intTypePromotion=3

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 255

Chia sẻ: Yan Liang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
99
lượt xem
4
download

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 255

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập nhập môn quan dành cho những bạn thích kiếm hiệp, Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 255 (tập26)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 255

 1. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N TAP Ä 26 HOIÀ 255 Trieu ä Hoan ù T haûo Mieáu thoân ñoå naùt döôùi chaân Thanh Vaân Sôn. Maët trôøi leân roài laën, ngaøy daøi ñeán ñeâm thaâu, Luïc Tuyeát Kyø khoâng nhôù mình ñaõ ôû laïi ñaây bao laâu roài. Noãi nhôù nhung cuøng nghóa tình khaéc coát ghi xöông möôøi maáy naêm qua chöøng nhö cuõng baét ñaàu lu môø, naøng ñang ñi daàn ñeán giôùi haïn cuûa söï chòu ñöïng. Moãi ngaøy moãi ñeâm qua ñi, caûm giaùc tuyeät voïng trong taâm naøng laïi daøy leân moät chuùt, cöù leõo ñeõo beân caïnh haén trong tình traïng theá naøy, lieäu naøng vaø haén coøn coù töông laïi? Neáu coù, caùi töông lai aáy lieäu seõ ra sao? Quyû Leä, khoâng phaûi, giôø ñaây haén chæ coøn laø Tröông Tieåu Phaøm, chí ít, trong kyù öùc cuûa Luïc Tuyeát Kyø tröôùc sau khoâng heà coù maûy may thay ñoåi. Coøn con ngöôøi tieàu tuïy toäi nghieäp tröôùc maët naøng ñaây, chaúng khaùc naøo moät khuùc goã khoâng hôn khoâng keùm. Nhöõng ngaøy qua, Luïc Tuyeát Kyø ñaõ tìm bao nhieâu caùch, coá ñaùnh thöùc Tröông Tieåu Phaøm tænh laïi töø trong aùc moäng quyû ma, nhöng taát caû ñeàu thaát baïi. Ñaõ ñeán luùc naøng khoâng theå laøm gì hôn nöõa. Khaép theá gian naøy, chæ naøng laø hieåu ñöôïc noãi ñau trong loøng Quyû Leä, nhöng baûn thaân naøng cuõng ñaõ meät moûi laém roài! Naøng khoâng coøn ñònh moät laàn nöõa thöû keâu gaøo haén tænh laïi, giôø ñaây naøng chæ muoán yeân tónh ôû beân caïnh haén, im laëng oâm laáy haén trong loøng. Taïi nôi ñoå naùt hoang vu cuûa Thaûo Mieáu thoân moät thôøi, Luïc Tuyeát Kyø laëng leõ ngoài nhìn maët trôøi leân, troâng maët trôøi laën, ngaém vaàng traêng saùng vôùi muoân vaøn vì sao xa xaêm. Gioù ñoàng hoang vaãn khoâng ngöøng thoåi tôùi ñem theo muøi höông coû caây, vôøn leân khuoân maët tónh laëng cuûa naøng. Coù phaûi khoâng, trong suy nghó naøng coù chuùt caûm giaùc xaáu hoå, nhöng töï ñaùy loøng naøng laïi haïnh phuùc ñöôïc ôû beân ngöôøi mình yeâu. Söï gaàn guõi chæ giaûn ñôn nhö theá, Luïc Tuyeát Kyø ñaõ phaûi aâm thaàm kìm neùn möôøi maáy naêm qua. Giôø phuùt naøy, naøng khoâng muoán nghó hay laøm gì nöõa, chæ caàn ñöôïc beân haén maø thoâi. Gioù nheï môn man maùi toùc daøi oùng aû. Laïi moät ñeâm nöõa ñeán vôùi naøng. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2466 Hoài 255
 2. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Hai ngöôøi döïa vaøo böùc töôøng ñoå naùt, laëng leõ nöông töïa vaøo nhau. Caây coû treân ñaát boãng ñung ñöa lay ñoäng, nhö coù gì ñoù ñang ñi tôùi, nhöng Luïc Tuyeát Kyø vaãn khoâng chuùt ñeå taâm. Quaû nhieân chæ tích taéc sau, Tieåu Hoâi töø moät ñaùm coû chui ra, nhaûy toùt leân bôø böùc töôøng ñoå treân ñaàu hai ngöôøi. Nhöõng veát thöông treân thaân mình ñaõ laønh, Tieåu Hoâi ngoài cheãm cheä treân böùc töôøng ñoå, hai tay chìa ra moät ñoáng lôùn traùi caây, thaû rôi tung toùe xuoáng ñaát, leân khaép caû ñaàu mình Luïc Tuyeát Kyø vaø Tröông Tieåu Phaøm. Tröông Tieåu Phaøm vaãn naèm yeân baát ñoäng. Ñaàu Luïc Tuyeát Kyø bò maáy quaû chín rôi truùng, tuy khoâng ñau nhöng laïi laøm maát ñi veû thanh tao cuûa naøng. Luïc Tuyeát Kyø ngöôùc nhìn leân con khæ ngoài treân böùc töôøng. Tieåu Hoâi laäp töùc nhaûy caãng leân, luøi laïi maáy böôùc, ba con maét loä veû caûnh giaùc, nhöng hai tay vaãn oâm khö khö moät ñoáng traùi caây, lieân tieáp cho vaøo mieäng nhai toùp teùp. Phaûi chaêng Tieåu Hoâi khoâng coù duyeân vôùi Luïc Tuyeát Kyø? Trong con maét Tieåu Hoâi, caûnh töôïng Tröông Tieåu Phaøm naèm trong loøng naøng quaû khoâng thuaän maét chuùt naøo! Tieåu Hoâi bieát Luïc Tuyeát Kyø ñaõ nguyeän caû ñôøi tu ñaïo, taïi sao naøng laïi coù nhöõng ñoäng taùc khieâu khích theá kia? Chöøng nhö hieåu loøng daï Tieåu Hoâi neân neùt maët Luïc Tuyeát Kyø cuõng thoaùng saàm xuoáng. Ñuùng luùc Tieåu Hoâi ñang nghi ngaïi nhìn chaèm chaèm Luïc Tuyeát Kyø baèng caû ba con maét, khoâng ngôø ngöôøi con gaùi laõnh ngaïo aáy boãng nhieân mæm cöôøi. Nuï cöôøi aám aùp nhö naéng xuaân hoa nôû, nhö gioù xuaân ngoït ngaøo, khoâng coøn moät chuùt gì söï laõnh ñaïm thöôøng thaáy ôû naøng. Luïc Tuyeát Kyø nhaët maáy quaû caây rôi treân maët ñaát, dòu gioïng: "Hoùa ra ngöôi ñi kieám thöùc aên. Ña taï!" Tieåu Hoâi phuùt choác laâm vaøo tình theá khoù xöû, ba con maét laám leùt nhìn naøng hoài laâu, mieäng he heù cöôøi khan moät tieáng, ñoaïn ngoài trôû veà choã cuõ laëng leõ nhai traùi caây. Luïc Tuyeát Kyø nhìn Tieåu Hoâi cöôøi mæm, roài ngoaùi ñaàu laïi doàn aùnh maét leân khuoân maët Tröông Tieåu Phaøm, khe kheõ dòu daøng: "Tieåu Phaøm, haõy daäy aên chuùt gì ñi chöù!" AÙnh maét Tieåu Phaøm nhö laïc vaøo ñaâu ñoù xa xaêm. Haén khoâng noùi moät lôøi, cuõng khoâng gaät hay laéc ñaàu. Luïc Tuyeát Kyø ñaõ quen vôùi caûnh töôïng aáy, chæ kheõ mæm cöôøi an uûi. Naøng duøng nhöõng ngoùn tay ngoïc ngaø caån thaän boùc voû töøng quaû moät boùn vaøo mieäng haén. Bao nhieâu ngaøy ñeâm naøy Tröông Tieåu Phaøm vaãn vaäy, im laëng theo baûn naêng chaäm chaïp nuoát chuùt ít quaû ngoït töø tay naøng. Ñaây coù theå laø moái quan heä gì? Luïc Tuyeát Kyø nghó ngôïi mieân man, naøng ñaõ chôø ñôïi möôøi maáy naêm trôøi, chæ mong sao ñöôïc töï do cuøng haén beân nhau, nhöng ñaây coù phaûi laø caùi töông lai naøng ñaõ töøng bao mô öôùc? Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2467 Hoài 255
 3. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Naøng cuùi ñaàu caån thaän boùc voû quaû, maét baát chôït nhìn thaáy moät vaät khieán naøng söõng sôø buoâng rôi quaû chín trong tay. Bao ngaøy naøy Tröông Tieåu Phaøm baát ñoäng chaúng khaùc naøo khuùc goã, baøn tay co thaønh hình naém ñaám cöùng ñôø. Luïc Tuyeát Kyø thaáy vaäy nhöng khoâng maáy ñeå yù. Laàn naøy nhìn gaàn hôn naøng môùi phaùt hieän ra trong tay Tröông Tieåu Phaøm ñang naém giöõ moät vaät gì ñoù, ñeán cheát cuõng nhaát ñònh khoâng chòu buoâng ra. Luïc Tuyeát Kyø chau maøy gôõ nhöõng ngoùn tay, xem cho baèng ñöôïc ñoù laø vaät gì. Naøng khoâng ngôø raèng, Tröông Tieåu Phaøm yeáu ñuoái suy nhöôïc laø theá maø baøn tay laïi naém chaët vaät ñoù ñeán möùc naøng gôõ maõi khoâng ra. Maát moät luùc laâu naøng môùi taùch ñöôïc nhöõng ngoùn tay cuûa haén ra khoûi vaät ñoù. Döôùi aùnh traêng nhaït cuoái tuaàn, nhöõng ngoùn tay traéng bôït cuûa Quyû Leä buoâng ra, ñeå loä moät maåu vaûi töø y phuïc nöõ nhaân, maåu vaûi coù maøu xanh cuûa nöôùc! Luïc Tuyeát Kyø khoâng keàm noåi tieáng thôû daøi, cuùi xuoáng nhìn Quyû Leä vaãn baát ñoäng naèm ñoù, caùi nhìn chan chöùa veû dòu daøng khoân taû. Naøng khe kheõ voøng tay ghì haén chaët hôn vaøo loøng. Gioù thoang thoaûng thoåi, toùc mai cuûa naøng löôùt qua treân khuoân maët haén. "Tieåu Phaøm, thoâi theá cuõng ñöôïc... roài seõ oån thoâi maø...!" Naøng göôïng cöôøi, ñoâi maét chöùa chan ngaán leä: "Laâu laém roài, khi ta vaãn coøn laø moät coâ beù, ta nhôù maãu thaân cuõng töøng oâm ta, cuøng nhìn trôøi sao nhö ñeâm nay vaäy." Luïc Tuyeát Kyø chaàm chaäm ngöôùc leân, nhìn trôøi ñeâm meânh moâng thaêm thaúm, muoân vaøn vì sao laáp laùnh, huyeàn bí lung linh: "Maãu thaân baûo, ngöôøi ta ai cuõng ñeàu phaûi cheát, nhöng ngöôøi toát sau khi cheát ñi seõ bieán thaønh sao soáng maõi treân trôøi cao, cöù moãi ñeâm veà ñeàu nhìn xuoáng chuùng ta döôùi ñaát. Maãu thaân chuùng ta laø ngöôøi toát, phaûi khoâng naøo? Vaäy thì hai ngöôøi ñoù ñang ôû treân kia nhìn xuoáng chuùng ta ñoù, Tieåu Phaøm! Cho duø theá naøo ñi nöõa, caû meï ta laãn meï ngöôi ñeàu chaúng bao giôø muoán thaáy ngöôi nhö theá naøy, ngöôi coù bieát khoâng?" Tröông Tieåu Phaøm vaãn cöùng ñôø trong loøng Luïc Tuyeát Kyø, nhöng ñoâi mi ñaõ khe kheõ ñoäng ñaäy. Luïc Tuyeát Kyø mæm cöôøi, hai gioït leä töø maét naøng rôi xuoáng, long lanh döôùi aùnh saùng sao trôøi. Khuoân dung töôi ñeïp cuûa naøng caøng myõ mieàu hôn trong aùnh leä ñeâm sao, ñoâi caùnh tay naøng caøng ghì chaët haén hôn vaøo loøng. Ta chæ caàn nhö theá naøy, maõi beân caïnh chaøng nhö theá naøy thoâi, cöù nhö theá cuõng laø quaù ñuû roài! Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2468 Hoài 255
 4. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N oOo "Hoà ñoà!" Boãng moät gioïng noùi töïa dao saéc caát leân ngay beân caïnh, gioïng noùi mang veû giaän döõ khoân cuøng. Luïc Tuyeát Kyø giaät mình nhìn sang, moät boùng nöõ nhaân myõ mieàu ñang ñöùng ñoù. Con khæ Tieåu Hoâi treân bôø töôøng nhaûy caãng leân vui möøng, nhaûy töø treân bôø töôøng xuoáng ñaát, treøo ngay leân vai nöõ nhaân, mieäng veânh leân "kheïc kheïc" nhö coá yù treâu töùc Luïc Tuyeát Kyø. Luïc Tuyeát Kyø ñaâu coøn taâm trí ñeå yù tôùi con khæ. Naøng chau maøy laïi coù phaàn boái roái, noùi vôùi nöõ nhaân môùi tôùi baèng moät gioïng ngôõ ngaøng: "Tieåu Baïch, coâ vöøa noùi gì?" Khuoân maët voán luoân töôi taén cuûa Tieáu Baïch bieán saéc trong söï giaän döõ gheâ gôùm, nhöng aùnh maét laïi hieän roõ veû khoå ñau. Naøng cau maøy laïnh gioïng: "Ngöôøi ta cheát töùc laø heát, chæ coù xuoáng aâm phuû chôø kieáp luaân hoài maø thoâi! Ma quyû môùi noùi ngöôøi cheát ñöôïc leân laøm sao treân trôøi!" Ñeán löôït Luïc Tuyeát Kyø bieán saéc vì caâu noùi voã maët cuûa Tieåu Baïch. Cho duø coù caûm kích Tieåu Baïch theá naøo chaêng nöõa, naøng cuõng khoâng khoûi baét ñaàu noåi côn giaän döõ. Tieåu Baïch laïi nhö coá tình gaây söï, tieán leân phía tröôùc, khoâng ñeå yù ñeán Luïc Tuyeát Kyø maø doàn maét vaøo Tröông Tieåu Phaøm, lôùn tieáng: "Ngöôi coøn muoán lay laét theâm bao nhieâu laâu ñaây? Phaûi chaêng ngöôi thaáy laøm khoå ngöôøi ta theá vaãn chöa ñuû?" Luïc Tuyeát Kyø töø giaän döõ thoaét trôû neân hoát hoaûng lo laéng, ñònh leân tieáng roài laïi thoâi, nhöng ñoâi tay ñaõ noùi leân noãi ñau trong naøng, caøng ghì chaët hôn nöõa Quyû Leä vaøo loøng. Cô maët Quyû Leä coù chuùt ñoäng ñaäy, nhöng hai maét ñaõ nhaém laïi veû baát caàn. Tieåu Baïch caøng giaän döõ hôn, moät tay naém coå aùo haén keùo xoác leân. Luïc Tuyeát Kyø thaát thanh: "Ñöøng, ñöøng maø! Haén ñang khoâng khoûe...!" Tieåu Baïch cöôøi nhaït: "Haén khoâng ñònh tænh laïi thì ta maéng cho haén tænh. Maéng maø khoâng xong thì ta phaûi ñaùnh!" Noùi roài, khoâng chôø Luïc Tuyeát Kyø ñaùp laïi, Tieåu Baïch giô tay ngang nhieân baït thaúng vaøo maët Tröông Tieåu Phaøm. "Boáp, boáp!" Tieáng baït tay ñanh goïn vang leân giöõa trôøi ñeâm, thaùi döông Tröông Tieåu Phaøm söng ñoû haèn roõ nhöõng ngoùn tay, khoùe mieäng chaûy maùu töôi, toaøn thaân giaät leân lieân tieáp. Luïc Tuyeát Kyø sôï haõi giaät baén ngöôøi, voäi xoâng tôùi gaït phaét Tieåu Baïch ra, oâm ghì laáy Quyû Leä. Naøng ñöa tay aùo lau veát maùu treân mieäng haén, vuoát ve veát haèn baøn tay cuûa hai caùi taùt treân Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2469 Hoài 255
 5. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N maët Quyû Leä. Loøng Luïc Tieåu Kyø ñôùn ñau khoân taû, nhìn chaèm chaèm vaøo Tieåu Baïch, gaøo leân: "Coâ ñieân thaät roài!" Tieåu Baïch boû ngoaøi tai lôøi Luïc Tuyeát Kyø, chæ nhìn taám thaân run laåy baåy cuûa Tröông Tieåu Phaøm, laïnh luøng: "Ngöôi laøm nhö theá laøm gì? Suoát ngaøy vôø cheát ñeå laøm thaàn laøm quyû ö? Hay ngöôi coá tình khoán khoå laøm ma cho Bích Dao? Ta noùi vôùi ngöôi, ngöôi ñöøng coù maø ngu ngoác theâm nöõa! Laøm nhö theá chaúng coù ích lôïi gì ñaâu, Bích Dao ñaõ cheát roài, ñaõ cheát thaät roài!" "Höïc!" Moät tieáng theùt tuyeät voïng doäi leân töø loøng Luïc Tuyeát Kyø. Tröông Tieåu Phaøm ñaåy baén naøng ra roài lao nhö moät con thuù bò thöông veà phía Tieåu Baïch. Thaät khoâng ngôø, Tieåu Baïch ñöùng yeân khoâng heà traùnh neù, ñôïi cho Quyû Leä tôùi gaàn naøng môùi tieán leân boài theâm cho haén moät caùi baït tay thaúng caùnh. "Boáp!", tieáng baït tay laàn naøy nghe caøng döõ daèn hôn, voïng ñi voïng laïi giöõa nhöõng böùc töôøng ñoå naùt cuûa Thaûo Mieáu thoân. Tröông Tieåu Phaøm laïi giaät naûy leân roài guïc ngöôøi xuoáng ñaát, mieäng phun ra moät baõi maùu töôi thaám ñoû tröôùc ngöïc. Nhaõn thaàn Tieåu Baïch cuõng loä roõ neùt khoå ñau coá gaéng caén raêng chòu ñöïng, böôùc ñeán beân Tröông Tieåu Phaøm, laïi naém laáy coå aùo haén nhaác leân: "Ñoà heøn nhaùt, tænh laïi ñi! Ngöôi cöù theá naøy cho ñeán cheát ö? Bích Dao ñaâu coøn coù theå soáng laïi ñöôïc nöõa! Ngöôi cho raèng ngöôi laøm nhö theá laø toû ñöôïc noãi aân haän hay sao? Ngöôi töôûng ngöôi ñaøy aûi baûn thaân nhö vaäy laø laøm loøng mình nheï nhoõm ñöôïc sao? Ta noùi cho ngöôi bieát, laøm theá chaúng coù taùc duïng gì heát!" Ñoâi maét Tröông Tieåu Phaøm vaãn nhaém, nhöng toaøn thaân baát chôït run baén leân, hôi thôû loaïn xaï toaùt ra töø ñoâi moâi nhôït nhaït. Nhöõng gioït nöôùc maét long lanh baét ñaàu rôi xuoáng, nhöng laàn naøy laø nöôùc maét cuûa Tieåu Baïch. Naøng caén chaët moâi, hai doøng leä cöù theá chaûy daøi treân maù, coøn gioïng noùi thì ñaõ ngheïn ngaøo: "Ngöôi noùi ñi, Bích Dao baát chaáp taát caû laø vì caùi gì? Leõ naøo chæ ñeå nhìn ngöôi trong boä daïng theá naøy suoát ñôøi? Caùi cheát cuûa Bích Dao khoâng phaûi laø loãi cuûa ngöôi! Ngöôi cöù theá naøy thì linh hoàn Bích Dao laøm sao yeân nghæ ñöôïc? Quyû Leä, ngöôi coù hieåu khoâng?" Tieåu Baïch daàn daàn quyø xuoáng beân caïnh haén, thì thaøo töøng tieáng nhö chính naøng cuõng ñaõ caïn kieät söùc löïc: "Haõy coá maø soáng tieáp ñi, Quyû Leä! Ngöôi phaûi soáng, chæ coù nhö vaäy môùi laøm nguoâi loøng Bích Dao!" Döùt lôøi, ngôõ nhö khoâng theå naøo chòu ñöïng theâm ñöôïc nöõa, naøng ñöùng leân quay ngöôøi böôùc ñi nhö chaïy. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2470 Hoài 255
 6. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Luïc Tuyeát Kyø vaãn laëng leõ ñöùng ñoù, khi Tieåu Baïch böôùc ngang qua tröôùc maët, naøng môùi noùi kheõ: "Ña taï!" Khuoân maët Tieåu Baïch vaãn coøn long lanh nöôùc maét, song khoùe maét ñaõ loä ra neùt cöôøi, gaät ñaàu vôùi Luïc Tuyeát Kyø, roài khoâng noùi khoâng raèng caát mình leân bay ñi. Ñôïi ñeán khi boùng daùng Tieåu Baïch maát huùt, Luïc Tuyeát Kyø môùi ñi ñeán beân Tröông Tieåu Phaøm. Naøng ngoài thuïp xuoáng, nheø nheï oâm ghì haén vaøo loøng. Toaøn thaân Tröông Tieåu Phaøm run leân baàn baät, nöôùc maét löng troøng: "Bích Dao... Bích Dao... , chaïy ñi, chaïy ñi...!" Caû ngöôøi haén run baén leân trong loøng Luïc Tuyeát Kyø, nöôùc maét cöù theá traøo tuoân nhö moät ñöùa treû oan öùc. Noãi ñau keàm neùn caû möôøi naêm trôøi giôø ñaây vôõ oøa ra trong nöôùc maét, haén tuùm laáy vai Luïc Tuyeát Kyø, voäi vaõ oâm chaàm laáy naøng, khoùc nöùc leân, mieäng naác ngheïn ngaøo: "Bích Dao... Bích Dao, chaïy ñi. Bích Dao... chaïy ñi...!" Ñeâm toái mieân man nhö keùo daøi baát taän, noãi ñau thöông cöù theá tuoân traøn. Luïc Tuyeát Kyø khoâng ngôø, con ngöôøi laïnh luøng nhö ñaù naøy laïi meàm yeáu nhö theá tröôùc maët mình. Trong giaây phuùt aáy, trong naøng chæ coøn laïi söï thöông caûm dòu daøng. Naøng oâm chaët laáy Quyû Leä, nhö muoán duøng hôi aám cuûa caû thaân theå vaø taâm hoàn mình xua ñi giaù laïnh trong con ngöôøi haén. Cuøng vôùi nhöõng gioït nöôùc maét noùng hoåi rôi treân maët Quyû Leä laø nhöõng lôøi khe kheõ voã veà, voã veà cho haén vaø cho caû chính naøng: "Seõ toát thoâi maø, taát caû seõ toát ñeïp thoâi...!" oOo Sau ñeâm ñoù, Tröông Tieåu Phaøm baét ñaàu laáy laïi thaàn thöùc, nhöng khoâng ñöôïc bao laâu haén laïi soát li bì. Trong loøng Luïc Tuyeát Kyø hieåu roõ, taát caû tình caûnh naøy cuûa haén laø vì caùi cheát cuûa Bích Dao. Suoát hôn möôøi naêm qua, Tröông Tieåu Phaøm neùn chaët noãi ñau trong loøng, ñeán khi noãi ñau phaùt tieát ñöôïc ra ngoaøi thì haén ñaõ hoaøn toaøn kieät söùc. Luïc Tuyeát Kyø ñaõ taän taâm taän löïc, duøng raát nhieàu loaïi kyø döôïc chöõa chaïy cho Quyû Leä, vaäy maø vaãn hoaøn toaøn voâ hieäu. Côn soát cöù trieàn mieân khoâng döùt, töø luùc baét ñaàu ñeán giôø ñaõ daøi hôn möôøi ngaøy, neáu laø moät ngöôøi khaùc thì coù leõ ñaõ khoâng theå soáng noåi. Tröông Tieåu Phaøm giôø ñaây tieàu tuïy ñeán möùc khoâng theå tieàu tuïy hôn ñöôïc nöõa, chæ coøn laø taám da boïc laáy boä xöông reäu raõ. Luïc Tuyeát Kyø lo laéng boäi phaàn, suoát möôøi ngaøy ñeâm naøng thöùc Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2471 Hoài 255
 7. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N traéng vì haén, lo cho haén töøng gioït moà hoâi. Chæ caàn nhìn naøng nöûa khaéc laø hieåu roõ, nöõ nhaân khi si tình coù theå laøm neân nhöõng kyø tích naøo cho tình yeâu cuûa mình. Hoaøng thieân cuõng khoâng phuï coâng naøng. Sang tôùi ngaøy thöù möôøi moät, khi noãi tuyeät voïng cuûa naøng ñaõ leân tôùi toät ñænh thì Tröông Tieåu Phaøm döùt ñöôïc côn soát. Cho duø qua ñöôïc côn nguy kòch, nhöng Tröông Tieåu Phaøm vaãn hoân meâ baát tænh. Maëc duø vaäy, Luïc Tuyeát Kyø ñaõ coù theå thôû daøi nheï nhoõm, loøng bôùt ñi noãi lo aâu. Nieàm tin ñaõ baét ñaàu trôû laïi, naøng coá gaéng söûa sang y phuïc cuûa Quyû Leä roài ngoài döïa vaøo beân haén nguû moät giaác saâu. Khuoân dung myõ mieàu cuûa naøng heù nôû nuï cöôøi thanh thaûn. Cho duø ñang laø giaác nguû, tay naøng vaãn ñôõ laáy vai Quyû Leä. Gioù nheø nheï thoåi ngang qua nhöõng böùc töôøng ñoå naùt, caây coû lao xao, caønh laù vuoát nheï leân thaân mình hai ngöôøi. Trôøi ñaát tónh mòch, trong nôi choán ñaõ bò traàn gian queân laõng aáy ñang nhen nhoùm moät nieàm haïnh phuùc nhoû nhoi. Hoï thieáp nguû khoâng bieát ñaõ bao laâu, sao trôøi ñaõ laën, höông hoa ngaït ngaøo lan toûa. Giaác nguû cuûa ñoâi maét, phaûi chaêng cuõng laø giaác moäng möôøi naêm trong taâm hoàn hoï, ñöôïc yeân bình thanh thaûn, beân ngöôøi mình yeâu chìm trong giaác nguû yeân? Cuøng ñi vôùi ngöôøi aáy, ñi suoát caû moät ñôøi... Luïc Tuyeát Kyø daàn daàn tænh laïi. Khoùe mieäng naøng vaãn ñoïng nuï cöôøi haïnh phuùc. Naøng khe kheõ môû maét, thaân theå haén vaãn coøn beân caïnh, ñang chìm trong giaác nguû ngon laønh, hôi thôû haén vaãn ñeàu ñaën vang leân beân naøng. Luïc Tuyeát Kyø ngoài yeân, giöõ nguyeân tö theá döïa vaøo ngöôøi haén, laéng nghe töøng hôi thôû cuûa tình nhaân. oOo Boãng, töø phía Thanh Vaân Sôn xa xaêm, moät aâm thanh döõ daèn treân trôøi cao voïng tôùi, moät ñaùm khoùi khoång loà boác cao. Maët Luïc Tuyeát Kyø taùi meùt, ñoâi maøy naøng chau laïi, chaàm chaäm ngoài thaúng ngöôùc ñaàu leân nhìn. Ñaùm khoùi treân trôøi daàn bieán thaønh hình löôõi kieám, keùo daøi maõi vaãn khoâng tan, chính laø tín hieäu raát ít khi söû duïng cuûa Thanh Vaân Moân, caáp baùo xaûy ra söï coá troïng ñaïi trieäu taäp taát caû ñeä töû laäp töùc tuï hoïp. Luïc Tuyeát Kyø laëng leõ giaây laùt, ngoaùi nhìn Tröông Tieåu Phaøm vaãn ñang nguû yeân, ñoaïn chaàm chaäm ñöùng leân. Sau moät hoài chaàn chöø, naøng ñöa Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2472 Hoài 255
 8. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N tay caàm laáy Thieân Gia thaàn kieám döïng treân böùc töôøng beân caïnh roài nhaèm höôùng Thanh Vaân Sôn böôùc ñi. Gioù vaãn thoåi, coû xanh lay ñoäng Tröông Tieåu Phaøm vaãn nguû say treân neàn coû. Töø buïi caây beân caïnh boãng xuaát hieän caùi ñaàu cuûa con khæ Tieåu Hoâi ba maét. Chuù khæ nhìn töù phía, keâu leân hai tieáng, "kheïc kheïc", thì ra noù ñaõ bieát ngaïc nhieân bôûi thieáu boùng daùng cuûa Luïc Tuyeát Kyø. Tieåu Hoâi chaïy ñeán nhaûy phaét leân ngöïc Tröông Tieåu Phaøm, gaõi gaõi ñaàu roài ngoài xuoáng. Maáy ngoùn tay Tröông Tieåu Phaøm ñaõ baét ñaàu cöû ñoäng. Moät khaéc qua ñi, Luïc Tuyeát Kyø laïi haï thaân treân ñaát, böôùc nhanh tôùi choã Tröông Tieåu Phaøm vaãn chìm trong giaác nguû. Tieåu Hoâi ñang ngoài treân ngöïc haén nhaên leân laøm boä maët quyû, ñoaïn nhaûy xuoáng ñaát ngoài beân caïnh nhìn ngang nhìn ngöûa. "Tieåu Phaøm... xaûy ra chuyeän roài!" Luïc Tuyeát Kyø hoát hoaûng noùi nhanh, gioïng thì thaøo nhö khoâng coøn bao nhieâu söùc löïc: "Ta nhìn thaáy tín hieäu khaån caáp cuûa baûn moân trieäu taäp ñeä töû, lieàn chaïy ñi xem môùi bieát trong thôøi gian chuùng ta ôû ñaây, beân ngoaøi cuõng xaûy ra ñaïi söï. Quyû Vöông Toâng chuû khoâng hieåu coù ñöôïc baûo phaùp kyø laï naøo ñoù, ñaõ xaâm nhaäp ñöôïc vaøo taâm trí con ngöôøi, khieán ngöôøi ta phaûi tuaân theo. Ñaùng sôï laø nghe noùi oâng ta taøng hình ñöôïc trong nhöõng vuõng maùu lôùn, chæ caàn coù maùu, cho duø laø thöôøng nhaân hay ñaïo só ñeàu trôû thaønh coâng cuï ñeå oâng ta sai khieán..." Maët Luïc Tuyeát Kyø traéng beäch, baøn tay naém chaët Thieân Gia thaàn kieám. Naøng cuùi ñaàu xuoáng nhìn Tröông Tieåu Phaøm, trong aùnh maét vaãn chan chöùa tình caûm dòu daøng ñau ñôùn. Caùc phaùi chính ñaïo ñaõ nhieàu laàn giao chieán vôùi Quyû Vöông Toâng nhöng roát cuoäc ñeàu bò thaát baïi. Ñieàu ñaùng sôï nhaát laø haàu heát ñeàu ñaõ bò Hoàng quang laáy ñi taâm trí, trôû thaønh noâ leä cuûa Quyû Vöông. Hoâm nay, Quyû Vöông Toâng ñaõ tieán tôùi Thanh Vaân Sôn, laøm möa laøm gioù trong haøng traêm daëm vuoâng cuûa daõy Thanh Vaân, bao goàm caû thöôøng daân trong Hôïp Döông thaønh. Tröôùc ñoù, Quyû Vöông Toâng nhaân soá thaäm chí khoâng nhieàu hôn möôøi vaïn, vaäy maø giôø ñaây ñaõ bieán thaønh ñaïi quaân huøng haäu, ñang tieán ñeán uy hieáp Thanh Vaân Moân. Luïc Tuyeát Kyø chaêm chuù ngaém nhìn göông maët Tieåu Phaøm, ñoâi maét kieàu myõ chaûy daøi hai doøng leä. Nhöõng gioït nöôùc maét noùng hoåi rôi xuoáng baøn tay laïnh giaù cuûa haén: "Ta voán nghó seõ baát chaáp taát caû, boû ñi tu ñaïo ñeå cuøng chaøng gaén boù troïn ñôøi, nhöng giôø ñaây ta khoâng theå troán traùnh ñöôïc nöõa..." Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2473 Hoài 255
 9. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Ñoâi moâi naøng run leân, töø töø guïc ñaàu xuoáng: "Thanh Vaân Moân ñaõ nuoâi döôõng ta tröôûng thaønh, sö phuï vôùi ta aân troïng nhö nuùi. Bieát ta tôùi ñaây, nhaát ñònh hoï seõ traùch moùc nguyeàn ruûa ta. Ñieàu naøy ta coù theå daèn loøng cam chòu, nhöng luùc naøy ta laïi khoâng theå khoâng trôû veà!" Luïc Tieåu Kyø ñaém ñuoái ngaém nhìn khuoân maët Tröông Tieåu Phaøm, doàn heát moïi tình caûm leân aùnh maét, chöøng nhö muoán níu giöõ laïi taát caû. Côn gioù nheï lan tôùi, vaùy aùo naøng laát phaát bay bay. "Thanh Vaân Moân ñang laâm nguy, Tru Tieân Kieám Traän voâ ñòch thieân haï ñaõ khoâng coøn toàn taïi nöõa roài. Traän chieán naøy... e laø laønh ít döõ nhieàu. Ta cuõng khoâng bieát coù theå nhìn thaáy chaøng nöõa khoâng..." Luïc Tuyeát Kyø thôû moät hôi saâu, ñöa tay lau voäi doøng nöôùc maét, khoùe moâi heù nôû nuï cöôøi chua chaùt, thì thaàm beân tai Tröông Tieåu Phaøm: "Tieåu Phaøm! Khoâng bieát coù phaûi laø yù trôøi, chuùng ta coù duyeân maø khoâng coù phaän. Theá nhöng..." Naøng ngheïn lôøi giaây laùt, ñoaïn kheõ noùi, dòu daøng maø kieân ñònh: "Nhöng, ta khoâng bao giôø hoái haän!" Döùt lôøi naøng cuùi xuoáng, nheø nheï ñaët leân moâi haén moät nuï hoân. Nuï hoân thoang thoaûng, nhöng tình yeâu laïi voâ bôø... Luïc Tuyeát Kyø caén moâi ñöùng leân, ñaém ñuoái nhìn Quyû Leä laàn cuoái roài quay ngöôøi böôùc ñi. Naøng hieåu mình phaûi laøm gì, cho duø raát nhieàu laàn muoán ngoaùi laïi, nhöng roát cuoäc naøng ñaõ neùn ñöôïc loøng, nhö naøng ñaõ keàm neùn möôøi naêm trôøi ñaèng ñaüng. Hay naøng bieát, neáu nhö chæ moät laàn nhìn laïi, naøng seõ khoâng bao giôø coù ñöôïc duõng khí rôøi xa. Taø aùo traéng bay bay, boùng ngöôøi daàn môø khuaát. oOo Gioù vaãn khoâng ngöøng lay ñoäng coû caây, mang höông thôm ngoït ngaøo ñi khaép choán. Tieåu Hoâi laëng leõ ñeán beân Tröông Tieåu Phaøm, treøo leân ngöïc haén, troâng theo boùng daùng taø aùo traéng khuaát daàn. Baøn tay Tröông Tieåu Phaøm laïi cöû ñoäng nheø nheï. Gioù vaãn thoåi, thôøi gian vaãn chaàm chaäm troâi ñi, Thaûo Mieáu thoân vaãn cöù theá chìm trong tónh mòch. Ngaøy ñeâm noái tieáp nhau, ngaøy qua thaùng laïi, sao trôøi cuõng saùng leân roài laïi laën, chöùng kieán nhöõng bi kòch nhaân gian. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2474 Hoài 255
 10. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Con khæ Tieåu Hoâi vaãn ngoài yeân treân ngöïc Tröông Tieåu Phaøm, boä daïng ñaõ coù phaàn meät moûi. Noù haù mieäng ngaùp daøi roài ho leân maáy tieáng "Kheïc kheïc kheïc!" Ñoät nhieân nhö caûm thaáy ñieàu gì, ba con maét cuûa noù trôïn leân nhìn xuoáng. Moät tieáng thôû nheø nheï, roài Tröông Tieåu Phaøm daàn môû maét ra. Ñoâi maét ñaõ soáng laïi nhöng troøng maét vaãn coøn traéng daõ. Tröông Tieåu Phaøm vaãn naèm baát ñoäng, yeân laëng nhìn sao trôøi xoay chuyeån treân cao. Gioù ñeâm rì raøo, coû caây lao xao. Trong boùng ñeâm saâu thaúm aáy, nhöõng vì sao khoâng ngöøng laáp laùnh, nhö chöùng cöù cuûa söï vónh haèng. Cuoäc soáng con ngöôøi coù keùo daøi ñeán maáy, cuõng chæ laø khoaûnh khaéc trong voâ taän cuûa vuõ truï maø thoâi... Thaàn tình Tröông Tieåu Phaøm ñaõ daàn trôû laïi ung dung. Hôn möôøi naêm qua, taâm trí haén môùi thoâi khoâng coøn bi thöông kích ñoäng. Haén naèm yeân taïi choã, aâm thaàm ngaém nhìn trôøi cao. Ñeâm ñen voâ taän, ñaát trôøi yeân aéng, chæ coù tieáng gioù khua caây laù rì raøo. oOo Bình minh xuaát hieän, trôøi laïi raïng. AÙnh bình minh toûa saùng xoùa ñi boùng ñeâm coøn soùt laïi. Tröông Tieåu Phaøm nhaém nghieàn ñoâi maét, cöù naèm yeân nhö theá raát laâu. Ñeán khi maët trôøi ñaõ leân cao, aùnh naéng aám aùp truøm leân thaân theå, luùc naøy haén môùi môû maét ra laàn nöõa, vaø thöïc söï ñöùng leân. Phaûi loaïng choaïng moät luùc haén môùi ñöùng vöõng ñöôïc treân ñaát. Quay ñaàu nhìn boán phía xung quanh, Tieåu Phaøm daàn nhaän ra quang caûnh ñaõ gaén boù thaân thieát vôùi haén töø tuoåi aáu thô, nhöõng kyù öùc thaân thieát voâ chöøng maø cuõng bi thöông toät ñoä. Haén böôùc chaân ñi, baøn chaân giaãm leân thaûm coû meàm maïi khoâng gaây ra moät tieáng ñoäng. Tieåu Hoâi theo saùt beân caïnh, vaát vaû laém môùi leo ñöôïc leân vai haén. Tröông Tieåu Phaøm laëng leõ ñi veà phía baéc Thaûo Mieáu thoân, nôi coøn moät ñoáng ñoå naùt caøng laøm taêng theâm veû hoang taøn. Nhìn ra xa hôn, maét haén baét gaëp boùng daùng cuûa ngoâi mieáu nhoû naêm naøo. Haén döøng chaân laïi ngaém nhìn hoài laâu, quan saùt kyõ hôn caûnh ñoå naùt cuûa ngoâi mieáu. Raát laâu sau ñoù haén môùi mæm moät nuï cöôøi, nuï cöôøi chua chaùt nhöng khoâng coøn moät chuùt gì oaùn giaän. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2475 Hoài 255
 11. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Ñoaïn, haén quay ngöôøi ñi, khoâng moät laàn ngoaùi ñaàu nhìn laïi: "Naøo, ñi thoâi Tieåu Hoâi!" Con khæ Tieåu Hoâi "kheïc kheïc" leân maáy tieáng nho nhoû, theo baûn naêng laïi ñöa tay gaõi ñaàu. Tröông Tieåu Phaøm kheõ nhaém maét, ñoùn nhaän laøn gioù maùt thoåi tôùi: "Ñi thoâi, ñeán nôi chuùng ta caàn ñeán!" AÙnh maét haén höôùng veà phía tröôùc, ngaém nhìn daûi Thanh Vaân Sôn söøng söõng choïc thaúng trôøi cao. oOo Thanh Vaân Sôn moät thôøi ngaïo ngheã, giôø ñaây vaéng laëng hoang taøn. Con ñöôøng leân nuùi voâ cuøng tónh mòch, vì söï bieán gaàn ñaây khieán nhaân gian traêm hoï tan taùc hay vì Ñaïo Huyeàn chaân nhaân ñaõ maát ñi söùc maïnh voâ ñòch neân ngöôøi ta khoâng coøn thôø kính nhö xöa? Khi maët trôøi baét ñaàu ngaû veà phía taây, Quyû Leä cuõng ñaõ ñi tôùi con ñöôøng röøng giöõa hai daõy nuùi. Con ñöôøng ñoù haén ñaõ ñi qua khoâng bieát bao nhieâu laàn, ñaõ quen thuoäc töøng caønh caây ngoïn coû, vaäy maø hoâm nay böôùc chaân cuûa haén laïi chaäm raõi nghi ngaïi, khoùe maét haèn roõ nhöõng veät suy tö. Ñöôøng nuùi gaäp gheành, hai beân ñöôøng coå thuï toûa boùng, tieáng chim ríu rít voïng töø treân nhöõng taøng caây. Quyû Leä vaãn chaäm raõi böôùc ñi, con ñöôøng hoang vaéng noái daøi hun huùt. Hôn hai ngaøn naêm thònh roài suy, khoâng bieát bao nhieâu söï kieän ñaõ xaûy ra treân con ñöôøng naøy? Ñaõ tôùi ngaõ ba ñöôøng. Quyû Leä döøng böôùc, phoùng taàm maét nhìn veà phía tröôùc. Ñaèng sau nhöõng keõ laù haøng caây thaáp thoaùng moät goùc lôùn ñieän thôø Toå sö cuûa Thanh Vaân Moân. Haén chôït mæm nuï cöôøi, reõ sang con ñöôøng nhoû. Ngaõ ba caùch Töø ñöôøng Sö toå khoâng xa, chaúng maáy choác ngoâi ñieän thôø ñaõ hieän ra tröôùc maét. Quyû Leä ñöùng neùp vaøo caây ñaïi thuï sum sueâ, doõi maét nhìn veà phía tröôùc. Ñaïi ñieän aûm ñaïm nhö haøng traêm naêm nay vaãn theá, treân khoaûng saân tröôùc baäc tam caáp, laù caây ruïng chaát choàng. Moät luùc sau, töø trong ñieän thôø ñi ra moät ngöôøi vaän toaøn ñoà traéng, khuoân maët tuaán tuù phi phaøm, nuï cöôøi ung dung tuùc tröïc treân moâi. Trong tay ngöôøi ñoù khoâng phaûi baûo kieám maø laø moät caây choåi caùn daøi. Ngöôøi ñoù nhìn ngaém laù caây ngaäp traøn treân ñaát, khuoân maët loä neùt töôi cöôøi, thôû saâu maáy hôi thöôûng thöùc höông thôm nuùi röøng, ñoaïn giô choåi queùt nheï laù ruïng treân saân. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2476 Hoài 255
 12. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Caây choåi loang loaùng vung leân, laù ruïng daït sang moät phía. Laù caây töïa nhö nhöõng ñöùa treû khoâng bieát vaâng lôøi, bay leân toaùn loaïn nhö muoán trôû veà choã cuõ, ngöôøi ñoù mæm cöôøi roài queùt nheï theâm moät laàn. Gioù luøa, röøng caây lao xao lay ñoäng. Phía xa sau caây ñaïi thuï, Tröông Tieåu Phaøm laëng ngaém boùng daùng ngöôøi queùt raùc kia, loøng roän leân nieàm vui yù nhò. Laâm Kinh Vuõ döôøng nhö caûm nhaän ñöôïc ñieàu gì, ñoâi tay chôït chöõng laïi, quay ngöôøi nhìn ra phía con ñöôøng, nhöng boán beà chæ laø nuùi röøng vaéng laëng, khoâng heà coù moät daáu veát cuûa con ngöôøi. Haén laéc ñaàu mæm cöôøi, laïi vung choåi queùt tieáp laù khoâ. Phía sau röøng caây, Tröông Tieåu Phaøm böôùc ñi chaàm chaäm, moãi böôùc cöù xa daàn theâm Töø ñöôøng Sö toå. phuùt choác haén ñaõ trôû laïi ngaõ ba ñöôøng. Laàn naøy, haén nhaèm veà höôùng AÛo Nguyeät Ñoäng Phuû, chaäm raõi nhöng kieân quyeát böôùc tôùi. Taâm linh haén caûm nhaän roõ raøng, taïi choán saâu thaúm cuûa AÛo Nguyeät Ñoäng Phuû döôøng nhö coù moät söùc maïnh thaàn bí naøo ñoù ñang khoâng ngöøng goïi haén, thuùc giuïc haén ñi tôùi nôi aáy. Tieáng goïi aáy, khi coøn ôû Thaûo Mieáu thoân haén ñaõ caûm thaáy, giôø ñaây laïi caøng giuïc giaõ leân theâm. Roát cuoäc Tröông Tieåu Phaøm cuõng ñeán ñöôïc nôi caàn ñeán. Haén döøng böôùc chaêm chuù ngaém nhìn nôi linh thieâng vôùi haén moät thôøi. Nhìn beà ngoaøi, thaïch ñoäng naøy khoâng khaùc gì so vôùi baát kyø hang ñoäng naøo, ñeàu laø ñaù nuùi goà gheà, maët ñaát chai cöùng. Ñieàu khaùc laï chæ laø maët ñaát phía tröôùc cöûa ñoäng ñaõ bò nhöõng baøn chaân ngöôøi giaãm ñaïp ñeán nhaün boùng leân. Theá nhöng, vôùi Thanh Vaân Moân, thaïch ñoäng naøy naøy laïi laø töôïng tröng cho hôn hai ngaøn naêm thònh suy cuûa moân phaùi. Coøn giôø ñaây, tröôùc maét Tröông Tieåu Phaøm, AÛo Nguyeät Ñoäng Phuû chaúng qua cuõng chæ laø moät cöûa ñoäng khoâng hôn khoâng keùm maø thoâi! Haén mæm cöôøi, ung dung ñi thaúng vaøo trong, khoâng moät chuùt chaàn chöø do döï. AÙnh saùng beân ngoaøi bò vaùch ñaù chaën laïi, beân trong ñoäng caøng voâ cuøng vaéng laïnh, vaãn laø ñoà hình Thaùi Cöïc treân vaùch ñaù, chaúng khaùc chuùt naøo so vôùi luùc haén ñeán ñaàu tieân. Tröông Tieåu Phaøm laïi gaàn ñaët tay leân Thaùi Cöïc ñoà hình, moät luoàng saùng nhaït loùe leân, ñoù laø Huyeàn coâng taâm phaùp traán giöõ cho caám ñòa Thanh Vaân Moân naøy. Trong aùnh saùng huy hoaøng aáy, böùc Thaùi Cöïc ñoà hình baét ñaàu coù phaûn öùng, moãi luùc moät saùng loùa leân. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2477 Hoài 255
 13. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Moät luùc sau, caùnh cöûa ñaù beân caïnh môû ra, loä roõ moät khoaûng khoùi muø cuoàn cuoän daâng leân nhö soùng nöôùc. Tröông Tieåu Phaøm chaêm chuù nhìn vaøo laøn soùng cuoän. Laàn thöù nhaát ñi vaøo, döôøng nhö coù moät söùc maïnh naøo ñoù giöõ chaân haén laïi beân ngoaøi. Nhöng laàn naøy töø caùnh cöûa laïi nhö toûa ra moät söùc huùt keùo haén vaøo trong, taâm trí baét ñaàu chao ñaûo. Tröông Tieåu Phaøm thôû moät hôi saâu, khoâng chuùt do döï maïnh böôùc tieán vaøo. Luoàng hôi maùt laïnh aäp vaøo maët khieán Tröông Tieåu Phaøm töôûng nhö vöøa bò nhaán saâu vaøo nöôùc. Nhöng thöïc söï chung quanh haén chæ laø moät theá giôùi hö voâ, moät vuøng toái taêm, khoâng bôø beán, khoâng aùnh saùng. Tieåu Hoâi treân vai haén ñoäng ñaäy, keâu leân khe kheõ. Tröông Tieåu Phaøm ñöa tay xoa ñaàu traán an con khæ, Tieåu Hoâi "kheïc kheïc" maáy tieáng roài laïi ngoài yeân. Tröôùc maét Tröông Tieåu Phaøm chæ laø moät maøn ñen. Haén chuù thò nhìn raát laâu, khoâng moät ñoäng taùc naøo khaùc, maõi ñeán phuùt cuoái môùi nôû moät nuï cöôøi töï taïi, maét nhaém nghieàn ñi thaúng veà phía tröôùc. Môùi ñi theâm vaøi böôùc, maøn ñeâm laïnh leõo yeân aéng ñoät nhieân tan ñi. Boãng "aàm" moät tieáng nhö trôøi long ñaát lôû, laøn hôi noùng haàm haäp phaû vaøo maët. Phuùt choác Tröông Tieåu Phaøm thaáy nhö bò rôi vaøo trong bieån löûa. Nhöõng côn ñau döõ doäi xeù naùt thaân theå haén, da thòt raùt boûng ñeán möùc maát ñi tri giaùc. Tieåu Phaøm nhaém nghieàn ñoâi maét, da thòt treân maët co duùm laïi trong côn ñau ñôùn toät cuøng nhöng khoùe moâi vaãn an nhieân nuï cöôøi, töøng böôùc töøng böôùc moät tieán leân phía tröôùc. Tieåu Hoâi baét ñaàu keâu leân sôï haõi, tim ñaäp thình thòch hoãn loaïn. Tieåu Phaøm nhaác con khæ treân vai xuoáng giöø tröôùc ngöïc, con khæ ruùc ñaàu vaøo aùo haén, naèm yeân khoâng ñoäng ñaäy. Tieáng löûa chaùy aøo aøo ngaøy moät döõ doäi hôn leân, khoâng khí quanh haén caøng luùc caøng theâm raùt boûng. Noãi ñau ñôùn khoâng ngöøng taêng theâm, moãi böôùc chaân ñi laø caû moät coá gaéng toät cuøng. Nhöng Tieåu Phaøm vaãn khoâng döøng laïi, chaäm raõi naëng nhoïc tieán veà phía tröôùc. Caûm giaùc röøng röïc noùng böùc roài cuõng vôi ñi, xung quanh haén trôû laïi troáng vaéng meânh moâng, noãi ñau ñôùn tan daàn. Trong caûnh tónh mòch, boãng nhieân moät tieáng thaùnh thoùt cuûa nöôùc vang leân beân tai, gioït nöôùc laïnh giaù khoâng bieát töø ñaâu rôi xuoáng maët haén. Gioït nöôùc laïnh giaù laøm Tieåu Phaøm baát giaùc ruøng mình. Trong khoaûnh khaéc aáy moïi tieáng ñoäng döôøng nhö lui ñi, ñaát trôøi cuõng khoâng coøn nöõa, taâm trí Tröông Tieåu Phaøm chæ coøn laïi ñoà hình Thaùi Cöïc khaéc treân vaùch ñaù. Ngoïn Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2478 Hoài 255
 14. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N soùng nhö roàng cuoán leân cao muoân tröôïng roài ñoå aäp xuoáng döõ doäi. Taát caû nhöõng nguy nga cuûa trôøi ñaát boãng bieán thaønh nhoû beù, bò ngoïn Thanh Vaân Sôn söøng söõng nuoát chöûng vaøo loøng. Töø trong hö voâ, haøng thaêm ngoïn gioù laïnh buoát noåi leân nhö caét töøng thôù thòt Tieåu Phaøm, laøm haén ñau ñôùn hôn gaáp boäi phaàn caûm giaùc bò löûa noùng thieâu ñoát. Toaøn thaân Tröông Tieåu Phaøm laïi moät laàn nöõa phaûi chòu ñöïng nhöõng côn ñau ñôùn toät ñoä. Thaàn kinh voán lì lôïm cuûa haén döôøng nhö ñaõ khoâng chòu ñöôïc nöõa. Haøng ngaøn baøn tay ñang caáu xeù da thòt haén, ngöïc bò neùn laïi chöøng nhö khoâng theå thôû noåi, chöøng nhö cô theå haén ñang chìm vaøo trong ñaùy bieån saâu, nhöõng aùp löïc voâ cuøng voâ taän nghieàn naùt cô theå haén thaønh boät tan vaøo trong nöôùc. Nhö theá laø ta ñaõ cheát! Tröôùc khi cheát cuõng phaûi heù maét nhìn chung quanh... cuõng gioáng nhö moät ngoïn ñeøn. YÙ nghó vöøa ñeán trong ñaàu, tröôùc maët haén boãng xuaát hieän moät ngoïn ñeøn leo leùt xa xaêm, nhö vaãy goïi cuõng laïi nhö cheá nhaïo. Tröông Tieåu Phaøm hít saâu, tieán böôùc chaàm chaäm veà phía tröôùc, maét nhaém nghieàn, giaù laïnh boán beà xaâm laán cô theå haén ngaøy moät döõ doäi. Tieáng gaàm ruù vang doäi beân tai, haøng ngaøn aâm thanh döõ doäi aäp tôùi laøm quay cuoàng ñaàu oùc. Vaàng traùn Tröông Tieåu Phaøm laïnh toaùt, saéc maët traéng nhôït tieàu tuïy, nhöng haén vaãn chaàm chaäm tieán böôùc. Böôùc tieáp böôùc, chaäm raõi nhöng kieân quyeát, nhö cuoäc ñôøi con ngöôøi ta vaãn vaäy, cöù töø töø tieán veà phía tröôùc, ñi ñeán cuøng khoâng bao giôø ngoaùi laïi. Côn thuûy trieàu ñaõ chaàm chaäm thoaùi lui, nhöõng aâm thanh döõ doäi daàn tan bieán, söï vaéng laëng laïi trôû veà ngöï trò. Trong coõi aâm u chæ coøn nghe böôùc chaân cuûa Tieåu Phaøm. Ñôn ñoäc moät con ngöôøi, ñi maõi veà phía tröôùc. "Tieåu Phaøm...!" Boãng moät aâm thanh töïa tieáng seùt vang leân töø sau löng haén. Tieåu Phaøm söõng laïi khoâng coøn tin vaøo tai mình, ñaây laø laàn ñaàu tieân haén döøng chaân böôùc. Maét vaãn nhaém nghieàn, nhöng moâi haén ñaõ baét ñaàu maáp maùy, maáy laàn naác ngheïn, maáy laàn tim nhö dao caét, voâ vaøn laàn chìm trong tuyeät voïng, haén reân ræ trong ñau ñôùn: "Bích Dao...!" AÂm thanh quen thuoäc ñoù laïi vang leân, voâ vaøn thaân thöông, mang theo tình yeâu ñaõ khaéc saâu vaøo trong taâm khaûm. "Tieåu Phaøm! Chaøng khoâng nhôù ñeán thieáp nöõa sao? Haõy nhìn thieáp ñi, ñöôïc khoâng?" Toaøn thaân Tröông Tieåu Phaøm run baén leân, ngöôøi oaèn laïi nhö rôi vaøo côn giaèng xeù kòch lieät. Nhieàu laàn haén ñaõ toan quay ñaàu nhöng laïi nghieán raêng chaáp nhaän noãi giaøy voø. Cho duø cô theå khoâng bò löûa nöôùc haønh haï nhöng con ngöôøi haén luùc naøy moà hoâi öôùt ñaãm, Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2479 Hoài 255
 15. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N maët muõi bieán daïng nhö chìm trong ñau ñôùn toät cuøng, hôn caû luùc bò tra taán trong gioù laïnh löûa noùng. Laïi nhöõng tieáng keâu gaøo traàm traàm khoâng döùt doäi leân töø phía sau Tröông Tieåu Phaøm. Caû moät kieáp ñôøi phieâu baït, phaûi chaêng laø vì nhöõng tieáng goïi aáy? Côù sao ta laïi khoâng theå ngoaùi ñaàu? "Aaa!" Tröông Tieåu Phaøm boãng heùt leân, toaøn thaân run laåy baåy, haøm raêng nghieán chaët, caùc khôùp xöông keâu leân raêng raéc, noãi chòu ñöïng döôøng nhö ñaõ ñeán ñænh ñieåm. Vaäy maø nhöõng côn ñau vaãn coøn chöa keát thuùc. Ngoaøi tieáng goïi cuûa Bích Dao coøn muoân vaøn nhöõng tieáng keâu gaøo khaùc. Daàn daàn haén nghe roõ raøng nhöõng aâm thanh aáy, taát caû ñeàu laø nhöõng ngöôøi maø haén khaéc coát ghi xöông. Cha, meï! Sö phuï Phoå Trí! Ñieàn Baát Dòch, Toâ Nhö! Nhöõng caùi teân noái daøi voâ taän, nhöõng aâm thanh tieáp noái aâm thanh, ngoïn soùng noái lieàn ngoïn soùng gaøo keâu phía sau löng haén. Quaù khöù moät ñôøi nhö khoùi nhö maây khoâng ngöøng dieãn ra trong taâm trí haén. Ngaøn non vaïn suoái, tuyeát thaúm röøng saâu, hai möôi maáy naêm ñôn ñoäc moät mình... Haén khoâng muoán ñôn ñoäc, khoâng caàn phaûi tröôøng sinh, ñieàu haén muoán chæ laø ñöôïc soáng cuøng vôùi nhöõng ngöôøi thaân yeâu... Tröông Tieåu Phaøm oâm ñaàu naác leân, nhö moät ñöùa treû ñôn coâi khoâng coøn moät nôi nöông töïa. Nöôùc maét cöù theá rôi laõ chaõ, tieáng keâu gaøo voâ cuøng voâ taän cöù doäi beân tai, buûa vaây laáy haén, nhöõng tieáng keâu thuùc giuïc haén phaûi ngoaùi ñaàu nhìn laïi. Theá nhöng, hôi aám nhaøn nhaït cuûa nöôùc maét trong loøng baøn tay ñaõ khieán Tieåu Phaøm töø töø bình taâm trôû laïi. Caûm giaùc aám aùp quen thuoäc aáy khoâng laâu tröôùc haén ñaõ coù vôùi moät ngöôøi. Cuõng laø con ngöôøi aáy, khi haén saép röõa tan, ñaõ dòu daøng maø kieân cöôøng beân caïnh, khoâng phuùt giaây naøo xa rôøi haén. Khoâng bieát bao nhieâu ñeâm, ngöôøi aáy ñaõ thöùc traéng maø duøng thaân theå söôûi aám cho Tieåu Phaøm. Ñaõ töøng, trong tuyeät voïng voâ cuøng, nhöõng gioït nöôùc maét noùng hoåi töø khuoân maët naøng ñaõ rôi xuoáng khuoân maët vaø baøn tay haén. Caûm giaùc aám aùp aáy maùch baûo Tieåu Phaøm, beân caïnh haén coøn coù moät ngöôøi... Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2480 Hoài 255
 16. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Ñôøi naøy kieáp naøy, nghìn non vaïn nuùi, baêng tuyeát traéng röøng. Haén khoâng coâ ñoäc! Beân caïnh haén vaãn coù moät ngöôøi! Nhöõng aâm thanh xung quanh laïi trôû neân doàn daäp, haøng vaïn tieáng gaøo reùo laïi vang leân. Nhöng Tröông Tieåu Phaøm ñaõ chaàm chaäm ñöùng daäy, nhöõng neùt khoå ñau treân khuoân maët maát daàn. Ñoät nhieân haén kheõ mæm mieäng cöôøi, nuï cöôøi luyeán tieác, theâ löông nhöng thanh thaûn. Ñoaïn haén laïi chaàm chaäm böôùc veà phía tröôùc, maëc nhöõng aâm thanh khoâng ngôùt phía sau, bình tónh böôùc ñi trong nhöõng tieáng gaøo keâu thaûm thieát. Söï tónh mòch laïi moät laàn nöõa buoâng xuoáng. Tieáng ho khe kheõ voïng ñeán töø phía tröôùc maët Tieåu Phaøm, laø tieáng ho cuûa moät laõo nhaân oám yeáu. Haén ngaïc nhieân caêng maét nhìn veà phía ñoù. "Thì ra laø ngöôøi...!" Tröông Tieåu Phaøm nhaém maét ñöùng yeân taïi choã, hít moät hôi saâu roài chaàm chaäm thôû ra. Haén töø töø môû maét. -oOo- Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2481 Hoài 255

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản