intTypePromotion=3

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 250

Chia sẻ: Yan Liang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
85
lượt xem
3
download

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 250

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập nhập môn quan dành cho những bạn thích kiếm hiệp, Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 250

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 250

  1. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N TAP Ä 25 HOIÀ 250 Hung Hau à H oàng quang khoâng ngöøng chôùp ñoäng, khoâng gian roäng lôùn saùng röïc nhö ban ngaøy, xung quanh traøn ngaäp khí vò huyeát tanh, moät bình ñaøi roäng raõi töø cöûa ñoäng vöôn ra ñeán taän giöõa hang. Tieåu Hoâi thaän troïng tieán vaøo, nhaûy leân bình ñaøi, thaân hình nhoû nhaén cuûa noù loït thoûm trong hang ñoäng to roäng troâng laïi caøng beù xíu. Hieån nhieân nôi naøy hoaøn toaøn khoâng nhö nhöõng choã khaùc, duø cho heát söùc hieáu ñoäng vaø toø moø nhö Tieåu Hoâi cuõng caûm thaáy ñieàu gì ñoù, môùi khoâng ngay laäp töùc chaïy thaúng vaøo maø laïi ñöùng yeân taïi choã, ba con maét ñaûo troøn nhìn töù phía. Ñaùng chuù yù nhaát laø khaép nôi ñeàu moät maøu ñoû, treân khoâng aùnh hoàng chôùp ñoäng, ngaãu nhieân trong caûnh tónh laëng coù tieáng oàn aøo chính laø moät traän hoàng phong queùt qua, maët ñaát bình ñaøi döôùi chaân Tieåu Hoâi cuõng xuaát hieän moät veät ñoû quaùi dò. Tieåu Hoâi ñöùng laëng nhìn xung quanh moät luùc laâu, ñoaïn töø töø ñi leân phía tröôùc, trong khoâng gian roäng môû luùc naøy chæ duy nhaát thaân aûnh nhoû beù di ñoäng, aùnh hoàng quang chôùp chôùp baát ñònh chieáu leân thaân hình noù taïo thaønh moät caùi boùng daøi daøi phía sau. Trong luùc chaäm raõi ñi tôùi, ñoâi luùc Tieåu Hoâi quay ñaàu nhìn ngoù, baàu khoâng khí tuy möôøi phaàn quyû dò, nhöng trong luùc Tieåu Hoâi böôùc ñi khoâng thaáy baát kyø bieán hoùa khaùc laï naøo. Raát mau leï, Tieåu Hoâi tôùi taän cuøng bình ñaøi. ÔÛ ñaàu naøy bình ñaøi, khí vò huyeát tinh ñaäm ñaëc nhaát, caûm giaùc nhö xoäc thaúng vaøo maët, duø laø Tieåu Hoâi cuõng khoâng theå khoâng loä veû khoù chòu, ñöa tay bòt muõi. Taän cuøng bình ñaøi naèm chính giöõa hang ñoäng, beân döôùi chính laø moät Huyeát Trì saâu thaúm, Tieåu Hoâi thong thaû tieán tôùi, thaän troïng naèm saáp xuoáng thoø ñaàu quan saùt. Tröôùc maét laø moät hoà nöôùc lôùn, nöôùc hoà ñoû töôi nhö maùu, töø döôùi ñaùy khoâng ngöøng coù nhöõng boït khí noåi leân, tôùi maët hoà lieàn vôõ ra phaùt taùn muøi huyeát tanh noàng. Döôùi nöôùc coù boán con linh thuù khoång loà töïa nhö bò caàm coá, ñaïi boä phaän thaân theå chìm trong nöôùc Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2408 Hoài 250
  2. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N maùu, coi ra ñeàu höõu khí voâ löïc, moûi meät suy kieät, haàu nhö khoâng thaáy ñoäng ñaäy gì. Ñoät nhieân Tieåu Hoâi cöùng ngöôøi laïi, con maét giöõa traùn vuït saùng leân. Moät trong boán con cöï thuù hình daùng töïa nhö quaùi vaät phi long, raêng nanh daøi nhoïn, thoaït nhìn coù ba phaàn gioáng lôïn, chính laø Man Hoang Chuùc Long. Moät con nöõa chæ coù moät chaân, thaân hình to lôùn, tieáng keâu nhö saám seùt, tuy chìm döôùi nöôùc maø troâng vaãn nhö moät toøa nuùi nhoû. Chính laø Ñoâng Haûi Quyø Ngöu. Hai con linh thuù naøy Tieåu Hoâi chöa töøng gaëp qua, chæ lieác moät caùi roài boû qua, nhöng coøn hai con linh thuù coøn laïi noù ñaõ töøng gaëp, moät con hình daùng nhö phöôïng hoaøng, boä loâng tuyeät ñeïp, aån öôùc uy phong nhö chuùa teå caùc loaøi chim, chính laø linh thuù ngaøy noï baûo veä Thieân Ñeá Baûo Khoá taïi vuøng ñaàm laày phía taây - Hoaøng Ñieåu; linh thuù cuoái cuøng chính laø nguyeân nhaân khieán Tieåu Hoâi vöøa kinh haõi vöøa phaãn noä, chính laø con cöï thuù Thao Thieát ngaøy noï theo beân caïnh Thuù Thaàn, sau khi Thuù Thaàn cheát coù giao haûo vôùi Tieåu Hoâi. Maáy con linh thuù kia chòu khoå thì maëc keä, chính vì Tieåu Hoâi cuõng chaúng quen bieát gì chuùng, trong soá ñoù Hoaøng Ñieåu laïi coøn coù chuùt oaùn cöøu vôùi Tieåu Hoâi, troâng thaáy keát cuïc cuûa noù nhö theá khoâng chöøng Tieåu Hoâi coøn hoa chaân muùa tay cao höùng, nhöng Thao Thieát vaøo Tieåu Hoâi giao tình khoâng nhaït, luùc naøy nhìn noù toaøn thaân chìm trong huyeát thuûy, boä daïng ñôø ñaãn baát löïc, Tieåu Hoâi laäp töùc trôû neân khaån tröông, keâu vang chi chi. Tieáng keâu cuûa Tieåu Hoâi mau leï phaù vôõ söï yeân tónh cuûa Huyeát Trì, töù ñaïi linh thuù ñaâu phaûi suùc sinh taàm thöôøng, tuy bò traän phaùp quyû dò caàm coá, toaøn thaân linh khí bò haáp thuï trieät ñeå, nhöng vaãn ñoàng thôøi quay ñaàu laïi nhìn leân phía treân. Chæ thaáy cao cao treân maët bình ñaøi, ñoät nhieân xuaát hieän moät con khæ ñang höôùng xuoáng döôùi keâu reùo. Ba con linh thuù coøn laïi khoâng coù phaûn öùng gì, nhöng Thao Thieát nhìn moät caùi ñaõ nhaän ra Tieåu Hoâi, caùi ñaàu khoång loà laéc lö, roáng leân moät tieáng, tieác laø môùi ñöôïc nöûa chöøng khí löïc ñaõ caïn, aâm thanh daàn daàn haï xuoáng, hieån nhieân moät thaân linh khí cuûa Thao Thieát möôøi phaàn khoâng coøn moät, söùc cuøng löïc kieät. Tieåu Hoâi coi thaûm traïng cuûa Thao Thieát caøng theâm töùc giaän, nhöng giaän roài cuõng khoâng bieát phaûi laøm gì, cöù ôû treân bình ñaøi voø ñaàu böùt tai voäi vaõ cuoáng quyùt. ÔÛ beân döôùi töïa hoà maáy con linh thuù coøn laïi ñaõ nhìn thaáy bieåu hieän kyø dò cuûa Tieåu Hoâi khoâng gioáng maáy ngöôøi ñieàu khieån traän phaùp ngaøy thöôøng. Nhaát thôøi Hoaøng Ñieåu keâu vang, theâm vaøo tieáng gaàm göø quaùi dò cuûa Chuùc Long ñoàng thôøi truyeàn leân, thaûy ñeàu ra yù khaån caàu. Boán con linh thuù naøy bò Töù Linh huyeát chaâm caàm coá, nguyeân boån ñeàu laø thieân ñòa linh thuù cöïc kyø hung maõnh, tung hoaønh moät phöông, chöa bao giôø ñeå vaät gì trong maét, noùi gì ñeán thôøi ñieåm naøy baét buoäc phaûi leân tieáng caàu xin. Töø ñaây coù theå töôûng töôïng Töù Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2409 Hoài 250
  3. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Linh traän naøy aùc ñoäc ñeán möùc naøo, cho duø laø hoàng hoang dò chuûng linh thuù cuûa ñaát trôøi cuõng khoâng chòu ñöïng noåi cöïc hình pheä linh taåm huyeát. Haøng loaït tieáng keâu ai oaùn truyeàn ñeán, Tieåu Hoâi nhö kieán boø chaûo noùng cuoáng quyùt chaïy tôùi chaïy lui, ñoät nhieân gioáng nhö haï quyeát taâm, giaäm chaân nhaûy xuoáng. Töù ñaïi linh thuù nhìn thaáy haønh ñoäng naøy, laäp töùc caû loaït xao ñoäng. Nhöng chæ thaáy Tieåu Hoâi caùi ñuoâi khoâng ngöøng ve vaåy, thaân hình ñang löôùt treân khoâng ñoät nhieân quay ngöôïc trôû laïi, gioáng nhö bò gioù thoåi baït ñi, "bòch" moät tieáng rôùt xuoáng thaïch truï beân döôùi bình ñaøi. Voán loaøi khæ gioûi nhaát laø leo treøo, tuy raèng thaïch truï cao vuùt, nhöng beân ngoaøi suø sì thoâ raùp, coù choã laïi ñoät ngoät nhoâ ra moät khoái ñaù, ngöôøi thöôøng troâng thaáy thì e ngaïi, ñoái vôùi con khæ Tieåu Hoâi laïi laø choã ñaët chaân lyù töôûng. Chæ thaáy thaân hình maøu xaùm töø treân thaïch truï mau leï tuït xuoáng, cöï ly möôøi tröôïng khoâng maát ñeán moät khaéc ñaõ töø bình ñaøi tieáp caän vôùi maët nöôùc. ÔÛ beân caïnh naøy muøi tanh töôûi caøng noàng naëc phaùt buoàn noân, xung quanh toaøn moät maøu nöôùc hoà ñoû röïc, töø döôùi ñaùy khoâng ngöøng coù nhöõng boït khí noåi leân ñeán maët nöôùc noå vôõ luïp buïp. Con cöï thuù ôû gaàn thaïch truï nhaát khoâng phaûi laø Thao Thieát maø laø Ñoâng haûi Quyø Ngöu vôùi thaân hình vó ñaïi, Thao Thieát naèm ôû beân traùi Quyø Ngöu. Tieåu Hoâi baùm thaïch truï môû to maét nhìn, vôùi linh cô cuûa noù, ñöông nhieân khoâng muoán rôi xuoáng laøn nöôùc kinh khuûng naøy. Moät laùt sau, Tieåu Hoâi töïa nhö phaùt hieän caùi gì ñaáy, boán chaân ruït veà, song cöôùc ñaïp vaøo thaïch truï, möôïn ñuû löïc nhaûy voït ra xa nöûa tröôïng, ñuùng vaøo choã da buïng Quyø Ngöu loä ra khoûi maët nöôùc, ñoaïn laïi ñieåm chaân vaøo ñoù nhaûy theâm moät cuù, thaân hình veõ neân moät veät xaùm trong khoâng trung, rôi ñuùng vaøo ñænh ñaàu Thao Thieát loä treân maët nöôùc. Chi chi, chi chi... Haï xuoáng ñaàu Thao Thieát, laäp töùc Tieåu Hoâi keâu vang, ñoàng thôøi song thuû xoa leân da ñaàu troáng trôn cuûa Thao Thieát doø xeùt kyõ caøng, daùng veû cöïc kyø quan taâm, töïa nhö muoán xem ñaùo ñeå laõo baèng höõu thuï thöông theá naøo. Thao Thieát ngaøy naøo cöïc kyø hung haõn xem ra luùc naøy ñoái vôùi Tieåu Hoâi laïi möôøi phaàn vui söôùng vaø yeân taâm, lieân tieáp phaùt ra nhöõng aâm thanh traàm traàm, caùi ñaàu khe kheõ laéc lö. Xung quanh ba con linh thuù coøn laïi luùc naøy ñeàu yeân laëng chaêm chuù vaøo Tieåu Hoâi vaø Thao Thieát. Tieåu Hoâi coi xeùt lôùp da ñaàu cöùng raén cuûa Thao Thieát moät luùc roài ngöøng laïi, töïa hoà coù chuùt khoù khaên nghi hoaëc, nhaát thôøi khoâng hieåu roõ tình huoáng xung quanh, ngoài treân Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2410 Hoài 250
  4. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N ñænh ñaàu Thao Thieát, ñöa tay oâm ñaàu, baát ngôø chính luùc aáy, vì toaøn thaân Thao Thieát chæ coù ñænh ñaàu nhoâ leân khoûi maët nöôùc, choã ñöùng chaân raát nhoû, Tieåu Hoâi chæ hôi lô ñaõng moät chuùt ñaõ ñeå choùt ñuoâi rôi xuoáng nöôùc. Chi chi, chi chi! Tieåu Hoâi töïa nhö phaûi boûng nhaûy voït leân, xung quanh boán con cöï thuù ñoàng thôøi xao ñoäng, khoâng ngôùt reàn ró, Thao Thieát döôùi chaân Tieåu Hoâi cuõng giaät mình kinh haõi, nhöng caùi ñaàu vaãn khoâng daùm loaïn ñoäng sôï laøm Tieåu Hoâi rôi xuoáng nöôùc, chæ gaàm göø lieân tuïc, ñoàng thôøi hai maét traéng daõ to nhö hai quaû chuoâng ñaûo ngöôïc leân muoán coi xem ñaùo ñeå coù chuyeän gì phaùt sinh vôùi Tieåu Hoâi, troâng thaät buoàn cöôøi. Tieåu Hoâi tuùm ñuoâi ñöa leân taän maët nhìn xem, thaáy maåu choùt ñuoâi vöøa roài bò chaïm xuoáng nöôùc tuy raèng chöa ñeán noãi nöùt da raùch thòt, nhöng cuõng bò chaùy xeùm ít nhieàu gioáng nhö bò löûa ñoát, ngô ngaùc moät luùc, ñoaïn phuøng maù thoåi maáy hôi vaøo choùt ñuoâi, khoâng bieát coù phaûi vì theá hay khoâng maø caûm giaùc ñau ñôùn cuõng giaûm ñi moät chuùt. Tieåu Hoâi thaû caùi ñuoâi ra, thaän troïng ñöùng leân, vöôn tay voã maáy caùi leân ñaàu Thao Thieát, yù muoán noùi khoâng coù chuyeän gì, Thao Thieát khi aáy môùi yeân tónh trôû laïi, ba con linh thuù kia cuõng bình tónh hôn. Chæ moät luùc sau, aùnh maét Tieåu Hoâi löôùt qua Thao Thieát nhìn maáy con thuù coøn laïi, phaùt hieän boïn chuùng ñeàu bò caám coá trong Huyeát Trì, höõu khí voâ löïc, lieàn heát söùc phaãn noä, vöøa roài caùi ñuoâi môùi kheõ chaïm xuoáng nöôùc maø ñaõ thaáy lôïi haïi ñeán theá, boán con linh thuù naøy caû ngaøy daàm mình trong hoà nöôùc hoûi seõ ñau khoå ñeán chöøng naøo. Noä khí trong maét Tieåu Hoâi moãi luùc moät nhieàu, ñoät nhieân töø treân ñaàu Thao Thieát nhaûy voït leân, mieäng keâu chi chi, chi chi, ñoàng thôøi vöôn tay keùo Thao Thieát, töïa hoà muoán nhaác Thao Thieát ra khoûi maët nöôùc. Troâng thaáy ñoäng taùc cuûa Tieåu Hoâi, ba con thuù kia nhaát loaït keâu leân ai oaùn, ñoàng thôøi Thao Thieát cuõng khoâng theo söï loâi keùo cuûa Tieåu Hoâi maø ñöùng leân, ngöôïc laïi caùi ñaàu to töôùng cuûa noù laïi khe kheõ laéc lö. Chính vaøo luùc naøy, ñoät nhieân phía tröôùc truyeàn laïi moät tieáng roáng traàm ñuïc, chính laø do Quyø Ngöu phaùt ra. Tieåu Hoâi, Thao Thieát vaø hai con thuù kia ñoàng thôøi quay sang nhìn, chæ thaáy Quyø Ngöu töïa hoà coù ñieàu gì muoán thuyeát minh, sau khi roáng leân, caû taám thaân to lôùn töø töø di ñoäng, boä daïng nhö muoán ñöùng leân. Nhöõng con thuù coøn laïi ñaêm ñaêm nhìn Quyø Ngöu, trong soá linh thuù thaân hình Quyø Ngöu lôùn nhaát, xem ra theå löïc cuõng toát nhaát, chæ coi noù coá söùc giaõy giuïa, thaân hình khoång loà saép söûa quyø leân ñöùng daäy, ñoät nhieân töø phía treân xuaát hieän boán luoàng saùng ñoû saãm troâng nhö nhöõng caây truï maøu ñoû, mau leï bao truøm boán con cöï thuù trong aùnh hoàng quang. Quyø Ngöu luùc naøy töïa hoà maát heát söùc löïc, nhö toøa nuùi ñoå saàm moät tieáng, laïi ngaõ Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2411 Hoài 250
  5. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N xuoáng nöôùc, huyeát hoa baén ra tung toùe, vöøa ñau ñôùn vöøa theâ thaûm. Nhöõng con thuù khaùc bò nhoát trong maøn saùng hoàng ñoàng thôøi cuõng loä veû thoáng khoå. Tieåu Hoâi ñöùng treân ñaàu Thao Thieát, hoàng quang chieáu xuoáng töï nhieân cuõng truøm leân ngöôøi noù, nhöng khoâng bieát laøm sao ñaïi khaùi ñoái vôùi Tieåu Hoâi khoâng coù raøng buoäc gì, Tieåu Hoâi chæ giaät mình moät caùi roài phaùt giaùc baûn thaân mình khoâng coù gì laï. Boán ñaïo hoàng quang töø treân cao xaï xuoáng, sau khi truøm kín thaân hình boán con thuù, trong aùnh hoàng chôùp ñoäng mau choùng xuaát hieän töøng ñoaøn töøng ñoaøn nhöõng tia baïch khí töø thaân mình nhöõng con linh thuù bò huùt ra, aâm thaàm bay leân bieán maát ôû treân cao. Troâng thaáy tình caûnh naøy, ñöông nhieân Tieåu Hoâi hieåu roõ moïi söï, quay phaét laïi, ba maét môû troøn, con maét chính giöõa chôùp saùng laáp laùnh, dò quang löu chuyeån. Boán luoàng hoàng quang noï nhìn töø döôùi leân treân daàn daàn nhoû laïi, thì ra töø chieác quaùi ñænh lô löûng ôû khoaûng caùch cao hôn bình ñaøi chöøng möôøi tröôïng phaùt xaï ra. Tieåu Hoâi daùn maét nhìn vaøo quaùi ñænh, ñoät nhieân huù leân moät tieáng quaùi dò, hai chaân ñaïp maïnh, thaân hình rôøi khoûi ñænh ñaàu Thao Thieát bay thaúng tôùi choã Quyø Ngöu. Ñaùm linh thuù nhaát loaït nhìn Tieåu Hoâi löôùt trong khoâng trung, nhöng thaân hình ñoät nhieân bieán ñoåi kyø dò, kim quang trong con maét giöõa traùn ñaïi thònh, phoùng ra moät luoàng saùng röïc rôõ choùi maét, beân trong thaân theå phaùt ra nhöõng tieáng raêng raéc kòch lieät töø ñaàu ñeán chaân. Tieåu Hoâi vöôït qua khoaûng caùch hôn moät tröôïng, haï xuoáng thaân hình to lôùn cuûa Quyø Ngöu, thaân hình ñaõ bao truøm trong moät taàng kim quang saùng röïc, thaân hình so vôùi luùc tröôùc lôùn hôn gaáp ñoâi, nhöng hieån nhieân vaãn coøn chöa ngöøng laïi, Tieåu Hoâi khoâng döøng laïi ôû thaân hình Quyø Ngöu, lieân tieáp huù leân, ñoät nhieân laïi nhaûy voït leân, thaân hình laïi laàn nöõa bay leân khoâng, laàn naøy laïi höôùng veà phía thaïch truï löôùt tôùi. Laàn naøy khi löôùt trong khoâng trung, thaân hình Tieåu Hoâi laïi phaùt sinh bieán hoùa, töø saâu trong lôùp kim quang saùng choùi chôït xuaát hieän aùnh hoàng kyø dò, mau leï giao tieáp vôùi kim quang, "oaøng" moät tieáng nhö seùt noå, thaân hình tam nhaõn linh haàu vuït baønh tröôùng, gioáng nhö truyeàn thuyeát veà söï loät xaùc, ñoät nhieân bieán thaønh moät con cöï haàu thaân hình cao tôùi hôn tröôïng, ba con maét ñoû hoàng nhö maùu, trong mieäng chìa ra hai chieác nanh nhoïn hoaét, uy phong laãm lieät, saùt khí ñaïi thònh. Bòch! thaân hình to lôùn cuûa Tieåu Hoâi nhaûy phoác leân ñaàu thaïch truï, thaïch truï to lôùn khoâng ngöøng chao ñaûo. Ñoàng thôøi Tieåu Hoâi khoâng chuùt do döï, khoâng ngöøng roáng leân, mau leï treøo leân treân. Thaïch truï cao möôøi tröôïng vôùi thaân thuû luùc naøy cuûa cöï haàu chæ trong nhaùy maét ñaõ vöôït qua, thaân hình to lôùn cuûa Tieåu Hoâi nhaûy leân bình ñaøi, ngaång ñaàu nhìn quaùi ñænh löõng lôø treân khoâng trung, cöï haàu giô tay voã ngöïc, ngöûa ñaàu heùt lôùn: "A a!" Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2412 Hoài 250
  6. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Tieáng huù naøy uy theá kinh ngöôøi, phong vaân bieán saéc, hang ñoäng voán yeân tónh baây giôø tieáng ruù gaøo truyeàn lan khaép nôi khaép choán, hoàng quang rung ñoäng trong khoâng gian, treân Phuïc Long Ñænh, vaàng saùng hoàng run raåy, ñoaïn nhöõng luoàng hoàng quang töïa hoà nhö coù linh tính töø töø chuyeån ñoäng. Ñoái dieän vôùi traän phaùp quyû dò vaø söï vaät chöa bieát naøy, Tieåu Hoâi nhaên maët nhe raêng, maët muõi ñaày veû hung haõn, ngöûa ñaàu heùt lôùn, sau ñoù ñaèng khoâng bay leân, tôùi cöï ly möôøi tröôïng cao, ñoät nhieân quaùt vang, oai maõnh ñaùng sôï, hoàng aûnh treân ñöôøng tieâu thaát heát, yù haún muoán choäp laáy Phuïc Long Ñænh. Nhöng Töù Linh traän ñaâu deã coi thöôøng, ñuùng luùc Tieåu Hoâi ñònh choäp laáy noù, chôït xung quanh Phuïc Long Ñænh xuaát hieän moät quaàng saùng ñoû nhö maùu, thaân hình to lôùn cuûa Tieåu Hoâi va vaøo vaàng saùng naøy, löïc ñaïo maõnh lieät nhö vaäy laäp töùc hoùa thaønh maát taêm maát tích, khoâng theå tieán vaøo moät chuùt naøo, laïi rôi xuoáng döôùi. Ngay laäp töùc, Töù Linh huyeát traän baét ñaàu phaûn kích. Voâ soá boùng hoàng quang trong khoâng trung nhaát loaït tuï laïi, xa xa Phuïc Long Ñænh töïa nhö moät vaàng maët trôøi ñoû choùi kyø dò, xung quanh haøng vaïn ñieåm saùng hoàng hình thaønh moät taám maønh saùng khoång loà, treân ñoù chôït hieän haøng traêm vaät theå maøu ñoû lôùn chöøng ba thöôùc, ngay sau ñoù nhöõng tieáng "oanh oanh" trong chôùp maét ñaõ vang ñoäng caû hang ñoäng, nhöõng vaät hoàng saéc naøy rung ñoäng caøng theâm kòch lieät, töø beân trong baén ra nhöõng bong boùng maùu troøn troøn quaùi dò khuûng khieáp, xaï xuoáng nhö möa baõo, nhaém thaúng vaøo Tieåu Hoâi. Tieåu Hoâi ngaång leân trôøi huù nhö saám seùt, quanh mình kim quang caøng theâm saùng choùi, thaân hình vöøa chaïm ñaát laäp töùc laên qua moät beân, thaân thuû linh hoaït nheï nhaøng, quyû vaät töø treân khoâng baén xuoáng nhaát loaït ñaäp vaøo bình ñaøi, trong chôùp maét maët ñaát cöùng raén cuûa bình ñaøi ñaõ bò aên moøn thaønh moät loaït hoá saâu, laïi phaùt xuaát aâm thanh xì xì quaùi dò khieán ngöôøi ta thaät kinh taâm ñoäng phaùch. Ñôït coâng kích nhö cuoàng phong baïo vuõ naøy vöøa chaám döùt, khoâng ñeå Tieåu Hoâi kòp thôû, töø treân khoâng taám maønh saùng ñaõ phaùt sinh dò bieán, hoàng saéc quang treân maønh saùng laïi laàn nöõa phình leân ñeán hôn möôøi choã, lôùn chöøng nöûa tröôïng, toác ñoä cöïc nhanh, caên baûn khoâng chôø Tieåu Hoâi phaûn öùng laïi, töø trung taâm baén ra nhöõng khoâ laâu quang aûnh maøu ñoû, tay caàm ñao kieám, mieäng phun ñoäc dòch, löûa noùng hay baêng laïnh, töø treân khoâng ruù gaøo nhaûy xuoáng, nhe nanh muùa vuoát nhaøo ñeán choã Tieåu Hoâi. Caûnh töôïng naøy thaät ñaùng sôï nhö ñòa nguïc, hang ñoäng to lôùn vang ñoäng tieáng ruù rít, nöôùc trong Huyeát Trì khoâng ngöøng soâi traøo, töù ñaïi linh thuù heát söùc phaãn noä, taát caû ñeàu vöôn ñaàu gaøo roáng lieân mieân. Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2413 Hoài 250
  7. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N ÔÛ treân bình ñaøi, hôn möôøi khoâ laâu aûnh ñoàng thôøi nhaûy xuoáng, nhöng Tieåu Hoâi nhìn caûnh töôïng naøy caøng theâm hung haõn, hai tay naém thaønh quyeàn ñaàu ñaët tröôùc ngöïc, haù mieäng heùt lôùn, khoâng luøi maø tieán xoâng thaúng vaøo ñaùm khoâ laâu aûnh ñang aøo aøo phi ñeán, hoùa thaønh moät boùng xaùm lôùn, chôùp maét ñaõ loït vaøo giöõa traän huyeát hoàng. A a... Tieáng roáng to nhö seùt noå, xeù raùch khoâng gian, Tieåu Hoâi taû xung höõu ñoät trong traän khoâ laâu, hai caùnh tay to töôùng muùa leân nhö ñieân cuoàng, laäp töùc ñaùnh khoâ laâu tröôùc maët vaêng ñi, moät khoâ laâu khaùc huy ñao cheùm tôùi, Tieåu Hoâi ñaùnh ra moät quyeàn, quyeàn kình cöùng raén ñaùnh baät löôõi ñao cheùm ngöôïc vaøo ñaàu ñoái phöông, tieän ñaø ñaù ra moät cöôùc, "höï" moät tieáng, khoâ laâu noï bò ñaù baén ra xa, vaêng xuoáng Huyeát Trì. Xung quanh ñaùm khoâ laâu keâu la quaùi dò, aøo aøo xoâng leân, töïa hoà khoâng bieát sôï laø gì, taàng taàng lôùp lôùp nhöõng chieâu thöùc aùc ñoäc töø boán phöông taùm höôùng aäp tôùi, khoâng bao laâu thaân hình loâng xaùm cuûa Tieåu Hoâi ñaõ truùng naêm saùu veát thöông, trong ñoù coù maáy choã laäp töùc bieán thaønh maøu ñen saãm, hieån nhieân coù chöùa kòch ñoäc. Veát thöông ñau ñôùn kòch lieät caøng khieán cöï haàu ñaïi phaùt hung tính, xoay ngöôøi ñaùnh ra moät chöôûng saám seùt, chöôûng phong aàm aàm queùt qua, aâm thanh laéng dòu roài môùi thaáy ba caùi ñaàu khoâ laâu laên loùc treân maët ñaát, ba thaân hình khoâng ñaàu coøn böôùc theâm maáy böôùc roài môùi chòu ngaõ xuoáng. -oOo- Dòòcchh ggiiaaû:û: phc D 2414 Hoài 250

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản