intTypePromotion=3

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 256

Chia sẻ: Yan Liang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
92
lượt xem
3
download

Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 256

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập nhập môn quan dành cho những bạn thích kiếm hiệp, Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 256

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện kiếm hiệp Tru tiên_hồi 256

 1. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N TAP Ä 26 HOIÀ 256 Thien â Ñao ï T röông Tieåu Phaøm töø töø môû maét. Tröôùc maët haén khoâng phaûi laø nuùi non hang ñoäng nhö trong töôûng töôïng, boán xung quanh chæ laø moät söï hoang vaéng ñeán gheâ ngöôøi. Moät daûi sa maïc hoang vu traûi daøi voâ taän, khoâng coù laáy moät laù caây ngoïn coû, boán beà chæ laø ñaù caùt ñieäp truøng, gioù thoåi u u cuoán caùt buïi bay muø mòt. Treân ñaàu haén laø trôøi xanh kyø vó, nhöõng ñaùm maây tím saãm ñeø naëng nhö nhaán chìm con ngöôøi xuoáng ñaát. Trong taàng maây quaùi ñaûn ñoù, nhöõng tia chôùp nhì nhaèng saùng loøa phoùng tôùi chaân trôøi xa. Choán chaân trôøi aáy laïi laø moät voøm trôøi xanh thaãm, voâ vaøn vì sao röïc rôõ toûa aùnh saùng huy hoaøng. Tröông Tieåu Phaøm thu aùnh maét nhìn veà phía tröôùc. Treân hoang maïc laïnh leõo, xa xa söøng söõng moät teá ñaøn xaây töø nhöõng phieán ñaù lôùn, boán phía ñeàu coù baäc cao ñeán baûy taàng. Treân teá ñaøn coù baûy caây coät lôùn, moãi coät cao tôùi möôøi tröôïng, lôùn nhöõng ba voøng tay ngöôøi oâm. Chính giöõa teá ñaøn laø moät lö ñænh coå. Moät laõo nhaân ñang döïa löng vaøo lö ñænh, boä daïng troâng meät moûi voâ cuøng. Laõo nhaân giaø nua ñoù ñang nhìn ñaêm ñaêm veà phía Tröông Tieåu Phaøm. Tieåu Phaøm nhaän ra ngöôøi ñoù, khoâng ghìm noåi phaûi thoaét ruøng mình. Con ngöôøi giaø nua aáy ñuùng laø Ñaïo Huyeàn chaân nhaân, chöôûng giaùo Thanh Vaân Moân hieän taïi. Xung quanh Ñaïo Huyeàn chaân nhaân chôøn vôøn luoàng haéc khí laïnh leõo, nhìn kyõ laõo khoâng coøn veû ñaïo coát tieân phong hieäu leänh thieân haï nhö haén bieát tröôùc ñaây maø chæ toaùt ra söï haèn hoïc hung aùc khoân taû. Ñaïo Huyeàn chaân nhaân ueå oaûi ñöùng daäy, boãng nhieân cöôøi toaùng leân: "Khoâng ngôø nhaø ngöôi ñaõ töï ñi qua ñöôïc AÛo Nguyeät Ñaïo, khaù laém!" Tröông Tieåu Phaøm traàm ngaâm giaây laùt, quay ngöôøi nhìn leân, chæ thaáy nôi haén vöøa böôùc ra laø moät cöûa ñaù cao söøng söõng, khoâng gioáng chuùt naøo vôùi caûnh hoang vu cuûa theá giôùi xung quanh. Beân trong cöûa ñaù thaáp thoaùng con ñöôøng haén vöøa ñi qua, môø môø trong khoùi traéng daäp dôøn. Con ñöôøng troâng hieàn laønh voâ haïi aáy, töôûng chöøng haén ñaõ phaûi maát caû moät ñôøi môùi ñi qua noåi. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2482 Hoài 256
 2. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Tröông Tieåu Phaøm nhôù laïi nhöõng noãi ñau vöøa traûi, loøng thoaét daáy leân caûm giaùc sôï seät. Nhöng chæ sau giaây laùt, khoùe moâi haén nôû moät nuï cöôøi, quay trôû laïi ñoái maët vôùi Ñaïo Huyeàn chaân nhaân. Con ngöôøi tröôùc maët haén, coù theå noùi ñaõ tröïc tieáp gaây neân caùi cheát cho aân sö Ñieàn Baát Dòch maø haén yeâu kính hôn heát thaûy, vaø cuõng ñaõ giaùn tieáp gieát haïi sö nöông Toâ Nhö, chæ coù ñieàu giôø ñaây laõo ñaõ giaø yeáu ñeán khoù tin, khoâng coøn chuùt naøo daùng veû nhieáp ngöôøi ngaøy tröôùc nöõa. Trong loøng Tröông Tieåu Phaøm cuõng khoâng moät maûy may yù nieäm baùo thuø. "OÂng khoâng sao ñaáy chöù?" Tröông Tieåu Phaøm ñi ñeán tröôùc maët Ñaïo Huyeàn chaân nhaân, hoûi gioïng bình tónh. Ñaïo Huyeàn chaân nhaân nhìn haén, treân khuoân maët meät moûi chôït nôû moät nuï cöôøi kyø quaùi, khoâng heà nhaéc gì ñeán aân oaùn quaù khöù maø chæ hoûi moät caâu töôûng chöøng voâ nghóa: "Ngöôøi ñeán ñaây laøm gì?" Tröông Tieåu Phaøm traàm ngaâm giaây laùt, traû lôøi: "Ta caûm thaáy muoán ñeán thì ñeán thoâi!" Ñaïo Huyeàn chaân nhaân nhìn chaèm chaèm vaøo haén, ñoaïn laéc ñaàu cöôøi roä: "Hay laém, muoán ñeán thì ñeán, haø haø haø..." Tieáng cöôøi cuûa laõo ngaøy caøng trôû neân ñieân cuoàng, bieåu tình treân maët döôøng nhö cuõng ngaøy caøng kòch lieät. Tröông Tieåu Phaøm chæ laëng leõ ñöùng nhìn. Maõi moät luùc laâu Ñaïo Huyeàn chaân nhaân môùi thoâi cöôøi, saéc maët ñoät nhieân chuøn xuoáng boäi phaàn meät moûi. "Ngöôøi khoâng ñònh baùo thuø cho sö phuï sao?" Ñaïo Huyeàn chaân nhaân boãng gay gaét hoûi. Tröông Tieåu Phaøm khoâng traû lôøi, vaãn ñöùng laëng leõ nhìn laõo. AÙnh maét haén ung dung bình tónh, döôøng nhö coøn aån moät chuùt bi ai. Con khæ Tieåu Hoâi chôït ñoäng ñaäy roài chui ra ngoài leân vai haén. Thaân theå Ñaïo Huyeàn chaân nhaân chôït giaät leân, saéc maët cuõng daàn thay ñoåi. Veû meät moûi tieâu tan, aùnh maét boãng saùng leân kyø dò. Khí theá khuynh ñaûo theá gian troãi daäy nhö soùng traøo, nhanh choùng xaâm chieám caû con ngöôøi laõo. Nguoàn söùc maïnh voâ hình ñaùng sôï ñoù laøm cho Tieåu Phaøm phaûi nheo maét laïi. Ñaïo Huyeàn chaân nhaân ñöùng leân, luoàng haéc khí treân cô theå laõo nhanh choùng vaây laáy Tröông Tieåu Phaøm. Laõo nhìn chaèm chaèm vaøo haén, cöôøi gaèn thaâm ñoäc: "Theá thì, nhaø ngöôi coù sôï khoâng?" Boãng moät tieáng "AÀm" lôùn phaùt ra töø phía sau Ñaïo Huyeàn chaân nhaân, chieác ñænh coå naùt vuïn trong nhaùy maét, maûnh vuïn baén ra töù phía. Tröông Tieåu Phaøm luøi laïi moät böôùc, ñöa tay che maët. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2483 Hoài 256
 3. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Moät thanh kieám töø treân chieác ñænh coå rôi xuoáng, löôõi kieám saéc nhoïn caém ngaäp vaøo beä ñaù nhö caém xuoáng buøn. Coå kieám Tru Tieân! "Ha ha ha ha ha!" Haéc khí cuoàn cuoän truøm kín Ñaïo Huyeàn chaân nhaân, laõo chìa baøn tay. Döôøng nhö coù linh tính, Tru Tieân Coå Kieám rung leân roài baät ra khoûi ñaù, bay leân vaøo tay Ñaïo Huyeàn trong tieáng cöôøi ñieân cuoàng khoâng döùt. "Neáu nhö ngöôi ñaõ voâ duïng nhö theá thì haõy ñeå ta cho ngöôi ñi gaëp sö phuï, ha ha ha ha...!" Ñaïo Huyeàn chaân nhaân cöôøi vang ñoäc aùc, vaän löïc naém chaët chuoâi Tru Tieân Coå Kieám. Trong khoaûnh khaéc, caû teá ñaøn khoång loà chao ñaûo. Moät nguoàn söùc maïnh gheâ gôùm phaùt ra töø thanh coå kieám khieán baûy caây coät ñaù cuøng lung lay phaùt saùng, aùnh saùng moãi luùc moät maïnh leân. Cuoái cuøng, caû baûy coät ñaù hoùa thaønh baûy coät saùng baûy maøu choùi maét, chieáu thaúng leân trôøi cao. Baûy coät saùng baûy maøu xuyeân thaúng qua nhöõng taàng maây. Phuùt choác, nhöõng taàng maây daøy treân cao teá ñaøn baét ñaàu xoay vaàn döõ doäi. Nhöõng tia chôùp saùng loùa raïch nöùt baàu trôøi, thaáp thoaùng khung caûnh Thieân Cung kyø vó. Tröông Tieåu Phaøm nín thôû ngöôùc nhìn leân trôøi cao. Ñeán luùc naøy haén môùi hieåu, taïi sao nôi ñaây laïi ñöôïc goïi laø AÛo Nguyeät Ñoäng Phuû. Thieân Cung cao vôïi bò söùc maïnh gheâ gôùm cuûa Tru Tieân Coå Kieám raïch naùt, loä ra boùng traêng huyeàn aûo saùng ngôøi. Nhöõng saéc maøu ñoû, cam, vaøng, luïc, lam, tím laáp loùe treân AÛo Nguyeät xa xoâi, phaùt ra nhöõng aùnh saùng röïc rôõ thaàn bí. Baûy coät saùng treân teá ñaøn ñoät nhieân boác leân nhaäp vaøo AÛo Nguyeät laøm cho aùnh saùng AÛo Nguyeät caøng maïnh theâm leân, baûy saéc maøu nhaáp nhaùy khoâng ngöøng. Khoaûnh khaéc sau, töø trong AÛo Nguyeät hieän ra moät thanh kieám baûy maøu. Kieám ñi tôùi ñaâu, maây ñen tan bieán tôùi ñoù, söùc maïnh gheâ hoàn neáu khoâng nhìn thì khoâng ai töôûng noåi. Maët Tröông Tieåu Phaøm ñaõ trôû thaønh traéng beäch, uy löïc ñoù haén chöa bao giôø chöùng kieán, quaû thaät laø moät Kieám traän coå kim voâ ñòch! Chæ trong giaây laùt, muoân vaøn ngoïn Tru Tieân Coå Kieám hieän ra bay khaép baàu trôøi. Döôùi aùnh saùng toûa chieáu cuûa AÛo Nguyeät, caây kieám chuû moãi luùc moät röïc rôõ oai phong, uy löïc coøn lôùn hôn caû khi coøn treân teá ñaøn. Ñoâi maét cuûa Ñaïo Huyeàn chaân nhaân bieán ñoåi thoaét saùng thoaét toái, tieáng cöôøi khoâ laïnh vang leân nhö xoaùy vaøo tai Tröông Tieåu Phaøm: Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2484 Hoài 256
 4. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N "Trong AÛo Nguyeät Ñoäng Phuû, söùc maïnh cuûa Tru Tieân Coå Kieám caøng maïnh meõ gaáp boäi. Cho duø nhaø ngöôi coù laø Ñaïi La Kim Tieân thì cuõng tan xöông naùt thòt, hieåu chöa?" Vöøa döùt lôøi, thanh kieám trong tay laõo laïi xoay tít, phuùt choác ñaát trôøi chao ñaûo quay cuoàng, gioù maây bieán saéc, tieáng saám reàn vang ñaát trôøi. Treân trôøi xanh, caây kieám lôùn thoaét aån thoaét hieän, chóa thaúng vaøo Tröông Tieåu Phaøm. Kieám aûnh lao xuoáng, baõo toá daäy leân, Tröông Tieåu Phaøm hieåu roõ haén khoâng theå choáng ñôõ, cuõng khoâng coøn ñöôøng neù traùnh. Coù ai ngôø raèng caû trôøi cao cuõng phaûi chuyeån vaàn tröôùc coå kieám Tru Tieân? Moät ñaïo haøo quang truøm xuoáng bao laáy toaøn boä teá ñaøn, ngôõ nhö ñeø beïp thaân xaùc Tieåu Phaøm. Döôùi söùc naëng khuûng khieáp aáy, hai chaân haén daàn daàn quî xuoáng. Döôùi chaân haén neàn ñaát khoâng ngöøng rung rinh. Trong voøng maáy chuïc tröôïng vuoâng, maët ñaát nöùt toaùc ra nhö mui ruøa. Uy löïc cuûa thanh kieám lôùn ñeán khoâng töôûng noåi. Töø sau khi Tru Tieân Coå Kieám bò gaõy naèm döôùi AÛo Nguyeät, khoâng ai ngôø uy löïc cuûa noù döôøng nhö maïnh meõ hôn bao giôø heát. Ñaát trôøi coøn phaûi raïn nöùt, con ngöôøi laøm sao coù theå toàn taïi? Cho duø ñaïo haïnh cao ñeán möùc naøo, cuõng chæ coù moät ñöôøng nhaém maét chôø cheát! Trong giaây phuùt giöõa soáng vaø cheát aáy, trong loøng Tröông Tieåu Phaøm laïi bình tónh voâ cuøng, nhö ngöôøi ñi xa saép veà nhaø, moâi vaãn heù nuï cöôøi an nhieân töï taïi. Coù leõ Hoaøng thieân chöa muoán haén phaûi cheát. Khi Tröông Tieåu Phaøm chæ chuùt nöõa laø lìa ñôøi thì coù moät tieáng goïi töø xa voïng laïi. "Sö huynh, döøng tay!" AÂm thanh nghe raát treû trung nhöng trong gioïng noùi laïi aån chöùa moät uy löïc voâ cuøng. Hình nhö ngöôøi ñoù chæ laø tieän mieäng leân tieáng, nhöng moät caâu ngaén nguûi aáy laïi rung ñoäng loøng ngöôøi, khieán maùu huyeát trong ngöôøi phaûi soâi leân. Trôøi khuynh ñaát ñaûo, quyû thaàn cuõng khoâng ngaên ñöôïc söùc maïnh cuûa coå kieám Tru Tieân. Boãng nhieân, taát caû phaûi ngöng laïi, döôøng nhö Ñaïo Huyeàn chaân nhaân vôùi söùc maïnh voâ ñòch trong tay cuõng phaûi coá kî gioïng noùi ñoù. Nhöõng neùt ñoäc aùc treân khuoân maët laõo chôït tan bieán, söõng sôø nhìn ra phía sau Tieåu Phaøm. Tieáng noùi laõo cuõng trôû thaønh run run ñöùt quaõng. "Sö ñeä... Vaïn sö ñeä...!" AÙp löïc leân thaân theå Tieåu Phaøm boãng nhieân tan bieán, nhöõng veát nöùt döôùi chaân haén cuõng gaén lieàn trôû laïi nhö chöa töøng coù gì xaûy ra. Ngoaùi nhìn laïi phía sau, haén chæ nhìn thaáy moät boùng aùo traéng ñöùng ngay beân caùnh caùnh cöûa, nôi haén vöøa ñi qua. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2485 Hoài 256
 5. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Ñoù laø moät thanh nieân khoâi ngoâ tuaán tuù, treân moâi nôû nuï cöôøi aám aùp, ñoâi maét toaùt leân veû nhieät tình tin caäy. Gioù hoang maïc thoåi maïnh, taø aùo traéng treân ngöôøi chaøng tung bay, thanh thoaùt maø kieâu haõnh. Nhìn ngöôøi ñoù, Tröông Tieåu Phaøm baát giaùc troãi daäy caûm giaùc khaâm phuïc tin yeâu. Chæ caàn ngöôøi ñoù noùi moät caâu, haén seõ khoâng do döï ñi theo ñeán cuøng trôøi cuoái ñaát! Trôøi xanh voâ taän, AÛo Nguyeät long lanh. Hai moân nhaân öu tuù cuûa Thanh Vaân Moân, xa nhau bao naêm giôø ñaây gaëp laïi trong moät khoâng gian hö voâ huyeàn aûo. Thaân theå Ñaïo Huyeàn chaân nhaân chaàm chaäm run leân, Tru Tieân Coå Kieám trong tay töø töø haï xuoáng. Laõo ñi töøng böôùc naëng nhoïc rôøi khoûi teá ñaøn, ñi veà phía boùng hình maøu traéng aáy, khoâng theøm nhìn tôùi Tröông Tieåu Phaøm. AÙo baøo traéng tung bay, khuoân maët ngôøi saùng cuûa moät thôøi nhieät huyeát trong kyù öùc phaùt ra aùnh saùng töôi röïc rôõ. AÙnh saùng aám aùp vaø nhieät thaønh ñoù ñaõ töøng laø nieàm thaân yeâu nhaát trong loøng Ñaïo Huyeàn chaân nhaân. Con maét ñaõ töø laâu khoâ khoác cuûa laõo öùa ra gioït leä noùng hoåi: "Sö ñeä... coù phaûi ñuùng laø ñeä khoâng?" Chaøng thanh nieân aùo traéng aáy ñöùng yeân ñoù, khoâng rôøi xa cöûa ñaù, mæm cöôøi: "Sö huynh, huynh khoûe chöù? Ñaõ bao laâu chuùng ta khoâng gaëp nhau roài nhæ?" Toaøn thaân Ñaïo Huyeàn chaân nhaân run leân nheø nheï, cho duø trong tay vaãn caàm coå kieám Tru Tieân, haéc khí treân ngöôøi laõo ñaõ hoaøn toaøn tieâu taùn. Chính vaøo luùc aáy, nhöõng ñau ñôùn trong ngöôøi Tröông Tieåu Phaøm bieán maát, saéc maët haén trôû laïi bình thaûn töï taïi. Trong khoaûnh khaéc ngaén nguûi ñoù, Ñaïo Huyeàn boãng nhö giaø ñi ñeán haøng chuïc tuoåi, töïa nhö bao nhieâu söùc löïc trong ngöôøi ñeàu ñaõ bò coå kieám Tru Tieân huùt heát. Theá nhöng laõo hoaøn toaøn khoâng chuù yù ñeán söï thay ñoåi cuûa mình, chæ doàn heát chuù yù vaøo thanh nieân aùo traéng thaàn bí kia. Laõo chaàm chaäm chìa tay, chaïm leân boùng daùng töøng moät thôøi thaân thuoäc: "Sö ñeä...!" Tieáng keâu ngheïn ngaøo vang leân. Baøn tay Ñaïo Huyeàn caét qua boùng aùo traéng nhöng chæ chaïm vaøo hö voâ. Laõo söõng laïi, ñoâi chaân khoâng coøn ñöùng vöõng, hai tay baùm vaøo caùnh cöûa ñaù, mieäng thôû hoån heån, saéc maët ñôø ñaãn tuyeät voïng. Boùng daùng aùo traéng boãng tieâu tan nhöng laïi xuaát hieän ngay tröôùc maét Ñaïo Huyeàn, vaãn trong phaïm vi caùnh cöûa ñaù ñang môû. Hình aûnh chaøng thanh nieân cöông nghò vaãn nguyeân veïn nuï cöôøi: "Sö huynh, sao huynh vaãn khoâng chòu tænh laïi?" Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2486 Hoài 256
 6. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Ñaïo Huyeàn chaân nhaân ngöôùc ñaàu nhìn leân, ñoâi maét ñôø ñaãn, mieäng laåm baåm: "Tænh laïi, tænh laïi caùi gì?" Chaøng thanh nieân aùo traéng chaêm chuù nhìn laõo, oân toàn: "Sö huynh, huynh thoâng minh moät ñôøi, sao laïi chòu hoà ñoà moät phuùt? Haõy vöùt boû nhöõng yù nieäm theá tuïc, vöùt boû nhöõng duïc voïng voâ nghóa veà söùc maïnh voâ ñòch aáy ñi! Bao nhieâu naêm tu ñaïo, leõ naøo cuoái cuøng huynh laïi sa vaøo con ñöôøng naøy?" Thaân theå Ñaïo Huyeàn chaân nhaân daàn run baén leân, giôø ñaây nhìn laõo hoaøn toaøn ñaõ laø moät laõo nhaân giaø yeáu. Trong yù nieäm cuoái cuøng cuûa cuoäc ñôøi, laõo coá giaõy giuïa, muoán nhìn thaáy roõ hôn con ñöôøng ñi veà phía tröôùc: "Chuùng ta... tu ñaïo... laø vì caùi gì...?" Chaøng trai aùo traéng laïi nôû moät nuï cöôøi oân toàn, khuoân maët theå hieän söï thaân tình ñaàm aám, söï aám aùp lan toûa ñeán caû Tröông Tieåu Phaøm. Hai tay aùo chaøng phaát nheï, moät laøn gioù thoåi tan bieán taát caû nhöõng buïi caùt nho nhoû döôùi chaân, coøn laïi chæ laø hö voâ tónh mòch. Gioïng noùi oân toàn cuûa chaøng laïi caát leân: "Sö huynh, haõy buoâng ñi!" "Keng!" Thanh coå kieám aån chöùa söùc maïnh khuynh ñaûo trôøi ñaát rôi xuoáng töø tay Ñaïo Huyeàn chaân nhaân. Giôø ñaây troâng noù cuõng chaúng khaùc gì nhöõng thanh kieám thoâng thöôøng trong nhaân gian theá tuïc. Khuoân maët Ñaïo Huyeàn chaân nhaân daàn hieän nuï cöôøi, nuï cöôøi aáp aùp nhö cuûa chaøng thanh nieân aùo traéng. "Ta quaû laø ngoác ngheách, maát bao nhieâu thôøi gian môùi hieåu ñöôïc..." Gioïng noùi Ñaïo Huyeàn chôït trôû neân yeáu ôùt, laõo böôùc leân moät böôùc, giô hai caùnh tay ngôõ nhö muoán oâm troïn boùng hình thaân thuoäc kia, nhöng chæ giaây laùt taám thaân Ñaïo Huyeàn ñoå guïc, soùng soaøi treân maët ñaát. Söùc maïnh trong ngöôøi laõo ñaõ tieâu tan heát, nuï cöôøi nhaït nheõo treân khuoân maët cuõng khoâng coøn. Trôøi ñaát vaéng laëng. Trong giaây phuùt chæ coøn tieáng gioù rì raøo. Nhaân vaät ñaõ töøng hoâ phong hoaùn vuõ ñaõ ra ñi trong laëng leõ. Tröông Tieåu Phaøm ngaïc nhieân ñöùng beân, chöùng kieán toaøn boä söï vieäc. Boùng daùng chaøng thanh nieân aùo traéng ñaõ nhaït nhoøa nhöng vaãn chöa hoaøn toaøn maát ñi, sau khi nhìn ngaém moät luùc thi theå Ñaïo Huyeàn chaân nhaân chôït chaøng ngoaùi nhìn Tröông Tieåu Phaøm. Tröông Tieåu Phaøm khoâng hieåu con ngöôøi aùo traéng coù thaân phaän theá naøo, nhöng loøng khaâm phuïc moãi luùc moät lôùn leân. Haén voøng tay noùi kheõ: "Tieàn boái!" Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2487 Hoài 256
 7. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Chaøng thanh nieân vaãn giöõ nguyeân nuï cöôøi oân toàn. Nhìn aùnh maét kính phuïc cuûa haén, chaøng mæm cöôøi gaät ñaàu: "Con trai, con cöø laém!" Tröông Tieåu Phaøm khoâng hieåu vì sao chaøng trai aùo traéng laïi khen mình, caøng khoâng hieåu ñöôïc chöõ "cöø." coù nghóa theá naøo. Nhöng chaøng thanh nieân aùo traéng tuyeät nhieân khoâng heà giaûi thích, chæ kheõ vung tay, Tru Tieân Coå Kieám ñang naèm treân maët ñaát nhö ñöôïc moät söùc maïnh voâ hình döïng daäy, bay leân. AÙnh maét chaøng trai chaêm chuù vaøo thanh kieám coå, tieáp ñoù nhìn Tröông Tieåu Phaøm, oân toàn: "Con trai, söùc maïnh cuûa Tru Tieân Coå Kieám laø voâ bieân huyeàn dieäu, coù theå gieát tieân dieät quyû, phaù huûy trôøi ñaát, voán khoâng neân toàn taïi treân theá gian. Nhöng noù ñaõ ôû ñaây, vì theá phaûi tìm cho noù moät chuû nhaân!" Döùt lôøi, Tru Tieân Coå Kieám laïi nheø nheï bay leân, nhö bò gioù thoåi ñeán phía tröôùc Tröông Tieåu Phaøm. Tröông Tieåu Phaøm kinh ngaïc nhìn chaøng thanh nieân aùo traéng, moät luùc môùi laép baép: "Tieàn boái, ngaøi..." Chaøng thanh nieân mæm cöôøi: "Con coù bieát vì sao con laïi ñeán ñaây khoâng? Chính laø do thanh kieám naøy keâu goïi. Con môùi chính laø chuû nhaân cuûa noù!" Tröông Tieåu Phaøm hoaûng hoát laéc ñaàu: "Tieàn boái, ngaøi vôùi Ñaïo Huyeàn... sö baù, hai ngöôøi ñeàu laø kyø taøi treân theá gian, thoâng tueä caùi theá. Hai vò môùi coù ñuû tö caùch sôû höõu coå kieám Tru Tieân, ñeä töû laø keû ngu ñaàn, ñaâu daùm ñaûm ñöông coâng vieäc!" Chaøng thanh nieân mæm cöôøi: "Ñaûm ñöông ñöôïc hay khoâng, con cöù caàm ñöôïc thanh kieám leân laø bieát. Tru Tieân Coå Kieám laø thaàn vaät theá gian, ngöôøi khoâng ñuû ñaïo haïnh seõ tuyeät nhieân khoâng theå caàm leân ñöôïc!" Tröông Tieåu Phaøm söûng soát ngöôùc nhìn chaøng thanh nieân aùo traéng: "Tieåu boái khoâng hieåu..." Chaøng thanh nieân nghieâm gioïng: "Töø coå chí kim, chæ con laø coù duyeân may gaëp ñöôïc ñaày ñuû naêm quyeån Thieân Thö. Muoân vaïn ngöôøi trong thieân haï, bao goàm caû ta, ñeàu khoâng coù ñöôïc caùi duyeân aáy. Do ñoù, chæ coù con môùi laø chuû nhaân chaân chính cuûa thanh kieám naøy." Tröông Tieåu Phaøm caøng nghe caøng söûng soát: "Tieàn boái noùi gì? Theo lôøi tieàn boái, leõ naøo Tru Tieân Coå Kieám laïi laø..." Chaøng thanh nieân mæm cöôøi gaät ñaàu: "Ñuùng theá! Tru Tieân Coå Kieám chính laø quyeån Thieân Thö thöù naêm ñoù!" Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2488 Hoài 256
 8. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Saéc maët chaøng ñoät nhieân toái ñi, nhöng chæ giaây laùt sau laïi trôû veà bình thöôøng, caát gioïng nhoû nheï: "Ñieàu maáu choát ñeå trôû thaønh chuû nhaân cuûa Tru Tieân Coå Kieám ngoaøi ñaïo haïnh cuûa baûn thaân ra coøn laø thieän tính trong loøng..." Tröông Tieåu Phaøm ngaây ngöôøi: "YÙ tieàn boái muoán noùi..." Chaøng thanh nieân nghieâm gioïng: "Tru Tieân Coå Kieám coù söùc maïnh sieâu phaøm, ai naém ñöôïc noù ñeàu coù theå khuynh ñaûo trôøi ñaát, khoáng cheá thieân haï. Nhöng keû mang taø taâm cho duø coù sôû höõu noù thì veà sau cuõng seõ bò taø nieäm trong noù sai khieán, trôû thaønh noâ leä cuûa noù!" Noùi ñoaïn chaøng thanh nieân thôû daøi: "Ta vaø sö huynh Ñaïo Huyeàn voán töï tin mình laø thieân haï voâ song. Naøo ngôø veà sau ta môùi hieåu ñöôïc, chæ nhöõng ai coù nghò löïc hôn ngöôøi, daùm ñöông ñaàu vôùi thaát baïi, cho duø trong hoaøn caûnh naøo cuõng khoâng bò nhieãm taø taâm thì môùi coù theå trôû thaønh chuû nhaân chaân chính cuûa Tru Tieân Coå Kieám." Tru Tieân Coå Kieám chaàm chaäm bay ñeán tröôùc maët Tröông Tieåu Phaøm. Trong khuoân cöûa, daùng hình chaøng thaønh nieân aùo traéng baét ñaàu môø ñi, nhöng tieáng noùi vaãn vang leân raønh roït: "Haøi töû, haõy nhaän laáy Tru Tieân Coå Kieám! Ñôïi khi con thaät söï hieåu roõ yù nghóa caâu noùi trong Thieân Thö, con seõ hieåu ñöôïc taát caû..." Boùng aùo traéng daàn daàn bieán maát. Tröông Tieåu Phaøm chaàm chaäm ñöa tay ra giöõ chaët laáy chuoâi coå kieám Tru Tieân. Naêm ngoùn tay töø töø naém chaët laïi. "AÀm!" Moät tieáng seùt ñinh tai vang leân beân tai haén, chaán ñoäng khoâng gian. AÙnh chôùp saùng loøa raïch ngang baàu trôøi, maây ñen theo gioù cuoàn cuoän bay tôùi. AÛo Nguyeät röïc saùng baûy luoàng quang saéc choùi chang, tuï hôïp laïi thaønh moät coät saùng khoång loà duy nhaát, töï treân trôøi saø xuoáng bao truøm laáy thaân theå Tröông Tieåu Phaøm. "A...!", moät tieáng ruù kinh ñoäng ñaát trôøi, Tröông Tieåu Phaøm bay leân rôi leân buïc teá ñaøn. Maøu saéc kyø dò cuûa baûy coät saùng cuøng luùc buøng leân, cuoán vaøo nhau cuøng xoay vaàn treân trôøi cao, ngôõ nhö ñang hoâ vang naùo loaïn. Chính taïi trung taâm cuûa luoàng saùng, boùng daùng Tröông Tieåu Phaøm daàn daàn môø ñi, chæ coøn nhìn thaáy mô hoà caùnh tay ñang chaàm chaäm giô cao Tru Tieân Coå Kieám. Theo ñaø leân cao cuûa Tru Tieân Coå Kieám, maây gioù Thieân Cung cuõng vaàn vuõ maïnh hôn. Thanh kieám uy löïc tuyeät theá laïi moät laàn nöõa xuaát hieän treân theá gian, ai bieát ñöôïc laø phuùc hay laø hoïa! Xung quanh thaân coå kieám Tru Tieân, döôùi aùnh saùng choùi loøa cuûa AÛo Nguyeät, trong khoâng gian voâ cuøng voâ taän boãng daàn hieän moät haøng chöõ vaøng kyø vó, moãi chöõ cao coù tôùi haøng traêm tröôïng, traûi suoát töø trôøi cao xuoáng ñeán ñaát baèng. Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2489 Hoài 256
 9. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Thieân ñòa baát nhaân, dó vaïn vaät vi soâ caåu! Gioù maây naùo loaïn, trôøi ñaát tieâu ñieàu. oOo Thanh Vaân Sôn, ñænh cao ngang trôøi. Töø treân ñænh nuùi cao nhìn xuoáng, chaân trôøi khoâng coøn maøu xanh voâ taän nhö moïi ngaøy. Luùc naøy ñaây, nhöõng boùng maây döõ tôïn maøu ñoû maùu ñang phuû kín chaân trôøi, daàn daàn keùo veà ñænh Thanh Vaân Sôn. Trong Thanh Vaân Moân laø moät caûnh hoãn ñoän chöa töøng thaáy. Ma Giaùo thaâm nhaäp laàn naøy, söùc maïnh quaû laø khoâng theå töôûng töôïng noåi. Trong chæ coù moät ngaøy, chính ñaïo ñaõ toån thöông tôùi taùm chín phaàn nguyeân khí, ñang ñöùng tröôùc vöïc thaúm dieät vong. Söùc maïnh chính ñaïo maát ñi khoâng phaûi chæ do töû chieán maø chính vì phaùp thuaät ñoäc aùc thaàn bí cuûa Quyû Vöông. Döôùi söùc maïnh phaùp thuaät taø aùc ñoù, caùc moân nhaân chính ñaïo khoâng coøn nhaän ra ñoàng moân, ñaùnh gieát laãn nhau nhö keû thuø truyeàn kieáp. Söùc maïnh taø dò cuûa Quyû Vöông chæ nhaùy maét ñaõ laøm ñieân ñaûo caøn khoân. Haèng haø sa soá moân nhaân chính ñaïo ñaõ maát heát thaàn trí, trôû thaønh nhöõng hung thaàn ñaèng ñaéng saùt khí trong tay Ma Giaùo. Trong tay Quyû Vöông ñaõ coù ñeán treân möôøi vaïn tay chaân, taïo neân söùc maïnh tai öông khuynh ñaûo trôøi ñaát. Thanh Vaân Moân giôø ñaây laø nôi duy nhaát coøn laïi cuûa phe chính ñaïo. Caû Thieân AÂm Töï löøng laãy daïo naøo cuõng ñaõ rôi vaøo tay Ma Giaùo, chæ coøn soùt laïi möôøi maáy cao taêng ñang ñeán gia nhaäp vaøo Thanh Vaân Moân, trong ñoù coù phöông tröôïng Phoå Hoaèng thöôïng nhaân, Phoå Khoâng thaàn taêng vaø ñeä töû öu tuù Phaùp Töôùng, ngoaøi ra coøn coù moät laõo taêng gaày coøm, traàm ngaâm ít noùi, bao giôø cuõng ñöùng beân caïnh Phoå Hoaèng thöôïng nhaân. Nghe tin Thieân AÂm Töï laâm naïn tìm tôùi, Thanh Vaân Moân boãng choác soâi ñoäng haún leân. Bao nhieâu naêm thaùng qua, Thieân AÂm Töï vôùi Thanh Vaân Moân giao tình khaêng khít, heã coù naïn lôùn thì cuøng nhau keà vai choáng ñòch. Moân nhaân Thanh Vaân Moân raàm roä ñeán tröôùc ñaïo ñöôøng, nhìn thaáy tình caûnh caùc taêng nhaân Thieân AÂm Töï, nhaát thôøi ñeàu trôû neân caâm laëng. Ñaàu naõo Thanh Vaân Moân, ngoaøi Tieâu Daät Taøi taïm thôøi giaûi quyeát söï vuï coøn coù Taêng Thuùc Thöôøng ôû Ñaïi Truùc Phong vaø Thuûy Nguyeät ñaïi sö cai quaûn Tieåu Truùc Phong. Taêng Thuùc Thöôøng nhìn qua caùc taêng nhaân Thieân AÂm Töï, chæ thaáy ngöôøi naøo ngöôøi naáy neùt maët theâ löông, treân ngöôøi ñeàu loang loå veát maùu, aét haún tröôùc khi tôùi nôi naøy ñaõ phaûi Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2490 Hoài 256
 10. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N kinh qua khoâng ít khoå chieán. Thieân AÂm Töï voán khoâng ít moân nhaân, giôø ñaây chæ coù moät soá ngöôøi tìm ñeán, leõ naøo... Taêng Thuùc Thöôøng böôùc theâm moät böôùc, chaàn chöø moät luùc môùi khoù khaên caát gioïng: "Phoå Hoaèng thöôïng nhaân, caùc ngöôøi khaùc... haây..." Phoå Hoaèng bình tónh chaép tay ñaùp leã: "Traän hoaïn naïn naøy, moïi sinh linh thieân haï ñeàu thaønh tro buïi. Taêng ni baûn töï voán muoán cöùu soáng traêm hoï, nhöng phaùp thuaät cuûa chuùng taêng cao moät thöôùc thì phaùp thuaät Ma Giaùo cao moät tröôïng, bôûi vaäy ña soá ñeä töû ñeàu ñaõ vieân tòch." Noùi roài, ñaïi sö buoâng moät tieáng "A di ñaø Phaät." Taêng Thuùc Thöôøng caâm laëng, neùt maët toû roõ söï ñau khoå vaø boái roái, Tieâu Daät Taøi coá traán tónh nhöng nuï cöôøi vaãn khoâng giaáu noåi veû khieân cöôõng: "Duø theá naøo ñi nöõa, chö vò ñaïi sö ñeán laø toát roài, xin môøi vaøo!" Phoå Hoaèng vaø taêng nhaân Thieân AÂm Töï chaép tay ñaùp leã, ñoaïn theo nhau raûo böôùc ñeán Ngoïc Thanh Ñieän. Phía sau ñoaøn ngöôøi, maây ñoû nhö maùu moãi luùc moät naëng theâm, döôøng nhö saép keùo caû baàu trôøi saäp xuoáng. Thuûy Nguyeät ñaïi sö ngoaùi sang, thaáy Luïc Tuyeát Kyø ñang theo saùt beân mình baát ngôø ñi tôùi haøng lan can caïnh baäc tam caáp, döïa vaøo tay vòn nhìn ra xa xaêm, neùt maët chaát ñaày öu tö taâm söï. Sö thaùi toan caát tieáng goïi, boãng nhö nghó tôùi chuyeän gì, laëng leõ böôùc tôùi, haï gioïng: "Tuyeát Kyø!" Luïc Tuyeát Kyø giaät mình ngoaùi laïi, nhìn thaáy baø voäi vaøng gaät ñaàu: "Sö phuï, ñeä töû seõ vaøo ngay!" Noùi roài toan böôùc tieáp leân Ngoïc Thanh Ñieän, naøo ngôø neùt maët Thuûy Nguyeät thoaùng hieän veû xoùt xa, ñöa tay ra naém laáy baøn tay Luïc Tuyeát Kyø loâi naøng sang moät choã vaéng. Luïc Tuyeát Kyø ngaïc nhieân nhìn ñaêm ñaêm vaøo baø: "Sö phuï, sao laïi theá naøy?" Thuûy Nguyeät thôû moät hôi daøi, nhìn quanh khoâng coù ai môùi thaáp gioïng nheø nheï: "Tuyeát Kyø, con haõy ñi ñi!" Luïc Tuyeát Kyø giaät mình: "Sö phuï, sö phuï ñònh baûo ñeä töû ñi ñaâu?" Thuûy Nguyeät ñaïi sö nhìn veà phía nhöõng ñaùm maây ñoû ñang cuoàn cuoän lao tôùi, gioïng laïi caøng haï xuoáng: "Mau rôøi Thanh Vaân Sôn tìm ngöôøi con thöông nhôù, ñeán nôi naøo maø con muoán ñi. Haõy soáng haïnh phuùc cuøng ngöôøi ñoù!" Noùi ñoaïn baø chaàm chaäm quay ñaàu nhìn sang phía naøng, traàm gioïng: "Ñöøng bao giôø quay laïi!" Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2491 Hoài 256
 11. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Khuoân maët Luïc Tuyeát Kyø traéng nhôït, khoùe maét leä öùa löng troøng. Maõi moät luùc sau, naøng môùi laéc ñaàu, gioïng nhoû nheï nhöng cöông quyeát: "Sö phuï, con khoâng muoán ñi, con muoán ôû ñaây cuøng ngöôøi!" Thuûy Nguyeät ñaïi sö cöôøi leân ñau khoå: "Haøi töû ngoác, sö phuï ta ñaõ soáng ñeán ngaàn naøy tuoåi roài, coù cheát ñi cuõng khoâng coù gì hoái tieác. Nhöng con coøn treû, laïi ñang coù ngöôøi thöông yeâu. Nghe lôøi sö phuï, haõy rôøi Thanh Vaân Sôn, haõy cuøng ngöôøi aáy rôøi xa nôi naøy..." Luïc Tuyeát Kyø caén raêng, caû ngöôøi run leân vì baát ngôø vaø caûm ñoäng. Naøng nhaém chaët maét coá keàm neùn nhöõng caûm xuùc ñang ñan xen kòch lieät trong loøng. Nhöng roát cuoäc naøng vaãn laéc ñaàu quay ngöôøi böôùc veà phía Ngoïc Thanh Ñieän. Thuûy Nguyeät ñaïi sö nhìn theo taám thaân maûnh khaûnh cuûa naøng, thôû daøi moät tieáng roài khe kheõ laéc ñaàu, thaàn saéc bieåu loä moät veû theâ löông cöïc ñoä. Ngaäp ngöøng giaây laùt, baø cuõng ñaønh rôøi böôùc theo sau naøng. Ñoät ngoät baø döøng laïi nhìn veà phía goùc saân phía xa, chæ thaáy nôi ñoù moät nam moät nöõ ñöùng keà beân nhau, haï gioïng thì thaøo. Hai ngöôøi ñoù, nöõ chính laø Vaên Maãn ñeä töû cuûa baø, nam laø Toáng Ñaïi Nhaân ôû Ñaïi Truùc Phong. Thaàn saéc caû hai ñeàu lo aâu baát ñònh, nhöng caùi nhìn hoï trao cho nhau thaät dòu daøng noàng aám. Loøng Thuûy Nguyeät nhö caøng nhoùi ñau, baø chæ coøn bieát cuùi ñaàu, chaàm chaäm böôùc vaøo trong Ngoïc Thanh Ñieän. Trong ñaïi saûnh, taêng ni ñeä töû ñaõ yeân vò, Phoå Hoaèng thöôïng nhaân ñöùc cao voïng troïng ñöôïc kính thænh ngoài chuû toïa nhöng Thöôïng Nhaân kieân quyeát khöôùc töø, thaønh ra gheá chuû toïa ñeå troáng, nhaân só chính ñaïo ngoài kín hai beân. Taêng Thuùc Thöôøng ho leân moät tieáng, baét ñaàu: "Ñaïi sö, xin hoûi vuøng laân caän Thieân AÂm Töï leõ naøo cuõng bò Ma Giaùo yeâu nhaân huûy dieät?" Phoå Hoaèng thöôïng nhaân chaép tay laéc ñaàu: "Ngaõ Phaät töø bi, yeâu taø Ma Giaùo hieän giôø coøn chöa laøm haïi baù taùnh xung quanh Thieân AÂm Töï. Nghe tin Ma Giaùo yeâu nhaân trôû laïi saùt sinh gaây hoïa, ñeå baûo veä chính ñaïo thieân haï, chuùng taêng môùi tôùi ngaên caûn hoï. Nhöng naøo ngôø Ma Giaùo phaùp thuaät lôïi haïi, ñaõ taøn haïi raát nhieàu ñeä töû cuûa baûn töï. OÂi... laõo naïp quaû laø coù toäi lôùn..." Nhaân só chính ñaïo ñeàu cuùi ñaàu traàm maëc. Tieâu Daät Taøi kheõ khaøng leân tieáng: "Ñaïi sö chôù neân töï traùch mình! Caùc huynh ñeä vieân tòch ñeàu ñaõ ñöôïc veà vôùi Taây Phöông cöïc laïc, vieäc tröôùc maét hieän giôø laø ñoái phoù vôùi taø nghieät Ma Giaùo." Phoå Hoaèng thöôïng nhaân thôû moät hôi daøi, ñöa maét nhìn quanh taát caû moân haï Thanh Vaân Moân: "Cuïc dieän tröôùc maét ñang nhö nöôùc soâi löûa boûng. Nhìn khaép thieân haï chæ coøn Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2492 Hoài 256
 12. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Ñaïo Huyeàn sö huynh cuûa quyù phaùi laø hy voïng duy nhaát, Tru Tieân Coå Kieám traän coù theå phaùt döông thaàn uy, xoay chuyeån cuïc dieän cöùu giuùp chuùng sinh. Moâ Phaät, baàn taêng xin uûy thaùc vaäy!" Noùi ñoaïn, ñaïi sö chaép tay haønh leã. Thaät khoâng ngôø, taát caû ñeä töû Thanh Vaân Moân ai ai cuõng nín laëng nhìn traùnh ñi. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân phaùt hieän ngay ra tình theá baát thöôøng, ngaïc nhieân: "Baàn taêng hoûi khoâng phaûi..." Tieâu Daät Taøi cöôøi khoå naõo: "Ñaïi sö coù leõ khoâng bieát, Thanh Vaân Moân cuûa vaõn boái cuõng phaùt sinh bieán coá. AÂn sö ñaõ... ñaõ maát tích nhieàu ngaøy roài!" Chuùng taêng Thieân AÂm Töï giaät mình nhìn nhau, Phoå Hoaèng thöôïng nhaân ngaïc nhieân: "Xin hoûi chuyeän xaûy ra nhö theá naøo?" Tieâu Daät Taøi thôû daøi: "Chuyeän ñeán theá naøy vaõn boái cuõng khoâng muoán giaáu nöõa. Keå töø sau khi baøy Tru Tieân Coå Kieám traän ñaùnh thaéng Thuù Thaàn, aân sö boãng sinh ra nhöõng bieåu hieän khaùc thöôøng. Voán khoâng coù lyù do gì nghieâm troïng, nhöng aân sö ñaõ laøm moät soá vieäc... kyø quaùi roài moät mình xuaát sôn, töø ñoù maát daáu veát ñeán nay khoâng coù tin töùc gì." Phoå Hoaèng thöôïng nhaân söõng sôø khoâng noùi leân lôøi. Ñaïo Huyeàn chaân nhaân moät ñôøi tu haønh thaàn thoâng, ñöôïc caû thieân haï ngöôõng moä, sao laïi coù theå maát tích moät caùch khoâng minh baïch nhö vaäy? Nhìn thaàn saéc Tieâu Daät Taøi vaø moân haï Thanh Vaân roõ raøng laø khoâng phaûi noùi doái, nhöng trong veû boái roái aáy döôøng nhö vaãn che giaáu ñieàu gì. Coù ñieàu chuyeän quan troïng nhaát baây giôø khoâng phaûi laø truy nguyeân söï vieäc maø laø phaûi laøm theá naøo ñoái phoù vôùi ñaïi hoïa saép tôùi. Phoå Hoaèng thöôïng nhaân nhìn chuùng nhaân Thanh Vaân Moân, nghieâm gioïng: "Theá thì... khoâng roõ Tru Tieân Coå Kieám coù coøn trong quyù moân nöõa khoâng? Trong quyù phaùi lieäu coøn ngöôøi ñöùc cao voïng troïng coù theå baøy Tru Tieân Kieám Traän ñoái phoù Ma Giaùo?" Laàn naøy Tieâu Daät Taøi khoâng leân tieáng, Taêng Thuùc Thöôøng beân caïnh ñôõ lôøi: "Ñaïi sö coù choã chöa bieát, xöa nay Tru Tieân Coå Kieám voán luoân do duy nhaát chöôûng giaùo chaân nhaân quaûn lyù. Tru Tieân Coå Kieám ñöôïc truyeàn taän tay giöõa caùc ñôøi chöôûng giaùo, ngöôøi ngoaøi khoâng theå ñeán gaàn, neân coù theå giôø ñaây cuõng ñaõ maát tích cuøng vôùi sö huynh Ñaïo Huyeàn. Hôn nöõa, cho duø coù Tru Tieân Coå Kieám ôû ñaây, muoán phaùt ñoäng ñöôïc Tru Tieân Coå Kieám traän phaûi laø ngöôøi thaàn thoâng quaûng ñaïi, ñaïo haïnh tuyeät theá. Baûn moân töø hôn traêm naêm nay... duy chæ coù sö phuï Ñaïo Huyeàn laø luyeän ñöôïc ñeán trình ñoä ñoù. Chuùng baàn ñaïo coù leõ phaûi löïc baát toøng taâm roài!" Hy voïng mong manh cuoái cuøng cuûa Phoå Hoaèng thöôïng nhaân ñaõ tieâu tan, ñaïi sö cuùi ñaàu than daøi: "A di ñaø Phaät, söï thöïc neáu maø nhö vaäy thì thaát baïi ñaõ roõ raøng, tai hoïa seõ giaùng xuoáng ñaàu chuùng sinh thieân haï...!" Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2493 Hoài 256
 13. Tru Tieân Ngguuyyeeânân ttaaùcùc:: Tieâu Ñænh Kho Taøng Kieám Hieäp NHN MÔN QUAN www.nhanmonquan.com N Caû ñieän Ngoïc Thanh im laëng nhö ñaù, moïi khuoân maët ñeàu loä veû theâ löông, moïi maùi ñaàu daàn daàn guïc xuoáng. Boãng nhieân töø choán xa xaêm vaúng tôùi moät tieáng keâu kinh hoaøng, tieáp theo laø nhöõng tieáng gaøo ruù ruøng rôïn nhö haøng ngaøn vaïn daõ thuù ñang aàm aàm keùo tôùi. Moät ñeä töû Thanh Vaân Moân saéc maët ñaày veû tuyeät voïng chaïy vaøo ñaïi saûnh heùt lôùn: "Ma... Ma Giaùo yeâu nhaân ñeán roài...!" Nhaân só chính ñaïo ñöùng baät daäy khoûi gheá, neùt maët moãi ngöôøi ñeàu loä veû sôï haõi lo aâu. Daàn daàn, noãi tuyeät voïng traøn ngaäp khaép trong ngoaøi ñieän Ngoïc Thanh, khí theá chuøng xuoáng bi quan reäu raõ. Leõ naøo khoâng coøn moät chuùt hy voïng? Leõ naøo taát caû ñeàu bò huûy dieät? Ñaèng sau ñaùm ñoâng, Luïc Tuyeát Kyø laëng leõ quay ñaàu nhìn veà choán xa xaêm. Khuoân maët naøng khoâng moät maûy may bieán saéc sôï haõi, vaãn mang moät veû bình thaûn thöôøng ngaøy, dòu daøng nhöng cöông quyeát. -oOo- Dòòcchh ggiiaaû:û: tieudaotu D 2494 Hoài 256

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản