intTypePromotion=3

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 253

Chia sẻ: Yan Liang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
79
lượt xem
3
download

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 253

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập nhập môn quan dành cho những bạn thích kiếm hiệp, Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 253

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 253

 1. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N TAP Ä 26 HOIÀ 253 Nöông Döa ï M oät daûi baïch quang vuït ngang trôøi, rôi xuoáng ñaàu moät thoân nhoû caùch Hoà Kyø Sôn hôn möôøi daëm, aùnh haøo quang laáp laùnh phuùt choác tan bieán loä ra thaân hình maûnh khaûnh yeåu ñieäu cuûa Cöûu Vó Thieân Hoà. Naøng kheõ ñaët Quyû Leä treân tay xuoáng ñaát, xem xeùt tæ mæ moät luùc, sau khi chaéc chaén haén khoâng bò thöông quaù naëng môùi thôû moät hôi daøi, chaäm raõi ñöùng leân. Baïch y treân thaân mình naøng nhieàu choã chaùy seùm, coù choã oá vaøng, coù nôi ñen saãm, ñoâi choã thaäm chí loä ra thaáp thoaùng laøn da traéng noõn naø. Theá nhöng Tieåu Baïch khoâng moät maûy may chuù yù tôùi baûn thaân maø chæ chaêm chuù nhìn veà phía nôi naøng vöøa töø ñoù thoaùt ra. Phía chaân trôøi xa kia, coät löûa döõ daèn cao ngaát vaãn cuoàn cuoän boác cao nhö khoâng gì laøm tan ñi ñöôïc. Duø caùch xa nhöôøng aáy maø Tieåu Baïch vaãn caûm thaáy söùc noùng höøng höïc töø laøn gioù thoåi qua ñænh nuùi, qua nhöõng vuïn naùt cuûa Hoà Kyø Sôn. Trong doøng chaûy cuûa nham thaïch ñang nguoäi daàn, maøu ñoû döôøng nhö caøng röïc hoàng leân maõi, moãi luùc moät tuï laïi daøy ñaëc treân neàn trôøi. Trong maøn aùnh saùng ñoû maøu maùu ñoù laïi nhö thaáp thoaùng moät thaân ngöôøi maøu ñoû, ñang ngöûa coå cöôøi leân ñieân loaïn giöõa thinh khoâng. Tieåu Baïch laëng leõ nhìn veà phía aáy, neùt maët khoâng moät chuùt bieåu hieän caûm xuùc bi laïc ai hoan, döôøng nhö taát caû nhöõng lo laéng trong con maét ngöôøi ñôøi ñoái vôùi naøng ñeàu khoâng coøn moät maûy may yù nghóa! Phía sau baát ngôø voïng ñeán tieáng lao xao khe kheõ, Tieåu Baïch giaät mình quay laïi. Quyû Leä hoùa ra vaãn naém baát ñoäng treân maët ñaát, nhöng vaït aùo treân ngöïc haén laïi khoâng ngôùt ñoäng ñaäy roài xuaát hieän moät boùng nhoû maøu tro, thì ra laø con khæ Tieåu Hoâi. Tieåu Baïch hôø höõng mæm cöôøi, voã hai baøn tay vaøo nhau, ñoaïn giang roäng caùnh tay: "Con khæ naøy, khoâng ngôø ngöôi laïi thoâng minh ñeán theá, laïi ñaây naøo!" Tieåu Hoâi ngoài treân ngöïc Quyû Leä, gaõi ñaàu nhìn chuû nhaân, ba con maét laám leùt ñaûo khaép xung quanh, keâu leân maáy tieáng "kheïc kheïc", ñoaïn nhaûy vaøo voøng tay Tieåu Baïch. Naøng mæm nuï cöôøi dòu daøng, vuoát ve löng noù, luùc ñoù môùi thaáy treân thaân mình Tieåu Hoâi chi chít veát thöông, coù choã thòt coøn loä ra ñoû hoûn. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2445 Hoài 253
 2. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N "OÂi...!" Tieåu Baïch kheõ thôû daøi laéc ñaàu, ñeán döôùi moät goác caây ñaët Tieåu Hoâi ngoài xuoáng, ñoaïn laáy töø trong ngöôøi ra moät bình ngoïc nhoû, mieäng xuyùt xoa thöông xoùt: "Beù con aø, ngöôi coøn ñi theo con ngöôøi xui xeûo naøy thì coøn phaûi neám nhieàu cay ñaéng ñoù!" Ba con maét cuûa Tieåu Hoâi cuøng chôùp chôùp, ñaàu laéc lia lòa, mieäng keâu "kheïc kheïc" lieân hoài ra veû baát bình, chöøng nhö khoâng thích Tieåu Baïch noùi Quyû Leä nhö vaäy. Tieåu Baïch löôøm con khæ roài noùi vôùi gioïng giaän doãi: "Ñuùng roài, bieát roài, chæ coù chuû nhaân cuûa maøy laø toát nhaát thoâi!" Tieåu Hoâi toeùt mieäng cöôøi, tay gaõi ñaàu coù veû raát sung söôùng. Tieåu Baïch laïi nhaác Tieåu Hoâi vaøo loøng, laáy ra maáy vieân thuoác nhoû töø trong bình ngoïc, duøng tay boùp vuïn thaønh moät thöù boät nhoû mòn maøu xanh roài caån thaän raéc leân mieäng nhöõng veát thöông coøn röôùm maùu cuûa noù. Chaúng bao laâu boät xanh ñaõ ngaám vaøo da thòt, phaùt ra nhöõng aâm thanh laùch taùch nhoû xíu, trong nhaùy maét phaàn lôùn caùc veát thöông cuûa Tieåu Hoâi ñaõ keùo lieàn mieäng, thaät laø thöù thuoác chöõa ngoaïi thöông thaàn dieäu! Ngaäp ngöøng moät luùc, Tieåu Baïch ñöa tay xeù maáy maûnh vaûi traéng treân y phuïc caån thaän baêng boù cho Tieåu Hoâi. Chuù khæ ba maét moät möïc yeân laëng ñeå cho naøng baêng boù, coù leõ noù cuõng hieåu ñöôïc yù toát cuûa naøng. Moät khaéc sau, caû mình Tieåu Hoâi ñeàu quaán baêng traéng toaùt, chæ coøn loä ra ngöïc, tay traùi, chaân phaûi vaø sau ñaàu, troâng chaúng khaùc gì moät binh só troïng thöông nhöng mang daùng veû heát söùc khoâi haøi. Tieåu Hoâi khoâng ngöøng nhìn laïi mình, ñoàng thôøi ngoù ngoaùy chaân tay moät caùch vuïng veà, döôøng nhö khoâng bieát laøm gì vôùi boä daïng môùi cuûa mình. Tieåu Baïch tröøng maét quaùt: "Khoâng ñöôïc cöû ñoäng!" Tieåu Hoâi giaät mình nhaûy baén leân, ñoaïn toeùt mieäng cöôøi roài ngoài im nhö ñaù. Quyû Leä ñoät nhieân ñoäng ñaäy, mieäng kheõ reân leân maáy tieáng, khieán caû Tieåu Baïch vaø Tieåu Hoâi cuøng quay laïi nhìn. Quyû Leä vaãn hoân meâ, mieäng laåm baåm nhaéc ñi nhaéc laïi, vaãn laø hai chöõ "Bích Dao!" Tieåu Baïch kheõ laéc ñaàu thôû daøi, chaäm raõi böôùc leân maáy böôùc, nhìn xa xa veà phía Hoà Kyø Sôn. Moät laùt, Tieåu Hoâi gaõi ñaàu böôùc laïi, níu vaït aùo Tieåu Baïch roài treøo leân ngoài treân vai naøng. Trong maét Tieåu Baïch hieän noãi buoàn man maùc, tay nheø nheï vuoát ve Tieåu Hoâi. Tröôùc maét hoï, ngoïn Hoà Kyø Sôn ñaõ vónh vieãn maát khoûi theá gian, chæ coøn laïi vöïc saâu thaêm thaúm khoâng ngöøng tuoân chaûy doøng nham thaïch noùng boûng, giöõa taàng khoâng vaãn quay cuoàng ñaùm dò quang ñoû maùu. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2446 Hoài 253
 3. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N "Tieåu Hoâi, laøm sao baây giôø?" Tieåu Baïch khe kheõ caát tieáng, noùi vôùi Tieåu Hoâi nhöng thöïc ra naøng ñang töï hoûi chính baûn thaân mình: "Bích Dao ñi roài, ta sôï haén seõ khoâng soáng noåi!" Tieåu Hoâi ngaây ra nhìn Tieåu Baïch, khoâng bieát coù hieåu lôøi naøng khoâng maø ba con maét cöù khoâng ngöøng ñaûo ñi ñaûo laïi. Tieåu Baïch kheõ cöôøi leân moät tieáng chua chaùt, ñoaïn quay nhìn gaõ trai ñang naèm treân ñaát, vaãn thôû nheï nhöng sinh khí döôøng nhö ñaõ caïn kieät. "Laøm sao baây giôø? Chaúng leõ haén cöù maõi theá naøy...?" Ñoät nhieân Tieåu Hoâi keâu leân maáy tieáng "kheïc kheïc." Tieåu Baïch nghieâng tai laéng nghe roài laéc ñaàu cöôøi khoå, nhaác con khæ xuoáng oâm vaøo loøng, hoûi nhoû: "Veà nhaø ö? Nghe ñöôïc ñaáy, nhöng maø..." Naøng laïi nhìn Quyû Leä, ñoaïn dòu daøng noùi vôùi Tieåu Hoâi: "Haén coù nhaø khoâng?" Hoûi xong caâu ñoù, trong loøng Tieåu Baïch cuõng chôït phaûng phaát moät noãi ñau. Naøng söûng soát khi phaùt hieän ra maùi toùc cuûa Quyû Leä ñaõ coù sôïi baïc. Nhaân gian coù caâu "Thöông haûi tang ñieàn" kieáp ngöôøi nhoû nhoi, ai maø bieát tröôùc ñöôïc ñieàu gì? Tieåu Baïch laëng ngöôøi trong suy nghó moâng lung, phaûi moät luùc sau tieáng keâu cuûa Tieåu Hoâi môùi laøm naøng böøng tænh. Naøng haát maùi toùc ra sau, laïi cöôøi chua xoùt, laàn naøy laø cho baûn thaân mình. Ñaõ bao naêm nay vaãn laø caûm giaùc theâ löông aáy! Tieåu Hoâi boãng nhaûy phaét ra khoûi tay Tieåu Baïch, ñöùng treân maët ñaát hoa chaân muùa tay, ngoùn tay khoâng ngöøng chæ veà höôùng Baéc, mieäng lieân tuïc keâu "kheïc kheïc!" Tieåu Baïch chaêm chuù nhìn con khæ, ñoâi maøy daàn daàn chau laïi, moät luùc naøng môùi gaät ñaàu: "Ngöôi muoán chuùng ta veà ngoâi nhaø cuõ cuûa haén?" Tieåu Hoâi gaät ñaàu lia lòa. Treân maët ñaát, Quyû Leä vaãn meâ man nhö khoâng coøn sinh khí. Laëng leõ maáy giaây, Tieåu Baïch laïi than leân: "Ñöôïc roài, chuùng ta ñi vaäy, duø sao cuõng coøn hôn laø ngoài ñaây chôø ñôïi!" Tieåu Hoâi laïi toeùt mieäng cöôøi, Tieåu Baïch giô tay ñeå con khæ nhaûy leân vai mình. Naøng ñi veà phía Quyû Leä, laëng leõ nhìn haén moät luùc roài kheõ thoát: "Veà nhaø thoâi!" Tia saùng traéng laïi röïc leân chieáu ñeán taän maây xanh, vuøn vuït bay veà phía baéc. oOo Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2447 Hoài 253
 4. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Trung Nguyeân. Thanh Vaân Sôn. Döôùi Thanh Vaân Sôn vaïn vaät vaãn sinh soâi naûy nôû. Khaép nôi traøn ngaäp maøu xanh cuûa coû caây, thoang thoaûng vaúng laïi tieáng chim keâu laûnh loùt. Thaáp thoaùng trong caây coû laø nhöõng böùc töôøng ñoå naùt ñöùng im lìm, nôi moät thôøi ñaõ töøng laø Thaûo Mieáu thoân. Thôøi gian qua ñi, caûnh vaät cuõng ñaõ ñoåi thay. Ngoïn gioù hiu hiu laøm lay ñoäng nhöõng nhaønh caây nhoû, mang theo caû muøi thôm cuûa hoa laù. Daûi saùng traéng töø treân trôøi chaäm raõi buoâng xuoáng. Khoâng ñôïi Tieåu Baïch döøng laïi, Tieåu Hoâi ñaõ töø treân vai naøng nhaûy ra, laên voøng quanh nhöõng buïi coû xanh rì, thích chí keâu leân maáy tieáng, ñieäu boä vui möøng ñeán toät ñoä. Khoùe mieäng Tieåu Baïch heù nôû nuï cöôøi, caån thaän oâm Quyû Leä ñeán caïnh moät böùc töôøng ñoå naùt. Luùc naøy Quyû Leä ñaõ daàn daàn hoài tænh, nhöng thaàn saéc troâng coøn nguy kòch hôn caû luùc hoân meâ. Töø ñaàu ñeán chaân da deû traéng beäch, maët caét khoâng coøn gioït maùu, hai mí maét chæ hôi ñoäng ñaäy, tay chaân vaãn chöa theå cöû ñoäng. Nhìn boä daïng Quyû Leä, Tieåu Baïch khoâng khoûi lo laéng trong loøng. Treân ñöôøng ñeán thoân Thaûo Mieáu haén ñaõ coù luùc tænh laïi ñöôïc vaøi giaây, nhöng laäp töùc laïi rôi vaøo hoân meâ traàm traàm. Cho duø naøng ñaõ duøng bao lôøi khuyeân giaûi, nhöng xem ra khoâng moät lôøi naøo loït vaøo tai haén. Cho duø ñaõ bieát töø tröôùc, Tieåu Baïch vaãn khoâng theå ngôø ñöôïc söï ra ñi cuûa Bích Dao laïi gaây toån thöông cho Quyû Leä ñeán theá. Cho duø naøng coù laø Cöûu Vó Hoà Ly, ñaõ ngaøn naêm haønh ñaïo thaønh tinh, nhöng cuõng baát löïc tröôùc tình caûnh cuûa Quyû Leä luùc naøy. Beân caïnh hoï, Tieåu Hoâi vaãn nhaûy nhoùt tung taêng, treân tay caàm maáy thöù quaû daïi, baát chôït neùm veà phía Tieåu Baïch ra hieäu aên ñöôïc. Döôøng nhö choã naøy ñaõ quaù quen thuoäc vôùi noù. Tieåu Baïch quay laïi nhìn Tieåu Hoâi, tieän tay caàm maáy quaû daïi leân, laïi mæm cöôøi chua chaùt: "Con khæ naøy hay thaät, töø saùng ñeán toái luùc naøo cuõng vui veû nhö vaäy, giaù chuû ngöôi cuõng ñöôïc nhö theá thì..." Tieåu Hoâi nhìn naøng cöôøi toe toeùt roài ñaët quaû daïi tröôùc maët Quyû Leä. Quyû Leä vaãn naèm yeân khoâng nhuùc nhích. Ñôïi moät luùc, döôøng nhö cuõng hieåu ñöôïc chuû nhaân cuûa mình khoâng theå töï aên, Tieåu Hoâi nhuùn vai ngoài xuoáng döïa vaøo Quyû Leä, baét ñaàu aên uoáng ngon laønh. Trôøi ñaõ veà chieàu, chæ coù hai ngöôøi vaø moät con khæ trong moät thoân xoùm hoang taøn. Tieåu Baïch laëng leõ khoâng buoàn leân tieáng, thaàn saéc Quyû Leä vaãn traéng beäch im lìm. Tieåu Hoâi aên xong goái ñaàu leân ñuøi chuû nhaân, boán chaân giang ra ngaùy khoø khoø. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2448 Hoài 253
 5. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Nhöõng quaàng saùng aâm u troâi ñi laëng leõ, caûnh saéc trôøi cao khoâng ngöøng thay ñoåi. Maây traéng töøng ñaùm boàng beành, gioù hiu haét thoåi khua caây laø xaïc xaøo. Maët trôøi meät moûi leâ veà phía taây, neàn trôøi cuõng daàn saãm laïi. Khi maøn ñeâm töø töø buoâng xuoáng cuõng laø luùc vaàng traêng hieän ra, treo lô löûng ôû phía ñoâng xa xaêm. Treân neàn trôøi, sao ñeâm baét ñaàu laáp laùnh, nhö vaïn con maét ñang doõi xuoáng traàn gian. Tieåu Hoâi chôït keâu leân nhöõng tieáng nho nhoû, trôû mình roài tieáp tuïc nguû say söa, treân khuoân maët laùu lænh kheõ ñieåm nuï cöôøi, caû trong mô con khæ naøy cuõng khoâng heà bò muoän phieàn quaáy roái. AÙnh traêng baøng baïc phuû khaép röøng nuùi. Tieåu Baïch göôïng nheï ñöùng leân, ngaång ñaàu tö löï nhìn trôøi ñeâm, roài baát chôït nhö voâ thöùc con maét naøng quay veà phöông nam, khoâng keàm ñöôïc tieáng thôû daøi. Naøng ñaõ ñi qua bao nhieâu vaïn daëm, ñaõ chòu bao baõo taùp phong ba, xieâm aùo treân ngöôøi ñaõ thaám khoâng bieát bao nhieâu söông gioù. Ñeâm veà khuya, aùnh traêng vaãn baøng baïc lung linh. oOo Treân ñænh Tieåu Truùc Thanh Vaân Sôn, Luïc Tuyeát Kyø ñang ngoài moät mình beân cöûa soå. AÙo naøng traéng nhö tuyeát, moûng manh nhö söông mai. AÙnh traêng roùt töø treân cao xuoáng, in daùng hình tuyeät myõ beân cöûa soå, nheï lay nhö laøn soùng trong boùng laù daäp dôøn. Khoâng bieát ñaõ bao ñeâm naøng ngoài ñoù, ngöôùc nhìn trôøi ñeâm, im laëng ngaém nhöõng vì tinh tuù treân trôøi cao. Xa xa, mô hoà vaúng ñeán tieáng lao xao laù truùc. AÙnh traêng chieáu roïi, gioù nheï thoåi löôùt qua lay ñoäng xieâm y. Beân caïnh naøng, Thieân Gia thaàn kieám naèm yeân laëng beân cöûa soå, taém mình döôùi aùnh traêng thanh laïnh leõo, cuõng ñeïp nhö chính naøng. Maët traêng töø töø troâi nheï leân giöõa thinh khoâng, Luïc Tuyeát Kyø ñöa maét nhìn ra xa, ñoâi mi thanh tuù nheï kheùp trong phieàn muoän aâu saàu. "Ngöôi vaãn khoûe ñaáy chöù?" AÂm thanh kheõ thoaûng ñeán möùc Luïc Tuyeát Kyø khoâng nghe thaáy, nhö coù moät aùng maây moûng löôùt qua vaàng nguyeät, aùnh traêng chæ xao ñoäng nheï roài laïi saùng rôõ lung linh. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2449 Hoài 253
 6. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Trong khoaûnh khaéc aáy, chöøng nhö linh caûm thaáy ñieàu gì, Luïc Tuyeát Kyø nhíu maøy, chaäm raõi ñöùng daäy böôùc ra ngoaøi. Beân kia khoâng xa laø moät röøng truùc. Döôùi aùnh traêng, thaân truùc in treân ñaát nhöõng veät daøi. Chæ trong khoaûnh khaéc ñaõ coù bao nhieâu hình boùng hieän ra roài tan ñi treân ñaát. Thaàn saéc Luïc Tuyeát Kyø ñoät nhieân bieán ñoåi, caát gioïng laïnh luøng: "Cao nhaân phöông naøo, haõy hieän thaân ñi!" Boùng truùc ñung ñöa, trong haøng ngaøn veät ñen saãm aáy mô hoà boùng daùng moät ngöôøi nhö coù nhö khoâng. Boãng nhieân töø caùi boùng ñoù phaùt ra moät aâm thanh ñuøa côït: "Quaû nhieân ta ñaõ tìm ñöôïc coâ, cho duø luùc naøo gaëp coâ cuõng khieán ta giaät mình." Luïc Tuyeát Kyø laïnh luøng nhìn veät ñen treân röøng truùc, tieáng noùi dòu daøng cuûa ai ñoù gôïi caûm giaùc raát ñoãi thaân quen. Gioïng noùi aáy döôøng nhö naøng ñaõ töøng nghe chính taïi nôi naøy. Tuy trong ñaàu nghó nhö vaäy khuoân maët naøng vaãn giöõ veû laõnh ngaïo nhö söông mai, chæ laïnh luøng hoûi: "Laø ai vaäy?" Moät traän gioù nuùi boãng thoåi qua khieán nhöõng thaân truùc caøng xao ñoäng maïnh, boùng truùc ngaû nghieâng loä roõ moät nhaân aûnh nöõ giôùi trong trang phuïc traéng. Boùng hình ñoù bay bay tôùi, thì ra laø Tieåu Baïch. Döôùi aùnh traêng röïc rôõ, chæ thaáy moät dung nhan kieàu mò vôùi caëp maét thanh tuù ñeïp nhö tranh veõ, laøn da traéng muoát noõn naø chaúng khaùc naøo Luïc Tuyeát Kyø. Luïc Tuyeát Kyø söõng laïi moät laùt, chaúng theå ngôø ñöôïc Tieåu Baïch laïi xuaát hieän giöõa ñeâm khuya nhö vaäy, gioïng noùi caøng laïnh luøng hôn: "Taïi sao laïi laø coâ?" Tieåu Baïch cöôøi nhaït: "Laø ta thì sao?" Im laëng giaây laùt, Luïc Tuyeát Kyø môùi caát ñöôïc lôøi: "Coâ tìm toâi coù chuyeän gì?" Tieåu Baïch nhìn naøng cöôøi mæm: "Ñeâm khuya thanh vaéng, coâ khoâng nguû laïi ra ngoaøi ngaém traêng, hay laø ñang nhôù ñeán ai vaäy?" Ñoâi maù Luïc Tuyeát Kyø boãng öûng hoàng, nhöng gioïng noùi vaãn laïnh luøng nhö tuyeát: "Ñoù laø chuyeän rieâng cuûa ta, coøn coâ ñeán ñaây laøm gì? Ñaây laø Tieåu Truùc Phong Thanh Vaân Moân, laø khu vöïc ta cai quaûn. Neáu coâ khoâng noùi roõ. ñöøng traùch ta khoâng khaùch khí!" Tieåu Baïch bình thaûn: "Ta ñeán ñöông nhieân laø vì coù chuyeän! Nghe ta noùi ñaây, trong loøng coâ ñang nghó veà ai thì ta cuõng vì ngöôøi aáy maø ñeán!" Luïc Tuyeát Kyø laëng ñi, hai maét nhìn söõng Tieåu Baïch. Khuoân maët naøng vaãn giöõ neùt cöôøi raïng rôõ, khoâng coù veû gì laø ñoùng kòch. Chaàn chöø moät laùt Luïc Tuyeát Kyø môùi chaäm raõi hoûi: "Vaäy haén... haén bò sao vaäy?" Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2450 Hoài 253
 7. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Tieåu Baïch chôït thôû daøi: "Haén ñang ôû khu nhaø ñoå cuûa Thaûo Mieáu thoân döôùi chaân Thanh Vaân Sôn." Luïc Tuyeát Kyø ngaån ngöôøi, neùt maët thoaùng veû xuùc ñoäng, tay naém chaët song cöûa soå. Nhöng chæ trong khoaûnh khaéc, dung nhan naøng laïi toái ñi, laéc ñaàu kheõ noùi: "Ta khoâng theå ñi ñöôïc!" Ñeán löôït Tieåu Baïch hoaûng hoát: "Coâ vöøa noùi gì?" Luïc Tuyeát Kyø laëng leõ giaây laùt, ñaàu caøng cuùi thaáp: "Thanh Vaân Moân xaûy ra nhieàu chuyeän nhö vaäy, caùc baäc tieàn boái cuõng vì theá maø phieàn loøng, huoáng hoà thaân phaän hieän nay cuûa haén... Ta ñi gaëp haén cuõng laø vi phaïm giôùi luaät, phaù vôõ pheùp taéc. Hôn nöõa duø coù gaëp thì cuõng ñöôïc gì ñaâu?" Noùi ñeán ñaây, loøng naøng khoâng khoûi xao ñoäng, kheõ caén raêng thôû daøi nheø nheï, döôøng nhö phaûi coá gaéng neùn loøng. Coù ai bieát ñöôïc, sau giaây laùt laëng leõ aáy nieàm xuùc ñoäng boãng traøo daâng trong loøng naøng, cô theå noùng böøng, tim ñaäp nhanh hôn, cuoái cuøng naøng cuõng chaúng theå khoáng cheá ñöôïc baûn thaân cuûa mình nöõa, hoái haû hoûi Tieåu Baïch: "Haén... haén vaãn khoûe chöù?" Tieåu Baïch khoâng noùi gì, chæ laëng leõ chaêm chuù nhìn naøng. Loøng Luïc Tuyeát Kyø thoaùng noãi baát an, toaøn thaân baát chôït run leân, hai maét môû to nhìn Tieåu Baïch chôø ñôïi. Tieåu Baïch im laëng moät laùt môùi noùi kheõ: "Bích Dao ñi roài!" Luïc Tuyeát Kyø nghe nhö seùt ñaùnh ngang tai, ñöùng laëng im khoâng noùi ñöôïc caâu naøo. Trong ñaàu naøng nhö coù haøng traêm côn gioù rít vi vu, taâm trí troáng roãng chæ coøn moät khoaûng khoâng traéng. Tieåu Baïch kheõ khaøng: "Coâ vaø haén cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi ngoaøi, tình traïng haén baây giôø..." "Haén ñang nhö theá naøo?" Luïc Tuyeát Kyø ñoät nhieân caát tieáng hoûi doàn, khuoân maët naøng ñaõ traéng beäch ra, hai chaân run raåy nhö ñöùng khoâng vöõng nöõa. Tieåu Baïch laéc ñaàu thôû daøi: "Söùc khoûe haén raát khoâng toát, ta cuõng chaúng coù caùch naøo nöõa môùi ñeán tìm coâ." Luïc Tuyeát Kyø kheùp mi, khoùe maét hieän roõ veû theâ löông voâ haïn. Con ngöôøi voán laïnh luøng nhö baêng giaù cuûa naøng giôø ñaây ñaõ khoâng coøn chuùt naøo veû laõnh ngaïo thöôøng ngaøy. Naøng kheõ thôû töøng hôi naëng nhoïc, ngôõ nhö taát thaûy gaùnh naëng traàn gian ñang ñeø leân ñoâi vai naøng, hai maét röïc leân nhìn chaèm chaèm vaøo Tieåu Baïch. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2451 Hoài 253
 8. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Tieåu Baïch khoâng noùi maø chæ laúng laëng gaät ñaàu. "Vuø..." Caùnh cöûa soå döôùi tay Luïc Tuyeát Kyø vôõ naùt, tay kia naém laáy Thieân Gia, thaân hình ngoïc ngaø caát leân, lao vaøo giöõa meânh moâng röøng nuùi. Caùi gì goïi laø pheùp taéc, caùi gì goïi laø giôùi luaät? Naøng giôø chæ coøn nöôùc maét vaø noãi töông tö ñeø naëng trong loøng! Bay vuùt leân cao khoâng, bay theo gioù maø ñi! Gioù phaû vaøo maët raùt nhö dao caét, cuõng khoâng ñau baèng noãi nhôù trong loøng naøng. Ñeâm nay, noãi nhôù ñaõ thaønh ngoïn löûa, chæ moät caâu noùi laø buøng leân döõ doäi. Bích Dao ñaõ maát! Noãi ñau aáy laøm sao haén coù theå chòu noåi! Möôøi naêm trôøi ñaèng ñaüng, coù ai hieåu hôn naøng nhöõng noãi nieàm saâu kín trong loøng haén! Naøng cöù theá ngöôïc gioù bay ñi, kieân quyeát ñeán ñieân daïi, khoâng moät laàn ngoaùi ñaàu nhìn laïi. Boùng toái nôi xa xaêm kia ñang truøm leân haén, giaù laïnh lieäu coù ñang haønh haï haén? Naøng phaûi bay ñi, ñeán beân ngöôøi aáy! ÔÛ cuøng ngöôøi aáy! Traêng vaãn vaèng vaëc saùng soi, moät boùng hình coâ ñôn treân ñaát. Tieåu Baïch chaäm raõi ñeán tröôùc khung cöûa soå vôõ naùt, nhìn thaät laâu roài môùi töø töø ngaång leân. Hai con maét ñeïp tuyeät traàn chaäm raõi kheùp laïi, ñaàu gaät kheõ, moâi nheï nôû nuï cöôøi. Nuï cöôøi mang caû noãi chua xoùt laãn haïnh phuùc. Vaàng traêng vaãn treo lô löûng treân cao, ñeâm laïnh hôn, sao daàn daàn thöa thôùt. oOo Moät ñôït gioù töø xa thoåi tôùi mang theo hôi ñeâm laïnh leõo. Thaûo Mieáu thoân hoang taøn vaéng laëng, coû caây daäp dôøn nhö soùng bieån döôùi gioù ñeâm, töø boán phía xung quanh tieáng coân truøng vaúng keâu ræ raû. Nôi goùc toái, Quyû Leä vaãn nöûa naèm nöûa ngoài, döïa vaøo töôøng khoâng nhuùc nhích. Tieåu Hoâi vaãn goái ñaàu leân ñuøi haén nguû. Töøng ñôït gioù mieân man thoåi ñeán, döôøng nhö con khæ nhoû cuõng caûm thaáy laïnh, mieäng khoâng ngôùt choùp cheùp laøu baøu, heát trôû mình roài cuoän troøn laïi, ñeán caû caùi ñuoâi cuõng quaëp saùt vaøo thaân, moät luùc laïi chìm vaøo giaác nguû. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2452 Hoài 253
 9. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Moät tia saùng traéng chôït hieän leân döôùi aùnh traêng, lao giöõa taàng khoâng ñeán thoân Thaûo Mieáu vôùi toác ñoä nhanh ñeán phi thöôøng, ñeán noãi khi haï xuoáng ñaát tia saùng ñoù khieán caây coû raïp haún xuoáng, maõi moät luùc sau môùi trôû laïi traïng thaùi ban ñaàu. Luoàng baïch quang tan ñi, hieän ra Luïc Tuyeát Kyø vôùi neùt maët lo laéng. Naøng voäi vaøng nhìn quanh, ñaâu ñaâu cuõng chæ thaáy nhöõng böùc töôøng ñoå naùt, gioáng y nhö laàn tröôùc naøng ñaõ ñeán ñaây. Ngoaøi aùnh traêng vaãn chieáu lung linh, haàu nhö choã naøo cuõng bò bao phuû moät maøu ñen muø mòt. Naøng vaãn chöa tìm ñöôïc ngöôøi aáy! Ñöùng laïi giaây laùt, naøng môùi chaäm raõi ñi leân phía tröôùc, böôùc vaøo choã aån giaáu bieát bao nhieâu chuyeän xöa. Moãi ñoå naùt tröôùc maët naøng laø moät baûn bi ca lay ñoäng. Nôi ñaây ñaõ töøng chöùng kieán caû haïnh phuùc traøn treà laãn ñau khoå toät cuøng cuûa con ngöôøi. Taát caû ñaõ bò choân vuøi döôùi lôùp ñaát ñaù kia, döôùi ñeâm khuya laïnh vaéng chæ coøn laïi caûnh hoang taøn vaø nhöõng côn gioù rít. Thieân Gia thaàn kieám trong tay cuûa Luïc Tuyeát Kyø ñoät nhieân toûa ra nhöõng vaàng haøo quang laáp laùnh, döôøng nhö cuõng hieåu ñöôïc noãi loøng chuû nhaân. Trong buïi caây döôùi chaân Luïc Tuyeát Kyø ñoät nhieân phaùt ra tieáng keâu khe kheõ. Naøng thoaét giaät mình, neùt maët bieán saéc, tích taéc sau moät con chuoät chui ra roài chaïy bieán vaøo moät buïi caây um tuøm khaùc. Luïc Tuyeát Kyø ñöùng laëng vaøi giaây roài môùi laéc ñaàu thôû daøi, bình thöôøng ñeán caû Thuù Thaàn cuõng khoâng laøm naøng chôùp maét nhöng baây giôø chæ con chuoät nhoû laïi khieán naøng sôï ñeán ñöùng tim. Noãi lo cho ngöôøi aáy ñaõ bieán naøng thaønh moät nöõ nhi yeáu ñuoái töø luùc naøo roài! Tieáng chuoät chaïy tuy laøm Luïc Tuyeát Kyø sôï haõi, nhöng cuõng ñaùnh thöùc caû chuù khæ Tieåu Hoâi. Noù laên sang moät beân, ñoâi tai kheõ ñoäng ñaäy roài tích taéc sau caû ba con maét ñeàu môû to nhìn lô laùo. Coù tieáng böôùc chaân töø khu nhaø ñoå naùt voïng laïi. Tieåu Hoâi leo phaét leân töôøng nhìn xung quanh, vaãn khoâng nhìn thaáy boùng daùng Tieåu Baïch. Quay nhìn veà phía Quyû Leä, chuû nhaân noù vaãn naèm thieâm thieáp ôû ñoù khieán Tieåu Hoâi ngaån ra, ñoaïn ngoài xuoáng beân böùc töôøng ñoå maét höôùng nhìn veà choã coù tieáng böôùc chaân. Trong ñeâm toái, con maét vaøng cuûa Tieåu Hoâi röïc leân moät caùch kyø dò. Luïc Tuyeát Kyø kheõ caát böôùc xuyeân qua nhöõng ngoâi nhaø ñoå, töø luùc haï thaân xuoáng thoân Thaûo Mieáu ñeán giôø chöa ñöôïc bao laâu nhöng trong tim naøng laïi coù caûm giaùc nhö ngaøn naêm ñaõ troâi qua. Ñi ñeán ñaâu cuõng laø khoaûng khoâng muø mòt, boùng caây hoøa laãn boùng töôøng hoang thaønh nhöõng hình thuø quaùi ñaûn, trong loøng Luïc Tuyeát Kyø xieát bao lo laéng laãn Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2453 Hoài 253
 10. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N caêng thaúng. Thaäm chí naøng coøn mô hoà töï traùch phaûi chaêng naøng ñaõ quaù haáp taáp boû laïi Tieåu Baïch, daïi doät ñeán ñaây moät mình? Nghó ñeán ñaây naøng khoâng töï chuû ñöôïc voäi böôùc nhanh hôn, ñi theâm vaøi böôùc chaân roài ñoät nhieân Luïc Tuyeát Kyø döøng laïi. Phía tröôùc moät böùc töôøng ñoå le loùi aùnh haøo quang, moät con maét vaøng röïc ñang nhìn chaèm chaèm vaøo naøng. AÙnh traêng môø aûo. Luïc Tuyeát Kyø tieán theâm vaøi böôùc nöõa, ñaõ nhìn roõ caû ba con maét cuûa con khæ maøu tro, thaân mình quaán baêng traéng troâng vöøa kyø laï vöøa heát söùc khoâi haøi. Caû ba con maét vaãn nhìn chaèm chaèm vaøo Luïc Tuyeát Kyø. "Tieåu Hoâi!" Traùi tim Luïc Tuyeát Kyø boãng ñaäp roän raøng. Gaàn nhö voâ thöùc, naøng hoái haû tieán laïi gaàn. Vaït aùo traéng tinh khoâi rôi treân böùc töôøng ñoå naùt, nhö boâng hoa cuoái cuøng soùt laïi cuûa muøa xuaân. Tieåu Hoâi nhìn Luïc Tuyeát Kyø laêng khoâng tieán laïi, gaõi ñaàu nhö khoâng bieát phaûi laøm sao. Trong nhöõng nöõ nhaân töøng tieáp xuùc vôùi Quyû Leä, quan heä cuûa Tieåu Hoâi vôùi Luïc Tuyeát Kyø laø laïnh nhaït nhaát. Chæ caàn nhìn thaáy boä y phuïc traéng muoát laïnh nhö baêng tuyeát kia, Tieåu Hoâi ñaõ caûm thaáy ngaïi nguøng. Maëc duø nhö vaäy, con khæ nhoû bieát roõ nöõ nhaân kia coù moái quan heä tuyeät ñoái khoâng bình thöôøng vôùi chuû nhaân cuûa mình. Vì theá khi nhìn naøng bay tôùi, Tieåu Hoâi chaàn chöø khoâng bieát phaûi toû thaùi ñoä ra sao. Thaáy Tieåu Hoâi khoâng coù phaûn öùng gì, Luïc Tuyeát Kyø caøng hoang mang lo laéng. Naøng oâm chuù khæ vaøo loøng roài ñöa maét nhìn quanh. Khoâng thaáy moät ai, Luïc Tuyeát Kyø run raåy: "Haén ñi ñaâu roài?" Trong phuùt hoang mang, hai baøn tay naøng baát giaùc sieát maïnh. Vaãn ñoâi caùnh tay noõn naø aáy, nhöng ñoät nhieân nhö trôû thaønh hai goïng keàm theùp khieán Tieåu Hoâi hoaûng loaïn khua chaân muùa tay lieân hoài, mieäng rít leân the theù. AÙnh maét Luïc Tuyeát Kyø baát giaùc chuyeån töø con khæ veà phía sau böùc töôøng ñoå. Trong boùng ñeâm loang loå aùnh traêng, moät thaân hình baát ñoäng ñang nöûa naèm nöûa ngoài ôû ñoù. "Phòch" moät tieáng, hai baøn tay naøng boãng chôït buoâng ra. Tieåu Hoâi ñang coá vuøng vaãy boãng maát ñi choã döïa, rôi thaúng töø treân cao xuoáng ñaát. Cuù ngaõ ñoäng phaûi moät veát thöông naøo ñoù khieán cho noù ñau ñôùn nhaûy caãng leân, phaãn noä nhaên nhoù nhìn Luïc Tuyeát Kyø. Luïc Tuyeát Kyø ñaõ khoâng coøn ñeå yù ñeán Tieåu Hoâi, ñi voøng qua böôùc töôøng ñoå, chaàm chaäm tieán ñeán beân Quyû Leä. Tröôùc maët naøng laø moät ngöôøi nöûa soáng nöûa cheát, ñoâi maét môû Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2454 Hoài 253
 11. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N tröøng voâ hoàn khoâng bieát ñang nhìn veà phöông naøo. Treân khuoân maët tieàu tuïy aáy thaäm chí coøn thoaùt ra moät laøn hôi muïc naùt nhö cuûa moät thi theå baét ñaàu phaân huûy. "Choang!" Thaàn kieám Thieân Gia rôi töø tay naøng xuoáng ñaát, nhöng Luïc Tuyeát Kyø chaúng heà ñeå yù. Naøng töø töø quyø xuoáng tröôùc maët Quyû Leä, hai gioït leä long lanh chaàm chaäm öùa ra töø hai beân khoùe maét. "Tieåu Phaøm!" Quyû Leä vaãn trô nhö ñaù nhö chöa töøng quen bieát gì naøng. Trong ñaàu haén lô mô chuùt caûm öùng, nhöng chæ sau khoaûnh khaéc laïi trôû veà traïng thaùi ban ñaàu, gioáng nhö con chim meät moûi naèm trong chieác toå voâ hình nhöng chaéc chaén, khoâng daùm bay ra theá giôùi beân ngoaøi duø chæ ñeå nhìn moät chuùt. Luïc Tuyeát Kyø run raåy ñöa tay töø töø oâm laáy khuoân maët Quyû Leä. Nhöõng ñöôøng neùt quen thuoäc khieán tim naøng ñaõ bao ñeâm mong nhôù, khoùe mieäng kheõ run leân trong tieáng goïi thieát tha: "Tieåu Phaøm, laø ta ñeán ñaây, ta laø Tuyeát Kyø ñaây!" Quyû Leä vaãn im lìm, neùt maët khoâng thay ñoåi. Gioù ñeâm laïnh leõo, tieáng coû caây xaøo xaïc. Tieåu Hoâi ngoài im chaêm chuù ngaém nhìn. Döôùi aùnh traêng kia, coù ai bieát ñeán goùc nhoû hoang taøn naøy, coù ai bieát ñeán tình yeâu chìm noåi long ñong cuûa hai con ngöôøi aáy? Nhöõng gioït leä long lanh rôi töø maét Luïc Tuyeát Kyø leân khuoân maët Quyû Leä, mang theo caû hôi aám cuûa naøng. Luïc Tuyeát Kyø nheï nhaøng ngoài xuoáng ñaát, khuoân maët ñaõ trôû laïi veû kieân nghò thöôøng ngaøy. "Ñöøng sôï, mình khoâng ñöôïc sôï!" Naøng töï nhuû vôùi loøng, ñoaïn kheõ oâm laáy ñaàu Quyû Leä. Luïc Tuyeát Kyø ghì ñaàu haén vaøo loøng nhö khoâng muoán rôøi ra. Ngaång ñaàu nhìn trôøi, treân cao kia maët traêng vaãn toûa saùng lung linh. "Tieåu Phaøm, ñöøng sôï, seõ toát caû thoâi maø...!" Naøng thì thaàm, gioïng noùi dòu daøng maø kieân ñònh. AÙnh traêng vaãn chieáu xuoáng traàn gian, chieáu roïi boùng daùng ñoâi trai gaùi ñang nöông döïa vaøo nhau. Traêng muoân ñôøi ñeàu nhö vaäy, laëng leõ, dòu daøng. -oOo- Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2455 Hoài 253

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản