intTypePromotion=3

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 249

Chia sẻ: Yan Liang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
107
lượt xem
5
download

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 249

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập nhập môn quan dành cho những bạn thích kiếm hiệp, Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 249

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 249

 1. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N TAP Ä 25 HOIÀ 249 Am Ù Ñau á B a ngaøy troâi qua. Quyû Leä ñôïi chôø trong thaïch thaát cuûa Quyû Vöông, saéc maët bình tónh thôø ô hoùa thaønh soát ruoät, hieän taïi ñaõ ñaày veû phieàn muoän vaø maát kieân nhaãn. Vôùi haén, maëc duø ñaõ bieát roõ khoái Tinh Baøn naøy khoâng phaûi laø baûo vaät thoâng thöôøng, ñeå tham thaáu nhöõng ñieàu bí aûo beân trong phaûi chuaån bò tö töôûng seõ maát khaù nhieàu thôøi gian, nhöng tuyeät khoâng nghó phaûi caàn ñeán ba ngaøy trôøi, ñieàu teä haïi nhaát laø cho ñeán luùc naøy ba ngaøy coâng phu ñaõ troâi ñi, Quyû tieân sinh töïa hoà vaãn chaúng tieán ñöôïc böôùc naøo. Haén tin laø, khi Quyû tieân sinh laàn ñaàu tieân tieáp xuùc vôùi khoái Tinh Baøn naøy seõ kích phaùt Tinh Baøn coù dò bieán, roài ñoù seõ coù maáy phaàn taâm ñaéc vôùi baûo vaät naøy, chæ caàn sau maáy ngaøy tham ngoä laø khoâng khoù hieåu thaáu huyeàn hö. Ai ngôø ba ngaøy chöïc chôø beân caïnh Quyû tieân sinh, chæ thaáy y khoâng ngöøng nghieâng ñi ñaûo laïi thaàn vaät, coù theå noùi laø nhìn ñeán phaùt chaùn ra, Quyû Leä thaäm chí coøn caûm giaùc Quyû tieân sinh haún phaûi ghi nhôù heát nhöõng coå töï treân khoái ngoïc nhoû khoâng ngöøng hoaït ñoäng ôû trung taâm ngoïc baøn. Theá nhöng Quyû tieân sinh hieån nhieân ñaõ rôi vaøo tình traïng quaãn baùch naøo ñoù roài, hoaëc giaû thuyeát laø khi tham ngoä baûo vaät naøy, y ñaõ gaëp phaûi moät vaán ñeà heát söùc khoù khaên, maáy ngaøy qua khoâng tieán ñöôïc nöûa taác. Thaïch thaát Quyû Vöông cö truù ñöông nhieân roäng raõi hôn choã ôû cuûa nhöõng ngöôøi khaùc, chia thaønh hai gian, phía ngoaøi roäng hôn laø nôi Quyû Leä vaø Quyû tieân sinh tham ngoä Tinh Baøn, gian trong nhoû hôn töï nhieân laø phoøng nguû cuûa Quyû Vöông. Tuy raèng Quyû Vöông khoâng coù maët, nhöng ba ngaøy vöøa qua hai ngöôøi khoâng heà böôùc vaøo ñoù moät böôùc, vôùi ñaïo haïnh cuûa boïn hoï, ñöøng noùi laø ba ngaøy ba ñeâm, maø ñeán möôøi ngaøy möôøi ñeâm khoâng nguû vaãn chaúng heà gì Khoù chòu ñöïng nhaát vaãn laø hai chöõ "chôø ñôïi." Ba ngaøy nay, Quyû Leä khoâng rôøi khoûi thaïch thaát nöûa taác, con khæ Tieåu Hoâi cuõng chôø ôû ñoù, baát quaù do tính khæ hieáu ñoäng, maáy ngaøy qua chaúng coøn choã naøo khoâng bò Tieåu Hoâi Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2396 Hoài 249
 2. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N phaù phaùch. Chæ caàn coi luùc naøy Quyû Leä vaø Quyû tieân sinh vaãn maét môû tröøng tröøng vaøo nhìn baûo vaät, e raèng ñeán ba ngaøy nöõa hoï cuõng chaúng theøm ñeå yù ñeán Tieåu Hoâi. Tieåu Hoâi buoàn baõ voâ vò ôû treân caùi baøn ñoïc saùch lôùn luùc naèm luùc ngoài, luùc thì muùa maùy chaân tay, luùc laïi choång boán voù leân trôøi, chaùn cheâ roài lieàn gaéng göôïng ngoài daäy, giô tay oâm ñaàu, mieäng khoâng ngöøng khe kheõ phaùt ra aâm thanh "chi chi", maét ñaûo töù tung nhö muoán tìm xem coù gì thuù vò hôn khoâng. Thaïch thaát naøy tuy roäng raõi nhöng cuõng khoâng to lôùn laém, vì vaäy töï nhieân laø aùnh maét noù baét gaëp phoøng trong. Tieåu Hoâi gaõi ñaàu gaõi tai, quay laïi nhìn Quyû Leä, chæ thaáy maët muõi aâm traàm, phaûng phaát nhö coù leä khí aån hieän, hieån nhieân taâm tình raát khoâng deã chòu, Quyû tieân sinh thì taäp trung toaøn boä tinh thaàn nghieân cöùu khoái Tinh Baøn trong tay ñang khoâng ngöøng taùn phaùt nhöõng tia baïch saéc nhaøn nhaït oân hoøa, thænh thoaûng ngaãu nhieân ngöôùc leân nhìn Quyû Leä moät caùi roài laïi cuïp maét laïi. Hai ngöôøi hieån nhieân ñeàu raát chuù yù vaøo khoái Tinh Baøn, duø cho coù moät chuùt caûnh giôùi, toái ña cuõng ñeå coi ñoái phöông maø thoâi, chaúng ai löu yù ñeán Tieåu Hoâi ôû beân caïnh. Tieåu Hoâi nhuùn vai, moàm cheïp cheïp maáy caùi, vaãy ñuoâi hai laàn, quay ngöôøi nhìn vaøo gian noäi thaát, ñoaïn nhaûy xuoáng len leùn boû ñi. Nôi ôû cuûa Quyû Vöông baøi trí khoâng chuùt maøu meø, ngöôïc laïi coøn möôøi phaàn giaûn dò, roõ raøng chuû nhaân nôi naøy tònh khoâng coù yù höôûng thuï nhöõng xa hoa traàn tuïc, gian ngoaøi theá naøo, gian trong cuõng vaäy: moät caùi giöôøng goã, moät chieác baøn troøn, ba caùi gheá troøn, treân nhöõng böùc töôøng ñaù xung quanh treo boán böùc töï hoïa, böùc thöù nhaát laáy caûnh soâng nuùi theå hieän tình yù, möïc nhaït boá traéng phaûng phaát truy caàu xuaát theá; böùc thöù hai trình baøy hoa ñieåu ngheânh xuaân, chim bay hoa nôû, xuaân yù trieàn mieân; böùc hoïa thöù ba veõ laõo hoå naèm trong röøng thoâng, caûnh töôïng so vôùi hai böùc ñaàu tieân coù choã khaùc bieät, khí theá huøng vó, oai phong laãm lieät, ñoät nhieân xuaát loä chí khí huøng baù thieân haï. Tieåu Hoâi ñöông nhieân chaúng bieát gì ñeán yù caûnh trong töï hoïa. Nhöõng gì nuùi soâng hoa ñieåu trong maét noù chaúng ñeå laïi aán töôïng gì, ngöôïc laïi vöøa thaáy böùc hoïa hoå naèm oai veä thì chôït run leân, laäp töùc coù phaûn öùng, nhe raêng chaønh moàm laøm maët xaáu, höôùng vaøo vaùch ñaù nhoå phì ra moät baõi nöôùc boït. Ba böùc hoïa naøy saép thaønh hình chöõ nhaát treân töôøng ñaù, lieân keát boå sung laãn nhau, tuy raèng caûnh trí vaø tö töôûng heát söùc baát ñoàng, nhöng toång theå vaãn haøi hoøa trong moät caùch cuïc naøo ñaáy. Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2397 Hoài 249
 3. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Ñoái laäp vôùi ba böùc hoïa treân, ôû böùc töôøng ñaù beân caïnh, chæ treo duy nhaát moät böùc hoïa ñôn ñoäc. Khoâng phaûi sôn thuûy, cuõng chaúng phaûi ñieåu hoa, maø laø moät vò phuï nhaân myõ leä, böùc hoïa naøy veõ theo phong caùch teá vi, ñöôøng neùt cöïc kyø tinh teá, phuï nhaân naøy töø thaân hình ñeán chieác nhaãn ñeo tay, hoa tai moïi chi tieát ñeàu gioáng heät nhö thaät, chöa keå dung maïo ñoan trang tuù leä, khieán ngöôøi ta troâng thaáy baát giaùc ñeàu sinh loøng aùi moä, ñích thöïc laø moät hoïa phaåm cöïc kyø traân quyù. Nhöng cuõng chæ laø traân phaåm trong maét ngöôøi ta, vôùi tam chæ nhaõn cuûa con khæ naøy töï nhieân laø giaù trò phaûi thaáp ñi raát nhieàu laàn, Tieåu Hoâi ngaém tranh chaúng moät chuùt ñoäng dung, lieác qua lieác laïi maáy caùi roài laïi quay laïi vôùi böùc tranh laõo hoå. Khoâng hieåu trong maét loaøi khæ, moät böùc hoïa toát phaûi veõ caùi gì, phaûi chaêng xaáu ñeïp gì cuõng ñeán veõ ra maáy con khæ thoâi?. Ñaùo ñeå thì loaøi khæ thích veõ ngöôøi gì vaät gì chaúng coù caùch naøo bieát ñöôïc, baát quaù luùc naøy Tieåu Hoâi quan taâm nhaát hieån nhieân laø böùc hoïa laõo hoå ngoïa tuøng trung, ba con maét chôùp chôùp, nhaûy toùt ñeán beân döôùi böùc veõ ngöûa ñaàu nhìn leân, laõo hoå trong tranh uy phong laãm lieät, coâng löïc dó nhieân khoâng theå coi thöôøng, töïa hoà coù caûm giaùc maõnh hoå saép töø trong tranh nhaûy ra, ngöûa leân trôøi gaàm vang chaán phuïc vaïn thuù. Tieåu Hoâi coi raát laâu, chôït quay ngöôøi nhìn ra ngoaøi, laïi thaáy Quyû Leä vaø Quyû tieân sinh ôû gian ngoaøi ñeàu ñaõ bò töôøng ñaù che khuaát, khoâng troâng thaáy gì trong naøy, hôn nöõa ñaõ moät luùc laâu nhö theá cuõng chaúng thaáy ñoäng tónh gì, hieån nhieân khoâng ai chuù yù ñeán vieäc Tieåu Hoâi laøm gì hay khoâng. Tieåu Hoâi quay laïi, ñöa tay gaõi ñaàu, laùt sau töïa nhö chôït haï quyeát taâm, tung thaân nhaûy voït leân cao. Ba böùc hoïa treo treân töôøng cao, thaïch thaát chaúng coù baøn gheá gì ñeå leo treøo, ñaùm khæ thoâng thöôøng chaúng noùi laøm gì, nhöng Tieåu Hoâi naøo phaûi khæ thöôøng, moät cuù nhaûy leï laøng ñuû leân tôùi phía treân, haàu traûo vöôn ra nhaác luoân böùc hoïa. Chæ vì böùc tranh khaù lôùn cuøng rôi xuoáng theo thaân hình Tieåu Hoâi, noù thu theá khoâng ñöôïc, keâu leân moät tieáng rôi phòch xuoáng ñaát. Tieáng ñoäng naøy tuy khoâng lôùn, nhöng hai ngöôøi beân ngoaøi laø haïng ngöôøi naøo, laäp töùc kinh ñoäng boïn hoï, sau moät khaéc im laëng coù tieáng Quyû Leä töø ngoaøi voïng vaøo, gioïng nghi ngôø: "Tieåu Hoâi?" Chaùch! Chaùch! Chaùch! Chaùch! Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2398 Hoài 249
 4. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Moät loaït thanh aâm quaùi dò caát leân, trong aùnh maét chaêm chuù cuûa hai ngöôøi, con khæ loâng xaùm töø thaïch thaát cuûa Quyû Vöông chaïy voït ra, hai tay oâm böùc hoïa coù hôn moät nöûa loøng thoøng xuoáng taän ñaát bò noù keùo leâ ñeán tröôùc maët Quyû Leä. Quyû Leä vaø Quyû tieân sinh ngô ngaùc nhìn nhau. Tieåu Hoâi daùn maét vaøo böùc hoïa treân tay, chaïy ñeán beân Quyû Leä, trong mieäng phaùt ra nhöõng tieáng " chi, chi, chi, chi" lieân tu baát taän. Quyû Leä nhaên maët, ñöa tay caàm böùc hoïa môû ra nhìn, thì ra laø moät böùc Tuøng trung ngoïa hoå ñoà, buùt löïc huøng haäu, ñöôøng neùt tinh xaûo. Haén nhìn ñi nhìn laïi roài quay sang Tieåu Hoâi noùi: "Mi laáy böùc tranh naøy laøm gì?" Tieåu Hoâi nhaûy töng töng, chaân tay ngoù ngoaùy, neùt maët ñaày höng phaán, song thuû vung leân luùc chæ vaøo böùc tranh, khi thì veõ leân trong khoâng khí moät hình thuø kyø quaùi, luùc sau laïi chæ veà höôùng baéc, cuoáng quít töng böøng, khieán cho Quyû tieân sinh ôû beân caïnh maét hoa ñaàu vaùng, tuy raèng oâng ta hoïc thöùc uyeân baùc hieám thaáy, nhöng ñoái vôùi thöù ngoân ngöõ cuûa con khæ ba maét naøy moät khieáu cuõng chaúng thoâng, trong buïng ñaày nghi vaán, ñaønh quay sang nhìn Quyû Leä. Ngôø ñaâu Quyû Leä cuõng coù veû ngaïc nhieân, vöøa quan saùt ñoäng taùc cuûa Tieåu Hoâi vöøa nghe tieáng keâu chi chi khoâng ngöøng cuûa noù, laïi nhìn sang böùc veõ, ngaäp ngöøng moät laùt noùi: "Mi... thaáy con vaät trong böùc tranh naøy raát gioáng Ñaïi Hoaøng chöù gì, muoán mang ñi ñeå ngaøy sau taëng cho Ñaïi Hoaøng phaûi khoâng?" Tieåu Hoâi laäp töùc gaät ñaàu lia lòa. Quyû Leä luùc naøy taâm tình böïc doïc, caûm thaáy hôi soát ruoät, maõnh hoå trong tranh soáng ñoäng nhö thaät, nhöng maø hoå uy huøng lieät, tuy raèng ñang naèm trong ñaùm coû, cuõng vaãn toû ra raát oai phong, caùi con choù ham aên ham nguû aáy laøm sao maø so bì ñöôïc? Huoáng hoà Quyû Leä nhìn ñi nhìn laïi maõi, quaû thöïc khoâng nhìn ra maõnh hoå kia ñaùo ñeå coù caùi gì gioáng vôùi Ñaïi Hoaøng. Xem ra nhaõn quang cuûa loaøi khæ vôùi loaøi ngöôøi quaû nhieân heát söùc khaùc nhau. Baát quaù sau khi ngaïc nhieân vaø buoàn cöôøi, Quyû Leä laïi nhôù ñeán Ñaïi Hoaøng ôû xa ngaøn daëm treân moät ñænh nuùi, caûm giaùc aám aùp deã chòu daâng leân trong loøng, sau moät laùt traàm maëc, moät neùt cöôøi nheï nhaøng xuaát hieän nôi khoùe mieäng, thaàn tình treân maët ñaõ oân hoøa hôn, thaáp gioïng noùi: "Böùc hoïa naøy laø cuûa Quyû Vöông Toâng chuû, baây giôø laáy ñi khoâng ñöôïc, nhöng mi yeân taâm, khi quay trôû laïi ta seõ caàu xin oâng aáy cho mi laø ñöôïc." Noùi roài nheï nhaøng cuoän taám hoïa laïi, ñaët qua moät beân. Quyû tieân sinh khoâng nhòn ñöôïc hoûi: "Ñaïi Hoaøng laø ai?" Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2399 Hoài 249
 5. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Quyû Leä ngöøng moät chuùt, nhìn oâng ta ñieàm ñaïm noùi: "Laø moät con choù." Quyû tieân sinh ngheïn lôøi, moät luùc laâu khoâng noùi ra lôøi, ho leân moät tieáng, laïi quay sang nhìn khoái Tinh Baøn tröôùc maët. Quyû Leä xoa ñaàu Tieåu Hoâi, nheï nhaøng daën doø hai ba caâu, khoâng ngoaøi chuyeän keâu Tieåu Hoâi khoâng ñöôïc chaïy lung tung phaù phaùch, theá roài laïi chuù taâm vaøo Tinh Baøn, taát nhieân tham ngoä Tinh Baøn laø ñaïi söï haøng ñaàu luùc naøy. Tieåu Hoâi ngoài moät luùc beân caïnh hai ngöôøi, mau choùng laïi thaáy chaùn ngaét, kyø thöïc cuõng khoâng theå traùch noù, ñoåi laïi duø ai ôû beân hai ngöôøi chôø ñôïi ba ngaøy ba ñeâm nhìn boïn hoï laøm moãi moät vieäc ñôn ñieäu, chaéc cuõng seõ thaáy phieàn muoän, huoáng chi laø loaøi khæ thieân tính hieáu ñoäng. Luùc naøy töïa hoà Quyû tieân sinh ñaõ phaùt hieän ñöôïc gì ñaáy, chôït troû vaøo ngoïc baøn noùi vôùi Quyû Leä: "Ta thaáy maáu choát cuûa baûo vaät naøy chính laø naèm ôû maáy vieân ngoïc nhoû khoâng ngöøng di ñoäng kia." Quyû Leä gaät guø, hieån nhieân ñoàng yù vôùi nhaän ñònh naøy, nhöng kheõ cau maøy noùi: "Nhöng chuùng ta ñaõ coi ba ngaøy roài maø vaãn khoâng bieát laøm theá naøo maø ñaùm ngoïc ñoù töï hoaït ñoäng, tieân sinh coù cao kieán gì khoâng?" Quyû tieân sinh traàm ngaâm moät laùt: "Ngöôi coù theå ñaõ thaáy laø quyõ tích chuyeån ñoäng cuûa ñaùm ngoïc naøy vôùi vaän haønh cuûa tinh ñaåu trong choøm sao Thieân Khung döôøng nhö töông töï." Thaân hình Quyû Leä kheõ chaán ñoäng, laäp töùc chaêm chuù nhìn Tinh Baøn, moät laùt sau voã tay noùi: "Quaû nhieân coù chuùt ñaïo lyù." Quyû tieân sinh noùi: "Kyø thöïc laõo phu cuõng khoâng chaéc laém, nhöng caûm giaùc ñích xaùc nhö vaäy, hieàm vì cho duø maáy vieân ngoïc ñoù vaän haønh theo Thieân Khung tinh ñaåu, nhöng vaãn coøn nhieàu ñieàu mô hoà khoâng roõ, laõo phu cho raèng bí maät quan troïng nhaát ñeå tham ngoä böûu vaät naøy naèm ôû nhöõng coå töï treân ñaùm ngoïc ñoù." Quyû Leä chaäm raõi gaät ñaàu. Hai ngöôøi khoâng ngöøng trao ñoåi, hoài ñaùp laãn nhau, choác sau laïi chìm ñaém vôùi Tinh Baøn. Tieåu Hoâi ngoài moät laùt beân caïnh hai ngöôøi roài chuyeån thaân boû ñi. Töø trong thaïch thaát luùc luùc laïi truyeàn ra gioïng noùi khe kheõ cuûa Quyû Leä vaø Quyû tieân sinh, Tieåu Hoâi nhìn ngang nhìn ngöûa moät luùc chaùn quaù, laïi len leùn ñi vaøo gian trong. Treân böùc töôøng ñaù choã môùi roài bò Tieåu Hoâi laáy ñi maát böùc tranh loä ra chuùt daáu tích maøu saéc hôi khaùc vôùi xung quanh, xem ra böùc hoïa ñoù treo ôû ñoù ñaõ khaù laâu. Chæ vì trong Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2400 Hoài 249
 6. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N thaïch thaát naøy tröø boán böùc hoïa treân töôøng chæ coù maáy thöù giöôøng, baøn, gheá goã, coøn thì chaúng coù thöù gì thuù vò. Tieåu Hoâi sôø moù lung tung chaúng bao laâu ñaõ laïi chaùn naûn. Chính vaøo luùc noù ñaõ chaùn ngaùn ñeán cöïc ñieåm, boãng döng tam chæ nhaõn loùe saùng röïc, gioáng nhö phaùt hieän ñieàu gì ñaáy, laäp töùc lieân tuïc nhaûy nhoùt, thaân hình chôït bay leân chieác giöôøng lôùn cuûa Quyû Vöông, chaúng ñeå yù gì ñeán chuyeän coù laøm baån ñeäm giöôøng hay khoâng, cöù theá nhaûy nhoùt laên loän. Gian thaïch thaát naøy baøi trí thieát keá ñôn sô nhöng cöïc kyø saïch seõ, haún Quyû Vöông laø ngöôøi öa saïch seõ, khoâng bieát laø khi trôû veà nhìn thaáy tình caûnh naøy oâng ta coù töùc giaän ñeán möùc loã muõi phì khoùi ra hay khoâng. Baát quaù luùc naøy Tieåu Hoâi chaúng lyù gì ñeán nhöõng thöù aáy, nhaân luùc baây giôø chaúng bò ai quaûn coá, noù thoaûi maùi ôû treân giöôøng töï tung töï taùc, ñoät nhieân töïa hoà chaïm phaûi caùi gì ñaáy ôû choã naøo ñaáy treân giöôøng, caû caùi giöôøng chôït ñoäng, sau ñoù ôû choã giöôøng tieáp giaùp vôùi töôøng ñaù, aâm thaàm khoâng moät tieáng ñoäng taùch ra moät khe roäng, ñoaïn laïi töø töø môû ra hai beân, ñeå loä moät hang ñoäng ñuû ñeå moät ngöôøi chui loït. Thôøi ñieåm ñoù Tieåu Hoâi dó nhieân caûm thaáy coù ñieàu gì ñaáy, töø treân giöôøng nhaûy xuoáng naèm phuïc treân maët ñaát nghi ngôø quan saùt, ñeán khi aùm moân treân töôøng ñaù aâm thaàm môû ra, noù môùi töø töø ñöùng leân nhìn vaøo trong aùm moân, chæ thaáy hang toái um, khoâng coù gì heát, nhöng cuõng khoâng coù quaùi vaät hung haõn naøo nhaûy ra, haéc ñoäng thaàn bí ñoù xem ra hieän giôø ñoái vôùi con khæ ñang buoàn chaùn naøy coù chuùt haáp daãn, töïa hoà ñang nheï nheï vaãy tay keâu goïi noù. Tieåu Hoâi gaõi gaõi ñaàu, quay nhìn thaïch thaát beân ngoaøi, Quyû Leä vaø Quyû tieân sinh ñeàu yeân laëng, xem ra ñang trong moät giai ñoaïn tham ngoä daøi daèng daëc. Tam nhaõn linh haàu xoay ngöôøi, chôït haû mieäng cöôøi laøm maët xaáu, ñoaïn nheï nhaøng chui vaøo aùm moân, nhanh choùng bieán maát trong boùng toái. Moät traän gioù nhö coù nhö khoâng töø hang ñoäng thaàn bí thoåi ra, thoang thoaûng vò huyeát tinh! Tieåu Hoâi chui vaøo aùm moân, con maét thöù ba treân traùn aån hieän dò quang saéc vaøng nhaøn nhaït, toaøn boä caûnh töôïng trong huyeät ñoäng haéc aùm ñeàu loä roõ. Thoâng ñaïo cao chöa tôùi ñaàu ngöôøi, ñi laïi khoâng thoaûi maùi, nhöng ñoái vôùi moät con khæ thì tha hoà dö daät, Tieåu Hoâi vôùi caûm giaùc kích thích maïo hieåm ñi moät luùc trong thoâng ñaïo, chôït caûm thaáy ñaát döôùi chaân tuït xuoáng, thoâng ñaïo baét ñaàu haï saâu xuoáng. Vaùch ñaù hai beân töø töø chìm daàn xuoáng döôùi, trôû neân aåm öôùt hôn, coù choã thaäm chí coøn coù nöôùc nhoû gioït xuoáng, beân trong thoâng ñaïo tuyeät ñoái yeân tónh, chæ coù thaân hình beù nhoû cuûa Tieåu Hoâi töø töø di chuyeån, phía tröôùc vaãn toái taêm mòt muø, ñoâi luùc laïi thaáy moät traän gioù nheø nheï mang theo muøi vò huyeát tanh kyø dò. Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2401 Hoài 249
 7. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Ñöôøng ñi khoâng doác laém, nhöng coù veû daøi, Tieåu Hoâi ñi khaù laâu, öôùc tính ñaõ tieán saâu vaøo ñòa phaän Hoà Kyø sôn. Ñoät nhieân noù döøng böôùc, ñaèng tröôùc maët khoâng bieát laø nôi naøo boãng nhieân xuaát hieän moät luoàng saùng ñoû nhaøn nhaït. Con khæ hôi do döï döøng laïi giöõa ñöôøng moät laùt, quay ñaàu nhìn veà phía sau, thoø tay gaõi ñaàu, baên khoaên khoâng bieát coù neân quay laïi noùi vôùi Quyû Leä moät tieáng hay khoâng, chæ hieàm ñieåm hoàng quang laäp loøe phía tröôùc coù veû raát duï hoaëc. Cuoái cuøng keâu leân maáy tieáng chi chi, höôùng veà phía tröôùc deø daët tieán leân. Caøng ñeán gaàn ñieåm hoàng saéc, muøi huyeát tanh caøng theâm noàng naëc, thaàn saéc Tieåu Hoâi caøng theâm khaån tröông, chìa muõi hít hít, aùnh maét kinh nghi baát ñònh. Tuy nhieân ñeán luùc cuoái cuøng, nhìn aùnh hoàng quang phía tröôùc, noù vaãn quyeát ñònh tieán veà phía tröôùc. Roát cuoäc cuõng tôùi gaàn nôi phaùt ra luoàng saùng hoàng, thì ra laø moät cöûa ñoäng, Tieåu Hoâi thoø thuït maáy laàn roài môùi nhaûy ra, tieán vaøo moät thoâng ñaïo roäng raõi gaáp maáy laàn con ñöôøng vöøa ñi qua. Thoâng ñaïo lôùn naøy ngoaøi con ñöôøng Tieåu Hoâi vöøa tieán vaøo laïi coøn noái vôùi moät thoâng ñaïo khaùc, khoâng bieát daãn ñi ñaâu, chæ thaáy beân trong cöïc kyø toái taêm. Ngöôïc laïi con ñöôøng lôùn laïi raát saùng suûa, laïi theâm hoàng quang chôùp saùng, ôû cuoái ñöôøng laïi caøng saùng röïc. Xem ra vöøa roài Tieåu Hoâi töø ñaèng xa nhìn thaáy chính laø caûnh töôïng naøy, nhöng vaãn chaúng coù ngöôøi naøo, cho duø laø ôû taän ngay nguoàn saùng cuõng chæ thaáy aùnh saùng chôùp leân, tuyeät khoâng moät tieáng ñoäng laï. Tieåu Hoâi hít hít khoâng khí, ôû ñaây muøi huyeát tanh noàng naëc khoâng tan, ngay luùc ñoù ñoät nhieân aùnh maét ngöng laïi, nguyeân lai böùc töôøng ñaù maøu xanh ñeán choã naøy ñaõ bieán thaønh ñoû saãm, ôû choã loõm xuoáng treân töôøng coù nhöõng gioït nöôùc chaàm chaäm roû xuoáng, döôùi aùnh saùng chieáu vaøo maøu ñoû töôi, troâng khoâng khaùc gì maùu töôi. Töøng gioït töøng gioït moät tí taùch roû xuoáng! Kim quang treân maét Tieåu Hoâi daàn daàn choùi saùng, taäp trung vaøo nhöõng gioït huyeát chaâu, laùt sau noù töø töø luøi laïi, quan saùt hoàng quang chôùp saùng phía xa xa moät luùc roài caát böôùc tieán veà phía ñoù. AÙnh hoàng quang chôùp ñoäng nguïy dò gioáng nhö coù linh tính, nheï nhaøng tuoân ra truøm kín thaân aûnh Tieåu Hoâi ñang töø töø tôùi gaàn. oOo Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2402 Hoài 249
 8. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Luùc naøy ñeâm ñaõ khuya, tuy raèng beân trong hang ñoäng Hoà Kyø sôn khoâng bieát giôø giaác ngaøy ñeâm gì, nhöng beân ngoaøi sôn ñoäng baàu trôøi ñeâm ñaày sao, aùnh sao laáp laùnh raûi xuoáng nhaân gian, chieáu saùng lôø môø caûnh vaät treân ñænh Hoà Kyø sôn caèn coãi. Döôùi aùnh tinh quang, boãng nhieân töø xa xa moät boùng traéng khinh linh phieâu phaát töïa hoà khoâng coù troïng löôïng, theo gioù nuùi thoåi tôùi nheï nhaøng haï xuoáng ñænh nuùi. Trong aùnh sao baøng baïc, thaân hình yeåu ñieäu chuyeån ñoäng, da deû noõn naø, my muïc nhö veõ, aùnh maét yeâu mò löu loä nhö xui nhö khieán ngöôøi ta yeâu thöông, chính laø Cöûu Vó Thieân Hoà Tieåu Baïch. Hieän taïi Tieåu Baïch maøy ngaøi chau laïi, neùt maët traàm troïng ñöùng treân ñænh nuùi, xung quanh caûnh vaät trô truïi, khoâng caây khoâng coái che chaén, gioù nuùi hiu hiu thoåi, y phuïc bay laát phaát, thaáp thoaùng hieån loä thaân hình quyeán ruõ. Tieåu Baïch nhìn boán xung quanh, treân ñænh Hoà Kyø sôn khaép choán toaøn laø ñaù soûi, khoâng noùi gì ñeán caây coái, ñeán moät cuïm coû hoang cuõng khoâng coù. Nhìn caûnh saéc theâ löông naøy, ai daùm tin khoâng quaù möôøi naêm tröôùc nôi ñaây vaãn coøn laø moät vuøng non xanh nöôùc bieác. Ngöôøi khaùc khoâng bieát, nhöng Tieåu Baïch bieát, nhaân vì moät daûi Hoà Kyø sôn laø nôi phaùt tích cuûa Hoà yeâu toäc, naøng töø nhoû ñaõ ôû ñaây, non non nöôùc nöôùc, töøng caønh caây ngoïn coû nôi naøy ñoái vôùi naøng ñeàu khoâng gioáng baát kyø nôi naøo khaùc. Hieàm laø khoâng bieát töø khi naøo moïi thöù ñeàu bieán ñi moät caùch quyû dò, chæ coøn laïi moät phieán hoang löông tröôùc maét. Tieåu Baïch töø töø ngoài xuoáng, thoø baøn tay traéng muoát nheï nhaøng boác leân moät naém ñaát, khoâng phaûi, ñaùng leõ ra laø ñaát, nhöng ñænh Hoà Kyø sôn ñaát ñai nöùt neû, chæ thaáy toaøn ñaù soûi cöùng raén raõ rôøi treân tay naøng, Tieåu Baïch nhìn chaêm chuù vaøo tay, hai maét chôùp loùe dò quang, töïa hoà muoán phaùt hieän ñieàu gì ñoù töø naém ñaù vuïn naøy. Moät laùt sau, naøng chaäm raõi naém tay laïi thaønh quyeàn, xoay xuoáng döôùi nheø nheï buoâng ra, ñaù vuïn theo keõ tay rôi xuoáng, giöõa chöøng bò moät ngoïn gioù vöøa luùc thoåi tôùi mang ra xa, döôùi aùnh sao phaûn xaï thaønh moät veät saùng môø roài bieán maát trong boùng toái. Ñaù soûi ôû nôi naøy vôùi nôi khaùc laïi khoâng khaùc gì nhau. Tieåu Baïch chaäm raõi ñöùng daäy, ngaång ñaàu nhìn baàu trôøi ñeâm ñaày sao, aùnh sao traûi treân ngöôøi naøng, töïa nhö moät baøn tay meàm maïi vuoát ve thaân hình naøng, an uûi naøng. Ñoät nhieân hai maét naøng môû to, töïa hoà nghó ñeán chuyeän gì ñoù, nhöng tieáp ñoù khoâng thaáy naøng laøm ñoäng taùc gì roõ reät, laïi baát ngôø giô chaân leân, ñoäng taùc gioáng nhö moät tieåu coâ nöông bình thöôøng giaän doãi duyeân daùng ñaïp maïnh xuoáng ñaát. Phòch! Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2403 Hoài 249
 9. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N AÂm thanh traàm ñuïc vang leân, theo gioù taûn khai xung quanh, buïi boác muø mòt, roài nheï nheï theo gioù rôi xuoáng. trong choác laùt, töø maët ñaát döôùi chaân Tieåu Baïch, ñoät nhieân truyeàn leân moät chuoãi thanh aâm quaùi dò lieân mieân baát tuyeät, sau thôøi gian chöøng moät tuaàn traø môùi daàn daàn ngöøng laïi. Tieåu Baïch baëm moâi, thaân hình töïa nhö moät cuïm maây traéng xoay troøn theo gioù boác leân, heát söùc dòu daøng, aùnh maét ñaêm ñaêm nhìn xuoáng ñaát döôùi chaân, laùt sau thaân hình ñaõ leân tôùi treân khoâng, hoát nhieân tay aùo phaát ra ñaùnh xuoáng maët ñaát. Kình ñaïo cuûa cuù phaát naøy ñöông nhieân khoâng nheï, khoâng gian laäp töùc vang ñoäng tieáng gioù gaøo, chæ thaáy caùt bay ñaù chaïy, buïi ñaát mòt muø. Treân khoâng Tieåu Baïch khoâng ngöøng huy tuï phaát xuoáng, troâng gioáng nhö moät thöù voøi roàng, bao nhieâu ñaát ñaù soûi caùt ñeàu bò xoay troøn cuoán heát leân treân. Tieåu Baïch kheõ hoâ moät tieáng, thaân hình ñoät nhieân laïi leân cao theâm moät tröôïng, boùng traéng phieâu dieâu nhö tieân töû döôùi aùnh sao, quyeán ruõ meâ ngöôøi. Theo ñaø bay leân cuûa naøng, coät xoaùy ñaát ñaù ñoät nhieân bò keùo leân treân, ngöôïc chieàu chuyeån ñoäng vôùi thaân hình Tieåu Baïch, mau leï vaêng ra ngoaøi xa, töø trong boùng toái khoâng ngöøng vang leân tieáng ñoäng loäp boäp cuûa ñaát ñaù rôi xuoáng maët ñaát. Döôùi chaân Tieåu Baïch xuaát hieän moät mieäng hang roäng ñeán saùu thöôùc, saâu hôn moät tröôïng, Tieåu Baïch caát chaân ñoäng tay deã daøng ñaøo leân moät caùi hang lôùn treân ñænh Hoà Kyø sôn ñaát ñaù raén nhö saét theùp, phaàn ñaïo haïnh naøy thaät kinh theá haõi tuïc, baát quaù neáu nghó ñeán ñaïo haïnh nghìn naêm cuûa Tieåu Baïch thì laïi chaúng coù chi laø laï. Chæ coù ñieàu hieån nhieân khoâng phaûi giöõa ñeâm khuya buoàn chaùn chaïy ñeán ñaây ñeå ñaøo hang, töø treân khoâng chaàm chaäm haï xuoáng, aùnh maét khoâng rôøi huyeät ñoäng, thaân hình rôi thaúng xuoáng ñòa ñoäng. Vöøa nhaäp ñòa ñoäng, toác ñoä rôi ñoät nhieân bieán thaønh raát chaäm, töïa hoà coù vaät gì ñoù voâ hình ñôõ laáy hai chaân naøng. Tieåu Baïch chaêm chuù nhìn vaùch ñòa ñoäng, möôïn aùnh sao baøng baïc chieáu xuoáng ngöng thaàn coi kyõ. Baøn tay thon noõn naø nhö tuyeát ñaët treân töôøng ñaù thoâ raùp thaät laø töông phaûn, caûm giaùc kyø dò, nhöng Tieåu Baïch hoaøn toaøn khoâng chuù yù, chæ thuaän theo loøng baøn tay vaø thaân hình chaàm chaäm haï xuoáng xem xeùt kyõ löôõng vaùch ñòa ñoäng. AÙnh maét naøng doõi theo vaùch ñaù xaùm xanh, suø sì cöùng raén, baøn tay chaïm vaøo laïnh leõo voâ cuøng. Tieáp ñoù tuøy theo thaân hình Tieåu Baïch töø töø rôi xuoáng, aùnh maét cuõng chaäm raõi haï xuoáng, xuoáng heát moät thöôùc, vaãn laø nham thaïch xanh xaùm, khoâng coù bieán hoùa gì heát, khoâng khaùc gì nham thaïch nôi khaùc. Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2404 Hoài 249
 10. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Tieáp tuïc haï xuoáng, thuû chöôûng nhö tuyeát nheï troâi theo bôø töôøng, xuoáng saâu hai thöôùc vaãn y nhö vaäy. Hai thöôùc... Boán thöôùc... Naêm thöôùc... Khoâng coù gì thay ñoåi, vaãn laø nham thaïch suø xì cöùng raén, giaù buoát töïa hoà ngöng tuï töø ngaøn vaïn naêm truyeàn laïi, ñoät nhieân ñeán giôø trôøi ñaát môû ra, töø vaùch ñoäng thoâ raùp phaùt taùn hôi laïnh. Treân maët Tieåu Baïch khoâng thaáy bieåu hieän gì, thaân hình cöù theá töø töø troâi xuoáng, chôït moät luùc sau, aùnh maét saùng leân, thaân hình laäp töùc döøng laïi. Saâu döôùi maët ñaát saùu thöôùc, treân böùc töôøng nham thaïch beân caïnh baøn tay naøng, roát cuoäc ñaõ phaùt hieän daáu laï ñaàu tieân. Moät veät ñoû nhaït nhö moät tia maùu nhoû xuaát hieän treân maët ñaù. Tieåu Baïch chaêm chuù nhìn veät ñoû raát laâu, chôït heù mieäng cöôøi laïnh, thaân hình tieáp tuïc troâi xuoáng, ngöng thaàn quan saùt. Quaû nhieân xuoáng döôùi caøng nhieàu veát laï, voán dó caøng xuoáng döôùi nham thaïch caøng cöùng raén, hieän taïi thì laïi caøng xuoáng döôùi veät ñoû caøng nhieàu hôn, maøu saéc cuõng caøng saãm hôn, xuoáng ñeán ñoä saâu moät tröôïng, Tieåu Baïch töø töø xoay ngöôøi quan saùt, chôït nhìn thaáy moät phieán ñaù ñoû nhö maùu vôùi nhöõng veát nöùt lôùn ngang doïc, xung quanh ñoù töôøng ñaù khoâng coøn hôi laïnh nöõa maø laïi phaû ra muøi huyeát tinh noàng naëc. Thaät quaû laø ñaùng sôï! Thaät quaû laø khuûng boá! AÙnh maét Tieåu Baïch khoâng giaáu ñöôïc veû chaùn gheùt, höø laïnh moät tieáng, thaân aûnh chôït ñoäng bay voït leân khoûi ñòa ñoäng, haï xuoáng maët ñaát ôû beân caïnh. AÙnh sao ñeâm laïi moät laàn nöõa töôùi ñaãm thaân hình naøng, taåy saïch taøn dö haéc aùm cuûa côn aùc moäng vöøa roài. Tieåu Baïch saéc maët bình tónh, ñoùn laøn gioù ñeâm töø xa thoåi tôùi, hít saâu moät hôi thôû, ngaång maët nhìn trôøi. Sau ñaáy chôït cöôøi moät tieáng, haï gioïng noùi: "Töø ngaøn naêm nay, cuõng coù maáy keû khoâng bieát trôøi cao ñaát daøy muoán laøm nhöõng chuyeän ngu xuaån, keát quaû cuoái cuøng theá naøo, ñeå roài xem xem, haéc haéc..." Tieáng cöôøi laïnh luøng theo gioù ñeâm truyeàn ñi, khoâng bieát bay ñeán xoù xænh naøo cuûa nhaân gian, döôùi aùnh sao ñeâm, hình boùng aùo traéng myõ leä vaãn ñöùng treân ñænh nuùi ngheânh ñoùn laøn gioù nuùi, coâ ñôn tòch mòch. Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2405 Hoài 249
 11. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Trong ñeâm ñen naøy, töïa hoà cuõng coøn nhieàu ngöôøi khoâng nguû ñöôïc nhö vaäy, töïa hoà coù chuyeän gì ñaáy vaán vöông trong loøng laøm gôïi neân nhöõng noãi nieàm voâ danh, nhöõng caûm giaùc khoù noùi thaønh lôøi. oOo Trong hang ñoäng döôùi loøng Hoà Kyø sôn, Quyû Leä vaø Quyû tieân sinh vaãn ñang tuï tinh hoäi thaàn tham ngoä Tinh Baøn, boïn hoï ñaõ ñi tôùi thôøi ñieåm maáu choát, vôùi hoïc thöùc uyeân baùc cuûa Quyû tieân sinh, cuõng ñaõ mieãn cöôõng suy ñoaùn maáy chöõ coå treân ngoïc baøn, tuy taïm thôøi vaãn chöa hieåu thaáu bí maät cuûa ngoïc baøn, nhöng so vôùi maáy ngaøy tröôùc ñaõ khaù hôn nhieàu. Quyû Leä trong luùc khaån tröông, chôït caûnh giaùc, aùnh maét rôøi khoûi Tinh Baøn nhìn ra boán phía, chæ thaáy beân mình troáng traûi, Tieåu Hoâi khoâng bieát ñaõ chaïy chôi xoù naøo, hay ñaõ tìm choã naøo ñaùnh moät giaác roài! Caëp maét chôït loùe leân nhìn vaøo cuoän tranh beân caïnh, traàm maëc ñoâi chuùt, töïa hoà nhôù ra chuyeän gì, mieäng kheõ mæm cöôøi. Coù ñieàu nuï cöôøi naøy tuy aám aùp nhöng ñaõ mau choùng taét ngaám, nheø nheï laéc ñaàu, töïa nhö muoán buoâng rôi nhöõng chuyeän khoâng neân nhôù ñeán luùc naøy, lieàn ñoù laïi quay laïi vôùi khoái Tinh Baøn ñaày bí aån. oOo ÔÛ moät nôi khaùc trong loøng Hoà Kyø sôn, trong haøn baêng thaïch thaát tónh laëng, khoùi söông laõng ñaõng. Bích Dao vaãn meâ meät trong giaác nguû, beân naøng Quyû Vöông ngoài traàm maëc cuùi ñaàu. Môù toùc hoa raâm xoõa xuoáng nhaéc nhôû tuoåi giaø, vaäy maø ngöôøi naèm meâ man beân ñaây laïi caøng khieán oâng ta ngaám ngaàm ñau xoùt. Nhöõng ñeâm daøi nhö theá naøy, gioáng nhö bieát bao ñeâm trong voøng möôøi naêm qua, oâng ta khoâng heà nguû ñöôïc. OÂng laëng leõ chôø ñôïi, ñôïi bình minh, ñôïi ngaøy mai, duø raèng ngaøy mai thöïc söï khoâng coù gì khaùc. Baøn tay oâng ta voâ tình naém chaët. oOo Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2406 Hoài 249
 12. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N ÔÛ nôi xa xoâi ngaøn daëm, ñeâm tröôøng cuõng coâ ñôn vaéng laëng nhö theá naøy. Cao cao treân Thanh Vaân Sôn Tieåu Truùc phong, gioù ñeâm gaøo theùt, röøng tre xaøo xaïc, Luïc Tuyeát Kyø treân giöôøng chaàm chaäm ngoài daäy. Ñeâm nay, khoâng bieát laøm sao naøng khoâng nguû ñöôïc. Thao thöùc vì ai? Naøng nheï nhaøng böôùc xuoáng giöôøng, khoâng mang haøi, baøn chaân traàn meàm maïi giaãm leân maët ñaát, töø loøng baøn chaân truyeàn leân caûm giaùc deã chòu, maët ñaát maùt laønh nhö nöôùc. Naøng böôùc tôùi beân cöûa soå, ñöa tay ñaåy caùnh cöûa, ñaày trôøi sao saùng nhö soùng nöôùc lung linh laäp töùc roïi vaøo, chieáu saùng taám dung nhan tuyeät myõ. Luïc Tuyeát Kyø ñöùng yeân, laëng leõ ngaém baàu trôøi ñaày sao. Trong ñeâm daøi naøy, ngöôøi phöông xa phaûi chaêng cuõng ñang ñoùn aùnh sao vôùi naøng? AÙnh sao baøng baïc coù chieáu treân ngöôøi chaøng? Naøng laëng leõ ngaém nhìn baàu trôøi, cuõng vaãn khoâng moät cöû ñoäng, döôøng nhö naøng ñang chôø ñôïi ñieàu gì. AÙnh sao mô maøng phaûng phaát vónh vieãn baát bieán, chieáu xuoáng nhaân theá bieán ñoåi, chieáu xuoáng moïi aân oaùn tình cöøu. Leõ naøo, ngaøy mai seõ toát laønh... Trong traùi tim naøng, aâm thaàm mong öôùc ñieàu aáy. Ngaøy mai seõ theá naøo? Khoâng ai bieát. -oOo- Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2407 Hoài 249

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản