intTypePromotion=3

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 247

Chia sẻ: Yan Liang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
76
lượt xem
8
download

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 247

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập nhập môn quan dành cho những bạn thích kiếm hiệp, Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 247

 1. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N TAP Ä 25 HOIÀ 247 Tinh Ban ø Q uyû Leä ñaõ veà Hoà Kyø Sôn ñöôïc möôøi ngaøy, nhöng muïc ñích lôùn nhaát, cuõng laø muïc ñích duy nhaát cuûa haén vaãn chöa heà coù tieán trieån. Nhöõng ngaøy gaàn ñaây, Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn khoâng coøn coù baát kyø phaûn öùng gì vôùi Hôïp Hoan Linh trong tay Bích Dao nöõa, laàn naøo haén cuõng traøn treà hy voïng, nhöng laàn naøo cuõng vaãn laø moät caâu traû lôøi laïnh luøng ñoù. Coøn söùc maïnh thaàn bí döôùi loøng ñaát hoâm ñoù, cuõng nhö ñaõ bieán maát khoûi theá gian naøy, khoâng coøn xuaát hieän trôû laïi laàn naøo nöõa. Cuøng vôùi chuyeän naøy, khoâng khí maây saàu söông thaûm trong toång ñöôøng cuûa Quyû Vöông Toâng cuõng ñoät nhieân thay ñoåi. Möôøi ngaøy nay, khoâng coøn thaáy ngöôøi phaùt ñieân ñaû thöông ngöôøi khaùc nöõa, nhöõng veát nöùt ngang doïc khoâng ngöøng lan toûa khaép nôi treân töôøng ñaù cuõng ñoät nhieân ngöng laïi. Taát caû döôøng nhö laïi trôû veà nhöõng ngaøy thaùng bình yeân thuôû tröôùc, taát caû moïi ngöôøi cuõng daàn daàn khoâi phuïc laïi tinh thaàn, treân maët moïi ngöôøi baét ñaàu xuaát hieän nhöõng nuï cöôøi, cho duø nuï cöôøi aáy coù hôi mieãn cöôõng, hôi thaän troïng, song khoâng khí ñaõ hoaøn toaøn khaùc tröôùc. Trong thoâng ñaïo cuõng daàn daàn xuaát hieän boùng ñeä töû Quyû Vöông Toâng ñi laïi, nhöõng ngöôøi ñi cuøng ñöôøng tröôùc kia voán laëng leõ aâm thaàm, thì giôø cuõng hoaøn toaøn thay ñoåi, daàn daàn xuaát hieän tieáng noùi, tieáng cöôøi. Khoâng bieát coù phaûi laø xaûo hôïp hay khoâng maø nhöõng thay ñoåi naøy laïi xaûy ra ñuùng vaøo sau khi Quyû Leä trôû veà Hoà Kyø Sôn, theá neân caùc trong caùc ñeä töû Quyû Vöông Toâng khoâng bieát töø luùc naøo ñaõ xuaát hieän truyeàn ngoân raèng sau khi phoù Toâng chuû trôû veà, tuy laø beà ngoaøi khoâng heà hoûi han gì caùc ñeä töû, nhöng söï thöïc thì ñaõ mau choùng tìm ñöôïc caên nguyeân cuûa nhöõng dò bieán gaàn ñaây roài dieät ñi, khieán cho toång ñöôøng cuûa Quyû Vöông Toâng trôû laïi bình thöôøng. Lôøi ñoàn naøy roõ raøng coù chuùt hoang ñöôøng, nhöng coù leõ vì nhöõng ngaøy thaùng tröôùc ñoù quaù hoaûng loaïn, quaù sôï haõi, neân ña phaàn ñeä töû Quyû Vöông Toâng ñeàu raát tin töôûng. Lôøi Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2366 Hoài 247
 2. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N truyeàn ngoân naøy coøn nhanh choùng truyeàn ñi khaép nôi, coøn veà vieäc Quyû Leä laøm sao tìm ñöôïc caên nguyeân cuûa dò bieán, roài laïi laøm sao tieâu dieät thì chuùng nhaân ñeàu aäm ôø aáp uùng, cuõng khoâng ai roõ caên nguyeân dò bieán roát cuoäc laø caùi gì. Coù ñieàu chuùng nhaân haàu nhö hoaøn toaøn khoâng ñeå yù ñeán nhöõng vaán ñeà naøy, chæ thì thaàm baøn taùn moät hoài roài khoâng nhaéc tôùi nöõa. Quyû Leä töï nhieân la khoâng theå bieát ñöôïc nhöõng lôøi truyeàn ngoân khoâng roõ nguoàn goác naøy, maø duø laø haén bieát ñi chaêng nöõa thì chaéc haén cuõng chaúng theøm ñeå yù, taát caû nhöõng gì haén nghó ñeán chæ coù Bích Dao - ngöôøi con gaùi ñang naèm trong Haøn Baêng Thaïch Thaát, maø ngöôøi quan troïng nhaát vôùi haén naøy cho ñeán nay vaãn chöa coù gì khôûi saéc, ñoái vôùi baûn thaân haén maø noùi, moät chuùt loøng tin mieãn cöôõng cuoái cuøng ñaõ gaàn caïn. "Keng!" Laïi moät tieáng ñoäng nöõa vang leân, Hôïp Hoan Linh rôi moät laàn nöõa rôi xuoáng Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn, laên maáy voøng roài döøng laïi. Quyû Leä ngaån ngöôøi nhìn chieác ngoïc baøn vaø caùi chuoâng beân treân noù, aùnh maét u aùm giôø laïi caøng theâm u aùm, ngay caû moät chuùt aùnh saùng cuoái cuøng cuõng ñaõ hoaøn toaøn bieán maát. Haén ñöùng nhö si nhö daïi moät luùc laâu, môùi caàm Hôïp Hoan Linh tôùi ñaët vaøo tay Bích Dao, nheï nhaøng ñeå hai tay naøng ñan cheùo tröôùc ngöïc, ñoäng taùc dòu daøng, töïa hoà nhö sôï mình laøm toån thöông tôùi naøng vaäy. Sau ñoù, haén chaêm chuù nhìn vaøo göông maët thanh tuù cuûa Bích Dao, thaáp gioïng noùi: "Bích Dao, xin loãi, ta laïi khoâng cöùu ñöôïc naøng... Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn naøy laø baûo vaät cuûa Thieân AÂm Töï, ta ñaõ möôïn möôøi maáy ngaøy roài, quaû thaät khoâng theå maët daøy maøy daïn khoâng traû laïi cho ngöôøi ta." Noùi tôùi ñaây, cô thòt treân maët haén kheõ giaät giaät, hai maét nhaém laïi, döôøng nhö ñang voâ cuøng kích ñoäng, hoài laâu sau môùi töø töø bình tónh laïi, dòu doïng noùi: "Naøng yeân taâm, chæ caàn ta coøn soáng, baát luaän theá naøo, cho duø phaûi ñi tôùi chaân trôøi goùc bieån, ta cuõng nhaát ñònh phaûi cöùu naøng! Naøng haõy nhaãn naïi theâm moät thôøi gian nöõa ñöôïc khoâng?" Bích Dao vaãn naèm tröôùc maët haén, göông maët vaãn ñieàm tónh nhö tröôùc, khoùe mieäng mæm cöôøi, tuy raèng khoâng coù phaûn öùng, nhöng coù leõ naøng ñaõ ñaùp öùng haén roài cuõng neân! Khoùe maét Quyû Leä ñoät nhieân öôn öôùt, haén vuït quay ñaàu laïi, ngöûa maët hít thôû moät laùt, ñôïi cho nöôùc ôû khoùe maét khoâ haún, haén môùi chaàm chaäm böôùc ra ngoaøi. Thaïch moân naëng neà kheùp laïi sau löng haén, taâm tình cuûa Quyû Leä cuõng theo ñoù maø traàm xuoáng ñaùy vöïc. Haén ñöùng ñoù hoài laâu, cuoái cuøng môùi laéc maïnh ñaàu, töïa nhö muoán Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2367 Hoài 247
 3. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N neùm thöù gì ñoù ra khoûi ñaàu oùc mình vaäy, sau ñoù haén quay ngöôøi, ñang ñònh rôøi khoûi ñoù, thì ñoät nhieân khöïng ngöôøi döøng laïi. Beân ngoaøi Haøn Baêng Thaïch Thaát, Quyû tieân sinh ñaõ laëng leõ ñöùng ñoù töïa boùng u linh töø bao giôø. Y nhìn chaêm chaêm vaøo Quyû Leä, aùnh maét sau taám sa ñen cuûa y nhìn Quyû Leä moät löôït, roài dôøi daàn xuoáng Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn trong tay haén, sau ñoù thì döøng laïi, khoâng coøn dòch chuyeån ñi ñaâu nöõa. Ñeán giôø Quyû Leä môùi nhaän ra luùc naõy taâm traïng cuûa haén quaù teä, queân caû caát Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn ñi, beøn laáy taám vaûi ñen ra goùi chieác ngoïc baøn laïi, cho vaøo loøng. Quyû tieân sinh nhìn ñoäng taùc cuûa haén, cuõng khoâng coù yù caûn trôû, nhöng coù theå thaáy aùnh maét y thaáp thoaùng aån hieän maáy tia dò quang, khoâng bieát ñang nghó gì trong ñaàu nöõa. Tuy Quyû Leä caûm thaáy coù chuù kyø quaùi tröôùc haønh vi cuûa Quyû tieân sinh, nhöng moät laø thöôøng ngaøy con ngöôøi naøy voán ñaõ haønh söï coå quaùi laïi thaàn bí, hai laø luùc naøy thöïc söï haén cuõng chaúng coøn taâm trí ñaâu maø ñi hoûi chuyeän cua ngöôøi khaùc, laïi caøng chaúng muoán bieát taïi sao Quyû tieân sinh laïi ñöùng ñoù. Sau khi thu hoài Luaân Hoài Baøn, thaäm chí haén coøn chaúng buoàn chaøo hoûi, ñaõ giaäm chaân böôùc ñi, luùc ñi qua ngöôøi Quyû tieân sinh, haén cuõng chaúng them gaät ñaàu laáy moät caùi, maø cöù theá ñi thaúng. Chæ laø Quyû Leä khoâng ñeå yù, nhöng Quyû tieân sinh thì laïi khoâng coù yù nghó ñoù. Haén ñi ñöôïc chöøng möôøi böôùc, thì phía sau chôït vang leân tieáng goïi cuûa Quyû tieân sinh, laõnh ñaïm thaáp traàm nhöng raát roõ raøng: "Xin döøng böôùc!" Quyû Leä kheõ chau maøy, quay ngöôøi laïi, hoûi: "Chuyeän gì?" Song muïc Quyû tieân sinh xaï ra hai ñaïo haøn quang saéc laïnh, chaäm raõi buoâng moät caâu: "Bích Dao tieåu thö vaãn khoûe chöù?" Treân göông maët Quyû Leä ñoät nhieân phuû moät laøn maây giaän döõ, tình caûnh Bích Dao theá naøo, treân döôùi Quyû Vöông Toâng khoâng ai laø khoâng bieát. Quyû tieân sinh noùi nhö vaäy, roõ raøng laø bieát roài coøn hoûi. Neáu ñoåi laïi laø ngöôøi khaùc thì chæ e ñaõ khoâng xong vôùi haén roài. Xöa nay Quyû Leä ñeàu raát kî nhöõng chuyeän lieân quan tôùi Bích Dao, vì theá ñeä töû Quyû Vöông Toâng ñeàu khoâng daùm noùi ñeán naøng tröôùc maët haén, bao nhieâu naêm nay, ngoaïi tröø Quyû Vöông, Quyû tieân sinh laø ngöôøi ñaàu tieân daùm nhaéc tôùi Bích Dao vôùi Quyû Leä. Saéc maët Quyû Leä nhö phuû moät lôùp baêng moûng, aùnh maéc saéc beùn nhö baûo kieám nhìn chaèm chaèm vaøo Quyû tieân sinh, laïnh luøng hoûi: "Ngöôi muoán noùi gì?" Quyû tieân sinh döôøng nhö hoaøn toaøn khoâng heà chuù yù ñeán saùt khí ñang toûa ra töø ngöôøi Quyû Leä, coù ñieàu y cuõng khoâng tröïc tieáp traû lôøi caâu hoûi cuûa haén, ngöôïc laïi coøn hoûi Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2368 Hoài 247
 4. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N laïi moät caâu: "Nghe noùi ngöôi tìm ñöôïc moät phaùp baûo môùi ñeå cöùu trò cho Bích Dao tieåu thö, coù chuyeän naøy khoâng?" Quyû Leä laïnh gioïng ñaùp: "Khoâng sai, coù ñieàu ngöôi hoûi chuyeän naøy laøm gì?" Vöøa noùi, Quyû Leä vöøa böôùc leân phía tröôùc, hai maét saùng röïc leân, saùt khí voâ hình baét ñaàu ngaäp traøn khoaûng khoâng giöõa hai ngöôøi. Quyû tieân sinh vaãn khoâng heà chuù yù ñeán hieåm nguy tröôùc maét, phaûng phaát nhö caên baûn khoâng heà nhaän ra Quyû Leä ñaõ ñoäng noä, cô hoà nhö thaàn kinh cuûa y ñaõ hoaøn toaøn baêng laïnh, chæ ñieàm ñaïm noùi: "Ngöôi cho ta möôïn baûo vaät ñoù xem thöû ñöôïc khoâng?" Quyû Leä noä khí traøo daâng, y phuïc khoâng gioù maø töï bay leân phaàn phaät, nhaác chaân böôùc leân hai böôùc nöõa, moãi böôùc xem ra coù veû khoâng lôùn, nhöng chæ thaáy thaân aûnh haén laéc lö moät caùi, ñaõ chæ coøn caùch Quyû tieân sinh chöøng ba thöôùc roài, giôø thì chæ caàn cöû tay ñoäng chaân, Quyû Leä cuõng coù theå doàn Quyû tieân sinh vaøo coõi cheát. Chæ laø trong khoaûnh khaéc ngaøn caân treo sôïi toùc, khoaûnh khaéc ñaïi chieán cô hoà chæ coøn moät böôùc nöõa laø xaûy ra aáy, ñoät nhieân vì moät caâu noùi cuûa Quyû tieân sinh maø saùt khí laäp töùc tieâu taùn, noä khí cuõng töø töø bieán maát. "Coù leõ ta bieát duøng phaùp baûo ñoù cuõng khoâng chöøng." Haøn Baêng Thaïch Thaát laø nôi naêm xöa Quyû Vöông ñaëc bieät xaây neân cho Bích Dao, voán laø nôi ôû cuûa naøng, nay theâm vaøo tình traïng ñaëc thuø cuûa naøng luùc naøy, töï nhieân ñaõ trôû thaønh moät nôi thanh tònh, yeân aéng nhaát trong toång ñöôøng Quyû Vöông Toâng. Quyû Vöông cuõng ñaõ haï nghieâm leänh, ñeä töû bình thöôøng tuyeät ñoái khoâng ñöôïc laïi gaàn khu vöïc naøy. Trong Quyû Vöông Toâng, tuyeät ñoái khoâng quaù naêm ngöôøi ñöôïc töï do ñeán Haøn Baêng Thaïch Thaát. Quyû Leä vaø Quyû tieân sinh xöa nay haønh söï bí aån cao thaâm khoân löôøng naøy ñeàu laø nhaân tuyeån trong naêm ngöôøi ñoù. Luùc naøy, thoâng ñaïo beân ngoaøi Haøn Baêng Thaïch Thaát vaéng laëng khoâng moät boùng ngöôøi, chæ coù haén vaø Quyû tieân sinh ñang ñoái maët vôùi nhau. AÙnh maét Quyû Leä vaãn saéc laïnh nhö tröôùc, nhöng saùt khí vaø noä khí vöøa taùn phaùt ra thì ñaõ töø töø bieán maát. Haén ñöùng im ñoù moät hoài, roài ñoät nhieân leân tieáng: "Ngöôi bieát vaät naøy?" Quyû tieân sinh ñieàm tónh ñaùp: "Vöøa roài môùi nhìn löôùt qua, caû hình daùng phaùp baûo theá naøo ta coøn chöa roõ, khoâng theå noùi ñöôïc." Quyû Leä traàm ngaâm giaây laùt, cho tay vaøo ngöôøi laáy Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn ra, côûi taám vaûi ñen, ñang ñònh ñöa cho Quyû tieân sinh, thì ñoät nhieân laïi do döï thu tay laïi, khoâng ñöa ra nöõa. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2369 Hoài 247
 5. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Quyû tieân sinh chaêm chuù quan saùt chieác ngoïc baøn trong tay Quyû Leä, roài ngöôùc maét leân nhìn haén, khoâng noùi gì, cuõng khoâng thuùc giuïc gì. Quyû Leä nhíu chaët hai haøng loâng maøy, trong loøng voâ cuøng löôõng löï. Quyû tieân sinh tuy laø ngöôøi cuøng trong Quyû Vöông Toâng vôùi haén, nhöng roõ raøng laø Quyû Leä hoaøn toaøn khoâng heà tín nhieäm y, hôn nöõa sau laàn Quyû tieân sinh ñoät nhieân xuaát hieän can thieäp vaøo traän quyeát ñaáu giöõa haén vaø laõo nhaân thaàn bí trong toå sö töø ñöôøng cuûa Thanh Vaân Moân, thì haén laïi caøng caûm baát maõn vôùi con ngöôøi naøy hôn. Chæ laø chaùn gheùt thì chaùn gheùt, baát maõn thì baát maõn, nhöng Quyû Leä tuyeät ñoái khoâng daùm coi thöôøng ñaïo haïnh vaø kieán thöùc cuûa nhaân vaät thaàn bí ñang ñöùng tröôùc maët mình naøy. Sau maáy laàn do döï baát quyeát, cuoái cuøng haén cuõng bò moät chuùt hy voïng nhoû beù trong loøng mình cheá ngöï, töø töø ñöa ngoïc baøn trong tay mình ra cho Quyû tieân sinh. Quyû tieân sinh cuõng khoâng noùi gì, ñöa tay caån thaän ñoùn laáy ngoïc baøn, giô leân tröôùc maët, chaêm chuù quan saùt. Ngoïc baøn toûa ra aùnh saùng traéng nhu hoøa, töïa nhöng quang ba löu thuûy chaàm chaäm chaûy trong khoâng trung, nhöõng ñoà hình khaéc beân vieàn coå sô maø maïnh meõ, sinh ñoäng maø kheùo leùo, coù caùi nhö tinh ñaåu treân trôøi, coù caùi nhö cao sôn löu thuûy, khieán ngöôøi ta khoâng theå khoâng traàm troà thaùn phuïc. Nhöng laøm ngöôøi ta chuù yù nhaát vaãn laø vuøng trung taâm cuûa ngoïc baøn, voâ soá mieáng ngoïc nhoû ñang töï chuyeån ñoäng khoâng hôi khoâng tieáng, khoâng heà ngöng nghæ theo nhöõng quyõ ñaïo thaàn bí, hoaøn toaøn khoâng heà chaïm phaûi nhau, khieán ngöôøi ta ngaám ngaàm caûm thaáy beân trong ngoïc baøn naøy nhaát ñònh ñang aån chöùa moät ñaïo lyù gì ñoù voâ cuøng aûo dieäu. Ngoaøi ra, moùn phaùp baûo voán thuoäc veà Thieân AÂm Töï naøy luùc naøy cuõng ñaõ coù chuùt khaùc ñi so vôùi luùc Quyû Leä mang noù ra töø Thieân AÂm Töï. ÔÛ treân nhöõng mieáng ngoïc nhoû khoâng ngöøng chuyeån ñoäng kia, voán coù nhöõng töï daïng kyø quaùi, nhöng khi Quyû Leä caàm vaøo ngoïc baøn, nhöõng chöõ ñoù ñeàu môø ñi. Coøn luùc naøy, khi vaøo tay Quyû tieân sinh, nhöõng mieáng ngoïc nhoû beân trong Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn laïi thænh thoaûng saùng böøng leân, hieän ra nhöõng vaên töï thaàn bí beân treân, sau ñoù laïi töø töø toái ñi, laøm cho vaên töï bieán maát. Nhöõng vaên töï naøy hieän leân roài laïi bieán ñi hoaøn toaøn khoâng theo moät quy luaät naøo heát, chæ laø heát vieân naøy saùng leân thì laïi ñeán vieân kia saùng leân, laøm cho ngoïc baøn coù theâm maáy phaàn sinh khí, cuõng theâm caû maáy phaàn thaàn bí. Quyû Leä töï nhieân laø ñaõ phaùt hieän ra nhöõng bieán ñoåi naøy, söï thöïc thì bieán hoùa chæ xaûy ra sau laàn luoàng söùc maïnh kyø dò döôùi loøng ñaát ñoät nhieân xuaát hieän. Quyû Leä cuõng raát hy voïng vaøo söï bieán ñoåi naøy, song caû möôøi ngaøy nay, haén ñaõ tìm ñuû moïi caùch ñeå thöû, Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2370 Hoài 247
 6. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N vaäy maø keát quaû vaãn nhö tröôùc, vaãn khoâng theå naøo tham thaáu ñöôïc moùn phaùp baûo thaàn bí naøy. Quyû Leä ñoät nhieân trôû neân hoài hoäp khaån tröông. Cuõng khoâng bieát ñaõ bao laâu, Quyû tieân sinh laät ñi laät laïi Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn maáy löôït, cuoái cuøng aùnh maét môùi chòu rôøi baûo vaät treân tay, ngöôùc leân nhìn Quyû Leä. Quyû Leä thaáp gioïng, töïa hoà nhö ñang coá aùp cheá tình caûm ñang troãi daäy trong loøng: "Theá naøo?" Quyû tieân sinh nhaém hai maét laïi, töø töø traû lôøi: "Phaùp baûo naøy laø moät thöù phaùp khí töø thôøi thöôïng coå, teân laø Tinh Baøn!" Quyû Leä ngaån ngöôøi, ngaïc nhieân thoát: "Tinh Baøn?" Quyû tieân sinh gaät ñaàu khaúng ñònh laïi. Quyû Leä khoâng ngôø Quyû tieân sinh laïi khaúng ñònh chaéc chaén, nhaát thôøi cuõng coù chuùt ngaïc nhieân. Khi ñoù ôû Thieân AÂm Töï, Phoå Hoaèng thöôïng nhaân vaø Phoå Ñöùc ñaïi sö ñeàu noùi baûo vaät naøy coù teân Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn, taïi sao ñeán tay Quyû tieân sinh, laïi ñoät nhieân bieán thaønh Tinh Baøn nhö vaäy? Coù ñieàu chæ trong giaây laùt, haén ñaõ khoâng buoàn nghó ñeán vaán ñeà naøy nöõa, ñoái vôùi haén maø noùi, ngoïc baøn naøy coù laø Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn hay laø Tinh Baøn cuõng chaúng coù yù nghóa gì, quan troïng nhaát laø Quyû tieân sinh coù hieåu ñöôïc bí maät cuûa phaùp baûo naøy cuøng vôùi caùch söû duïng noù ñeå cöùu Bích Dao hay khoâng maø thoâi. Nhìn daùng veû chaéc chaén cuûa Quyû tieân sinh, haén cuõng caûm thaáy yeân taâm phaàn naøo, khoâng neùn noåi kích ñoäng, buoät mieäng noùi: "Vaäy... oâng coù bieát... noù... noù coù theå cöùu ñöôïc Bích Dao khoâng?" Quyû tieân sinh traàm ngaâm, tuy chæ trong thôøi gian raát ngaén, nhöng vôùi Quyû Leä, khoaûng thôøi gian y im laëng ñoù phaûng phaát nhö keùo daøi caû traên naêm, trong loøng chæ thaáp thoûm sôï Quyû tieân sinh seõ thoát ra moät caâu: "Khoâng theå." Cuõng may, tuy Quyû tieân sinh coù hôi ngaàn ngöø, nhöng cuõng khoâng heà noùi thaúng ra laø khoâng theå. Chæ nghe y chaàm chaäm noùi: "Vaät naøy laø phaùp baûo thôøi thöôïng coå, ñaõ bao nhieâu naêm chöa töøng xuaát hieän ôû nhaân theá, tuy ta cuõng bieát ñoâi chuùt, nhöng cuõng khoâng daùm hoaøn toaøn khaúng ñònh, duø sao cuõng phaûi thöû ñaõ." Quyû Leä thaàm thôû phaøo nheï nhoõm, nhöng cuõng khoâng khoûi coù chuùt meät moûi. Chæ laø nghó ñeán ít nhaát cuõng coù theâm moät phaàn hy voïng, tuy laø khoâng lôùn laém, nhöng haén cuõng ñaõ hoan hæ vaïn phaàn roài. Quaû thöïc haén ñaõ chìm trong tuyeät voïng quaù laâu roài, chæ caàn moät chuùt hy voïng cuõng ñuû laøm haén sung söôùng ñeán ngaây ngöôøi. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2371 Hoài 247
 7. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Quyû tieân sinh traàm ngaâm giaây laùt roài noùi: "Choã naøy khoâng thích hôïp, chi baèng chuùng ta vaøo Haøn Baêng Thaïch Thaát tröôùc ñaõ." Quyû Leä gaät gaät ñaàu, ñang ñònh böôùc ñi thì laïi chaàn chöø giaây laùt, sau ñoù luøi laïi, khom ngöôøi nhöôøng ñöôøng cho Quyû tieân sinh: "Tieân sinh, môøi ñi tröôùc!" Töø khi ñeán Quyû Vöông Toâng naøy, Quyû Leä luoân muïc trung voâ nhaân, cho duø laø ñoái vôùi Quyû Vöông, cuõng raát ít khi leã ñoä nhö vaäy. Vaäy maø laàn naøy haén laïi toû ra cung kính vôùi moät keû xöa nay mình khoâng heà coù aán töôïng toát nhö Quyû tieân sinh, chæ rieâng ñieåm naøy ñaõ coù theå nhaän ra ñòa vò cuûa Bích Dao quan troïng theá naøo ñoái vôùi haén roài. Quyû tieân sinh nhaát thôøi ngaïc nhieân, nhöng cuõng chæ lieác nhìn haén moät caùi, roài nhaác chaân böôùc ñi. Quyû Leä ñi sau löng y, cuøng trôû laïi Haøn Baêng Thaïch Thaát. Beân trong thaïch thaát, Bích Dao vaãn naèm treân thaïch ñaøi nhö tröôùc. Haøn khí traéng môø môø toûa leân töø Haøn Baêng Thaïch Ñaøi, laån khuaát giöõa khoâng trung. Quyû Leä ñi ñeán beân caïnh Bích Dao, ñang ñònh laáy Hôïp Hoan Linh trong tay naøng ra, thì chôït nghe Quyû tieân sinh ñöùng phía sau caûn laïi: "Taïm thôøi ñöøng laáy Hôïp Hoan Linh voäi." Quyû Leä ngaån ngöôøi, quay ngöôøi nhìn Quyû tieân sinh hoûi: "Hoàn phaùch cuûa Bích Dao ñeàu bò khoùa trong Hôïp Hoan Linh, khoâng laáy noù thì laøm sao cöùu ñöôïc naøng?" Quyû tieân sinh kheõ laéc ñaàu: "Laõo phu vöøa noùi roài, Tinh Baøn laø phaùp baûo töø thôøi thöôïng coå, laõo phu cuõng chæ coù hieåu bieát raát sô löôïc, khoâng daùm chaéc chaén möôøi phaàn. Tröôùc khi thöû, toát nhaát khoâng neân kinh ñoäng ñeán Hôïp Hoan Linh cuûa Bích Dao tieåu thö thì hôn, ñôïi sau khi ta naém chaéc roài thì thi trieån phaùp thuaät cuõng khoâng muoän. Ít nhaát cuõng coù theå giöõ cho hoàn phaùch cuûa Bích Dao tieåu thö ñöôïc an toaøn." Quyû Leä hieåu ra, voäi vaøng gaät ñaàu noùi: "Tieân sinh noùi raát phaûi." Quyû tieân sinh tay caàm ngoïc baøn, ngoài xuoáng moät goùc thaïch thaát, Quyû Leä cuõng böôùc ñeán ngoài xuoáng ñoái dieän vôùi y, nhìn chaêm chuù. Tuy Quyû tieân sinh ñoät nhieân xuaát hieän ñöa cho haén moät tia hy voïng, nhöng Quyû Leä vaãn chöa hoaøn toaøn tin töôûng y, tuy noùi naêng khaùch khí, nhöng baát luaän theá naøo cuõng phaûi phoøng bò maáy phaàn. Chæ thaáy Quyû tieân sinh chaàm chaäm ñaët ngoïc baøn xuoáng maët ñaát, nhaém maét traàm tö, cô hoà nhö vaãn ñang ngaàn ngöø, hoài laâu sau, y môùi töø töø môû maét, chaàm chaäm ñöa ngoùn tay troû cuûa baøn tay phaûi, aán xuoáng giöõa chieác ngoïc baøn tröôùc maét. Saéc maët Quyû Leä thoaùng rung ñoäng, nhöng roài laïi laäp töùc coá doàn neùn, trong maét loä veû khaån tröông, nhìn göông maët Quyû tieân sinh tuy khoâng thaáy thaàn tình cuûa y, nhöng chæ Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2372 Hoài 247
 8. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N rieâng chuyeän y nhìn chaêm chaêm khoâng chôùp vaøo ngoïc baøn, cuõng bieát y khoâng heà thoaûi maùi. Ngoùn tay troû cuûa Quyû tieân sinh töø töø aán xuoáng, khi coøn caùch ngoïc baøn chöøng naêm thoán, thì y döøng laïi, ngoïc baøn beân döôùi vaãn hoaøn toaøn khoâng coù bieán hoùa, trong aùnh saùng traéng dòu daøng, voâ soá nhöõng mieáng ngoïc nhoû ñang khoâng ngöøng chuyeån ñoäng theo quyõ ñaïo cuûa rieâng mình, nhöõng vaên töï thaàn bí cuõng thoaùng hieän leân roài laïi taét ngoùm. Ngoùn tay cuûa Quyû tieân sinh cöù döøng laïi giöõa khoâng trung, hai maét nhìn chaêm chaêm vaøo ngoïc baøn, cô hoà nhö ñang tìm kieám gì ñoù. Tuy Quyû Leä vaãn nghi hoaëc khoù hieåu, nhöng cuõng khoâng daùm laøm phieàn y. Chæ thaáy Quyû tieân sinh cöù ñeå nhö vaäy chöøng nöûa tuaàn traø, ñoät nhieân kheõ höø nheï moät tieáng, aán nhanh ngoùn tay xuoáng. Ngoïc baøn ñang bình tònh, ñoät nhieân phaùt ra nhöõng tia saùng röïc rôõ choùi loïi. Cuøng luùc ñoù, Quyû Leä ñoät nhieân coù aûo giaùc, cô hoà nhö theá giôùi beân ngoaøi ñoät nhieân chaäm laïi, coøn thaïch thaát boãng nhieân roäng hôn gaáp traêm nghìn laàn, coøn baûn thaân haén chæ nhö moät con kieán nhoû, ñoái maët vôùi töông lai voâ cuøng voâ taän. Caûm giaùc kyø dò naøy chæ trong nhaùy maét ñaõ bieán maát, nhöng cuõng ñuû laøm cho Quyû Leä öôùt ñaãm moà hoâi, nhöng luùc naøy haén cuõng khoâng coøn taâm trí ñaâu ñeå nghó nhieàu nöõa, vöøa môùi ñònh thaàn laïi, phaûn öùng ñaàu tieân laø nhìn vaøo ngoïc baøn. Chæ thaáy ngoïc baøn ñang toûa ra nhöõng tia saùng choùi maét, khoâng ngöøng phaùt ra nhöõng tieáng "lanh canh", coù leõ quaù nöûa laø do ngoùn tay cuûa Quyû tieân sinh ñaõ phaù hoaïi quyõ ñaïo chuyeån ñoäng cuûa nhöõng mieáng ngoïc nhoû, laøm cho chuùng chaïm vaøo nhau maø neân. Cuøng vôùi nhöõng tieáng "lanh canh" vui tai ñoù, aùnh saùng toûa ra töø ngoïc baøn caøng luùc caøng choùi maét, chæ giaây laùt sau ñaõ bao truøm caû Haøn Baêng Thaïch Thaát, thaäm chí Quyû Leä ñaõ khoâng theå nhìn thaáy Quyû tieân sinh ñaâu nöõa. Trong maøn haøo quang thaàn bí ñoù, Quyû Leä vöøa kinh haõi laïi vöøa thaáp thoûm möøng vui. Haøo quang röïc rôõ khoâng ngöøng saùng böøng leân, töïa nhö coù moät vaàng maët trôøi nhoû rôi xuoáng thaïch thaát naøy, nhöng Quyû Leä hoaøn toaøn khoâng caûm thaáy noùng böùc, trong muoân vaøn ñaïo aùnh saùng ñoù, khoâng ngöøng vang leân nhöõng aâm thanh thaáp traàm raát nhoû, töïa chuù ngöõ, töïa tieáng reân ræ, laïi nhö tieáng gioù thoåi qua raëng truùc, tieáng chim keâu trong u coác. Ñoät nhieân, Quyû Leä giaät baén mình, toaøn thaân chaán ñoäng, huyeát maïch chaâu thaân töïa hoà nhö ngöøng löu chuyeån, caû ngöôøi laûo ñaûo, suyùt chuùt nöõa thì hoân meâ baát tænh. Quyû Leä caû kinh thaát saéc, khoâng kòp phaûn öùng, loøng baøn tay vaø gan baøn chaân, Ñan ñieàn vaø Baùch hoäi, nhöõng nôi taäp trung khí maïch toaøn thaân ñeàu chaán ñoäng, huyeát khí soâi Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2373 Hoài 247
 9. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N traøo, ñau ñôùn nhö dao caét. Vôùi söùc chòu ñöïng kinh ngöôøi cuûa haén maø cuõng khoâng khoûi höï leân moät tieáng, saéc maët ñau ñôùn khoân cuøng. Sau maøn aùnh saùng choùi maét, döôøng nhö Quyû tieân sinh cuõng caûm nhaän ñöôïc ñieàu gì ñoù, chôït leân tieáng hoûi: "Sao vaäy?" Nghe thanh aâm cuûa y heát söùc bình oån, töïa hoà nhö hoaøn toaøn khoâng heà bò aûnh höôûng chuùt gì vaäy. Quyû Leä khoâng khoûi kinh nghi baát ñònh, töø tröôùc tôùi nay haén chöa töøng gaëp phaûi tình traïng theá naøy bao giôø. Neáu nhö noùi laø do yeâu löïc cuûa Pheä Huyeát Chaâu phaùt taùc thì cuõng khoâng phaûi, bôûi vì hieän töôïng hoaøn toaøn khaùc nhau, hôn nöõa töø khi hoïc ñöôïc Thieân Thö ñeä töù quyeån, yeâu löïc cuûa Pheä Huyeát Chaâu ñaõ bò dung hôïp, khoâng coøn phaùt taùc nöõa, huoáng hoà Nhieáp Hoàn luùc naøy vaãn ñang naèm trong loøng haén, khoâng heà coù baát kyø dò ñoäng. Ñaây chæ laø suy nghó thoaùng hieän leân trong oùc Quyû Leä, caùi ñau vaãn khoâng ngöøng taêng leân, chæ trong nhaùy maét, huyeát maïch toaøn thaân haén döôøng nhö ñoâng cöùng, chaán ñoäng döõ doäi, töïa hoà nhö bò beû gaäp laïi, töù chi daàn daàn teâ daïi, nhöõng chaán ñoäng xuaát hieän ôû thuû taâm, ñôn ñieàn khi naõy baét ñaàu di chuyeån, höôùng veà phía mi taâm cuûa haén. Bieán hoùa naøy dieãn ra nhanh ñeán möùc khoâng theå töôûng töôïng, toaøn thaân Quyû Leä run raåy moät caùch döõ doäi, cuõng may laø coù maøn haøo quang che khuaát, neân Quyû tieân sinh môùi khoâng nhaän ra roát cuoäc laø ñaõ coù chuyeän gì xaûy ra. Nhöng vôùi ñaïo haïnh cuûa y, taát nhieân cuõng coù theå caûm nhaän ñöôïc Quyû Leä ñang gaëp phaûi chuyeän gì ñoù raát gheâ gôùm, giöõa maøn haøo quang mô mô hoà hoà, döôøng nhö Quyû tieân sinh ñang ñöùng daäy. Quyû Leä chæ caûm thaáy caùi ñau nhö dao caét laøm haén thoáng khoå vaïn phaàn ñoù khoâng hieåu vì sao laïi ñoät nhieân bieán maát. Vaøo luùc ñau ñôùn nhaát, haén caûm nhaän ñöôïc caùc chaán ñoäng ñaõ dòch chuyeån heát veà mi taâm, trong saùt na aáy, döôøng nhö haén nghe thaáy trong ñaàu mình coù aâm thanh nhö saám noå, töïa hoà traùi phaùo khoång loà vöøa noå tung trong ñaàu haén vaäy. Moät ñaïo baïch quang nhö moät ngoïn truûy thuû saéc beùn, ñang xuyeân thaúng qua ñaàu haén, caém saâu vaøo naõo haén. Trong khoaûnh khaéc aáy, Quyû Leä chæ thaáy trôøi xoay ñaát chuyeån, cô hoà nhö maát ñi thaàn trí, nhöng baûn tính haén xöa nay voán kieân cöôøng baát khuaát, nhieàu naêm nay laïi trui reøn qua bao traän chieán kinh hoàn baït vía maø vaãn soáng soùt, theá neân môùi khoâng guïc ngaõ. Cuøng vôùi söï bieán maát cuûa caûm giaùc ñau ñôùn, haén cuõng nhaän ra ñaàu mình vaãn coøn nguyeân veïn, nhöng aûo giaùc vöøa roài, thì quaû laø chaân thöïc voâ cuøng, khieán ngöôøi ta khoâng theå khoâng sôï haõi. Ñuùng vaøo luùc naøy, chôït thaáy Quyû tieân sinh leân tieáng: "Ngöôi laøm sao vaäy?" Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2374 Hoài 247
 10. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Cuøng vôùi tieáng noùi cuûa Quyû tieân sinh, Quyû Leä chôït caûm thaáy toaøn thaân thö thaùi, aùp löïc kyø dò vöøa roài laäp töùc tieâu taùn, aùnh saùng choùi maét trong Baêng Haøn Thaïch Thaát cuõng mau choùng aûm ñaïm. Haén hít saâu moät hôi, ñònh thaàn nhìn veà phía tröôùc, chæ thaáy Quyû tieân sinh ñaõ ñöùng daäy töø luùc naøo, ñang nhìn chaêm chaêm vaøo Quyû Leä, coøn ngoùn tay y thì töï nhieân cuõng ñaõ rôøi khoûi ngoïc baøn. Nhöõng vieân ngoïc treân Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn ñaõ laàn löôït trôû veà quyõ ñaïo voán coù cuûa noù, ñoàng thôøi ngoïc baøn cuõng khoâi phuïc nguyeân traïng. Quyû Leä traàm maëc hoài laâu, saéc maët daàn daàn bình oån trôû laïi, ñieàm ñaïm noùi: "Cuõng khoâng coù gì, vöøa roài aùnh saùng choùi maét quaù, ta che ñi thoâi!" Quyû tieân sinh ngaây ngöôøi, chau maøy, ñaïo haïnh cuûa Quyû Leä quyeát khoâng döôùi y, taát nhieân laø y khoâng theå tin Quyû Leä laïi sôï luoàng baïch quang naøy laøm choùi maét. Chæ laø thaáy Quyû Leä toû roõ khoâng muoán noùi cho mình, neân y cuõng chæ traàm ngaâm giaây laùt roài laïi ngoài xuoáng. Quyû Leä nhìn y, hoûi: "Theá naøo, tieân sinh coù theå söû duïng... Caøn Khoân... hay laø Tinh Baøn naøy khoâng?" Quyû tieân sinh kheõ gaät ñaàu, saéc maët coù gì ñoù raát coå quaùi, ñang ñònh noùi thì ñoät nhieân laïi ngöng laïi. Saéc maët caû hai cuøng luùc thay ñoåi, döôøng nhö ñaõ caûm nhaän ñöôïc gì ñoù. Tieáp sau ñoù, caû Haøn Baêng Thaïch Thaát nhö rung chuyeån, moät muøi maùu tanh noàng naëc khaép khoâng gian, nhöõng tieáng laïo xaïo vang leân töø boán phía vaùch ñaù, caùc veát nöùt neû laïi to theâm, voâ soá nhöõng taûng ñaù nhoû rôi xuoáng nhö möa. Maët ñaát chaán ñoäng caøng luùc caøng maïnh, coù leõ vì vaùch ñaù ñaõ nöùt neû gaàn heát, khaû naêng caùch aâm cuûa Haøn Baêng Thaïch Thaát haàu nhö ñaõ khoâng coøn, coù theå nghe thaáy nhöõng tieáng gaøo theùt tuyeät voïng ôû xa xa, trong muøi maùu tanh saëc suïa buoàn noân aáy, Quyû Leä vaø Quyû tieân sinh ñeàu bieán saéc maáy laàn. Söùc maïnh thaàn bí ñaõ nguû say hôn möôøi ngaøy nay ñoät nhieân laïi thöùc tænh, vaùch ñaù vaø maët ñaát chaán ñoäng döõ doäi, laàn naøy noù phaùt taùc moät caùch ñaëc bieät hung maõnh, hoaøn toaøn khoâng heà coù veû nhö muoán döøng laïi. Quyû Leä phoùng voït tôùi thaïch ñaøi nhö moät muõi teân, baûo veä cho cô theå Bích Dao, coøn Quyû tieân sinh thì ñaûo maét nhìn quanh quaát, hai haøng loâng maøy nhíu chaët, khoâng noùi tieáng naøo, cô hoà nhö nhö ñang suy nghó ñieàu gì ñoù, saéc maët thoaùng hieän veû kinh nghi baát ñònh. "AÀm!" Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2375 Hoài 247
 11. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Ñoät nhieân, moät tieáng noå kinh thieân ñoäng ñòa vang leân beân ngoaøi thaïch thaát, moät taûng ñaù khoång loà bò chaán vôõ laøm boán naêm maûnh. Giöõa maøn caùt ñaù muø mòt, moät boùng nhaân aûnh lao vaøo nhö gioù, saéc maët lo aâu khoân cuøng. Ngöôøi naøy chính laø Quyû Vöông. Quyû Vöông vöøa böôùc vaøo ñaõ nhìn veà phía thaïch ñaøi, thaáy Quyû Leä ñang baûo veä cho Bích Dao, tuy hai beân chaán doäng döõ doäi, ñaát ñaù treân traàn thaïch thaát rôi xuoáng nhö möa, song döôùi coâng löïc cuûa Quyû Leä, taát caû ñaát ñaù rôi xuoáng gaàn Haøn Baêng Thaïch Ñaøi ñeàu bò chaán bay ra xa. Quyû Vöông thôû phaøo nheï nhoõm, nhöng saéc maët vaãn voâ cuøng khaån tröông, ñaûo maét moät voøng, thaáy Quyû tieân sinh cuõng ñang coù maët ôû ñaây, hai haøng loâng maøy lieàn kheõ cau laïi, hoûi: "Tieân sinh ôû ñaây laøm gì, coøn khoâng ñi..." Noùi ñöôïc moät nöûa, Quyû Vöông ñoät nhieân ngöng laïi. Quyû tieân sinh döôøng nhö cuõng hieåu yù, kheõ gaät ñaàu, thaân hình nhích ñoäng, ñònh rôøi khoûi thaïch thaát, nhöng laïi ñoät nhieân nhôù ra ñieàu gì ñoù, aùnh maét dòch xuoáng ñaát, chæ thaáy thöù phaùp baûo khoâng bieát goïi laø Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn hay Tinh Baøn kia ñang naèm laëng leõ döôùi ñaát. Quyû tieân sinh böôùc laïi gaàn ngoïc baøn, chôït caûm thaáy sau löng coù moät luoàng muïc quang saéc beùn ñang nhìn mình chaêm chaêm, laïnh leõo voâ cuøng. Y lieàn chaàm chaäm quay ñaàu laïi, thaáy Quyû Leä ñang vung tay ñaùnh bay moät taûng ñaù rôi xuoáng, hai maét vaãn tröøng tröøng nhìn veà phía mình. Quyû tieân sinh traàm maëc giaây laùt, khoâng böôùc leân nöõa, maø kheõ laéc mình moät caùi, löôùt ra khoûi thaïch thaát nhö moät boùng u linh, trong nhaùy maét ñaõ khoâng coøn thaáy ñaâu nöõa. Trong thaïch thaát chæ coøn laïi Quyû Leä vaø Quyû Vöông. Quyû Vöông ñöa maét nhìn ngoïc baøn döôùi ñaát moät löôït, roài ngöôùc leân nhìn Quyû Leä, ñònh noùi gì ñoù roài laïi thoâi, chæ thôû daøi moät tieáng, baát luaän laø taïi sao Quyû tieân sinh laïi ôû ñaây, thì chæ caàn nhìn Quyû Leä mang ngoïc baøn naøy tôùi laø cuõng bieát haén muoán cöùu Bích Dao, maø nhìn caûnh töôïng tröôùc maét, thì khoâng caàn hoûi Quyû Vöông cuõng bieát keát quaû ra sao roài. Quyû Vöông laëng leõ ñi ñeán caïnh Haøn Baêng Thaïch Ñaøi, vöøa hay luùc ñoù coù moät taûng ñaù treân traàn khoâng chòu noåi chaán ñoäng rôi xuoáng, Quyû Vöông kheõ vung tay, taûng ñaù lieàn nhö truùng phaûi troïng kích, lao vuùt ñi, baén vaøo vaùch ñaù vôõ thaønh muoân ngaøn maûnh vuïn... Quyû Leä lieác maét nhìn oâng ta, cuõng khoâng noùi gì. Hai nam nhaân cöù theá ñöùng caïnh nöõ töû xinh ñeïp ñang say nguû treân thaïch ñaøi, toaøn taâm toaøn yù baûo veä naøng. Nuï cöôøi vaãn nôû treân khoùe mieäng Bích Dao nhö cuõ, coù leõ trong loøng naøng, ñang aâm thaàm haïnh phuùc cuõng khoâng chöøng. Thôøi gian qua ñoä nöûa tuaàn traø, nhöng chaán ñoäng vaãn khoâng coù daáu hieäu gì laø seõ döøng laïi, ngöôïc laïi, söùc maïnh kyø bí mang theo muøi maùu huyeát tanh noàng kia coøn tung hoaønh khaép nôi, gaây ra nhöõng veát nöùt ngaøy moät lôùn hôn, Quyû Vöông vaø Quyû Leä ñeàu laø Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2376 Hoài 247
 12. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N nhaân vaät ñaïo haïnh cao thaâm, ñeàu hieåu roõ söùc maïnh naøy tuyeät ñoái khoâng phaûi cuûa moät côn ñòa chaán bình thöôøng, maø coù linh tính, töïa nhö moät con aùc thuù khoång loà ñang bò xieàng xích, gaàm ruù vaän heát söùc maïnh ñeå thoaùt khoûi cuøm goâng, cho duø phaûi huûy thieân dieät ñòa, noù cuõng khoâng maøng ñeán. Thaïch moân ñaõ bò Quyû Vöông huûy maát, neân tieáng gaàm ruù keâu gaøo cuûa caùc ñeä töû Quyû Vöông Toâng beân ngoaøi thaïch thaát laïi caøng roõ theâm, caøng luùc caøng thaûm thieát, choùi tai. Saéc maët Quyû Vöông daàn daàn trôû neân caùu kænh, noä khí che môø song muïc. Quyû Leä ñöùng caïnh ñoù cuõng caûm nhaän ñöôïc söï bieán hoùa trong loøng Quyû Vöông, ñöa maét lieác nhìn roài khoâng khoûi giaät mình chaán ñoäng. Chæ thaáy cô thòt treân maët Quyû Vöông kheõ giaät giaät, troâng meùo moù hung aùc toät cuøng, so vôùi veû khí ñoä khoan dung thöôøng naøy cuûa oâng ta thì ñuùng laø moät trôøi moät vöïc, hai maét oâng ta ñaày nhöõng tia maùu chaèng chòt, ñoû saãm leân, xaï ra nhöõng tia nhìn saéc töïa baûo ñao baûo kieám. Quyû Leä thaàm kinh haõi, vöøa hay luùc naøy Quyû Vöông cuõng ñöa maét nhìn haén. Trong khoaûnh khaéc hai aùnh maét gaëp nhau ñoù, Quyû Vöông ñoät nhieân cöôøi gaèn, thanh aâm laïnh töïa baêng haøn ñòa cöïc: "Ngöôi nhìn caùi gì?" Tröôùc aùnh maét saéc beùn cuûa oâng ta, Quyû Leä khoâng heà run sôï, cuõng laïnh luøng ñaùp laïi: "Khoâng coù gì!" Quyû Vöông tröøng maét leân nhìn haén, khoâng khí töông ñoái hoøa hoaõn maø hai ngöôøi vaãn giöõ töø naõy giôø ñoät nhieân trôû neân caêng thaúng. Ñuùng vaøo luùc naøy, laàn sau vaøi laàn chaán ñoäng döõ doäi, luoàng söùc maïnh thaàn bí döôùi loøng ñaát kia laïi töø töø bieán maát. Quaû nhieân, giaây laùt sau, maët ñaát vaø vaùch ñaù ñaõ thoâi khoâng rung ñoäng nöõa, nhöõng taûng ñaù nhoû cuõng thoâi khoâng rôi xuoáng, muøi huyeát tanh cuõng töø töø nhaït daàn. Quyû Leä thôû phaøo nheï nhoõm, nhìn xuoáng Haøn Baêng Thaïch Ñaøi, thaáy Bích Dao vaãn naèm ñoù moät caùch yeân bình, nuï cöôøi vaãn nôû treân khoùe mieäng xinh xaén. Sau ñoù, haén quay ñaàu nhìn sang phía Quyû Vöông, chæ thaáy oâng ta cuõng ñang chaêm chuù nhìn Bích Dao, noä khí vaø saùt khí daàn daàn bieán maát. Treân theá gian naøy, coù leõ chæ duy nhaát moät mình Bích Dao laø coù theå laøm cho Quyû Vöông tænh laïi khoûi côn cuoàng noä, bình tónh trôû laïi. Quyû Vöông ngaém nhìn Bích Dao moät hoài, trong maét hieän leân veû töø aùi cuûa ngöôøi cha, thaáp gioïng noùi: "Ngöôi chaêm soùc noù cho toát!" Quyû Leä gaät ñaàu: "Toâi bieát roài!" Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2377 Hoài 247
 13. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Quyû Vöông quay ngöôøi, saûi böôùc ra ngoaøi, chæ trong nhaùy maét ñaõ khoâng coøn thaáy ñaâu nöõa. Quyû Leä ñöùng ñoù, ñaûo maét moät voøng, thaáy ngoïc baøn vaãn naèm treân maët ñaát. Vöøa roài ñaù rôi taùn loaïn, nhöng laï moät ñieàu laø hoaøn toaøn khoâng coù moät taûng ñaù naøo rôi truùng chieác ngoïc baøn naøy caû. Quyû Leä böôùc tôùi, caàm ngoïc baøn leân, caån thaän quan saùt moät luùc, roài laáy taám vaûi ñen trong ngöôøi ra boïc laï. Beân ngoaøi thaïch thaát, nhöõng tieáng keâu gaøo ñaõ daàn taét haún, nhöng tieáng huyeân naùo oàn aøo thì vaãn vang leân choã naøy choã noï, roõ raøng laø vaãn coøn raát nhieàu ngöôøi chöa tænh khoûi côn sôï haõi khuûng hoaûng. Quyû Leä kheõ chau maøy, muïc quang chaàm chaäm ñaûo troøn moät voøng quan saùt caûnh töôïng xung quanh, sau côn chaán ñoäng, thaïch thaát voán ñaõ nöùt neû töø tröôùc giôø troâng caøng theâm thaûm haïi, coù ñieàu laàn chaán ñoäng naøy khaùc vôùi laàn tröôùc. Ngoaïi tröø vaùch ñaù bò phaù huûy nghieâm troïng ra, thaäm chí caû maét ñaát cuõng baét ñaàu xuaát hieän nhöõng veát nöùt lôùn, coù nôi veát nöùt coøn roäng hoaùc nhö moät caùi haøo. Haøn Baêng Thaïch Thaát coøn bò toån thöông naëng neà nhö vaäy, thoâng ñaïo beân ngoaøi vaø nhöõng nôi ñeä töû cö nguï thaûm traïng theá naøo, thieát töôûng khoâng caàn noùi cuõng coù theå töôûng töôïng ra ñöôïc, nhöõng tieáng reân ræ vang leân khaép nôi cô hoà nhö ñaõ laø moät lôøi giaûi thích toát nhaát. AÙnh maét Quyû Leä töø töø trôû neân saéc beùn, haén böôùc tôùi gaàn moät böùc vaùch ñaù, laëng leõ quan saùt moät caùch caån thaän, sau ñoù hai haøng loâng maøy cuûa haén daàn nhíu chaët laïi, ñöa tay sôø leân veát nöùt saâu hoaém, nhöõng vieân ñaù nho nhoû rôi xuoáng theo ñöôøng ñi cuûa baøn tay haén, rôi xuoáng ñaát naûy leân moät caùi roài laên vaøo trong goùc. Quyû Leä chaàm chaäm thu tay laïi, keá ñoù haén laøm moät ñoäng taùc heát söùc kyø quaùi, ñöa tay leân muõi, kheõ hít hít, töïa nhö ngöûi thaáy gì kyø dò vaäy. Song muïc haén saùng böøng leân nhö hai ngoïn ñuoác. Töø khi haén trôû veà Hoà Kyø Sôn, luoàng söùc maïnh kyø bí naøy ñaõ xuaát hieän hai laàn, laàn naøo cuõng ñuùng vaøo luùc haén duøng Caøn Khoân Luaân Hoài Baøn cöùu chöõa cho Bích Dao, noùi hai vieäc naøy khoâng lieân quan ñeán nhau laø khoâng theå ñöôïc, neáu ñaõ lieân quan ñeán vieäc quan troïng nhaát cuûa haén luùc naøy laø cöùu chöõa cho Bích Dao thì töï nhieân haén khoâng theå ñaët mình ra ngoaøi chuyeän naøy ñöôïc nöõa. oOo Huyeát Trì. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2378 Hoài 247
 14. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Luoàng söùc maïnh kyø dò cuûa Huyeát Traän ñaõ thoâi khoâng baønh tröôùng, tuy raèng khoaûng khoâng noàng naëc muøi maùu tanh, nhöng voøng aùnh saùng toûa ra töø Phuïc Long Ñænh vaãn khoâng coù bieán ñoäng gì lôùn. Quyû tieân sinh ñöùng moät mình treân bình ñaøi, ngaång ñaàu leân nhìn Phuïc Long Ñænh ñang lô löûng treân khoâng, aùnh maét y chaêm chuù nhìn vaøo göông maët aùc ma khaéc treân thaân ñænh vaø ñaïo baïch quang gaêm giöõa traùn noù. Ñaïo aùnh saùng gioáng nhö moät ngoïn truûy thuû aáy laïi saùng hôn tröôùc ñoù raát nhieàu, ñoàng thôøi cuõng lôùn ra theâm, laøm cho göông maët aùc ma caøng theâm vaën veïo, huyeát khí ñoû röïc ñaõ bò böùc ñi quaù nöûa, cô hoà nhö khoâng theå tieáp tuïc duy trì. Chæ laø tröôùc cuïc dieän naøy, song muïc Quyû tieân sinh laïi hoaøn toaøn khoâng coù veû noân noùng vaø lo laâu nhö tröôùc, ngöôïc laïi coøn coù maáy phaàn hoan hæ, chæ nghe y baät cöôøi khe kheõ, laåm baåm noùi: "Quaû nhieân laø coù lieân quan ñeán Tinh Baøn..." Y nhích ñoäng thaân hình, böôùc ñeán saùt meùp bình ñaøi môùi döøng laïi, nghieâng ñaàu nhìn xuoáng Huyeát Trì, chæ thaáy töù ñaïi linh thuù vaãn bò ngaâm trong laøn maùu, höõu khí voâ löïc, troâng daùng veû voâ cuøng meät moûi, roõ raøng laø maáy con thöôïng coå linh khí naøy ñaõ bò Töù Linh Huyeát Traän huùt heát linh khí maát roài. Xung quanh Phuïc Long Ñænh, linh khí taäp trung daøy ñaëc dò thöôøng, hoùa thaønh nhöõng ñoùa hoa ñoû röïc, löôïn troøn treân khoâng, Phuïc Long Ñænh cuõng khoâng ngöøng toûa ra haøo quang, cô hoà nhö ñang huùt laáy linh khí ñoù. Chæ laø ñaïo aùnh saùng traéng kia ñaõ khoùa chaët ñöôøng vaøo, laøm cho linh khí khoâng theå vaøo ñænh, huyeát traän khoâng theå ñaïi thaønh. Quyû tieân sinh ngöôùc maét nhìn dò töôïng ñang xaûy ra, hai maét nheo nheo, loä veû traàm tö, hai baøn tay xoaén vaøo nhau, thænh thoaûng laïi phaùt ra nhöõng tieáng raéc raéc, roõ raøng laø ñang tính toaùn ñieàu gì ñoù. Ñuùng luùc, treân bình ñaøi chôït vang leân tieáng y phuïc phaát ñoäng, Quyû tieân sinh laäp töùc caûm nhaän ñöôïc, quay ngöôøi laïi. Chæ thaáy Quyû Vöông saéc dieän aâm traàm, chaäm raõi böôùc tôùi. Laàn naøy thì y khoâng coøn bình tónh giöõ khaùch khí ñöôïc nöõa, tröïc tieáp hoûi luoân: "Laø chuyeän gì, taïi sao Huyeát Traän laïi ñoät nhieân khoâng theå khoáng cheá nhö vaäy?" Quyû tieân sinh chaäm raõi ngöôùc maét leân nhìn Phuïc Long Ñænh vaø ñaïo baïch quang, ñieàm ñaïm noùi: "Laàn ñòa chaán naøy laø do Tu La thaàn löïc cuûa huyeát traän töï coù linh khí, muoán thoaùt khoûi söï keàm cheá cuûa Caøn Khoân Toûa, ñoàng thôøi daãn ñoäng caû huyeát khí hung leä cuûa nôi naøy vaø linh khí cuûa töù ñaïi linh thuù, ba luoàng söùc maïnh cuøng luùc phaùt taùc gaây neân. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2379 Hoài 247
 15. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Quyû Vöông höø laïnh moät tieáng, ngöôùc maét leân nhìn: "Noùi thì hay laém, nhöng taïi sao rung trôøi lôû ñaát nhö vaäy maø cuõng khoâng laøm gì ñöôïc moät ñaïo baïch quang nhoû beù theá kia?" Quyû tieân sinh ñieàm ñaïm noùi: "Neáu caám cheá cuûa thöôïng coå thaàn phaùp maø deã hoùa giaûi nhö vaäy thì ñaâu coøn laø thöôïng coå thaàn phaùp nöõa?" Quyû Vöông thoaùng loä saéc giaän, laïnh luøng noùi: "Ta khoâng muoán nghe nhieàu nöõa, roát cuoäc laø coù caùch gì tröø ñi caùi Caøn Khoân Toûa hoâi thuùi naøy khoâng?" Quyû tieân sinh im laëng, hoài laâu roài ñoät nhieân baät cöôøi noùi: "Voán laø thuùc thuû voâ saùch, nhöng giôø thì..." Y chaàm chaäm ngaång ñaàu leân nhìn Quyû Vöông: "Coù caùch roài." Quyû Vöông giaät mình, ngaïc nhieân noùi: "Caùi gì, tieân sinh ñaõ coù caùch roài?" Quyû tieân sinh chaàm chaäm gaät ñaàu, nhöng khoâng noùi ra laø caùch gì, maø quay ngöôøi, nhìn leân Phuïc Long Ñænh, traàm ngaâm giaây laùt, roài nheï gioïng noùi: "Ngaøi nhaãn naïi theâm moät laùt, thôøi khaéc xuaát theá khoâng coøn laâu nöõa ñaâu..." Giöõa khoâng trung, Phuïc Long Ñænh khoâng ngöøng taùn phaùt haøo quang, cô hoà nhö coù linh khí, ñang laëng leõ quan saùt hai ngöôøi beân döôùi. Phoùng maét nhìn quanh toång ñöôøng Quyû Vöông Toâng, khaép nôi ñeàu ñoå naùt böøa baõi, laàn ñòa chaán naøy so vôùi laàn tröôùc thì maïnh hôn gaáp boäi, caû söùc maïnh kyø dò kia cuõng khuûng boá hôn maáy laàn, ñaõ coù maáy chuïc ñeä töû Quyû Vöông Toâng phaùt cuoàng. Tuy raèng caùc ñeä töû phaùt cuoàng veà sau cuõng bò nhöõng ngöôøi tænh taùo hôïp löïc haï saùt, nhöng nhaân soá thöông vong cuõng leân tôùi vaøi chuïc. Quan troïng hôn laø, nhöõng ngöôøi cheát naøy, baát keå laø phaùt cuoàng hay chieán töû, ñeàu laø nhöõng ngöôøi chung moät moân phaùi, thaäm chí raát nhieàu ngöôøi tröôùc ñoù coøn laø baèng höõu thaân thieát ñaõ töøng cuøng nhau ngöï ñòch, cuøng nhau noùi chuyeän raát taâm ñaàu yù hôïp, vaäy maø ñeán giôø, laïi trôû thaønh sinh töû cöøu ñòch. -oOo- Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2380 Hoài 247

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản