ moät caùi roài noùi: "Muoäi ñaâu coù traùch huynh, caàn gì phaûi khaån tröông nhö vaäy. Tình theá tröôùc maét khoâng toát, nhöng töông lai chæ caàn chuùng ta coù taâm, nhaát ñònh seõ ñöôïc ôû beân nhau thoâi, ngoác aø!" Toáng Ñaïi Nhaân voäi vaøng gaät ñaàu, thaáp gioïng noùi: "Tieåu Maãn, muoäi thaät toát!" Vaên Maãn laïi löôøm gaõ moät caùi, nhöng nhìn thaàn tình cuûa gaõ, laïi khoâng nhòn noåi cöôøi, Toáng Ñaïi Nhaân cuõng baät cöôøi. Hai ngöôøi ñöùng caïnh nhau, nhaát thôøi nhu tình maät yù, tuy beân ngoaøi phong vuõ ñìu hiu, nhöng trong loøng caû hai vaãn traøn ñaày hy voïng veà moät töông lai toát ñeïp. Chöøng giaây laùt sau, Vaên Maãn thaáp gioïng noùi: "Muoäi phaûi ñi roài!" Toáng Ñaïi Nhaân khoâng nôõ, song cuõng bieát mình khoâng tieän ôû laâu, ñaønh gaät gaät ñaàu noùi: "Ñaønh vaäy, muoäi nhôù caån thaän." Vaên Maãn lieác maét nhìn gaõ, dòu daøng noùi: "Huynh phaûi baûo troïng, cho duø theá naøo, töông lai cuõng seõ toát ñeïp thoâi." Toáng Ñaïi Nhaân gaät gaät ñaàu: "Ta bieát, muoäi cuõng phaûi traân troïng mình ñaáy." Vaên Maãn kheõ vuoát nheï loøng baøn tay gaõ, sau ñoù buoâng tay, quay ngöôøi böôùc ra khoûi Vaân Haûi. Toáng Ñaïi Nhaân nhìn theo boùng naøng cöôõi phi kieám bay ñi xa daàn, chaäm raõi vaãy tay, cho ñeán khi boùng naøng khuaát haún, môùi töø töø quay ngöôøi laïi. Trôøi xanh maây traéng, sôn thanh thuûy tuù, töø treân cao nhìn xuoáng Tieåu Truùc Phong, chæ thaáy truùc moïc xanh möôùt, phong quang dieãm leä, töïa nhö tieân caûnh. oOo Vaên Maãn töø töø haï xuoáng, maáy nöõ ñeä töû treû thaáy naøng trôû veà lieàn chaïy tôùi ñoùn, moät ngöôøi trong boïn noùi: "Vaên sö tyû, sö phuï daën tyû trôû veà thì ñeán gaëp ngöôøi." Vaên Maãn kheõ gaät ñaàu, ñi veà phía tröôùc, tieän theå hoûi: "Sö phuï laõo nhaân gia ñang ôû ñaâu?" Moät ñeä töû khaùc ñöùng beân caïnh noùi: "Sö phuï vaãn ôû trong Truùc Laâm Tònh Xaù, hình nhö Tuyeát Kyø sö tyû cuõng ôû ñoù." Vaên Maãn ngaån ngöôøi: "Sao haû, Tuyeát Kyø ôû cuøng vôùi sö phuï?" Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2357 Hoài 246
 9. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Moät ñeä töû treû khaùc ñöùng caïnh ñoù leân tieáng: "Vaâng, hoâm nay sau khi sö tyû ñi, sö phuï ñaõ goïi Tuyeát Kyø sö tyû ñeán roài." Vaên Maãn gaät gaät ñaàu: "Ta bieát roài, baây giôø seõ ñeán ñoù, caùc muoäi cöù laøm vieäc cuûa mình ñi!" Caùc sö muoäi cuûa naøng ñoàng thanh "daï" moät tieáng, roài cöôøi khuùc khích boû ñi, Vaên Maãn nhìn theo nhöõng sö muoäi treû trung khoâng hieåu söï ñôøi cuûa mình, trong loøng khoâng khoûi ngöôõng moä, coù leõ ngöôøi caøng ñôn thuaàn thì laïi caøng haïnh phuùc cuõng neân. Naøng ñöùng ngaây ra nhìn theo boùng caùc sö muoäi ñi khuaát haún, môùi thôû daøi moät tieáng, caát böôùc ñi veà phía tònh xaù cuûa Thuûy Nguyeät ñaïi sö. Con ñöôøng nhoû quanh co khuùc khuyûu, hai beân thuùy truùc moïc um tuøm, khoâng khí thôm maùt. Sau khi ñi qua maáy khuùc quanh, Truùc Laâm Tònh Xaù ñaõ hieän ra tröôùc maét naøng. Vaên Maãn ñeán tröôùc cöûa tònh xaù, kheõ goõ nheï leân hai caùnh cöûa truùc: "Sö phuï, ñeä töû Vaên Maãn ñeán roài!" Beân trong laäp töùc vang leân tieáng cuûa Thuûy Nguyeät ñaïi sö: "Vaøo ñi!" Cuøng luùc ñoù, hai caùnh cöûa tònh xaù cuõng keâu leân maáy tieáng "keùt keùt" roài môû ra, thaân hình yeåu ñieäu cuûa Luïc Tuyeát Kyø xuaát hieän tröôùc maét Vaên Maãn, mæm cöôøi vôùi naøng noùi: "Sö tyû, tyû veà roài!" Vaên Maãn mæm cöôøi ñaùp traû Luïc Tuyeát Kyø, roài chaäm raõi böôùc vaøo. Trong phoøng, Thuûy Nguyeät ñaïi sö ñang ngoài treân giöôøng tre, Luïc Tuyeát Kyø böôùc laïi ñöùng sau löng baø. Thuûy Nguyeät ñaïi sö ngöôùc maét nhìn Vaên Maãn roài hoûi: "Môùi veà haû?" Vaên Maãn cung kính traû lôøi: "Vaâng, ñeä töû môùi töø Thoâng Thieân Phong hoài sôn." Thuûy Nguyeät ñaïi sö traàm ngaâm giaây laùt roài chaäm raõi noùi: "Hoâm nay treân Thoâng Thieân Phong ñaõ xaûy ra chuyeän gì, con noùi thöû ta nghe?" Vaên Maãn kheõ gaät ñaàu, noùi: "Vaâng." Keá ñoù lieàn keå laïi cuïc dieän hoâm nay treân Thoâng Thieân Phong moät löôït, caû tình caûnh chuùng nhaân truy vaán Tieâu Daät Taøi theá naøo cuõng keå ra raát roõ raøng. Thuûy Nguyeät ñaïi sö laëng leõ nghe Vaên Maãn keå, khoâng noùi tieáng naøo. Luïc Tuyeát Kyø ñöùng beân caïnh cuõng khoâng loä bieåu tình gì, chæ laø khi nghe Vaên Maãn keå laïi tình caûnh khoù xöû cuûa Tieâu Daät Taøi, naøng khoâng nhòn ñöôïc ñöa maét nhìn Thuûy Nguyeät ñaïi sö moät caùi, nhöng saéc maët Thuûy Nguyeät vaãn laïnh nhö baêng, cô hoà nhö caên baûn khoâng heà coù caûm giaùc. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2358 Hoài 246
 10. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Vaên Maãn keå xong, ngaäp ngöøng giaây laùt roài môùi noùi: "Sö phuï, vaãn coøn moät chuyeän nöõa, ñeä töû khoâng bieát coù neân noùi hay khoâng..." Thuûy Nguyeät ñaïi sö nhaém nghieàn hai maét, cô hoà nhö ñang nghó ngôïi ñieàu gì, nghe vaäy beøn chaäm raõi noùi: "Coù gì con cöù noùi ñi!" Vaên Maãn "daï" moät tieáng, roài noùi: "Vaâng, ñeä töû xin noùi. Hoâm nay luïc maïch teà tuï treân Thoâng Thieân Phong, naêm vò thuû toïa ñeàu ñi caû, chæ mình ngöôøi khoâng ñi, maáy ngöôøi Taêng sö thuùc coù oaùn traùch ñeä töû maáy caâu, coøn daën ñeä töû chuyeån caùo laïi cho sö phuï, noùi moïi ngöôøi ñeàu laø moân haï Thanh Vaân, ñoàng toâng coäng toå, muoán sö phuï ngöôøi cuõng neân ra maët leân tieáng." Noùi xong, Vaên Maãn caån thaän len leùn lieác maét nhìn Thuûy Nguyeät ñaïi sö, nhöng saéc maët Thuûy Nguyeät vaãn laïnh luøng nhö taûng baêng, khoâng töùc giaän, cuõng khoâng ñaùp öùng, maø chæ nhaém maét traàm tö. Thuûy Nguyeät ñaïi sö khoâng noùi gì, Vaên Maãn ñöông nhieân cuõng khoâng daùm leân tieáng, hoài laâu sau, Thuûy Nguyeät ñaïi sö môùi chaàm chaäm khai khaåu: "Vöøa roài con noùi ngoaïi tröø ta, caùc vò thuû toïa coøn laïi ñeàu coù maët caû phaûi khoâng?" Vaên Maãn ngaån ngöôøi, gaät ñaàu ñaùp: "Vaâng!" Thuûy Nguyeät ñaïi sö môû maét ra nhìn Vaên Maãn: "Ñaïi Truùc Phong laø ai ñi?" Vaên Maãn thaàm giaät mình, khoâng bieát taïi sao sö phuï laïi ñoät nhieân hoûi ñeán chuyeän cuûa Ñaïi Truùc Phong, ngaàn ngöø giaây laùt roài môùi kheõ noùi: "Laø ñaïi ñeä töû cuûa Ñieàn sö baù vaø Toâ sö thuùc, Toáng Ñaïi Nhaân." Saéc maët Luïc Tuyeát Kyø thoaùng loä veû u aùm, trong maét aån hieän maáy phaàn thöông caûm. Göông maët Thuûy Nguyeät ñaïi sö cuõng hôi aûm ñaïm, thôû daøi moät tieáng hoûi: "Ngoaïi tröø gaõ, Ñaïi Truùc Phong coøn ai ñi nöõa khoâng?" Vaên Maãn ñaùp: "Caùc vò sö huynh sö ñeä Ñaïi Truùc Phong ñeàu ñang thoï tang, vì vaäy chæ coù mình Toáng Ñaïi Nhaân sö huynh ñeán Thoâng Thieân Phong." Thuûy Nguyeät im laëng giaây laùt, roài chaäm raõi hoûi: "Boïn hoï cuõng khoâng thoaûi maùi gì... con coù ñi an uûi Toáng Ñaïi Nhaân khoâng?" Vaên Maãn giaät mình ñaùnh thoùt, bình thöôøng Thuûy Nguyeät ñaïi sö raát nghieâm khaéc vôùi ñeä töû, ñoái vôùi nhöõng chuyeän naøy laïi caøng nghieâm ngaët hôn, chuyeän Vaên Maãn vaø Toáng Ñaïi Nhaân aâm thaàm qua laïi nhieàu naêm ñaõ laø bí maät ñöôïc coâng khai moät nöûa, vì vaäy maø trong loøng naøng luoân thaáp tha thaáp thoûm, chæ sôï sö phuï traùch moùc. Laàn naøy Thuûy Nguyeät ñaïi sö ñoät nhieân hoûi tôùi, laøm cho Vaên Maãn sôï ñeán toaùt moà hoâi, ngaàn ngöø maõi môùi daùm thaáp gioïng traû lôøi: "Sö phuï, con... con thaáy Toáng sö huynh raát ñaùng thöông, nhaát Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2359 Hoài 246
 11. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N thôøi meàm loøng, neân môùi... neân môùi noùi maáy caâu vôùi gaõ. Ñeä töû, ñeä töû tuyeät ñoái khoâng daùm traùi laïi lôøi giaùo huaán cuûa aân sö..." Thuûy Nguyeät ñaïi sö laëng leõ nhìn Vaên Maãn. Döôùi caùi nhìn cuûa sö phuï, tim Vaên Maãn ñaäp caøng luùc caøng nhanh, khoâng bieát lieäu mình coù bò sö phuï tröøng phaït hay khoâng. Chaúng ngôø Thuûy Nguyeät ñaïi sö laïi ñoät nhieân thôû daøi, noùi: "Tieåu Maãn, con khoâng caàn phaûi sôï nhö vaäy, sö phuï khoâng coù yù traùch con." Vaên Maãn suyùt chuùt nöõa thì töôûng mình nghe laàm, ngaïc nhieân thoát leân: "Sö phuï, ngöôøi noùi gì?" Thuûy Nguyeät ñaïi sö ñieàm ñaïm noùi: "Hieän giôø ñeä töû Ñaïi Truùc Phong ñang phaûi thuû hieáu, trong thôøi gian ngaén chuyeän naøy cuõng khoâng theå ñöôïc. Ñeå qua moät thôøi gian nöõa, con baûo Toáng Ñaïi Nhaân ñeán ñaây caàu thaân ñi, lôùn nhoû gì thì gaõ cuõng laø nhaát maïch thuû toïa roài, khoâng ñeán noãi phaûi laøm maát maët ñeä töû cuûa ta." Vaên Maãn nghe nhö saám noå beân tai, nhaát thôøi khoâng theå tieáp nhaän noåi, möøng rôõ khoâng noùi neân lôøi, ñoàng thôøi cuõng khoâng hieåu taïi sao vò aân sö xöa nay luoân raát kieân quyeát vôùi chuyeän naøy cuûa mình laïi ñoät nhieân thay ñoåi thaùi ñoä nhö vaäy. Thuûy Nguyeät ñaïi sö ngoài treân giöôøng truùc, nhìn veû haïnh phuùc vaø kinh ngaïc treân göông maët ñeä töû, trong loøng thaàm thôû daøi, thaàm nhuû: "Neáu nghó thoâng sôùm moät chuùt, coù leõ noù seõ caøng vui veû khoaùi laïc hôn." Luïc Tuyeát Kyø böôùc tôùi, ñaët tay leân vai Vaên Maãn, nheï nhaøng oâm laáy sö tyû, trong maét traøn ngaäp veû möøng vui, kheõ noùi: "Sö tyû, cung hæ tyû!" Vaên Maãn nhaát thôøi xuùc ñoäng, khoâng neùn noåi nhöõng gioït nöôùc maét vui möøng, voäi vaøng ñöa tay aùo leân queät ñi. Thuûy Nguyeät ñaïi sö nhìn thaáy, vöøa böïc mình vöøa töùc cöôøi, kheõ maéng: "Chæ coù nhö vaäy maø ñaõ vui ñeán theá aø?" Vaên Maãn luùng tuùng, hai maù ñoû böøng, quyø xuoáng tröôùc maët Thuûy Nguyeät ñaïi sö, nheï gioïng noùi: "Ñeä töû ña taï ñaïi aân ñaïi ñöùc cuûa sö phuï!" Thuûy Nguyeät ñaïi sö nhìn Vaên Maãn hoài laâu, laéc laéc ñaàu, dòu daøng noùi: "Thoâi, con ñöùng daäy ñi!" Luïc Tuyeát Kyø laïi gaàn ñôõ Vaên Maãn daäy, Thuûy Nguyeät ñaïi sö nhìn Vaên Maãn, nheï nhaøng noùi: "Chuyeän sau naøy, sö phuï cuõng khoâng theå laøm chuû thay con ñöôïc nöõa, sau naøy con cuõng phaûi hoïc caùch töï chaêm soùc mình ñi!" Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2360 Hoài 246
 12. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Vaên Maãn chôït caûm thaáy tim mình nhö thaét laïi, ñaõ töø raát laâu roài, naøng luoân coi Thuûy Nguyeät ñaïi sö nhö maãu thaân mình, nhaát thôøi khoâng neùn noåi xuùc ñoäng, naác ngheïn khoâng noùi neân lôøi. Thuûy Nguyeät ñaïi sö kheõ xua tay, noùi: "Ñöôïc roài, hoâm nay con ñi ñi laïi laïi cuõng ñaõ meät, trôû veà nghæ ngôi ñi!" Vaên Maãn ngheïn ngaøo ñaùp: "Vaâng, ñeä töû xin caùo töø!" Vöøa noùi, naøng vöøa chaàm chaäm lui ra ngoaøi. Luïc Tuyeát Kyø ñi theo phía sau, tieãn naøng ñi moät ñoaïn xa roài môùi quay laïi. Trong tònh xaù, chæ coøn hai sö ñoà ñoái dieän vôùi nhau. Moät hoài sau, Thuûy Nguyeät ñaïi sö môùi cöôøi khoå moät tieáng, noùi: "Coù phaûi tröôùc ñaây ta ñeàu laøm sai heát caû hay khoâng, haïi noù phaûi chòu noãi khoå töông tö, cuõng haïi caû con." Luïc Tuyeát Kyø böôùc tôùi tröôùc maët Thuûy Nguyeät ñaïi sö quyø xuoáng, thaáp gioïng noùi: "Sö phuï, ngöôøi ñaõ moät tay nuoâi döôõng chuùng con thaønh ngöôøi, daïy cho voõ coâng, chæ coù chuùng con laøm sai, tuyeät ñoái khoâng daùm coù loøng traùch sö phuï." Thuûy Nguyeät ñaïi sö ñöa tay ra, nheø nheï vuoát leân maùi toùc ñen huyeàn cuûa Luïc Tuyeát Kyø, thôû daøi noùi: "Con ñöùng daäy ñi!" Luïc Tuyeát Kyø daï moät tieáng, ñöùng daäy. Thuûy Nguyeät ñaïi sö beá muïc döôõng thaàn, khoâng noùi theâm gì nöõa. Luïc Tuyeát Kyø im laëng hoài laâu, roài ñoät nhieân noùi: "Sö phuï, con coù chuyeän muoán noùi!" Thuûy Nguyeät ñaïi sö môû maét nhìn naøng, saéc maët traàm troïng, nheï nhaøng noùi: "Con muoán noùi chuyeän ôû Thoâng Thieân Phong phaûi khoâng?" Luïc Tuyeát Kyø gaät ñaàu: "Vaâng. Ñieàn sö baù vaø Toâ sö thuùc ôû Ñaïi Truùc Phong laàn löôït qua ñôøi, coøn Ñaïo Huyeàn sö baù... chæ sôï thaät söï khoâng theå quay ñaàu, taïi sao chuùng ta khoâng ñem chaân töôùng söï vieäc noùi cho caùc ñoàng moân hay bieát, cho duø vì theå dieän cuûa Thoâng Thieân Phong, thì ít nhaát cuõng neân cho caùc vò thuû toïa coøn laïi hay bieát môùi phaûi chöù aï..." Thuûy Nguyeät ñaïi sö traàm ngaâm hoài laâu môùi leân tieáng: "Con noùi khoâng sai, chuyeän naøy ta cuõng ñaõ nghó qua roài." Luïc Tuyeát Kyø ngaån ngöôøi: "Sö phuï, vaäy taïi sao ngöôøi vaãn..." Thuûy Nguyeät ñaïi sö cöôøi khoå noùi: "Coù phaûi con muoán noùi ta ñaõ nghó ñeán roài, taïi sao vaãn chöa noùi cho hoï bieát phaûi khoâng? Haøi töû ngoác, con coù thöû nghó xem sau khi chuùng ta noùi nhöõng chuyeän naøy ra, seõ coù bao nhieâu ngöôøi tin chuùng ta chöù?" Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2361 Hoài 246
 13. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Luïc Tuyeát Kyø ngaån ngöôøi, nhaát thôøi cuõng khoâng tìm ra lôøi gì ñeå noùi. Thuûy Nguyeät ñaïi sö thôû daøi noùi: "Vöøa roài con cuõng noùi ñoù thoâi, Thanh Vaân Moân coù maáy ngaøn ngöôøi, nhöng chæ coù boán ngöôøi laø Ñieàn sö baù, Toâ sö thuùc vaø hai sö ñoà chuùng ta bieát ñöôïc bí maät naøy. Giôø ñaây hai ngöôøi hoï ñaõ qua ñôøi roài, chæ coøn hai chuùng ta bieát chuyeän, nhöng duø laø chuùng ta noùi ra, con thöû noùi xem maáy ngaøn ñeä töû Thanh Vaân Moân lieäu coù maáy ngöôøi tin raèng Tru Tieân Coå Kieám cuûa baûn moân laïi aån taøng yeâu khí hay khoâng? Lieäu coù ngöôøi naøo tin raèng Ñaïo Huyeàn chaân nhaân ñaïo haïnh thoâng huyeàn, töøng nhieàu laàn rat ay cöùu vôùt thieân haï thöông sinh, laïi trôû thaønh moät aùc ma tính tình hung aùc, gieát ngöôøi khoâng chôùp maét hay khoâng? Luïc Tuyeát Kyø laïi caøng khoâng bieát noùi gì. Thuûy Nguyeät ñaïi sö thaáp gioïng noùi tieáp: "Bí maät naøy, voán chæ truyeàn cho ñeä töû keá thöøa ngoâi vò chöôûng giaùo, noùi ra ngoaøi, chæ sôï toaøn theå Thanh Vaân Moân seõ khoâng coù moät ai tin caû, huoáng hoà chuùng ta khoâng heà coù chöùng côù, con baûo ta phaûi noùi theá naøo?" Luïc Tuyeát Kyø nghieán raêng, moät luùc sau môùi chua chaùt noùi: "Nhöng cuïc dieän tröôùc maét chæ sôï khoâng theå che giaáu ñöôïc maõi, cho duø chuùng ta khoâng noùi, chæ sôï coù moät ngaøy ngöôøi seõ xuaát hieän ôû ñaây, vaäy chuùng ta seõ phaûi laøm sao?" Thuûy Nguyeät ñaïi sö thôû daøi, nhaém maét laïi noùi: "Laøm sao, ta cuõng khoâng bieát neân phaûi laøm sao nöõa?" Luïc Tuyeát Kyø laëng leõ khoâng noùi gì, caên phoøng chìm vaøo trong yeân laëng. Beân ngoaøi, röøng truùc kheõ lay ñoäng, phaùt ra nhöõng tieáng rì raøo vui tai, caûnh saéc ñeïp meâ hoàn. Coøn beân trong Truùc Laâm Tònh Xaù, döôøng nhö khoâng khí caøng luùc caøng trôû neân naëng neà hôn. oOo Hoà Kyø Sôn, Quyû Vöông Toâng. Trong nhöõng ngaøy tieáp sau ñoù, Quyû Leä ngaøy naøo cuõng duøng Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn thöû tìm caùch cöùu chöõa cho Bích Dao, nhöng khoâng hieåu taïi sao, ngoaïi tröø laàn ñaàu tieân Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn laøm cho Hôïp Hoan Linh coù bieán hoùa, nhöõng laàn tieáp theo, Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn vaãn laø Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn, coøn Hôïp Hoan Linh thì khoâng coøn phaûn öùng nöõa, laàn naøo cuõng gioáng nhö moät cuïc ñaù nhoû, rôi thaúng xuoáng vaøo giöõa ngoïc baøn. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2362 Hoài 246
 14. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Quyû Leä vaãn khoâng chòu töø boû, oâm tia hy voïng mong manh thöû ñi thöû laïi, nhöng chôø ñôïi haén ôû phía tröôùc chæ coù thaát baïi vaø thaát baïi. Nhöõng ngaøy ñaàu Quyû Vöông cuõng thöôøng ñeán Haøn Baêng Thaïch Thaát, nhöng sau khi nhìn thaáy Quyû Leä thaát baïi roài laïi thaát baïi, oâng ta döôøng nhö coøn boû cuoäc sôùm hôn caû haén, soá laàn ñeán caøng luùc caøng thöa thôùt, maáy ngaøy nay, caên baûn oâng ta khoâng heà ñeán ñaây nöõa. Coù leõ, ñoái vôùi Quyû Vöông, vieäc nhìn Quyû Leä lieân tieáp thaát baïi laø moät chuyeän voâ cuøng thoáng khoå... "Keng!" Moät tieáng ñoäng nheï vang leân, mang theo tieáng hoài aâm khe kheõ, Hôïp Hoan Linh laïi rôi xuoáng giöõa Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn, laên moät voøng, roài döøng laïi. Göông maët Quyû Leä khoâng chuùt bieåu tình, caûm giaùc cuûa haén ñaõ teâ cöùng, khoâng coøn thaát voïng, cuõng khoâng coøn uû ruõ saàu naõo. Haén khoâng thöû nöõa, maø ngoài ñoù nhö moät böùc töôïng, sau ñoù thì caát Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn ñi, roài caàm Hôïp Hoan Linh caån thaän ñaët vaøo loøng Bích Dao. Haén chaêm chuù nhìn vaøo göông maët hieàn hoøa cuûa Bích Dao. Ñaõ möôøi naêm roài, naøng vaãn ñeïp nhö vaäy, vaãn heät nhö naêm xöa khi hai ngöôøi gaëp maët laàn ñaàu, thaäm chí haén coøn coù theå nhìn thaáy nuï cöôøi naêm aáy vaãn laån khuaát nôi khoùe mieäng cuûa naøng, taát caû ñeàu gôïi cho haén nhöõng hoài öùc khoâng theå naøo queân. Chæ coù, chæ coù laøn da baêng laïnh laø ñang laïnh luøng noùi cho Quyû Leä bieát söï khaùc bieät giöõa hieän taïi vaø quaù khöù. Quyû Leä laëng leõ ñöùng daäy, chaêm chuù nhìn Bích Dao laàn nöõa, khoùe mieäng maùy ñoäng, nhöng thuûy chung vaãn khoâng noùi ñöôïc neân lôøi, cuoái cuøng ñaønh chaäm raõi quay ngöôøi laïi, rôøi khoûi Haøn Baêng Thaïch Thaát. Beân ngoaøi thaïch thaát, thoâng ñaïo vaãn vaéng tanh khoâng moät boùng ngöôøi. Quyû Leä chaàm chaäm böôùc ñi, nhöõng veát nöùt treân töôøng caøng luùc caøng nhieàu, caøng luùc caøng roäng, caøng saâu, chæ laø trong maét Quyû Leä, taát caû nhöõng ñieàu naøy ñeàu khoâng heà coù yù nghóa. Haén chæ laëng leõ caát böôùc ñi treân thoâng ñaïo daøi thaêm thaúm. Sau löng Quyû Leä, ôû ñaàu kia cuûa thoâng ñaïo, trong moät goùc toái taêm u aùm, Quyû Vöông laëng leõ ñöùng nhìn haén thanh nieân ñi moãi luùc moät xa daàn. Quyû Vöông khoâng laïi hoûi Quyû Leä veà tình hình beân trong thaïch thaát, ñaõ nhieàu naêm roài, oâng ta chæ caàn nhìn moät ñoäng taùc heát söùc tuøy tieän cuûa haén, cuõng coù theå bieát ñöôïc tình traïng cuûa Bích Dao theá naøo. Leõ naøo hoaøn toaøn khoâng coøn hy voïng nöõa? Quyû Vöông thôû daøi chaùn naûn, quay ngöôøi ñi vaøo boùng toái. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2363 Hoài 246
 15. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N oOo Huyeát Trì. Quyû Vöông chaàm chaäm böôùc laïi gaàn Quyû tieân sinh vaãn ñang ñöùng treân bình ñaøi traàm tö maëc töôûng, ôû treân khoâng, Phuïc Long Ñænh vaãn lô löûng treân khoâng, nhöng trong maøn quang, ñaïo baïch quang thaàn bí kia döôøng nhö ñaõ saùng hôn raát nhieàu, coøn huyeát khí treân göông maët aùc ma cuõng ñaõ giaûm ñi maáy phaàn, troâng caøng theâm hung aùc vaø ñieân cuoàng. Moät luoàng noä khí chôït daâng leân trong loøng Quyû Vöông, song thuû naém chaët laïi thaønh quyeàn, nöõ nhi maø oâng ta thöông yeâu nhaát vaãn khoâng coù khôûi saéc, baây giôø Töù Linh Huyeát Traän maø oâng ta hao taâm toån huyeát ñeå saép ñaët cuõng bò moät thöù thöôïng coå thaàn phaùp baát ngôø xuaát hieän laøm cho khoâng theå tieáp tuïc tieán haønh. Quyû tieân sinh döôøng nhö caûm nhaän ñöôïc ñieàu gì ñoù, thaân hình kheõ dòch ñoäng, chaàm chaäm quay laïi, chaäm raõi noùi: "Ngaøi ñeán roài!" Quyû Vöông hít saâu maáy hôi chaân khí, töø töø aùp cheá côn giaän vaø saùt khí xuoáng, saéc maët trôû laïi bình thöôøng, caát böôùc ñi tôùi noùi: "Theá naøo roài, coù nghó ra caùch gì khoâng?" Quyû tieân sinh uû ruõ laéc ñaàu. Tuy raèng sôùm ñaõ ñoaùn tröôùc ñöôïc ñaùp aùn, nhöng Quyû Vöông vaãn khoâng theå ñeø neùn ñöôïc côn giaän trong loøng. Gaàn ñaây, döôøng nhö oâng ta raát deã noåi caùu vaø ñoäng saùt cô, neáu Quyû tieân sinh khoâng phaûi laø nhaân vaät khoâng theå thieáu ñeå trieån khai Töù Linh Huyeát Traän, chæ sôï Quyû Vöông ñaõ xuaát thuû vôùi y töø laâu roài. Nhöõng bieán hoùa treân göông maët cuûa Quyû Vöông töï nhieân khoâng theå giaáu noåi Quyû tieân sinh, coù ñieàu döôøng nhö y cuõng khoâng heà ñeå yù ñeán nhöõng ñieàu naøy, chæ ñieàm tónh ñaùp: "Cho taïi haï theâm moät thôøi gian nöõa, ngaøi ñaõ ñôïi laâu nhö vaäy roài, ñôïi theâm moät chuùt cuõng coù sao ñaâu?" Quyû Vöông kheõ giaät mình, hoài laâu sau môùi khoâi phuïc laïi bình tónh, chaàm chaäm gaät ñaàu noùi: "Tieân sinh noùi ñuùng." Noùi xong, oâng ta ngaàn ngöø giaây laùt, cô hoà nhö cuõng caûm thaáy thaàn saéc mình hôi quaù ñaùng, coá göôïng cöôøi noùi: "Maáy ngaøy naøy ta vaø Quyû Leä cöùu chöõa cho Bích Dao, nhöng laàn naøo cuõng thaát baïi, taâm traïng khoâng ñöôïc toát laém, tieân sinh ñöøng ñeå yù." Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2364 Hoài 246
 16. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Quyû tieân sinh laéc laéc ñaàu, noùi: "Phuï töû tình thaâm, taïi haï hieåu." Y ngöng laïi giaây laùt roài chaàm chaäm quay ngöôøi laïi, ngöôùc maét leân nhìn Phuïc Long Ñænh ñang lô löûng treân khoâng, ñaëc bieät laø truï saùng traéng thaàn bí kia, noùi: "Bích Dao tieåu thö vaãn khoâng coù gì khôûi saéc sao? Maáy naêm nay ñuùng laø caùch gì cuõng ñaõ thöû qua roài!" Quyû Vöông thôû daøi noùi: "Vaãn laø nhö vaäy, ñoä naøy tuy ta vaø Quyû Leä baát hoøa, nhöng taâm yù cuûa haén vôùi Bích Dao thì vaãn khoâng heà thay ñoåi. Gaàn ñaây khoâng bieát ñaõ tìm ñöôïc ôû ñaâu moät thöù phaùp baûo ly kyø coå quaùi veà ñeå cöùu tænh Dao nhi, laàn ñaàu tieân thì döôøng nhö cuõng coù chuùt hieäu quaû, coù theå hoâ öùng vôùi Hôïp Hoan Linh, khoâng ngôø ñuùng vaøo thôøi khaéc quan troïng nhaát, thì thaàn löïc cuûa Huyeát Traän ñoät nhieân phaùt ñoäng, keát quaû laø laïi thaønh coâng coác." Quyû Vöông vöøa noùi vöøa ngaây ngaån xuaát thaàn, trong loøng laïi nhôù ñeán nöõ nhi ñang naèm trong Haøn Baêng Thaïch Thaát, traùi tim giaø nua khoâng khoûi thaét laïi, ñeán noãi caên baûn khoâng heà phaùt giaùc ra Quyû tieân sinh nghe ñeán ñeán ñoaïn sau thì chôït ngaån ngöôøi ra nhö phoãng ñaù. Moät laùt sau, döôøng nhö Quyû tieân sinh ñaõ khoâi phuïc laïi bình tónh, chaäm raõi hoûi: "Vaäy sao? Theá baûo vaät maø Quyû Leä mang veà laø thöù gì vaäy?" Taâm traïng Quyû Vöông vaãn aûm ñaïm u aùm nhö tröôùc, thuaän mieäng ñaùp: "Laø moät ngoïc baøn, chaát ngoïc raát aám, beân treân coù khaéc nhöõng ñoà hình kyø quaùi, laï nhaát laø beân trong ngoïc baøn coù raát nhieàu mieáng ngoïc nhoû, beân treân coù khaéc chöõ, laïi bieát töï ñoäng chuyeån ñoäng, hôn nöõa coøn khoâng heà ñuïng phaûi nhau." Quyû Vöông noùi tôùi ñaây, ñoät nhieân chau maøy laïi hoûi: "Taïi sao tieân sinh ñoät nhieân laïi höùng thuù vôùi chuyeän naøy vaäy?" Quyû tieân sinh ñang quay löng laïi phía oâng ta, vaãn ngaång ñaàu leân nhìn Phuïc Long Ñænh, traàm maëc hoài laâu, roài môùi noùi: "Khoâng coù gì, taïi haï chæ tieän mieäng hoûi thoâi." -oOo- Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2365 Hoài 246

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản