intTypePromotion=3

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 252

Chia sẻ: Yan Liang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
74
lượt xem
4
download

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 252

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập nhập môn quan dành cho những bạn thích kiếm hiệp, Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 252

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 252

 1. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N TAP Ä 26 HOIÀ 252 Töû Bietä B eân treân bình ñaøi cuûa Huyeát Trì, Quyû Leä vaø Quyû tieân sinh ñeàu ngaång ñaàu nhìn Phuïc Long Ñænh beành boàng treân khoâng trung, nhöng thaàn tình muïc quang cuûa hai ngöôøi laïi khaùc nhau hoaøn toaøn, Quyû Leä thì trong veû kinh haõi coù chuùt ngaïc nhieân, trong ñoâi troøng maét sau maûnh khaên ñen che maët cuûa Quyû tieân sinh laïi laø muïc quang höng phaán möøng rôõ. Maát ñi Caøn Khoân Toûa, caùi choát chaën cuoái cuøng ñoù cuõng laø troïng yeáu nhaát, löïc löôïng thaàn bí cuûa Phuïc Long Ñænh giôø phuùt naøy nhö hoaøn toaøn soáng laïi, huyeát khí ñoû saãm cuoàn cuoän boác leân nhö baõo toá, göông maët aùc ma kia cuõng gioáng nhö coù ñöôïc sinh meänh, quang thaùi löu ñoäng, ñoâi troøng maét ñoû maùu nhö coù linh tính, hôi rung ñoäng. Moät caûm giaùc aùp böùc voâ hình ñaùng sôï töø treân khoâng trung taûn phaùt ra khoâng ngöng nghæ, cô hoà khoâng ai thôû noåi. Quyû Leä sau côn kinh hoaøng ñaõ ñònh thaàn laïi, xoay ngöôøi quaùt Quyû tieân sinh: "Ngöôi ñaõ laøm gì?" Quyû tieân sinh laïi phaûng phaát khoâng nghe tieáng heùt chaát ñoäng maøng nhó cuûa Quyû Leä, trong ñoâi maét cuûa y ñaày tình caûm höng phaán, thaäm chí coù phaàn ñieân cuoàng, ñi tôùi vaøi böôùc, chôït quyø döôùi Phuïc Long Ñænh ñang xoay treân khoâng trung. Quyû Leä ngaïc nhieân, khoâng theå tin thaân aûnh ñen kia. Döôùi muïc quang kinh ngaïc cuûa Quyû Leä, Quyû tieân sinh giang hai tay ra, lôùn tieáng la: "Tu La!" "Oaønh!" Moät tieáng noå vang doäi khuûng khieáp, gioáng nhö aùc ma khuûng boá ñang say nguû bò ngöôøi keâu tænh daäy, töø Phuïc Long Ñænh truyeàn doäi ra, vaùch ñaù boán beân ñoäng quaät ñoàng thôøi phaùt ra tieáng nöùt "laùch caùch", voâ soá khoái ñaù khoång loà beå rôøi, rôi aøo aøo xuoáng, huyeát thuûy trong Huyeát Trì beân döôùi ñoäng quaät cuõng chöøng nhö bò cöï löïc taùch ra, giöõa tieáng ñoäng vang tai, möôøi maáy coät nöôùc voït leân, quyû dò hoaønh traùng. Treân Phuïc Long Ñænh thoaûng hieän moät boùng ñoû, caùi boùng ñoù nhö aån nhö hieän, nhöng hieån nhieân töôùng taù caøng luùc caøng roõ reät trong khi vuøng vaãy uoán eùo. Ñöøng ñaèng xa, Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2429 Hoài 252
 2. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Quyû Leä cuõng thaáy roõ, caûm nhaän roõ raøng löïc löôïng khuûng boá cuøng saùt yù cuoàng ñieân beân trong ñoù. Quyû Leä chaêm chaêm nhìn boùng ñoû, thaàn saéc treân maët maáy löôït bieán hoùa caáp toác, chôït nhuùn chaân, thaân hình bay leân, bay löôùt veà phía cöûa ñoäng. Tuy khoâng bieát vaät quyû dò xuaát theá kia laø thaàn thaùnh phöông naøo, nhöng luoàng cöï löïc aån chöùa laïi hieån nhieân thaáy roõ söùc ngöôøi khoâng theå choáng choïi, neáu Caøn Khoân Toûa thaàn bí hoài naõy coøn hoaït ñoäng, thì coøn coù cô hoäi chuyeån bieán, luùc naøy Caøn Khoân Toûa ñaõ bò Tinh Baøn phaù ñi, Quyû Leä trong loøng thaàm tính, döùt khoaùt rôøi khoûi nôi naøy. Haén ñaâu coøn laø thieáu nieân cuûa naêm xöa thuaàn phaùc nhieät huyeát vì chính nghóa khoâng ngaïi hy sinh taát caû, trong loøng haén coù leõ khoâng sôï cheát, nhöng laïi coù thöù coøn troïng yeáu hôn caùi cheát. Côn ñòa chaán boán beà theo söï xuaát hieän cuûa boùng ñoû caøng luùc caøng gia taêng kòch lieät, cuõng laø hoài naõy trong loøng haén ñaõ daán leân caûm giaùc baát an, dò bieán chöa töøng xaûy ra trong Hoà Kyø Sôn naøy coù nguy khoán tôùi Bích Dao khoâng? Luùc naøy, noãi baát an trong loøng haén caøng maïnh, khoâng muoán daây döa nöõa, quyeát taâm boû ñi. Ngöôøi ôû ñaây ngoaïi tröø haén ra, Quyû tieân sinh hieån nhieân toaøn boä tinh thaàn ñeàu chaêm chuù vaøo boùng ñoû thaàn bí kia, ñaâu ñeå yù gì tôùi Quyû Leä boû ñi, döôùi aùnh saùng ñoû maùu, ñoâi maét cuûa y phaûng phaát cuõng ñaõ hoùa thaønh maøu ñoû. "Tu La..." Y giô tay, ngöûa maët leân trôøi keâu lôùn. Quyû Leä thaân hình löôùt ñi, beân taøi coøn truyeàn voïng tieáng hoâ quaùi dò cuûa Quyû tieân sinh, trong loøng cuõng coù veû kinh nghi. Möôøi maáy naêm nay Quyû tieân sinh thaàn bí khoân löôøng trong Quyû Vöông Toâng, nhöng ñaïo haïnh vaø kieán thöùc hoïc vaán, caû haén cuõng phaûi kieâng kî maáy phaàn, khoâng ngôø hoâm nay laïi bieán thaønh quaùi dò nhö vaày. Ñang nghó ngôïi, thaân hình cuûa haén ñaõ mau choùng bay ñi, saép löôùt ñeán cöûa ñoäng ra khoûi ñoäng quaät Huyeát Trì ñieân cuoàng naøy. Naøo ngôø ngay luùc ñoù, ñoät nhieân sau löng truyeàn tôùi tieáng heùt lôùn kinh taâm ñoäng phaùch, xeù naùt ruoät gan. "A..." Tieáng heùt ñoù beùn nhoïn xoäc vaøo tai, trong thanh aâm traøn treà noãi tuyeät voïng, kinh hoaøng, khoù tin vaø bi thöông. Quyû Leä nghe raát roõ, ñoù khoâng ngôø chính laø thanh aâm cuûa Quyû tieân sinh. Bieán chuyeän kyø dò ñoù phaùt sinh, môùi vang leân ñaõ vuït taét, Quyû Leä chaán ñoäng, khoâng khoûi döøng böôùc xoay ngöôøi laïi, vöøa nhìn thaáy, toaøn thaân haén run raåy, phaùt laõnh. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2430 Hoài 252
 3. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Thaân ngöôøi ñen thui cuûa Quyû tieân sinh vaãn coøn nhö hoài naõy, quyø döôùi boùng ñoû thaàn bí beân treân Phuïc Long Ñænh, nhöng giôø phuùt naøy song thuû giô cao laïi ñaõ chaàm chaäm buoâng haï, khoâng coøn hôi söùc rôi xuoáng, moät caùi voøi ñoû saãm khoång loà, xung quanh saéc beùn nhö ñao, töø trong boùng ñoû treân Phuïc Long Ñænh ñaâm xuoáng, nhö moät löôõi lieàm khoång loà ñaâm xuyeân qua löng Quyû tieân sinh, thuûng ra ñaèng tröôùc, dö löïc vaãn coøn maïnh, xuyeân qua maët ñaát cöùng ngaéc beân döôùi mình Quyû tieân sinh, noäi trong phöông vieân saùu thöôùc, ñaát ñaù nöùt vôõ tan naùt. Boùng ñoû thaàn bí quyû dò ñoù khoâng ngôø ñaõ duøng caùi voøi gheâ gôùm nhö löôõi lieàm ghim caém Quyû tieân sinh xuoáng ñaát, maùu töôi töø veát thöông cuûa Quyû tieân sinh phuùn ra nhuoäm ñoû maët ñaát beân döôùi y. "Oïc... a..." Quyû tieân sinh thôû hoån heån, thaân ngöôøi run raåy kòch lieät, sau moät hoài, caùi voøi khoång loà ñoù töïa hoà khoâng coù loøng thöông tieác lieàn keùo toaøn thaân Quyû tieân sinh yeáu ôùt leân, laät giöõa khoaûng khoâng. Maùu töôi baén traøo töù phía, raûi raéc treân khoâng, theâ thaûm khoân cuøng. Ai cuõng khoâng töôûng ñöôïc Quyû tieân sinh giaûi tröø söï caám coá cuûa Caøn Khoân Toûa laïi bieán thaønh vaät teá ñaàu tieân cuûa hoàng aûnh aùc ma thaàn bí kia! Quyû Leä cô hoà ñaõ coù yù, thaân ngöôøi nhaûy leân, tieáp laáy Quyû tieân sinh giöõa khoâng trung, khaên ñen che maët vaãn coøn, laïi ñaõ bò maùu töôi traøo ra töø mieäng y nhuoäm thaãm, Quyû Leä maëc nhieân nhìn loàng ngöïc y, lieàn nhìn qua choã khaùc. Veát thöông to lôùn nhö vaäy, cô hoà saép cheùm Quyû tieân sinh thaønh hai ñoaïn, naëng neà quaù, voâ luaän ra sao cuõng khoâng soáng ñöôïc. Tröôùc ñoù moät khaéc vaãn coøn ñöùng yeân laønh beân mình, nhaùy maét ñaõ bieán thaønh boä daïng naøy, Quyû Leä nhaát thôøi cuõng khoâng bieát neân noùi gì. OÂm thaân taøn cuûa Quyû tieân sinh, Quyû Leä haï mình treân bình ñaøi gaàn cöûa ñoäng, caùch xa boùng ñoû ñaùng sôï, luùc naøy Quyû tieân sinh trong loøng haén ñaõ gaàn heát hôi, troïng thöông nhö vaäy maø Quyû tieân sinh chôït thaáp gioïng cöôøi leân. Tieáng cöôøi traøn treà veû chua chaùt, traøn treà noãi nieàm töï cheá nhaïo mình, tieáng cöôøi cuûa y cuõng baát quaù giöõ ñöôïc moät luùc, laäp töùc bò tieáng ho khuïc khuïc kòch lieät traøo maùu ngaét ngang. Quyû Leä nheï nhaøng ñaët y xuoáng ñaát, lieàn quay sang nhìn boùng ñoû thaàn bí ñaèng xa, thaáy boùng ñoû bao boïc huyeát khí xung quanh ñang khoâng ngöøng uoán eùo bieán ñoäng, nhöng khoâng coù yù töù ñoäng thuû vôùi beân cöûa ñoäng, khoâng bieát coù phaûi laø vì coøn caùch moät khoaûng xa. Quyû Leä nhìn laïi Quyû tieân sinh, traàm maëc moät hoài, thaáp gioïng: "Ngöôi coù coøn muoán noùi gì khoâng?" Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2431 Hoài 252
 4. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Quyû tieân sinh thôû oà oà, aùnh saùng trong ñoâi maét ñaõ baét ñaàu môø daàn, thanh aâm khan khaûn, laëp baëp cöôøi khoå: "Ta khoâng... khoâng coù gì ñeå noùi, ñaây laø... yù trôøi, baùo öùng... baùo öùng... baùo öùng... a." Quyû Leä ñoâi maøy nhíu chaët, thaàn tình treân maët phöùc taïp, tuy luoân luoân coù nhieàu ñòch y hôn laø thieän yù ñoái vôùi Quyû tieân sinh, nhöng giôø phuùt naøy Quyû tieân sinh saép cheát, loøng lieàn bieán thaønh phöùc taïp haún ra, coù yù nghó muoán noùi vaøi lôøi an uûi y, nhöng laïi khoâng nghó ra phaûi noùi laøm sao môùi thích hôïp an uûi ñöôïc Quyû tieân sinh. Quyû tieân sinh troïng thöông hôi thôû daàn daàn thaáp yeáu, ñoät nhieân, con ngöôøi saép cheát ñoù gioáng nhö boãng nhôù ra gì ñoù, cuõng khoâng bieát löïc löôïng trong thaân taøn ôû ñaâu ra, khoâng ngôø vuït naém laáy tay Quyû Leä. Quyû Leä giaät mình, ngaïc nhieân nhìn y: "Sao?" "Ngöôi... ñi... tìm... tìm..." Quyû tieân sinh ñau khoâng chòu noåi, gioïng khaûn löïc kieät, moãi laàn noùi moät chöõ laø phaûng phaát ñau buoát taän tim, nhöng y vaãn chòu ñöïng, gaéng göôïng noùi lôøi di ngoân cuoái cuøng töøng tieáng töøng tieáng vôùi Quyû Leä. Quyû Leä taâm can saét ñaù cuõng khoâng khoûi bieán saéc, nghieâm maët: "Ngöôi noùi sao, muoán ta ñi tìm ai?" "Tìm... Tieåu... Hoaøn..." Quyû Leä ruøng mình, voâ luaän laø sao cuõng khoâng theå töôûng ñöôïc luùc Quyû tieân sinh laâm töû khoâng ngôø laïi ñoät nhieân noùi nhö vaäy, khaåu khí coù maáy phaàn khoù tin, ngaïc nhieân hoûi: "Tieåu Hoaøn? Tìm naøng ta laøm gì?" Quyû tieân sinh naém laáy tay Quyû Leä, yeáu haún ñi, nhöng y vaãn gaéng göôïng noùi töøng tieáng: "Keâu... naøng ta... ñi... cöùu... cöùu... cöùu..." Noùi xong chöõ "cöùu", Quyû tieân sinh töïa hoà ñaõ hao toån heát toaøn boä löïc löôïng, aùnh saùng trong maét caøng luùc caøng môø nhaït, toaøn thaân cuõng töø töø meàm nhuõn, thaäm chí tieáng thôû cuõng daàn daàn khoâng nghe ñöôïc nöõa. Giöõa Quyû Leä vaø Tieåu Hoaøn uyeân nguyeân khoâng ít, luoân luoân öa thích tieåu coâ nöông naøy, coù caûm giaùc coi naøng nhö muoäi muoäi, luùc naøy nghe Quyû tieân sinh laâm chung di ngoân coù lieân quan tôùi Tieåu Hoaøn, xem Quyû tieân sinh ñau ñôùn nhö vaäy maø vaãn gaéng göôïng noùi, hieån nhieân chuyeän quan heä troïng ñaïi. Nhöng Quyû tieân sinh noùi môùi ñöôïc moät nöûa ñaõ coù boä daïng gaàn taét thôû, trong loøng Quyû Leä khaån tröông, vuït haï mình gheù tai saùt mieäng Quyû tieân sinh lôùn tieáng: "Ngöôi keâu Tieåu Hoaøn ñi cöùu ai, noùi mau!" Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2432 Hoài 252
 5. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Moâi Quyû tieân sinh maáp maùy, chöøng nhö nghe thaáy tieáng keâu cuûa Quyû Leä, thôû röôùn maáy ñôït, sau ñoù duøng thanh aâm Quyû Leä coá gaéng laém môùi nghe ñöôïc, gaéng söùc noùi caâu cuoái cuøng: "Cöùu... Thanh... Vaân... haäu... sôn..." Noùi tôùi ñoù, khoâng coøn coù theå nghe ñöôïc nöõa, sau khi noùi ra tieáng "sôn" cô hoà nghe khoâng ñöôïc, Quyû tieân sinh ruøng mình, lieàn buoâng loûng toaøn thaân, hôi thôû ngöng haún, töø giaõ coõi ñôøi. Quyû Leä ngaây ngöôøi moät hoài, töø töø buoâng thaân theå Quyû tieân sinh, trong ñaàu ñang coù nghi vaán: 'Thanh Vaân haäu sôn'? Ñaây laø yù gì? Neáu khoâng nghe laàm, caâu cuoái cuøng Quyû tieân sinh chæ Thanh Vaân Sôn, chæ laø sôn maïch cuûa Thanh Vaân Sôn traûi daøi ngaøn daëm, ngoaèn ngoeøo leân xuoáng, haäu sôn laø choã naøo? Thanh Vaân Moân chieám cöù baûy ngoïn nuùi cao nhaát trong ñoù, moãi moät toøa nuùi ñeàu coù haäu sôn, vaäy ñi cöùu Thanh Vaân haäu sôn laø chæ gì ñaây? Quyû tieân sinh noùi tôùi ñoù ñaõ taét thôû, Quyû Leä traàm ngaâm, thôû daøi moät hôi, lieác nhìn Quyû tieân sinh laàn nöõa, thaáy ñoâi maét cuûa y vaãn coøn heù, lieàn giô tay vuoát maét y, thaáp gioïng: "Neáu coù cô hoäi gaëp Tieåu Hoaøn, ta seõ chuyeån lôøi cuûa ngöôi, khoå laø ngöôi noùi chöa heát, chæ sôï naøng ta cuõng khoâng roõ ñöôïc." Noùi xong, haén ñöùng daäy, ngöôùc ñaàu nhìn ñaèng xa, thaáy boùng ñoû treân Phuïc Long Ñænh ñaõ hieän thaân quaù nöûa thöïc theå, toaøn thaân ñoû nhö maùu töôi, ñaàu laïi vaãn bò bao truøm trong huyeát khí nhìn khoâng thaáu, Quyû Leä nhíu maøy, khoâng muoán toán thôøi gian ôû ñaây nöõa, xoay mình muoán boû ñi, baát chôït trong loøng ruùng ñoäng, cöôùc boä khöïng laïi. Nhaùy maét ñoù, trong loøng haén ñoät nhieân daâng leân moät yù nieäm, nhö moät duï hoaëc khoâng caùch naøo öùc cheá noåi. Haén xoay laïi, nhìn thaân theå cuûa Quyû tieân sinh laàn nöõa, beân treân thaân aûnh ñen thui, taám khaên ñen vaãn coøn che maët, Quyû Leä ñinh ñinh nhìn caùi khaên ñen moät hoài, trong loøng chôït raát muoán veùn caùi khaên ñen ñoù, xem xem beân döôùi laø khuoân maët ra sao. Chæ laø sau moät hoài, haén cuoái cuøng vaãn boû qua yù nieäm ñoù, xoay mình boû ñi. Luùc Quyû Leä rôøi khoûi ñoäng quaät, Tieåu Hoâi ngoài treân vai haén ngaéc ngöù maáy tieáng, Quyû Leä maëc nhieân khoâng noùi gì, tuy ñoái vôùi boán con linh thuù trong Huyeát Trì haén cuõng coù maáy phaàn baát nhaãn, nhöng giôø phuùt naøy ñòa phöông sau löng thaät coù theå coi laø hieåm ñòa gheâ gôùm nhaát cuûa theá gian, cho duø baèng vaøo ñaïo haïnh hieän giôø, Quyû Leä cuõng ngôø vöïc khoâng coù tôùi moät chuùt cô hoäi thaéng ñöôïc löïc löôïng thaàn bí ñaùng sôï kia. Vaùch ñaù boán beà vaø maët ñaát vaãn ñang chaán ñoäng, cho duø bieát beân mình Bích Dao coù Quyû Vöông canh phoøng, chaéc khoâng theå xaûy ra chuyeän gì laï, nhöng trong loøng Quyû Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2433 Hoài 252
 6. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Leä vaãn coù maáy phaàn lo laéng, ñaây laø tai hoïa chöa töøng thaáy, hieån nhieân luùc naøy traän phaùp quyû dò döôùi moät tay boá trí cuûa Quyû Vöông ñeán nay ñaõ coù veû thoaùt khoûi khoáng cheá, ít ra Quyû tieân sinh laø ví duï toát nhaát. Voâ luaän ra sao, cho duø Quyû Vöông phaûn ñoái, vaãn phaûi tröôùc heát mang Bích Dao rôøi khoûi ñaây! Hoà Kyø Sôn döôùi maét thaät quaù nguy hieåm. Quyû Leä tính trong loøng nhö vaäy, thaân aûnh cuõng taêng toác, nhaém höôùng hoài naõy löôùt ñi, nhaùy maét ñaõ ñeán ngaõ ba coù loái vaøo cuûa hai thoâng ñaïo, haén ñang ñònh löôùt tôùi cöûa ñoäng, chôït thaân ngöôøi khöïng laïi, laïi phaùt hieän saâu kín trong thoâng ñaïo ñoäng huyeät voán toái huø khoâng ngôø nhoaùng qua moät tia hoàng quang, hôn nöõa aùnh saùng ñoû ñoù ñang mau choùng tieán veà phía mình. Quyû Leä ruùng ñoäng trong loøng, cuõng khoâng bieát sao haén ñoät nhieân quyeát ñònh xoay ngöôøi tieán vaøo trong thoâng ñaïo beân kia, aån mình döïa saùt töôøng trong moät goùc haéc aùm, nín thôû, ñoàng thôøi keùo Tieåu Hoâi treân vai oâm vaøo loøng, laáy tay bòt mieäng noù. Tieåu Hoâi coù linh tính, chöøng nhö bieát roõ laø chuyeän gì, cuõng lieàn giöõ im laëng, naèm baát ñoäng trong loøng Quyû Leä. Trong thoâng ñaïo chìm ñaém vaøo moät maøn tónh laëng, nhöng söï yeân tónh ñoù khoâng baûo trì ñöôïc bao laâu, moät hoài sau, lieàn nghe moät traøng tieáng rít ruù truyeàn ñeán, trong ñoù coøn coù tieáng thôû voà vaäp raát naëng neà, khoâng bieát sao nghe gioáng nhö daõ thuù hôn laø ngöôøi. "Vuø!" Moät thaân ngöôøi cao to töø trong thoâng ñaïo löôùt qua, rôi mình xuoáng ñaát, nhìn töø sau löng, boùng daùng ñoù chính laø Quyû Vöông, nhöng con ngöôøi tröôùc maét ngay luùc naøy laïi hoaøn toaøn khaùc bieät vôùi Quyû Vöông ngaøy thöôøng, y phuïc treân mình khoâng bieát sao raùch toang, töù chi vaø thaân treân thaáy nhö voàng leân khaùc laï. Tieáng "raêng raéc" traàm thaáp khoâng ngöøng phaùt ra töø treân mình Quyû Vöông, cuõng khoâng bieát laø gì, nhöng treân mình oâng ta taûn phaùt ra moät muøi vò cöïc kyø quen thuoäc. Muøi maùu tanh noàng naëc! Quyû Leä trong goùc toái laïnh luøng chaêm chuù nhìn thaân aûnh ñoù. Quyû Vöông khoâng döøng laïi moät choã quaù laâu, sau khi haï mình xuoáng, thoaùng nhìn ngoùn xung quanh, lieàn caát böôùc ñi veà phía quang aûnh ñoû taän cuoái bình ñaøi ñaèng xa, oâng ta ñi raát mau, raát gaáp, töïa nhö ñaèng tröôùc coù vaät gì ñoù oâng ta khaùt voïng cöïc kyø ñang chôø ñôïi oâng ta, thaäm chí oâng ta khoâng theøm tra doø huyeát tích dò daïng treân maët ñaát quanh ñaây. Sau khi thaân aûnh cuûa Quyû Vöông tieân taùn trong ñoäng quaät laáp loaùng hoàng quang, Quyû Leä Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2434 Hoài 252
 7. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N töø töø ñi ra khoûi boùng toái, haén nhìn kyõ choã ñoù, trong maét dò quang thoaûng hieän, cuõng khoâng bieát trong loøng haén ñang nghó gì. Tieåu Hoâi töø töø boø ra khoûi loøng haén, ngoài treân vai haén, keâu nhoû nheû hai tieáng. Quyû Leä maëc nhieân moät hoài, vöøa môùi ñònh xoay mình, laïi vuït ruùng ñoäng, saéc maët ñaïi bieán, ñòa ñoäng Hoà Kyø Sôn lung lay, tình theá kyø dò, ñaâu ñaâu cuõng nguy kòch, maø luùc naøy Quyû Vöông laïi moät mình ñi vaøo, hôn nöõa roõ raøng toaøn thaân toaùt taø khí, khaùc haún vôùi ngaøy thöôøng. Nhöng, coøn Bích Dao... Luùc naøy Quyû Vöông ñi vaøo Huyeát Trì, ai ñang canh giöõ Bích Dao? Quyû Leä maët khoâng coøn moät gioït maùu, traéng nhôït, trong ñaàu oong oong doäi doäi, do döï chæ moät luùc laø lieàn nhö aùnh chôùp phi thaân vuùt ñi, loït vaøo trong ñòa ñaïo, chaïy nhö bay. Treân ñöôøng, trong loøng haén chæ khoâng ngöøng hoang mang: Bích Dao... Bích Dao... naøng khoâng theå naøo xaûy ra chuyeän... Caû toøa Hoà Kyø Sôn ñeàu ñang rung chuyeån, ñoù laø caûm giaùc trong loøng Quyû Leä trong khi bay löôùt ñi trong thoâng ñaïo, cho ñeán baây giôø, côn ñòa chaán laàn naøy cöù tieáp tuïc dieãn ra, ñaõ vöôït quaù nhöõng ngaøy qua, hôn nöõa vaãn khoâng coù daáu hieäu döøng laïi, traùi laïi, caûm giaùc töø döôùi chaân vaø boán töôøng ñaù xung quanh cho thaáy chaán ñoäng vaãn khoâng ngöøng gia taêng kòch lieät. Xa xa truyeàn laïi tieáng baêng vôõ, khieán cho ngöôøi ta kinh haõi thaát thaàn, Quyû Leä löôùt ra khoûi aùm ñaïo ñoù, sau khi xoâng ra khoûi thaïch thaát cuûa Quyû Vöông, duõng ñaïo trong Quyû Vöông Toâng tröôùc maét haén ñaõ huûy hoaïi tôùi möùc khoâng coøn nhaän ra nöõa. Choã naøo cuõng coù ñaù taûng nöùt rôùt khoûi vaùch ñaù, thoâng ñaïo voán roäng raõi laùng trôn ñaõ bieán thaønh gaõy gaäp ñaày ñaát ñaù chaát ñoáng, hôn nöõa caøng luùc caøng coù nhieàu khoái ñaù rôi xuoáng. Töø saâu trong loøng nuùi truyeàn ra tieáng oaønh oaønh vang voïng, chen laãn vaøo ñòa chaán, caøng khieán cho ngöôøi ta caûm thaáy khuûng boá chöa bieát tôùi côõ naøo. Vöøa khi Quyû Leä löôùt ra ngoaøi, raát mau choùng haén phaùt hieän trong nhöõng thoâng ñaïo boán phöông taùm höôùng, voâ soá ñeä töû Quyû Vöông Toâng ñang baùt nhaùo cuoáng cuoàng boû chaïy loaïn xaï nhö kieán vôõ toå, baát chaáp taát caû chaïy veà höôùng ra khoûi ñoäng quaät, quy cuû cuûa toân phaùi ngaøy thöôøng saâm nghieâm naøy, giôø phuùt sinh töû quan ñaàu cuoái cuøng ñaõ maát ñi toaøn boä hieäu löïc, khoâng coù moät ai quay ñaàu nhìn ngoù vò phoù Toâng chuû naøy, cuõng khoâng coù ai nhöôïng ñöôøng cho haén. Ñaâu ñaâu cuõng nhan nhaõn boùng ngöôøi. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2435 Hoài 252
 8. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Quyû Leä loøng khaån tröông böôùc daøi tôùi tröôùc, gaït baén nhöõng thaân theå ñaèng tröôùc, nhöng ñaâu ñaâu vaãn loá nhoá ngöôøi laø ngöôøi, Quyû Leä mau choùng loït vaøo doøng thaùc ñaøo vong cuûa ñaùm ñeä töû Quyû Vöông Toâng. Haén gioáng nhö moät con caù nhoû phaãn noä ñang vaãy vuøng giöõa baày caù ñen nghòt trong bieån saâu, lieàu maïng gaéng göôïng, ñaåy xoâ muoán xoâng ra, nhöng ñaày daãy vaây quanh haén chen laán ñaåy ñöa, thaäm chí nhìn thaáy ñaàu chæ caùch khoâng ñaày moät vaøi thöôùc maø cuõng khoâng theå nhìn thaáy thaân theå. Bích Dao... Döôùi goùt chaân boãng laïi chaán ñoäng kòch lieät, chaán ñoäng lôïi haïi nhö vaäy, ñaùm ñoâng chen chuùc toaøn boä maát töï chuû ngaû nghieâng, lao nhau khaép nôi tieáng khoùc than sôï seät cuøng tieáng gaàm göø vang voïng, coøn coù tieáng reân ræ ñau ñôùn töø boán phöông taùm höôùng truyeàn laïi, giöõa doøng ngöôøi phong cuoàng khoâng bieát laø ai ñaõ guïc quî, laø ai bò giaãm ñaïp trong thoáng khoå vaø sôï haõi maø boû mình. Song nhaõn cuûa Quyû Leä ñaày nhöõng tia maùu li ti, mieäng löôõi khoâ hoaûnh, trong ñaàu thaäm chí ñaõ hôi coù caûm giaùc choùng maët, ñaèng tröôùc, caùi ñaèng tröôùc chöïc chôø haén thaät ra laø caùi gì? 'Bích Dao...', loøng haén röøng röïc keâu gaøo. Khoâng deã gì theo doøng ngöôøi moø tôùi thoâng ñaïo kia, Quyû Leä queïo lieàn qua con ñöôøng khaùc choã ngaõ ba, haøn baêng thaïch thaát vaø thaïch thaát cuûa Quyû Vöông chæ caùch moät khoaûng, chæ caàn thuaän theo con ñöôøng naøy ñi ngöôïc laïi laø tôùi. Nhöng thaân ngöôøi Quyû Leä môùi vöøa queïo ñi, nhìn tôùi tröôùc, lieàn khöïng laïi, treân maët khoâng ngôø coù neùt tuyeät voïng. Treân con ñöôøng naøy khoâng ngôø cuõng uøa ra voâ soá ñeä töû Quyû Vöông Toâng co cuïm laïi thaønh moät ñoáng, lieàu maïng traøn ra, con ñöôøng hoài naõy tuy ñi chaäm, nhöng vaãn coøn thuaän theá troâi tôùi tröôùc, ñaèng naøy muoán ngöôïc doøng ngöôøi maø tieán, nhìn nhöõng khuoân maët cô hoà vì sôï haõi maø cuoàng ñieân kia, Quyû Leä loøng chìm ñaém. Ñòa ñoäng lung lay, tieáng ñoäng laï vang voïng lieân hoài, ñaùm ñoâng tieáp tuïc ñieân daïi tuyeät voïng boû chaïy, sau löng ñoaøn ngöôøi, trong thaïch thaát tòch lieâu kia, coù vaãn coøn y nhö tröôùc hay ñaõ bò ñaát ñaù ñeø ngaäp? Naøng coù nhìn thaáy coù moät nam nhaân ñang quaùt maéng lôùn tieáng giöõa doøng ngöôøi chen laán, lieàu maïng ngöôïc doøng cuoän cuoàng ñieân cuûa nhöõng keû ñaøo vong xung quanh maø xoâng tôùi, nhaém höôùng haøn baêng thaïch thaát cuûa naøng, töøng phaân töøng phaân doø daãm ñeán gaàn. "Oaønh!" Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2436 Hoài 252
 9. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Moät tieáng noå to doäi vang sau ñaùm ñoâng, döôùi côn chaán ñoäng kòch lieät, moät choã treân vaùch ñaù nöùt tung ra nhö voû döa haáu, ñaát ñaù vôõ ñoå xuoáng, trong ñoù coù moät khoái ñaù khoång loà cô hoà baèng caû thoâng ñaïo rôi xuoáng, rôi ngay chính giöõa ñaùm ngöôøi. Saùt na ñoù, huyeát quang loang loaùng, maùu töôi baén bay, möôøi maáy ngöôøi bò ñeø cheát, keû thuï thöông khoâng bieát bao nhieâu maø keå, soá coøn laïi kinh hoaøng caøng theâm khuûng boá lieàu maïng traøn leân, nhöng taûng ñaù khoång loà ñaõ chaën ñöùng ñöôøng thoaùt, baày ngöôøi kinh haõi sau löng taûng ñaù phaùt ra tieáng theùt tuyeät voïng. Beân döôùi taûng ñaù, maùu töôi chaûy thaønh doøng, nhuoäm ñoû caû moät vuøng ñaát roäng. Hôi haùm tuyeät voïng vaây boïc ñoaøn ngöôøi, nhieàu keû lieàu maïng ñaåy xoâ khoái ñaù khoång loà ñoù, nhöng nham thaïch vöøa to vöøa cöùng khoâng ñoäng ñaäy döôùi söùc caïn löïc kieät cuûa boïn hoï, vaãn baêng laõnh baát ñoäng. Ñòa chaán truyeàn voïng xung quanh cuøng nhöõng tieáng noå long trôøi xa xa, khoâng khí töû vong töïa hoà caøng luùc caøng xa. Ngay luùc ñoù, ñoät nhieân nhöõng ngöôøi gaàn taûng ñaù khoång loà ñoù vuït caûm thaáy moät luoàng khí laïnh nhö baêng töø ñaèng tröôùc truyeàn tôùi, sau moät hoài, beân trong taûng ñaù lieân tuïc phaùt ra tieáng raêng raéc kòch lieät. "Oaønh" moät tieáng vang voïng, taûng ñaù khoång loà khoâng ngôø bò chaán vôõ, töøng khoái ñaù lôùn rôi rôùt trong buïi baëm khoùi söông muø mòt, nhöng ñaùm ñoâng quaù möøng rôõ, khoâng lo gì maø laïi caát böôùc ñònh ñi tôùi tieáp. Khuïc khuïc moät traøng tieáng ho huùng haén töø sau lôùp buïi baëm truyeàn ra, moät thaân aûnh cöôùc boä töïa hoà coù hôi loaïng choaïng chaàm chaäm ñi qua, buïi phuû ñaày maët vaø vai cuûa haén, haén laïi khoâng phuûi, treân saéc maët taùi nhôït traøo daâng moät neùt ñoû öûng dò daïng vì quaù phí löïc. Quyû Leä. Ngheânh tieáp haén laø nhöõng ñoâi maét vöøa sôï vöøa möøng, khoâng coù ai caûm taï, taát caû moïi ngöôøi trong ñaàu laïi bò yù nieäm troán chaïy chieám cöù toaøn boä, doøng ngöôøi uøn uøn ñoäng ñaäy, ngöôøi ñaèng tröôùc phoùng tôùi, maét thaáy laïi saép coù chen laán. "Ñöùng laïi!" Moät tieáng theùt chaán ñoäng mang tai ñoät nhieân töø mieäng Quyû Leä ñöùng giöõa vuøng buïi baëm phaùt ra, nhöõng keû ñi tröôùc vuït khöïng böôùc, giôø naøy phuùt naøy Quyû Leä vôùi thaân phaän phoù Toâng chuû ñaâu theå caûn trôû boïn hoï, caùi coù theå laøm cho boïn hoï sôï chæ coù söï uy hieáp töû vong ñoàng daïng. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2437 Hoài 252
 10. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Nam nhaân ñoâi maét ñoû maùu, trong tay naém "Pheä Hoàn", "Pheä Huyeát Chaâu" laáp laùnh aùnh maùu, ñang vaän haønh ñeán möùc cöïc ñieåm, saùt yù baêng laõnh nhö trieàu daâng xoäc qua, gioïng noùi baêng laõnh töø treân mình haén truyeàn ra. "Ai daùm caûn ñöôøng ta, seõ trôû thaønh nhö cuïc ñaù hoài naõy." Ñoaøn ngöôøi ñoâng cöùng, buïi baëm vaãn coøn ñang tung bay kia khieán cho moïi ngöôøi ñeàu tin vaøo söï nguy hieåm cuûa Quyû Leä, hôn nöõa trong maét haén loang loaùng nhöõng tia saùng ñoû maùu ñieân cuoàng, laøm cho ngöôøi ta khoâng coù caùch naøo khoâng lyù tôùi söï uy hieáp cuûa haén, thieåu naõo khoâng hôi khoâng tieáng, ñaùm ñoâng nhöôïng moät loái heïp giöõa thoâng ñaïo ñoâng ngheït cho haén ñi qua, cho pheùp ñuû moät ngöôøi ñi qua cuõng quaù nhoû, laïi ñaõ laø cöïc haïn. Quyû Leä khoâng noùi gì nöõa, haén saûi böôùc loït vaøo ñaùm ñoâng, nhaém phöông höôùng haøn baêng thaïch thaát maø chaïy. Ñaèng tröôùc, taän cuoái ñoaøn ngöôøi, coøn coù moät ngöôøi ñang ñôïi haén... Voâ luaän laø sao, haén nhaát ñònh phaûi ñi qua! Haén nghieán chaët raêng, khoùe mieäng baát giaùc ræ moät veät maùu lí tí, nhìn coù vaøi phaàn khuûng boá, khoâng coù ai beân caïnh daùm nhìn thaúng vaøo maét haén, ai ai cuõng traùnh neù haén nhö aùc quyû. Chæ laø Quyû Leä hoaøn toaøn khoâng ñeå yù gì tôùi, haén chæ raùng söùc phoùng chaïy, ñaåy daït moãi moät ngöôøi saùt keà, laàn theo con ñöôøng heïp phaûng phaát luùc naøo cuõng coù theå bò doøng ngöôøi laáp maát, ngöôïc doøng maø ñi. Theá gian naøy, ngöôøi ñaùng ñeå thaät söï ñeå yù tôùi, coù ñöôïc bao nhieâu? Ñoät nhieân, saâu trong maët ñaát döôùi chaân laïi truyeàn tôùi tieáng noå aàm aàm vang voïng, sau moät hoài, ñòa chaán laïi kòch lieät dôïn ñaåy, vaùch ñaù lung lay uøn uøn, nhöõng khoái ñaù lôùn chia nhau rôùt xuoáng, voâ tình xoäc vaøo ñaùm ñoâng, choã naøo cuõng coù thanh aâm khoùc la, nhöõng côn ñòa chaán kòch lieät cô hoà ñaõ khieán cho ngöôøi ta khoâng coøn caùch naøo ñöùng yeân, ngaû nghieâng boán beà. Khoâng bieát ai ñoù vuït theùt leân moät tieáng trong noãi sôï haõi cöïc ñoä, baát chaáp taát caû xoâng leân, sau moät hoài, moïi ngöôøi ñeàu laøm theo, queân haún nhöõng nguy hieåm khaùc. Tröôùc maët voán laø moät con ñöôøng nhoû ñaõ nguy hieåm chaäp chuøng, laäp töùc laïi hoùa thaønh loaïn laïc, voâ soá ngöôøi xoâ ñaåy nhau ñi tôùi, trôû thaønh doøng cuoän ñaùng sôï, bao boïc caû Quyû Leä ñang lieàu maïng ñi veà phía ngöôïc laïi vaøo trong. Quyû Leä khoùe maét nhö muoán toeùt ra, gaàm lôùn moät tieáng, saùt yù quanh mình caøng naëng, taû thuû quaït ra, naém laáy moät teân ñeä töû Quyû Vöông Toâng ñang chaïy baùn maïng nhö baét moät con gaø, loâi ñeán tröôùc maët, ñoàng thôøi höõu thuû giô cao Pheä Hoàn, muoán ñaäp xuoáng gieát ngöôøi laäp uy. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2438 Hoài 252
 11. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Giöõa hoàng quang lôøn lôït, Pheä Huyeát Chaâu laáp laùnh nhöõng tia saùng yeâu dò, chieáu roõ khuoân maët treû traøn ñaày sôï seät ñoù. Gaõ laø moät thieáu nieân möôøi maáy tuoåi, saéc maët traéng nhôït, thaân theå vì quaù sôï haõi maø khoâng ngöøng run raåy, raêng ñaùnh laäp caäp, chæ coù trong ñoâi troøng maét vaãn coøn loaùng thoaùng aùnh saùng, aùnh saùng yeáu ôùt hôøi hôït. Ñoù laø khaùt voïng cuûa baûn naêng ñoái vôùi söï soáng coøn toàn taïi! Chôùp maét ñoù nhö ñaõ ñoâng cöùng laïi saùt yù baêng laõnh, côn ñieân daïi trong loøng vaø aùnh saùng traàm ñuïc laáp loaùng cuûa Pheä Hoàn, giöõa doøng ngöôøi, taän cuoái doøng ngöôøi, coù ai ñang doõi troâng xa xa? Nhöõng tia saùng ñoû maùu töø trong maét Quyû Leä daàn daàn thoaùi luøi, thay vaøo ñoù khoâng ngôø laø nöôùc maét ngaân ngaán, buoâng tay ra, haén thaû thieáu nieân sôï seät kia, vuït gaàm lôùn moät tieáng, Pheä Hoàn nhö luoàng gioù döõ ñaâm ra, xuyeân ngaäp vaùch ñaù cöùng ngaéc beân caïnh. Quyû Leä naém chaët Pheä Hoàn, eùp ngöôøi treân vaùch ñaù, troán mình vaøo boùng toái. Doøng ngöôøi nhö nöôùc thuûy trieàu hung duõng aøo aït traøn sau ngöôøi haén, voâ soá thaân theå coï queït vôùi haén, eùp ñeø haén, nhöng haén baát ñoäng chòu ñöïng, gioáng nhö ñaõ hoùa thaønh nham thaïch khoâng coù sinh meänh, laúng laëng ñôïi chôø. Thieáu nieân kia bò doøng ngöôøi cuoán ñi, thaân baát do kyû traøo veà phía tröôùc, nhöng beân trong ñaùm ñoâng, gaõ laïi khoâng ngöøng quay ñaàu laïi, trong ñoâi maét treû trung coù aùnh saùng dò daïng. Giöõa nhöõng xoâ ñaåy keùo ñöa, gaõ lieàu maïng tìm kieám moät thaân aûnh coâ ñoäc kieân nhaãn, chæ laø thaân aûnh ñoù raát mau choùng tan bieán trong bieån ngöôøi, khoâng coøn nhìn thaáy ñöôïc nöõa. Khoâng bieát bao laâu sau, giöõa moät maûng cuoàng loaïn, bieån ngöôøi troán chaïy ñaùng sôï kia cuoái cuøng ñaõ qua heát, buïi baëm môø mòt, moät thaân aûnh töø treân vaùch ñaù töø töø göôïng daäy, vöøa môùi caát böôùc, chôït meàm nhuõn döôùi chaân, gaàn muoán teù ngaõ. Quyû Leä hít moät hôi saâu, nghieán chaët raêng, cuoái cuøng caàm göôïng ñöôïc, y phuïc treân mình haén, ñaëc bieät laø ñaèng sau löng ñaõ raùch naùt, gioáng nhö bò voâ soá daõ thuù giaãm ñaïp leân, cho duø ñaïo haïnh nhö haén, saéc maët cuõng taùi nhôït khoù coi cöïc kyø. Nhöng haén khoâng coù yù döøng laïi nghæ ngôi, traùi laïi, veû khaån tröông treân maët haén caøng ñaäm ñaëc hôn, tröôùc maët ñaõ khoâng coøn doøng ngöôøi ñaøo vong, haén raûo böôùc, coù hôi loaïng choaïng chaïy veà phía cuoái thoâng ñaïo. Bích Dao... Khoâng bieát sao, ñaèng tröôùc töïa hoà coù veû toái taêm. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2439 Hoài 252
 12. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Haén thôû doàn, phoùng trong thoâng ñaïo, tình huoáng vaùch ñaù xung quanh hö haïi caøng luùc caøng nghieâm troïng, choã naøo cuõng ñaù vôõ ñoå suïp, loït vaøo maét Quyû Leä chæ caøng laøm taêng theâm söï khaån tröông trong loøng haén. Cuoái cuøng, haén ñaõ nhìn thaáy cöûa haøn baêng thaïch thaát töø ñaèng xa, nhöng lieàn ngaây ngöôøi, saéc maët laïi taùi ñi theâm vaøi phaàn, töø xa nhìn tôùi, haén roõ raøng nhôù coù moät caùnh cöûa ñaù, nhöng giôø phuùt naøy laïi laø moät ñoáng ñaù vuïn döôùi ñaát, leõ naøo... Quyû Leä khoâng daùm nghó nöõa, haén chæ coøn nöôùc duïng taän toaøn löïc löôùt tôùi. Ñoät nhieân, luùc thaân hình haén di ñoäng, hoaøn toaøn khoâng coù baát kyø daáu veát baùo tröôùc naøo, côn ñòa chaán kòch lieät vaø tieáng ñoäng aàm aàm saâu döôùi loøng Hoà Kyø Sôn trong nhaùy maét ñaõ yeân aéng trôû laïi. Tröôùc moät khaéc xung quanh coøn laø moät caûnh huyeân naùo ñieân cuoàng, sau moät khaéc laïi tónh laëng quyû dò, tröôùc sau ñoái chieáu quaù cöôøng lieät, khieán cô hoà khoâng theå tieáp thuï ñöôïc. Thaân ngöôøi Quyû Leä söõng laïi treân khoâng trung, vaãn phoùng veà phía tröôùc, giöõa söï im laëng kyø quaùi ñoù, trong thoâng ñaïo daøi thöôït chæ coøn dö laïi moät thaân aûnh coâ ñôn nhaém höôùng loøng nuùi phoùng ñi. Ñaèng sau mình haén, boùng toái thaâm traàm töø töø traøo daâng, cuoàn cuoän uøa ñeán, khoâng moät chuùt hôi tieáng. Haén xoâng ñeán loái vaøo thaïch thaát, tay naém laáy khung cöûa, xöông coát toaøn thaân vì duøng heát söùc maø traéng taùi, nhìn vaøo beân trong. Theá giôùi ñoù laø theá giôùi tónh laëng, traàm maëc, khoâng coøn söï toàn taïi cuûa tieáng ñoäng hay caûnh töôïng nhoán nhaùo, trong maét haén luùc naøy chæ coøn laïi haøn baêng thaïch ñaøi troáng khoâng giöõa haøn baêng thaïch thaát. Thaïch ñaøi khoâng coù moät caùi gì beân treân! Gioáng nhö ñoät nhieân bò huùt heát khí löïc, thaân ngöôøi haén meàm nhuõn ra, trôøi ñaát quay cuoàng, toaøn theá giôùi phaûng phaát ñeàu ñang ñaûo ñieân, tieáng hoâ hoaùn duy nhaát chæ lan man beân trong ñaàu oùc. 'Bích Dao...' Quyû Leä lieàn ñöùng daäy, chaàm chaäm ñi vaøo thaïch thaát, vì voâ soá xung kích cuûa ñòa chaán maõnh lieät, gian haøn baêng thaïch thaát naøy ñaõ loang loå ngoån ngang, ñaù vuïn ñaù taûng rôi tuøm lum, vaùch ñaù boán phía nöùt neû, voâ soá keõ hôû lôùn lôùn nhoû nhoû, caû maët ñaát bình thôøi saïch seõ goïn gaøng cuõng phuû ñaày buïi baëm. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2440 Hoài 252
 13. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Thaäm chí caû xung quanh caùi giöôøng haøn baêng troáng khoâng cuõng coù maáy khoái ñaù lôùn nhoû rôùt raûi, trong ñoù coù maáy khoái coøn tröïc tieáp rôùt treân thaïch ñaøi. Caûnh hoãn loaïn tröôùc maét phaûng phaát ñaõ bieán thaønh moät muõi ñao beùn nhoïn ñaâm vaøo tim Quyû Leä. Haén loaïng choaïng böôùc ñi, haù mieäng hít thôû, thaân theå laéc lö muoán teù. Ñöông nhieân khoùe maét haén queùt qua moïi nôi trong thaïch thaát, boãng ñöùng döïng laïi, sau moät hoài, thaân ngöôøi haén baét ñaàu run raåy, goùc bò toån haïi gheâ gôùm nhaát trong haøn baêng thaïch thaát, ñaù rôùt xuoáng thaønh moät ñoáng nhö moät toøa nuùi nhoû cao baèng nöûa ngöôøi, beân döôùi ñoáng ñaù ñoù, beân döôùi moät taûng ñaù lôùn, loä ra moät cheùo aùo. Maøu luïc, moät cheùo aùo maøu luïc... Ñoät nhieân, haén nhö phaùt ñieân xoâng qua, boäc phaùt tôùi tröôùc ñoáng ñaù, ñaåy vaêng töøng maûng ñaù, lieàu maïng bôùi caøo, caïnh ñaù saéc beùn caét vaøo baøn tay haén ri ræ maùu, nhöng haén laïi hoaøn toaøn khoâng coù caûm giaùc. Cuoái cuøng, haén ñaõ veït vaêng taûng ñaù lôùn nhaát, sau ñoù, haén ngaån ngô. Chaàm chaäm, haén quyø xuoáng... Tröôùc maët haén laø moät cheùo aùo maøu luïc. Chæ coù moät cheùo aùo maøu luïc maø thoâi. Muïc quang cuûa haén töø töø di ñoäng, nhìn xung quanh cheùo aùo ñoù, treân maët ñaát ñaày buïi xaùm, xuaát hieän raát nhieàu daáu chaân raát kyø quaùi, nhöõng daáu chaân lôùn coù nhoû coù, nhöng Quyû Leä bieát roõ noù voán xuaát hieän ôû ñaâu. Haøn baêng thaïch thaát voán cô hoà chæ coù haén cuøng Quyû Vöông môùi coù theå ñeán, coøn nhöõng ngöôøi khaùc coù theå vaøo, ngoaïi tröø Quyû tieân sinh hoài naõy ôû cuøng moät choã vôùi haén, soá coøn laïi ñaâu coù maët trong Hoà Kyø Sôn. Vaäy luùc moïi ngöôøi tranh nhau chaïy troán hoãn loaïn nhö vaäy, taïi sao coøn coù ngöôøi leùn vaøo ñaây? Moät hoài sau, saéc maët Quyû Leä chôït taùi nhôït, cô hoà ñaõ coù quyeát ñònh, haén nghó ñeán ñaùp aùn. "Hôïp Hoan Linh." Trong Ma Giaùo, ai ai cuõng bieát Hôïp Hoan Linh môùi laø Ma Giaùo kyø baûo tuyeät theá hieám thaáy, thaäm chí so vôùi Pheä Huyeát Chaâu cuûa Haéc Taâm laõo nhaân naêm xöa luùc Ma Giaùo thònh vöôïng maø noùi cuõng gaàn nhö ngang haøng, leõ naøo... Quyû Leä khoâng nghó ngôïi nöõa, trong ñaàu oùc haén chôùp maét ñaõ bieán thaønh troáng khoâng. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2441 Hoài 252
 14. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Taän thaâm taâm, coù gì ñoù ñaõ ñoå vôõ, tan naùt, ñoù laø caây coät duy nhaát choáng ñôõ bieån loøng cuûa haén, yeáu ôùt mong manh, laïi ñoùn ñôõ söùc naëng ngaøn quaân vaïn maõ. Caùi gì cuõng khoâng coøn nöõa... Cuoái cuøng caùi gì cuõng ñeàu khoâng coøn... Gioáng nhö naèm moäng, trong ñaàu haén boãng beành boàng thaân aûnh xanh kia, nuï cöôøi töôi taén vónh vieãn myõ leä vaø oân nhu laøm sao. Chung quanh thaân theå caøng luùc caøng laïnh, haøn yù töø boán phöông taùm höôùng tuï taäp, chæ coù thaân aûnh ñoù laø aám aùp, nuï cöôøi ñoù laø hôi aám cuoái cuøng trong loøng haén, chæ laø, töø töø, thaân theå lôït laït ñi, daàn daàn aån bieán, caû hôi aám taøn dö cuõng daàn daàn tieâu taùn... Baêng laõnh tòch mòch nhö cheát choùc, gioáng nhö côn thuûy trieàu baêng laõnh khoâng bieát töø ñaâu traøn qua, nuoát chöûng laáy haén. 'Bích Dao...' Trong loøng haén keâu leân laàn cuoái, caùi teân ñoù. Moät hoài sau, haén hoân meâ, toaøn thaân naëng neà ngaõ xuoáng, guïc döôùi ñaát, phuû leân moät lôùp buïi baëm. Trong ñoäng quaät Quyû Vöông Toâng, giôø phuùt naøy khoâng coøn thaáy moät boùng ngöôøi, giöõa söï tónh laëng quyû dò, ñoät nhieân tuoát beân döôùi Hoà Kyø Sôn phaùt ra moät tieáng noå kinh thieân ñoäng ñòa. "Oaønh!" Saùt na ñoù, toaøn toøa Hoà Kyø Sôn baét ñaàu rung ñoäng kòch lieät, moät löïc löôïng khoång loà töø loøng ñaát cuoàng baïo daâng traøo, ñeán ñaâu laø vaùch ñaù ñoå naùt ñeán ñoù, voâ soá ñöôøng nöùt phaân chia maët ñaát, laàn naøy, trong nhöõng keõ nöùt, boãng thaáu loä aùnh ñoû ñaùng sôï. Muøi maùu tanh bao boïc taát caû moïi nôi. Maët ñaát caøng luùc caøng nhieàu veát nöùc, gioáng nhö ngaên caûn khoâng noåi söï xaâm laán cuûa löïc löôïng ñaùng sôï kia, suït lôû daàn daàn, aùnh ñoû caøng luùc caøng maõnh lieät, caøng luùc caøng to lôùn, caøng veà sau, caû moät vaùch ñaù cuõng ñoå lôû xuoáng, rôi vaøo maøn quang aûnh maøu ñoû ñoù. Tieáng gaàm ñaùng sôï cuøng tieáng cöôøi cuoàng daïi, phaûng phaát laø aùc ma töø vöïc saâu soáng laïi, hoài voïng trong boùng ñoû. Daàn daàn, moät loã hoång saâu hoaém khoång loà thaønh hình, huyeát quang ñoû böøng töø trong loã hoång baén ra, keà xung quanh loã hoång, ñaát ñaù beân treân khoâng ngöøng rôi xuoáng, khoâng ngöøng khueách roäng loã hoång khoâng bieát saâu bao nhieâu maø ño ñoù. Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2442 Hoài 252
 15. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Trong haøn baêng thaïch thaát xa xa, vaùch ñaù döôùi maët ñaát cuõng ñang lung lay kòch lieät, nhöõng taûng ñaù beân treân khoâng ngöøng rôùt xuoáng, coù nhöõng khoái naëng neà ñaäp leân thaân theå Quyû Leä, nhöng thaân ngöôøi haén baát ñoäng, khoâng coù moät chuùt phaûn öùng. Ngoaøi thaïch thaát, löïc löôïng khuûng boá ñaèng xa phaûng phaát ñang töøng böôùc keùo tôùi ñaây. Ngay luùc ñoù, ñoät nhieân moät thaân aûnh traéng xuaát hieän tröôùc cöûa haøn baêng thaïch thaát, khoâng ngôø chính laø Tieåu Baïch. Chæ thaáy naøng cau maøy, maët maøy nghieâm nghò, nhìn vaøo thaïch thaát, luùc thaáy tình caûnh troáng khoâng beân treân giöôøng ñaù, saéc maët naøng cuõng lieàn taùi nhôït, sau ñoù naøng ñaõ nhìn thaáy Quyû Leä hoân meâ ngaõ quî beân kia thaïch thaát. Khoâng do döï, Tieåu Baïch xoâng qua, ñôõ thaân theå Quyû Leä leân, xuaát hieän tröôùc maët naøng laø moät göông maët traéng nhôït tuyeät voïng thaát thaàn, baøn tay laïnh nhö baêng, cô hoà khieán Tieåu Baïch nghó mình ñang oâm moät ngöôøi cheát. Naøng nghieán raêng, khoùe maét queùt quanh, chôït nhìn thaáy trong tay Quyû Leä caàm chaët moät vaät, laø moät goùc aùo maøu luïc, naøng ñoäng nieäm, dó nhieân ñaõ minh baïch taùm phaàn, troøng maét cuõng ñoû leân. "Oaønh! Oaønh! Oaønh!..." Theá gian taøn khoác ñeán möùc thaäm chí khoâng cho pheùp boïn hoï coù thôøi gian bi thöông, loøng ñaát Hoà Kyø Sôn lieân tuïc boäc phaùt tieáng noå cuoàng ñieân, sau moät hoài laéc lö theo ñòa ñoäng, Tieåu Baïch vuït caûm thaáy maët ñaát döôùi chaân mình ñang töø töø thuït chìm xuoáng, aùnh saùng ñoû töø nhöõng keõ hôû döôùi chaân uøa ra, keùo theo doøng hôi noùng böùc cöïc kyø. Caùi ñang chaûy döôùi chaân phaûng phaát laø nham töông noùng nhaát. Tieåu Baïch caû kinh, quaùt nheï moät tieáng, oâm laáy thaân ngöôøi Quyû Leä, song cöôùc ñieåm treân moät khoái ñaù ñang rôi xuoáng, ngöôøi bay ra khoûi haøn baêng thaïch thaát, môùi ra ñöôïc moät luùc, haøn baêng thaïch thaát ñaõ suïp toaøn boä, loït vaøo trong hoàng quang ñaùng sôï kia. Nhöng sau khi ra khoûi, saéc maët Tieåu Baïch laïi caøng taùi hôn, tình caûnh beân ngoaøi so vôùi trong haøn baêng thaïch thaát caøng gheâ gôùm hôn, loã hoång saâu huùt khoång loà caøng luùc caøng mau choùng khueách tröông, ngay luùc naøy khoâng nhöõng laø maët ñaát, vaùch ñaù chung quanh, thaäm chí caû nhöõng taûng ñaù lôùn treân ñænh ñaàu cuõng chia nhau rôi loït xuoáng, Tieåu Baïch nhaûy voït leân moät khoái ñaù coøn dö laïi, ngaãu nhieân nhìn xuoáng döôùi, chæ thaáy aùnh saùng ñoû maùu voâ cuøng voâ taän, söùc noùng khoâng gì so saùnh noåi. Quaû nhieân coù moät doøng nham töông khoång loà ñang hung duõng traøn ngaäp trong huyeát quang. Nôi coù theå haï chaân caøng luùc caøng ít ñi, moät ñieåm taøn dö cuõng mau choùng suïp ñoå, Tieåu Baïch nghieán raêng oâm Quyû Leä bay mau. Giaây phuùt sinh töû quan ñaàu, soáng cheát treo treân ñaàu sôïi toùc, boãng Tieåu Baïch caûm thaáy treân ñænh ñaàu heù moâä tia saùng nhoû, naøng lieàn nhìn leân, chæ thaáy treân ñænh ñaàu voán laø moät lôùp ñaù daøy coäm, sau khi rôi rôùt töøng maûng Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2443 Hoài 252
 16. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N lôùn, giöõa caûnh töôïng nhö ngaøy taän theá ñaát ñaù bay baén nhö möa, khoâng ngôø coù moät khe heïp thaáu loä aùnh saùng treân baàu trôøi. Leõ naøo caû toøa Hoà Kyø Sôn suïp ñoå, beân treân loä ra loã troáng? Tieåu Baïch treân maët thoaùt qua neùt quyeát ñoaùn, nhuùn chaân moät caùi, buùng mình khoûi taûng nham thaïch cuoái cuøng, bay leân treân, döôùi chaân, khoái ñaù ñoù cuõng vöøa suït rôùt vaøo boùng ñoû, khoâng coøn ñöôøng lui nöõa. Nham töông ñoû öûng phöøng phöøng nhö ngöôøi khoång loà phaãn noä baét ñaàu gaàm göø, töø töø traøo leân, boác cao ñaèng ñaèng, beân döôùi nham töông phaûng phaát coù moät löïc löôïng to lôùn xoâ ñaåy noù, sau moät hoài, nham töông noùng böùc noå aàm baén vaêng ra, hoùa thaønh moät doøng ñoû khoång loà xoâng leân treân. Thaân aûnh traéng giöõa caûnh töôïng cuoàng ñieân ñoù, beân döôùi coù nham töông phöøng phöøng xoâng leân, beân treân ñaù taûng ñan kín rôi xuoáng nhö möa buïi, Tieåu Baïch gioáng nhö moät con chim traéng voã caùnh bay cao, xuyeân qua möa baõo baïo aùc, lieàu maïng bay vaøo khung trôøi. Trôøi ñaát bieán saéc, maây ñen cuoàn cuoän. Töøng laø ngoïn nuùi cao nhaát trong phöông vieân traêm daëm, giôø phuùt naøy Hoà Kyø Sôn töø töø suïp ñoå choân mình trong khoùi buïi muø trôøi cuøng nhöõng tieáng noå vang doäi. Maët ñaát chaán ñoäng kòch lieät, phaûng phaát luoàng löïc löôïng kia caû ñaát trôøi cuõng phaûi sôï. Giöõa tieáng noå oaønh oaønh, trong khoùi buïi boác cao tôùi maáy traêm tröôïng xoäc leân khung trôøi, doøng nham töông khoång loà noùng böùc xoâng ra khoûi maët ñaát, phuùn leân taän trôøi cao, döôùi caûnh töôïng hoaønh traùng söùc maïnh thieân ñòa ñoù, beân caïnh doøng nham töông khoång loà ñoù, thaân aûnh traéng nho nhoû thaáp thoaùng moät giaây cuoái cuøng, chung quy ñaõ bay ra khoûi mieäng nuùi nhö ñòa nguïc, bay veà höôùng xa xaêm. -oOo- Dòòcchh ggiiaaû:û: xi Nhan D 2444 Hoài 252

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản