intTypePromotion=3

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 251

Chia sẻ: Yan Liang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
111
lượt xem
5
download

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 251

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập nhập môn quan dành cho những bạn thích kiếm hiệp, Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 251

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 251

 1. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N TAP Ä 26 HOIÀ 251 Yeu â Vatä M aët ñaát döôùi chaân rung chuyeån döõ doäi, loaïn thaïch rôi xuoáng nhö möa, Tinh Baøn khoâng ngöøng phaùt ra muoân vaøn tia saùng choùi maét, laøm caû thaïch thaát cuûa Quyû Vöông böøng saùng leân. Khoâng khí traøn ngaäp muøi maùu tanh noàng naëc, muøi maùu xoäc vaøo muõi laøm ngöôøi ta coù caûm giaùc mình ñang phaûi ngaâm mình trong moät ñaïi döông toaøn maùu,. Quyû Leä khoâng hieåu taïi sao dò bieán laïi ñoät nhieân xaûy ra, nhöng sau côn kinh ngaïc luùc ñaàu, haén ñaõ laäp töùc tænh ngoä, quay ngöôøi heùt lôùn: "Tieåu Hoâi!" Tieáng heùt truyeàn ñi xa, khoâng laâu sau thì trong thaïch thaát vang leân tieáng voïng ñaäp trôû laïi, ngay sau ñoù tieáng voïng naøy lieàn bò tieáng aàm aàm moät traän ñòa chaán lôùn hôn laøm aùt ñi, trong tieáng aàm aàm, caùt ñaù rôi xuoáng laû taû, caøng luùc caøng nhieàu vieân ñaù lôùn rôi xuoáng nhö möa. Nhöng tieáng heùt cuûa haén khoâng ñöôïc hoài ñaùp, thanh aâm "chí chí chí" thaân thuoäc kia khoâng heà vang leân. Veû noân noùng hieän roõ leân göông maët Quyû Leä, haén traàm ngaâm giaây laùt roài höôùng aùnh maét vaøo phoøng. Quyû tieân sinh khoâng bieát töø luùc naøo ñaõ dòch ngöôøi saùt laïi phía haén, vì coù lôùp sa che maët maøu ñen neân khoâng theå nhìn roõ thaàn tình cuûa y, nhöng nghe khaåu khí noùi chuyeän thì döôøng nhö y khoâng heà hoaûng loaïn, ngöôïc laïi coøn bình tónh moät caùch kyø laï, thaäm chí laø coøn coù theå nghe ra veû höng phaán trong ñoù nöõa. "Con khæ naøy chaéc ñaõ chaïy vaøo trong roài!" Quyû tieân sinh ñaõ thoát leân moät caâu nhö vaäy. Quyû Leä lieác maét nhìn y roài khoâng chaäm treã löôùt ngay vaøo noäi thaát. Vöøa môùi phoùng vaøo, haén ñaõ khöïng ngöôøi laïi, ñöùng yeân taïi choã. Trong noäi thaát troáng roãng, töø trong aùm moân treân vaùch ñaù phaûng phaát nhö coù moät ñoâi maét ñen ngoøm ñang chaêm chaêm nhìn gaõ. Sau löng haén aùnh saùng choùi loøa, thì ra laø Quyû tieân sinh ñang caàm Tinh Baøn böôùc tôùi, khi y nhìn thaáy aùm moân treân vaùch ñaù, thì cuõng khoâng khoûi ngaån ngöôøi, xem ra y cuõng khoâng ngôø ôû ñaây laïi ñoät nhieân xuaát hieän moät aùm moân, hoaëc giaû coù leõ y ñaõ bieát nôi Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2415 Hoài 251
 2. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N ñaây coù aùm moân, nhöng khoâng ngôø laïi töï ñoäng môû ra vaøo luùc naøy, nhaát thôøi cuõng khoâng bieát neân noùi gì. Saéc maët Quyû Leä trôû neân laïnh luøng, tröøng maét leân nhìn Quyû tieân sinh. Quyû tieân sinh cuõng nhìn thaúng vaøo haén, chaàn chöø moät thoaùng roài caát gioïng ñeàu ñeàu noùi: "Ñöøng nhìn ta, nhöõng ngaøy qua ta ñeàu khoâng rôøi khoûi caùc haï nöûa böôùc, ta cuõng khoâng bieát laø chuyeän gì ñaâu." Quyû Leä höø laïnh moät tieáng, tuy trong loøng ñaày daãy nghi ngôø, nhöng ñòa chaán luùc naøy caøng luùc caøng döõ doäi, coøn Tieåu Hoâi thì roõ raøng ñaõ chaïy vaøo trong ñoäng khaåu naøy, baát luaän theá naøo, ñaây cuõng khoâng phaûi laø luùc truy cöùu söï tình. Haén laäp töùc ñöa ra quyeát ñònh, laïnh luøng noùi: "Chuùng ta vaøo trong!" Quyû tieân sinh kheõ chau maøy, coù veû chaàn chöø do döï, ñang ñònh noùi gì ñoù thì ñaõ thaáy thaân hình Quyû Leä lay ñoäng, löôùt vaøo trong aùm moân toái ñen kia roài. Quyû tieân sinh ñöùng ngaån ra giaây laùt, nhìn chieác Tinh Baøn ñang phaùt ra haøo quang röïc rôõ trong tay, roài laïi nhìn aùm moân, chôït thôû daøi moät tieáng noùi: "Ngöôøi tính khoâng baèng trôøi tính, khoâng ngôø laïi bò moät con khæ phaù hoûng caû ñaïi söï..." Noùi ñoaïn, y laéc ñaàu cöôøi khoå moät tieáng, thaân hình phieâu dieâu phoùng theo Quyû Leä vaøo trong aùm moân. Thoâng ñaïo vöøa heïp vöøa daøi, Quyû Leä caøng ñi, ñòa theá caøng doác, khoâng khí xung quanh cuõng daàn trôû neân aåm öôùt, nhöng khieán ngöôøi ta khoù chòu nhaát laø caøng ñi xuoáng, muøi maùu tanh laïi caøng noàng naëc hôn. Trong thoâng ñaïo, vaùch ñaù hai beân vaãn khoâng ngöøng rung leân baàn baät, neáu nhö laø ngöôøi thöôøng, chaéc chaén luùc naøy trong loøng seõ daâng leân noãi sôï haõi beân vaùch saäp xuoáng choân soáng mình ôû nôi ñaây. Coù ñieàu saéc maët Quyû Leä döôøng nhö hoaøn toaøn khoâng heà lo aâu veà chuyeän naøy, chæ thaáy thaân phaùp haén caøng luùc caøng nhanh, chaúng maáy choác ñaõ ñi ñeán ñaàu kia cuûa ñoäng khaåu, phía tröôùc laø moät quaàng saùng ñoû röïc maøu maùu vaø moät bình ñaøi roäng bò huyeát quang nhuoäm ñoû, phía treân bình ñaøi aån öôùc vang leân nhöõng tieáng gaàm ruù quen thuoäc. Quyû Leä hôi bieán saéc, vöøa nghe haén ñaõ nhaän ra ñaây chính laø tieáng gaàm ruù cuûa Tieåu Hoâi sau khi bieán thaân, nhöng beân trong quaàng saùng ñoû roát cuoäc laø thöù gì, nguy hieåm theá naøo maø laïi coù theå buoäc Tieåu Hoâi phaûi bieán thaân quyeát chieán sinh töû nhö vaäy? Haén khoâng daùm ngaàn ngöø, thaân hình phoùng tôùi nhö moät tia chôùp, lao thaúng vaøo giöõa quaàng saùng. Sau löng Quyû Leä, Quyû tieân sinh cuõng phoùng vuùt ra khoûi cöûa ñoäng, sau khi ñöùng vöõng, y khoâng haønh ñoäng gì voäi, maø quay ngöôøi laïi nhìn veà phía sau moät caùi. Luùc naøy phía sau löng y, moät laø ñoäng khaåu vöøa môùi ñi vaøo, hai laø moät thoâng ñaïo toái om khaùc. Quyû tieân sinh chính laø ñang nhìn vaøo thoâng ñaïo naøy. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2416 Hoài 251
 3. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Quyû tieân sinh chaêm chuù nhìn vaøo ñoù moät hoài laâu, roài môùi chaàm chaäm thu hoài muïc quang, cuùi xuoáng nhìn Tinh Baøn treân tay mình. Sau khi ñeán nôi naøy, aùnh saùng cuûa Tinh Baøn chaúng nhöõng khoâng giaûm suùt, ngöôïc laïi coøn saùng röïc rôõ hôn boäi phaàn, ñoàng thôøi ôû giöõa ngoïc baøn khoâng ngöøng xuaát hieän nhöõng coå töï maøu hoaøng kim, saùng böøng leân roài töø töø taét ngoùm trong maøn baïch quang choùi maét, voâ cuøng thaàn kyø, töïa nhö ñang höôûng öùng laïi moät söùc maïnh thaàn bí khaùc. Quyû tieân sinh ngöôùc maét nhìn leân phía tröôùc, quaàng saùng ñoû röïc kia caøng luùc caøng cuoàng baïo, moät luoàng khí löu cöïc maïnh ñang tung hoaønh ngang doïc, coäng vôùi chaán ñoäng caøng luùc caøng maõnh lieät laøm caùt ñaù rôi xuoáng raøo raøo, phaûng phaát nhö muoán caûnh baùo tröôùc moät nguy hieåm cöïc lôùn ñang chôø ñôïi phía tröôùc. Chæ laø luùc naøy, aùnh maét y ngöôïc laïi coøn loä ra veû höng phaán, saûi chaân böôùc tôùi phía tröôùc. Quyû Leä lao vaøo giöõa quaàng saùng, cô hoà nhö cuøng luùc vôùi aùnh saùng ñoû chieáu leân ngöôøi haén, Quyû Leä ñoät nhieân caûm thaáy ñaàu oùc choaùng vaùng, tuy chæ trong nhaùy maét haén ñaõ khoâi phuïc laïi tình traïng bình thöôøng, nhöng caûnh töôïng tröôùc maét, vaãn laøm haén phaûi caû kinh thaát saéc. Huyeát Trì khoång loà, nhöõng vaùch nuùi ñoå suïp, khoâng khí traøn ngaäp maùu tanh, taát caû ñeàu khoâng naèm trong döï lieäu cuûa gaõ. Giöõa khoâng trung, luùc naøy xuaát hieän moät quaùi vaät hình ngöôøi do huyeát khí ñoû thaãm tuï thaønh, thaân cao maáy chuïc tröôïng, cô hoà nhö muoán laáp kín caû hang ñoäng khoång loà naøy. Phía treân bình ñaøi, Tieåu Hoâi hoùa thaân thaønh con khæ khoång loà ñang gaàm ruù gaøo theùt, hoaøn toaøn khoâng coù veû gì sôï haõi, nhöng thaân hình noù quaù nhoû beù so vôùi quaùi vaät kia, maø quan troïng nhaát laø luùc naøy döôøng nhö Tieåu Hoâi ñaõ hoaøn toaøn khoâng coøn khaû naêng hoaøn thuû. Con quaùi vaät kia khoâng ngöøng thoåi ra nhöõng ñaïo hoûa dieäm ñoû röïc nhö maùu, khieán noù chæ bieát nhaûy qua nhaûy laïi neù traùnh. Nhöõng ñaïo huyeát dieäm kia khoâng ngöøng thoåi xuoáng, queùt saïch taát caû, ñeán caû nhöõng taûng ñaù cöùng raén voâ cuøng cuõng bò noù laøm cho tan chaûy. Tuy thaân theå Tieåu Hoâi khoâng phaûi phaøm theå, nhöng cuõng khoâng daùm ngaïnh tieáp, chæ bieát nhaûy qua nhaûy laïi treân bình ñaøi neù traùnh. Nhìn thaân hình ñaày nhöõng veát thöông cuûa Tieåu Hoâi cuõng bieát noù ñaõ neám khoâng ít khoå ñaàu, tröôùc maét chæ laø coá gaéng choáng ñôõ, keùo daøi taøn cuoäc maø thoâi. Ñuùng luùc naøy, Tieåu Hoâi toaøn löïc giaäm maïnh chaân nhaûy vuùt leân khoâng, traùnh khoûi moät ñôït huyeát dieäm vöøa queùt tôùi. Thaäm chí ôû treân khoâng noù vaãn coù caûm giaùc phaàn loâng beân döôùi cuûa mình bò löûa queùt phaûi, ñau ñôùn gaàm leân moät tieáng, nhöng xem ra laø vaãn traùnh neù ñöôïc. Khoâng ngôø khi noù vöøa chaïm chaân xuoáng bình ñaøi, loøng baøn chaân chôït ñau nhoùi leân, cô hoà nhö thaáu ñeán taän xöông coát. Tieåu Hoâi cuùi xuoáng nhìn, thì ra bình ñaøi ñaõ bò huyeát dieäm nung chaûy thaønh nham thuûy noùng röïc, coøn hai chaân noù thì luùc naøy ñaõ ñaõ phoûng raùt, chaùy kheùt leït. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2417 Hoài 251
 4. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Thaân hình to lôùn cuûa Tieåu Hoâi run raåy laéc lö nhö muoán khuîu xuoáng, coøn quaùi vaät nhaân hình tuï thaønh töø huyeát khí kia thì döôøng nhö hoaøn toaøn khoâng coù veû thöông haïi, laïi thoåi tôùi moät ñaïo hoûa dieäm nöõa, maét thaáy mình saép bò hoûa dieäm laøm cho tan xöông naùt thòt, Tieåu Hoâi ngöûa maët gaàm leân moät tieáng ñaày phaãn noä, nhöng roõ raøng laø cuõng khoâng heà coù taùc duïng. Döôùi aùnh löûa ñoû röïc, ba con maét cuûa Tieåu Hoâi phaûng phaát nhö cuõng bieán thaønh maøu maùu. Ñuùng vaøo thôøi khaéc nguy caáp nhö chæ maønh treo chuoâng naøy, ñoät nhieân sau löng noù chôït vang leân tieáng huù daøi töïa nhö roàng gaàm hoå roáng, moät ñaïo aùnh saùng maøu xanh töïa nhö caàu voàng bay vuùt tôùi, vaïch moät ñöôøng cong giöõa khoâng trung, trong nhaùy maét ñaõ hình thaønh moät caùi khieân aùnh saùng, trong maøn saùng thaáp thoaùng aån hieän moät ñoà hình thaùi cöïc. "AÀm!" Ñaïo huyeát quang cuûa con quaùi vaät khoång loà ñaõ bò quang thuaãn ñaåy baät laïi. Ngöôøi vöøa xuaát thuû chính laø Quyû Leä. Chæ laø tuy caûn laïi ñöôïc moät kích cuûa quaùi vaät, nhöng thaân hình Quyû Leä cuõng bò chaán ñoäng khoâng ít, hai maét nhö hoa leân, quang thuaãn do haén aûo hoùa ra tieâu taùn, caû ngöôøi cuõng suyùt chuùt nöõa thì rôi xuoáng Huyeát Trì, cuõng may laø haén ñaïo haïnh cao thaâm, voäi vaøng kòp thôøi traàm ngöôøi xuoáng, möôïn löïc aán vaøo bình ñaøi tung mình bay leân, löôùt qua ngöôøi Tieåu Hoâi, khoâng noùi tieáng naøo ñaõ nheï nhaøng chuïp laáy ngöôøi noù, kheõ höø nheï moät tieáng, nhaác boång caû thaân hình to lôùn cuûa noù leân khoûi maët ñaát. Tieåu Hoâi roáng leân moät tieáng ñau ñôùn, thaân hình boác leân khoûi maët ñaát, toaøn thaân phaùt ra nhöõng tieáng raéc raéc, trong nhaùy maét ñaõ thu nhoû laïi, trôû laïi laø con khæ loâng xaùm nhoû beù vaãn hay ngoài treân vai Quyû Leä. Luùc naøy Huyeát Khí Cöï Nhaân thaáy huyeát dieäm cuûa mình bò caûn laïi thì caøng theâm phaãn noä, chuyeån muïc tieâu sang Quyû Leä. Chæ thaáy noù haù mieäng thaät to, phun ra moät ñaïo huyeát dieäm daøi tôùi naêm tröôïng, töïa nhö moät con hoûa long töø trôøi cao lao xuoáng, phoùng thaúng vaøo Quyû Leä. Quyû Leä ñaët Tieåu Hoâi leân vai, noùi: "Baùm chaët!", roài löôùt mình bay leân, nhöng toác ñoä tieán thoaùi cuûa haén linh hoaït hôn Tieåu Hoâi khi naõy gaáp boäi, cuõng nhanh hôn gaáp boäi, tuy laø huyeát dieäm cuûa Huyeát Khí Cöï Nhaân uy löïc kinh hoàn, nhöng haén vaãn ung dung ñaûo ngöôøi löôùt qua löôùt laïi giöõa maøn huyeát dieäm noùng röøng röïc. Tieåu Hoâi luùc naøy cuõng khoâng nhaøn roãi, noù ngoài treân vai Quyû Leä, moät tay naém chaët coå aùo chuû nhaân, duø cho Quyû Leä coù phi haønh ngang doïc theá naøo, vaãn ngoài vöõng nhö baøn thaïch, moät tay kia khoâng ngöøng naém laáy hai chaân, saéc maët loä veû ñau ñôùn, lieân tuïc keâu Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2418 Hoài 251
 5. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N "chí chí chí chí" roài laáy tay quaït quaït, coù leõ laø loøng baøn chaân ñaõ bò nham thaïch laøm cho boûng raùt, khoù chòu voâ cuøng. Coù ñieàu Quyû Leä nghe thaáy tieáng keâu "chí chí" cuûa Tieåu Hoâi, ñoàng thôøi lieác maét nhìn thaáy ñoäng taùc cuûa noù, ngöôïc laïi laïi caûm thaáy yeân taâm hôn phaàn naøo. Coù theå keâu ñau, xem ra ngoaïi tröø maáy veát ngoaïi thöông, con khæ khoâng bò theâm veát thöông naøo nöõa. Yeân taâm veà Tieåu Hoâi, thaân phaùp cuûa Quyû Leä laïi caøng linh hoaït ung dung, uy löïc cuûa huyeát dieäm tuy lôùn, song trong maét haén hoaøn toaøn khoâng heà coù veû sôï haõi, thaäm chí coøn nhaân luùc nhaûy traùnh aâm thaàm quan saùt boán beà xung quanh vaø Huyeát Khí Cöï Nhaân quaùi dò naøy nöõa. Caûnh töôïng cuûa Huyeát Trì beân döôùi chaân haén laïi caøng kyø dò, ñaëc bieät laø khi Quyû Leä nhìn thaáy Töù Ñaïi Linh Thuù ñang bò ngaâm mình trong laøn maùu, haén lieàn ngaây ngöôøi. Trong Töù Ñaïi Linh Thuù, ngoaïi tröø Man Hoang Chuùc Long laø haén chöa töøng tieáp xuùc, kyø dö ba con thuù coøn laïi ñeàu coù quan heä vôùi haén, khoâng ngôø chuùng laïi bò caàm coá taïi ñaây. Cuøng luùc ñoù, haén lieàn laäp töùc nhôù ra nhieàu naêm nay Quyû Vöông duøng heát löïc löôïng Quyû Vöông Toâng ñeå luøng baét Töù Ñaïi Linh Thuù, thì ra laø ñeå baøy ra traän phaùp kyø dò naøy. Haén thoaùng ñoäng taâm, ngöôùc maët nhìn leân phía Huyeát Khí Cöï Nhaân, moät ñaïo huyeát dieäm baén thaúng tôùi laøm khoâng khí xung quanh noùng röïc leân nhö loø löûa, thaân hình Quyû Leä kheõ phieâu ñoäng löôùt ñi nhö loaøi quyû mò, trong nhaùy maét ñaõ ra xa maáy tröôïng. Ñaïo huyeát dieäm baén vaøo vaùch ñaù sau löng haén, laøm loaïn thaïch bay taùn loaïn, ñeå laïi moät caùi hoá lôùn roäng tôùi maáy tröôïng treân vaùch ñaù kieân coá. Quyû Leä ôû treân khoâng nhìn xuoáng, phaùt hieän Huyeát Khí Cöï Nhaân naøy laø do linh khí tuï thaønh, huyeát khí cuoàn cuoän nhö maây, khoâng ngöøng löu chuyeån. Hai con maét khoång loà xaï ra nhöõng ñaïo huyeát quang höøng höïc, nhìn chaèm chaèm vaøo ngöôøi haén. Chæ thaáy noù laïi haù mieäng phun ra moät ñaïo huyeát dieäm nöõa, döôøng nhö linh khí duøng maõi cuõng khoâng heát vaäy. Quyû Leä laïi tung ngöôøi neù traùnh, nhöng laàn naøy aùnh maét haén saùng röïc thaàn quang, khoâng ñöùng laïi nöõa, maø lao vuït leân phía tröôùc, phoùng ngöôïc leân theo coät löûa khoång loà, xoâng thaúng vaøo thaân theå Huyeát Khí Cöï Nhaân kia. Tieåu Hoâi ngoài treân vai haén, maét thaáy saép lao vaøo haén khoång loà ñaùng sôï kia, cuõng khoâng heà sôï haõi, thaäm chí coøn höng phaán keâu "chí chí" lieân hoài, thoø naém ñaám ra phía tröôùc, cô hoà nhö muoán quyeát chieán sinh töû vaäy. Huyeát Khí Cöï Nhaân nhieån nhieân khoâng theå ngôø Quyû Leä laïi ñoät nhieân phaûn kích, theâm vaøo thaân theå noù quaù to lôùn, töï nhieân khoâng theå phaûn öùng kòp thôøi, trong chôùp maét Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2419 Hoài 251
 6. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Quyû Leä ñaõ hoùa thaân thaønh moät ñaïo thanh aûnh, nhö moät muõi teân phoùng thaúng vaøo thaân hình khoång loà do huyeát khí tuï thaønh kia. Vöøa vaøo beân trong, Quyû Leä ñaõ caûm thaáy aùp löïc naëng neà töø boán phöông taùm höôùng eùp tôùi, thaân hình laäp töùc chaäm laïi, cuøng luùc cuõng nghe thaáy tieáng gaàm ruù theâ thieát beân tai, töïa nhö tieáng quyû khoùc döôùi aâm taøo ñòa nguïc. Haén chæ thaáy huyeát khí cuûa mình soâi leân suøng suïc, tröôùc maét chæ thaáy moät maùu maùu ñoû röïc, khoâng nhìn roõ baát cöù thöù gì. Haén kheõ nhíu maøy, kim quang saùng röïc treân maët, taâm nieäm chuyeån ñoäng, toaøn thaân ñöôïc bao phuû bôûi saéc vaøng röïc rôõ, chæ trong nhaùy maét ñaõ böùc luøi huyeát khí ra xa ba thöôùc, caûm giaùc khoù chòu laäp töùc tan bieán. Khoâng ngôø huyeát khí xung quanh haén laïi phaùt sinh bieán hoùa, trong maøn huyeát vuï môø môø xuaát hieän voâ soá göông maët, coù vui veû cöôøi ñuøa, coù bi thöông, coù phaãn noä, coù hung taøn, töïa hoà nhö muoân vaïn oaùn hoàn cuûa aùc quyû thaäp phöông ñeàu tuï taäp veà xung quanh Quyû Leä vaäy. "Cöùu vôùi!" "Naïp maïng ñaây!" "Ñöøng ñi..." "Cheát ñi..." Voâ soá taïp aâm vang leân, traêm ngaøn caùnh tay ñoû thaãm thoø ra töø trong maøn söông vuï choäp veà phía Quyû Leä, caûnh töôïng ñaùng sôï ñeán möùc khoâng theå duøng ngoân ngöõ ñeå hình dung. Chæ laø loaïi aûo thuaät quyû mò nhieáp taâm naøy ñoái vôùi ngöôøi khaùc thì töï nhieân laø tuyeät chieâu dieäu phaùp, nhöng moät khi gaëp phaûi Phaät moân tuyeät hoïc Ñaïi Phaïm Baùt Nhaõ cuûa Quyû Leä thì hoaøn toaøn khoâng coù taùc duïng. Dieäu phaùp thoâng thaàn cuûa Phaät moân chính laø ñaïi ñòch cuûa Quyû Ñaïo. Voâ soá maët quyû xung quanh haén, nhìn thì coù veû khí theá hung haêng, uy maõnh boäi phaàn, nhöng vöøa chaïm phaûi kim quang xung quanh Quyû Leä thì ñeàu laàn löôït phaùt ra nhöõng tieáng keâu thaûm thieát, voäi vaøng daït ra xa, moät soá khoâng kòp neù traùnh, ñaõ bò Phaät quang vaøng röïc phuû leân, nhaùy maét ñaõ bò luyeän hoùa thaønh moät ñoáng tro buïi, bay laû taû trong gioù. Coù Phaät moân ñaïi phaùp hoä thaân, Quyû Leä caøng khoâng sôï haõi, thaân hình lao veà phía tröôùc. Phía tröôùc coù voâ soá maët quyû, nhöng ñeàu khoâng daùm caûn haén laïi, maø traùnh daït ra. "Vuø!", Quyû Leä ñaõ xuyeân qua thaân theå khoång loà cuûa Huyeát Khí Cöï Nhaân, sang phía beân kia. "A..." Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2420 Hoài 251
 7. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Huyeát Khí Cöï Nhaân gaàm leân moät tieáng cuoàng noä, thaân hình khoång loà töø töø quay laïi. Quyû Leä tuy ñaõ xuyeân qua ñöôïc thaân theå quaùi vaät, nhöng thaàn saéc haén luùc naøy ñaõ trôû neân voâ cuøng naëng neà. Con quaùi vaät naøy laø do huyeát khí tuï thaønh, höõu hình maø voâ chaát, xem ra vöøa roài haén lao xuyeân qua noù cuõng khoâng heà aûnh höôûng gì. Nhö vaäy khoâng phaûi laø haén chæ coù theå chòu ñoøn maø khoâng theå phaûn kích hay sao? Hôn nöõa, linh löïc cuûa con quaùi vaät naøy voâ cuøng doài daøo, laïi coøn khoâng ngöøng ñöôïc huyeát khí döôùi Huyeát Trì boác leân boå sung, cöù tieáp tuïc nhö vaäy, chæ e haén seõ meät maø cheát tröôùc khi bò noù ñaùnh truùng. Quyû Leä ñang nghó caùch ñoái phoù vôùi con quaùi vaät caên baûn khoâng theå phaûn kích naøy thì Huyeát Khí Cöï Nhaân boãng nhieân phaùt sinh dò bieán, chæ thaáy thaân hình khoång loà do huyeát khí tuï thaønh ñoät nhieân taûn ra, voâ soá huyeát khí doàn veà moät choã, hình thaønh moät ñaùm maây maùu khoång loà cuoàn cuoän giöõa khoâng trung, caøng luùc caøng daøy ñaëc, cuoái cuøng thì bieán thaønh moät traùi caàu khoång loà ñöôøng kính leân tôùi caû chuïc tröôïng, töïa hoà nhö moät vaàng thaùi döông maùu, xaï ra boán phía nhöõng tia saùng röïc rôõ. Quyû Leä chöa kòp ñònh thaàn laïi thì huyeát caàu ñaõ xoay troøn, phaùt ra nhöõng tieáng noå lôùn, trong nhaùy maét ñaõ baén ra traêm ngaøn caùi voøi, moãi caùi ñeàu to nhö mieäng baùt, daøi tôùi maáy chuïc tröôïng, huyeát khí soâi traøo, vöôn ñi khaép ñoäng quaät. Trong phuùt choác, caû ñoäng quaät khoång loà trong loøng Hoà Kyø Sôn naøy ñaõ bò nhöõng caùi voøi phuû laáp, huyeát dieäm vöøa roài tuy uy löïc voâ song, nhöng Quyû Leä coøn coù theå traùnh neù, coøn giôø ñaây, ñoái maët vôùi traêm ngaøn caùi voøi ñaùng sôï ôû khaép nôi theá naøy, caû haén cuõng khoâng khoûi ruøng mình, saéc maët ñaïi bieán. Töø luùc baét ñaàu ñaáu phaùp vôùi Tieåu Hoâi, phoùng xaï nhöõng quaû caàu troøn, trieäu goïi khoâ laâu, roài hoùa thaân thaønh Huyeát Khí Cöï Nhaân, giôø laïi bieán thaønh moät traùi huyeát caàu kyø laï vôùi haøng traêm ngaøn caùnh tay. Traän phaùp thaàn bí naøy phaûng phaát nhö coù khaû naêng bieán hoùa voâ cuøng voâ taän, khieán ngöôøi ta khoâng theå khoâng coù caûm giaùc tuyeät voïng, khoâng coù söùc öùng phoù. "Vuø uø vuø vuø..." Nhöõng tieáng rít saéc laïnh vang leân, nhöõng caùi voøi töø boán phöông taùm höôùng phuû tôùi, luøi khoâng theå luøi, traùnh cuõng khoâng coù choã naøo ñeå traùnh, Quyû Leä bieán saéc, gaàm leân moät tieáng, luoàng kim quang bao phuû khaép chaâu thaân haén saùng röïc leân, hình thaønh moät chieác loàng aùnh saùng vaøng bao laáy haén vaø Tieåu Hoâi vaøo beân trong, cuøng luùc ñoù, phaùp baûo Pheä Hoàn cuõng ñaõ xuaát hieän treân tay. Chæ trong nhaùy maét, haøng traêm caùi voøi cuøng luùc boå tôùi trong tieáng rít rôïn ngöôøi, quaán troøn laáy quaàng kim quang cuûa Quyû Leä, ngay caû moät chuùt kim quang cuõng khoâng thaáy, maø chæ coøn moät quaû caàu quaùi dò do taàng taàng lôùp lôùp nhöõng voøi huyeát khí taïo thaønh. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2421 Hoài 251
 8. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Nhöõng caùi voøi ñoû röïc ñoù töø töø xieát laïi, coù theå nhaän ra chuùng ñang toaøn löïc sieát chaët laáy Quyû Leä, quaû caàu quaùi dò do voøi bao quanh haén töø töø nhoû laïi nhöng chæ trong choác laùt laïi khoâi phuïc nguyeân traïng, nhöng caùc voøi xung quanh laïi phaùt löïc laàn nöõa, quaû caàu laïi thu nhoû maáy phaàn, nhöng löïc phaûn chaán beân trong laïi moät laàn nöõa laøm chuùng baät ra. Cöù nhö vaäy, traùi caàu nhoû laïi roài laïi phình ra nhö traùi tim ñang ñaäp, laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn, ñoät nhieân trong traùi caàu phaùt ra moät tieáng noå, choác laùt ñaõ aàm vang nhö tieáng saám, moät maûng lôùn caùc voøi bò löïc ñaïo khoång loà beân trong laøm cho baén tung ra, bieán thaønh moät laøn khoùi taûn ñi boán phía. Keá ñoù, Quyû Leä baén ra nhö moät muõi teân, haï thaân xuoáng bình ñaøi, nhöng khi haï thaân xuoáng ñaát, haén cuõng khoâng khoûi laûo ñaûo, suyùt chuùt nöõa thì ngaõ xuoáng. Nhìn saéc maët Quyû Leä traéng beäch, hôi thôû hoån heån, vôùi ñaïo haïnh luùc naøy cuûa haén vaäy maø chæ trong choác laùt ñaõ bò keû ñòch ñaùng sôï naøy böùc tôùi nöôùc naøy, chæ noäi moät ñieåm naøy cuõng ñuû thaáy Töù Linh Huyeát Traän lôïi haïi nhöôøng naøo roài. Chæ laø Töù Linh Huyeát Traän vaø Phuïc Long Ñænh roõ raøng khoâng chæ coù vaäy, tuy Quyû Leä coù theå thoaùt khoûi traùi caàu maø ra, nhöng nhöõng caùi voøi bò Quyû Leä ñaùnh tan ñoù ñoái vôùi huyeát caàu khoång loà kia maø noùi, caên baûn khoâng laø gì caû. Treân thöïc teá thì sau khi taûn ra, nhöõng caùi voøi ñoù laïi bieán thaønh linh khí maøu huyeát hoàng, roài bò huyeát caàu huùt trôû laïi. Linh khí cöù tuaàn hoaøn maõi khoâng ngöøng, cho duø laø ngöôøi lôïi haïi hôn nöõa cuõng chæ bieát voâ voïng maø thoâi. Chæ trong nhaùy maét, laïi coù theâm nhieàu voøi khaùc ñöôïc sinh ra, caûnh töôïng quaû thaät voâ cuøng ñaùng sôï, ñeán caû Quyû Leä cuõng phaûi ruøng mình sôï haõi. Maét thaáy coù nhieàu voøi khoång loà ñang boå xuoáng phía mình, Quyû Leä naûy sinh thoaùi yù, quaùi vaät tröôùc maét haén caên baûn khoâng phaûi laø vaät cuûa nhaân gian, con ngöôøi khoâng theå choáng ñôõ ñöôïc. Haén ñang ñònh trieån khai thaân phaùp traùnh neù nhöõng caùi voøi ñang ñaäp tôùi nhö cuoàng phong baïo vuõ, phoùng veà phía ñoâng khaåu thì ñoät nhieân con khæ Tieåu Hoâi rít leân moät tieáng, cô hoà nhö ñaõ phaùt hieän ra ñieàu gì ñoù, khoâng ngöøng chæ tay veà phía huyeát caàu. Quyû Leä ngaån ngöôøi, vöøa roài toaøn boä tinh löïc cuûa haén ñeàu duøng ñeå öùng phoù nhöõng caùi voøi ñaùng sôï kia, naøo coù thôøi gian quan saùt huyeát caàu, luùc naøy voäi vaøng ngaång ñaàu leân theo höôùng chæ tay cuûa Tieåu Hoâi. Haén vöøa ngöôùc maét leân lieàn laäp töùc khöïng ngöôøi laïi, chæ thaáy ôû trung taâm cuûa huyeát caàu coù moät ñaïo baïch quang nhaøn nhaït, hoaøn toaøn khaùc bieät vôùi aùnh saùng ñoû röïc hung taøn xung quanh. Cuøng vôùi luùc haén nhìn thaáy ñaïo baïch quang ñoù, huyeát caàu cuõng phaùt sinh dò bieán, theá coâng hung maõnh ñoät nhieân khöïng laïi, quaù nöûa hoùa thaønh nhöõng laøn Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2422 Hoài 251
 9. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N khoùi ñoû, soá coøn laïi thì ruùt trôû veà huyeát caàu, coøn huyeát caàu lôùn tôùi möôøi tröôïng kia cuõng thu nhoû laïi nhanh choùng. Huyeát khí ñieân cuoàng cuoàn cuoän giöõa khoâng trung, nhöng laïi khoâng theå laøm gì. Cho duø caùch ñoù raát xa, nhöng Quyû Leä cuõng coù theå caûm nhaän ñöôïc noãi thoáng haän cuûa yeâu vaät. Dò bieán ñoät nhieân xaûy ra quaû thaät khieán ngöôøi ta phaûi hoa maét choùng maët. Cuøng vôùi söï môø daàn cuûa hoàng quang, cuoái cuøng ñaùm maây ñoû ôû trung taâm huyeát caàu cuõng loä ra. Nôi ñoù huyeát khí tuï taäp daøy ñaëc nhaát, töø xa nhìn laïi, cô hoà nhö coù maùu ñang chaûy ra vaäy. Coøn ñaïo baïch quang nghòch chuyeån caøn khoân kia thì ñang caém saâu vaøo giöõa ñaùm maây ñoû ñoù, tuy coù veû môø nhaït yeáu ôùt hôn huyeát khí cuoàng baïo kia raát nhieàu, song ñaïo baïch quang naøy thuûy chung vaãn khoâng heà dao ñoäng, maø ngöôïc laïi ôû xung quanh noù, huyeát khí coøn chaàm chaäm môø nhaït daàn, töø töø tieâu taùn. Quyû Leä phaùt hieän côn ñòa chaán ñaõ töø töø ngöng laïi, chæ coøn muøi maùu tanh laø vaãn coøn noàng naëc, khoâng bieát coù phaûi vì döôùi Huyeát Trì kia coù coù quaù nhieàu maùu hay khoâng? Huyeát khí treân khoâng vaãn khoâng ngöøng thu heïp laïi, khoâng ngöøng coù nhöõng ñaïo hoàng quang xaï tôùi trong tieáng gaàm ruù kinh thieân ñoäng ñòa, töïa nhö baát cam nhöng laïi khoâng theå laøm gì, sau khi ñaùm maây ñoû taûn ñi, trung taâm huyeát caàu cuõng loä ra chaân dieän muïc. Moät chieác coå ñænh xung quanh khaéc voâ soá töï daïng kyø dò, treân thaân ñænh coù khaéc moät göông maët aùc ma hung aùc, ñaïo baïch quang nhaøn nhaït kia giôø ñaõ saùng böøng leân, caém vaøo giöõa traùn aùc ma. "Phuïc Long Ñænh!" Quyû Leä vöøa nhìn ñaõ nhaän ra, chieác coå ñænh naøy chính laø phaùp baûo ñöôïc Quyû Vöông traân troïng nhaát. Quyû Leä töø töø quay ngöôøi, aùnh maét rôøi khoûi Phuïc Long Ñænh, ñaûo maét nhìn xung quanh, nhöõng vaùch ñaù ñaõ nöùt neû, Huyeát Trì khoång loà ñaùng sôï, coøn caû Töù Ñaïi Linh Thuù ñang bò caàm coá döôùi kia, taát caû nhöõng vieäc naøy leõ naøo ñeàu do Quyû Vöông laøm ra? Söùc maïnh ñaùng sôï thaàn bí kia, con quaùi vaät voâ hình naøy, taát caû ñeàu laø nhöõng thöù caên baûn khoâng neân toàn taïi ôû nhaân gian, leõ naøo cuõng laø do Quyû Vöông trieäu goïi ra? Haønh ñoäng naøy, ngoaïi tröø boán chöõ "taùng taâm beänh cuoàng" ra, chæ sôï khoâng coøn lôøi naøo ñeå hình dung nöõa. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2423 Hoài 251
 10. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Döôøng nhö sau traän kòch chieán Tieåu Hoâi ñaõ maát ñi veû hoaït baùt thöôøng ngaøy, laëng leõ ngoài treân vai Quyû Leä, nhöng ba con maét cuûa noù laïi khoâng ngöøng lieác veà phía Phuïc Long Ñænh, cô hoà nhö vaãn coøn khieáp sôï söùc maïnh thaàn bí khi naõy. Saéc maët Quyû Leä cuõng trôû neân nghieâm tuùc, sau ñoù chaàm chaäm ñi veà phía meùp bình ñaøi, maët ñaát döôùi chaân ñaõ bò traän ñaáu phaùp vöøa roài laøm cho thuûng loã choã. Haén ñöùng beân meùp bình ñaøi, cuùi ngöôøi nhìn xuoáng döôùi, gioáng nhö Tieåu Hoâi khi naõy. Tieåu Hoâi ngoài treân vai haén ñaõ thoâi khoâng nhìn chaèm chaèm vaøo Phuïc Long Ñænh nöõa, chæ laåm baåm keâu maáy tieáng, cô hoà nhö ñang khaån caàu Quyû Leä cöùu maáy con Linh Thuù beân döôùi. Hai haøng loâng maøy cuûa Quyû Leä nhíu chaët laïi, vöøa roài trong luùc hoãn loaïn haén ñaõ nhaän ra Töù Ñaïi Linh Thuù coù gì ñoù khoâng ñuùng, giôø caån thaän quan saùt môùi phaùt hieän boán con thöôïng coå dò chuûng naøy ñaõ toån thöông haàu heát nguyeân khí, linh löïc möôøi phaàn ñaõ bò huùt ñi maát chín. Tröôùc giôø Quyû Leä chöa töøng nghe noùi treân theá gian naøy coù thöù dò thuaät taø aùc huùt linh khí nhö vaäy, xem ra ñieàu coå quaùi chính laø naèm ôû traän phaùp thaàn bí vaø chieác Phuïc Long Ñænh lô löûng treân khoâng kia. Trong loøng haén khoâng khoûi coù chuùt do döï, haén töï nhieân laø khoâng heà coù haûo caûm vôùi Töù Linh Huyeát Traän naøy, coøn boán con linh thuù döôùi kia thì ñaõ coù ba con coù quan heä vôùi haén, theo lyù maø noùi, giuùp chuùng thoaùt khoûi cuøm goâng cuõng laø ñieàu neân laøm. Nhöng giôø ñaây haén khoâng coøn laø teân thieáu nieân thuaàn phaùc naêm xöa nöõa. Taát caû nhöõng gì tröôùc maét khoâng caàn nhìn cuõng bieát ñaây laø taâm huyeát caû ñôøi cuûa Quyû Vöông, neáu haén xuaát thuû huûy ñi ñaïi söï cuûa oâng ta, naøo khaùc gì trôû maët thaønh thuø vôùi cha cuûa Bích Dao? Thöïc ra thì haén hoaøn toaøn khoâng heà ngaïi vieäc trôû maët vôùi Quyû Vöông, chæ laø ôû giöõa hai ngöôøi vaãn coøn moät Bích Dao ñaõ naèm say nguû möôøi naêm... Nghó ñeán Bích Dao, aùnh maét Quyû Leä chôït trôû neân u aùm, kheõ thôû daøi moät tieáng, chaàm chaäm ñöùng thaúng ngöôøi daäy, quay laïi nhìn Tieåu Hoâi chaàm chaäm laéc ñaàu. Tieåu Hoâi laäp töùc roái leân, gaõi ñaàu gaõi tai, hai tay roái rít chæ troû, saéc maët ñaày veû caàu khaån, roõ raøng laø ñang caàu xin Quyû Leä ñi cöùu ñaùm linh thuù beân döôùi Huyeát Trì. Quyû Leä nhíu chaët hai maøy, trong loøng caøng theâm do döï baát quyeát. Ñuùng luùc naøy, phía sau haén chôït vang leân moät tieáng ñoäng khoâ khoác. Quyû Leä vaø Tieåu Hoâi ñeàu kinh hoaûng, cuøng luùc quay ñaàu nhìn laïi, chæ thaáy khoâng bieát töø luùc naøo Quyû tieân sinh ñaõ ñeán bình ñaøi sau löng moät ngöôøi moät thuù, Tinh Baøn treân tay vaãn khoâng ngöøng phaùt ra aùnh saùng röïc rôõ, töøng ñôït haøo quang cuoàn cuoän nhö soùng, Tinh Baøn nhö hoùa thaønh moät truï aùnh saùng choïc thaúng leân trôøi, döôøng nhö ñang hoâ öùng vôùi coät saùng treân Phuïc Long Ñænh. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2424 Hoài 251
 11. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Beân döôùi Tinh Baøn toûa ra muoân ngaøn ñaïo aùnh saùng traéng baïch tinh khieát, töøng ñôït tieáp noái töøng ñôït, töïa nhö ñaøi lieân maø boà taùt tónh toïa vaäy. Phía treân Tinh Baøn, beân trong truï aùnh saùng laø moät coå töï röïc rôõ aùnh vaøng kim, phieâu du baát ñònh, nhöng laàn naøy coå töï khoâng töø töø môø ñi, ngöôïc laïi coøn caøng luùc caøng saùng. Cuøng luùc ñoù, treân khoâng trung, truï saùng treân Phuïc Long Ñænh kia cuõng saùng röïc leân. Quyû Leä caûm thaáy tim mình nhö bò gì ñoù thaét chaët, böôùc leân moät böôùc, gaét gioïng hoûi: "Ngöôi laøm gì vaäy?" Nhöng Quyû tieân sinh cô hoà nhö khoâng heà nghe haén noùi, luùc naøy caû ngöôøi y ñaõ chìm trong truï aùnh saùng lôùn daàn, hai maét nhìn chaêm chaêm vaøo Tinh Baøn ñang lô löûng tröôùc maët, khoâng hieåu vì sao, luùc naøy nhìn y laïi bôùt ñi maáy phaàn quyû khí, taêng theâm vaøi phaàn trang nghieâm ñaïo maïo. Chæ thaáy döôùi aùnh saùng röïc rôõ cuûa Tinh Baøn, ngoùn tay Quyû tieân sinh chuïm laïi nhö ñang haùi hoa, chaàm chaäm ñieåm kheõ leân giöõa Tinh Baøn, cô hoà nhö moãi laàn y ñieåm xuoáng, laø moät chöõ khaùc laïi hieän ra, lô löûng treo beân treân Tinh Baøn. Coøn Quyû tieân sinh cuõng khoâng daùm lô laø, hai maét nhìn chaêm chaêm vaøo giöõa luoàng saùng nhö ñang tìm kieám gì ñoù, chæ trong choác laùt, y ñaõ ñieåm xuoáng boán laàn. Boán chöõ vaøng laàn löôït hieän leân, Tinh Baøn haøo quang röïc rôõ, truï saùng môû roäng leân ñeán gaáp hai laàn, Caøn Khoân Toûa treân Phuïc Long Ñænh cuõng hoâ öùng, saùng röïc leân moät caùch maïnh meõ, ñoàng thôøi phaùt ra nhöõng tieáng ñoäng nheø nheï, khoâng ngöøng dao ñoäng, töïa nhö muoán lao ra ngoaøi vaäy. Quyû Leä giaät mình kinh haõi, cho duø laø keû ngu ngoác nhaát cuõng bieát ñöôïc coät aùnh saùng kyø dò treân traùn aùc ma kia chính laø thöù duy nhaát coù theå khaéc cheá ñöôïc yeâu vaät kyø dò voâ ñòch kia, neáu vaïn nhaát Caøn Khoân Toûa bò hoùa giaûi, haäu quaû theá naøo chaéc khoâng caàn nghó nhieàu cuõng ñoaùn ra ñöôïc. Luùc naøy haén khoâng daùm nghó ngôøi gì theâm nöõa, thaân hình laéc ñoäng, lao veà phía Quyû tieân sinh, mieäng heùt: "Döøng tay!" Khoâng ngôø y vöøa lao ñeán caùch Quyû tieân sinh chöøng naêm thöôùc thì lieàn bò moät löïc ñaïo voâ hình ñaåy baät laïi, cuøng luùc ñoù, Quyû tieân sinh cuõng ñieåm kheõ leân Tinh Baøn moät laàn nöõa. Laàn naøy ngoùn tay y coù veû hôi run run, ñieåm xuoáng raát chaäm, khoâng bieát coù phaûi vì quaù khaån tröông hay laø vì quaù duïng löïc, ngoùn tay kheõ run run roài döøng laïi trong nhaùy maét, sau khoaûnh khaéc aáy, chæ nghe moät tieáng ñoäng khoâ khoác nheø nheï, chöõ vaøng thöù baûy töø töø bay leân. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2425 Hoài 251
 12. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Chöõ vaøng thöù baûy naøy coù veû lôùn hôn saùu chöõ coøn laïi, maøu saéc cuõng ñaäm hôn, sau khi bay leân khoâng, cuõng khoâng phieâu dieâu baát ñònh nhö nhöõng chöõ khaùc, maø töø töø bay leân, roài ñöùng söõng laïi treân khoâng. Sau ñoù, saùu chöõ coøn laïi cuõng laäp töùc vaây laïi thaønh voøng troøn xung quanh, trong nhaùy maét, caû baûy chöõ cuøng röïc rôõ kim quang, taïo thaønh moät truï saùng vaøng röïc rôõ, baén thaúng vaøo Caøn Khoân Toûa treân Phuïc Long Ñænh. Caû ñoäng quaät chæ trong giaây laùt tröôùc coøn chìm trong caûnh phong vaân nguøn nguït, giôø ñaây laïi ñoät nhieân chìm vaøo im laëng dò thöôøng, taát caû ñeàu laëng thinh, caû tieáng thôû cuõng khoâng coøn nöõa, taát caû moïi aùnh maét, Quyû Leä, Quyû tieân sinh, Tieåu Hoâi, Linh thuù trong Huyeát Trì, ñeàu ñang nín thôû chôø ñôïi chuyeän saép xaûy ra. "Caùch!" Raát nheï, raát döùt khoaùt. AÙnh saùng cuûa Caøn Khoân Toûa treân Phuïc Long Ñænh mau choùng bieán maát, ñeå laïi moät loã nhoû baèng ñaàu ngoùn tay treân traùn göông maët aùc ma, coøn truï aùnh saùng maøu vaøng kim cuûa Tinh Baøn thì vöøa hay troû ñuùng vaøo loã nhoû ñoù. Giaây laùt sau, töø trong loã nhoû ñoù coù moät haït chaâu töø töø laên ra, toûa aùnh saùng lam röïc rôõ, rôi vaøo truï saùng vaøng. AÙnh saùng vaøng röïc rôõ töø töø thu laïi, chaàm chaäm haï xuoáng, caû haït chaâu maøu lam thaàn bí kia cuõng töø töø rôi xuoáng Tinh Baøn, khi haït chaâu xuoáng gaàn, coù theå nhìn thaáy maøu lam cuûa noù töïa nhö bieån caû meânh moâng, voâ cuøng voâ taän, hôn nöõa laïi aån hieän coù moät laøn khoùi nhaøn nhaït beân trong, chaàm chaäm chuyeån ñoäng nhö soùng thuûy trieàu, vónh haèng baát tuyeät. Truï saùng saéc vaøng kia töø töø nhaït daàn, baûy chöõ vaøng phía treân Tinh Baøn cuõng töø töø môø ñi, cuoái cuøng thì bieán maát, coøn haït chaâu kyø dò kia thì lô löûng phía treân Tinh Baøn chöøng nöûa thöôùc, sau ñoù baét ñaàu xoay chuyeån. Quaàng saùng xung quanh Tinh Baøn cuõng daàn daàn nhoû laïi, thu veà giöõa, chaúng maáy choác Tinh Baøn ñaõ khoâi phuïc laïi nguyeân traïng, bay lô löûng treân khoâng, chæ toûa ra nhöõng tia saùng meàm maïi dòu daøng, nhöõng mieáng ngoïc nhoû beân trong vaãn khoâng ngöøng chuyeån ñoäng, chæ khaùc laø giôø ñaõ coù theâm moät haït chaâu maøu lam, nhìn nhö moät baàu trôøi thu nhoû, taát caû caùc tinh tuù ñang xoay chuyeån xung quanh haït chaâu lam saéc kia. Ñoäng quaät trôû laïi veû tónh laëng, cô hoà nhö taát caû ñeàu bò caûnh töôïng kyø vó vöøa roài traán nhieáp, chæ laø, söï tónh laëng naøy chæ giöõ ñöôïc trong khoaûnh khaéc ngaén nguûi. "AÀm!" Moät tieáng noå lôùn mang theo söï möøng rôõ ñieân cuoàng ñaõ tích tuï ngaøn vaïn naêm nay vang leân, moät ñaïo aùnh saùng ñoû röïc nhö maùu xuaát hieän giöõa ñoäng quaät, muøi maùu noàng Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2426 Hoài 251
 13. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N naëc bay khaép nôi, aùnh saùng ñoû röïc phuû leân toaøn boä quang caûnh, huyeát khí xoâng thaúng leân Phuïc Long Ñænh ñang treo lô löûng treân khoâng. Töøng chöõ voán ñang môø môø nhaït nhaït treân thaân ñænh ñoät nhieân saùng böøng leân theo moät thöù tieát taáu kyø dò, haù thaønh nhöõng chöõ ñoû röïc maøu maùu, theo ñoù laø nhöõng thanh aâm yeâu dò taø quaùi, töïa nhö thieân coå yeâu linh ñang tuïng leân nhöõng aùng thô ñaõ bò queân laõng töø ngaøn naêm veà tröôùc. Maøu maùu nhö thuûy trieàu daâng leân nhuoäm ñoû caû Phuïc Long Ñænh, bieán noù thaønh moät yeâu vaät laáp laùnh, cuoái cuøng, taát caû huyeát khí ñeàu vaây quanh göông maët aùc ma kia, baét ñaàu töø döôùi caèm, töø töø daâng leân ñeán mieäng, ñeán muõi, roài ñeán hai maét. Cuoái cuøng, caû Phuïc Long Ñænh baét ñaàu rung leân, huyeát quang toûa saùng röïc rôõ, tieáng rít choùi tai vang leân lieân mieân baát tuyeät, maùu trong Huyeát Trì baét ñaàu soâi leân, ñaát long nuùi lôû, loaïn thaïch rôi xuoáng nhö möa. Huyeát khí soâi traøo nhö côn ñaïi hoàng thuûy laáp ñaày loã nhoû do haït lam chaâu ñeå laïi, nhuoäm ñoû caû göông maët aùc ma. oOo "AÀm aàm!" Ñænh nuùi Hoà Kyø Sôn, phong vaân bieán saéc, trôøi giaùng thaàn loâi, laøm noå tung moät goùc nuùi. Cuoàng phong noåi leân, laøm ñaù bay caùt chaïy, thieân ñòa tieâu ñieàu! Beân trong haøn baêng thaïch thaát, maët ñaát vaø vaùch ñaù rung ñoäng döõ doäi, loaïn thaïch rôi xuoáng nhö möa, coøn Quyû Vöông thì cô hoà nhö khoâng coù caûm giaùc. Luùc naøy, hai maét oâng ta ñaõ ñoû röïc leân maøu maùu, troâng ñaùng sôï voâ cuøng. Chæ thaáy höõu thuû cuûa oâng ta töø töø ñöa leân, chöôûng taâm töø töø hieän leân moät hình xaêm coå ñænh, löïc ñaïo maïnh meõ, mang theo maáy phaàn nguïy dò taø quaùi. Quyû Vöông nhìn chaêm chaêm vaøo hình treân tay, roài baät cöôøi, tieáng cöôøi ñaày veû taø aùc, ñieân cuoàng, thaäm chí laø coù veû beänh hoaïn. "Thaønh coâng roài, cuoái cuøng cuõng thaønh coâng roài!" OÂng ta thôû daøi moät tieáng, thanh aâm trôû neân khaøn khaøn khoù nghe, cô thòt treân maët khoâng ngöøng giaät giaät, maët ñoû nhö maùu, voâ cuøng quaùi dò. Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2427 Hoài 251
 14. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Ñoät nhieân oâng ta naém chaët höõu thuû thaønh quyeàn, moät söùc maïnh quaùi dò cuoàn cuoän chaûy khaép chaâu thaân roài toûa lan boán phía, cô hoà nhö coù theå nhìn thaáy töøng tia maùu nhoû ñang khoâng ngöøng aån hieän xung quanh baøn tay oâng ta, nhöõng böùc töôøng xung quanh cô hoà nhö bò moät löïc keùo khoång loà, ñoå saäp töøng maûng xuoáng, loaïn thaïch bay töù tung. "Ha ha ha ha..." Trong tieáng cöôøi ñieân cuoàng ñaéc yù, Quyû Vöông böôùc veà phía cöûa thaïch thaát. Chæ laø khi ñi saép böôùc ra ngoaøi, oâng ta laïi ñoät nhieân döøng laïi, treân maët ngoaøi veû ñieân cuoàng taø quaùi, boãng nhieân hieän leân ñoâi chuùt do döï, thaân hình kheõ ñoäng, cô hoà nhö muoán quay ngöôøi laïi nhìn gì ñoù. Phía sau löng oâng ta, laø Bích Dao ñang naèm say nguû. Coù ñieàu oâng ta chæ do döï chaàn chöø trong giaây laùt, sau ñoù vaãn khoâng quay ñaàu. Taûng ñaù lôùn duøng laøm cöûa thaïch thaát ñoät nhieân vôõ tung laøm boán naêm maûnh. Quyû Vöông döùt khoaùt saûi böôùc ra ngoaøi trong tieáng noå aàm aàm cuûa ñòa chaán. "AÀm!" Nhöõng chaán ñoäng caøng luùc caøng doàn daäp vaø maõnh lieät, nhöõng khoái ñaù rôi xuoáng caøng luùc caøng lôùn, cô hoà nhö muoán nuoát troïn caû nôi naøy vaäy. Coøn boùng aùo xanh kia thì vaãn naèm yeân treân giöôøng haøn baêng, coâ ñoäc maø an tònh theâ löông. "Ñinh Ñinh!" Maáy tieáng chuoâng trong treûo vang leân, nhöng trong nhaùy maét ñaõ bò tieáng noå vaø tieáng ñaù rôi nuoát maát. -oOo- Dòòcchh ggiiaaû:û: Ngoc Dien Ho D 2428 Hoài 251

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản